Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26)

2 Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, kultur och fritid, vård och sociala tjänster, miljö och samhällsbyggnad, näringsliv och arbete, samhällsskydd och beredskap). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser. Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktig Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från den bedömning som gjordes i årsredovisningen för 2013 och de förändringar som påverkat bedömningen under januari till augusti Symboler: Förbättrad måluppfyllelse mot 2012 Oförändrad måluppfyllelse mot 2012 Sämre måluppfyllelse mot 2012 Bättre än målet Nära målet Sämre än målet Delår 2 Eskilstuna kommun 2(26)

3 Hållbar utveckling Demokrati Måluppfyllelse Invånarna har förtroende för kommunens verksamheter, de uppfattar information, tillgänglighet och service som god. I den senaste serviceundersökningen hade vi förbättrat vårt bemötande. Fler invånare besöker våra mötesplatser och många deltog i olika dialogformer inför viktiga beslut som bygge av arena och bad, Fristadstorget, kulturpolitiskt program med mera. Invånarna upplever brist på möjligheter till inflytande och påverkan Resultat & händelser Vi fokuserar på att förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan. Och vi laddar för ett högt valdeltagande. På området offentlighet och demokrati i SKL:s utvärdering Kommunkompassen ligger Eskilstuna klart över snittet för deltagande kommuner. Samtidigt har vi har förbättringsområden så som medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan. Sedan januari har ett 30-tal medborgarförslag kommit in. Antalet synpunkter ökar och för att ytterligare förenkla synpunktshanteringen byggs nu en e-tjänst. För att det ska kännas meningsfullt att lämna synpunkter behöver vi bli bättre på att återkoppla synpunkterna. För att kunna påverka måste medborgarna få möjlighet att ta del av underlag. Nämnderna publicerar föredragningslistor och protokoll, men vill även kunna göra handlingar tillgängliga utan att för den skull riskera personuppgiftslagen. Redan nu finns kommunikationsplaner för att möjliggöra inflytande i exempelvis bygge av badhus, arena, Munktellstaden och Light in the city. Förutom ett jämförd serviceprojekt pågår ett arbete med att ta fram underlag för ett kundcenter i syfte att ytterligare förbättra vår service, tillgänglighet och vårt bemötande. Nästa år är ett valår och förberedelser pågår, bland annat ska gymnasierna genomföra aktiviteter under läsåret 2013/14. Förvaltningsövergripande informationsinsatser/aktiviteter genomförs i syfte att öka valdeltagandet 2014 bland ungdomar och i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid kommunfullmäktigevalet Politikernas nöjdhet med tjänstemannastödet har följts upp för första gången och resultatet blev 66% i nöjd-politikerindex (NPI). Medborgarnas förtroende för kommunens verksamheter är högt, varför kommunens nya policy om muta, korruption och otillbörlig påverkan behöver säkras och ska följas upp. Eskilstuna kommuns framgångsrika jämställdhetsintegreringsarbete fortsätter att uppmärksammas nationellt samt internationellt. En resursgrupp för stadsdelsutveckling är tillsatt i syfte att bidra med kunskap och kännedom om vad som är på gång i kommunkoncernen och i de olika stadsdelarna samt Delår 2 Eskilstuna kommun 3(26)

4 utifrån arbetet med LaRs-projektet bidra till att hitta en bra modell som till en del kan appliceras på fler stadsdelar. Utbildning Måluppfyllelse Barn och elever uppger i enkäter att de är trygga i våra förskolor och skolor. Andel elever som i årskurs 9 är godkända i minst 16 ämnen är 79 procent Fler elever med behörighet till gymnasiet 75,6 procent av eleverna i den kommunala skolan och årskurs 6 har betyg i 16 ämnen Vårterminen 2013 fick 98 procent av alla elever i den kommunala gymnasieskolan slutbetyg. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent Andelen elever som avslutat en kurs på SFI med minst betyget godkänt under våren var 96 procent Resultat & händelser Förskolan fortsätter att utvecklas för att möta de förändrade krav den nya skollagen och den reviderade läroplanen innebär. Det systematiska kvalitetsarbetet möjliggör ytterligare ambitionshöjning av verksamheten. Föräldra- och barnenkäten påvisar fortsatt högt förtroende för förskolan. Föräldraenkäten visar fortsatt stabil mycket hög nöjdhet och trygghet med förskolan och barnenkäten visar att även barnen i mycket hög utsträckning trivs på de kommunala förskolorna. En annan stor utmaning förskolan står inför är det ökade behov av förskoleplatser som enligt prognos uppgår till 300 platser till år Arbetet med att hitta lokaler som kan anpassas för förskoleverksamhet pågår. Betygsresultatet för årskurs 9 sjönk med 2,1 procentenheter men fler elever blev behöriga till gymnasieskolan. Andel elever som i årskurs 9 nått lägst betyget E i minst 16 ämnen är 79,1 procent (77,2 procent av pojkarna och 81,1 procent av flickorna) För första gången fick årskurs 6 betyg vilket möjliggör ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för att förbättra resultaten. I den kommunala skolan har 75,6 procent av eleverna i årskurs 6 betyg i 16 ämnen (74,4 procent av pojkarna och 76,8 procent av flickorna). Eftersom det var första gången årskurs 6 fick betyg finns inga resultat att jämföra med. Elevenkäterna visar på att eleverna trivs bra i skolan, upplever att de är trygga och har kamrater och lärare som bryr sig om dem. Enkäterna är nya för året så alla frågor Delår 2 Eskilstuna kommun 4(26)

5 går inte att jämföra med tidigare års enkätresultat. Under läsåret har en fortsatt satsning på IT skett. Alla klassrum i årskurs 4-9 är interaktiva och satsningen på datorer och ipad till alla elever i årskurs7-9 fortsätter enligt planen. Parallellt har rektorer och ett stort antal lärare utbildats för att handleda sina kollegor. Betygmedelvärdena på nationella program vårterminen 2013 är preliminärt på samma nivå som vårterminen 2012 trots att fler elever fått slutbetyg i år. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent. Andelen elever som fått slutbetyg har ökat till 98procent. Andelen elever som inte har fått slutbetyg har halverats sedan läsåret 2011/12. Elevenkäten visar att eleverna är trygga och upplever stort inflytande. Vuxenutbildningens betydelse och omfattning är i tider av hög arbetslöshet stor och antalet elever på såväl svenska för invandrare (sfi) som på teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser är fortsatt högt. Eleverna är mycket nöjda med såväl bemötande, som delaktighet och tillgänglighet, samt med kurserna som helhet. Betygsresultaten för sfi är fortsatt bra, men har försämrats för grundläggande kurser. Avbrotten är fortfarande många, trots insatser under året, och från hösten används därför ett nytt antagningsförfarande för att öka matchningen mellan sökande och kurs. Vård och sociala tjänster Måluppfyllelse Myndighetsbeslut är av bra kvalitet vilket gör at få ärenden behöver tas upp på nytt. Våra brukarenkäter hos äldre visade att 82 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende och 88 procent nöjda med eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Dessa resultat är i nivå med eller strax över rikssnittet. Andel funktionshindrade som får placeringar på öppna arbetsmarknaden har ökat från 20 procent till 80 procent. Delår 2 Eskilstuna kommun 5(26)

6 Antalet vårddygn på institutionsplaceringar har ökat. För barn- och ungdomar är ökningen 14 procent jämfört med föregående år. För vuxna har antalet vårddygn ökat med 66 procent. Resultat & händelser Allt fler behöver socialtjänstens stöd, vilket förstärker behovet av förebyggande insatser. Hälsofrämjande satsningar på motion, kost, konst, teknik och trygghet har genomförts. En ny familjecentral har öppnats i city liksom ett café för personer med demenssjukdom (tidigt stadium). Anhörig- och frivilligarbetet har förstärkts med en tredje anhörigkonsulent och en samordnare till frivilligcentralen. Projekt samverkan för hälsosamt åldrande har för flera av de 260 personerna gett livsstilsförändringar i form av sänkt blodtryck, vikt och bättre mående. Antalet ärenden inom individ- och familjeomsorgen (ifo) har ökat med drygt 20 %, vilket påverkar utrednings- och uppföljningstiderna. Även uppföljningarna inom äldrevården släpar efter. Överförmyndarnämndens ärendeanhopning har hanterats med resurstillskott och de har i år granskat 93 % av årsräkningar inom utsatt tid jämfört med 75 % Första september startade Eskilstuna och Strängnäs en gemensam överförmyndarverksamhet. Antalet institutions- och familjehemsplaceringar har ökat, medan längden på placeringarna har minskat. Särskilt stor är ökningen för flickor. Vuxnas behov av institutionsvård har ökat med 65 %. Bland unga ökar missbruket av nätdroger och allt fler över 55 år har både demenssjukdom och missbruksproblem. Strategin är fortsatt att placera i familjehem och/eller strukturerad hemmaplansvård. Två nya hemtagningsteam/social insatsgrupp arbetar med ungdomar och två kollektivboenden är planerade. Bostadsbristen påverkar institutionsplaceringarnas längd och köerna till boenden inkl LSS. Positivt är att 80% av de funktionshindrade som fått sysselsättningsinsats (nya) erhåller placeringar på öppna arbetsmarknaden jämfört med tidigare 20%. Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 15%. För närvarande är 114 personer i kö till vård- och omsorgboende, men många väljer att vänta in sitt önskeboende (7 har väntat mer än tre månader på boendeerbjudande). Verksamheterna är processorienterade, förbättrar och säkrar kvalitet (värdegrund, register mm). Individ och familjeomsorg har goda resultat i Öppna jämförelser. I Torshälla har brukartiden ökat. Möjligheten till optimerad bemanning är en viktig kvarstående fråga för vård-och omsorgsverksamheterna. Delår 2 Eskilstuna kommun 6(26)

7 Kultur och berikande fritid Måluppfyllelse Fler besökare till bibliotek, mötesplatser och Eskilskällan Invånarna är mer nöjda med kultur Ny webb för biblioteket med större möjligheter för interaktion Ny verksamhetsidé för musikskolan Ny e-tjänst för föreningsbidrag Resultat & händelser 1-3 augusti var det stadsfestival i Eskilstuna. Under tre dagar, på fem scenområden med ett 60-tal programpunkter bjöds Eskilstunas invånare på ett omfattande scenprogram med fokus på kultur, dans, teater och musik. Samtliga programpunkter var gratis för besökarna. Festivalens inriktning med mångfald och genus speglades via ett brett programutbud för pojkar och flickor, män och kvinnor, i alla åldrar. Festivalen var miljödiplomerad. Under sommaren sommar förvandlades Bernhard Hellströms plats utanför Stadsbiblioteket, och Östra torget i Torshälla till sommartorg för kultur. Mängder av aktiviteter erbjöds och kommunens verksamheter, föreningsliv, organisationer och kulturskapare var delaktiga och visade upp sin verksamhet på torgen. I Torshälla var det första året. Bernhard Hellströms plats var igång för andra året och kunde notera en lite lägre besöksstatistik än förra året. Orsaken var troligen det fina vädret som gav möjlighet till sol och bad. Temat för årets Nordic Art Station Word Art Sound är Merry Melancholy en hyllning och ett undersökande av det nordiska vemodet. Sett utifrån har svårmodet och melankolin karakteriserat omvärldens syn på Norden. Den augusti invigdes Nordic Art Station med en vernissagevecka med konserter, workshops och seminarier på ett nordiskt-baltiskt tema. Den 7-9 november avslutas Nordic Art Station med ett finissage. Arbete pågår för att sjösätta en organisation för nya Fristadstorget En operativ grupp har initierats med representanter för Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Rekrytering av en ansvarig torgchef kommer att påbörjas inom kort, med trolig placering på Kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen ska i oktober fatta beslut om en politisk styrgrupp. Delår 2 Eskilstuna kommun 7(26)

8 Miljö och samhällsbyggnadsarbete Måluppfyllelse Eskilstuna rankades i år som tvåa av tidningen Miljöaktuellt Nivån på planlagd mark är hög för såväl bostäder, industrier som kommersiella lokaler. Antalet nya detaljplaner har ökat markant under året. Fortfarande behövs detaljplaner för flerbostadshus I år har 226 nya bostäder påbörjats vilket är betydligt bättre än föregående år då 42 bostäder tillkom för hela året. Målet är dock 300 bostäder. Upprustning av bostadsområdet Lagersberg har fortsatt under året. Detta sker till en rimlig kostnadsökning för de boende samtidigt som energianvändningen i bostäderna halverats. Kollektivtrafiken har ökat med 2% jämfört mot föregående år. Detta räcker dock inte till för att nå de ambitiösa mål som kommunen har. Måluppfyllelsen för att tillhanda vatten till kommunens hushåll försämrades i år beroende på två stora vattenläckage i Vilsta under sommaren. Minskningen av mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter under det här året, prognosen för 2013 är 238 kg/inv. Förra året var siffran 246 kg/inv. Målet för 2013 är dock 235 kg/inv. Resultat & händelser Eskilstuna rankades i års som tvåa av tidningen Miljöaktuellt efter att föregående år varit högst rankad bland alla kommuner. Det finns många exempel på medvetna satsningar som gör att kommunen hamnar så högt i rankingen. Vi har Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening. Hela stadstrafiken består numera enbart av biogasbussar. Vårt kraftvärmeverk drivs med 95 procent förnybar energi. Klimatplanen ligger till grund för att bli en klimatneutral kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 8(26)

9 Förändringar i demografin påverkar miljö och samhällsbyggnadsarbetet i hög grad. Under perioden januari till juli ökade befolkningen med 844 personer. Behovet av nya bostäder är därmed mycket stort. Under året har 266 bostäder påbörjats vilket är betydligt fler än vad som tillkom under Då var tillskottet 42 bostäder. Kommunens planerberedskapen för bostäder var 741 bostäder vilket är högre än målet som uppgår till 600 bostäder. Under året har också många nya detaljplaner tagits fram, dock måste fler detaljplaner för flerbostadshus tillkomma. Att öka andelen hållbart resande är ett prioriterat område. Arbetet bedrivs kontinuerligt och omfattar både detaljplanering och beteendeförändringar. Bilresandet i Eskilstuna följer utvecklingen i resten av landet och minskar, men har nu planat ut antogs trafikplanen och i augusti 2013 antogs cykelplanen. Utöver detta finns även klimatplanen som är ett styrande dokument. Dessa tre planer är viktiga faktorer i samband med framtagande av nya detaljplaner. Utvecklingen av kollektivtrafiken var högre än målsättningen för Ambitionen framåt är också mycket höga. Under det första halvåret 2013 har antalet resenärer ökat med 2 procent. Detta är dock något sämre än målet för Arbete med underhållsplaner inom stadbyggnadsförvaltingen område fortlöper. Underhållsplanerna skall fungera som en metodhjälp i arbetet med den löpande driften. Felanmälningsappen underlättar medborgarnas felanmälan och uppmärksammar förvaltningen på uppkomna brister och fel. Upprustningen av bostadsområdet Lagersberg startade 2012 och beräknas pågå under tre år. Projektet är uppdelat i 4 etapper, gårdsvis, med avslut på Borgmästargatan 2. Syftet är energieffektivisering och uppfräschning av fastigheter och utemiljö. Stor vikt läggs vid information och delaktighet från hyresgäster och verksamheter. Hyreshöjningen för hyresgästen blir ca 360 kr per månad och lägenhet. Samtidigt har energianvändningen halverats i de renoverade husen. Under sommaren hade kommunen två stora vattenläckage i Vilsta. Detta förorsakade stora problem för berörda hushåll och verksamheter. Energi och Miljö har kartlagt statusen på det befintliga vattenledningsnätet och gör nu prioriteringar av åtgärder för att förebygga framtida avbrott i vattenförsörjningen. Beslutet om en ny naturvårdsorganisation har genomförts. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret, stadsbyggnadsnämnden är utsedd till naturvårdsförvaltare och miljö- och räddningstjänstnämnden har tillsynsansvar. Delår 2 Eskilstuna kommun 9(26)

10 Samhällsskydd & säkerhetsarbete Måluppfyllelse invånare kommer att utbildas Insatstiden på prioriterade larm uppnås Generationsväxling pågår Tillsynsarbetet är enligt plan, men med viss fördröjning inom förskolan Beredskapsstrateg och säkerhetssamordnare har rekryterats Kriskommunikation behöver förbättras Resultat & händelser Arbetet följer i huvudsak plan. Inga större bränder under året och inga olyckor med risk för stora miljökonsekvenser. Inom Samhällsskydd och säkerhetsarbete läggs stor vikt vid det förebyggande arbetet. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts enligt plan och prognosen är att 7000 invånare kommer att ha utbildats under året. En arbetsgrupp har tillsatts inom räddningstjänsten för att utreda brandvärdar i bostadsområden. Under våren 2013 har räddningstjänsten genomfört omfattande utbildning i utryckningskörning och vikten av säker framkörning. Detta kan ha resulterat i något längre framkörningstider på larm som inte är prioriterade (fara för liv). Inför 2014 planerar räddningstjänsten att istället för att mäta insatstiden till alla larm, bara mäta insatstiden till prioriterade larm som brand i byggnader, trafikolyckor, sjukvårdslarm och liknande. Tillsynen har i stort sett gått enligt plan förutom när det gäller hälsoskyddstillsyn som släpar efter och det innebär att tillsynen på en del förskolor flyttas över till nästa år, bakgrunden är personalvakanser inom miljökontoret. Branden på en ytbehandlingsindustri i Vilsta industriområde i december 2012 innebar ett omfattande arbete även i år och ärendet är ännu inte avslutat. Under året har en ny beredskapsstrateg och en ny säkerhetssamordnare anställts inom kommunledningskontoret. En processledningsgrupp säkerhet har bildats med uppgift att hantera de interna säkerhetsfrågorna. Ett åtagande kring krisledningsplan för större kriser samt en planerad övning till hösten för att öva krisledningsfunktionen pågår enligt plan. Vikten av att ha en informationsplan som snabbt kan tillämpas vid krisläge blev tydligt i samband med den stora vattenläckan i Vilsta. Delår 2 Eskilstuna kommun 10(26)

11 Näringsliv & arbete Måluppfyllelse I augusti hade 316 personer fått anställning inom Trainee-projektet, kommunens stora jobbsatsning. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger något över motsvarande period förra året. De kvinnor och män som hade arbete sex månader efter att de genomgått en arbetsmarknadsåtgärd har ökat markant. För de som genomgått yrkesutbildning har färre fått jobb. Logistikparken har fått ett genombrott genom att DHL etablerar en mycket stor anläggning. Arbetslösheten ligger alltjämt på en hög nivå ca 14%. Resultat & händelser Försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har kunnat hållas på jämn nivå tack vare jobbsatsningarna. Ett stort antal nya hushåll med stödbehov har tillkommit under perioden vilket ökat kostnaderna för försörjningsstöd. Jobbsatsningar. Kommunens stora jobbsatsning som inleddes 2012 har gett många kvinnor och män med försörjningsstöd traineejobb i kommunens verksamheter. I augusti hade 316 personer fått jobb. Många av de som har fått jobb är föräldrar och i augusti hade 318 barn en förälder som hade jobb. Totalt ska 350 personer få anställning som trainee under Aktiviteten är planerad att pågå i tre år. Ett annat jobbsatsningsprojekt genomförs tillsammans med ett företag som hjälper personer med försörjningsstöd att få jobb på den öppna marknaden. Hittills har ca 60 personer fått jobb. Nöjda företagare. Eskilstuna kommun placerar sig i det övre skiktet bland de kommuner som ingår i den servicemätning som Sveriges Kommuner och Landsting genomför vartannat år. Företag som har haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera myndighetsområden under 2012 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden. Undersökningen sammanfattas i ett NKI (nöjd-kund-index) där Eskilstuna får NKI 70, vilket är att betrakta som högt. Etableringar. Eskilstuna har under årens lopp växt fram som en stor aktör inom lager och logistik och är nu en intressant marknad för investeringar. Därför har Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 11(26)

12 deltagit på mässor inom fastighet och logistik. I och med att detaljplaner nu kommit på plats, finns stora förutsättningar för nya investeringar. Exempel på detta är DHL, som bygger en m2 stor anläggning i Eskilstuna Logistik Park, vilket kommer att innebära möjligheter för ca 200 anställda. Årets rekryteringsmässa. Tillsammans med Västerås stad hölls 2013 års rekryteringsmässa i mars. Mässan lockade totalt besökare. Till Eskilstuna kom personer och möttes där av fler än 60 utställare. Under mässan förmedlas både jobb och utbildningsplatser. Nya yrkesutbildningar. Många eskilstunabor vill gå någon av kommunens alla yrkesutbildningar. Utbudet har yrkesutbildningar styrs av arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Därför kan vi nu också erbjuda några nya yrkesutbildningar, exempelvis lastbilsmekaniker, nätverkstekniker och starta-eget-utbildning. Näringslivsutveckling i Torshälla. Ortsutvecklingsprojektet i Torshälla stärker Torshälla som turistort och skapar förutsättningar för näringslivsutveckling. Under hösten planeras nya riktade satsningar för att stödja och utveckla näringslivet i Torshälla. Företagsetableringar och nyföretagande uppvisar bättre utfall än föregående år. Det innebär möjligheter för fler jobbtillfällen. Delår 2 Eskilstuna kommun 12(26)

13 Effektiv organisation Medarbetare Måluppfyllelse Medarbetarenkäten hade bättre siffror inom samtliga områden jämfört med förra året Ett område med stort förbättringsbehov är målkvalitet Modigt medarbetarskap för alla 8500 medarbetare. Totala sjukfrånvaron har ökat till 6,7 % från 5,9% förra året Ej optimerad bemanning inom vården kostar pengar och är inte omtyckt av personalen Resultat & händelser Goda resultat i medarbetarundersökning och den unika satsningen på Modigt medarbetarskap fortsätter. Sjukfrånvaron fortsätter dock att öka något under första halvåret Resultatet av medarbetarenkät som genomfördes i januari visar bättre siffror inom samtliga områden jämfört med förra året. Våra starkaste områden är effektivitet, medarbetarkraft, ledarskap, återkoppling, socialt klimat och lärande i arbetet. Områden med utvecklingspotential är medarbetarskap, delaktighet, arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Ett område med stort förbättringsbehov är målkvalitet. Eskilstuna kommun har en hög prestationsnivå visar den övergripande sammanställningen. Värdet ligger på 71,7 på en skala från Det är en ökning jämfört med förra året då värdet var 70,1. Ett värde över 70 anses vara högt och vårt resultat står sig mycket bra i jämförelse med både offentlig sektor och näringslivet. I HME-värdet som mäter hållbart medarbetarengagemang och som är en jämförelse med andra kommuner via SKL, så är Eskilstunas värde 80 mot 78 för övriga kommuner. Under första halvåret har PWC på uppdrag av HR-direktören genomfört en översyn av kommunens friskvårdsresurser. Det är ett led i att under 2014 fokusera mera på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Resultatet från utvärderingen av kommunkompassen visar på att HR är det områden som gjort största förflyttningen sen första utvärderingen. Det område som har störst utvecklingspotential inom HR gäller uppföljning och analys av genomförd kompetensutveckling. För att bland annat förbättra uppföljning pågår ett kommunövergripande utvecklingsprojekt inom området. Korttidsfrånvaron, rullande 12: 3.4 % förra året: 3,0 % Totala frånvaron, rullande 12: 6.7 % förra året: 5,9 % Det innebär att både den totala och den korta sjukfrånvaron ökat. Delår 2 Eskilstuna kommun 13(26)

14 Processkvalitet Måluppfyllelse 606 poäng i kommunkompassen och nominerad till årets kvalitetskommun Eskilstuna inspirerar, kvalitetsmässa med mer än 6500 besökare E-tjänstplattform med kommunautomat lanseras i oktober Ett omfattande varumärkesarbete har genomförts Förstudie av internportal genomförd. Lansering 2.0 under kvartal 1, 2014 Gröna livsmedel, 32 procent Resultat & händelser Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Processarbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår enligt plan. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Under 2011 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av Eskilstuna kommun, en värdering av organisationen. Eskilstuna kommun har många styrkor, men har för avsikt att bli ännu bättre varför ett arbete sattes igång utifrån de förbättringsområden som ringades in. Resultatstyrning, förmågan att kommunicera resultat, strategi och handlingsplan för innovationer för att nämna några förbättringsområden. Organisationen åtog sig att klara 80% av alla förbättringsförslag i handlingsplanen, ett arbete som nu är igång. Målet är at öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år Fokus under första delåret har i övrigt varit på att få in processer som en grund i styrningen. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Ett annat stort förbättringsarbete som är igång är att ta fram ett styrkort med tillhörande beslutstöds system. Tanken är att göra det enklare för den enskilda verksamheten att löpande styra och kommunicera resultat, nu-läge och målsättning. Den röda tråden tydliggörs ytterst genom medarbetaröverenskommelser mellan chef och medarbetare om uppdrag och förväntan på resultat. Ett annat åtagande 2012 är att utarbeta en systematisk metod för att utvärderar medarbetarnas upplevelse av våra vanligaste systems och applikationers stöd, även här i syfte att förbättra. En enkät är framtagen för att göra systematiska utvärderingar och kommer i samband med ett nytt enkätverktyg att göras efter sommaren. Delår 2 Eskilstuna kommun 14(26)

15 Vidare pågår ett e-serviceprojekt fram t o m september i syfte att förenkla för våra medborgare och brukare och/eller alternativt effektivisera verksamheten. Projektet ska etablera en arbetsmodell för e-tjänster och e-service. Upphandlade av processtöd och färdigpaketerade e-tjänster kommer nu att anpassas till Eskilstuna kommuns verksamhetsprocesser, arbetet kommer att startas med tre tjänster i projektets organisation. Därefter lämnas det över till en förvaltningsorganisation och linjeverksamheten. Eskilstuna kommuns serviceorganisation Konsult och Uppdrag är i full färd med att ställa om och verka mer utifrån efterfrågan av olika tjänster. En successiv omställning sker för att 2013 leva utifrån mer affärsmässiga principer. Ekonomi Måluppfyllelse För tionde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett positivt resultat Eskilstuna bibehåller sin A-rating för andra året i rad hos Svensk Kommunrating Stora problem att nå ekonomi i balans inom vården Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,8 % Sju av elva nämnder och fyra av sex bolag har en ekonomi i balans Kommunen har en hög avtalstrohet Andelen E-handel av varor inom avtal var 78 % BI-stöd för ekonomi, personal, styrkort har införts under året. Investeringarna följer ej plan Självfinansieringsgraden prognostiseras till 89 procent vilket är nära det långsiktiga målet på 90% Resultat & händelser Eskilstuna kommuns finansiella styrka har nu stärkts under en lång rad av år. Detta bekräftas även i år av en stärkt soliditet i delårsbokslutet. Eskilstuna går mot strömmen och behåller högsta betyg, A-rating, i Svensk Kommunratings lista. Svensk Kommunrating är ett värderingsföretag som betygsätter alla kommuners ekonomi i en finansiell ratinglista. För att få betyget A måste man ha A-betyg i samtliga områden som bedöms; kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Kommunens prognostiserade resultat för 2013 uppgår till 149 mnkr vilket är ca 23 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2005 och 2006 med 80 mnkr. Eftersom detta är engångspengar så är resultatet för 2013 inte är en långsiktig nivå. Delår 2 Eskilstuna kommun 15(26)

16 Nämnderna redovisar ett sammantaget underskott på 57 mnkr för helåret. Det är verksamheter inom vården som har problem att följa budget. Särskilt kostnaderna för vård av barn och unga ökar kraftigt. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 105 mnkr. Sju av elva nämnder och 4 av 6 bolag har en ekonomi i balans. Kommunens investeringar till och med augusti är 208 mnkr. Prognosen uppgår till 461 mnkr för helåret vilket är 133 mnkr lägre än budget. Den största pågående investeringen är ombyggnaden av isstadion där utgiften är budgeterad till 71 mnkr och sträcker sig över åren I år färdigställs en ny uteisbana med tillhörande kylanläggning, som är budgeterad till 27 mnkr. I Eskilstuna logistikpark har järnvägsanläggningen färdigställts under året, en total investering på 98 mnkr. Byggnation av huvudväg genom området har startat och samtidigt pågår markberedning samt färdigställande av tomtmark för kunden DHL. Kommunen har en hög avtalstrohet vid inköp., den uppgår till 76 %. Även andelen E-handel av varor är hög och uppgår till 78 %. Delår 2 Eskilstuna kommun 16(26)

17 Nuläge, strategiska mål De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Indikatorerna visar om målet är på väg att nås. 1. En attraktiv stad Under perioden januari till juli ökade befolkningen med 844 personer och uppgår till Antalet nyproducerade bostäder är 226 under året. Satsningen på nytt badhus har beslutats i kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet är en förebild för andra kommuner. Kundnöjdheten med den kommunala servicen är högre än i riket och uppgår till 69,1 (riket 68,8) Nöjdheten med inflytande är något lägre än i riket och uppgår till 37 (riket 40) 2. Höjd utbildningsnivå Barn och elever uppger i enkäter att de är trygga i våra förskolor och skolor. Andel elever som i årskurs 9 är godkända i minst 16 ämnen är 79 procent Fler elever med behörighet till gymnasiet 75,6 procent av eleverna i årskurs 6 har betyg i 16 ämnen Vårterminen 2013 fick 98 procent av alla elever i den kommunala gymnasieskolan slutbetyg. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har ökat från 83 procent till 85 procent 3. Ekologisk uthållighet Eskilstuna rankades i år som tvåa av tidningen Miljöaktuellt Minskningen av mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter under det här året, prognosen för 2013 är 238 kg/inv. Förra året var siffran 246 kg/inv. Målet för 2013 är dock 235 kg/inv. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 33 % Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor har ökat under året till 68 procent från 44 procent. Andelen nybyggda lågenergibostäder har ökat till 4 % från 1,6 procent förra året. Delår 2 Eskilstuna kommun 17(26)

18 4. Fler jobb I augusti hade 316 personer fått anställning inom Trainee-projektet, kommunens stora jobbsatsning. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger något över motsvarande period förra året. De kvinnor och män som hade arbete sex månader efter att de genomgått en arbetsmarknadsåtgärd har ökat markant. För de som genomgått yrkesutbildning har färre fått jobb. Logistikparken har fått ett genombrott genom att DHL etablerar en mycket stor anläggning. Arbetslösheten ligger alltjämt på en hög nivå ca 14%. Delår 2 Eskilstuna kommun 18(26)

19 Finansiell analys Kommunens prognostiserade resultat för 2013 uppgår till 149 mnkr vilket är ca 23 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2005 och 2006 med 80 mnkr. Även skatteintäkterna prognostiseras att stärka resultatet för helåret De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 105 mnkr vilket är 26 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna beräknas bli 29 mnkr högre än budgeterat, vilket också är 4 mnkr högre än prognosen i delårsrapport 1. Detta förklaras av att konjunkturnedgången har förskjutits framåt jämfört med SKL:s prognos i oktober 2012 och som budgeten baserades på. Kommunens räntekostnader prognostiseras bli 7,2 mnkr sämre än budgeterat. Försämringen beror till största delen på att återbäringen från Kommuninvest inte får tas upp över resultatet efter rekommendation från Rådet för kommunalredovisning Det som inte är positivt är vårdkostnaderna som har skenat i väg i verksamhetens kostnader. Nämnderna prognostiserar -57 mnkr för helåret. Det är 5 mnkr sämre än i delårsrapport 1. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen för perioden januari till augusti visar ett plusresultat på 379,8 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort är resultatet 279,8 mnkr. De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 105 mnkr vilket är 26 mnkr bättre än budget. Det är 15 mnkr bättre än i delårsrapport 1 (jan-mars). Huvuddelen av resultatförbättringen finns inom Eskilstuna Energi och Miljö AB och Kommunfastigheter. Parken Zoo prognostiserar ett större underskott på 20 mnkr för helåret, vilket beror på minskat antal besökande. Finansiella mål Jan-aug 2012 Jan- aug 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha en ekonomi i balans Självfinansieringsgrad av investeringar 9,2 % 8,0 % 4,0 % 2,5 % 2,8% 7 (8) &3(5) - 7 (11) & 4(6) 109 % 71 % 89 % Resultatmålet för 2013 var 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2013 är 2,8 procent vilket även överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. I resultatet är då 80 mnkr från AFA inräknat. Antalet nämnder som har en ekonomi i balans är sju av elva. Av de större nämnderna så är det är arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd samt vuxennämnden som inte har en ekonomi i balans. Av bolagen är det fyra av sex Delår 2 Eskilstuna kommun 19(26)

20 som har en ekonomi i balans. Det är Parken Zoo och Järnmanufaktur AB som prognostiserar underskott mot budgeterat resultat för Målet för självfinansieringsgraden är 71 procent för 2013 och det långsiktiga målet är 90 procent. I prognosen för 2013 är självfinansieringsgraden 89 procent. Prognosen för måluppfyllelsen av de finansiella målen 2013 är hög. Men det beror till största delen av engångspengar från AFA. Resultat för perioden januari-augusti Belopp i mnkr Jan-aug 2012 Jan-aug 2013 Förändring Verksamhetens nettokostnader -2931,4-3102,8 - Realisationsvinster -11,5-5,7 - Övriga jämförelsestörande poster -79,7-94,3 Summa -3022,6-3202,8 6,0% Finansnetto -4-9,1 Skatteintäkter och generella statsbidrag 3247,1 3389,9 4,4% Resultat 311,7 278,0 Resultat exkl. realisationsvinster och övriga jämförelsestörande poster 220,5 178,0 Resultatet för de åtta första månaderna uppgår till plus 278 miljoner kronor. Vilket är sämre än resultatet 2012 för samma period. Försämringen beror i huvudsak på att ökningstakten för kostnaderna är högre än ökningstakten för skatteintäkterna i år. Exkluderas de jämförelsestörande posterna tillsammans realisationsvinsterna så blir resultatet något sämre än föregående år. Ökningstakten på verksamhetens nettokostnader är 6,0 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 4,4 procent. Detta är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. För ett enskilt år har det dock något mindre betydelse. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2013 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 5 048, ,1 28,7 Finansnetto -6,1-13,3-7,2 Nämnderna , ,7-57,1 Övriga kommungemensamma kostnader 0,4 58,5 58,9 Summa 126,1 149,4 23,3 Reavinster 0-5,7-5,7 Finansiering av projekt (AFA-pengar ,0 Delår 2 Eskilstuna kommun 20(26)

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer