Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest)"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson KS 2014/0172 Kommunfullmäktige Förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats (Servicies of General Economic Interest) Förslag till beslut Kommunfullmäktige förordnar Kalmar Öland Airport AB uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 december Förordnandet gäller till och med den 31 december Bakgrund Under 2013 lämnade EU-kommissionen ett remissförslag gällande slopat offentligt stöd till regionala flygplatser. Under stora delar av 2013 har flygplatsen utrett och förberett vilka effekter detta kunde få på finansieringen av verksamheten. Förslag till lösning är att Kalmar kommun utser Kalmar Öland Airport till SGEI-flygplats (Service of General Economic Interest) och detta innebär att det fortsättningsvis får ske finansiering via driftbidrag och kapitalkostnadsstöd. Enligt beslutet, artikel 2.2 bör beslut om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet skall vara tillämpligt. Detta beslut om att förordna Kalmar Öland Airport AB att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), gäller till och med den 31 december Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Utredning Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel vx Fax

2 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Service of General Economic Interest/härefter benämnt SGEI) Beslut I egenskap av ägare till Kalmar Öland Airport AB, ålägger Kalmar kommun Kalmar Öland Airport genom detta förordnande uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 december 2011 (Härefter " Beslutet" )om tillämpningen av artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Kalmar Kommun kräver genom detta förordnande att Kalmar Öland Airport bedriver sin verksamhet så att flygplatsen kan ta emot alla flygbolag som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor och under publicerade öppettider. Flygplatsen ska härvid ombesörja att resenärerna har tillgång till parkering i nära anslutning till terminalbyggnaden, samt även ombesörja att enklare mat- och caféservering, jämte övrig sedvanlig försäljning på flygplatsen finns tillgänglig. För detta åliggande ersätts Kalmar Öland Airport årligen av offentliga medel med belopp som motsvarar samma års eventuella underskott. För ersättningen svarar Kalmar kommun, Landstinget i Kalmar (kapitalkostnadsersättningar enligt avtal) och Regionförbundet Kalmar län (driftbidrag). Förordnandet gäller till och med den 31 december Bakgrund och orsak till förordnande Regelverk Kommissionens beslut trädde ikraft den 31 januari Kalmar Öland Airport har, under både 2011 och 2012, haft under enkelresenärer. Kalmar Öland Airport uppfyller samtliga krav enligt Beslutet, artiklarna 2.1,e; 2.2 och 4. Detta förordnande kommer därför att meddelas till den svenska regeringen. Notifiering till kommissionen kommer inte att ske enligt Beslutets artikel 3 Geografi och sammanhållning Den 1 januari 2007 övertog Kalmar kommun ägandet och driften av Kalmar Öland Airport efter ett regeringsbeslut som innebar att staten, via Luftfartsverket (idag Swedavia), endast skulle driva ett tiotal flygplatser. Övriga skulle säljas eller överlåtas till annan ägare. För Kalmar kommun var beslutet om övertagande enkelt då flyget är helt avgörande för tillgängligheten till och från huvudstaden, men också för de internationella förbindelserna till och från vår region. I kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj , finns skrivet att Tillgängliga, snabba och säkra kommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen är avgörande för att vidmakthålla och utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv. Samma gäller för individens möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och samhällen. Kalmar Airport har en fundamental funktion för det regionala transportbehovet. Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen måste säkerställa att flygplatsen drivs vidare.

3 Flygplatsen är en viktig del av den lokala och regionala infrastrukturen. Tillgången till en nära belägen flygplats är en lokaliseringsförutsättning för kontaktintensiva företag, företag inom besöksnäringen, utbildningssektorn, offentliga institutioner mfl Flyget har speciellt stor betydelse eftersom tågförbindelserna till exempelvis Stockholm är undermåliga. Med tåg tar resan till Stockholm mer än 5 timmar. För att nå stambanan mellan Malmö och Stockholm måste man först resa västerut till Alvesta ca 1,5 timmar. Med bil är distansen 450 km och körtiden drygt fem timmar. Det upptagningsområde som flygplatsen betjänar omfattar följande kommuner Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga. Populationen i dessa kommuner, är tillsammans personer. Kalmar kommun understryker här vad vi tidigare sagt i vårt yttrande från flygplatsen till kommissionen och instämmer i vad Regionförbundet Kalmar Län, samt vad Svenska Regionala Flygplatser framfört till regeringen och kommissionen beträffande kommissionens förslag till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Kalmar Öland Airport är en absolut nödvändighet för att företag ska kunna existera, investera eller nyetablera sig i vår region, samt för att kunna attrahera och bibehålla kompetens och resurser. Näringsdriften krävs för att medborgarna ska kunna åtnjuta ett nöjaktigt socialt liv med en god välfärd. Flygets snabbhet, pålitlighet och räckvidd gör att det inte finns något realistiskt alternativ för de flesta av regionens invånare, företag och besökare. Därför är Kalmar Öland Airport en nödvändig förutsättning för den regionala utvecklingen och tillväxten. Snabba förbindelser krävs, såväl inrikes som utrikes, främst till EU som är Sveriges största exportmarknad, men även till diverse turistmål. Ekonomisk betydelse Under 2011 genomförde WSP, på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, en studie om vilka ekonomiska effekter det skulle få för regionen om Kalmar Öland Airport lades ner. Utredningen visar tydligt på vikten av bra förbindelser med Stockholm. Följande kommuner har utgjort underlag för utredningen (upptagningsområde), Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås och Oskarshamn. Detta motsvarade invånare Utredningen visar att det skulle försvinna 1900 företag och 4500 arbetstillfällen i regionen vid en nedläggning. På lång sikt (25-60 år Rut-modellen) skulle en avveckling av flygplatsen innebära ett inkomstbortfall på 16,5 miljarder kronor och ett skattebortfall på 5 miljarder kronor till följd av företagsflytt och minskad sysselsättning i regionen. Vidare visar utredningen att bara inom flygplatsens egen verksamhet (raps-modellen) skapas ett årligt BRP-bidrag motsvarande 56 miljoner kronor. Till detta ska läggas 47 miljoner kronor som effekt av de besöksströmmar som flygplatsen skapar genom sysselsättning för ytterligare personer. Nämnda förhållande har genom decennier föranlett statsmakterna att av sociala skäl betrakta de svenska regionala flygplatserna som "de facto SGEI", det vill säga ett nödvändigt redskap för sin omgivnings överlevnad och sammanhållning. "Ett sammanhållet Sverige" var därför en utgångspunkt vid Sveriges associering till den Europeiska Unionen 1995, varvid EU erkände landets särdrag på ett flertal ställen i anslutningsdokumenten, t ex i förordning (EG) nr 1083/2006, förordet punkt 11. I korthet är Sveriges flygplatser en förutsättning för ett av Unionens huvudsyften, konsolidering av den sociala, kulturella och territoriella sammanhållningen inom EU.

4 Konkurrens Den svenska modellen innebär att flygplatser finns till av samma skäl som järnvägsräls, broar och vägar, det vill säga att vara ett redskap för en regions möjligheter att kommunicera med sin omvärld. Kalmar Öland Airport konkurrerar inte med andra flygplatser, den är öppen för alla och diskriminerar inga operatörer. För Kalmarregionen, dess medborgare och näringsliv är flygplatsen en förutsättning för regionens existens i den form den har idag. Cirklarna runt Kalmar, respektive Bryssel har en radie på 100 km. Verksamhet Verksamheten har inte, och kommer inte att kunna bedrivas enligt normala marknadsprinciper utan offentligt stöd. En utredning från Airports Council International (ACI) betonar att 80 % av kostnaderna för en flygplats är oberoende av passagerartrafikens omfattning. Kostnaderna hänför sig bland annat till säkerhetskrav och infrastruktur. Detta innebär att kostnaderna per passagerare för en liten flygplats är mycket högre än för en stor flygplats som kan fördela sina fasta kostnader på ett större antal passagerare. Övrig verksamhet som bedrivs på flygplatsen är sådana kommersiella tjänster såsom exempelvis bilparkering och restaurangverksamhet som krävs av ägaren enligt förordnandet. Effektivitet Trots detta har Kalmar Öland Airport genom bland annat Basic Airport- konceptet som introducerades av Luftfartsverket (nuvarande Swedavia), reducerat sin personal genom att samma individ utför ett flertal sysslor. Där Kalmar Öland Airport idag har 31 årsanställda (totalt 36 personer), finns ofta det dubbla antalet på flygplatser av motsvarande storlek i övriga Europa. Anledningen är att där sköter var och en sin enda uppgift med mycket tidsspillan som följd. På Kalmar Öland Airport har samtlig personal minst 2-3 uppgifter inom basverksamheten räddning, fält, security, ramp eller passagerarservice. Utöver detta utför samtlig personal underhåll och service på samtliga fordon och maskiner, lokaler och utrustningar samt vissa tekniksystem. Nämnas bör att flygplatsen även innehar ett omfattande fastighetsbestånd som förvaltas och hyrs ut till externa hyresgäster. Allt underhåll och skötsel av dessa lokaler utförs av den personal som normalt utför basverksamhet. Offentlig finansiering Kalmar Öland Airport var mellan 1957 och 1983 en civil verksamhet som inrymdes på flygflottiljen F12. Efter 1983 övergick hela flygplatsen i Luftfartsverket ägo och flygplatsen anpassades för civil verksamhet fullt ut. Mellan 1983 och 2006 har flygplatsen mottagit offentlig finansiering via det statliga ägda Luftfartsverket. Från och med den 1 januari 2007 till 2009 har underskottet i

5 verksamheten täckts dels med eget kapital och från 2008 också med driftbidrag från Trafikverket. Från 2010 sker kostnadstäckningen genom nämnda driftbidrag men nu via Regionförbundet i Kalmar Län samt kapitalkostnadsstöd från Landstinget i Kalmar län. Ägarens krav för Kalmar Öland Airport är att årligen uppnå ett nollresultat inkluderat ovan nämnda driftbidrag och kapitalkostnadsstöd. Nedan angivna nyckeltal visar hur verksamheten utvecklats de senaste åren. Trots att passagerarantalet har ökat så har Kalmar Öland Airport minskat antalet anställda, vilket visar på flygplatsens mycket starka effektiviseringskultur. Nämnas bör att från 2009 övertog Kalmar Öland Airport ramptjänstverksamheten från SAS. Detta fick som följd ett ökat antal anställda men övertagandet medförde också en övertalighet som innebar uppsägningar av total 3 årsarbetare. Jämförbart med flygplatser i Europa har Kalmar Öland, som beskrivits ovan, få anställda i förhållande till sin storlek. Siffrorna visar dock samtidigt att en liten flygplats med stor samhällsnytta inte kan bli lönsam oavsett hur rationellt verksamheten bedrivs. Nyckeltal Offentlig finansiering (Tkr) Kalmar Kommun 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK Regionförbundet (driftbidrag) 0 SEK 0 SEK 0 SEK 3474 Landstinget 0 SEK 0 SEK 0 SEK 1727 Trafikverket (driftbidrag) SEK Total ersättning Nyckeltal Omsättning Tkr Rörelseresultat Tkr Rörelseresultat efter finansiella poster Tkr Investeringar Tkr Myndighetskostnader* ) Tkr Offentlig finansiering Tkr Passagerare St Årsanställda * ) Specifikation myndighetskostnader: Myndighetskostnader (Tkr) Tull, ej uthyrbar yta 64 m Kostnader flygtrafikledning Kostnader tornbyggnad, ,25 m 2 (el, värme, städning) Totala kostnader Ersättningsprinciper Ersättningen utgår årligen i form av driftbidrag, kapitalkostnadsersättning och eventuellt koncernbidrag baserat på flygplatsens rörelseresultat. Den del som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ersätts genom detta förordnande. Myndighetskostnader ersätts utan krav på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Summan av dessa poster är lika med flygplatsens rörelseresultat.

6 Tidsperiod Enligt beslutet, artikel 2.2 bör beslut om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet skall vara tillämpligt. Detta beslut om att förordna Kalmar Öland Airport AB att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), gäller till och med den 31 december 2023.

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala

DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala Mål nr 6994-10 Enhet 1 1 KLAGANDE 1. Cecilia Axmark, 340604-7302 Flogstavägen 5 A, 1 tr 752 73 Uppsala 2. Ulla Björkman, 480422-1465 Granitvägen 24 B, III 752 43 Uppsala

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

igång för att återställa ekonomin i balans. Effektiviseringar på omkring 100 miljoner kronor har genomförts under 2010.

igång för att återställa ekonomin i balans. Effektiviseringar på omkring 100 miljoner kronor har genomförts under 2010. Årsredovisning 2010 LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 38 platser runt om i landet. LFV omsatte cirka 3,4 miljarder under 2010 och redovisar ett resultat efter finansiella

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9)

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9) HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-05-29 Dnr. S2014/4293/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9) Handikappförbunden

Läs mer

Utredning avseende snedvridandet av konkurrensen i Melleruds kommun genom en kommunalt driven spa- och konferensanläggning

Utredning avseende snedvridandet av konkurrensen i Melleruds kommun genom en kommunalt driven spa- och konferensanläggning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-06-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-017 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 2014 Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 1 Resan mot Arlanda börjar för många vid biljettautomaterna på Arlanda Express station i Stockholm. Innehållsförteckning VD har ordet... 4 5 Ett

Läs mer