Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26)

2 Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, kultur och fritid, vård och sociala tjänster, miljö och samhällsbyggnad, näringsliv och arbete, samhällsskydd och beredskap). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser. Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktig Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från den bedömning som gjordes i årsredovisningen för 2013 och de förändringar som påverkat bedömningen under januari till augusti Symboler: Förbättrad måluppfyllelse mot 2012 Oförändrad måluppfyllelse mot 2012 Sämre måluppfyllelse mot 2012 Bättre än målet Nära målet Sämre än målet Delår 2 Eskilstuna kommun 2(26)

3 Hållbar utveckling Demokrati Måluppfyllelse Invånarna har förtroende för kommunens verksamheter, de uppfattar information, tillgänglighet och service som god. I den senaste serviceundersökningen hade vi förbättrat vårt bemötande. Fler invånare besöker våra mötesplatser och många deltog i olika dialogformer inför viktiga beslut som bygge av arena och bad, Fristadstorget, kulturpolitiskt program med mera. Invånarna upplever brist på möjligheter till inflytande och påverkan Resultat & händelser Vi fokuserar på att förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan. Och vi laddar för ett högt valdeltagande. På området offentlighet och demokrati i SKL:s utvärdering Kommunkompassen ligger Eskilstuna klart över snittet för deltagande kommuner. Samtidigt har vi har förbättringsområden så som medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan. Sedan januari har ett 30-tal medborgarförslag kommit in. Antalet synpunkter ökar och för att ytterligare förenkla synpunktshanteringen byggs nu en e-tjänst. För att det ska kännas meningsfullt att lämna synpunkter behöver vi bli bättre på att återkoppla synpunkterna. För att kunna påverka måste medborgarna få möjlighet att ta del av underlag. Nämnderna publicerar föredragningslistor och protokoll, men vill även kunna göra handlingar tillgängliga utan att för den skull riskera personuppgiftslagen. Redan nu finns kommunikationsplaner för att möjliggöra inflytande i exempelvis bygge av badhus, arena, Munktellstaden och Light in the city. Förutom ett jämförd serviceprojekt pågår ett arbete med att ta fram underlag för ett kundcenter i syfte att ytterligare förbättra vår service, tillgänglighet och vårt bemötande. Nästa år är ett valår och förberedelser pågår, bland annat ska gymnasierna genomföra aktiviteter under läsåret 2013/14. Förvaltningsövergripande informationsinsatser/aktiviteter genomförs i syfte att öka valdeltagandet 2014 bland ungdomar och i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid kommunfullmäktigevalet Politikernas nöjdhet med tjänstemannastödet har följts upp för första gången och resultatet blev 66% i nöjd-politikerindex (NPI). Medborgarnas förtroende för kommunens verksamheter är högt, varför kommunens nya policy om muta, korruption och otillbörlig påverkan behöver säkras och ska följas upp. Eskilstuna kommuns framgångsrika jämställdhetsintegreringsarbete fortsätter att uppmärksammas nationellt samt internationellt. En resursgrupp för stadsdelsutveckling är tillsatt i syfte att bidra med kunskap och kännedom om vad som är på gång i kommunkoncernen och i de olika stadsdelarna samt Delår 2 Eskilstuna kommun 3(26)

4 utifrån arbetet med LaRs-projektet bidra till att hitta en bra modell som till en del kan appliceras på fler stadsdelar. Utbildning Måluppfyllelse Barn och elever uppger i enkäter att de är trygga i våra förskolor och skolor. Andel elever som i årskurs 9 är godkända i minst 16 ämnen är 79 procent Fler elever med behörighet till gymnasiet 75,6 procent av eleverna i den kommunala skolan och årskurs 6 har betyg i 16 ämnen Vårterminen 2013 fick 98 procent av alla elever i den kommunala gymnasieskolan slutbetyg. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent Andelen elever som avslutat en kurs på SFI med minst betyget godkänt under våren var 96 procent Resultat & händelser Förskolan fortsätter att utvecklas för att möta de förändrade krav den nya skollagen och den reviderade läroplanen innebär. Det systematiska kvalitetsarbetet möjliggör ytterligare ambitionshöjning av verksamheten. Föräldra- och barnenkäten påvisar fortsatt högt förtroende för förskolan. Föräldraenkäten visar fortsatt stabil mycket hög nöjdhet och trygghet med förskolan och barnenkäten visar att även barnen i mycket hög utsträckning trivs på de kommunala förskolorna. En annan stor utmaning förskolan står inför är det ökade behov av förskoleplatser som enligt prognos uppgår till 300 platser till år Arbetet med att hitta lokaler som kan anpassas för förskoleverksamhet pågår. Betygsresultatet för årskurs 9 sjönk med 2,1 procentenheter men fler elever blev behöriga till gymnasieskolan. Andel elever som i årskurs 9 nått lägst betyget E i minst 16 ämnen är 79,1 procent (77,2 procent av pojkarna och 81,1 procent av flickorna) För första gången fick årskurs 6 betyg vilket möjliggör ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för att förbättra resultaten. I den kommunala skolan har 75,6 procent av eleverna i årskurs 6 betyg i 16 ämnen (74,4 procent av pojkarna och 76,8 procent av flickorna). Eftersom det var första gången årskurs 6 fick betyg finns inga resultat att jämföra med. Elevenkäterna visar på att eleverna trivs bra i skolan, upplever att de är trygga och har kamrater och lärare som bryr sig om dem. Enkäterna är nya för året så alla frågor Delår 2 Eskilstuna kommun 4(26)

5 går inte att jämföra med tidigare års enkätresultat. Under läsåret har en fortsatt satsning på IT skett. Alla klassrum i årskurs 4-9 är interaktiva och satsningen på datorer och ipad till alla elever i årskurs7-9 fortsätter enligt planen. Parallellt har rektorer och ett stort antal lärare utbildats för att handleda sina kollegor. Betygmedelvärdena på nationella program vårterminen 2013 är preliminärt på samma nivå som vårterminen 2012 trots att fler elever fått slutbetyg i år. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent. Andelen elever som fått slutbetyg har ökat till 98procent. Andelen elever som inte har fått slutbetyg har halverats sedan läsåret 2011/12. Elevenkäten visar att eleverna är trygga och upplever stort inflytande. Vuxenutbildningens betydelse och omfattning är i tider av hög arbetslöshet stor och antalet elever på såväl svenska för invandrare (sfi) som på teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser är fortsatt högt. Eleverna är mycket nöjda med såväl bemötande, som delaktighet och tillgänglighet, samt med kurserna som helhet. Betygsresultaten för sfi är fortsatt bra, men har försämrats för grundläggande kurser. Avbrotten är fortfarande många, trots insatser under året, och från hösten används därför ett nytt antagningsförfarande för att öka matchningen mellan sökande och kurs. Vård och sociala tjänster Måluppfyllelse Myndighetsbeslut är av bra kvalitet vilket gör at få ärenden behöver tas upp på nytt. Våra brukarenkäter hos äldre visade att 82 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende och 88 procent nöjda med eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Dessa resultat är i nivå med eller strax över rikssnittet. Andel funktionshindrade som får placeringar på öppna arbetsmarknaden har ökat från 20 procent till 80 procent. Delår 2 Eskilstuna kommun 5(26)

6 Antalet vårddygn på institutionsplaceringar har ökat. För barn- och ungdomar är ökningen 14 procent jämfört med föregående år. För vuxna har antalet vårddygn ökat med 66 procent. Resultat & händelser Allt fler behöver socialtjänstens stöd, vilket förstärker behovet av förebyggande insatser. Hälsofrämjande satsningar på motion, kost, konst, teknik och trygghet har genomförts. En ny familjecentral har öppnats i city liksom ett café för personer med demenssjukdom (tidigt stadium). Anhörig- och frivilligarbetet har förstärkts med en tredje anhörigkonsulent och en samordnare till frivilligcentralen. Projekt samverkan för hälsosamt åldrande har för flera av de 260 personerna gett livsstilsförändringar i form av sänkt blodtryck, vikt och bättre mående. Antalet ärenden inom individ- och familjeomsorgen (ifo) har ökat med drygt 20 %, vilket påverkar utrednings- och uppföljningstiderna. Även uppföljningarna inom äldrevården släpar efter. Överförmyndarnämndens ärendeanhopning har hanterats med resurstillskott och de har i år granskat 93 % av årsräkningar inom utsatt tid jämfört med 75 % Första september startade Eskilstuna och Strängnäs en gemensam överförmyndarverksamhet. Antalet institutions- och familjehemsplaceringar har ökat, medan längden på placeringarna har minskat. Särskilt stor är ökningen för flickor. Vuxnas behov av institutionsvård har ökat med 65 %. Bland unga ökar missbruket av nätdroger och allt fler över 55 år har både demenssjukdom och missbruksproblem. Strategin är fortsatt att placera i familjehem och/eller strukturerad hemmaplansvård. Två nya hemtagningsteam/social insatsgrupp arbetar med ungdomar och två kollektivboenden är planerade. Bostadsbristen påverkar institutionsplaceringarnas längd och köerna till boenden inkl LSS. Positivt är att 80% av de funktionshindrade som fått sysselsättningsinsats (nya) erhåller placeringar på öppna arbetsmarknaden jämfört med tidigare 20%. Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 15%. För närvarande är 114 personer i kö till vård- och omsorgboende, men många väljer att vänta in sitt önskeboende (7 har väntat mer än tre månader på boendeerbjudande). Verksamheterna är processorienterade, förbättrar och säkrar kvalitet (värdegrund, register mm). Individ och familjeomsorg har goda resultat i Öppna jämförelser. I Torshälla har brukartiden ökat. Möjligheten till optimerad bemanning är en viktig kvarstående fråga för vård-och omsorgsverksamheterna. Delår 2 Eskilstuna kommun 6(26)

7 Kultur och berikande fritid Måluppfyllelse Fler besökare till bibliotek, mötesplatser och Eskilskällan Invånarna är mer nöjda med kultur Ny webb för biblioteket med större möjligheter för interaktion Ny verksamhetsidé för musikskolan Ny e-tjänst för föreningsbidrag Resultat & händelser 1-3 augusti var det stadsfestival i Eskilstuna. Under tre dagar, på fem scenområden med ett 60-tal programpunkter bjöds Eskilstunas invånare på ett omfattande scenprogram med fokus på kultur, dans, teater och musik. Samtliga programpunkter var gratis för besökarna. Festivalens inriktning med mångfald och genus speglades via ett brett programutbud för pojkar och flickor, män och kvinnor, i alla åldrar. Festivalen var miljödiplomerad. Under sommaren sommar förvandlades Bernhard Hellströms plats utanför Stadsbiblioteket, och Östra torget i Torshälla till sommartorg för kultur. Mängder av aktiviteter erbjöds och kommunens verksamheter, föreningsliv, organisationer och kulturskapare var delaktiga och visade upp sin verksamhet på torgen. I Torshälla var det första året. Bernhard Hellströms plats var igång för andra året och kunde notera en lite lägre besöksstatistik än förra året. Orsaken var troligen det fina vädret som gav möjlighet till sol och bad. Temat för årets Nordic Art Station Word Art Sound är Merry Melancholy en hyllning och ett undersökande av det nordiska vemodet. Sett utifrån har svårmodet och melankolin karakteriserat omvärldens syn på Norden. Den augusti invigdes Nordic Art Station med en vernissagevecka med konserter, workshops och seminarier på ett nordiskt-baltiskt tema. Den 7-9 november avslutas Nordic Art Station med ett finissage. Arbete pågår för att sjösätta en organisation för nya Fristadstorget En operativ grupp har initierats med representanter för Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Rekrytering av en ansvarig torgchef kommer att påbörjas inom kort, med trolig placering på Kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen ska i oktober fatta beslut om en politisk styrgrupp. Delår 2 Eskilstuna kommun 7(26)

8 Miljö och samhällsbyggnadsarbete Måluppfyllelse Eskilstuna rankades i år som tvåa av tidningen Miljöaktuellt Nivån på planlagd mark är hög för såväl bostäder, industrier som kommersiella lokaler. Antalet nya detaljplaner har ökat markant under året. Fortfarande behövs detaljplaner för flerbostadshus I år har 226 nya bostäder påbörjats vilket är betydligt bättre än föregående år då 42 bostäder tillkom för hela året. Målet är dock 300 bostäder. Upprustning av bostadsområdet Lagersberg har fortsatt under året. Detta sker till en rimlig kostnadsökning för de boende samtidigt som energianvändningen i bostäderna halverats. Kollektivtrafiken har ökat med 2% jämfört mot föregående år. Detta räcker dock inte till för att nå de ambitiösa mål som kommunen har. Måluppfyllelsen för att tillhanda vatten till kommunens hushåll försämrades i år beroende på två stora vattenläckage i Vilsta under sommaren. Minskningen av mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter under det här året, prognosen för 2013 är 238 kg/inv. Förra året var siffran 246 kg/inv. Målet för 2013 är dock 235 kg/inv. Resultat & händelser Eskilstuna rankades i års som tvåa av tidningen Miljöaktuellt efter att föregående år varit högst rankad bland alla kommuner. Det finns många exempel på medvetna satsningar som gör att kommunen hamnar så högt i rankingen. Vi har Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening. Hela stadstrafiken består numera enbart av biogasbussar. Vårt kraftvärmeverk drivs med 95 procent förnybar energi. Klimatplanen ligger till grund för att bli en klimatneutral kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 8(26)

9 Förändringar i demografin påverkar miljö och samhällsbyggnadsarbetet i hög grad. Under perioden januari till juli ökade befolkningen med 844 personer. Behovet av nya bostäder är därmed mycket stort. Under året har 266 bostäder påbörjats vilket är betydligt fler än vad som tillkom under Då var tillskottet 42 bostäder. Kommunens planerberedskapen för bostäder var 741 bostäder vilket är högre än målet som uppgår till 600 bostäder. Under året har också många nya detaljplaner tagits fram, dock måste fler detaljplaner för flerbostadshus tillkomma. Att öka andelen hållbart resande är ett prioriterat område. Arbetet bedrivs kontinuerligt och omfattar både detaljplanering och beteendeförändringar. Bilresandet i Eskilstuna följer utvecklingen i resten av landet och minskar, men har nu planat ut antogs trafikplanen och i augusti 2013 antogs cykelplanen. Utöver detta finns även klimatplanen som är ett styrande dokument. Dessa tre planer är viktiga faktorer i samband med framtagande av nya detaljplaner. Utvecklingen av kollektivtrafiken var högre än målsättningen för Ambitionen framåt är också mycket höga. Under det första halvåret 2013 har antalet resenärer ökat med 2 procent. Detta är dock något sämre än målet för Arbete med underhållsplaner inom stadbyggnadsförvaltingen område fortlöper. Underhållsplanerna skall fungera som en metodhjälp i arbetet med den löpande driften. Felanmälningsappen underlättar medborgarnas felanmälan och uppmärksammar förvaltningen på uppkomna brister och fel. Upprustningen av bostadsområdet Lagersberg startade 2012 och beräknas pågå under tre år. Projektet är uppdelat i 4 etapper, gårdsvis, med avslut på Borgmästargatan 2. Syftet är energieffektivisering och uppfräschning av fastigheter och utemiljö. Stor vikt läggs vid information och delaktighet från hyresgäster och verksamheter. Hyreshöjningen för hyresgästen blir ca 360 kr per månad och lägenhet. Samtidigt har energianvändningen halverats i de renoverade husen. Under sommaren hade kommunen två stora vattenläckage i Vilsta. Detta förorsakade stora problem för berörda hushåll och verksamheter. Energi och Miljö har kartlagt statusen på det befintliga vattenledningsnätet och gör nu prioriteringar av åtgärder för att förebygga framtida avbrott i vattenförsörjningen. Beslutet om en ny naturvårdsorganisation har genomförts. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret, stadsbyggnadsnämnden är utsedd till naturvårdsförvaltare och miljö- och räddningstjänstnämnden har tillsynsansvar. Delår 2 Eskilstuna kommun 9(26)

10 Samhällsskydd & säkerhetsarbete Måluppfyllelse invånare kommer att utbildas Insatstiden på prioriterade larm uppnås Generationsväxling pågår Tillsynsarbetet är enligt plan, men med viss fördröjning inom förskolan Beredskapsstrateg och säkerhetssamordnare har rekryterats Kriskommunikation behöver förbättras Resultat & händelser Arbetet följer i huvudsak plan. Inga större bränder under året och inga olyckor med risk för stora miljökonsekvenser. Inom Samhällsskydd och säkerhetsarbete läggs stor vikt vid det förebyggande arbetet. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts enligt plan och prognosen är att 7000 invånare kommer att ha utbildats under året. En arbetsgrupp har tillsatts inom räddningstjänsten för att utreda brandvärdar i bostadsområden. Under våren 2013 har räddningstjänsten genomfört omfattande utbildning i utryckningskörning och vikten av säker framkörning. Detta kan ha resulterat i något längre framkörningstider på larm som inte är prioriterade (fara för liv). Inför 2014 planerar räddningstjänsten att istället för att mäta insatstiden till alla larm, bara mäta insatstiden till prioriterade larm som brand i byggnader, trafikolyckor, sjukvårdslarm och liknande. Tillsynen har i stort sett gått enligt plan förutom när det gäller hälsoskyddstillsyn som släpar efter och det innebär att tillsynen på en del förskolor flyttas över till nästa år, bakgrunden är personalvakanser inom miljökontoret. Branden på en ytbehandlingsindustri i Vilsta industriområde i december 2012 innebar ett omfattande arbete även i år och ärendet är ännu inte avslutat. Under året har en ny beredskapsstrateg och en ny säkerhetssamordnare anställts inom kommunledningskontoret. En processledningsgrupp säkerhet har bildats med uppgift att hantera de interna säkerhetsfrågorna. Ett åtagande kring krisledningsplan för större kriser samt en planerad övning till hösten för att öva krisledningsfunktionen pågår enligt plan. Vikten av att ha en informationsplan som snabbt kan tillämpas vid krisläge blev tydligt i samband med den stora vattenläckan i Vilsta. Delår 2 Eskilstuna kommun 10(26)

11 Näringsliv & arbete Måluppfyllelse I augusti hade 316 personer fått anställning inom Trainee-projektet, kommunens stora jobbsatsning. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger något över motsvarande period förra året. De kvinnor och män som hade arbete sex månader efter att de genomgått en arbetsmarknadsåtgärd har ökat markant. För de som genomgått yrkesutbildning har färre fått jobb. Logistikparken har fått ett genombrott genom att DHL etablerar en mycket stor anläggning. Arbetslösheten ligger alltjämt på en hög nivå ca 14%. Resultat & händelser Försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har kunnat hållas på jämn nivå tack vare jobbsatsningarna. Ett stort antal nya hushåll med stödbehov har tillkommit under perioden vilket ökat kostnaderna för försörjningsstöd. Jobbsatsningar. Kommunens stora jobbsatsning som inleddes 2012 har gett många kvinnor och män med försörjningsstöd traineejobb i kommunens verksamheter. I augusti hade 316 personer fått jobb. Många av de som har fått jobb är föräldrar och i augusti hade 318 barn en förälder som hade jobb. Totalt ska 350 personer få anställning som trainee under Aktiviteten är planerad att pågå i tre år. Ett annat jobbsatsningsprojekt genomförs tillsammans med ett företag som hjälper personer med försörjningsstöd att få jobb på den öppna marknaden. Hittills har ca 60 personer fått jobb. Nöjda företagare. Eskilstuna kommun placerar sig i det övre skiktet bland de kommuner som ingår i den servicemätning som Sveriges Kommuner och Landsting genomför vartannat år. Företag som har haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera myndighetsområden under 2012 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden. Undersökningen sammanfattas i ett NKI (nöjd-kund-index) där Eskilstuna får NKI 70, vilket är att betrakta som högt. Etableringar. Eskilstuna har under årens lopp växt fram som en stor aktör inom lager och logistik och är nu en intressant marknad för investeringar. Därför har Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 11(26)

12 deltagit på mässor inom fastighet och logistik. I och med att detaljplaner nu kommit på plats, finns stora förutsättningar för nya investeringar. Exempel på detta är DHL, som bygger en m2 stor anläggning i Eskilstuna Logistik Park, vilket kommer att innebära möjligheter för ca 200 anställda. Årets rekryteringsmässa. Tillsammans med Västerås stad hölls 2013 års rekryteringsmässa i mars. Mässan lockade totalt besökare. Till Eskilstuna kom personer och möttes där av fler än 60 utställare. Under mässan förmedlas både jobb och utbildningsplatser. Nya yrkesutbildningar. Många eskilstunabor vill gå någon av kommunens alla yrkesutbildningar. Utbudet har yrkesutbildningar styrs av arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Därför kan vi nu också erbjuda några nya yrkesutbildningar, exempelvis lastbilsmekaniker, nätverkstekniker och starta-eget-utbildning. Näringslivsutveckling i Torshälla. Ortsutvecklingsprojektet i Torshälla stärker Torshälla som turistort och skapar förutsättningar för näringslivsutveckling. Under hösten planeras nya riktade satsningar för att stödja och utveckla näringslivet i Torshälla. Företagsetableringar och nyföretagande uppvisar bättre utfall än föregående år. Det innebär möjligheter för fler jobbtillfällen. Delår 2 Eskilstuna kommun 12(26)

13 Effektiv organisation Medarbetare Måluppfyllelse Medarbetarenkäten hade bättre siffror inom samtliga områden jämfört med förra året Ett område med stort förbättringsbehov är målkvalitet Modigt medarbetarskap för alla 8500 medarbetare. Totala sjukfrånvaron har ökat till 6,7 % från 5,9% förra året Ej optimerad bemanning inom vården kostar pengar och är inte omtyckt av personalen Resultat & händelser Goda resultat i medarbetarundersökning och den unika satsningen på Modigt medarbetarskap fortsätter. Sjukfrånvaron fortsätter dock att öka något under första halvåret Resultatet av medarbetarenkät som genomfördes i januari visar bättre siffror inom samtliga områden jämfört med förra året. Våra starkaste områden är effektivitet, medarbetarkraft, ledarskap, återkoppling, socialt klimat och lärande i arbetet. Områden med utvecklingspotential är medarbetarskap, delaktighet, arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Ett område med stort förbättringsbehov är målkvalitet. Eskilstuna kommun har en hög prestationsnivå visar den övergripande sammanställningen. Värdet ligger på 71,7 på en skala från Det är en ökning jämfört med förra året då värdet var 70,1. Ett värde över 70 anses vara högt och vårt resultat står sig mycket bra i jämförelse med både offentlig sektor och näringslivet. I HME-värdet som mäter hållbart medarbetarengagemang och som är en jämförelse med andra kommuner via SKL, så är Eskilstunas värde 80 mot 78 för övriga kommuner. Under första halvåret har PWC på uppdrag av HR-direktören genomfört en översyn av kommunens friskvårdsresurser. Det är ett led i att under 2014 fokusera mera på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Resultatet från utvärderingen av kommunkompassen visar på att HR är det områden som gjort största förflyttningen sen första utvärderingen. Det område som har störst utvecklingspotential inom HR gäller uppföljning och analys av genomförd kompetensutveckling. För att bland annat förbättra uppföljning pågår ett kommunövergripande utvecklingsprojekt inom området. Korttidsfrånvaron, rullande 12: 3.4 % förra året: 3,0 % Totala frånvaron, rullande 12: 6.7 % förra året: 5,9 % Det innebär att både den totala och den korta sjukfrånvaron ökat. Delår 2 Eskilstuna kommun 13(26)

14 Processkvalitet Måluppfyllelse 606 poäng i kommunkompassen och nominerad till årets kvalitetskommun Eskilstuna inspirerar, kvalitetsmässa med mer än 6500 besökare E-tjänstplattform med kommunautomat lanseras i oktober Ett omfattande varumärkesarbete har genomförts Förstudie av internportal genomförd. Lansering 2.0 under kvartal 1, 2014 Gröna livsmedel, 32 procent Resultat & händelser Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Processarbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår enligt plan. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Under 2011 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av Eskilstuna kommun, en värdering av organisationen. Eskilstuna kommun har många styrkor, men har för avsikt att bli ännu bättre varför ett arbete sattes igång utifrån de förbättringsområden som ringades in. Resultatstyrning, förmågan att kommunicera resultat, strategi och handlingsplan för innovationer för att nämna några förbättringsområden. Organisationen åtog sig att klara 80% av alla förbättringsförslag i handlingsplanen, ett arbete som nu är igång. Målet är at öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år Fokus under första delåret har i övrigt varit på att få in processer som en grund i styrningen. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Ett annat stort förbättringsarbete som är igång är att ta fram ett styrkort med tillhörande beslutstöds system. Tanken är att göra det enklare för den enskilda verksamheten att löpande styra och kommunicera resultat, nu-läge och målsättning. Den röda tråden tydliggörs ytterst genom medarbetaröverenskommelser mellan chef och medarbetare om uppdrag och förväntan på resultat. Ett annat åtagande 2012 är att utarbeta en systematisk metod för att utvärderar medarbetarnas upplevelse av våra vanligaste systems och applikationers stöd, även här i syfte att förbättra. En enkät är framtagen för att göra systematiska utvärderingar och kommer i samband med ett nytt enkätverktyg att göras efter sommaren. Delår 2 Eskilstuna kommun 14(26)

15 Vidare pågår ett e-serviceprojekt fram t o m september i syfte att förenkla för våra medborgare och brukare och/eller alternativt effektivisera verksamheten. Projektet ska etablera en arbetsmodell för e-tjänster och e-service. Upphandlade av processtöd och färdigpaketerade e-tjänster kommer nu att anpassas till Eskilstuna kommuns verksamhetsprocesser, arbetet kommer att startas med tre tjänster i projektets organisation. Därefter lämnas det över till en förvaltningsorganisation och linjeverksamheten. Eskilstuna kommuns serviceorganisation Konsult och Uppdrag är i full färd med att ställa om och verka mer utifrån efterfrågan av olika tjänster. En successiv omställning sker för att 2013 leva utifrån mer affärsmässiga principer. Ekonomi Måluppfyllelse För tionde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett positivt resultat Eskilstuna bibehåller sin A-rating för andra året i rad hos Svensk Kommunrating Stora problem att nå ekonomi i balans inom vården Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,8 % Sju av elva nämnder och fyra av sex bolag har en ekonomi i balans Kommunen har en hög avtalstrohet Andelen E-handel av varor inom avtal var 78 % BI-stöd för ekonomi, personal, styrkort har införts under året. Investeringarna följer ej plan Självfinansieringsgraden prognostiseras till 89 procent vilket är nära det långsiktiga målet på 90% Resultat & händelser Eskilstuna kommuns finansiella styrka har nu stärkts under en lång rad av år. Detta bekräftas även i år av en stärkt soliditet i delårsbokslutet. Eskilstuna går mot strömmen och behåller högsta betyg, A-rating, i Svensk Kommunratings lista. Svensk Kommunrating är ett värderingsföretag som betygsätter alla kommuners ekonomi i en finansiell ratinglista. För att få betyget A måste man ha A-betyg i samtliga områden som bedöms; kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Kommunens prognostiserade resultat för 2013 uppgår till 149 mnkr vilket är ca 23 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2005 och 2006 med 80 mnkr. Eftersom detta är engångspengar så är resultatet för 2013 inte är en långsiktig nivå. Delår 2 Eskilstuna kommun 15(26)

16 Nämnderna redovisar ett sammantaget underskott på 57 mnkr för helåret. Det är verksamheter inom vården som har problem att följa budget. Särskilt kostnaderna för vård av barn och unga ökar kraftigt. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 105 mnkr. Sju av elva nämnder och 4 av 6 bolag har en ekonomi i balans. Kommunens investeringar till och med augusti är 208 mnkr. Prognosen uppgår till 461 mnkr för helåret vilket är 133 mnkr lägre än budget. Den största pågående investeringen är ombyggnaden av isstadion där utgiften är budgeterad till 71 mnkr och sträcker sig över åren I år färdigställs en ny uteisbana med tillhörande kylanläggning, som är budgeterad till 27 mnkr. I Eskilstuna logistikpark har järnvägsanläggningen färdigställts under året, en total investering på 98 mnkr. Byggnation av huvudväg genom området har startat och samtidigt pågår markberedning samt färdigställande av tomtmark för kunden DHL. Kommunen har en hög avtalstrohet vid inköp., den uppgår till 76 %. Även andelen E-handel av varor är hög och uppgår till 78 %. Delår 2 Eskilstuna kommun 16(26)

17 Nuläge, strategiska mål De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Indikatorerna visar om målet är på väg att nås. 1. En attraktiv stad Under perioden januari till juli ökade befolkningen med 844 personer och uppgår till Antalet nyproducerade bostäder är 226 under året. Satsningen på nytt badhus har beslutats i kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet är en förebild för andra kommuner. Kundnöjdheten med den kommunala servicen är högre än i riket och uppgår till 69,1 (riket 68,8) Nöjdheten med inflytande är något lägre än i riket och uppgår till 37 (riket 40) 2. Höjd utbildningsnivå Barn och elever uppger i enkäter att de är trygga i våra förskolor och skolor. Andel elever som i årskurs 9 är godkända i minst 16 ämnen är 79 procent Fler elever med behörighet till gymnasiet 75,6 procent av eleverna i årskurs 6 har betyg i 16 ämnen Vårterminen 2013 fick 98 procent av alla elever i den kommunala gymnasieskolan slutbetyg. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent 3. Ekologisk uthållighet Eskilstuna rankades i år som tvåa av tidningen Miljöaktuellt Minskningen av mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter under det här året, prognosen för 2013 är 238 kg/inv. Förra året var siffran 246 kg/inv. Målet för 2013 är dock 235 kg/inv. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 33 % Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor har ökat under året till 68 procent från 44 procent. Andelen nybyggda lågenergibostäder har ökat till 4 % från 1,6 procent förra året. Delår 2 Eskilstuna kommun 17(26)

18 4. Fler jobb I augusti hade 316 personer fått anställning inom Trainee-projektet, kommunens stora jobbsatsning. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger något över motsvarande period förra året. De kvinnor och män som hade arbete sex månader efter att de genomgått en arbetsmarknadsåtgärd har ökat markant. För de som genomgått yrkesutbildning har färre fått jobb. Logistikparken har fått ett genombrott genom att DHL etablerar en mycket stor anläggning. Arbetslösheten ligger alltjämt på en hög nivå ca 14%. Delår 2 Eskilstuna kommun 18(26)

19 Finansiell analys Kommunens prognostiserade resultat för 2013 uppgår till 149 mnkr vilket är ca 23 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2005 och 2006 med 80 mnkr. Även skatteintäkterna prognostiseras att stärka resultatet för helåret De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 105 mnkr vilket är 26 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna beräknas bli 29 mnkr högre än budgeterat, vilket också är 4 mnkr högre än prognosen i delårsrapport 1. Detta förklaras av att konjunkturnedgången har förskjutits framåt jämfört med SKL:s prognos i oktober 2012 och som budgeten baserades på. Kommunens räntekostnader prognostiseras bli 7,2 mnkr sämre än budgeterat. Försämringen beror till största delen på att återbäringen från Kommuninvest inte får tas upp över resultatet efter rekommendation från Rådet för kommunalredovisning Det som inte är positivt är vårdkostnaderna som har skenat i väg i verksamhetens kostnader. Nämnderna prognostiserar -57 mnkr för helåret. Det är 5 mnkr sämre än i delårsrapport 1. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen för perioden januari till augusti visar ett plusresultat på 379,8 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort är resultatet 279,8 mnkr. De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 105 mnkr vilket är 26 mnkr bättre än budget. Det är 15 mnkr bättre än i delårsrapport 1 (jan-mars). Huvuddelen av resultatförbättringen finns inom Eskilstuna Energi och Miljö AB och Kommunfastigheter. Parken Zoo prognostiserar ett större underskott på 20 mnkr för helåret, vilket beror på minskat antal besökande. Finansiella mål Jan-aug 2012 Jan- aug 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha en ekonomi i balans Självfinansieringsgrad av investeringar 9,2 % 8,0 % 4,0 % 2,5 % 2,8% 7 (8) &3(5) - 7 (11) & 4(6) 109 % 71 % 89 % Resultatmålet för 2013 var 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2013 är 2,8 procent vilket även överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. I resultatet är då 80 mnkr från AFA inräknat. Antalet nämnder som har en ekonomi i balans är sju av elva. Av de större nämnderna så är det är arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd samt vuxennämnden som inte har en ekonomi i balans. Av bolagen är det fyra av sex Delår 2 Eskilstuna kommun 19(26)

20 som har en ekonomi i balans. Det är Parken Zoo och Järnmanufaktur AB som prognostiserar underskott mot budgeterat resultat för Målet för självfinansieringsgraden är 71 procent för 2013 och det långsiktiga målet är 90 procent. I prognosen för 2013 är självfinansieringsgraden 89 procent. Prognosen för måluppfyllelsen av de finansiella målen 2013 är hög. Men det beror till största delen av engångspengar från AFA. Resultat för perioden januari-augusti Belopp i mnkr Jan-aug 2012 Jan-aug 2013 Förändring Verksamhetens nettokostnader -2931,4-3102,8 - Realisationsvinster -11,5-5,7 - Övriga jämförelsestörande poster -79,7-94,3 Summa -3022,6-3202,8 6,0% Finansnetto -4-9,1 Skatteintäkter och generella statsbidrag 3247,1 3389,9 4,4% Resultat 311,7 278,0 Resultat exkl. realisationsvinster och övriga jämförelsestörande poster 220,5 178,0 Resultatet för de åtta första månaderna uppgår till plus 278 miljoner kronor. Vilket är sämre än resultatet 2012 för samma period. Försämringen beror i huvudsak på att ökningstakten för kostnaderna är högre än ökningstakten för skatteintäkterna i år. Exkluderas de jämförelsestörande posterna tillsammans realisationsvinsterna så blir resultatet något sämre än föregående år. Ökningstakten på verksamhetens nettokostnader är 6,0 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 4,4 procent. Detta är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. För ett enskilt år har det dock något mindre betydelse. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2013 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 5 048, ,1 28,7 Finansnetto -6,1-13,3-7,2 Nämnderna , ,7-57,1 Övriga kommungemensamma kostnader 0,4 58,5 58,9 Summa 126,1 149,4 23,3 Reavinster 0-5,7-5,7 Finansiering av projekt (AFA-pengar ,0 Delår 2 Eskilstuna kommun 20(26)

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna

Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna Delår 1 Eskilstuna kommun Eskilstuna Hållbar utveckling Att värna demokrati Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet.

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Eskilstuna kommun Datum 1 (20) Kommunledningskontoret 2015-06-09. Delår 1-2015. Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun Datum 1 (20) Kommunledningskontoret 2015-06-09. Delår 1-2015. Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Datum 1 (20) Kommunledningskontoret 2015-06-09 Delår 1-2015 Eskilstuna kommun Sammanfattning av måluppfyllelsen i delår 1, januari- mars 2015. 2 (20) Kommunkoncernen planerar, leder,

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer