Innehållsförteckning. KapitelRubrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-04-25. Innehållsförteckning. KapitelRubrik"

Transkript

1 25 Stationsrapport Innehållsförteckning KapitelRubrik Sida Avsnitt 1 I Allmän beskrivning 2 II Levnadsförhållanden 9 III Personlig säkerhet 12 IV Inköp 13 V Medföljares arbetsmöjligheter 14 VI Förskolor/Skolor 15 VII Fritid 18 VIII Svenskar bosatta i Japan/svenska intressen 20 IX Litteraturförteckning 21 Avsnitt 2 X Utlandsmyndigheten 25 XI Bostäder 26 XII Diplomatiska privilegier 27 XIII Sidoackrediteringar 29 XIV Övrigt 29

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(24) Avsnitt 1 I. Allmän beskrivning 1. När kommendören i Förenta Staternas flotta Matthew C. Perry år 1853 seglade in i Shimodas hamn med åtta fartyg och med hot om våld förmådde japanerna att ingå en vänskapspakt med USA, inträdde ett nytt skede i Japans historia. Fjorton år senare, år 1867, bröts den självpåtagna isolering, som Japan levt under sedan 1600-talets början. Meijirestaurationen representerar en dramatisk vändpunkt i Japans historia men genomfördes med mycket ringa användning av våld. Den resulterade i att kejsarhuset återvände i en maktposition. Sedan århundraden hade detta spelat en underordnad roll. Framför allt sedan 1603 då landets styre ånyo kom i händerna på en shogun (general). Den därpå följande Tokugawa-perioden ( ) kom att forma det japanska handlingsmönstret mer än någon annan historisk period. Samhället organiserades under strikta former med vissa konfucianska drag. Den japanska kulturen utövades också enligt ett kontrollerat mönster. Meijirestaurationen förintade de feodala domänerna (han) samt samhällets rigida klassindelning i militärer (samurai), ofrälse (heimin), etc. Staden Edo, feodalregimens säte, döptes om till och blev huvudstad. Kyoto, kejsarens tidigare residensstad, hade varit huvudstad sedan 794. Under kejsar Meijis regeringstid lades grunden till Japans omvandling till en modern stat. Landets industrialisering påbörjades och en modern krigsmakt byggdes upp. Den 11 februari 1889 kungjordes Japans första moderna konstitution. Den 1 juli 1890 hölls de första allmänna valen till representanthuset, om än i något begränsade former. En informationsskrift som utgivits på svenska av det japanska utrikesministeriet beskriver detta skede på följande sätt: "Meijirestaurationen kan liknas vid sprängningen av en damm, bakom vars fördämningar århundradens kraft och energi samlats. Bruset och dånet av dessa uppdämda kraftmassor nådde länderna på andra sidan havet. Före slutet av 1800-talet råkade landet i krig med Kina ( ) och tio år

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(24) senare började det rysk-japanska kriget ( ). Japan segrade i bägge krigen, återtog södra Sakhalin, erövrade Formosa och Korea samt erhöll vissa intressen i Manchuriet". Under de närmaste tjugo åren efter rysk-japanska kriget inriktade man sig huvudsakligen på att konsolidera riket och moderata krafter föreföll ha landet i sin hand. Redan före den stora depressionen i början av 1930-talet började emellertid extremister och militära partier att få överhanden. Manchuriet ockuperades 1931 och 1937 inleddes krig mot Kina. Stora delar av det kinesiska fastlandet föll i japanska händer, och framgångarna gav ytterligare näring åt Japans storasiatiska drömmar. Med flyganfallet på Pearl Harbour 1941 tvingade Japan in USA i andra världskriget och därmed inleddes en utveckling som ledde till den fullständiga kapitulationen I augusti 1945 antog Japan stormakternas Potsdamdeklaration och kapitulerade för de allierade, som därefter slog upp sitt högkvarter i under ledning av USA-generalen Douglas McArthur. Den allierade ockupationen varade i nästan sju år. Japan återfick sin suveränitet i april 1952, då det fredsfördrag, som undertecknats i San Francisco år 1951, trädde i kraft. Samtidigt med fredsfördraget undertecknades ett bilateralt säkerhetsavtal med Förenta Staterna. Detta reviderades Japan är militärt och säkerhetspolitiskt därmed knutet till USA. Avtalet kan unilateralt sägas upp från Japan blev medlem i IMF och Världsbanken År 1956 fick Japan fullt medlemskap i FN. Landet an- slöt sig till GATT 1955 och vann 1964 inträde i OECD som första stat utanför Europa och Nordamerika. I november 1969 träffades en principöverenskommelse mellan Japan och Förenta Staterna om att Ryukyu-öarna (eller Okinawa som de också kallas efter den största bland dem) skulle återgå till Japan Okinawa hade varit ockuperat av Förenta Staterna sedan andra världskrigets slut. Ögruppen återfördes i enlighet med detta avtal under japansk överhöghet i maj Relationerna till Kina normaliserades hösten Förhållandet till Ryssland störs alltjämt av Japans krav att återfå de fyra öar i Kurilerna,

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(24) som ockuperades av Sovjetunionen under andra världskrigets slutskede. Hittills har därför inget slutligt fredsavtal ingåtts mellan de två länderna. Ett vänskapsavtal med Kina undertecknades däremot hösten Ockupationsmakten drog upp riktlinjerna för Japans nuvarande författning, som trädde i kraft den 3 maj Denna stadgar bland annat att kejsaren är en symbol för staten och folkets enighet. Artikel 9 i författningen har måhända kommit att bli en av de mer uppmärksammade och förbjuder i princip Japan att inneha militära styrkor. Författningen bygger på allmän och lika rösträtt. Parlamentet är landets högsta och enda lagstiftande organ. Det består av representanthuset och överhuset. Politiska reformer som genomfördes 1994 och 2000 har lett till att representanthusets ledamöter har reducerats till av dessa utses i enmansvalkretsar, medan resterande 180 utses proportionellt i elva större valdistrikt. Val till underhuset måste hållas minst vart fjärde år. Vanligtvis upplöser premiärministern kammaren och utlyser nyval innan perioden har gått till ända. De 252 ledamöterna av överhuset sitter i sex år, men valtillfällena är uppdelade så att hälften av platserna står på spel vart tredje år. De största partierna är LDP (Liberaldemokratiska partiet), och Demokratiska Partiet. Även om de ideologiska skillnaderna var klart markerade under det kalla krigets dagar finns det idag i praktiken föga som skiljer partierna åt i politiskt innehåll. Den ideologiska förankringen är fortfarande otydlig i japansk politik och den delning i politiska block som fanns före det kalla krigets slut har ersatts av en period med frekventa partibildningar och partiupplösningar. 2. Japan består av fyra stora öar - Honshu, Shikoku, Kyushu och Hokkaido - samt av tusentals mindre öar, de flesta små holmar. De täcker en yta av kvadratkilometer, vilket motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges yta. Ungefär 85 procent av Japans landområde består av berg, många med toppar över meter. Endast 16 procent av den totala arealen är odlingsbar. 3. De japanska öarna ligger i den tempererade zonen. Klimatet är vanligen milt men de fyra årstiderna är klart avgränsade från varandra. Den heta och fuktiga sommaren börjar efter en regnperiod som varar under ca fyra

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(24) veckor från mitten av juni. Med undantag av norra Japan och de norra delarna av västkusten är vintern vanligen mild. De ofta nordliga vindarna gör den dock mindre behaglig än vad breddgrad och medeltemperatur frestar att tro. Vår och höst är de bästa årstiderna med behaglig temperatur. Regnet faller ymnigt, mm per år, och kraftiga snöfall förekommer i de norra och nord- västra delarna av landet. får sällan snö. 4. Det japanska folkets ursprung har varit, och är fortfarande ett favoritämne bland japanska arkeologer och historieforskare. Även om vissa hävdar att Japan har en kultur som tidigt var besläktad med söderhavsfolken, har det starkaste inflytandet utan tvekan kommit från fastlandet, från den koreanska halvön och från Kina. I det sistnämnda fallet gick dock vägen via den koreanska halvön. Det kinesiska kulturella inflytandet var särdeles viktigt i Japan under åren Invandring från fastlandet till de japanska öarna skedde framför allt under perioden ca f.kr., då bland annat riset infördes, och under 200-talet e.kr. I tidiga japanska historiska källor (Kojiki och Nihon Shoki) beskrivs hur ursprungsbefolkningen fördrevs från de viktigare delarna av Japan. Det gäller framför allt områdena i mellersta Kyushu och i Kansai (Kyoto, Osaka, Nara). Dessa folks etniska ursprung är obekant, men det är inte helt uteslutet att åtminstone delar av folkslagen kan ses som förfäder till Ainufolket, som numera återfinns i mycket litet antal på den norra huvudön, Hokkaido. Invånarantalet är ca 127 miljoner. Folktätheten är drygt 370 invånare per kvadratkilometer, men eftersom en stor del av landet är så kuperat att det är omöjligt att bo där, är den i realiteten en av de högsta i världen. Drygt 40 procent av befolkningen bor på en procent av landets totala yta. Utvecklingen mot det "åldrade samhället" sker snabbare i Japan än i något annat land. Andelen av befolkningen över 65 år förväntas öka från 17 procent idag till 25 procent år Åren efter andra världskriget hade Japan ett födelsetal på 4,32 barn per kvinna. Födelsetalet har sedan dess sjunkit konstant. Den japanska kvinnan föder idag i genomsnitt 1,29 barn ett av världens lägsta födelsetal och ännu ser man inga tecken på förändring. Redan om ett par år beräknas den japanska befolkningen börja minska.

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(24) 5. är beläget vid en bukt av Stilla Havet på ostsidan av huvudön Honshu, på ungefär samma breddgrad som Cypern, New York eller Athén. Ungefär mitt i staden ligger kejsarpalatset, och området intill detta utgör centrum för landets förvaltning och affärsliv. Med utgångspunkt från detta område har utan egentlig stadsplanering, likt ringar på vattnet vuxit till ett av världens största och folkrikaste stadsområden. Befolkningen uppgår till ca tolv miljoner. Stor-, som innefattar städerna Kawasaki och Yokohama m.fl. områden, har en sammanlagd folkmängd om närmare 30 miljoner. Vissa delar av ger med sina stora, breda gator och byggnader i glas och betong ett modernt, västerländskt intryck. Den bestående minnesbilden av blir dock för en västerlänning troligen en annan, då den övervägande delen av staden utgörs av en låg bebyggelse av synnerligen växlande karaktär. Frånvaron av en sammanhållen stadsplanering har bidragit till uppkomsten av ringlande trottoarlösa gator, kantade av en blandning av traditionella japanska trähus och en vildvuxen flora av allehanda märkliga skapelser i stål och betong, vilka ofta kan väcka mer beundran genom sitt sätt att utnyttja det sparsamma utrymmet än genom arkitektonisk kvalitet. Helhetsintrycket lättas upp av det mycket stora antalet restauranger, barer och småbutiker, som på många håll är ett dominerande inslag i stadsbilden. 6. Inför OS 1964 byggdes flera avgiftsbelagda två- och trevånings motorvägar. Detta trafiksystem har byggts ut ännu mer och utgör, i kombination med andra större genomfartsleder, ofta de enda praktiska vägarna vid längre bilfärder inom eller ut ur staden. Det kan ofta ta ett par timmar att med bil komma ut ur och på söndagar betydligt längre tid att återvända. Bilismen har expanderat kraftigt i Japan under de senaste decennierna, men vägnätet har inte byggts ut i motsvarande takt. Gator och vägar såväl inom som utom tätorter är därför ofta kraftigt överbelastade. Vid längre färd på vanlig väg kan man inte räkna med någon högre medelhastighet. 7. SAS har dagliga flygförbindelser nonstop till från Köpenhamn. Restiden är ca 11 timmar. Från Narita-flygplatsen och in till tar det med buss en dryg timme men ibland mer beroende på trafiken.

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(24) 8. En vanlig missuppfattning utomlands är att och andra orter i Japan saknar adresser. Det finns förvisso ett adressystem, men det är inte uppbyggt enligt principen gatunamn och nummer och kan därför verka svåröverskådligt. Endast ett fåtal av gatorna i har namn. Staden är indelad i ett antal administrativa enheter, vilka närmast kan liknas vid kommuner. Dessa är uppdelade i stadsdelar, av typ Södermalm, som i sin tur består av mindre områden, som är uppdelade i ännu mindre områden, som närmast kan betecknas som kvarter. De enskilda husen i kvarteren är också numrerade, dock inte alltid i den följd de är belägna utan efter den ordning de byggts. Det finns ett stort antal taxibilar i. Förarna talar sällan engelska, och har ofta svårt att finna en given adress - även om den kan visas upp skriven på japanska. Det underlättar om resenären själv kan dirigera bilen. Då man sänder ut inbjudningskort i Japan bifogas därför normalt en karta. 9. Inom och vissa andra större städer har man, som tidigare nämnts, byggt Metropolitan Expressways. För närvarande är grundavgiften inom s motorvägsnät 700 yen. Detta vägnät är i sin tur till stor del sammanbundet med det system av motorvägar som förbinder de större städerna. Japan har vänstertrafik. Internationella körkort gäller ett år, men anskaffande av japanskt körkort är nödvändigt för att få registrera en bil. Den som har svenskt körkort kan genom ett enkelt förfarande erhålla japanskt körkort. Om man undviker rusningstid, är tunnelbana och lokaltåg utmärkta färdsätt för att nå de flesta platser inom Stor-. Bristen på rulltrappor och hissar gör dock systemet svårt att använda för t ex handikappade och familjer med små barn. Det finns bra kartor med namnen utskrivna på japanska med parallell transkribering till latinska bokstäver. Flertalet stationsnamn finns också i en latiniserad version. De japanska järnvägarna täcker hela landet. De har en hög standard och är kända för att noggrant hålla tidtabellen och för sina snabbgående tåg, som det dock är relativt dyrt att färdas med. Personalen talar sällan engelska men är vänlig och hjälpsam. Sov-, restaurang- och förstaklasskupéer finns

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(24) på alla huvudlinjer. Järnvägsnätet är ibland - särskilt i samband med större helger - hårt belastat. Inrikesflyget täcker hela landet och dagliga flygförbindelser finns mellan alla större orter. Många linjer trafikeras med jumboplan med stor turtäthet. 10. Japanerna turistar flitigt inom sitt eget land. Det finns en mängd resebyråer som arrangerar paketresor till de flesta platser inom landet under alla årstider. Den största resebyrån är statlig och heter Japan Travel Bureau (JTB). Man kan även utnyttja japanska resebyråer för utlandsresor till exempelvis Fjärran Östern-regionen. Såväl inrikes som utrikes resor är dock i allmänhet betydligt dyrare än vad motsvarande resor i Europa är. 11. Luftföroreningarna har under de senaste decennierna minskat dramatiskt till följd av skärpta bestämmelser för avgas- och industriutsläpp, och är idag en av de allra renaste storstäderna i världen. 12. Gatufrid råder i de flesta delar av. Vandalism och annan materiell förstörelse förekommer, men i mycket liten utsträckning jämfört med andra stora städer i världen. Utlänningar blir för det mesta vänligt bemötta. Dock har under senare år förmärkts en viss ökad kriminalitet i alla delar av det japanska samhället. Ökad brottslighet särskilt med utländsk inblandning får relativt stort utrymme i japanska media.(se även avsnittet Personlig säkerhet.) 13. har en relativt hög medeltemperatur till följd av att havsströmmar för in varmt vatten söderifrån. Januari är kallast med en medeltemperatur om + 4,7 medan augusti med + 26,7 är varmast. Årsnederbörden i är mm, varav en stor del faller under regnperioden, samtidigt med att sommarvärmen sätter in, d v s under c:a 4 veckor fr o m mitten av juni. Luftfuktighetens månadsgenomsnitt är vintertid %, vilket innebär att den torra dagar kan sjunka obehagligt lågt. Den ökar under sommaren till i genomsnitt %. 14. Post och telefon fungerar väl. Flygpost till och från Sverige når oftast fram på 2-3 dagar. 15. Decimalsystemet används för mått och vikt. Temperaturer anges i grader Celsius. Även om västerländsk årtalsangivelse används i

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(24) internationella sammanhang och har blivit vanligare i inhemska sammanhang, så anges i Japan årtalet ofta baserat på vilket nummer året har under kejsarens regeringstid. År 2006 motsvarar år 18 i Heisei (namnet på den nuvarande kejsarens regeringsperiod). II. Levnadsförhållanden 1. För resenärer från Europa och Nordamerika finns inga obligatoriska vaccineringar. Andra resenärer bör se till att ha smittkoppsvaccinering. Det kan dock vara lämpligt att kontakta UD-SIDA:s läkarmottagning, som kan lämna kompletterande upplysningar. Mediciner och vitaminpreparat finns att tillgå lokalt, dock ofta till hög kostnad. Det finns flera stora apotek i. Dessa påminner ofta om amerikanska drugstores till sortiment och inredning. Sjukhusens standard är i de flesta fall tillfredsställande, men vid vissa svåra sjukdomar och operationer kan hemresa rekommenderas - främst för att det kan upplevas tryggare att få komplicerad vård i känd miljö. Många japanska läkare har amerikansk universitetsutbildning, men språksvårigheter är ett problem vid all behandling på lokala sjukhus. Några (men få) utländska läkare har praktik i. Maten på sjukhus kan vara ett visst problem. Den är ofta inte tillräckligt riklig, och sällan västerländsk. God förlossningsvård finns att tillgå. Japanska barnläkare anses vara skickliga, och landet har lägst spädbarnsdödlighet i världen. Vattenledningsvatten kan drickas överallt i Japan men är ofta starkt klorerat, vilket påverkar smaken. 2. Arbetsspråket i är engelska, som talas på utrikesministeriet. Det kan ofta även användas på andra ministerier med internationella kontakter. På de stora hotellen och restaurangerna är engelskan också gångbar. Det japanska språket är lätt - men svårt. Det finns inga grammatiska krångligheter som indelning av substantiven i numerus, genus och kasus. Olika artighetsformer, främmande meningsuppbyggnad och talrika homonymer gör dock språket svårt för en västerlänning. Japaner möter liknande svårigheter, när de lär sig sitt första främmande språk. Detta torde

10 Sveriges Ambassad Promemoria 10(24) vara en starkt bidragande orsak till att förhållandevis få japaner talar något västerländskt språk flytande. Skriftspråket, som med fog får betecknas som komplicerat, utgörs i princip av tre sammanfogade system: kanji, hiragana och katakana. Kanji är, med vissa undantag, inlånade kinesiska skrivtecken. Hiragana och katakana är två parallella fonetiska system (stavelsealfabet) med vardera 48 tecken men med permutationer drygt 100 vardera. Dessa alfabet är inte mycket svårare att tillägna sig än vårt eget. En ansträngning före ankomsten till Japan kan innebära många aha-upplevelser. När man har vant sig vid japaniseringen av utländska lånord och t ex förstår att uttrycket "aisukuriimu" betyder "ice-cream", kan man med katakanakunskaper klara många restaurangers och kaféers menyer, där maten och drycken är västerländsk och deras benämningar är direkta lånord. Ytterst förenklat kan sägas att kanji många gånger utgör de betydelsebärande elementen i orden i en text, medan ändelser, partiklar, etc., skrivs med hjälp av hiragana. Katakana används numera främst för att återge utländska termer, lånord och namn eller vid kursivering. För att lära sig tala japanska är det nödvändigt att bedriva intensiva studier, helst vid ett språkinstitut. I allmänhet har man dock efter något års deltidsstudier ett tillräckligt ordförråd för att hjälpligt klara sig i vardagliga situationer. 3. Japanerna har i allmänhet, i den mån de inte är rena agnostiker, en påfallande pragmatisk inställning till olika religioner och inga hinder tycks finnas mot att samtidigt bekänna sig till flera trossamfund. Anhängarna av shinto, buddism, kristendom och vissa andra religioner uppgår sammanlagt till ca 176 miljoner, vilket ungefär motsvarar 1,4 gånger den totala folkmängden. Shintoismen är en inhemsk religion. Den bygger på tillbedjan av bland annat naturföremål, som anses vara gudomligheternas symboliska uppenbarelser. Framför en shintoistisk helgedom står oftast en karakteristisk portal, torii, utformad ungefär som den grekiska bostaven pi. Efter introduktionen av buddismen, en process som i Japan påbörjades på 500-talet, kunde man ibland hävda att shintoistiska gudomligheter var

11 Sveriges Ambassad Promemoria 11(24) reinkarnationer av "bodhisattvor", medan man under tider präglade av nationalism ansåg förhållandet vara det motsatta. Japanerna kan, som ovan nämnts, samtidigt tillhöra flera religioner, och det är vanligt att bröllop förrättas enligt shintoistisk ritual (eller kristen - för de vita klänningarnas skull), medan begravningar utförs enligt buddistisk sed. Kejsaren tillbads fram till år 1946 som den högsta shintoistiska gudomligheten. Religionsfriheten är nu stadfäst i författningens tjugonde paragraf och ingen religion åtnjuter numera ställning som statsreligion. Antalet kristna beräknas till ca en procent av befolkningen, med något fler protestanter än katoliker. 4. Man klär sig korrekt i, vilket innebär att kostym, resp. klänning eller dräkt är normal arbetsklädsel. I umgängeslivet ställs ibland höga krav på klädsel, vilket oftast innebär mörk kostym och klänning. I princip är det dock inga märkvärdigheter, utan fungerar som en västerländsk huvudstad i detta hänseende. 5. Japanerna är kända för sina korta semestrar, men antalet helgdagar är i gengäld bland de högsta. Personalen i privata företag iakttar emellertid till skillnad mot offentliganställda inte alla helgdagar. De viktigaste helgdagarna, då det mesta är stängt, är 1-3 januari och 29 april-3 maj. Därutöver tar de flesta en eller två veckors semester i augusti då den s.k. o- bon inträffar (buddistisk ceremoni för de avlidnas själar). III. Personlig säkerhet är liksom övriga Japan mycket säkert. Såväl inbrott som överfall är ovanliga. De våldsbrott som trots allt förekommer är normalt begränsade till stridigheter mellan rivaliserande kriminella element. En välorganiserad och utbredd "maffia" finns, men drabbar sällan dem som inte själva söker kontakt med sådana organisationer, t.ex. genom att söka personliga lån. Kännbara jordskalv kan förekomma ett par gånger i månaden, men de vållar sällan några större skador.

12 Sveriges Ambassad Promemoria 12(24) Den senaste omfattande jordbävningen inträffade i oktober 2004 i Niigataken (chuetsu daishinsai) och uppmättes till 6.8 på Richterskalan med mycket stora skador på vägar och bebyggelse som följd. Ett stort antal människor evakuerades till säkrare områden. Antalet dödsoffer uppgick till ett 50-tal och omkring 5000 människor skadades. I januari 1995 drabbades prefekturen Hyogo i Kansai av en mycket stor jordbävning (Hanshin), varvid stora delar av huvudsakligen staden Kobe ödelades och ca 7000 människor omkom. Den mest kända jordbävningskatastrofen i Japan inträffade i (Kanto daishinsai) år Staden ödelades totalt till följd av svåra bränder efter jordbävningen och ca människor miste livet. På grund av jordbävningsrisken är ambassadens beredskapsplaneringen främst inriktad på ett jordbävningsscenario. IV. Inköp 1. Valutaenheten är yen. En svensk krona motsvarar f.n. ca 14,5 yen. Ett smidigt och förhållandevis billigt sätt att föra över pengar är att ta ut yen med sitt svenska bankkort, t ex Visa eller MasterCard. Det går också att föra över pengar från sin svenska bank genom en s k SWIFT-överföring till en japansk bank med vilken man öppnat ett eget bankkonto. Man får då räkna med en bankavgift på för närvarande yen. Ett enkelt sätt att sköta sin privatekonomi är genom s.k. internet banking. Flertalet svenska banker erbjuder idag möjligheten att betala räkningar, pensionsspara etc. via säkra uppkopplingar på internet. 2. Alla typer av förbrukningsvaror finns i Japan, men priserna är genomgående höga.

13 Sveriges Ambassad Promemoria 13(24) Nästan alla slags livsmedel finns att köpa lokalt. Vissa speciella varor, såsom ingredienser till julbak, bör medföras. Utbudet av frukt och grönsaker är större än i Sverige, men är det som mest avviker i pris. Nästan genomgående gäller att priserna för ett västerländskt hushåll ligger högt över motsvarande produkter i Sverige. Även kosmetika kan köpas lokalt, liksom barnmat och tekniska artiklar för barnavård. Barnkläder, barnvagnar, barnstolar etc. är i allmänhet dyra och köps lämpligen i Sverige. Undantag finns dock, t ex Akachan Honpo (varuhus för barnartiklar), som håller lägre priser. är ett modecentrum, men i storlekar över 40 för kvinnor och 52 för män är utbudet begränsat. Detsamma gäller skor i större storlekar. Strumpbyxor medförs lämpligen av kvinnor över storlek 40. Klimatet gör såväl vinterkläder som lätta - men korrekta - sommarkläder motiverade, för kvinnor t ex dräkt med kort ärm. Sortiment och betjäning i japanska affärer är regelmässigt vida bättre än vad man finner i Sverige. I Japan säljs allt oftare importerade konsumtionsvaror parallellt med inhemska. 3. Nätspänningen i Japan är 100 volt (alltså ej 117 volt som i t ex USA). Vägguttagen är avsedda för stickkontakter av flatstiftstyp av amerikansk modell. Man kan använda en adapter mellan sin svenska stickkontakt och det japanska vägguttaget, eller byta ut kontakten. Vanliga japanska glödlampor har samma gänga som svenska. För elektriska och elektroniska apparater, halogenlampor, etc., som inte går att ställa om till 100 volt, behövs transformatorer. När det gäller effektslukande apparater som t.ex. hårtorkar, brödrostar och liknande är det i allmänhet billigare - och smidigare - att skaffa en ny apparat i stället för en stor och dyr transformator. TV-systemet är den japanska versionen av NTSC (som skiljer sig från den amerikanska), varför tv-apparater och video antingen kan vara "multisystem" eller, vilket är billigare, japanska apparater. Det japanska FMbandet skiljer sig också från övriga världen. Även telefonsystemet är annorlunda, varför svenska telefonsvarare inte går att ansluta. Telefonapparat finns i alla lägenheter, där tonval numera är infört. Svenska

14 Sveriges Ambassad Promemoria 14(24) mobiltelefoner går inte att använda i Japan med undantag av 3Gsystemtelefoner som dock är mycket dyra att använda. 4. Japanska bilar är av hög kvalitet men såväl Volvo som Saab säljs på den japanska marknaden. Bil kan av denna anledning med fördel inköpas lokalt. Andrahandsvärdet är lågt, varför det är billigt att köpa en begagnad bil, svensk eller japansk. Service och tillgång till verkstäder är bra. Kostnaderna för en helförsäkring är mycket höga. 5. Vin, sprit och tobak kan inhandlas lokalt. För den som har stor representation kan direktimport från Vin- och Spritcentralen eller t ex Peter Justesen bli något billigare. V. Möjlighet för medföljare att erhålla arbete Sedan 1997 är det japanska utrikesministeriet som handlägger ansökningarna om arbetstillstånd för medföljare. Detta innebär i praktiken att det inte är svårt att få arbetstillstånd. Konkurrensen om arbeten för personer som inte talar japanska, t ex vid svenska företag i Japan, är dock hård. VI. Skolor I finns många internationella skolor. Flera av skolorna ligger dock på långa resavstånd från ambassaden och kräver normalt kunskaper i undervisningsspråket, vilket begränsar valmöjligheterna. De skolor som oftast används av utlänningar är: - American School in Japan (ASIJ). Skolbuss stannar utanför ambassaden. Transporten tar ca 30 minuter på morgonen och ungefär det dubbla för hemresan. Flertalet ambassadtjänstemän, men också andra svenskar, har valt att placera sina barn i ASIJ. Skolan har Nursery, Kindergarten, samt undervisning upp t.o.m. High School. En filial till förskolan ligger närmare ambassaden. Adress: Nomizu, Chofu-shi, Tel: ; Fax: Hemsida:

15 Sveriges Ambassad Promemoria 15(24) - Nishimachi International School, med förskola och nio årskurser av reguljär skolundervisning. Den är en tämligen liten samskola, som lägger vikt vid att barnen skall bli tvåspråkiga (engelska/japanska). Adress: Moto-Azabu, Minato-ku, Tel: ; Fax: Hemsida: - International School, TIS. Förskola och nio årskurser av reguljär skolundervisning. Populär bland svenska familjer. Skolan har IB program. I övrigt kan sägas att skolan har 300 elever från 40 olika länder och lärare från 11 olika länder. Skolan har mycket fina faciliteter såsom tennisbana och 25 meters simbassäng (utomhus). Skolan har ett mycket gott rykte. Adress: International School (TIS) Mita, Minato-ku, Tel: , Fax: St Mary's International School. Skolan har undervisning för pojkar, och har en katolsk inriktning. Den är belägen på ungefär en timmas bussresa från ambassaden. Skolan har ett gott rykte och svenska barn har varit elever där. Tel , fax Hemsida: - International School of the Sacred Heart. Katolsk flickskola med 12-årig skolgång. Tvåårig kindergarten för pojkar och flickor. Skolan är relativt närbelägen, och har några svenska elever. Hemsida: - British School in. Skolan erbjuder utbildning på lågstadiet. Hemsida: - Seisen International School. Katolsk flickskola. Kindergarten samt 12- årig skolgång. En del svenska barn har gått här. Adress: Yoga 1- chome, Setagaya-ku, 158. Tel: ; Fax: Hemsida: - Yokohama International School erbjuder bl a IB-linje och språkundervisning på ett flertal språk, däribland svenska. Hemsida:

16 Sveriges Ambassad Promemoria 16(24) På andra undervisningsspråk finns bl.a. följande skolor: franska Lycée Francais, med Kindergarten och 12-årig skolgång; tyska Deutsche Schule, Yokohama. Kindergarten och 13 års skolgång. Tjänstemän med barn i skolåldern bör i mycket god tid före tillträdet kontakta ambassaden för aktuella och utförligare uppgifter om skolor. Samlingslänk för bl.a. skolor och aktiviteter för barn i : Svenska skolföreningen i erbjuder undervisning i svenska en gång i veckan på alla nivåer från grundskolans lågstadium till gymnasiet. Dessa lektioner hålls i ambassadens lokaler på kvällstid fredagar. Förskolor Olika förskolealternativ finns tillgängliga i, japanska och internationella, offentliga och privata. Kvaliteten i programmen är som regel mycket hög, liksom avgifterna. Generellt råder stor platsbrist i de mest populära förskolorna. Tonvikten på undervisning är högre än i svenska förskolor. Det är inte ovanligt att förskolorna genomför någon form av "screening" av barn. Det japanska systemet omfattar två separata strukturer. Inom dessa finns både offentliga och (betydligt dyrare) privata alternativ. 1.Hoikuen (dagis) (under Ministry of Health, Labor and Welfare) är ett heldagsalternativ med större betoning på lek. Ansökan görs genom Minatoku Municipal Office. Avgiften för offentliga hoikuen är mycket låg och platsbristen stor. 2.Yochien (under Ministry of Education) tar barn från 3-4 års ålder. Tonvikten är större på undervisning. Flera engelskspråkiga förskolor finns i området kring Azabu och Hiroo. Avgifterna är som regel mycket höga. Årsavgiften för ett heldagsprogram (notera att flertalet internationella program slutar redan tidigt på eftermiddagen)kan variera mellan kronor eller mer.

17 Sveriges Ambassad Promemoria 17(24) Populära förskolor i området är bl.a. Willowbrook International, American School in Japan (ASIJ), ABC International och Union Church, som ligger på avenyn Omotesando. Kids World är ett franchise-företag med förskolor och barnpassning. De finns lite varstans i. Japansk-engelsk ledning. St Alban's förskola, mittemot Tower, är den engelskspråkiga förskola som ligger närmast ambassaden. Denna skola tar emot barn mellan 2 och 5 år. Marknaden för internationella dagis har expanderat kraftigt i de senaste åren och har blivit ett populärt alternativ även för japanska familjer. En del nya dagis är "internationella" endast till namnet. Direktkontakt med personalen och platsbesök rekommenderas. Det finns flera informella nätverk för föräldrar som är hemma med sina barn. Dessa föräldragrupper träffas regelbundet. Det finns även ett brett utbud av eftermiddagsaktiviteter för yngre barn (musikskolor, sport, dans, m.m.). VII. Fritid 1. Kulturlivet är helt i klass med vad som erbjuds i andra stora städer i väst. Utbudet är dock något speciellt. Föreställningar med opera och västerländsk teater förekommer i mindre utsträckning än vad som är fallet i större europeiska kulturcentra. Istället finns en rad teaterscener där de japanska teaterformerna noh, kabuki, bunraku m.m. spelas. Utbudet av klassisk västerländsk musik är stort och av mycket hög klass. En av världens förnämsta konsertlokaler, Suntory Hall, ligger på gångavstånd från ambassaden. Många gästspel av välkända utländska artister och ensembler förekommer, dock är biljettpriserna vanligen mycket höga. Disneyland är ett uppskattat utflyktsmål för barnfamiljer. 2. Antalet sportanläggningar är få med höga inträdesavgifter. Det finns emellertid undantag, t ex Tipness, som är en populär kedja fitness-klubbar där avgifterna är överkomliga. Man får då räkna med att medlemmarna är många, varför det kan bli trångt i lokalerna med köbildning till de olika träningsredskapen/maskinerna.

18 Sveriges Ambassad Promemoria 18(24) Naturliga löpslingor saknas i området. Flertalet väljer att ta vägen runt kejsarpalatset. I ambassadanläggningen finns en simbassäng inomhus, squashhall, gymnastiksal, japanskt bad och bastu. För småbarn finns en liten lekplats. 3. Det finns gott om utflyktsmål i hela Japan tack vare landets intressanta historia och vackra landskap. Problemet är trafiken och trängseln som gör att de flesta, särskilt barnfamiljerna, tänker sig för innan de ger sig ut på utflykter under veckosluten. Det är bättre om man kan undvika japanska helger. Utbudet av hotell och restauranger är gott. För hotellen krävs som regel reservationer, vilket normalt även gäller enklare inkvartering på större helger. Prisnivån är i regel ganska hög, såväl för resor som boende (även för enkel logi), men möjlighet till paketpris går också att få. 4. Vintertid erbjuder Japan utmärkta tillfällen till alpin skidåkning. En rad välbesökta anläggningar med stor liftkapacitet finns inom 2-4 timmars bileller tågavstånd från. Även Hokkaido i norra Japan har utomordentliga skidmöjligheter. 5. Det finns ett stort antal tv- och radiostationer. Förutom sex rikstäckande tv-kanaler finns många regionala. Med undantag för två "rikskanaler" är samtliga reklamfinansierade. Vidare finns några engelskspråkiga radiostationer. För att få tillgång till TV-program på andra språk än japanska, då främst nyheter på engelska, har många som bor i ambassadfastigheten valt att låta installera små parabolantenner som gör det möjligt att prenumerera på BBC, CNN, film- och sportkanaler m m. Biografer finns i de flesta stadscentra i. Utländska filmer visas oftast på originalspråket med text på japanska. 6. För den som vill lära sig någonting nytt, finns det kurser i alla möjliga och de flesta omöjliga ämnen. Även med engelska som undervisningsspråk är utbudet överväldigande. 7. Bland kyrkor kan nämnas följande protestantiska (P) och katolska (K): Christian Science Church (P), Chiyoda-ku Fransiscan Church (K), Ota-ku

19 Sveriges Ambassad Promemoria 19(24) Lutheran Church (P), Chiyoda-ku Reinenzaka Church (P), Minato-ku St. Alban's Church (P), Minato-ku St. Anselm's Church (K), Shinagawa-ku St. Ignatius Church (K), Chiyoda-ku St. Joseph Church (K), Minato-ku St. Patrick's Church (K), Toshima-ku Seventh-Day Adventist (P), Shibuya-ku Baptist Church (P), Shibuya-ku.

20 Sveriges Ambassad Promemoria 20(24) VIII. Svenskar bosatta i Japan/svenska intressen Svenskar bosatta i Japan uppgår för närvarande till cirka 1000 personer, varav flertalet är bosatta i -området. Information till svenskar återfinns främst på ambassadens hemsida (www.sweden.or.jp). Där finns även information om olika svenska evenemang i. Den lokala SNS-föreningen ordnar ofta lunch- eller frukostmöten med intressanta svenska (officiella och andra) besökare. Det finns en svensk handelskammare och flera svensk-japanska vänskapsföreningar. SWEA (Swedish Women's Educational Association) ordnar aktiviteter för sina medlemmar. Det till handelskammaren knutna Young Chamber Network (YCN) arrangerar regelbundet sociala evenemang för yngre svenskar i (under 35). På fredagkvällar bedrivs lärarstödd svenskundervisning för svenska skolbarn i ambassadens lokaler.

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

2012 Portugal. Lägerområde. Bad

2012 Portugal. Lägerområde. Bad 2012 Portugal Lägerområde Bad Portugal Portugal är ett land som är beläget i sydvästra Europa. Portugal ligger intryckt i det sydvästra hörnet av liberiska halvön som de delar med Spanien. Portugal är

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Populära områden en översikt

Populära områden en översikt Köpguide: Turkiet Innehåll Varför Turkiet?... 3 Populära områden en översikt... 5 Istanbul... 5 Egeiska kusten... 5 Medelhavskusten... 5 Att köpa en fastighet... 7 Nyproduktion eller begagnat?... 7 Köpprocessen...

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Swedex Examen i svenska som främmande språk

Swedex Examen i svenska som främmande språk Examen i svenska som främmande språk A2 Läsförståelse 45 min Namn:... A2 LÄSFÖRSTÅELSE Läs texterna och svara Ja eller Nej på fråga 1-8.! " # $$! % % $ $$ %!& % % $% & % $$ % % & $" % % ' " " ' ( % ( &

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Platsfakta 3 Program för Kinaresan 2014 4 Vårt hotell i Beijing 6 Förslag på packlista Kinaresa 7 Övrig information 8 Allmänna villkor

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer Utrikesministeriets tjänster för resenärer Mera info i Finland: Utrikesministeriets konsulära enhet PB 415, 00023 Statsrådet Tfn: +358 295 350 000 (växel) Jour dygnet runt: +358 9 1605 5555 Fax: +358 9

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

ett enkelt köp! Ekudden park radhus Län: Västra Götaland Kommun: mariestad Datum 2013-09-02

ett enkelt köp! Ekudden park radhus Län: Västra Götaland Kommun: mariestad Datum 2013-09-02 ett enkelt köp! Ekudden park radhus Län: Västra Götaland Kommun: mariestad Datum 2013-09-02 Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma familjemiddagar,

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter

En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter 170 Rolf Palmberg En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter Råkar du bo i Larnaca under din Cypernsemester, kan du enkelt göra en relativt kort cykeltur som tar dig genom öns fyra olika politiska

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer