RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET"

Transkript

1 Hälsa och samhälle RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Socialt arbete D-uppsats Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö

2 RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Cervin, C & Lönn McDaniel, M. Riktat stöd i föräldraskapet. En måluppfyllelse utvärdering på FöräldraCentrum. D-uppsats i Socialt arbete 30 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, Direct social support in parenting. Goal fulfilment an evaluation on FöräldraCentrum På uppdrag av FöräldraCentrum har vi under våren 2008 gjort en måluppfyllelse utvärdering med ett brukarperspektiv på deras verksamhet. FöräldraCentrums verksamhet bygger på att ge föräldrar riktat stöd i sitt föräldraskap. Syftet med att utföra utvärderingen var att ta reda på om FöräldraCentrums behandling har gett effekt utifrån klienternas upplevelser och om dessa upplevelser stämmer överens med verksamhetens mål och affärsidé. Resultaten från behandlingen samt om resultaten kvarstår har vi erhållit genom att skicka ut enkäter till ett urval av FöräldraCentrums klienter. Klienternas svar visar i resultatet på en positiv upplevelse och effekt av behandlingen som även för de allra flesta kvarstår idag. Utvärderingen visar att FöräldraCentrum uppfyller mål och affärsidé.. Nyckelord: FöräldraCentrum, Föräldraskap, Klient, Måluppfyllelse, Resultat, Upplevelse, Utvärdering. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 BAKGRUND 6 Bakgrundsinformation från remittenterna 7 Begreppsdefinitioner 10 Problemformulering 10 Syfte 11 Frågeställning 11 Våra utgångspunkter 11 Avgränsning 13 Disposition vad gäller tidigare forskning 14 METOD 14 Utvärdering som metod 14 Enkät 16 Urval enkät 16 Tillvägagångssätt enkät 17 Bearbetning av enkätdatan 20 Intervju 23 Urval intervju 23 Tillvägagångssätt intervju 23 Bortfallsanalys 24 Validitet och reliabilitet 24 Källkritik 26 Forskningsetiska överväganden 27 TEORI 28 Förändringens gestalt att förändras genom mötet 28 Empowerment 31 RESULTAT OCH ANALYS 33 Kartläggning av klienter resultat och analys 34 2

4 Resultat på fråga 57 i enkäten 36 Frågor som är relaterade till mål tre och affärsidén 37 Resultat 37 Analys 43 FöräldraCentrums organisering 46 Resultat 46 Analys 48 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 50 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSUTVECKLING 52 REFERENSER 53 Litteratur 53 Internet 54 Övrigt 54 BILAGOR 54 Bilaga 1: FöräldraCentrum mål och affärsidé Bilaga 2: FöräldraCentrums måldefinition Bilaga 3: Telefonmall Bilaga 4: Sekretessavtal Bilaga 5: Informationsbilagan Bilaga 6: Enkät Bilaga 7: Intervjuguide Bilaga 8: Differenstabell Bilaga 9: Tabellöversikt Bilaga 10: Begreppsdefinitioner 3

5 INLEDNING Åtskilliga är de böcker om vårt svenska samhälle som vi har läst under vår studietid. Böckerna har handlat om allt möjligt från såsom Myrdals sociala ingenjörskonst om hur ett samhälle borde vara strukturerat, det svenska folkhemmet, till ett samhälle av 2000-talet som präglas av Baumanns tankar kring ett samhälle under belägring där samhället fragmenteras och förbindelsen mellan det sociala och individuella löses upp, men även av Giddens tankar kring dagens moderna och dynamiska samhälle där hastighet, djup och intensitet i förändringarna är unika. Vi befinner oss således i ett samhälle som är under ständig utveckling och förändring. Vidare har vi läst, diskuterat och problematiserat kring huruvida det svenska samhället är demokratiskt, institutionaliserat och om/att det samhälle vi lever i är ett välfärdssamhälle. Oavsett ställningstagande kring ovanstående innebär det de facto att vi samhällsmedborgare dagligen möter olika institutioner beroende på det behov vi har för tillfället. Institutionerna uppstår och försvinner från den samhälleliga arenan beroende på vilket aktuellt behov som behöver tillgodoses. Det kan handla om t ex stöd i boendet, starta eget bidrag, placering av pensionspengar, stöd för funktionshinder eller stöd i föräldraskapet. Vår uppsats kommer att fokusera på en verksamhet som heter FöräldraCentrum och är beläget centralt i Malmö. De har specialiserat sig på att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll. FöräldraCentrum har vänt sig till oss för att få hjälp med en utvärdering av sin verksamhet. Vi kommer följaktligen att presentera en utvärdering i form av en magisteruppsats. För att i ett tidigt skede klargöra för läsaren vad begreppen står för i uppsatsen kommer vi vid första tillfället vi tar upp begreppet, att ge begreppsförklaringen i fotnot. Detta innebär att vi fortsättningsvis i uppsatsen inte kommer att förklara begreppen närmare, det finns bifogat en begreppsförklaring som läsaren kan vända sig till vid behov (Bilaga 10). Resultatet kommer att baseras på klienternas 1 bedömning och upplevelser 2 av verksamheten. Uppsatsen kommer även att innehålla ett metod- och teoriavsnitt där vi i teoriavsnittet ger en teoretisk ansats på empirin. Utvärderingens resultat kommer att ge en indikation kring insatsernas effekter ur klienternas perspektiv och om behandlingen 3 kan ha gett klienten egenmakt 4 till att klara sin egen livssituation. 1. Klient avser den individ som genomgår behandling hos FöräldraCentrum. I uppsatsen används även andra begrepp för att definiera klienten såsom: brukare och förälder. 2. Upplevelse det är klientens personliga reflektion på vad behandlingen har betytt för denne som person och förälder. 3. Behandling I ordet behandling ingår alla de olika metoder som används och som klienten deltar i under den tiden som denne är i kontakt med FöräldraCentrum. Behandling här syftar inte på att klienten är sjuk och i behov av vård utan det står för stöd och insatser som FöräldraCentrum ger till klienten som individ och de resurser som denne klient tar i anspråk under sin tid hos FöräldraCentrum. Under behandlingen ingår följande insatser och stöd; individuella samtal, deltagande i gruppsamtal och uppföljningssamtal med socialtjänsten. På heltid under en hel vecka delta i grupp med fastlagt schema (föräldraveckan) och tillgång till jourtelefon, nätverkssamtal med exempelvis barnens skola, möjlighet till läkarkontakt, eget individuellt arbetsmaterial (hemuppgifter) att arbeta med under behandlingstiden. 4. Egenmakt begreppet benämns även som empowerment och presenteras närmare i teoriavsnittet längre fram i uppsatsen. 4

6 Utvärderingen fokuserar på det tredje av verksamhetens tre uppsatta mål samt verksamhetens affärsidé, som går att mäta och som har störst relevans för vår studie. Verksamhetens mål tre lyder som följande: Att klienten mot slutet av behandlingstiden upplever att deltagandet har varit till nytta, gett ny kunskap 5 /förståelse, varit stärkande och/eller lett till andra positiva förändringar 6 i familjen 7 och verksamhetens affärsidé är: Att verka för utveckling 8 av trygga 9 sunda familjerelationer, stärka vårdnadshavare i sin föräldraroll samt öka deras kunskaper om barns behov 10 och rättigheter 11. (Bilaga 1, fortsättningsvis hänvisar vi läsaren till denna bilaga då vi i uppsatsen talar om FöräldraCentrum mål och affärsidé). Vi gör således en måluppfyllelseutvärdering med ett brukarperspektiv. Verksamheten tillhandahåller insatser såsom stöd, behandling och utbildning i föräldraskapet och det var dessa insatsers effekter som var av största intresse att studera och mäta. För att kunna svara på insatsernas effekter fann vi att datainsamling utifrån ett brukarperspektiv skulle ge oss den bästa informationen kring insatsernas påverkan. Den arbetsmetod vi har valt för datainsamlingen är en enkät som vi har formulerat genom att operationalisera FöräldraCentrums mål tre och affärsidén. Vi har även gjort intervjuer med två av FöräldraCentrums remittenter (kommunen) som har gett oss bakgrundsinformation om deras syn på FöräldraCentrum. Vi vill börja med att presentera bakgrunden till FöräldraCentrums uppkomst samt göra läsaren mer bekant med denna verksamhet, som utvärderingen och uppsatsen bygger på. 5. Kunskap betyder i detta sammanhang den lärdom och insikter som klienten har tagit del av under behandlingen och som denne använder i sin vardag. 6. Förändringar avser i detta sammanhang av klienten upplevda ändringar i sin situation som förälder, positiva som negativa. 7. Familj De individer som ingår i klientens egen definition av vem som tillhör familjen. Här i uppsatsen avser det förälder och barn men även andra nyckelpersoner i klientens liv kan ingå i familjen, såsom exempelvis klientens förälder eller syskon. 8. Utvecklande betyder här om klienten som förälder har fått nya och stärkta insikter kring sitt föräldraskap som påverkar dennes roll som förälder. 9. Trygg betyder i detta sammanhang att klienten som förälder känner sig lugn och säker i sin föräldraroll. 10. Barns behov begreppet barns behov innehåller flera olika behov som skall tillfredställas. Mycket kortfattat finns följande behov som skall tillgodoses hos barnet enligt Socialstyrelsen; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande och att klara sig själv. Slutligen har begreppet i detta sammanhang betydelsen av att barn har behov av föräldrarnas ledarskap under hela sin uppväxt. 11.Barns rättigheter barnet har exempelvis rätt till inflytande och delaktighet i sin situation hänsyn till barnets ålder beaktat. Barn har rätt att uttrycka sin åsikt, vilja och att bli hörd utan att för den skull tvingas till att bli ansvarig över de beslut som fattas. Barn har rätt att inte utsättas för någon form av diskriminering, samt att barn har rätt att vara barn tills de fyller 18 år. 5

7 BAKGRUND Under år 1997 genomförde staten en offentlig utredning (SOU 1997:161) som behandlade ämnet stöd till föräldrar med barn i förskoleålder/skolålder, och hur detta stöd skulle kunna stimuleras och utvecklas. Detta generella stöd i föräldraskapet kan ges exempelvis genom föräldrautbildning och/eller genom annan verksamhet, och syftar till att utveckla föräldrarnas kompetens samt att stärka tryggheten och stödja föräldrarna i sin föräldraroll under barnets uppväxt (SOU 1997:161, s 3-4, 10). Utöver det generella stödet behöver samhället också komplettera med olika riktade stödinsatser som är anpassade efter föräldrars och barns behov. I utredningens bedömning definierades begreppet stöd i föräldraskapet som ett erbjudande till föräldrar, som utformas utifrån deras egna behov av och önskemål om kunskap, information, kontakt och gemenskap med andra föräldrar i frågor som rör föräldraskap och barns utveckling och behov (SOU1997:161, s 19). Utredningens förslag handlade bl a om att hitta nya arbetsmetoder, andra organisationsformer och att utöka samarbetet mellan olika kompetenser. Utredningen avsåg även att i större utsträckning kunna stimulera olika organisationer att ansvara för verksamheter som vände sig till föräldrar i behov av stöd (SOU 1997:161, s 12). Som en följd av denna utredning och som ett bemötande av ett samhälleligt behov växte sedan FöräldraCentrum fram som startade sin verksamhet strax efter årsskiftet 1998/1999. FöräldraCentrum drivs i privat regi som handelsbolag av det gifta paret Adam och Viveka Tengelin. Under den period som denna utvärdering gäller, d v s år har verksamheten gått på halvfart då personalen har varit delaktiga i andra samhällsprojekt. Vi kommer nu att presentera FöräldraCentrums verksamhet och deras arbetssätt utifrån erhållen information från Adam och Viveka Tengelin. Vi börjar med att påminna läsaren om verksamhetens affärsidé som lyder: "Att verka för utveckling av trygga sunda familjerelationer, stärka vårdnadshavare i sin föräldraroll samt öka deras kunskaper om barns behov och rättigheter." FöräldraCentrum får enligt eget yttrande sina uppdrag till största delen från Socialtjänsten. Socialtjänsten remitterar klienter (förälder 12,) som är i behov av stöd i sitt föräldraskap till FöräldraCentrums verksamhet. En mindre andel klienter kommer i kontakt med FöräldraCentrum på annat sätt, såsom exempelvis via arbetsgivaren. Gemensamt är dock att de föräldrar som kommer i kontakt med FöräldraCentrum är i behov av stöd på grund av t ex olika former av familjekriser, missbruksproblem, uppfostringsproblem eller till de föräldrar som har barn med särskilda behov såsom ADHD och liknande diagnoser. Deltagandet i behandlingen kan ske antingen som ensam förälder men även i par, så kallad parbehandling. Dock framhåller FöräldraCentrum att det till största delen är ensamstående mödrar som deltar i deras behandling. FöräldraCentrum är ett behandlingshem som tillhör öppenvården där arbetet med klienterna sker under 12. Förälder I denna uppsats avser begreppet klienten. Förälder är man som vårdnadshavare till ett eller flera barn för vilket/a man söker stöd i sitt föräldraskap. Således behöver föräldern inte vara biologisk. 6

8 dagtid. Deras behandlingsmetod utgör sig av manualbaserad behandling såsom KBT (kognitiv beteendeterapi) och DBT (dialektisk beteendeterapi). Verksamheten har även ett kontaktnät med andra specialister som de konsulterar vid behov såsom psykiater, allmän läkare, socionom, m fl. Terapin sker dels i grupp men också genom enskilda samtal med klienterna och i dessa samtal ventileras den aktuella problematiken som en eller flera föräldrar står inför, just nu. I gruppmöten kan även problematiska vardagssituationer diskuteras där föräldrarna har möjlighet att dela med sig till varandra av sina egna erfarenheter, dessa diskussioner underlättas för klienterna om FöräldraCentrum har gjort en bra matchning i sammansättningen av medlemmarna i gruppen, d v s deras problematik är liknande. Verksamheten fokuserar på barns behov och rättigheter, ledarskapsutveckling och modern pedagogik. Lösningar på problemen ligger i centrum snarare än problemen i sig självt. Behandlingstiden 13 består av sex månader då man träffas regelbundet i grupp och enskilt. Under denna period ingår det även en intensiv utbildningsvecka (s.k. Föräldraveckan 14 ) som innehåller bland annat hemuppgifter 15, gruppdiskussioner och föreläsningar utförda av dels interna föreläsare, d v s Adam och Viveka Tengelin, men även av externa gästföreläsare 16. Efter genomförd behandling på sex månader erbjuds klienterna ett eftervårdsprogram 17. Eftervårdsprogrammet kan vara upp till sex månader och består av samtal i grupp. Under behandlingstiden har klienterna även tillgång till en jourtelefon som kan användas vid situationer då extra stöd behövs. FöräldraCentrum erbjuder således klienterna stöd, behandling och utbildning under den tid som klienterna är delaktiga hos dem. Vi kommer fortsättningsvis att till största delen att benämna insatserna gemensamt som behandling. Begreppet behandling innefattar således också stöd och utbildning där begreppet förekommer ensamt, men där det behöver förtydligas kommer vi att uttrycka även stöd och utbildning separat. Bakgrundsinformation från remittenterna En remittent är här en uppdragsgivare åt FöräldraCentrum. Det innebär att uppdragsgivaren remitterar en eller flera klienter till FöräldraCentrums behandling. De remittenter vi har intervjuat arbetar inom den offentliga sektorn (kommunen) och har lång erfarenhet av socialt arbete. Då kommunen är den instans som till största del ligger till grund för de klienter som remitteras till FöräldraCentrum ansåg vi det vara av intresse att få ta del av deras erfarenhet av och kunskap om FöräldraCentrums verksamhet. Vi kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämna dessa remittenter som Informant A respektive Informant B. Både Informant A och Informant B har varit verksamma i över 20 år inom fältet 13. Behandlingstid den tid som du deltar aktivt i FöräldraCentrums behandling, vanligen 6 mån. 14. Föräldraveckan den schemalagda utbildningsveckan som är förlagd i FöräldraCentrums lokaler och pågår mellan ca kl Denna vecka ingår i behandlingen och innehåller föreläsningar som hålls av Viveka och Adam Tengelin samt gästföreläsare. I veckan ingår också moment såsom gruppsamtal, avslappningsövningar, fikapauser, lunch och hemuppgifter. 15. Hemuppgifter Uppgifter som klienten har erhållit av Adam och Viveka Tengelin i syfte att genomföra dess uppdrag i hemmiljön tills nästa möte. Uppgifterna kan innebära praktiska övningar att tillgå vid exempelvis problematiska vardagssituationer. 16. Gästföreläsare De inbjudna föreläsare som deltar under föräldraveckan med specialistkompetens i ett visst ämne. 17. Eftervård de gruppmöten som sker veckovis efter avslutad behandlingstid, upp till 6 mån. 7

9 för socialt arbete. Båda informanterna innehar chefsposition inom Individ och Familjomsorgen. Informanterna har anlitat FöräldraCentrum kontinuerligt under de senaste sex åren, dock har antalet remitterade klienter varierat över tidens gång. Det är behovet som har styrt i vilken utsträckning man har anlitat FöräldraCentrum, det har rört sig om minst en till två klienter per år och som mest upp till ca åtta klienter per år. Båda remittenterna är överens om att det är övervägande ensamstående mödrar som är i behov av stöd i föräldraskapet. Det framhålls att det finns fler aktörer att välja än FöräldraCentrum när det gäller riktat stöd. Det som avgör att det blir just Föräldracentrum är klientens och familjens specifika behov som styr valet av riktat stöd. Ett riktat stöd kan enkelt förklaras som ett stöd utfört av den offentliga sektorn enligt informant A. Alltså när en insats blir ett bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen 2001:453) eller LVU (Lagen om vård av unga 1990:52). När vi ställer frågan om informanterna kan återge FöräldraCentrums mål med verksamheten och vilka metoder de använder sig av kan ingen av informanterna ge ett rakt svar på någon av frågorna. Dock är de överens om att det stöd som ges av Föräldracentrum är en behandlingsinriktad föräldrautbildning. Det är följaktligen en kombination av behandling och utbildning enligt informanterna som ges till klienterna. Det framhålls av informanterna att det inte är de allra svårast belastade klienter som erbjuds insatsen från FöräldraCentrum utan snarare de klienter med en medelsvår problematik. Informant B uttalar sig så här: Såsom vi uppfattar det så är inte FöräldraCentrum en insats för mycket svårt belastade familjer där man kanske måste gå in med många olika insatser, utan vår uppfattning är att FöräldraCentrum är ett mycket bra alternativ när det är lagom svårt. Där tror vi att FöräldraCentrum, eftersom det handlar om utbildning i föräldrarollen, är jätteduktiga därför dom kan hjälpa föräldrarna att se och förstå vad föräldrarollen handlar om och få bra instrument som dom kan använda sig av i vardagen med sina barn. Vidare frågade vi informanterna om klientens individuella mål sätts upp i samspråk med Socialtjänsten innan behandling inleds. Informant A svarar att den individuella vårdplanen skall vara färdig innan man påbörjar insatsen och sedan under insatsens gång finns det en genomförandeplan som kontinuerligt följs upp kring HUR målen skall uppfyllas. Informant B ger ett snarlikt svar som lyder: Ja, / / Man sätter ett tydligt mål för vad som ska uppnås och man beskriver också i det dokumentet hur det ser ut när målet är nått. Informant B menar också att ett klassiskt socialarbetarmål är att relationerna i familjen ska förbättras. Vi undrade vidare hur Socialtjänsten kan veta att målen har uppnåtts görs det någon uppföljning kring klienten och den avslutade insatsen? Informant A menar på att uppföljning efter avslutad behandlingen sker först efter överenskommelse med familjen om de önskar en sådan. Informanten menar att detta är något som de behöver utveckla i sin verksamhet för att de har uppmärksammat att vissa klienter har behov av uppföljning efter avslutad behandling. Dock sker det uppföljningar kontinuerligt med klient, vårdgivare och Socialtjänsten under behandlingens gång. De följer hela behandlingen och insatsen avslutas när behoven är tillgodosedda. Emellertid har ingen systematisk uppföljning gjorts av de klienter som har genomgått behandling hos FöräldraCentrum och informanten kan inte svara på om dessa klienter har återkommit för ytterligare behandling inom samma problemområde. 8

10 Informant B ger en annan bild av hur uppföljning av insatser kan gå till. De har i sin verksamhet utvecklat metoder för att kunna följa upp klienter och de olika typer av riktade insatser som givits dem. Denna uppföljning görs generellt och således inte enbart på FöräldraCentrums verksamhet. De gjorde i början av år 2008 en sådan uppföljning där de gick in och tittade på 65 olika riktade insatser som var avslutade. De tittar på det enskilda ärendet över ett två års perspektiv, d v s om ärendet avslutades första januari 2002 tittar de på hela år 2002 och 2003 för att se om ärendet har återkommit under detta tidsintervall. Om ärendet inte har återkommit med samma förändringsbehov under denna 24-månadersperiod, ses ärendet som lyckat. Skulle klienten däremot återkomma efter tre år ses det inte som misslyckat enligt informanten, med tanke på att saker och ting inte varar hur länge som helst då människors liv är föränderliga och det innebär att man kan få likartade bekymmer senare i livet. Informant B menar att det inte behöver bero på att insatsen inte fungerade förra gången. I resultatet av uppföljningen visade det sig att 95 % av klienterna inte kommit tillbaka. Detta tror informanten beror på att deras verksamhet kan skräddarsy insatserna till klienterna, d v s att de kan matcha klientens behov med rätt insats. Båda informanterna berättar att deras verksamhet använder sig av cirka 6-10 stycken olika alternativ när det gäller riktade insatser utanför den egna verksamheten, varav FöräldraCentrum är ett av dessa alternativ. Det lyfts även fram av informant A att det är FöräldraCentrums kompetens och erfarenhet kring beroendeproblematik som gör att de anlitas av informantens verksamhet. Informant A påtalar även vikten av att klienten kommer till en institution som denne kan identifiera sig med, och menar vidare att FöräldraCentrum passar bra här för att de nischar sig mycket på beroendeproblematik och barns beteende och det är denna problembild som klienterna har. Vidare frågade vi informanterna om de ansåg att det finns ett samhälleligt behov av att utöka den typen av verksamhet som FöräldraCentrum bedriver. Informant A menade att det inte fanns ett sådant behov medan informant B var av annan åsikt då denne tror att behovet är väldigt stort. Informanten påtalar dels att det har skett en förändring i föräldrarollen då föräldrar idag är mer kompisar än ledare åt sina barn och att detta kan skapa problem då föräldrarollen suddas ut och blir inte längre tydlig, dels att det är många ensamstående mammor som har stora problem att ta hand om tonårspojkar där det inte finns någon stabil fadersfigur i nätverket. Informanten menar att; det behöver mötas både med den lite mer behandlingsinriktade föräldrautbildningen som FöräldraCentrum står för men också av andra insatser. Slutligen ville vi veta informanternas bedömning kring vad som skulle kunna ha hänt klienten om denne inte fått möjligheten att genomgå behandlingen hos FöräldraCentrum. Informant A ger följande bedömning kring vår fråga: Man hade förmodligen satt in annan vård som inte hade varit helt adekvat, näst bästa eller tredje bästa, om de vill ha det det finns ju de som bestämt ansöker om FöräldraCentrum det är inte så många men några vet vad de vill ha. Och informant B bedömer att / / de föräldrarna hade behövt betydligt mer ingående behandlingsstöd och insatser och en del utav de barn och ungdomarna som finns i de här familjerna hade också varit placerade i familjehem. Nedan kommer vi att förklara begrepp som används fortlöpande i utvärderingen/uppsatsen som läsaren kan behöva få förtydligat då begreppen kan 9

11 tolkas på flera olika sätt. Detta gör vi för att läsaren ska få en förförståelse för hur vi ser på begreppen som vi använder. Begreppsdefinitioner Begreppsförklaringarna är framtagna i samspråk med FöräldraCentrum men också ur Stöd i föräldraskapet (SOU1997:161). Vi har valt att utgå ifrån FöräldraCentrums definitioner och perspektiv på begreppen på grund av att det är deras verksamhet som utvärderas och då är deras tolkning av sina uppsatta mål och sin affärsidé av vikt, så att vi mäter det som är relevant att mäta. Alltså att vi är samstämmiga i våra perspektiv och våra tolkningar av begreppen och hur de används och vad begreppen står för. Begreppens definitioner har varit av stor vikt för konstruktionen av enkäten för att få svar på våra frågor och få fram mätbara begrepp som vi kan koppla till mål och affärsidé. Det har även gett oss som externa utvärderare en förförståelse kring verksamhetens grunder och värderingar. Av samma orsak har vi valt att använda begreppsdefinitioner från Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161) då denne har bidragit till verksamhetens tillkomst. Då uppsatsen innehåller många olika begrepp har vi som tidigare nämnts använt oss av fotnoter i den löpande texten där vi fortlöpande förklarar begreppen för att göra det enklare för läsaren. Det bifogas en sammanfattande bilaga med förklaringar över de begrepp som vi funnit mest relevanta i uppsatsen (Bilaga 10). Problemformulering I början av år 2008 fick vi i uppdrag av FöräldraCentrum att göra en utvärdering av deras verksamhet. FöräldraCentrum har ej utfört någon utvärdering sedan verksamheten startade 1999, så detta är den första i sitt slag. FöräldraCentrum ville undersöka om deras insatser ger resultat som stämmer överens med företagets mål och affärsidé. För att vi skulle kunna svara på företagets förfrågan fokuserade vi oss på ett specifikt mål och affärsidén. Det var verksamhetens tredje mål: Att klienten mot slutet av behandlingstiden upplever att deltagandet har varit till nytta, gett ny kunskap/förståelse, varit stärkande och/eller lett till andra positiva förändringar i familjen och affärsidén; "Att verka för utveckling av trygga sunda familjerelationer, stärka vårdnadshavare i sin föräldraroll samt öka deras kunskaper om barns behov och rättigheter" som vi bedömde skulle kunna ge bäst svar på verksamhetens resultat utifrån dess insatser. Den målgrupp vi fann bäst lämpade att svara på frågan var brukarna då det är de som har genomgått behandling och utbildning hos FöräldraCentrum. FöräldraCentrum hade en önskan om att alla tre målen skulle utvärderas men då skulle utvärderingen enligt oss bli mer spretig till sin karaktär och inte vara fokuserad kring ett forskningsområde (brukarna). Vi ansåg även att mål ett kring de individuella målen Att varje uppdrags uppsatta individuella mål är uppfyllda när behandlingen avslutas inte skulle gå att genomföra då det hade krävt djupgående samtal med klient, socialtjänst och FöräldraCentrum. Vi ifrågasatte även minnesfaktorn och att vi i så fall borde ha varit med redan från början för att få valid data, och därför ansåg vi att den utvärderingen skulle FöräldraCentrum kunna utföra bäst själva tillsammans med socialtjänsten och klienterna. När det gäller mål två Att varje uppdrag fullföljs med en behandlingstid av 6 mån. eller enligt annan överenskommelse. får vi svar på detta mål i enkäten men det är inte vårt primära uppdrag att svara på just detta mål. Men hur får vi de svar som vi söker? Att operationalisera mål tre, affärsidén och de begrepp som finns däri var en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna mäta 10

12 målet, affärsidén och dess innehåll. Vi har ställt frågorna i enkäten på ett sådant sätt att vissa frågor ger oss svar på effekterna av insatsen medan andra frågor ger oss svar på upplevelsen av insatsen och FöräldraCentrums organisering. För att kunna visa på en eventuell effekt har vi ställt frågor där svaren kan ge oss ett ingångsvärde som vi senare kan mäta mot ett eftervärde. Mål tre fokuserar enbart till slutet av behandlingen men vi tyckte det var intressant att få svar på om den givna insatsens effekt kvarstår än idag, samt om FöräldraCentrums behandling har hjälpt klienterna att själva klara av sin egen livssituation och få makt över sin vardag. Mycket av FöräldraCentrums verksamhet bygger på att få vara delaktiga i offentliga upphandlingar, för att kunna mäta sig med konkurrenter är det då av stor vikt att kunna visa att verksamheten är utvärderad, för att kunna vidareutvecklas och för att kunna möta upp samhällets ständigt föränderliga behov. Således kan även utvärderingen fylla ett legitimerande syfte utifrån FöräldraCentrums perspektiv gentemot verksamhetens remittenter. Syfte Syftet med utvärderingen är att den ur klienternas perspektiv skall kunna visa på om behandlingarna, som skett under tiden år , har gett effekt utifrån klientens upplevelse av den givna behandlingen hos FöräldraCentrum. Vi vill även ta reda på om en eventuell effekt finns kvar idag och om behandlingen har gett klienten egenmakt att klara sin egen livssituation. Vi förväntar oss att få information av klienterna då dessa får bedöma och värdera insatsen som givits dem. Våra förhoppningar är att detta skall visa på FöräldraCentrums styrkor och svagheter i behandlingen, vad gör FöräldraCentrum bra, vad kan eventuellt utvecklas och göras bättre utifrån mål tre och affärsidén. Utvärderingen kan användas i ett förändringssyfte av FöräldraCentrum med innebörden att den ska kunna användas som bas för en eventuell verksamhetsutveckling. Frågeställning 1. Stämmer klienternas upplevelse av insatsen överens med verksamhetens uppsatta mål och affärsidé? 2. Hur upplever klienterna behandlingen och dess innehåll? 3. Visar resultaten på att behandlingen har gett effekt? 4. Finns effekten kvar idag? I frågeställning ett och tre behandlar vi de frågor som är relaterade till FöräldraCentrums mål tre och affärsidé utifrån ett jämförande perspektiv medan i frågeställning två avser vi att se på de frågor som behandlar tiden under behandlingen. Slutligen behandlar vi de frågor som ger svar på om effekterna finns kvar ännu idag i frågeställning fyra. Våra utgångspunkter Vi kommer att beskriva om FöräldraCentrums arbetssätt har gett effekt som överensstämmer med verksamhetens mål tre och affärsidé. Vi är således inte ute efter att ge en förklaring på vad det är i FöräldraCentrums behandlingsmetoder som ger effekt utan snarare klientens upplevelse av de olika delarna som ingår i FöräldraCentrums organisering. Vi kommer därför att utgå från ett deskriptivt forskningsintresse där det kommer att utföras en studie som baseras på klienternas upplevelser och bedömningar av erhållen behandling som är given av 11

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar FoU-Södertörn skriftserie nr 34/04 En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar Eva-Britt Fagrell Berit Greger Karlsson ISSN 1403-8358 1 Abstract Rapporten

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning?

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg Uppsatsarbete, SSC122 Vårterminen 2009 Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? En

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Fältgruppen i Centrum

Fältgruppen i Centrum Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Fältgruppen i Centrum arbetssätt & metoder Författare: Sandra Nordström Marie Sandström Handledare: Calle Hansson UMEÅ UNIVERSITET

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl UPPSALA UNIVERSITET C- uppsats Företagsekonomiska Institutionen VT. 05 CallControl En interaktiv telefonsvarare som svarar på marknadens behov eller en innovativ uppfinning som saknar marknad? Författare:

Läs mer

Att bo som barn i en annan familj Att ha sina barn boende i en annan familj Hur känns det?

Att bo som barn i en annan familj Att ha sina barn boende i en annan familj Hur känns det? Att bo som barn i en annan familj Att ha sina barn boende i en annan familj Hur känns det? Margareta Arneke & Ann-Margret Nilsson Meddelandeserien 2009:2 Förord Region Halland beslöt att i samarbete med

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer