LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu

2 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är att stärka EU:s konkurrenskraft och stimulera investeringar som skapar arbetstillfällen. Genom investeringsplanen för Europa finansieras forskning om Alzheimers sjukdom och hjärtsjukdomar, liksom nya energiförbindelser i Europa, sätt att göra branscher som stålindustrin och massaindustrin miljövänligare, primärvård på landsbygden och energieffektivare byggnader som sänker medborgarnas energikostnader för att bara nämna några exempel. Vi lovade att återskapa sysselsättning och tillväxt i Europa. Med investeringsplanen har vi gjort just detta: endast en månad efter att Junckerkommissionen tillträdde presenterade kommissionen en ambitiös plan som gick ut på att under tre år mobilisera minst 315 miljarder euro i investeringar, utan att skapa nya skulder. Planen har nu satts i verket och har redan gett konkreta resultat. Tillsammans med Europeiska investeringsbanken, som påbörjade den konkreta implementeringen av planen redan i början av 2015, agerade EUinstitutionerna snabbare än någonsin och antog den nödvändiga lagstiftningen på mindre än sex månader. Förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) trädde i kraft i juli Nio medlemsstater har redan sagt sig vilja bidra med medel till fonden för att ge den ytterligare slagkraft, i de flesta fall genom sina nationella investeringsbanker. Det är Bulgarien (100 miljoner euro), Tyskland (8 miljarder euro), Spanien (1,5 miljarder euro), Frankrike (8 miljarder euro), Italien (8 miljarder euro), Luxemburg (80 miljoner euro), Slovakien (400 miljoner euro), Polen (8 miljarder euro) och Förenade kungariket (8,5 miljarder euro/6 miljarder pund). medelstora företag som allt sedan krisen har kämpat för att få finansiering för sin verksamhet. Europeiska investeringsfonden (EIF) har redan ingått fler än 20 avtal med finansförmedlare i hela Europa, vilket betyder att små och medelstora företag från Prag till Poznan och från Bukarest till Birmingham ges tillgång till miljontals euro och fler avtal ingås varje vecka. En portal för investeringsprojekt kommer att inrättas för att sprida information om projekt till potentiella investerare, och ett centrum för investeringsrådgivning har skapats för att bistå projektansvariga. För att stödja agendan för investeringar, strukturreformer och ansvarsfull finanspolitisk lade kommissionen i januari 2015 fram ett tolkningsmeddelande om hur man på bästa sätt kan utnyttja den flexibilitet som de gällande bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten medger. Som ett led i de bredare insatserna mot arbetslöshet har kommissionen dessutom föreslagit att 1 miljard euro skall delas ut i förskott för att påskynda genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga, något som godkändes av EU-lagstiftaren i maj Detta kommer att hjälpa ungdomar i Europa att få anställning, en plats som lärling eller praktikant eller att vidareutbilda sig. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram en rekommendation för att främja långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden. Tanken med Efsi är att offentliga medel ska användas som garanti och katalysator för att stimulera privata investeringar där de behövs mest, i realekonomin. Fonden kommer att utnyttjas för att mobilisera den rikliga tillgång på likvida medel som finns, för att stödja strategiska projekt som annars inte skulle finna finansiering inom områden som forskning och innovation, förnybar energi, bredband och hälso- och sjukvård. Men det handlar inte enbart om stora infrastrukturprojekt. En fjärdedel av Efsi-medlen kommer att användas för finansiering av små och 2

3 2. En sammankopplad digital inre marknad Enligt min mening måste vi bli mycket bättre på att utnyttja de gränslösa möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. För att göra detta måste vi våga splittra nationella barriärer i fråga om telekomlagstiftning och upphovsrätts- och dataskyddslagstiftning samt förvaltningen av radiovågor och tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. Internet och den digitala tekniken håller på att omvandla vår värld. I dag kan vi titta på våra favorit-tv-program på telefonen medan vi är ute och promenerar. Vi kan uträtta våra ärenden hemifrån och beställa mat från affären på internet. Vi kan kontakta myndigheter via nätet. I morgon kommer du att kunna läsa en bok medan bilen kör dig hem till dina vänner. Kylskåpet kommer att kunna beställa maten direkt från affären. Om mormor glömmer att ta sin medicin kommer hennes läkare att underrättas automatiskt. Den digitala revolutionen handlar om att få tillgång till nya varor och tjänster som gör livet lättare för alla och öppnar nya möjligheter för företagen. Europa måste öppna sig för den digitala framtiden och utnyttja EU:s stora inre marknad. För närvarande stoppar olika hinder på nätet tillgången till varor och tjänster: bara 15 % av EU:s medborgare gör nätinköp från andra EU-länder och bara 7 % av de små och medelstora företagen har försäljning utanför det egna landets gränser. I maj 2015 lade kommissionen fram sin strategi för hur en digital inre marknad ska skapas. En digital inre marknad skulle kunna ge ett tillskott till ekonomin på 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya arbetstillfällen. För det första kommer en digital inre marknad att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela Europa. Kommissionen kommer att undanröja de hinder som i dag stoppar dig från att köpa de skor du vill ha bara för att de råkar säljas av ett företag baserat i en annan medlemsstat. Kommissionen kommer också att se till att du även när du befinner dig i ett annat EU-land kan se alla tvprogram du vill på dina favoritkanaler, precis som om du vore hemma. framför allt genom att arbeta för kompatibla standarder. Kommissionens mål är att göra livet lättare för medborgarna. Elektroniska apparater ska vara kompatibla med varandra och kunna kopplas upp mot alla nättjänster du behöver det kan handla om barnens skola, sjukhuset eller gasleverantören. Under 2015 har vi kommit en bra bit på väg. EU:s institutioner har kommit överens om att roamingavgifterna ska avskaffas och internet vara öppet. Priset för att ringa hem från ett annat land kunde 2005 vara upp till 5 euro per minut. I och med EU:s nya roamingregler har konsumenternas kostnader minskat radikalt. Roamingtaket som 2007 var 0,49 euro per samtalsminut har nu reducerats till 0,19 euro per minut. Senast i juni 2017 kommer roamingavgifterna att försvinna helt. Var du än är i Europa kommer du att betala samma avgift som du hade fått betala hemma för att ringa till familj och vänner eller för att ladda ned bilder och filmer. Med de nya reglerna får internetleverantören inte blockera internettjänster på grund av var konsumenten befinner sig. Reformen av reglerna om personuppgiftsskydd ska vara genomförd i slutet av Då blir det lättare att få tillgång till de egna personuppgifterna och du kommer att kunna föra över dina personuppgifter från det gamla kontot till det nya när du byter e-postadress. Du kommer att lättare kunna styra ditt liv på nätet. Du får rätt att glömmas bort och radera bilder du lade upp på sociala medier för flera år sen. Du kommer också att garanteras att dina personuppgifter skyddas av EU:s regler även när de hanteras av företag utanför EU. För det andra kommer kommissionen att skapa de rätta förutsättningarna för att digitala nät och innovativa tjänster ska kunna utvecklas och växa. Det betyder att du kommer att kunna komma ut på internet överallt, till och med uppe i bergen eller långt ute på landsbygden, till ett rimligt pris. För det tredje vill kommissionen stimulera samhällets och ekonomins digitalisering, 3

4 3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik Aktuella geopolitiska händelser har gett oss en påminnelse om att EU är alltför beroende av import av bränsle och gas. Jag vill därför reformera och omorganisera EU:s energipolitik och skapa en ny europeisk energiunion. Jean-Claude Juncker, Politiska riktlinjer, den 15 juli 2014 Vi måste snabbt få ordning på det röriga lapptäcke som är energi- och klimatpolitiken i de 28 olika medlemsstaterna. I februari 2015 lade kommissionen fram en detaljerad plan om en energiunion som levererar resultat både när det gäller att minska utsläpp och när det gäller att göra energisystemen trygga, hållbara och tillförlitliga. Detta kräver att infrastruktur kombineras och marknader sammankopplas, så att energin kan flöda fritt över gränserna. Elnäten måste utformas så att elektricitet som produceras av vindparker i Atlanten eller solkraftverk ute på slätterna kan ge billigare el till de industrier och hushåll som har störst behov. I mars 2015 kom därför kommissionen överens med Frankrike, Spanien och Portugal om att förbättra sammankopplingarna på den iberiska halvön. Kommissionen har också gett stöd till Italien och Malta för den kabel som i april 2015 satte punkt för det maltesiska elnätets isolering. Malta är inte längre en ö i energihänseende och strömavbrotten där kommer att bli färre. Dessutom har kommissionen förbättrat den baltiska energimarknadens sammanlänkningsplan, så att elnätet i den delen av EU förs närmare de övriga europeiska marknaderna. Detta kommer att stärka energitryggheten i de baltiska staterna. På liknande sätt har kommissionen sedan februari 2015 arbetat med länderna i centrala och sydöstra Europa för att utforma nät som kan trygga gasförsörjningen vid eventuella importsstörningar. tre baltiska ländernas gemensamma energiförbrukning. Kommissionen har också föreslagit åtgärder till stöd för smarta mätare i konsumenternas hem som gör det möjligt att jämföra priser mellan olika leverantörer och lättare att styra förbrukningen. I juli började kommissionen också att anpassa elmarknaderna till nya former av elproduktion, bland annat förnybara energikällor, och reformerade EU:s utsläppshandelssystem. Målet är att erbjuda incitament för energiintensiva industrier att modernisera sina anläggningar och utnyttjar innovativa lösningar för att minska och avskilja koldioxidutsläpp. Omställningen till en koldioxidsnål ekonomi driver fram innovation. I dag tillgodoser förnybara energikällor 78 miljoner européers energibehov vilket motsvarar en fjärdedel av EU:s totala elförbrukning. Den förnybara energin sysselsätter över en miljon människor och omsätter 130 miljarder euro, varav 35 miljarder i export. Europeiska företag innehar i dag 40 % av alla patent på teknik för förnybar energi. Den snabba tekniska utvecklingen ökar möjligheterna för ny global handel med grön teknik. Framtidens eldrivna bilar och flygplan kommer att kräva ny teknik som påskyndar övergången till utsläppssnåla system med smarta apparater, solkraft och elbatterier. När energiunionen genomförs står därför forskning och innovation i fokus, liksom målet att göra EU världsledande inom området förnybar energi. Genom de här samordnade insatserna ska EU kunna uppfylla löftet om att minska de inhemska växthusgasutsläppen med minst 40 % fram till Dessutom skickas en tydlig signal om EU:s ledarskap inför FN:s klimatförändringskonferens i Paris i december I juli lade kommissionen fram flera förslag som ska hjälpa konsumenterna att utnyttja ny teknik för att få lägre elräkningar. Kommissionen föreslog en tydligare energimärkning och vill se till att tillverkarna ges incitament att konstruera och sälja mer energieffektiva apparater. När de nya reglerna väl är i kraft kommer de att leda till ytterligare energibesparingar som motsvarar de 4

5 4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas Den inre marknaden är EU:s största tillgång i dessa tider av ökad globalisering. Jag vill därför att nästa kommission ska arbeta vidare med att stärka den inre marknaden och utnyttja dess potential fullt ut på alla områden. Europeiska kommissionen har förbättrat den inre marknaden på områdena beskattning, finans och varor och tjänster. Grundpelaren i en väl fungerande inre marknad är att alla företag som verkar i Europa betalar sin rättmätiga andel av skatterna. Vi ser till att företag inte längre kan utnyttja skillnader och luckor i de nationella skattesystemen. Därför har vi begärt in information från alla vad avser nationella förhandsbesked avseende företagsbeskattning och flera ingående undersökningar av dessa förhandsbesked kommer att avslutas under hösten. I mars 2015 lade kommissionen fram ett avtal om automatiskt utbyte av upplysningar mellan medlemsstaterna i fråga om beskattning. Vi arbetar nu intensivt med rådets ordförandeskap för att detta avtal ska vara färdigförhandlat före årets slut. I juni 2015 presenterade kommissionen en handlingsplan för rättvis och effektiv företagsbeskattning. Kärnan i handlingsplanen är principen om att företag ska betala skatt i det land där deras vinst uppstår. I det sammanhanget har arbetet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas återupptagits. Vidare förbereder kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna antagandet av bestämmelser om en skatt på finansiella transaktioner. Framgång på detta område vore ett avgörande steg på institutionernas väg mot mera samarbete på skatteområdet i framtiden. kapitalkrav för infrastrukturinvesteringar och en översyn av lagstiftningen om prospekt. Bättre fungerande värdepapperiseringsmarknader skulle i sig betyda att bankerna kan tillhandahålla ytterligare krediter på ca 100 miljarder euro till den privata sektorn. Under de kommande månaderna kommer kommissionen att lägga fram sin inre marknadsstrategi för varor och tjänster, där det ingår åtgärder för att underlätta gränsöverskridande verksamhet, stärka integreringen i europeiska och globala värdekedjor samt förbättra ömsesidigt erkännande, harmonisering och standardisering och stärka tillsynen över bestämmelsernas tillämpning. Alla dessa åtgärder har samma syfte: att förenkla livet och skapa flera möjligheter för konsumenter, företag, entreprenörer och myndigheter att investera, köpa och sälja varor och tjänster på den europeiska inre marknaden. Kommissionen kommer också att lägga fram ett paket om arbetstagarrörlighet, som ska underlätta arbetstagarnas rörlighet, stärka den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet (Eures) och samarbetet mellan arbetsförmedlingar och ta itu med missbruk av sociala trygghetssystem. Paketet kommer även innehålla en begränsad översyn av direktivet om utstationerade arbetstagare för att garantera att social dumpning inte förekommer i Europeiska unionen. Kapitalmarknadsunionen är nödvändig av finansstabilitetsskäl och kommer att göra det lättare för små och stora företag att komma in på kapitalmarknaderna och hitta den finansiering de behöver för att utöka sin verksamhet. Kapitalmarknadsunionen kommer också att stimulera gränsöverskridande investeringar och satsningar på infrastruktur. Samråd inleddes i februari 2015 och en handlingsplan och utförliga förslag kommer att offentliggöras inom kort. Här ingår lagstiftning om säker, standardiserad och transparent värdepapperisering, minskade 5

6 5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union De kommande fem åren vill jag fortsätta med reformerna av den ekonomiska och monetära unionen. Den gemensamma valutans stabilitet måste bevaras och den ekonomiska politiken, finanspolitiken och arbetsmarknadspolitiken i euroländerna måste bli mer enhetlig. Vi har dragit lärdomar av krisen. Ordförande Jean- Claude Juncker, i nära samarbete med eurotoppmötets ordförande Donald Tusk, Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Europaparlamentets ordförande Martin Schulz, lade i juni 2015 fram en ambitiös men samtidigt pragmatisk färdplan för färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union. I färdplanen som kallas de fem ordförandenas rapport föreslås konkreta åtgärder för hur vår vision om en djupare och mer rättvis ekonomisk, monetär, finanspolitisk och politisk union ska kunna bli verklighet. I steg 1 ( praktisk fördjupning ), , bygger vi vidare på befintliga instrument och utnyttjar de befintliga fördragen på bästa sätt. I steg 2 ( färdigställandet av EMU ) kommer betydligt mer långtgående åtgärder att vidtas för att göra konvergensprocessen mer bindande, till exempel genom överenskomna riktvärden för konvergens som kan ges juridisk form. Detta bör åtföljas av en gemensam makroekonomisk stabiliseringsfunktion för att bättre hantera chocker som inte kan hanteras på enbart nationell nivå och av inrättandet av ett finansdepartement för euroområdet. Vi kommer mycket snart att lägga fram de första konkreta förslagen för steg 1, bland annat åtgärder för ett europeiskt system för insättningsgarant/återförsäkring, en förnyad strategi för den europeiska planeringsterminen, ett förslag om en mer enhetlig representation av euroområdet inom internationella finansinstitut (till exempel Internationella Valutafonden, IVF). Här ingår också en begränsad stabilitetsorienterad översyn av lagstiftningsen om ekonomisk styrning och budgetövervakning (de sa kallade två-packen och sex-packen). Detta kommer att stärka och förenkla den ekonomiska styrningen och förbättra den demokratiska dialogen mellan kommissionen och Europaparlamentet när det gäller den årliga tillväxtöversikten och genomförandet av stabilitetsstödsprogram principer och riktmärken som på sikt kan leda fram till större konvergens vad avser sysselsättning och den sociala dimensionen. Kommissionen spelade en avgörande roll i förhandlingarna avseende finansiell stabilitet i Grekland. I enlighet med fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen fick kommissionen i uppdrag att, tillsammans med ECB och i möjligaste mån med IMF, förhandla fram ett avtal med Grekland om ett nytt stabilitetsstödprogram. Efter månader av diskussioner undertecknades detta avtal på Europeiska stabilitetsmekanismens vägnar den 19 augusti Kommissionen offentliggjorde också sin bedömning av programmets sociala konsekvenser. Denna bedömning kommer att spela en central roll i övervakningen av programmets genomförande. I juli 2015 lade kommissionen fram en plan för sysselsättning och tillväxt i Grekland som ska hjälpa landet att utnyttja tillgängliga EU-medel på bästa sätt. Ungefär 35 miljarder euro mobiliserades för att möjliggöra snabbare investeringar i människor och företag, med avsikten att kraftfullt stimulera den grekiska ekonomin. I juli 2015 inrättade kommissionen supporttjänsten för strukturreformer som kommer att ge stöd och tekniskt bistånd till medlemsstaterna när de genomför tillväxtfrämjande administrativa och strukturella reformer. Den nya supporttjänsten kommer att arbeta tillsammans med europeiska och internationella samarbetspartner för att samla erfarenheter och utbyta välfungerande praxis i hela Europa. Vidare kommer kommissionen på grundval av EU:s regler att arbeta på en sockel för sociala rättigheter för att fastställa gemensamma 6

7 6. Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med Förenta staterna Under mitt ordförandeskap kommer kommissionen att förhandla om ett rimligt och balanserat handelsavtal med Förenta staterna, med målet att åstadkomma ömsesidiga fördelar och ömsesidig insyn. Men som kommissionens ordförande kommer jag också att vara mycket tydlig med att jag inte är villig att offra vare sig EU:s standarder när det gäller säkerhet, hälsa, sociala frågor och uppgiftsskydd eller vår kulturella mångfald till förmån för frihandel. Efter intensiva samråd med Europaparlamentet, medlemsstaterna, de nationella parlamenten och det civila samhället tog kommissionen under Jean- Claude Juncker nya krafttag i förhandlingarna med Förenta staterna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). Kommissionen ökade insynen och offentliggjorde många viktiga dokument, bland annat tretton juridiska förslagstexter och sexton dokument med olika förhandlingsståndpunkter. Vi har även skapat en oberoende rådgivande grupp för TTIPavtalet, sammansatt av experter från näringslivet och arbetstagarorganisationer, konsumentorganisationer samt miljö- och folkhälsogrupper för att dra nytta av deras expertis vid förberedelser inför förhandlingarna. Det här avtalet kommer att ge ekonomin ett kraftigt uppsving, skapa arbetstillfällen, leda till verkliga fördelar för konsumenterna och hjälpa särskilt små och medelstora företag att exportera till eller få finansiering från USA. TTIP kommer att leda till världens mest betydande strategiska och ekonomiska samarbete och stärka EU:s roll internationellt genom att vi sätter de relevanta standarderna. Kommissionen kommer även att arbeta för ett reviderat system för investeringsskydd som skyddar regeringarnas rätt att anta lagstiftning och som inte på något sätt begränsar EUdomstolarnas behörighet. Genom TTIP vill vi skapa ett system med tribunaler som fungerar som traditionella domstolar. Kommissionen har dessutom åtagit sig att arbeta för en permanent internationell domstol för investeringsärenden. Den elfte förhandlingsrundan kommer att ske i oktober 2015, och kommissionen är fortsatt beredd att träffa en överenskommelse med USA:s administration under president Barack Obama. Vi är dessutom redo att följa Europeiska rådets önskemål och skynda på förhandlingarna, vilket även stöds av Europaparlamentet. Avtalets innehåll kommer dock alltid att vara viktigare än den tid det tar att komma överens. Kommissionen kommer inte att låta sig stressas att ingå ett avtal som inte uppfyller våra tydligt angivna villkor. Vi i Europa kommer inte att ge upp våra höga standarder för livsmedelssäkerhet, hälsa, sociala frågor, skydd för personuppgifter eller vår kulturella mångfald. I mars förra året bekräftades detta på nytt i ett gemensamt uttalande från EU och USA om offentliga tjänster. Såsom alla andra handelsavtal, kommer även TTIP-avtalet att lämna utrymme för EUländernas regeringar att anta eller behålla bestämmelser för att säkerställa att man håller en hög kvalitet på tjänster och skydda viktiga allmänna intressen såsom hälsofrågor, säkerhet och miljö. 7

8 7. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende Jag har för avsikt att utnyttja kommissionens befogenheter att inom våra behörighetsområden upprätthålla våra gemensamma värderingar, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, samtidigt som hänsyn tas till de olika konstitutionella och kulturella traditionerna i de 28 EU-länderna. Terrorism, organiserad brottslighet och itbrottslighet är komplexa och föränderliga säkerhetsrisker som förflyttar sig över de europeiska gränserna. De dramatiska händelser vi bevittnat i år, t.ex. terrorattackerna i Paris, Köpenhamn och nu senast på Thalyståget från Amsterdam till Paris, ställer EU inför utmaningar som är av en sådan omfattning att medlemsstaterna inte kan hantera dem på egen hand. De kräver samordning och samarbete på EU-nivå. EU:s invånare måste kunna känna att deras frihet och säkerhet är tryggad oavsett var i Europa de befinner sig. I april tog kommissionen ett första steg i arbetet för att uppnå detta genom att presentera en europeiska säkerhetsagenda, som fokuserar på sådana områden där EU kan göra skillnad. Agendan kommer att ligga till grund för samarbeten och gemensamma åtgärder under de kommande fem åren. Kommissionen prioriterar framför allt informationsutbyte samt polisiärt och rättsligt samarbete. civil ägo inom EU, och nästan av dessa har försvunnit eller stulits utan att vi vet något om var de finns. Vi kan inte acceptera olaglig handel med skjutvapen i EU. För att förhindra olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen kommer kommissionen att stärka reglerna gällande märkning, registrering och informationsutbyte för skjutvapen. På så sätt blir det enklare att spåra stulna och försvunna vapen. Kommissionen håller på att slutföra ett paraplyavtal mellan EU och USA om skydd av personuppgifter, som bland annat garanterar EU-invånare rättslig prövning i USA. Avtalet skyddar personuppgifter som överförs mellan EUländerna och USA för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, inklusive terrorism. Kommissionen verkar aktivt för antagandet av förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet som ska utreda och lagföra bedrägerier riktade mot EU som påverkar unionens ekonomiska intressen. Som en del av detta arbete antog kommissionen nya åtgärder som stöder kampen mot terrorism. Förbättringar i Schengens informationssystem (SIS) har gjort det möjligt för nationella myndigheter att utbyta information om personer som har gått med i terroristgrupper utanför EU. Kommissionen arbetar för att medlagstiftarna ska anta viktiga lagar, t.ex. EU-direktivet om passageraruppgifter, reformen av Europol och Eurojust samt reformen av EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd. Kommissionen har dessutom vidtagit åtgärder för att bekämpa radikalisering, stoppa finansieringen av terrorism och öka Europols kapacitet. Härnäst kommer vi att stärka det juridiska regelverket för skjutvapen. Det finns uppskattningsvis 80 miljoner lagliga skjutvapen i 8

9 8. Mot en ny migrationspolitik Den senaste tidens fruktansvärda händelser i Medelhavsområdet har visat att EU behöver hantera migrationen bättre, ur alla aspekter. Detta är i första hand en humanitär nödvändighet. Jag är övertygad om att vi behöver ett nära samarbete i solidarisk anda. Migration och flyktingströmmar hör till EU:s största utmaningar. Antalet asylsökande som har registrerats i EU-länderna har ökat med 44 % från personer 2013 till personer Det har skett en stor ökning av irreguljära gränspassager: under de fem första månaderna 2015 beräknades det finnas mer än migranter vid EU:s yttre gränser. Det innebär en ökning med 149 % i jämförelse med samma period Kommissionen har vidtagit åtgärder för ett samordnat agerande från EU. I maj lade kommissionen fram en europeisk migrationsagenda vars första åtgärder redan börjat tillämpas. Vi har gjort snabba ingripanden för att mildra krisen. Vi har agerat mot nätverk av människosmugglare. Genom material som har ställts till förfogande av medlemsstaterna har vi kunnat göra EU:s närvaro vid Medelhavet tre gånger så stor, vilket har lett till att personer har kunnat räddas. Kommissionen har agerat snabbt och flera gånger understrukit hur viktigt det är med en europeisk strategi. Det kommer flyktingar till våra stränder och gränser varje dag. Det är tydligt att vi behöver en ambitiös EU-strategi baserad på solidaritet och ansvar. I maj 2015 lade kommissionen fram ett om stöd för Italien och Grekland genom omplacering ("relocation") i andra medlemsstater av personer som har ankommit till dessa två länder, med syftet att asylprocessen skulle fortsätta i de mottagande staterna. Medlemsstaterna har godkänt kommissionens förslag om vidarebosättning ("resettlement") av människor från flyktingläger utanför EU, och vi kommer snart att slussa flyktingar vidare. lista över säkra ursprungsländer, en permanent omplaceringsmekanism som automatiskt träder i kraft vid nödsituationer samt diplomatiska åtgärder för att stabilisera situationen i de länder som flyktingarna flyr från. Vi har dubblat nödfinansieringen för att hjälpa de mest utsatta medlemsstaterna, från 25 miljoner euro per år till 50 miljoner euro. I vår nya strategi inför vi s.k. hotspots, vilka innebär att EU-organ arbetar i fält tillsammans med nationella myndigheter för att snabbt kunna identifiera, registrera och ta fingeravtryck på flyktingar som kommer till Europa. Det här gör det även möjligt att snabbt skicka tillbaka dem som inte är i behov av internationellt skydd. Kommissionen har även lagt fram en åtgärdsplan för att påskynda utredningen och lagförandet av kriminella nätverk av människosmugglare samt gemensamma säkerhets- och försvarspolitisk åtgärder för att samla information och i förlängningen finna och förstöra smugglarnas fartyg. Det är mycket viktigt att samarbeta med ursprungs- och genomfartsländerna för att tillvarata utvecklings- och biståndsmöjligheter. EU kommer att göra detta genom att använda sig av samordnarna vid EU:s delegationer i de relevanta länderna. Vi kommer även att bidra med 96,8 miljoner euro i samarbetsstöd till länder utanför EU under perioden Vi måste göra mer än så. För att åtgärda den nuvarande akuta flyktingkrisen föreslog kommissionen den 9 september 2015 vidarebosättning av ytterligare flyktingar som nu befinner sig i Italien, Grekland och Ungern. Detta förslag är en del av ett mera omfattande åtgärdspaket som även inkluderar en 9

10 9. En starkare global aktör EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil. Krisen i Ukraina och den oroväckande situationen i Mellanöstern visar hur viktigt det är att EU visar upp en enad front. EU har spelat en central roll i bevarandet av Ukrainas stabilitet och integritet. Ukraina har tagit emot ett rekordstort EU-stöd för att stabilisera sin ekonomi, bland annat 3,41 miljarder euro genom tre makroekonomiska stödprogram. Detta stöd kräver dock omfattande reformer. EU:s politik har medfört ökad respekt för rättsstatsprinciper, har lett till framsteg i kampen mot korruption och har ökat effektiviteten och insynen i energisektorn. EU har medlat i samtal avseende gasförsörjningen från Ryssland till Ukraina, för att säkerställa att Ukraina kan klara sig över vintern samt att försörjningen till EU är fortsatt tryggad. För att stötta Ukraina i dess proeuropeiska ställningstagande har EU inte låtit sig rubbas, utan insisterat på att frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina en central del av spänningarna mellan Ukraina och Ryssland träder i kraft den 1 januari I västra Balkan har EU underlättat banbrytande överenskommelser mellan Belgrad och Pristina, vilket har varit avgörande vändpunkter i normaliseringen av relationen mellan länderna. Överenskommelser om till exempel fri rörlighet för olika samfund eller energiförsörjning kommer att förbättra livet för de människor som lever i dessa länder. EU har även deltagit i arbetet för att nå ett avtal i syfte att stoppa den politiska och parlamentariska krisen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Framsteg har även gjorts i arbetet med att skapa starkare band mellan länderna i regionen genom prioriterade investeringsprojekt. Under det senaste året har EU varit en stabiliserande aktör i området. I Mellanöstern har EU haft en viktig roll i det historiska avtalet om en fredlig inriktning på Irans kärntekniska program. De tuffa förhandlingarna har pågått i över tio år. EU är fortfarande världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Bara under 2014 gav EU och medlemsstaterna tillsammans 58,2 miljarder euro i utvecklingsbistånd för att hjälpa partnerländer. EU:s politik för utrotning av fattigdomen var avgörande för åtgärdsagendan som vidtogs av FN-toppmötet i Addis Abeba (Addis Ababa Action Agenda) och 2030 års agenda för hållbar utveckling. Vad gäller säkerhets- och försvarsfrågor har EU börjat hjälpa partnerländer att utveckla sina säkerhetssektorer, för att skapa en trygg bas för ländernas utveckling. Säkerhet och utrotning av fattigdom går hand i hand. Kommissionen har fortsatt att arbeta för bättre organiserade försvarsmarknader i EU. Detta inkluderar bland annat transeuropeiska normer gällande t.ex. drönare och främjande av forskning inom ny teknologi. EU har på ett aktivt sätt stöttat demokratier och ekonomier vid unionens östra och södra gränser, och håller just nu på att se över den europeiska grannskapspolitiken för att på ett bättre sätt kunna hantera de utmaningar och kriser som vi står inför. Detta arbete, som även har inneburit omfattande offentliga samråd, toppmöten, ministermöten och konferenser, kommer att slutföras i november

11 10. En union i demokratisk förändring "Förslaget till och valet av EU-kommissionens ordförande mot bakgrund av resultatet av valet till Europaparlamentet är visserligen ett mycket viktigt steg när det gäller att göra EU mer demokratiskt, men det är bara det första. Under mitt ordförandeskap åtar sig kommissionen att stärka det särskilda partnerskapet med Europaparlamentet. [...] Jag kommer även att arbeta för mer öppenhet i kontakterna med berörda parter och lobbyister. [...] Jag tänker även se över den tillämpliga lagstiftningen om godkännande av genetiskt modifierade organismer." Enbart i år har kommissionen organiserat trettiosex medborgardialoger i tjugotre medlemsländer. Vid dessa stormöten har vice ordförande i kommissinen och kommissionärer, ofta åtföljda av Europaparlamentariker, fört en direkt dialog med mer än medborgare. Kommissionens paket för bättre lagstiftning banar vägen för utökade offentliga samråd. Hela människor kommenterade vår översyn av fågel- och livsmiljödirektiven. Vår agenda för bättre lagstiftning kommer att förbättra kvaliteten på ny lagstiftning. Vi kommer att kontinuerligt se över befintlig lagstiftning, så att politiken uppfyller sina mål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vi har även uppmanat Europaparlamentet och rådet att tillämpa motsvarande principer för bättre lagstiftning. En av de första åtgärderna vidtagna av den här kommissionen var att öppet redovisa vem vi träffar. I december 2014 började vi offentliggöra information om kommissionsledamöternas och de högre tjänstemännens möten med organisationer och egenföretagare. I januari 2015 förbättrades öppenhetsregistret. plenum har kommissionärerna tillsammans deltagit mer än hundra gånger i utskottssammanträden. Vi har också etablerat ett nytt partnerskap med de nationella parlamenten. För att föra EU ännu närmare medborgarna och deras nationella företrädare har kommissionsledamöterna utbytt idéer med de nationella parlamenten nästan två hundra gånger sedan november Europeiska problem kräver europeiska lösningar, nationella problem kräver nationella lösningar. Med tanke på denna princip, och eftersom medborgarnas oro för genetiskt modifierade organismer kan variera avsevärt mellan medlemsländerna, har kommissionen föreslagit att man återger befogenheterna att begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt modifierade livsmedel och foder till de nationella myndigheterna. Vi har upprättat ett särskilt partnerskap med Europaparlamentet. Kommissionsledamöterna träffar Europaparlamentariker i systematisk ordning. Ordförande Juncker har framträtt tretton gånger inför plenarförsamlingen. Utöver debatter i 11

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Investeringsplanen. Frågor och svar

Investeringsplanen. Frågor och svar Investeringsplanen Frågor och svar Innehåll 1. Vad är nytt och annorlunda med den här strategin för investeringar?... 2 2. Varför behövs en ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi)?... 2

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Välfärdens Europa

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Välfärdens Europa Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag 1. Utmaningen Välfärdens Europa Europeiska unionen prisas runtom i världen för dess sociala modell: en grupp välfärdsstater

Läs mer