1 Icke teknisk sammanfattning Inledning Allmänt Verksamhetskod Sökande Syfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2."

Transkript

1 1 Icke teknisk sammanfattning Inledning Allmänt Verksamhetskod Sökande Syfte Vindkraft och miljö Nationella miljömål Regionala miljömål Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen Lokalisering Området Åmliden Planförhållanden Riksintressen Närliggande vindkraftanläggningar Infrastruktur och nätanslutning Vindförhållanden Omfattning och utformning Produktion Placeringar av vindkraftverk Investeringar Vindkraftverken Fundament Övriga anläggningar Anslutning till elnätet Vägar Totalt markanspråk Anläggningsfasen Byggfasen Konsekvenser i byggfasen Skyddsåtgärder i byggfasen Slutsats byggfasen Driftsfasen

2 6.1 Service och underhåll Uppföljning under driftstiden Sammanfattning av skyddsåtgärder Uppgradering av vindkraftverk Avveckling och återställning Avveckling och återställning Miljöpåverkan Kostnader Ekonomisk säkerhet Sammanfattning av skyddsåtgärder Hälsa och säkerhet Buller Skuggbildning Säkerhetsrisker Luftfarten Landskapet Inledning Landskapets värden Naturgeografiska förutsättningar Kommuner och bebyggelse Landskapsbild Naturmiljö Inledning Skyddade områden Flora och fauna Sjöar, vattendrag och våtmarker Friluftsliv och turism Kulturmiljö Skog, mark och vatten Rennäringen Alternativa lokaliseringar Samrådsredogörelse Referenser

3 1 Icke teknisk sammanfattning MalåVind AB ansöker om tillstånd enligt kap.9 miljöbalken att uppföra, driva och avveckla en gruppstation för vindkraft med preliminära placeringar inom fastigheten Rentjärn 1:9, enligt kartor i bilaga 1. Vindparken planeras på toppen av berget Åmliden i Malå kommun, Västerbottens län i direkt anslutning till en redan tillståndsgiven exploatering om 23 vindkraftverk. Vindparken kommer att innehålla maximalt 11 vindkraftverk med en sammanlagd anläggningseffekt om ca 31 MW. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 5500 ton/år. Totalhöjden på vindkraftverken kommer inte att överskrida 149,9 meter och höjden över havet kommer inte att överskrida 640 meter. Arrendeöverkommelse finns med berörda markägare. Det kuperade och mosaikartade landskapet som omger Åmliden består av skogsbeklädda berg och höjdryggar upp till drygt 600 meter över havet och där emellan skogar och myrmarker ned till drygt 300 m över havet. Området är präglat av ett omfattande skogsbruk och huvuddelen av den mark som nu är aktuell för etablering av vindkraft är produktiv skogsmark. Omgivningarna är glest befolkade och ingen närliggande bebyggelse finns inom känsligt avstånd till den planerade vindparken. Områdets befintliga infrastruktur gör att förutsättningarna är goda. En skogsbilväg leder upp på berget Åmlidens västra del. Det finns också goda anslutningar till huvudvägar ner mot kusten samt goda förutsättningar för anslutning till elnätet. Vindförhållandena är bra, enligt utförda beräkningar är årsmedelvinden ca 7,3 meter per sekund på 103 meters höjd ovan markytan. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindbruk. Inom utbredningsområdet finns inga övriga riksintressen eller andra nationella bevarandevärden. Detta innebär sammantaget att området är väl lämpat för etablering av vindkraft. En naturvärdesinventering samt en kulturmiljöanalys har genomförts i och omkring området för den planerade vindparken Åmliden. Det skogsklädda utredningsområdet domineras av brukad barrskog med några få mycket små våtmarker. På toppen av berget finns en höjdlägesgranskog med urskogskaraktärer. Generellt finns det dock få objekt med höga skogliga naturvärden. Inom utredningsområdet finns inga kända kulturmiljövärden. Vindparkens miljöpåverkan på området bedöms som godtagbar, nedan följer en sammanfattning av verksamhetens miljöeffekter: 3

4 Rubrik Hänsynsreglerna Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsmålen Anläggningsfasen Ljudnivå Skuggbildning Säkerhet Miljöeffekter Stora Måttliga Små/ Obetydlig a X X X X Positiva X X X Slutsats Den planerade verksamheten bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreglerna. Den sökta verksamheten bidrar inte till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Tvärtom är det en verksamhet som ger möjligheter att uppfylla miljökvalitetsnormer eftersom en mer förorenande verksamhet som olje- eller kolkraftverk kan ersättas med den renare energikällan vindkraft. Totalt sett bidrar etableringen till uppfyllelsen av sju av de sexton miljökvalitetsmålen. Inga miljökvalitetsmål motverkas Anläggningsarbetet sker långt ifrån bebyggelse och under en begränsad tidperiod. Med de skyddsåtgärder som kommer att hävdas bedöms konsekvenserna som små. För alla närliggande fastigheter kommer ljudnivån att ligga under gällande riktvärde för bostadsfatigheter. Riktlinjer gällande skuggbildning underskrids för samtliga fastigheter i närområdet. Det är svårt att kvantifiera risker men med de skyddsåtgärder som kommer att vidtas bedöms kvarvarande risker av vindkraftanläggningen vara mycket små. Luftfarten X Luftfartens intressen kommer inte att motverkas. Landskapsbild Naturmiljö Flora och fauna Sjöar, vattendrag våtmarker Friluftsliv och turism X X Kulturmiljö Skog, mark, vatten Rennäringen X X X X X X X Vindkraftanläggningarna kommer att förändra landskapsbilden och påverka landskapsupplevelsen i närområdet. Om detta är positiv, neutralt eller negativt beror på betraktaren. Det finns inga naturreservat eller Natura områden inom eller nära utredningsområdet. Det finns heller inga områden som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 Miljöbalken eller områden som klassats som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Utredningsområdet omfattas inte heller av något riksintresse för naturvården. Området är ur natursynpunkt lämpligt för etablering av vindkraft då andra känsligare lokaliseringar kan undvikas. Konsekvenserna bedöms som små. Inga sjöar, vattendrag eller våtmarker kommer nämnvärt att påverkas vid anläggandet av vindparken. Konsekvenserna bedöms som obetydliga Möjligheterna till att använda området för jakt, fiske, bärplockning, vandring och skoteråkning förändras nästan inte alls. Däremot kommer upplevelsen av landskapet att förändras på olika sätt beroende på betraktaren. Därför bedöms konsekvenserna måttliga till små. Inga kända kulturmiljöer eller fornlämningar kommer att påverkas. Området är ett bra val med hänsyn till Västerbottens skogslands kulturmiljöer. Konsekvenserna bedöms som obetydliga. Det kommer fortsatt att vara möjligt att bedriva skogsbruk inom området. Vindparkens faktiska markanspråk är litet. Det finns inte några kända mineralfyndigheter eller undersökningstillstånd inom utbredningsområdet för vindparken. Vattenskyddsområdena i Rentjärn och Åmliden. I Malåoch Norsjö kommuner kommer inte att påverkas. Konsekvenserna bedöms som obetydliga. Malå sameby har fortsatt möjlighet att passera och nyttja betesområdet på Åmliden. Konsekvenserna bedöms som små. 4

5 Verksamhetsutövaren ska årligen lämna in en miljörapport för verksamheten. Verksamheten ska kontrolleras och planeras för att motverka konsekvenser för människors hälsa och miljön. Buller och skuggbildning ska inte överskrida gällande riktlinjer. En samrådsprocess påbörjades under februari Samråden har innefattat samrådsmöten med berörda i bygden, länsstyrelsen, Malå och Norsjö kommun och Malå sameby. Dessutom har ett utvidgat samråd skett per brev. En förteckning med de synpunkter har inkommit som yttranden från föreningar, organisationer och myndigheter och finns sammanställda i samrådsredogörelsen. Vindkraft är en etablering som kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och som sedan lämnar mycket begränsade spår. Driften av vindkraftverken beräknas pågå i ca 25 år varefter en avveckling eller utbyte till modernare verk kan genomföras. 5

6 2 Inledning 2.1 Allmänt MalåVind AB planerar att uppföra och driva upp till 11 vindkraftverk på berget Åmliden i Malå kommun i Västerbottens län. Vindkraftanläggningen omfattar 10 vindkraftverk med en effekt på 3 MW och ett mindre vindkraftverk med en effekt på 0,8 MW. Bygglov och miljötillstånd finns redan på det mindre verket, Enercon typ - E53 som är under byggnation. Ytterligare 4 verk har också bygglov. Den totala anläggningseffekten beräknas att uppgå till ca 31 MW. Vindkraftparken kommer att generera ett flertal arbetstillfällen i det aktuella området samt skapa förutsättningar för företagsutveckling. Framförallt kommer sysselsättning att skapas under byggtiden, men även när vindkraftverken är uppförda då drift- och underhållspersonal kommer att behövas. Dessutom får den lokala servicesektorn inom boende, livsmedel och handel ett större kundunderlag under byggtiden. Dessa ekonomiska effekter innebär god hushållning med samhällets resurser. Anläggningen kan även generera stor lokal nytta för berörd bygd under hela vindparkens livslängd genom delägande, ekonomisk kompensation till markägare, samt avsättning till lokala fonder eller liknande. Vid full utbyggnad av Åmlidens vindkraftpark med 11 verk beräknas den årliga elenergiproduktionen uppgå till ca 55 GWh eller 55 miljoner kwh. Den årliga elproduktionen motsvarar en elkonsumtion samt uppvärmning av 2200 villor (beräknat på att en normal eluppvärmd villa förbrukar kwh/år). Navhöjden kommer maximalt att uppgå till 108 meter och rotordiametern maximalt till 101 meter. Totalhöjden på vindkraftverken kommer inte att överskrida 149,9 meter och höjden över havet kommer inte att överskrida 640 meter. På uppdrag av MalåVind AB driver Vindvision Norr AB erforderliga tillståndsprocesser för den aktuella vindkraftssatsningen. 2.2 Verksamhetskod Aktuell prövningskod för verksamheten är 40.90, prövningstillstånd B, enligt miljöbalkens bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899. 6

7 2.3 Sökande Verksamhetsutövare: MalåVind AB Bengt-Göran Eriksson Org.nummer: Adress: Mittgången Östersund Telefon: E-post: Biträde: Vindvision Norr AB Elisabet Persson Adress: Öneslingan Frösön Telefon: E-post: 2.4 Syfte Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är, enligt det 6 kapitlet 3 i miljöbalken, att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra; dels för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 7

8 2.5 Vindkraft och miljö Miljö- och energipolitiken i Sverige är inriktad på att stimulera övergången till förnybara och miljöanpassade energislag för att underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. En utbyggnad av vindkraft är ett led i denna omställning då den ersätter el producerad i fossileldade anläggningar, vilka orsakar utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Vindkraft är en ren och förnyelsebar energiform som omvandlar vindens rörelseenergi till ren elektrisk energi med hög verkningsgrad och med en mycket liten miljöpåverkan. Vindkraftanläggningen på Åmliden bedöms kunna producera MWh. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 5500 ton/år jämfört med vad den nordiska elproduktionen bidrar till idag, ca 100 kg koldioxid per MWh(Naturvårdsverket). Efter ca åtta månader har vindkraftverket producerat lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning 1. Livslängden på ett vindkraftverk är ca 25 år, varefter verken kan monteras ned och miljön nästan helt återställas. Vindkraften kan bidra till att uppfylla många miljökvalitetsmål. Den kan också bidra till lokal utveckling med nya investeringar samt skapa lokala mervärden av både ekologisk, social och ekonomisk karaktär. Vindkraftsutbyggnaden kan påverka andra miljökvalitetsmål, men genom en väl avvägd planering kan påverkan på dessa mål minimeras. Sveriges riksdag har satt upp ett nationellt planeringsmål för vindkraft som innebär att planmässiga förutsättningar ska skapas för att möjliggöra en årlig produktionskapacitet från vindkraft på 10 TWh till år Den nya planeringsramen som Riksdagen antagit, innebär att Sverige skall planera för att producera 30 TWh/år år 2020 varav 20 TWh från verk på land och 10 TWh lokaliserat till vattenområden. Den installerade effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt särskilt de senaste tre åren. Produktionen av el från vindkraften har sedan år 2008 ökat med 26 procent och 2 uppgick för helåret 2009 till 2,5 TWh. Vindkraften är också en av de energikällor som växer snabbast i världen idag. Detta beror på det ökade behovet av förnyelsebar energi samt medvetenheten om miljö- och klimatfrågor. Det sker en snabb utveckling inom vindkraftsbranschen, där teknik och utnyttjandegraden utvecklas fortlöpande. I många länder uppmärksammas nu fördelarna med vindkraften och den viktiga roll den kommer att spela i arbetet med att ställa om energiförsörjningen så att vi kan gå ifrån fossilberoendet till ett hållbart energisystem. 1 Vindkraftshandboken,Boverket, Vindkraftsstatistik 2009,ES 2010:03,Energimyndigheten 8

9 Vindkraftens miljöpåverkan Ett vindkraftverk i ett bra vindläge med en effekt på 3 MW kan varje år: utvinna ca MWh (= behovet av hushållsel i 1500 villor) minska brytningen av kol med knappt ton minska utsläpp av koldioxid med ca ton minska utsläpp av svaveldioxid med ca 22 ton minska utsläppen av kväveoxider med ca 20 ton skona naturen från bränsletransporter och spridning av aska Källa: Vindkraftsutredningen Rätt plats för vindkraft, SOU 1999:75 Del Nationella miljömål Det övergripande miljöpolitiska målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Därför har riksdagen antagit 16 nationella miljömål som beskriver de kvaliteter som vår miljö måste ha för att vara ekologiskthållbar 3 (Prop.2004/05:150). Åtgärderna för att lösa miljöproblemen skall vara genomförda till år 2020, för klimatmålen gäller fram till år (Prop.2004/05:150). EU-kommissionen har lagt som förslag att Sverige ska minska koldioxid utsläppen med 17 % och öka andelen förnybar energi med 49 % till år 2020, detta från 2005 års utsläppsnivåer 5. För att uppfylla dessa lokala, regionala och internationella miljömål måste kraftiga åtgärder vidtas. Etablering av vindkraft är ett steg i rätt riktning, ett steg mot en bättre värld för nästkommande generationer. Följande områden omfattas av miljökvalitetsmålen: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 3 Prop.2004/05: Europeiska kommissionen, Sverige

10 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv 2.7 Regionala miljömål År 2003 togs regionala miljömål för västerbotten fram av länsstyrelsen, skogsstyrelsen samt samverkansgrupper runt om i länet. De inblandade kom överens om 10 olika strategier för att nå målet om hållbar utveckling. Varav etablering av vindkraft indirekt eller direkt kan bidra till att uppfylla dess målsättningar. I det nationella planeringsmålet av vindkraft framgår att Västerbottens län bör stå för en produktion av 303 GWh per år före Länsstyrelsen menar att det är fullt möjligt och har för avsikt att uppnå det målet. 2.8 Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen Vindkraftanläggningen bedöms bidra aktivt till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Nedan beskrivs på vilket sätt etableringen påverkar möjligheten att nå de 16 miljökvalitetsmålen. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan. Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser då behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion minskar. Under anläggningsskedet och avvecklingsskedet orsakar transporter utsläpp av fossil koldioxid. I förhållande till den el som produceras under verkens livslängd blir dock dessa utsläpp mycket små. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet frisk luft. Behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion minskar och därmed minskar utsläppen av luftförorenande ämnen. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet bara naturlig försurning. 10

11 Behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion minskar och därmed minskar utsläppen av försurande föreningar som svaveldioxid och kvävedioxid. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Behovet av annan energiproduktion som kolkondensverk och kärnkraft minskar och därmed utsläppen av de giftiga ämnen som alstras i sådan produktion. Vindparken påverkar inte förutsättningar för att uppfylla miljökvalitetsmålet skyddande ozonskikt. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet säker strålmiljö. Behovet att använda kärnkraft minskar vid en storskalig utbyggnad av vindkraften. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet övergödning. Behovet att använda fossila bränslen för energiproduktion minskar vilket innebär minskade utsläpp av kväveoxider och andra näringsämnen som orsakar övergödning. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Vindparkens lokalisering och utformning kommer inte beröra levande sjöar och vattendrag. Skyddsåtgärder kommer att vidtas om risk för sedimentation förekommer vid exempelvis dikning. För att inte hindra vattenföringen kommer trummor att läggas vid passage över bäckar och andra vattendrag. Utbyggnaden av vindkraften innebär också att det är möjligt att klara energibehoven utan ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Vindparken påverkar inte förutsättningar för att uppfylla miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet. Värdefulla grundvattenförekomster kommer inte att ta skada eftersom etableringen inte berör geologiska bildningar som är av betydelse för vattenförsörjningen. Vindparken påverkar inte förutsättningar för att uppfylla miljökvalitetsmålet hav i balans samt levande kust och skärgård. Vindparken förhindrar inte förutsättningen för att uppfylla miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker. Den regionala strategin är att skydda fler våtmarker från exploatering och återställa värdefulla våtmarker. Inga sådana våtmarker kommer att beröras av den planerade verksamheten. Den närmaste våtmarken, hundmyran av naturvärdesklass 2, återfinns nordost om utbredningsområdet. Vindparken förhindrar inte förutsättningen att uppfylla miljökvalitetsmålet levande skogar. Enligt det regionala målet för levande skogar ska inhemska växt- och djurarter kunna fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd och att skogsmarken brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara. Turbinplaceringar och vägdragningar kommer att i så stor utsträckning som möjligt läggas på hyggen och ungskogar. Lokalisering och utformning kommer alltså i möjligaste mån att göras så att värdefulla skogliga naturmiljöer som kan komma i fråga för naturskydd inte tar 11

12 skada. Inga kända forn- och kulturlämningar har registrerats i området (se kapitel 14 kulturmiljö). Vindparken påverkar inte förutsättningarna för att uppfylla miljökvalitetsmålet för ett rikt odlingslandskap. Vindparken skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet en storslagen fjällmiljö. Vindparken byggs i skogslandskapet istället för i fjällmiljö och ger därmed möjlighet till att bevara den storslagna fjällmiljön. Vindparken kommer att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet en god bebyggd miljö. Lokalisering och utformning av vindkraftverken kommer att göras på ett sådant sätt att riktlinjer för ljud och skuggbildning följs och att en god hushållning med mark och vatten inte motverkas. Vindparken kommer att bidra till ökad produktion av förnybar energi och därmed minskat beroende av fossila bränslen för energianvändning och därmed medverka till en hållbar utveckling och en minskad växthuseffekt. Vindparken förhindrar inte förutsättningar för att uppfylla miljökvalitetsmålet ett rikt djur- och växtliv. Lokalisering och utformning av vindparken kan göras så att naturmiljöer och skyddsvärda arter inte tar skada. Med hjälp av naturvärdesinventeringens kartläggning av området ska erforderliga försiktighetsåtgärder vidtas. 12

13 3 Lokalisering 3.1 Området Åmliden Det aktuella området för vindkraftsetableringen ligger på berget Åmliden knappt 20 km sydost om samhället Malå inom Malå kommun i Västerbottens län, se karta nedan. Ingen närliggande bebyggelse finns inom känsligt avstånd till den planerade vindparken. Området består av privat ägd skogsmark och innefattar fastigheten Malå Rentjärn 1:9 (se bilaga 1). Markägare är Mikael Sundberg och Britt-Inger Jonsson som vardera äger 50 % av fastigheten. MalåVind AB har genom arrendeavtal rådighet över fastigheten. 13

14 3.2 Planförhållanden Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen av mark- och vattenanvändningen och den lokala energiplaneringen. Den gällande översiktsplanen för Malå kommun antogs i oktober Nytt förslag till översiktsplan för vindkraft finns framtaget för samråd. I översiktsplanen för Malå kommun finns inga specifika detaljplaner för området eller etablering av vindkraft generellt. Den pågående markanvändningen i närområdet är skogsbruk och viss industrianvändning i form av vindkraft, telemast, täktverksamhet och vattentäkter. Bild 1 Telemast på toppen av berget Åmliden I kommunens energiplan är målsättningen att den totala energianvändningen i Malå kommun ska minska och att kommunen ska ha en ekologisk hållbar utveckling. Ett av de övergripande miljömål som kommunen ska arbeta med är begränsad klimatpåverkan genom att minska förbrukningen av icke förnybara resurser jämfört med år Detta ska ske bland annat genom att stimulera till uppvärmning av fastigheter med förnyelsebar energi och ur miljösynpunkt bra teknik samt till att använda förnyelsebara resurser i enlighet med naturens produktionsförmåga på lång sikt. Malå- och Norsjökommun har tillsammans tagit fram ett förslag till översiktsplan för vindkraft med syfte att ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av 14

15 vindkraftsanläggningar. För att ett område ska pekas ut som lämpligt för vindkraft i tilläggsplanen gäller följande urvalskriterier för de båda kommunerna: Vindhastigheten ska vara mer än 6,5 m/s på 103 meters höjd. Avstånd till bostadshus/fritidshus ska vara 1000 meter. Området ska rymma minst fem verk. Områden som ska undantas från vindkraftetableringar är; Natura 2000, naturreservat, riksintresse för naturvård samt våtmarker klass 1. Tilläggsplanen Vindkraft i Malå och Norsjö är ute på samråd till Projektet pågår från till och med I den nuvarande tilläggsplanen bedöms det aktuella området för vindkraft som lämpligt för vindkraftsetablering. 3.3 Riksintressen Energimyndigheten har angivit ett antal områden som riksintresse för vindbruk. Områdena bedöms som särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft vilket baseras på bland annat medelvinden i området. Energimyndigheten uppskattar att riksintresseområdena möjliggör en elproduktion på ca 20 TWh och att de är ett viktigt planeringsverktyg för att uppnå EU:s mål för förnybar energi 6. Områdena motsvarar 2,2 % av Sveriges yta och täcker en area av 5817 km2 på land och 1908 km² i vatten. Varje område av riksintresse är en viktig del i omställningen av samhället till förnyelsebara energikällor. Områdena bedöms i stort kunna motsvara den utbyggnad som krävs för att uppnå de uppställda målen. Energimyndigheten har förslagit området Åmliden till riksintresse för vindbruk (se bild 2 nedan). Inom utbredningsområdet finns inga övriga riksintressen eller andra nationella bevarandevärden. 6 Energimyndigheten

16 Bild 2 Åmliden utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten 3.4 Närliggande vindkraftanläggningar För närvarande finns en vindkraftanläggning på Hornberget med fem vindkraftverk. Nordisk Vindkraft AB har fått tillstånd att anlägga upp till 23 vindkraftverk på berget Åmliden strax intill den aktuella vindkraftanläggningen. En ömsesidig överenskommelse har undertecknats med Nordisk Vindkraft om placering av vindkraftverken. Nordisk Vindkraft planerar också att bygga upp till 22 vindkraftverk på Nådagubbliden vid Ytterberg. Skellefteåkraft har fått tillstånd att anlägga 10 vindkraftverk på Jokkmokksliden och 8 vindkraftverk på Storliden. 3.5 Infrastruktur och nätanslutning Områdets befintliga infrastruktur gör att förutsättningarna är goda. En skogsbilväg leder upp på berget Åmlidens västra del. Vägen används vid skogsbruk och är därför anpassad till de tunga fordon som kommer att belasta vägen vid byggnation samt avveckling. Det finns också goda anslutningar till huvudvägar ner mot kusten. De befintliga vägarna kommer att utnyttjas i största möjliga mån, så endast kortare vägavsnitt till respektive verk behöver byggas. Det finns också goda förutsättningar att åstadkomma en bra anslutning till elnätet. Det första verket om 0,8 MW kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet på 10 kv. Skellefteå Krafts nätbolag bedömer att de tillkommande vindkraftverken kan 16

17 anslutas till ett nytt planerat ställverk för 130 kv via en markförlagd kabel för kv (se bilaga 2). 3.6 Vindförhållanden Omgivningarna kring vindparken är för Norrlands inland ett typiskt granskogsområde. Åmlidens markområde är delvis beklätt med fjällskog och ca meter höga granar. Åmliden har en diskusformad topp med stort utbredningsområde som ligger högt och fritt. Platsen är på grund av sin öppenhet och goda vindenergitillgång lämplig för vindkraftsetablering. Grundläggande vindmätning har utförts i befintlig telemast. Enligt utförda beräkningar är årsmedelvinden ca 7,3 meter per sekund på 103 meters höjd ovan markytan. För närvarande utförs vindmätningar med en Sodar (se bild 3 nedan). Utrustningen är placerad på toppen av berget ca 20 meter ifrån vindkraftverk 1 (se bild 4 kapitel 4.2). Bild 3 Sodar vindmätningsutrustning inom utbredningsområdet. För att undvika att verken vindskuggar varandra för mycket, kommer verken att placeras på lämpligt avstånd. Underlagets skrovlighet, den så kallade råheten, avgör hur mycket vinden bromsas av markytan. Vindhastigheten ökar med ökad höjd över marken och denna s.k. vindgradient har som störst betydelse upp till drygt ett hundra meter. Därför är det stora fördelar att komma tillräckligt högt upp med turbinerna. Fyra av de elva vindkraftverken kommer att vara placerade ca 500 meter över havet, medan det mindre verket byggs på ca 540 meter över havet. Resterande verk är placerade på meter över havet. 17

18 4 Omfattning och utformning 4.1 Produktion Målsättningen för MalåVind AB är att i Åmliden etablera en vindkraftpark med en samlad installerad effekt i storleksordningen 31 MW. Uppställningen av vindkraftverken är gjord med hänsyn till största möjliga energiproduktion och med hänsyn till de synpunkter som framkommit under inventeringar och samråd. Optimering utifrån dagens teknik skulle innebära att högst 11 verk bedöms rymmas inom området. Vid full utbyggnad av Åmlidens vindkraftpark med 11 verk beräknas den årliga elenergiproduktionen uppgå till ca 55 GWh. 4.2 Placeringar av vindkraftverk Preliminära placeringar av vindkraftverken framgår enligt karta nedan (bild 4). Målet är att vindkraftsanläggningen ska byggas med en avvägning mellan utnyttjande av vindenergi samtligt som så stor hänsyn som möjligt tas till andra viktiga intressen i området. Bild 4 Preliminära placeringar av vindkraftverken. 18

19 Följande faktorer har beaktats vid placeringen av de enskilda verken: största möjliga utnyttjande av vindenergi vindkraftverkens tekniska möjligheter begränsad påverkan av känsliga områden rådande regler med avseende på minimiavstånd 4.3 Investeringar Investeringar i verk, vägar och elnät bedöms uppgå till ca 360 miljoner kr för Åmliden vindpark. Huvuddelen av investeringskostnaden består av själva vindkraftverken (turbin, rotorblad och fundament), medan ca 8-10 % bedöms bestå av lokal infrastruktur såsom vägar, kranplaner och elnät. 4.4 Vindkraftverken Ett vindkraftverk består normalt av huvudbeståndsdelarna rotor, maskinhus och torn(se bilaga 3). Rotorn består av tre blad fästa vid ett gjutet stålnav. Vinden får rotorn att rotera och vindens energi omvandlas sedan av en generator till elektrisk energi som via en transformator ansluts till överliggande elnät. Vanligen är vindkraftverk konstruerade med variabla varvtal för att kunna anpassa effektuttag och ljudnivå efter rådande vindförhållanden. Utvecklingen under senare år har varit snabb och vindkraftverken blir allt effektivare. Med detta följer att rotordiametern blir större och tornen högre. För att kunna nyttja bästa teknik och pris så fastställs exakt fabrikat och typ av vindkraftverk i ett så sent skede som möjligt. Vindkraftverkens navhöjd (höjd från markplanet till centrum av rotorn) kommer att vara maximalt 108 meter och rotordiametern kommer att vara maximalt 101 meter. Totalhöjden, när något av rotorbladen pekar rakt upp, blir maximalt 149,9 m. Vindkraftverkens effekt bedöms uppgå till 2-3 MW. Vindkraftsparker i Norrland anläggs numera i skogsområden. I dessa områden ökar risken för turbulens som bromsar vinden. Därför måste vindkraftverk som anläggs i dessa områden byggas med högre navhöjd jämfört med vindkraftverk som byggs i områden fria från skog och andra vindstörande objekt. På höglänta bergskullar är turbulensen normalt mindre. Eftersom kostnaden för ett vindkraftverk generellt ökar i takt med ökad konstruktionshöjd är dock principen den att inte bygga högre än nödvändigt. Målet är att bygga så pass högt att en maximal vindtillgång erhålls, men inte för högt för att därigenom minimera påverkan i området och andra intressen t.ex. luftfartens. 19

20 Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47). Se vidare kapitel 8. Hälsa och säkerhet. Transformatorerna kommer antingen att placeras inne i vindkraftverken eller utanför i en därför avsedd transformatorkiosk. Generator och eventuell växellåda kommer att vara luft- och/eller vattenkylda. Varje vindkraftverks växellåda rymmer i förekommande fall ca 500 liter olja, dessutom finns ca 200 liter hydraulolja i hydraulsystemet. Oljorna kommer att bytas enligt anvisningar från leverantör vilket normalt sett sker vart 5:e år. Om kylvätska eller frostskyddsvätska kommer att användas kommer vindkraftverkets konstruktion att förhindra eller begränsa att eventuellt läckage sprider sig utanför konstruktionen. 4.5 Fundament Varje vindkraftverk behöver ha ett stabilt fundament. Typ och storlek av fundament beror på markförhållandena på varje plats. Högre torn och större rotor samt hög grundvattennivå kräver generellt större fundament. Fundamenten kommer att byggas på plats. De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergförankrat fundament respektive gravitationsfundament. De förhållanden som råder på platsen bestämmer vilken förankring som är mest lämplig. Vid berg i dagen med hög kvalitet kan en avjämning gjutas direkt på berget. Tornet förankras direkt eller via en mellanfläns med dragstänger av stål i berggrunden(bergsförankrat fundament). Normalt används dock ett gravitationsfundament av armerad betong som placeras på föreskriven nivå under jordytan. Någon ytterligare förankring krävs inte. Ett gravitationsfundament består av en betydligt större mängd betong jämfört med ett bergförankrat fundament. De schaktmassor som uppkommer i samband med schaktning för fundament kommer att användas vid återfyllnad samt vid byggnation av vägar och uppställningsplatser. Typ av fundament för respektive vindkraftverk kommer att fastställas i ett senare skede, bland annat på basis av resultaten av kommande geotekniska undersökningar och kostnadskalkyler. Vid byggsamrådet med aktuell kommun kommer typ av fundament för respektive vindkraftverk att presenteras. 20

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Teknisk beskrivning (Pöyry SwedPower AB) Pöyry SwedPower AB Box 24015 (Valhallavägen 211) 104 50 Stockholm Sverige E-Post: swedpower@poyry.com

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län Tillståndsansökan Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län 2013-02-08 Söderköping Vind AB Vindvision Norr AB 1 1 Söderköping/Valdemarsviks

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillståndsansökan Projekt Åmliden

Tillståndsansökan Projekt Åmliden Tillståndsansökan Projekt Åmliden Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på berget Åmliden i Malå kommun. 2010-06-22 MalåVind AB och Vindvision

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB avser att uppföra en vindpark bestående av 6 vindkraftverk i Dorotea kommun, på fastigheterna Svanabyn 1:21, 1:23, 1:24,

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Projektbeskrivning Maevaara vindkraftsanläggning

Projektbeskrivning Maevaara vindkraftsanläggning vindkraftsanläggning Bakgrund O2 med moderbolaget O2 Vind AB är en företagsgrupp inriktad på vindkraft. O2 har som affärsidé att utveckla, bygga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar. O2:s projekteringsverksamhet,

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer