Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10"

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2

3 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen och kunnandet 20 Styrelsen, förvaltningsrådet, ledningsgruppen, revisor 22 Styrelsens verksamhetsberättelse 24 Koncernen och dess utveckling 24 Den ekonomiska utvecklingen 25 Ekonomiska nyckeltal 25 Investeringar och finansiering 26 Bolagets aktier 26 Forskning och utveckling 27 Risker och osäkerhetsfaktorer 27 Förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst 27 Händelser som inträffat efter bokslutets uppgörande 27 Utsikter för år Bokslut 28 Koncernresultaträkning 28 Koncernbalansräkning 29 Koncernens finansieringsanalys 30 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets finansieringsanalys 33 Noter till bokslutet 34 Revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande 42

4 4 Verkställande direktörens översikt

5 Med samarbete, förnuft och med hjärtat! 5 Anvia är ett intressant bolag. Vi på Anvia vill göra vårt bästa för att intresset för bolaget ska öka ännu mer framöver. Det lyckas vi med genom att kontinuerligt utveckla affärsverksamheterna och tjänsterna och vara lyhörda för kundernas behov. Anvias ägarintressentgrupp är en av de största i Finland och hör absolut till de mest homogena och kulturellt och mentalt sett starkaste ägargrupperna i hela landet. Den har också mycket annan positiv kraft än bara ett enhetligt ägar- och placerarintresse. Anvia är en företagsberättelse som skapas under ett positivt tryck. Många personer deltar med sina insatser och är således inte enbart betraktare. Därför är det mycket mer krävande att skapa denna berättelse, men samtidigt också mycket fascinerande. Vi här på bolaget vill vara ödmjuka i detta sammanhang och försöka skapa något nytt och intressant varje dag. Anvia har fått nya ägare, som har sagt sig vara villiga att delta på ett långsiktigt sätt och säkerställa bolagets aktiva utveckling och tillväxt. Utmaningarna minskar inte, men arbetsförhållandena och de naturliga möjligheterna att utveckla bolaget i enlighet med ägarnas önskemål och vilja har nu förbättrats och Anvia kan fortsätta förverkliga sin strategi på en stabil grund. Den strategiska linjen förstärks gradvis under bolagets utveckling. Anvia blir en kapitalmarknadsduglig flerbranschkoncern där alla affärsverksamheter expanderar och utvecklas på sikt. Ägarvärdet och dividendbetalningsförmågan säkerställs genom att affärsverksamheterna och kraven som ställs på dessa sköts och uppfylls på ett bra sätt. Tack vare affärsverksamheternas utveckling växer Anvia i sin helhet på lång sikt och denna tillväxt är lönsam. Anvias fyra affärsområden utvecklas som självständiga affärsverksamheter som samarbetar med varandra. Varje område har en strategiplan för tre år framåt och verksamheten följer denna. Inom affärsområdenas ledning använder man sig av bästa möjliga branschkunskap, också genom externa styrelsemedlemmar med specialkunnande. Styrelsearbetet har inletts inom IT-, Securi- och TV-affärsområdena och utgör en viktig del av de interna utmaningarna och den kontinuerliga förbättringen. Anvia drar nytta av kommunikationsteknologin i sin affärsverksamhet. Bolaget vill vara nära sina kunder och producera tjänster och åstadkomma sådant som underlättar kundernas aktiviteter och medför nytta för dem. Inom hela koncernen sker en övergång till produktion av kontinuerliga tjänster. Ingen affärsverksamhet är färdig, inom alla finns ett ständigt behov av utveckling. De olika affärsverksamheterna lyckades relativt bra år 2009 trots att man var tvungen att anpassa verksamheten och göra extra kostnadsbesparingar på grund av konjunkturnedgången. Utbudet till företag och kunderna inom den offentliga sektorn är klart bättre och enhetligare än för ett år sedan. Anvia Hem, som lanserades för konsumentkunder på våren, är ett utmärkt produkt- och tjänstekoncept. I fortsättningen kommer man att höja produktifieringsnivån ytterligare och förbättra utbudet kundgruppsvis. Anvias värden, närhet till kunden och kontinuerlig utveckling, utgör en garanti för kontinuitet, stabilitet och en stark etisk grund. Endast tillsammans med kunderna kan vi vara framgångsrika och endast genom kontinuerlig utveckling kan vi möta de förväntningar som ställs på oss. Ett stort tack för visat förtroende under år 2009 fram för allt till våra kunder, men också till våra ägare, intressentgrupper och samarbetspartner! Jag vill också tacka personalen för ett utomordentligt arbete, för er insats och för en god arbetsgemenskap. Med samarbete, förnuft och med hjärtat! Timo Cavén

6 Vision Anvias vision är att vara kundernas bästa samarbetspartner inom kommunikationsteknologi. Värden Närhet till kunden Kontinuerlig utveckling 6 Strategins hörnstenar Anvias strategi grundar sig på en aktiv utveckling av affärsverksamheten, en lönsam tillväxt, närhet till kunden och förbättring av ägarvärdet. Tillväxt och aktiv utveckling av affärsverksamheten Anvia expanderar både via företagsköp och genom att utveckla nuvarande affärsverksamheter och komplettera dem med nya verksamhetsmodeller, produkter eller tjänster. Kontinuerlig ökning av ägarvärdet Det är bra att äga Anvia: Anvia har en lönsam tillväxt och betalar en konkurrenskraftig avkastning på ägarnas investering. Hemorten i Österbotten, verksamheten internationaliseras Anvias hemort är Österbotten. Där finns den stora majoriteten av ägarna och där är affärsverksamhetens kärna. Affärsverksamheten utövas på det geografiska marknadsområde som är lämpligast med tanke på respektive affärsverksamhet och dess tillväxtmål. Närmare kunderna fokus från teknologi till kunderna Tyngdpunkten i all verksamhet är kundfokus och produktion av nytta för kunden. Teknologin utgör ett stöd för detta. En ICT-koncern med verksamhet inom flera branscher Diversifieringen syns både i koncernstrukturen och i verksamhetssätten. Det råder samarbete och synergi mellan de olika affärsverksamheterna, men dessa leds ändå som självständiga helheter.

7 Anvias kunder drar nytta av kommunikationsteknologin 7 Anvia är en expanderande och globaliserande koncern som erbjuder tjänster inom informations- och kommunikationsteknologin. Kärnan i hela Anvias verksamhet är hur våra kunder bättre, lättare och mer mångsidigt ska kunna använda sig av informations- och kommunikationsteknologin i sin egen vardag. Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet: Framgång för kunden i dennes affärsverksamhet och målsättningar, trivsel via internet, televisionen och andra medier samt säkerhet när det gäller personer, egendom och information. Anvia är en flerbranschkoncern med fyra affärsområden: Anvia IT producerar helhetstjänster inom IT-branschen för företag och den offentliga sektorn. Anvia Securi har specialiserat sig på säkerhetsoch låssystem. Anvia Telecom är en regional telekommunikationsoperatör i Österbotten. Anvia TV erbjuder lösningar för bl.a. tv-bolag och operatörer i anslutning till sändning, förmedling och mottagning av tv-bilder. Ett vitalt och dynamiskt företag Anvia är ett tillväxtföretag vars målsättning på medellång sikt är att växa lönsamt med 20 % i året. Tillväxtstrategin säkerställer det historiska bolagets vitala och aktiva utveckling och en kontinuerlig förbättring av ägarvärdet. Anvia vill vara ett konkurrenskraftigt investeringsobjekt för dem som vill vara med i ett dynamiskt bolag med regional anknytning. Dividenden kommer årligen att vara minst hälften av koncernens resultat. Ett av målen under de närmaste åren är att utveckla Anvia till ett kapitalmarknadsdugligt bolag. Kapitalmarknadsdugligheten innebär förutsägbarhet i bolagets verksamhet och bättre uppföljningsmöjlighet ur investerarnas och ägarnas synvinkel. Dessutom förbättras ägarservicen tack vare den kommande registreringen i värdeandelsregistret och mer regelbunden information och koncernrapporteringen utvecklas systematiskt. Anvia Anvia IT Anvia Telecom Anvia TV Anvia Securi Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet.

8 8 Omsättning M Rörelsevinst exkl. poster av engångskaraktär M Personal Balans M Soliditet % Bruttoinvesteringar M Byggnader Övriga Dividend/aktie * * förslag

9 Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. År 2009 i korthet 9 År 2009 var en tid av kraftig förändring och interna arrangemang i Anvia-koncernen. I koncernens samtliga fyra affärsområden verkställdes omorganiseringar som gör att de kan möta kundernas och marknadens utmaningar på ett bättre och effektivare sätt än tidigare. Dylika arrangemang var exempelvis bolagiseringen av ITaffärsområdet till Anvia IT Ab och bolagiseringen av säkerhetsaffärsområdet till Anvia Securi Oy samt fusioneringen av deras dotterbolag. Olika alternativ för Telecom-affärsområdets framtid utreddes grundligt under året. Utgående från denna utredning beslöt styrelsen på hösten att Telecom förblir en del av Anvia-koncernen och fortsätter sin mer än hundraåriga verksamhet som en självständig österbottnisk nät- och tjänsteoperatör. Diskussionerna bland ägarna i bolagets förvaltningsråd före beslutet visade att förtroendet för den regionala operatören och dess fortsatta framgång är mycket stort. Lösningen hade också inverkan på ägandet av Anvia Abp. Till följd av det strategiska beslutet gällande Telecom-affärsområdet avstod DNA Oyj och Lännen Teletieto Oy från sin andel på sammanlagt cirka 18 % i bolaget. Nya betydande ägare blev arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera, ett konsortium bestående av Finnet-bolag samt kraftbolaget Katternö Group. Samtidigt förvärvade Anvia egna aktier motsvarande cirka 8,5 % av den totala aktiestocken. Koncernens omsättning ökade 8,8 % under 2009 jämfört med föregående år och uppgick till 103,3 miljoner euro. Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 8,9 miljoner euro, vilket är 8,6 % av omsättningen. En betydande del av omsättningens ökning beror på företags- och affärsverksamhetsköp under 2008 och Koncernen har fortsatt sin tillväxtstrategi genom att förvärva bolag och affärsverksamheter som kompletterar dess verksamhet både när det gäller kunnande och tjänster samt geografiskt sett. Den allmänna konjunkturnedgången har inverkat på alla Anvias affärsverksamheter i viss mån. Speciellt märks detta inom apparatförsäljning och installationer, eftersom företagens och den offentliga sektorns apparaturinvesteringar har minskat. Inom alla affärsområden har särskilda åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna efter det krävande marknadsläget. Inom alla affärsverksamheter har man aktivt sökt nya tjänster och verksamhetsmodeller som erbjuder tillväxtmöjligheter. Exempel på detta är bl.a. nätkoncessionerna för det markbundna antennätet som skulle innebära en ny betydande affärsmöjlighet för Anvia TV-affärsområdet, ifall Anvia erhåller koncession. Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. Namnet Anvia, som först togs i bruk som marknadsföringsnamn, blev officiellt när bolagsstämman beslöt ändra bolagets firma till Anvia Abp.

10 10

11 Telecomaffärsområdet 11 Anvia Telecom-affärsområdet består av Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s nätverksoch tjänsteaffärsverksamheter inom telekommunikation. Telecom-affärsområdets framtid var föremål för en grundlig utredning under året. I oktober beslöt styrelsen att Telecom-affärsområdet fortsätter som en självständig tjänste- och nätoperatör inom Anvia. Bland de viktigaste orsakerna till beslutet var tilliten till att televerksamheten är kommersiellt framgångsrik i egen regi även på lång sikt, vilket stöds av Anvias mycket konkurrenskraftiga fibernät och nya affärsmöjligheter. Anvias brand är mycket starkt både bland konsumenterna och företagen och förtroendet för bolaget är stabilt ute i landskapen. För en fortsättning på Telecom-verksamheten talade även internetmiljöns nya affärsmodeller och uppfattningen att ett högklassigt fast nät utgör kärnan för en mångsidig användning och distribution av tjänster. Fortsatt tillväxt inom bredband Telecom-affärsområdet gjorde ett bra resultat under räkenskapsperioden trots att omsättningen sjönk en aning jämfört med fjolåret. Omsättningen uppgick till 67,2 miljoner euro. Den minskade omsättningen beror huvudsakligen på att telefontrafiken och grundavgifterna i det fasta nätet samt installationsintäkterna har minskat. Koncernens bredbandsanslutningar (Netikka och GATELs Bredband) ökade 11 % under året och var sammanlagt st. Bredbandsanslutningarnas ökning har avtagit på grund av att marknaden mättats och mobilbredband blivit allt vanligare. Största delen av ökningen berodde på de avtal som ingåtts om överföring av Elisas och Vasa Elektriska Ab:s bredbandskunder till Anvia. Bredbandsintäkterna ökade även genom att kunderna höjde hastigheten på sina anslutningar. I december 2009 slöt Gamlakarleby Telefon Ab och Mellersta Österbottens utbildningskoncern ett avtal om överföring av RegiOnlines ISP-tjänster till Anvia fr.o.m I och med avtalet levererar Anvia framöver förutom anslutningen även tillhörande ISP-tjänster, dvs. e-post och hemsidetjänster, till kunderna i Karlebyområdet. På våren lanserade Anvia det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet. Kunderna har tagit emot tjänsten med intresse. I samarbete med datasäkerhetsbolaget F-Secure lanserade Anvia på våren även den lättanvända säkerhetskopieringstjänsten Anvia Online Backup. Anvia har byggt ut optofibernätet på stora delar av sitt område och fibernätet sträcker sig nu till alla tätorter och bycentra. Cirka 70 % av Anvias kunder har möjlighet att skaffa en anslutning på minst 12 Mbit/s. Inom fiberbyggandet ligger tyngdpunkten för tillfället dels på nätsegmentering, varvid bredbandskoncentratorn kommer närmare kunden, dels på byggande av fiber till hemmet. År 2009 började fiber till hemmetförbindelser marknadsföras allt aktivare till hushållen. Anvia lanserade det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet.

12 12 Bredbands-tv och HDTV nya trender Snabba förbindelser behövs t.ex. för IPTV, dvs. bredbands-tv. Bredbands-tv ses som en stark trend som ändrar på tittarvanorna bl.a. genom sin inspelningstjänst. Vidareutvecklingen av IPTV-tjänsterna fortsatte under året. Netikka TV-tjänsten utökades med en filmhyrningstjänst (Video on Demand). I alla Netikka-anslutningar på minst 8 Mbit/s ingår möjlighet att titta på TV via datorn. Cirka hushåll är nu anslutna till Anvias kabel-tv-nät och detta är en ökning på 0,6 %. TV-tjänsternas omsättning ökade åter betydligt tack vare betal-tv-tjänsternas ökade popularitet. I september förnyades betal-tv-paketen betydligt. Små kanaler som intresserar ett mindre antal kunder slogs samman till större paket. Den viktigaste nyheten inom betal-tv-tjänsterna var dock att högupplösta kanaler (HDTV) togs med i utbudet på hösten. En mångdubbelt skarpare bild och bättre ljudkvalitet intresserar kunderna och eftersom lämpliga apparater för mottagning av HD-kanaler nu är lättillgängliga på marknaden, har efterfrågan på HD-kanaler varit enligt förväntningarna. Antalet telefonanslutningar sjönk långsammare än väntat Antalet telefonanslutningar i det fasta nätet sjönk 6,3 % i koncernen under året på grund av att samtalstrafiken flyttas över till mobil- och internetnäten. Minskningen var en smula mindre än året innan. Antalet telefonanslutningar i koncernen var st. i slutet av året. I företagen förmedlas samtalen allt oftare i datanätet som s.k. VoIP-samtal. Anvia levererade lösningar av detta slag till företag och den offentliga sektorn både som telefonsystem och som en tjänst. I början av hösten slöt Anvia avtal om betydande telefonsystemleveranser till Vasa universitet och yrkeshögskolan Novia. Med Anvia IT-affärsområdet överenskoms att butiksverksamheten för konsumentkunder i Karleby skulle överföras till Telecom-affärsområdet i augusti. Försäljningen av datorer och kringutrustning var redan tidigare inrymd i Telecoms butik, så överföringen kunde genomföras smidigt. Den elektroniska kundtjänsten via webbsidorna vidareutvecklades för att kunna erbjuda kunderna service också på kvällar och veckoslut. Samtidigt effektiveras kundbetjäningsprocessen. Efterfrågan på HDkanaler har varit enligt förväntningarna.

13 Anvia Telecom Omsättning Driftsbidrag Personal Antal anslutningar Telefonanslutningar, st KTV-tjänster, st Bredbandsanslutningar, st Nätbyggnad i siffror 2009 Installerade optofiberkablar koaxialkablar kopparkablar FTTH-anslutningar FTTB-anslutningar Nätsegmenteringsobjekt 411 km 19 km 143 km 818 st. 350 st. 83 st. 13 Ny nätteknik stöder framtida tjänster Metronät-projektet, som inleddes 2008 i syfte att förnya regiondatanätet, avslutades under året. För kunderna märks den nya tekniken i form av nya tjänster och egenskaper samt i form av förbättrad kvalitet på tjänsterna t.ex. genom säkrade förbindelser och avancerade nätövervaknings- och underhållsfunktioner. Den moderna nättekniken ger hela koncernen en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet. Under 2009 tog Anvia Telecom i bruk en helt självständig nätövervakning. Detta gav en betydande inbesparing samt möjlighet att erbjuda också andra företag olika nätövervakningstjänster. Samordnad verksamhet ger ökad effektivitet Samordning och effektivering av verksamheten var i fokus vid utvecklandet av affärsverksamhetens interna processer. Under året slogs Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s verksamhetssystem samman till ett enda verksamhetssystem som följer ISO9001/2008-standarden. Samordning av verksamhetssätten och organisationen samt avlägsnande av överlappande funktioner var också utgångspunkten vid den organisationsändring som genomfördes på våren och som dessutom resulterade i att försäljningen och utvecklingsarbetet kunde knytas närmare varandra. Till följd av de samarbetsförhandlingar som fördes under våren minskade Telecom-affärsområdets personal med cirka 40 årsverken. Resultatinverkan av detta syns först år Funktioner i anslutning till installations-, serviceoch underhållstjänster för konsument- och företagskunder bolagiserades till Anvia Asennuspalvelut Oy fr.o.m Den moderna nättekniken ger en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet.

14 14 Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparaturoch systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst.

15 Anvia IT Omsättning Driftsbidrag Personal IT-affärsområdet 15 Anvia IT-affärsområdet utgörs av Anvia IT Oy Ab, som erbjuder företag och den offentliga sektorn olika ICT-helhetstjänster, allt från utrustning för IT-infrastrukturen, system och underhåll till programvarulösningar, utbildning och konsultation. Anvia IT Oy Ab bildades genom en fusionering av de till IT-affärsområdet hörande bolagen Geotrack Oy, K-Data Oy, Lakeus Office Oy, Similan Oy och Tampereen Datakanava Oy Affärsområdet, som under tidigare år vuxit snabbt genom företagsköp, koncentrerade sig år 2009 speciellt på att utveckla och samordna verksamheten för att kunna erbjuda kunderna mer heltäckande koncept och samtidigt uppnå synergifördelar i de interna processerna. Affärsverksamhetens interna struktur förtydligades så att den bättre motsvarar kundrelationerna. Processernas funktionalitet och rapporteringen förbättrades genom ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem. IT-affärsområdets omsättning år 2009 var 21,0 miljoner euro. Den ökade omsättningen beror på de två nya bolag som förvärvades året innan. Den ekonomiska nedgångens effekter på Anvia IT-affärsområdet märks mest i form av minskad apparatförsäljning. I början av året märktes konjunkturnedgången i huvudsak genom att företagskundernas apparaturinvesteringar minskade, men under sommaren och hösten spred sig osäkerheten även till den offentliga sektorn där affärsområdet har haft en stark position. Det operativa resultatet var positivt för alla enheter under räkenskapsperioden, även om apparatförsäljningen särskilt i Tammerforsenheten var på en lägre nivå än föregående år på grund av konjunkturnedgången. Under 2009 har målsättningen varit att förenhetliga tjänsteutbudet till de två huvudsegmenten, SM-företag och den kommunala sektorn. Anvia IT har inlett samarbete inom Österbotten och Birkaland med bl.a. Ricoh Finland och Visma Software. Målet är att vara ledande leverantör av ICT-infrastrukturtjänster inom utvalda kundsegment på Österbottens och Birkalands ekonomiområden. Tyngdpunkten på tjänsteleveranser Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparatur- och systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst, varvid kunden inte behöver investera i utrustning och programvara utan får tjänsten genom att betala en månadsavgift. En viktig trend inom IT-branschen är de s.k. molntjänsterna, dvs. SaaS (Software as a Service), där kunden använder programvaran i en servercentral via dataförbindelsen. Anvia IT levererar sådana driftstjänster både som tjänster från koncernens egen datorhall och i samarbete med Microsoft. Även vid systemleveranserna ökade server- och datorhallslösningarnas andel. Bl.a. levererades en helhetslösning för centraliserad lagring och säkerhetskopiering av data till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Den på kommunikationslösningar såsom IP-samtal och mobillösningar specialiserade Tammerforsenheten slogs samman med Seinäjokienheten som specialiserat sig på leverans av kundadministrationssystem (CRM). Målet är att skapa en helhet som kan leverera också mer omfattande integrationsprojekt. På hösten utökade IT-affärsområdet betydligt försäljningen och underhållet av utskriftstjänster. Sådana tjänster hade redan tidigare levererats av Karleby- och Seinäjokienheterna och nu togs de med i utbudet också i Vasa och Tammerfors. När det gäller IT-infrastrukturprodukter fokuserar Anvia IT främst på att betjäna små och medelstora företag och den offentliga sektorn. I Karleby överfördes konsumentförsäljningen till Anvia Telecom-affärsområdet under räkenskapsperioden. IT-affärsområdet har fortfarande kvar en del konsumentförsäljning i Vasa och Seinäjoki.

16 16

17 Securiaffärsområdet Anvia Securi Omsättning Driftsbidrag Personal Anvia Securi-affärsområdet består av Anvia Securi Oy, Vaasan Avainlukko Oy samt Gamlakarleby Telefon Ab:s larmcentral. Anvia Securi Oy bildades genom en fusionering av lås- och säkerhetsbolagen Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy, Lakeuden Lukko Oy och Oulun Lukko Oy Anvia Securis affärsverksamhet är främst inriktad på leverans av låssystem och dörrautomatik samt utrustning och tjänster för säkerhetsteknik. Viktiga kunder är byggföretag, andra företag och den offentliga sektorn. Tillväxt genom företagsköp Securi-affärsområdet fortsatte sin kraftiga tillväxtstrategi genom företagsköp. På våren anslöts Helsingsforsföretaget Lukkohuolto Meling Oy:s låsverksamhet till Securi, vilket utgör en betydande öppning för Securi i huvudstadsregionen. I oktober slöts ett avtal genom vilket Securi förvärvade hela aktiestocken i Vaasan Avainlukko Oy. I och med denna affär täcker Securis verksamhetsområde hela den österbottniska kusten från Uleåborg till Vasa och området kompletteras ytterligare av enheterna i Seinäjoki och Helsingfors samt av enheten i Kuusamo som förvärvades efter bokslutets uppgörande. Tack vare företagsköpen ökade Securi-affärsområdets omsättning till 8,6 miljoner euro. För Securis del var året speciellt utmanande på Uleåborgs ekonomiområde där nybyggnadsverksamheten var på en klart lägre nivå än tidigare. Karleby larmcentral ökade sina volymer hela 2009, men den verksamhetsnivå som behövs för ett positivt resultat uppnås först under Byggnadsverksamheten förblev på en mycket hög nivå hela 2009 på Karleby ekonomiområde. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster. I början av året lanserades den för hushåll och företag avsedda Securi Life-tjänsten som larmar vid brotts- och fastighetsskador och levereras som en månadsavgiftsbelagd tjänst. Samtliga Securi-enheter har erhållit miljöcertifikatet enligt ISO 14001/2004-standarden gällande trygghetsskydd och byggnaders utrustning. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster.

18 18 Anvia TV tog ett viktigt steg och sökte nationella koncessioner för sändningar i det markbundna nätet.

19 Anvia TV Omsättning Driftsbidrag Personal 37 2 TV-affärsområdet 19 Anvia TV-affärsområdet består av Anvia TV Oy med dotterbolag. Anvia TV har ett omfattande urval av tjänster och utrustning för överföring och mottagning av rörlig bild och ljud och dessa erbjuds bl.a. operatörer, tv- och radiobolag och installationsföretag. Anvia TV:s affärsverksamhet har under året byggts upp kring tidigare Finnsat Oy:s verksamhet. TV-affärsområdets omsättning var under räkenskapsperioden 11,5 miljoner euro. På grund av konjunkturnedgången var både omsättningen och driftsbidraget lägre än målsättningarna. Anvia TV utövar produktutveckling och import av konsumentelektronik inom tv-branschen samt tillverkning av utrustning via underleverantörer. Den aggressiva utförsäljningen på marknaden för digitalutrustning syns fortfarande i affärsområdets resultat, eftersom försäljningen av digitalboxar har sjunkit märkbart efter digitaliseringens slutförande. Försäljningen av högupplösningstelevisioner har börjat öka. En större ökning kan skönjas, när lagerutförsäljningen småningom upphör i branschen och högupplösta sändningar inleds också i det markbundna nätet. Också efterfrågan på IPTV-utrustning har ökat på marknaden. Marknaden för nätverksprodukter har påverkats av konjunkturerna och tillväxten har nu börjat. Ny tillväxt väntas speciellt i samband med vidareutbyggnaden av de optiska näten. Dessutom ökar de kommande högupplösta sändningarna i det markbundna tv-nätet behovet av antenninstallationer, vilket också ger ökad efterfrågan på nätverksprodukter. Broadcast Systems omfattande tekniska lösningar för nätoperatörer och kanaler har inte varit särskilt konjunkturkänsliga. I takt med utvecklingen inom branschen har det funnits en kontinuerlig efterfrågan på tjänsterna. Innehållstjänster, IPTV och högupplösning är nya tillväxtområden I början av 2009 överfördes tv-tjänsternas innehållshantering och därtill hörande funktioner från Telecom till Anvia TV och en egen enhet bildades för dessa. Enheten erbjuder tjänster förknippade med anskaffning, förmedling, kodning och underhåll av tv- och radioinnehåll till kabel-tv- och IPTV-operatörer, centralantennandelslag och det markbundna antennätet. Målsättningen är att ansenligt öka antalet kunder inom denna sektor. Även Hibox Systems Ab, som utvecklar IPTV- och hotell-tv-system, överfördes till TV-affärsområdet från IT-affärsområdet. Hibox har nått en betydande position på den finska IPTV-marknaden. Målet är att lansera Hibox-systemet utomlands både direkt och genom partnerarrangemang. Försäljningen av Digital Signage-tjänsterna inleddes under en konjunktursvacka och därför har tjänsterna i praktiken startat först nu när marknadsläget har börjat förbättras. Anvia TV tog på våren ett viktigt steg gällande utvecklingen av funktionerna för byggande och operering av televisionsnät i och med att Anvia var med och sökte nationella koncessioner för högupplösta sändningar i det markbundna nätet på våren och i slutet av året. Även om Anvia inte fick koncession vid vårens sökomgång var ansökningsprocessen med sina utredningar mycket nyttig och visade att Anvia har förutsättningar och kunnande för byggande av ett nationellt antennät. I december var två nätkoncessioner för markbunden television lediga att sökas och Anvia har sökt dem båda. Om Anvia får en eller två nätkoncessioner blir Anvia TV en praktisk aktör i detta sammanhang och får därigenom en ny betydelsefull affärsverksamhet. Anvia TV vill fortsättningsvis vara en betydande importör och dessutom utöka sin verksamhet speciellt inom tv-tjänster. Anvia TV:s struktur ändras när största delen av dotterbolagen (FinnSat Kulutuselektroniikka Oy, FinnSat Verkkotuotteet Oy och FinnSat Broadcasting Oy) fusioneras med Anvia TV Oy. Finnsat Broadcast Systems Oü, som är koncentrerat till Estland, förblir självständigt liksom det 57-procentigt ägda Hibox Systems Ab. Det starka Finnsat-varumärket kvarstår i konsumentelektronikutrustning och nätverksprodukter.

20 20

21 Personalen och kunnandet Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. 21 Medeltalet av antalet anställda under räkenskapsperioden var 720 i koncernen och 430 i moderbolaget. Vid uträknandet av medeltalet har även eventuell deltidsanställning tagits i beaktande. Inom Telecom-affärsområdet fördes förhandlingar enligt samarbetslagen i mars-april. Orsaken till samarbetsförhandlingarna var att verksamheten måste effektiveras på grund av att samtalstrafiken minskat i det fasta nätet och tillväxten avstannat för bredbandsanslutningarnas del. Resultatet av förhandlingarna var att personalen minskade med cirka 40 årsverken i Anvia Abp och Gamlakarleby Telefon Ab. En del av minskningarna genomfördes med pensionsarrangemang. Inom IT-affärsområdets enhet i Tammerfors fördes samarbetsförhandlingar i augusti med endast liten inverkan på personalen och resultatet. Inom TV-affärsområdet anpassades verksamheten efter den minskade orderstocken genom deltidspermitteringar under de tre första kvartalen. Permitteringarnas totala inverkan var cirka 3 årsverken. För utbildning användes under året 2,7 arbetsdagar per person i koncernen och 2,9 arbetsdagar per person i moderbolaget. Teknikens snabba utveckling och den hårdnande konkurrensen ställer allt högre krav på personalens kunnande och därför satsade man särskilt på utbildning i den nyaste tekniken och skötsel av kundrelationer. Också förmansutbildningen har varit i fokus under året. Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. Undersökningen ger företagsledningen, förmännen och hela personalen viktig information om arbetsklimatet, organisationens och ledningens funktionalitet och om utvecklingsobjekt. Resultaten gås igenom i varje enhet och på bolagsnivå. Anvia Abp:s personal har fyra företrädare i bolagets förvaltningsråd. Personalen i medeltal Koncernen Moderbolaget Löner och arvoden under räkenskapsperioden, Koncernen Moderbolaget

23 Moderbolagets resultaträkning. 25 Moderbolagets finansieringsanalys. 26 Noter till bokslutet

23 Moderbolagets resultaträkning. 25 Moderbolagets finansieringsanalys. 26 Noter till bokslutet Årsberättelse 2008 Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Akitv utveckling inom Anvia 4 År 2008 i korthet 6 Framåt med målmedvetna steg 7 Anvia Telecom-affärsområdet 8 Anvia IT-affärsområdet 11

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi Årsberättelse 2012 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 10 Anvia Securi 11 Personalen 13 Förvaltning 14 Förvaltningsrådet 14 Styrelsen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen.

innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen. Tredje Kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 464 T (21 978 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 488 T (328 T )* Periodens resultat uppgick till 336 T (269 T )* Resultat per aktie 0,023

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Periodens omsättning uppgick till 93 820 T (67 069 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1614 T (1078 T )* Periodens resultat uppgick till 1047 T (467 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Delårsrapport 1 april - 30 juni 2006 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. Nettoomsättningen för

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer