Innehållsförteckning. KapitelRubrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-04-25. Innehållsförteckning. KapitelRubrik"

Transkript

1 25 Stationsrapport Innehållsförteckning KapitelRubrik Sida Avsnitt 1 I Allmän beskrivning 2 II Levnadsförhållanden 9 III Personlig säkerhet 12 IV Inköp 13 V Medföljares arbetsmöjligheter 14 VI Förskolor/Skolor 15 VII Fritid 18 VIII Svenskar bosatta i Japan/svenska intressen 20 IX Litteraturförteckning 21 Avsnitt 2 X Utlandsmyndigheten 25 XI Bostäder 26 XII Diplomatiska privilegier 27 XIII Sidoackrediteringar 29 XIV Övrigt 29

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(24) Avsnitt 1 I. Allmän beskrivning 1. När kommendören i Förenta Staternas flotta Matthew C. Perry år 1853 seglade in i Shimodas hamn med åtta fartyg och med hot om våld förmådde japanerna att ingå en vänskapspakt med USA, inträdde ett nytt skede i Japans historia. Fjorton år senare, år 1867, bröts den självpåtagna isolering, som Japan levt under sedan 1600-talets början. Meijirestaurationen representerar en dramatisk vändpunkt i Japans historia men genomfördes med mycket ringa användning av våld. Den resulterade i att kejsarhuset återvände i en maktposition. Sedan århundraden hade detta spelat en underordnad roll. Framför allt sedan 1603 då landets styre ånyo kom i händerna på en shogun (general). Den därpå följande Tokugawa-perioden ( ) kom att forma det japanska handlingsmönstret mer än någon annan historisk period. Samhället organiserades under strikta former med vissa konfucianska drag. Den japanska kulturen utövades också enligt ett kontrollerat mönster. Meijirestaurationen förintade de feodala domänerna (han) samt samhällets rigida klassindelning i militärer (samurai), ofrälse (heimin), etc. Staden Edo, feodalregimens säte, döptes om till och blev huvudstad. Kyoto, kejsarens tidigare residensstad, hade varit huvudstad sedan 794. Under kejsar Meijis regeringstid lades grunden till Japans omvandling till en modern stat. Landets industrialisering påbörjades och en modern krigsmakt byggdes upp. Den 11 februari 1889 kungjordes Japans första moderna konstitution. Den 1 juli 1890 hölls de första allmänna valen till representanthuset, om än i något begränsade former. En informationsskrift som utgivits på svenska av det japanska utrikesministeriet beskriver detta skede på följande sätt: "Meijirestaurationen kan liknas vid sprängningen av en damm, bakom vars fördämningar århundradens kraft och energi samlats. Bruset och dånet av dessa uppdämda kraftmassor nådde länderna på andra sidan havet. Före slutet av 1800-talet råkade landet i krig med Kina ( ) och tio år

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(24) senare började det rysk-japanska kriget ( ). Japan segrade i bägge krigen, återtog södra Sakhalin, erövrade Formosa och Korea samt erhöll vissa intressen i Manchuriet". Under de närmaste tjugo åren efter rysk-japanska kriget inriktade man sig huvudsakligen på att konsolidera riket och moderata krafter föreföll ha landet i sin hand. Redan före den stora depressionen i början av 1930-talet började emellertid extremister och militära partier att få överhanden. Manchuriet ockuperades 1931 och 1937 inleddes krig mot Kina. Stora delar av det kinesiska fastlandet föll i japanska händer, och framgångarna gav ytterligare näring åt Japans storasiatiska drömmar. Med flyganfallet på Pearl Harbour 1941 tvingade Japan in USA i andra världskriget och därmed inleddes en utveckling som ledde till den fullständiga kapitulationen I augusti 1945 antog Japan stormakternas Potsdamdeklaration och kapitulerade för de allierade, som därefter slog upp sitt högkvarter i under ledning av USA-generalen Douglas McArthur. Den allierade ockupationen varade i nästan sju år. Japan återfick sin suveränitet i april 1952, då det fredsfördrag, som undertecknats i San Francisco år 1951, trädde i kraft. Samtidigt med fredsfördraget undertecknades ett bilateralt säkerhetsavtal med Förenta Staterna. Detta reviderades Japan är militärt och säkerhetspolitiskt därmed knutet till USA. Avtalet kan unilateralt sägas upp från Japan blev medlem i IMF och Världsbanken År 1956 fick Japan fullt medlemskap i FN. Landet an- slöt sig till GATT 1955 och vann 1964 inträde i OECD som första stat utanför Europa och Nordamerika. I november 1969 träffades en principöverenskommelse mellan Japan och Förenta Staterna om att Ryukyu-öarna (eller Okinawa som de också kallas efter den största bland dem) skulle återgå till Japan Okinawa hade varit ockuperat av Förenta Staterna sedan andra världskrigets slut. Ögruppen återfördes i enlighet med detta avtal under japansk överhöghet i maj Relationerna till Kina normaliserades hösten Förhållandet till Ryssland störs alltjämt av Japans krav att återfå de fyra öar i Kurilerna,

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(24) som ockuperades av Sovjetunionen under andra världskrigets slutskede. Hittills har därför inget slutligt fredsavtal ingåtts mellan de två länderna. Ett vänskapsavtal med Kina undertecknades däremot hösten Ockupationsmakten drog upp riktlinjerna för Japans nuvarande författning, som trädde i kraft den 3 maj Denna stadgar bland annat att kejsaren är en symbol för staten och folkets enighet. Artikel 9 i författningen har måhända kommit att bli en av de mer uppmärksammade och förbjuder i princip Japan att inneha militära styrkor. Författningen bygger på allmän och lika rösträtt. Parlamentet är landets högsta och enda lagstiftande organ. Det består av representanthuset och överhuset. Politiska reformer som genomfördes 1994 och 2000 har lett till att representanthusets ledamöter har reducerats till av dessa utses i enmansvalkretsar, medan resterande 180 utses proportionellt i elva större valdistrikt. Val till underhuset måste hållas minst vart fjärde år. Vanligtvis upplöser premiärministern kammaren och utlyser nyval innan perioden har gått till ända. De 252 ledamöterna av överhuset sitter i sex år, men valtillfällena är uppdelade så att hälften av platserna står på spel vart tredje år. De största partierna är LDP (Liberaldemokratiska partiet), och Demokratiska Partiet. Även om de ideologiska skillnaderna var klart markerade under det kalla krigets dagar finns det idag i praktiken föga som skiljer partierna åt i politiskt innehåll. Den ideologiska förankringen är fortfarande otydlig i japansk politik och den delning i politiska block som fanns före det kalla krigets slut har ersatts av en period med frekventa partibildningar och partiupplösningar. 2. Japan består av fyra stora öar - Honshu, Shikoku, Kyushu och Hokkaido - samt av tusentals mindre öar, de flesta små holmar. De täcker en yta av kvadratkilometer, vilket motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges yta. Ungefär 85 procent av Japans landområde består av berg, många med toppar över meter. Endast 16 procent av den totala arealen är odlingsbar. 3. De japanska öarna ligger i den tempererade zonen. Klimatet är vanligen milt men de fyra årstiderna är klart avgränsade från varandra. Den heta och fuktiga sommaren börjar efter en regnperiod som varar under ca fyra

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(24) veckor från mitten av juni. Med undantag av norra Japan och de norra delarna av västkusten är vintern vanligen mild. De ofta nordliga vindarna gör den dock mindre behaglig än vad breddgrad och medeltemperatur frestar att tro. Vår och höst är de bästa årstiderna med behaglig temperatur. Regnet faller ymnigt, mm per år, och kraftiga snöfall förekommer i de norra och nord- västra delarna av landet. får sällan snö. 4. Det japanska folkets ursprung har varit, och är fortfarande ett favoritämne bland japanska arkeologer och historieforskare. Även om vissa hävdar att Japan har en kultur som tidigt var besläktad med söderhavsfolken, har det starkaste inflytandet utan tvekan kommit från fastlandet, från den koreanska halvön och från Kina. I det sistnämnda fallet gick dock vägen via den koreanska halvön. Det kinesiska kulturella inflytandet var särdeles viktigt i Japan under åren Invandring från fastlandet till de japanska öarna skedde framför allt under perioden ca f.kr., då bland annat riset infördes, och under 200-talet e.kr. I tidiga japanska historiska källor (Kojiki och Nihon Shoki) beskrivs hur ursprungsbefolkningen fördrevs från de viktigare delarna av Japan. Det gäller framför allt områdena i mellersta Kyushu och i Kansai (Kyoto, Osaka, Nara). Dessa folks etniska ursprung är obekant, men det är inte helt uteslutet att åtminstone delar av folkslagen kan ses som förfäder till Ainufolket, som numera återfinns i mycket litet antal på den norra huvudön, Hokkaido. Invånarantalet är ca 127 miljoner. Folktätheten är drygt 370 invånare per kvadratkilometer, men eftersom en stor del av landet är så kuperat att det är omöjligt att bo där, är den i realiteten en av de högsta i världen. Drygt 40 procent av befolkningen bor på en procent av landets totala yta. Utvecklingen mot det "åldrade samhället" sker snabbare i Japan än i något annat land. Andelen av befolkningen över 65 år förväntas öka från 17 procent idag till 25 procent år Åren efter andra världskriget hade Japan ett födelsetal på 4,32 barn per kvinna. Födelsetalet har sedan dess sjunkit konstant. Den japanska kvinnan föder idag i genomsnitt 1,29 barn ett av världens lägsta födelsetal och ännu ser man inga tecken på förändring. Redan om ett par år beräknas den japanska befolkningen börja minska.

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(24) 5. är beläget vid en bukt av Stilla Havet på ostsidan av huvudön Honshu, på ungefär samma breddgrad som Cypern, New York eller Athén. Ungefär mitt i staden ligger kejsarpalatset, och området intill detta utgör centrum för landets förvaltning och affärsliv. Med utgångspunkt från detta område har utan egentlig stadsplanering, likt ringar på vattnet vuxit till ett av världens största och folkrikaste stadsområden. Befolkningen uppgår till ca tolv miljoner. Stor-, som innefattar städerna Kawasaki och Yokohama m.fl. områden, har en sammanlagd folkmängd om närmare 30 miljoner. Vissa delar av ger med sina stora, breda gator och byggnader i glas och betong ett modernt, västerländskt intryck. Den bestående minnesbilden av blir dock för en västerlänning troligen en annan, då den övervägande delen av staden utgörs av en låg bebyggelse av synnerligen växlande karaktär. Frånvaron av en sammanhållen stadsplanering har bidragit till uppkomsten av ringlande trottoarlösa gator, kantade av en blandning av traditionella japanska trähus och en vildvuxen flora av allehanda märkliga skapelser i stål och betong, vilka ofta kan väcka mer beundran genom sitt sätt att utnyttja det sparsamma utrymmet än genom arkitektonisk kvalitet. Helhetsintrycket lättas upp av det mycket stora antalet restauranger, barer och småbutiker, som på många håll är ett dominerande inslag i stadsbilden. 6. Inför OS 1964 byggdes flera avgiftsbelagda två- och trevånings motorvägar. Detta trafiksystem har byggts ut ännu mer och utgör, i kombination med andra större genomfartsleder, ofta de enda praktiska vägarna vid längre bilfärder inom eller ut ur staden. Det kan ofta ta ett par timmar att med bil komma ut ur och på söndagar betydligt längre tid att återvända. Bilismen har expanderat kraftigt i Japan under de senaste decennierna, men vägnätet har inte byggts ut i motsvarande takt. Gator och vägar såväl inom som utom tätorter är därför ofta kraftigt överbelastade. Vid längre färd på vanlig väg kan man inte räkna med någon högre medelhastighet. 7. SAS har dagliga flygförbindelser nonstop till från Köpenhamn. Restiden är ca 11 timmar. Från Narita-flygplatsen och in till tar det med buss en dryg timme men ibland mer beroende på trafiken.

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(24) 8. En vanlig missuppfattning utomlands är att och andra orter i Japan saknar adresser. Det finns förvisso ett adressystem, men det är inte uppbyggt enligt principen gatunamn och nummer och kan därför verka svåröverskådligt. Endast ett fåtal av gatorna i har namn. Staden är indelad i ett antal administrativa enheter, vilka närmast kan liknas vid kommuner. Dessa är uppdelade i stadsdelar, av typ Södermalm, som i sin tur består av mindre områden, som är uppdelade i ännu mindre områden, som närmast kan betecknas som kvarter. De enskilda husen i kvarteren är också numrerade, dock inte alltid i den följd de är belägna utan efter den ordning de byggts. Det finns ett stort antal taxibilar i. Förarna talar sällan engelska, och har ofta svårt att finna en given adress - även om den kan visas upp skriven på japanska. Det underlättar om resenären själv kan dirigera bilen. Då man sänder ut inbjudningskort i Japan bifogas därför normalt en karta. 9. Inom och vissa andra större städer har man, som tidigare nämnts, byggt Metropolitan Expressways. För närvarande är grundavgiften inom s motorvägsnät 700 yen. Detta vägnät är i sin tur till stor del sammanbundet med det system av motorvägar som förbinder de större städerna. Japan har vänstertrafik. Internationella körkort gäller ett år, men anskaffande av japanskt körkort är nödvändigt för att få registrera en bil. Den som har svenskt körkort kan genom ett enkelt förfarande erhålla japanskt körkort. Om man undviker rusningstid, är tunnelbana och lokaltåg utmärkta färdsätt för att nå de flesta platser inom Stor-. Bristen på rulltrappor och hissar gör dock systemet svårt att använda för t ex handikappade och familjer med små barn. Det finns bra kartor med namnen utskrivna på japanska med parallell transkribering till latinska bokstäver. Flertalet stationsnamn finns också i en latiniserad version. De japanska järnvägarna täcker hela landet. De har en hög standard och är kända för att noggrant hålla tidtabellen och för sina snabbgående tåg, som det dock är relativt dyrt att färdas med. Personalen talar sällan engelska men är vänlig och hjälpsam. Sov-, restaurang- och förstaklasskupéer finns

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(24) på alla huvudlinjer. Järnvägsnätet är ibland - särskilt i samband med större helger - hårt belastat. Inrikesflyget täcker hela landet och dagliga flygförbindelser finns mellan alla större orter. Många linjer trafikeras med jumboplan med stor turtäthet. 10. Japanerna turistar flitigt inom sitt eget land. Det finns en mängd resebyråer som arrangerar paketresor till de flesta platser inom landet under alla årstider. Den största resebyrån är statlig och heter Japan Travel Bureau (JTB). Man kan även utnyttja japanska resebyråer för utlandsresor till exempelvis Fjärran Östern-regionen. Såväl inrikes som utrikes resor är dock i allmänhet betydligt dyrare än vad motsvarande resor i Europa är. 11. Luftföroreningarna har under de senaste decennierna minskat dramatiskt till följd av skärpta bestämmelser för avgas- och industriutsläpp, och är idag en av de allra renaste storstäderna i världen. 12. Gatufrid råder i de flesta delar av. Vandalism och annan materiell förstörelse förekommer, men i mycket liten utsträckning jämfört med andra stora städer i världen. Utlänningar blir för det mesta vänligt bemötta. Dock har under senare år förmärkts en viss ökad kriminalitet i alla delar av det japanska samhället. Ökad brottslighet särskilt med utländsk inblandning får relativt stort utrymme i japanska media.(se även avsnittet Personlig säkerhet.) 13. har en relativt hög medeltemperatur till följd av att havsströmmar för in varmt vatten söderifrån. Januari är kallast med en medeltemperatur om + 4,7 medan augusti med + 26,7 är varmast. Årsnederbörden i är mm, varav en stor del faller under regnperioden, samtidigt med att sommarvärmen sätter in, d v s under c:a 4 veckor fr o m mitten av juni. Luftfuktighetens månadsgenomsnitt är vintertid %, vilket innebär att den torra dagar kan sjunka obehagligt lågt. Den ökar under sommaren till i genomsnitt %. 14. Post och telefon fungerar väl. Flygpost till och från Sverige når oftast fram på 2-3 dagar. 15. Decimalsystemet används för mått och vikt. Temperaturer anges i grader Celsius. Även om västerländsk årtalsangivelse används i

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(24) internationella sammanhang och har blivit vanligare i inhemska sammanhang, så anges i Japan årtalet ofta baserat på vilket nummer året har under kejsarens regeringstid. År 2006 motsvarar år 18 i Heisei (namnet på den nuvarande kejsarens regeringsperiod). II. Levnadsförhållanden 1. För resenärer från Europa och Nordamerika finns inga obligatoriska vaccineringar. Andra resenärer bör se till att ha smittkoppsvaccinering. Det kan dock vara lämpligt att kontakta UD-SIDA:s läkarmottagning, som kan lämna kompletterande upplysningar. Mediciner och vitaminpreparat finns att tillgå lokalt, dock ofta till hög kostnad. Det finns flera stora apotek i. Dessa påminner ofta om amerikanska drugstores till sortiment och inredning. Sjukhusens standard är i de flesta fall tillfredsställande, men vid vissa svåra sjukdomar och operationer kan hemresa rekommenderas - främst för att det kan upplevas tryggare att få komplicerad vård i känd miljö. Många japanska läkare har amerikansk universitetsutbildning, men språksvårigheter är ett problem vid all behandling på lokala sjukhus. Några (men få) utländska läkare har praktik i. Maten på sjukhus kan vara ett visst problem. Den är ofta inte tillräckligt riklig, och sällan västerländsk. God förlossningsvård finns att tillgå. Japanska barnläkare anses vara skickliga, och landet har lägst spädbarnsdödlighet i världen. Vattenledningsvatten kan drickas överallt i Japan men är ofta starkt klorerat, vilket påverkar smaken. 2. Arbetsspråket i är engelska, som talas på utrikesministeriet. Det kan ofta även användas på andra ministerier med internationella kontakter. På de stora hotellen och restaurangerna är engelskan också gångbar. Det japanska språket är lätt - men svårt. Det finns inga grammatiska krångligheter som indelning av substantiven i numerus, genus och kasus. Olika artighetsformer, främmande meningsuppbyggnad och talrika homonymer gör dock språket svårt för en västerlänning. Japaner möter liknande svårigheter, när de lär sig sitt första främmande språk. Detta torde

10 Sveriges Ambassad Promemoria 10(24) vara en starkt bidragande orsak till att förhållandevis få japaner talar något västerländskt språk flytande. Skriftspråket, som med fog får betecknas som komplicerat, utgörs i princip av tre sammanfogade system: kanji, hiragana och katakana. Kanji är, med vissa undantag, inlånade kinesiska skrivtecken. Hiragana och katakana är två parallella fonetiska system (stavelsealfabet) med vardera 48 tecken men med permutationer drygt 100 vardera. Dessa alfabet är inte mycket svårare att tillägna sig än vårt eget. En ansträngning före ankomsten till Japan kan innebära många aha-upplevelser. När man har vant sig vid japaniseringen av utländska lånord och t ex förstår att uttrycket "aisukuriimu" betyder "ice-cream", kan man med katakanakunskaper klara många restaurangers och kaféers menyer, där maten och drycken är västerländsk och deras benämningar är direkta lånord. Ytterst förenklat kan sägas att kanji många gånger utgör de betydelsebärande elementen i orden i en text, medan ändelser, partiklar, etc., skrivs med hjälp av hiragana. Katakana används numera främst för att återge utländska termer, lånord och namn eller vid kursivering. För att lära sig tala japanska är det nödvändigt att bedriva intensiva studier, helst vid ett språkinstitut. I allmänhet har man dock efter något års deltidsstudier ett tillräckligt ordförråd för att hjälpligt klara sig i vardagliga situationer. 3. Japanerna har i allmänhet, i den mån de inte är rena agnostiker, en påfallande pragmatisk inställning till olika religioner och inga hinder tycks finnas mot att samtidigt bekänna sig till flera trossamfund. Anhängarna av shinto, buddism, kristendom och vissa andra religioner uppgår sammanlagt till ca 176 miljoner, vilket ungefär motsvarar 1,4 gånger den totala folkmängden. Shintoismen är en inhemsk religion. Den bygger på tillbedjan av bland annat naturföremål, som anses vara gudomligheternas symboliska uppenbarelser. Framför en shintoistisk helgedom står oftast en karakteristisk portal, torii, utformad ungefär som den grekiska bostaven pi. Efter introduktionen av buddismen, en process som i Japan påbörjades på 500-talet, kunde man ibland hävda att shintoistiska gudomligheter var

11 Sveriges Ambassad Promemoria 11(24) reinkarnationer av "bodhisattvor", medan man under tider präglade av nationalism ansåg förhållandet vara det motsatta. Japanerna kan, som ovan nämnts, samtidigt tillhöra flera religioner, och det är vanligt att bröllop förrättas enligt shintoistisk ritual (eller kristen - för de vita klänningarnas skull), medan begravningar utförs enligt buddistisk sed. Kejsaren tillbads fram till år 1946 som den högsta shintoistiska gudomligheten. Religionsfriheten är nu stadfäst i författningens tjugonde paragraf och ingen religion åtnjuter numera ställning som statsreligion. Antalet kristna beräknas till ca en procent av befolkningen, med något fler protestanter än katoliker. 4. Man klär sig korrekt i, vilket innebär att kostym, resp. klänning eller dräkt är normal arbetsklädsel. I umgängeslivet ställs ibland höga krav på klädsel, vilket oftast innebär mörk kostym och klänning. I princip är det dock inga märkvärdigheter, utan fungerar som en västerländsk huvudstad i detta hänseende. 5. Japanerna är kända för sina korta semestrar, men antalet helgdagar är i gengäld bland de högsta. Personalen i privata företag iakttar emellertid till skillnad mot offentliganställda inte alla helgdagar. De viktigaste helgdagarna, då det mesta är stängt, är 1-3 januari och 29 april-3 maj. Därutöver tar de flesta en eller två veckors semester i augusti då den s.k. o- bon inträffar (buddistisk ceremoni för de avlidnas själar). III. Personlig säkerhet är liksom övriga Japan mycket säkert. Såväl inbrott som överfall är ovanliga. De våldsbrott som trots allt förekommer är normalt begränsade till stridigheter mellan rivaliserande kriminella element. En välorganiserad och utbredd "maffia" finns, men drabbar sällan dem som inte själva söker kontakt med sådana organisationer, t.ex. genom att söka personliga lån. Kännbara jordskalv kan förekomma ett par gånger i månaden, men de vållar sällan några större skador.

12 Sveriges Ambassad Promemoria 12(24) Den senaste omfattande jordbävningen inträffade i oktober 2004 i Niigataken (chuetsu daishinsai) och uppmättes till 6.8 på Richterskalan med mycket stora skador på vägar och bebyggelse som följd. Ett stort antal människor evakuerades till säkrare områden. Antalet dödsoffer uppgick till ett 50-tal och omkring 5000 människor skadades. I januari 1995 drabbades prefekturen Hyogo i Kansai av en mycket stor jordbävning (Hanshin), varvid stora delar av huvudsakligen staden Kobe ödelades och ca 7000 människor omkom. Den mest kända jordbävningskatastrofen i Japan inträffade i (Kanto daishinsai) år Staden ödelades totalt till följd av svåra bränder efter jordbävningen och ca människor miste livet. På grund av jordbävningsrisken är ambassadens beredskapsplaneringen främst inriktad på ett jordbävningsscenario. IV. Inköp 1. Valutaenheten är yen. En svensk krona motsvarar f.n. ca 14,5 yen. Ett smidigt och förhållandevis billigt sätt att föra över pengar är att ta ut yen med sitt svenska bankkort, t ex Visa eller MasterCard. Det går också att föra över pengar från sin svenska bank genom en s k SWIFT-överföring till en japansk bank med vilken man öppnat ett eget bankkonto. Man får då räkna med en bankavgift på för närvarande yen. Ett enkelt sätt att sköta sin privatekonomi är genom s.k. internet banking. Flertalet svenska banker erbjuder idag möjligheten att betala räkningar, pensionsspara etc. via säkra uppkopplingar på internet. 2. Alla typer av förbrukningsvaror finns i Japan, men priserna är genomgående höga.

13 Sveriges Ambassad Promemoria 13(24) Nästan alla slags livsmedel finns att köpa lokalt. Vissa speciella varor, såsom ingredienser till julbak, bör medföras. Utbudet av frukt och grönsaker är större än i Sverige, men är det som mest avviker i pris. Nästan genomgående gäller att priserna för ett västerländskt hushåll ligger högt över motsvarande produkter i Sverige. Även kosmetika kan köpas lokalt, liksom barnmat och tekniska artiklar för barnavård. Barnkläder, barnvagnar, barnstolar etc. är i allmänhet dyra och köps lämpligen i Sverige. Undantag finns dock, t ex Akachan Honpo (varuhus för barnartiklar), som håller lägre priser. är ett modecentrum, men i storlekar över 40 för kvinnor och 52 för män är utbudet begränsat. Detsamma gäller skor i större storlekar. Strumpbyxor medförs lämpligen av kvinnor över storlek 40. Klimatet gör såväl vinterkläder som lätta - men korrekta - sommarkläder motiverade, för kvinnor t ex dräkt med kort ärm. Sortiment och betjäning i japanska affärer är regelmässigt vida bättre än vad man finner i Sverige. I Japan säljs allt oftare importerade konsumtionsvaror parallellt med inhemska. 3. Nätspänningen i Japan är 100 volt (alltså ej 117 volt som i t ex USA). Vägguttagen är avsedda för stickkontakter av flatstiftstyp av amerikansk modell. Man kan använda en adapter mellan sin svenska stickkontakt och det japanska vägguttaget, eller byta ut kontakten. Vanliga japanska glödlampor har samma gänga som svenska. För elektriska och elektroniska apparater, halogenlampor, etc., som inte går att ställa om till 100 volt, behövs transformatorer. När det gäller effektslukande apparater som t.ex. hårtorkar, brödrostar och liknande är det i allmänhet billigare - och smidigare - att skaffa en ny apparat i stället för en stor och dyr transformator. TV-systemet är den japanska versionen av NTSC (som skiljer sig från den amerikanska), varför tv-apparater och video antingen kan vara "multisystem" eller, vilket är billigare, japanska apparater. Det japanska FMbandet skiljer sig också från övriga världen. Även telefonsystemet är annorlunda, varför svenska telefonsvarare inte går att ansluta. Telefonapparat finns i alla lägenheter, där tonval numera är infört. Svenska

14 Sveriges Ambassad Promemoria 14(24) mobiltelefoner går inte att använda i Japan med undantag av 3Gsystemtelefoner som dock är mycket dyra att använda. 4. Japanska bilar är av hög kvalitet men såväl Volvo som Saab säljs på den japanska marknaden. Bil kan av denna anledning med fördel inköpas lokalt. Andrahandsvärdet är lågt, varför det är billigt att köpa en begagnad bil, svensk eller japansk. Service och tillgång till verkstäder är bra. Kostnaderna för en helförsäkring är mycket höga. 5. Vin, sprit och tobak kan inhandlas lokalt. För den som har stor representation kan direktimport från Vin- och Spritcentralen eller t ex Peter Justesen bli något billigare. V. Möjlighet för medföljare att erhålla arbete Sedan 1997 är det japanska utrikesministeriet som handlägger ansökningarna om arbetstillstånd för medföljare. Detta innebär i praktiken att det inte är svårt att få arbetstillstånd. Konkurrensen om arbeten för personer som inte talar japanska, t ex vid svenska företag i Japan, är dock hård. VI. Skolor I finns många internationella skolor. Flera av skolorna ligger dock på långa resavstånd från ambassaden och kräver normalt kunskaper i undervisningsspråket, vilket begränsar valmöjligheterna. De skolor som oftast används av utlänningar är: - American School in Japan (ASIJ). Skolbuss stannar utanför ambassaden. Transporten tar ca 30 minuter på morgonen och ungefär det dubbla för hemresan. Flertalet ambassadtjänstemän, men också andra svenskar, har valt att placera sina barn i ASIJ. Skolan har Nursery, Kindergarten, samt undervisning upp t.o.m. High School. En filial till förskolan ligger närmare ambassaden. Adress: Nomizu, Chofu-shi, Tel: ; Fax: Hemsida:

15 Sveriges Ambassad Promemoria 15(24) - Nishimachi International School, med förskola och nio årskurser av reguljär skolundervisning. Den är en tämligen liten samskola, som lägger vikt vid att barnen skall bli tvåspråkiga (engelska/japanska). Adress: Moto-Azabu, Minato-ku, Tel: ; Fax: Hemsida: - International School, TIS. Förskola och nio årskurser av reguljär skolundervisning. Populär bland svenska familjer. Skolan har IB program. I övrigt kan sägas att skolan har 300 elever från 40 olika länder och lärare från 11 olika länder. Skolan har mycket fina faciliteter såsom tennisbana och 25 meters simbassäng (utomhus). Skolan har ett mycket gott rykte. Adress: International School (TIS) Mita, Minato-ku, Tel: , Fax: St Mary's International School. Skolan har undervisning för pojkar, och har en katolsk inriktning. Den är belägen på ungefär en timmas bussresa från ambassaden. Skolan har ett gott rykte och svenska barn har varit elever där. Tel , fax Hemsida: - International School of the Sacred Heart. Katolsk flickskola med 12-årig skolgång. Tvåårig kindergarten för pojkar och flickor. Skolan är relativt närbelägen, och har några svenska elever. Hemsida: - British School in. Skolan erbjuder utbildning på lågstadiet. Hemsida: - Seisen International School. Katolsk flickskola. Kindergarten samt 12- årig skolgång. En del svenska barn har gått här. Adress: Yoga 1- chome, Setagaya-ku, 158. Tel: ; Fax: Hemsida: - Yokohama International School erbjuder bl a IB-linje och språkundervisning på ett flertal språk, däribland svenska. Hemsida:

16 Sveriges Ambassad Promemoria 16(24) På andra undervisningsspråk finns bl.a. följande skolor: franska Lycée Francais, med Kindergarten och 12-årig skolgång; tyska Deutsche Schule, Yokohama. Kindergarten och 13 års skolgång. Tjänstemän med barn i skolåldern bör i mycket god tid före tillträdet kontakta ambassaden för aktuella och utförligare uppgifter om skolor. Samlingslänk för bl.a. skolor och aktiviteter för barn i : Svenska skolföreningen i erbjuder undervisning i svenska en gång i veckan på alla nivåer från grundskolans lågstadium till gymnasiet. Dessa lektioner hålls i ambassadens lokaler på kvällstid fredagar. Förskolor Olika förskolealternativ finns tillgängliga i, japanska och internationella, offentliga och privata. Kvaliteten i programmen är som regel mycket hög, liksom avgifterna. Generellt råder stor platsbrist i de mest populära förskolorna. Tonvikten på undervisning är högre än i svenska förskolor. Det är inte ovanligt att förskolorna genomför någon form av "screening" av barn. Det japanska systemet omfattar två separata strukturer. Inom dessa finns både offentliga och (betydligt dyrare) privata alternativ. 1.Hoikuen (dagis) (under Ministry of Health, Labor and Welfare) är ett heldagsalternativ med större betoning på lek. Ansökan görs genom Minatoku Municipal Office. Avgiften för offentliga hoikuen är mycket låg och platsbristen stor. 2.Yochien (under Ministry of Education) tar barn från 3-4 års ålder. Tonvikten är större på undervisning. Flera engelskspråkiga förskolor finns i området kring Azabu och Hiroo. Avgifterna är som regel mycket höga. Årsavgiften för ett heldagsprogram (notera att flertalet internationella program slutar redan tidigt på eftermiddagen)kan variera mellan kronor eller mer.

17 Sveriges Ambassad Promemoria 17(24) Populära förskolor i området är bl.a. Willowbrook International, American School in Japan (ASIJ), ABC International och Union Church, som ligger på avenyn Omotesando. Kids World är ett franchise-företag med förskolor och barnpassning. De finns lite varstans i. Japansk-engelsk ledning. St Alban's förskola, mittemot Tower, är den engelskspråkiga förskola som ligger närmast ambassaden. Denna skola tar emot barn mellan 2 och 5 år. Marknaden för internationella dagis har expanderat kraftigt i de senaste åren och har blivit ett populärt alternativ även för japanska familjer. En del nya dagis är "internationella" endast till namnet. Direktkontakt med personalen och platsbesök rekommenderas. Det finns flera informella nätverk för föräldrar som är hemma med sina barn. Dessa föräldragrupper träffas regelbundet. Det finns även ett brett utbud av eftermiddagsaktiviteter för yngre barn (musikskolor, sport, dans, m.m.). VII. Fritid 1. Kulturlivet är helt i klass med vad som erbjuds i andra stora städer i väst. Utbudet är dock något speciellt. Föreställningar med opera och västerländsk teater förekommer i mindre utsträckning än vad som är fallet i större europeiska kulturcentra. Istället finns en rad teaterscener där de japanska teaterformerna noh, kabuki, bunraku m.m. spelas. Utbudet av klassisk västerländsk musik är stort och av mycket hög klass. En av världens förnämsta konsertlokaler, Suntory Hall, ligger på gångavstånd från ambassaden. Många gästspel av välkända utländska artister och ensembler förekommer, dock är biljettpriserna vanligen mycket höga. Disneyland är ett uppskattat utflyktsmål för barnfamiljer. 2. Antalet sportanläggningar är få med höga inträdesavgifter. Det finns emellertid undantag, t ex Tipness, som är en populär kedja fitness-klubbar där avgifterna är överkomliga. Man får då räkna med att medlemmarna är många, varför det kan bli trångt i lokalerna med köbildning till de olika träningsredskapen/maskinerna.

18 Sveriges Ambassad Promemoria 18(24) Naturliga löpslingor saknas i området. Flertalet väljer att ta vägen runt kejsarpalatset. I ambassadanläggningen finns en simbassäng inomhus, squashhall, gymnastiksal, japanskt bad och bastu. För småbarn finns en liten lekplats. 3. Det finns gott om utflyktsmål i hela Japan tack vare landets intressanta historia och vackra landskap. Problemet är trafiken och trängseln som gör att de flesta, särskilt barnfamiljerna, tänker sig för innan de ger sig ut på utflykter under veckosluten. Det är bättre om man kan undvika japanska helger. Utbudet av hotell och restauranger är gott. För hotellen krävs som regel reservationer, vilket normalt även gäller enklare inkvartering på större helger. Prisnivån är i regel ganska hög, såväl för resor som boende (även för enkel logi), men möjlighet till paketpris går också att få. 4. Vintertid erbjuder Japan utmärkta tillfällen till alpin skidåkning. En rad välbesökta anläggningar med stor liftkapacitet finns inom 2-4 timmars bileller tågavstånd från. Även Hokkaido i norra Japan har utomordentliga skidmöjligheter. 5. Det finns ett stort antal tv- och radiostationer. Förutom sex rikstäckande tv-kanaler finns många regionala. Med undantag för två "rikskanaler" är samtliga reklamfinansierade. Vidare finns några engelskspråkiga radiostationer. För att få tillgång till TV-program på andra språk än japanska, då främst nyheter på engelska, har många som bor i ambassadfastigheten valt att låta installera små parabolantenner som gör det möjligt att prenumerera på BBC, CNN, film- och sportkanaler m m. Biografer finns i de flesta stadscentra i. Utländska filmer visas oftast på originalspråket med text på japanska. 6. För den som vill lära sig någonting nytt, finns det kurser i alla möjliga och de flesta omöjliga ämnen. Även med engelska som undervisningsspråk är utbudet överväldigande. 7. Bland kyrkor kan nämnas följande protestantiska (P) och katolska (K): Christian Science Church (P), Chiyoda-ku Fransiscan Church (K), Ota-ku

19 Sveriges Ambassad Promemoria 19(24) Lutheran Church (P), Chiyoda-ku Reinenzaka Church (P), Minato-ku St. Alban's Church (P), Minato-ku St. Anselm's Church (K), Shinagawa-ku St. Ignatius Church (K), Chiyoda-ku St. Joseph Church (K), Minato-ku St. Patrick's Church (K), Toshima-ku Seventh-Day Adventist (P), Shibuya-ku Baptist Church (P), Shibuya-ku.

20 Sveriges Ambassad Promemoria 20(24) VIII. Svenskar bosatta i Japan/svenska intressen Svenskar bosatta i Japan uppgår för närvarande till cirka 1000 personer, varav flertalet är bosatta i -området. Information till svenskar återfinns främst på ambassadens hemsida (www.sweden.or.jp). Där finns även information om olika svenska evenemang i. Den lokala SNS-föreningen ordnar ofta lunch- eller frukostmöten med intressanta svenska (officiella och andra) besökare. Det finns en svensk handelskammare och flera svensk-japanska vänskapsföreningar. SWEA (Swedish Women's Educational Association) ordnar aktiviteter för sina medlemmar. Det till handelskammaren knutna Young Chamber Network (YCN) arrangerar regelbundet sociala evenemang för yngre svenskar i (under 35). På fredagkvällar bedrivs lärarstödd svenskundervisning för svenska skolbarn i ambassadens lokaler.

Information till elever och föräldrar i skolår 5

Information till elever och föräldrar i skolår 5 Information till elever och föräldrar i skolår 5 Att börja skolår 6 innebär en del förändringar jämfört med tidigare. En del av tiden i ämnena ligger på något vi kallar elevens tid och tema (ettpass).

Läs mer

Värt att veta om. Japan. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Japan. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Japan Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Japan Huvudstad Invånarantal Språk Tokyo 127 miljoner Japanska Religion Valuta Yta Shintoism, buddhism och kristendom Yen 377.915 km2 Läs

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Värt att veta om. Spanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Spanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Spanien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Spanien Huvudstad Invånare Språk Madrid 48 milj. Spanska, katalanska, galiciska och baskiska Religion Valuta Areal Romerskkatolicism Euro

Läs mer

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte Magnus Jansson Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete 2015 HT- 2016 VT Innan avresa När jag valde

Läs mer

Värt att veta om. Rumänien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Rumänien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Rumänien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Rumänien Huvudstad Invånarantal Språk Bukarest 21,5 milj. Rumänska Religion Valuta Yta Rumänskortodoxa kyrkan Rumänska lei 238 391

Läs mer

Värt att veta om. Jordanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Jordanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Jordanien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Jordanien Huvudstad Invånarantal Språk Amman 8,1 milj. Arabiska Religion Valuta Yta Sunni-islam Dinar 97.740 km2 Nedanför kan du få praktiska

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Värt att veta om. Jordanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Jordanien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Jordanien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Jordanien Huvudstad Invånarantal Språk Amman 8,1 milj. Arabiska Religion Valuta Yta Sunni-islam Dinar 97.740 km2 Nedanför kan du få praktiska

Läs mer

Värt att veta om. Botswana. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Botswana. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Botswana Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Botswana Huvudstad Invånarantal Språk Gaborone 2,2 milj. Engelska och setswana Religion Valuta Yta Kristendom och inhemska traditionella

Läs mer

Värt att veta om. Turkmenistan. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Turkmenistan. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Turkmenistan Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Turkmenistan Huvudstad Invånarantal Språk Asjchabad 5 milj. Turkmeniska och ryska Religion Valuta Yta Muslimer, primärt sunni Manat

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Värt att veta om. Namibia. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Namibia. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Namibia Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Namibia Huvudstad Invånarantal Språk Windhoek 2,2 milj. Engelska Religion Valuta Yta Kristendom Namibisk dollar 824 268 km2 Läs mer om

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Värt att veta om. Israel. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Israel. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Israel Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Israel Huvudstad Invånarantal Språk Jerusalem 8,2 milj. Ivrit och arabiska Religion Valuta Yta Mosaiska och islam Shekel Nedanför kan du

Läs mer

2012 Portugal. Lägerområde. Bad

2012 Portugal. Lägerområde. Bad 2012 Portugal Lägerområde Bad Portugal Portugal är ett land som är beläget i sydvästra Europa. Portugal ligger intryckt i det sydvästra hörnet av liberiska halvön som de delar med Spanien. Portugal är

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Värt att veta om Malaysia. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Malaysia. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Malaysia Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Malaysia Huvudstad Invånare Språk Kuala Lumpur 31,3 milj. Religion Valuta Yta Sunni-islam och buddhism Ringgit Här nedan hittar du

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Amerikanska Jungfruöarna Huvudstad Invånarantal Språk Charlotte Amalie Protestantism 104.000 Engelska Religion Valuta

Läs mer

Värt att veta om USA. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om USA. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om USA Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta USA Huvudstad Invånarantal Språk Washington DC 321 milj. Engelska Religion Valuta Yta Kristendom US dollar 9.826.675 km2 På denna sida hittar

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Värt att veta om. Costa Rica. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Costa Rica. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Costa Rica Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Costa Rica Huvudstad Invånare Språk San José 4,8 miljoner Spansk Religion Valuta Yta Katolicism Costarikansk colón Nedanför kan du få

Läs mer

Värt att veta om. England. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. England. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om England Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta England Huvudstad Invånarantal Språk London 64 milj. Engelska Religion Valuta Yta Kristendom Brittiskt pund 130 395 km2 Här nedan hittar

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste vara minst

Läs mer

Värt att veta om. Peru. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Peru. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Peru Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Peru Huvudstad Invånarantal Språk Lima 30,4 milj. Quechua och spanska Religion Valuta Yta Romerskkatolsk Sol Läs mer om hygien, transport

Läs mer

Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor 2012 Transport och turism 2013 Finländarnas resor 2012 Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012 År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Värt att veta om Colombia. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Colombia. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Colombia Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Colombia Huvudstad Invånarantal Språk Bogotá 47,2 milj. Spanska Religion Valuta Areal Katolicism Peso 1 141 748 km2 Här kan du läsa mer

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Wageningen University, Nederländerna

Wageningen University, Nederländerna En utbytestermin på Wageningen University, Nederländerna Februari-Juli 2016 Maja Henoch Landskapsarkitektprogrammet SLU Alnarp INLEDNING VARFÖR NEDERLÄNDERNA? Jag har studerat en termin på Wageningen University

Läs mer

Värt att veta om. Sydkorea. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Sydkorea. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Sydkorea Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Sydkorea Huvudstad Invånarantal Språk Seoul 49 miljoner koreanska Religion Valuta Yta Buddhism, kristendom won 100 210 km² Här kan du

Läs mer

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+ Utbytesrapport NationalTaiwanUniversityofScienceandTechnology(NTUST) Taipei,Taiwan Våren2015 fanny.henriksson@aalto.fi 13.8.2015 E"postadressochrapportfårpubliceraspåskolanshemsida RapportöverutbyteiTaipeivåren2015

Läs mer

Nanking lektionsplanering

Nanking lektionsplanering Nanking lektionsplanering Central historisk frågeställning: Vad hände under den japanska invasionen av Nanking? Material: PowerPoint Document A-C Mall för källkritisk granskning Mall för att jämföra historiska

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Värt att veta om. Portugal. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Portugal. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Portugal Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Portugal Huvudstad Invånarantal Språk Lissabon 11 milj. Portugisiska Religion Valuta Yta Romerskkatolska kyrkan Euro Här hittar du praktisk

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Värt att veta om. Grekland. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Grekland. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Grekland Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Grekland Huvudstad Invånare Språk Aten 10,7 milj. Grekiska Religion Valuta Areal Grekiskortodox Värt att veta Euro 131.957 km2 Tidsskillnad

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Värt att veta om Estland. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Estland. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Estland Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Estland Huvudstad Invånarantal Språk Tallinn 1,3 miljoner Estniska Religion Valuta Yta Olika former av kristendom Euro Här hittar du praktisk

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka New York och Washington, D.C., USA den 6 13 september 2015. Det övergripande

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Värt att veta om Egypten. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Egypten. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Egypten Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Egypten Huvudstad Invånarantal Språk Kairo 97 milj. Arabiska Religion Valuta Yta Sunni-Islam Egyptiskt pund 1 001 450 km² Här nedan

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Värt att veta om. Chile. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Chile. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Chile Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Chile Huvudstad Invånarantal Språk Santiago 17,5 milj. Spanska Religion Valuta Yta Romerskkatolsk Chilenska peso 756.102 km2 Läs mer om vaccinationer,

Läs mer

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman)

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Medan jag gick där på Fredsavenyn kom jag på att jag naturligtvis skulle ta tillfället i akt och tala med kvinnan på museet. Hon skulle självklart kunna

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka.

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka. Banja Luka Staden Banja Luka nämns för första gången år 1494, även fast området har varit bosatt sedan antiken, vilket innebär att det här är en stad med lång historia. Banja Luka befinner sig i norra

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Värt att veta om. Sydafrika. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Sydafrika. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Sydafrika Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Sydafrika Huvudstad Språk Invånarantal Pretoria Kristendom och olika afrikanska religioner Afrikaans, engelska och nio bantuspråk Religion

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer