Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10"

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2

3 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen och kunnandet 20 Styrelsen, förvaltningsrådet, ledningsgruppen, revisor 22 Styrelsens verksamhetsberättelse 24 Koncernen och dess utveckling 24 Den ekonomiska utvecklingen 25 Ekonomiska nyckeltal 25 Investeringar och finansiering 26 Bolagets aktier 26 Forskning och utveckling 27 Risker och osäkerhetsfaktorer 27 Förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst 27 Händelser som inträffat efter bokslutets uppgörande 27 Utsikter för år Bokslut 28 Koncernresultaträkning 28 Koncernbalansräkning 29 Koncernens finansieringsanalys 30 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets finansieringsanalys 33 Noter till bokslutet 34 Revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande 42

4 4 Verkställande direktörens översikt

5 Med samarbete, förnuft och med hjärtat! 5 Anvia är ett intressant bolag. Vi på Anvia vill göra vårt bästa för att intresset för bolaget ska öka ännu mer framöver. Det lyckas vi med genom att kontinuerligt utveckla affärsverksamheterna och tjänsterna och vara lyhörda för kundernas behov. Anvias ägarintressentgrupp är en av de största i Finland och hör absolut till de mest homogena och kulturellt och mentalt sett starkaste ägargrupperna i hela landet. Den har också mycket annan positiv kraft än bara ett enhetligt ägar- och placerarintresse. Anvia är en företagsberättelse som skapas under ett positivt tryck. Många personer deltar med sina insatser och är således inte enbart betraktare. Därför är det mycket mer krävande att skapa denna berättelse, men samtidigt också mycket fascinerande. Vi här på bolaget vill vara ödmjuka i detta sammanhang och försöka skapa något nytt och intressant varje dag. Anvia har fått nya ägare, som har sagt sig vara villiga att delta på ett långsiktigt sätt och säkerställa bolagets aktiva utveckling och tillväxt. Utmaningarna minskar inte, men arbetsförhållandena och de naturliga möjligheterna att utveckla bolaget i enlighet med ägarnas önskemål och vilja har nu förbättrats och Anvia kan fortsätta förverkliga sin strategi på en stabil grund. Den strategiska linjen förstärks gradvis under bolagets utveckling. Anvia blir en kapitalmarknadsduglig flerbranschkoncern där alla affärsverksamheter expanderar och utvecklas på sikt. Ägarvärdet och dividendbetalningsförmågan säkerställs genom att affärsverksamheterna och kraven som ställs på dessa sköts och uppfylls på ett bra sätt. Tack vare affärsverksamheternas utveckling växer Anvia i sin helhet på lång sikt och denna tillväxt är lönsam. Anvias fyra affärsområden utvecklas som självständiga affärsverksamheter som samarbetar med varandra. Varje område har en strategiplan för tre år framåt och verksamheten följer denna. Inom affärsområdenas ledning använder man sig av bästa möjliga branschkunskap, också genom externa styrelsemedlemmar med specialkunnande. Styrelsearbetet har inletts inom IT-, Securi- och TV-affärsområdena och utgör en viktig del av de interna utmaningarna och den kontinuerliga förbättringen. Anvia drar nytta av kommunikationsteknologin i sin affärsverksamhet. Bolaget vill vara nära sina kunder och producera tjänster och åstadkomma sådant som underlättar kundernas aktiviteter och medför nytta för dem. Inom hela koncernen sker en övergång till produktion av kontinuerliga tjänster. Ingen affärsverksamhet är färdig, inom alla finns ett ständigt behov av utveckling. De olika affärsverksamheterna lyckades relativt bra år 2009 trots att man var tvungen att anpassa verksamheten och göra extra kostnadsbesparingar på grund av konjunkturnedgången. Utbudet till företag och kunderna inom den offentliga sektorn är klart bättre och enhetligare än för ett år sedan. Anvia Hem, som lanserades för konsumentkunder på våren, är ett utmärkt produkt- och tjänstekoncept. I fortsättningen kommer man att höja produktifieringsnivån ytterligare och förbättra utbudet kundgruppsvis. Anvias värden, närhet till kunden och kontinuerlig utveckling, utgör en garanti för kontinuitet, stabilitet och en stark etisk grund. Endast tillsammans med kunderna kan vi vara framgångsrika och endast genom kontinuerlig utveckling kan vi möta de förväntningar som ställs på oss. Ett stort tack för visat förtroende under år 2009 fram för allt till våra kunder, men också till våra ägare, intressentgrupper och samarbetspartner! Jag vill också tacka personalen för ett utomordentligt arbete, för er insats och för en god arbetsgemenskap. Med samarbete, förnuft och med hjärtat! Timo Cavén

6 Vision Anvias vision är att vara kundernas bästa samarbetspartner inom kommunikationsteknologi. Värden Närhet till kunden Kontinuerlig utveckling 6 Strategins hörnstenar Anvias strategi grundar sig på en aktiv utveckling av affärsverksamheten, en lönsam tillväxt, närhet till kunden och förbättring av ägarvärdet. Tillväxt och aktiv utveckling av affärsverksamheten Anvia expanderar både via företagsköp och genom att utveckla nuvarande affärsverksamheter och komplettera dem med nya verksamhetsmodeller, produkter eller tjänster. Kontinuerlig ökning av ägarvärdet Det är bra att äga Anvia: Anvia har en lönsam tillväxt och betalar en konkurrenskraftig avkastning på ägarnas investering. Hemorten i Österbotten, verksamheten internationaliseras Anvias hemort är Österbotten. Där finns den stora majoriteten av ägarna och där är affärsverksamhetens kärna. Affärsverksamheten utövas på det geografiska marknadsområde som är lämpligast med tanke på respektive affärsverksamhet och dess tillväxtmål. Närmare kunderna fokus från teknologi till kunderna Tyngdpunkten i all verksamhet är kundfokus och produktion av nytta för kunden. Teknologin utgör ett stöd för detta. En ICT-koncern med verksamhet inom flera branscher Diversifieringen syns både i koncernstrukturen och i verksamhetssätten. Det råder samarbete och synergi mellan de olika affärsverksamheterna, men dessa leds ändå som självständiga helheter.

7 Anvias kunder drar nytta av kommunikationsteknologin 7 Anvia är en expanderande och globaliserande koncern som erbjuder tjänster inom informations- och kommunikationsteknologin. Kärnan i hela Anvias verksamhet är hur våra kunder bättre, lättare och mer mångsidigt ska kunna använda sig av informations- och kommunikationsteknologin i sin egen vardag. Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet: Framgång för kunden i dennes affärsverksamhet och målsättningar, trivsel via internet, televisionen och andra medier samt säkerhet när det gäller personer, egendom och information. Anvia är en flerbranschkoncern med fyra affärsområden: Anvia IT producerar helhetstjänster inom IT-branschen för företag och den offentliga sektorn. Anvia Securi har specialiserat sig på säkerhetsoch låssystem. Anvia Telecom är en regional telekommunikationsoperatör i Österbotten. Anvia TV erbjuder lösningar för bl.a. tv-bolag och operatörer i anslutning till sändning, förmedling och mottagning av tv-bilder. Ett vitalt och dynamiskt företag Anvia är ett tillväxtföretag vars målsättning på medellång sikt är att växa lönsamt med 20 % i året. Tillväxtstrategin säkerställer det historiska bolagets vitala och aktiva utveckling och en kontinuerlig förbättring av ägarvärdet. Anvia vill vara ett konkurrenskraftigt investeringsobjekt för dem som vill vara med i ett dynamiskt bolag med regional anknytning. Dividenden kommer årligen att vara minst hälften av koncernens resultat. Ett av målen under de närmaste åren är att utveckla Anvia till ett kapitalmarknadsdugligt bolag. Kapitalmarknadsdugligheten innebär förutsägbarhet i bolagets verksamhet och bättre uppföljningsmöjlighet ur investerarnas och ägarnas synvinkel. Dessutom förbättras ägarservicen tack vare den kommande registreringen i värdeandelsregistret och mer regelbunden information och koncernrapporteringen utvecklas systematiskt. Anvia Anvia IT Anvia Telecom Anvia TV Anvia Securi Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet.

8 8 Omsättning M Rörelsevinst exkl. poster av engångskaraktär M Personal Balans M Soliditet % Bruttoinvesteringar M Byggnader Övriga Dividend/aktie * * förslag

9 Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. År 2009 i korthet 9 År 2009 var en tid av kraftig förändring och interna arrangemang i Anvia-koncernen. I koncernens samtliga fyra affärsområden verkställdes omorganiseringar som gör att de kan möta kundernas och marknadens utmaningar på ett bättre och effektivare sätt än tidigare. Dylika arrangemang var exempelvis bolagiseringen av ITaffärsområdet till Anvia IT Ab och bolagiseringen av säkerhetsaffärsområdet till Anvia Securi Oy samt fusioneringen av deras dotterbolag. Olika alternativ för Telecom-affärsområdets framtid utreddes grundligt under året. Utgående från denna utredning beslöt styrelsen på hösten att Telecom förblir en del av Anvia-koncernen och fortsätter sin mer än hundraåriga verksamhet som en självständig österbottnisk nät- och tjänsteoperatör. Diskussionerna bland ägarna i bolagets förvaltningsråd före beslutet visade att förtroendet för den regionala operatören och dess fortsatta framgång är mycket stort. Lösningen hade också inverkan på ägandet av Anvia Abp. Till följd av det strategiska beslutet gällande Telecom-affärsområdet avstod DNA Oyj och Lännen Teletieto Oy från sin andel på sammanlagt cirka 18 % i bolaget. Nya betydande ägare blev arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera, ett konsortium bestående av Finnet-bolag samt kraftbolaget Katternö Group. Samtidigt förvärvade Anvia egna aktier motsvarande cirka 8,5 % av den totala aktiestocken. Koncernens omsättning ökade 8,8 % under 2009 jämfört med föregående år och uppgick till 103,3 miljoner euro. Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 8,9 miljoner euro, vilket är 8,6 % av omsättningen. En betydande del av omsättningens ökning beror på företags- och affärsverksamhetsköp under 2008 och Koncernen har fortsatt sin tillväxtstrategi genom att förvärva bolag och affärsverksamheter som kompletterar dess verksamhet både när det gäller kunnande och tjänster samt geografiskt sett. Den allmänna konjunkturnedgången har inverkat på alla Anvias affärsverksamheter i viss mån. Speciellt märks detta inom apparatförsäljning och installationer, eftersom företagens och den offentliga sektorns apparaturinvesteringar har minskat. Inom alla affärsområden har särskilda åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna efter det krävande marknadsläget. Inom alla affärsverksamheter har man aktivt sökt nya tjänster och verksamhetsmodeller som erbjuder tillväxtmöjligheter. Exempel på detta är bl.a. nätkoncessionerna för det markbundna antennätet som skulle innebära en ny betydande affärsmöjlighet för Anvia TV-affärsområdet, ifall Anvia erhåller koncession. Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. Namnet Anvia, som först togs i bruk som marknadsföringsnamn, blev officiellt när bolagsstämman beslöt ändra bolagets firma till Anvia Abp.

10 10

11 Telecomaffärsområdet 11 Anvia Telecom-affärsområdet består av Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s nätverksoch tjänsteaffärsverksamheter inom telekommunikation. Telecom-affärsområdets framtid var föremål för en grundlig utredning under året. I oktober beslöt styrelsen att Telecom-affärsområdet fortsätter som en självständig tjänste- och nätoperatör inom Anvia. Bland de viktigaste orsakerna till beslutet var tilliten till att televerksamheten är kommersiellt framgångsrik i egen regi även på lång sikt, vilket stöds av Anvias mycket konkurrenskraftiga fibernät och nya affärsmöjligheter. Anvias brand är mycket starkt både bland konsumenterna och företagen och förtroendet för bolaget är stabilt ute i landskapen. För en fortsättning på Telecom-verksamheten talade även internetmiljöns nya affärsmodeller och uppfattningen att ett högklassigt fast nät utgör kärnan för en mångsidig användning och distribution av tjänster. Fortsatt tillväxt inom bredband Telecom-affärsområdet gjorde ett bra resultat under räkenskapsperioden trots att omsättningen sjönk en aning jämfört med fjolåret. Omsättningen uppgick till 67,2 miljoner euro. Den minskade omsättningen beror huvudsakligen på att telefontrafiken och grundavgifterna i det fasta nätet samt installationsintäkterna har minskat. Koncernens bredbandsanslutningar (Netikka och GATELs Bredband) ökade 11 % under året och var sammanlagt st. Bredbandsanslutningarnas ökning har avtagit på grund av att marknaden mättats och mobilbredband blivit allt vanligare. Största delen av ökningen berodde på de avtal som ingåtts om överföring av Elisas och Vasa Elektriska Ab:s bredbandskunder till Anvia. Bredbandsintäkterna ökade även genom att kunderna höjde hastigheten på sina anslutningar. I december 2009 slöt Gamlakarleby Telefon Ab och Mellersta Österbottens utbildningskoncern ett avtal om överföring av RegiOnlines ISP-tjänster till Anvia fr.o.m I och med avtalet levererar Anvia framöver förutom anslutningen även tillhörande ISP-tjänster, dvs. e-post och hemsidetjänster, till kunderna i Karlebyområdet. På våren lanserade Anvia det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet. Kunderna har tagit emot tjänsten med intresse. I samarbete med datasäkerhetsbolaget F-Secure lanserade Anvia på våren även den lättanvända säkerhetskopieringstjänsten Anvia Online Backup. Anvia har byggt ut optofibernätet på stora delar av sitt område och fibernätet sträcker sig nu till alla tätorter och bycentra. Cirka 70 % av Anvias kunder har möjlighet att skaffa en anslutning på minst 12 Mbit/s. Inom fiberbyggandet ligger tyngdpunkten för tillfället dels på nätsegmentering, varvid bredbandskoncentratorn kommer närmare kunden, dels på byggande av fiber till hemmet. År 2009 började fiber till hemmetförbindelser marknadsföras allt aktivare till hushållen. Anvia lanserade det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet.

12 12 Bredbands-tv och HDTV nya trender Snabba förbindelser behövs t.ex. för IPTV, dvs. bredbands-tv. Bredbands-tv ses som en stark trend som ändrar på tittarvanorna bl.a. genom sin inspelningstjänst. Vidareutvecklingen av IPTV-tjänsterna fortsatte under året. Netikka TV-tjänsten utökades med en filmhyrningstjänst (Video on Demand). I alla Netikka-anslutningar på minst 8 Mbit/s ingår möjlighet att titta på TV via datorn. Cirka hushåll är nu anslutna till Anvias kabel-tv-nät och detta är en ökning på 0,6 %. TV-tjänsternas omsättning ökade åter betydligt tack vare betal-tv-tjänsternas ökade popularitet. I september förnyades betal-tv-paketen betydligt. Små kanaler som intresserar ett mindre antal kunder slogs samman till större paket. Den viktigaste nyheten inom betal-tv-tjänsterna var dock att högupplösta kanaler (HDTV) togs med i utbudet på hösten. En mångdubbelt skarpare bild och bättre ljudkvalitet intresserar kunderna och eftersom lämpliga apparater för mottagning av HD-kanaler nu är lättillgängliga på marknaden, har efterfrågan på HD-kanaler varit enligt förväntningarna. Antalet telefonanslutningar sjönk långsammare än väntat Antalet telefonanslutningar i det fasta nätet sjönk 6,3 % i koncernen under året på grund av att samtalstrafiken flyttas över till mobil- och internetnäten. Minskningen var en smula mindre än året innan. Antalet telefonanslutningar i koncernen var st. i slutet av året. I företagen förmedlas samtalen allt oftare i datanätet som s.k. VoIP-samtal. Anvia levererade lösningar av detta slag till företag och den offentliga sektorn både som telefonsystem och som en tjänst. I början av hösten slöt Anvia avtal om betydande telefonsystemleveranser till Vasa universitet och yrkeshögskolan Novia. Med Anvia IT-affärsområdet överenskoms att butiksverksamheten för konsumentkunder i Karleby skulle överföras till Telecom-affärsområdet i augusti. Försäljningen av datorer och kringutrustning var redan tidigare inrymd i Telecoms butik, så överföringen kunde genomföras smidigt. Den elektroniska kundtjänsten via webbsidorna vidareutvecklades för att kunna erbjuda kunderna service också på kvällar och veckoslut. Samtidigt effektiveras kundbetjäningsprocessen. Efterfrågan på HDkanaler har varit enligt förväntningarna.

13 Anvia Telecom Omsättning Driftsbidrag Personal Antal anslutningar Telefonanslutningar, st KTV-tjänster, st Bredbandsanslutningar, st Nätbyggnad i siffror 2009 Installerade optofiberkablar koaxialkablar kopparkablar FTTH-anslutningar FTTB-anslutningar Nätsegmenteringsobjekt 411 km 19 km 143 km 818 st. 350 st. 83 st. 13 Ny nätteknik stöder framtida tjänster Metronät-projektet, som inleddes 2008 i syfte att förnya regiondatanätet, avslutades under året. För kunderna märks den nya tekniken i form av nya tjänster och egenskaper samt i form av förbättrad kvalitet på tjänsterna t.ex. genom säkrade förbindelser och avancerade nätövervaknings- och underhållsfunktioner. Den moderna nättekniken ger hela koncernen en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet. Under 2009 tog Anvia Telecom i bruk en helt självständig nätövervakning. Detta gav en betydande inbesparing samt möjlighet att erbjuda också andra företag olika nätövervakningstjänster. Samordnad verksamhet ger ökad effektivitet Samordning och effektivering av verksamheten var i fokus vid utvecklandet av affärsverksamhetens interna processer. Under året slogs Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s verksamhetssystem samman till ett enda verksamhetssystem som följer ISO9001/2008-standarden. Samordning av verksamhetssätten och organisationen samt avlägsnande av överlappande funktioner var också utgångspunkten vid den organisationsändring som genomfördes på våren och som dessutom resulterade i att försäljningen och utvecklingsarbetet kunde knytas närmare varandra. Till följd av de samarbetsförhandlingar som fördes under våren minskade Telecom-affärsområdets personal med cirka 40 årsverken. Resultatinverkan av detta syns först år Funktioner i anslutning till installations-, serviceoch underhållstjänster för konsument- och företagskunder bolagiserades till Anvia Asennuspalvelut Oy fr.o.m Den moderna nättekniken ger en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet.

14 14 Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparaturoch systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst.

15 Anvia IT Omsättning Driftsbidrag Personal IT-affärsområdet 15 Anvia IT-affärsområdet utgörs av Anvia IT Oy Ab, som erbjuder företag och den offentliga sektorn olika ICT-helhetstjänster, allt från utrustning för IT-infrastrukturen, system och underhåll till programvarulösningar, utbildning och konsultation. Anvia IT Oy Ab bildades genom en fusionering av de till IT-affärsområdet hörande bolagen Geotrack Oy, K-Data Oy, Lakeus Office Oy, Similan Oy och Tampereen Datakanava Oy Affärsområdet, som under tidigare år vuxit snabbt genom företagsköp, koncentrerade sig år 2009 speciellt på att utveckla och samordna verksamheten för att kunna erbjuda kunderna mer heltäckande koncept och samtidigt uppnå synergifördelar i de interna processerna. Affärsverksamhetens interna struktur förtydligades så att den bättre motsvarar kundrelationerna. Processernas funktionalitet och rapporteringen förbättrades genom ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem. IT-affärsområdets omsättning år 2009 var 21,0 miljoner euro. Den ökade omsättningen beror på de två nya bolag som förvärvades året innan. Den ekonomiska nedgångens effekter på Anvia IT-affärsområdet märks mest i form av minskad apparatförsäljning. I början av året märktes konjunkturnedgången i huvudsak genom att företagskundernas apparaturinvesteringar minskade, men under sommaren och hösten spred sig osäkerheten även till den offentliga sektorn där affärsområdet har haft en stark position. Det operativa resultatet var positivt för alla enheter under räkenskapsperioden, även om apparatförsäljningen särskilt i Tammerforsenheten var på en lägre nivå än föregående år på grund av konjunkturnedgången. Under 2009 har målsättningen varit att förenhetliga tjänsteutbudet till de två huvudsegmenten, SM-företag och den kommunala sektorn. Anvia IT har inlett samarbete inom Österbotten och Birkaland med bl.a. Ricoh Finland och Visma Software. Målet är att vara ledande leverantör av ICT-infrastrukturtjänster inom utvalda kundsegment på Österbottens och Birkalands ekonomiområden. Tyngdpunkten på tjänsteleveranser Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparatur- och systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst, varvid kunden inte behöver investera i utrustning och programvara utan får tjänsten genom att betala en månadsavgift. En viktig trend inom IT-branschen är de s.k. molntjänsterna, dvs. SaaS (Software as a Service), där kunden använder programvaran i en servercentral via dataförbindelsen. Anvia IT levererar sådana driftstjänster både som tjänster från koncernens egen datorhall och i samarbete med Microsoft. Även vid systemleveranserna ökade server- och datorhallslösningarnas andel. Bl.a. levererades en helhetslösning för centraliserad lagring och säkerhetskopiering av data till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Den på kommunikationslösningar såsom IP-samtal och mobillösningar specialiserade Tammerforsenheten slogs samman med Seinäjokienheten som specialiserat sig på leverans av kundadministrationssystem (CRM). Målet är att skapa en helhet som kan leverera också mer omfattande integrationsprojekt. På hösten utökade IT-affärsområdet betydligt försäljningen och underhållet av utskriftstjänster. Sådana tjänster hade redan tidigare levererats av Karleby- och Seinäjokienheterna och nu togs de med i utbudet också i Vasa och Tammerfors. När det gäller IT-infrastrukturprodukter fokuserar Anvia IT främst på att betjäna små och medelstora företag och den offentliga sektorn. I Karleby överfördes konsumentförsäljningen till Anvia Telecom-affärsområdet under räkenskapsperioden. IT-affärsområdet har fortfarande kvar en del konsumentförsäljning i Vasa och Seinäjoki.

16 16

17 Securiaffärsområdet Anvia Securi Omsättning Driftsbidrag Personal Anvia Securi-affärsområdet består av Anvia Securi Oy, Vaasan Avainlukko Oy samt Gamlakarleby Telefon Ab:s larmcentral. Anvia Securi Oy bildades genom en fusionering av lås- och säkerhetsbolagen Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy, Lakeuden Lukko Oy och Oulun Lukko Oy Anvia Securis affärsverksamhet är främst inriktad på leverans av låssystem och dörrautomatik samt utrustning och tjänster för säkerhetsteknik. Viktiga kunder är byggföretag, andra företag och den offentliga sektorn. Tillväxt genom företagsköp Securi-affärsområdet fortsatte sin kraftiga tillväxtstrategi genom företagsköp. På våren anslöts Helsingsforsföretaget Lukkohuolto Meling Oy:s låsverksamhet till Securi, vilket utgör en betydande öppning för Securi i huvudstadsregionen. I oktober slöts ett avtal genom vilket Securi förvärvade hela aktiestocken i Vaasan Avainlukko Oy. I och med denna affär täcker Securis verksamhetsområde hela den österbottniska kusten från Uleåborg till Vasa och området kompletteras ytterligare av enheterna i Seinäjoki och Helsingfors samt av enheten i Kuusamo som förvärvades efter bokslutets uppgörande. Tack vare företagsköpen ökade Securi-affärsområdets omsättning till 8,6 miljoner euro. För Securis del var året speciellt utmanande på Uleåborgs ekonomiområde där nybyggnadsverksamheten var på en klart lägre nivå än tidigare. Karleby larmcentral ökade sina volymer hela 2009, men den verksamhetsnivå som behövs för ett positivt resultat uppnås först under Byggnadsverksamheten förblev på en mycket hög nivå hela 2009 på Karleby ekonomiområde. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster. I början av året lanserades den för hushåll och företag avsedda Securi Life-tjänsten som larmar vid brotts- och fastighetsskador och levereras som en månadsavgiftsbelagd tjänst. Samtliga Securi-enheter har erhållit miljöcertifikatet enligt ISO 14001/2004-standarden gällande trygghetsskydd och byggnaders utrustning. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster.

18 18 Anvia TV tog ett viktigt steg och sökte nationella koncessioner för sändningar i det markbundna nätet.

19 Anvia TV Omsättning Driftsbidrag Personal 37 2 TV-affärsområdet 19 Anvia TV-affärsområdet består av Anvia TV Oy med dotterbolag. Anvia TV har ett omfattande urval av tjänster och utrustning för överföring och mottagning av rörlig bild och ljud och dessa erbjuds bl.a. operatörer, tv- och radiobolag och installationsföretag. Anvia TV:s affärsverksamhet har under året byggts upp kring tidigare Finnsat Oy:s verksamhet. TV-affärsområdets omsättning var under räkenskapsperioden 11,5 miljoner euro. På grund av konjunkturnedgången var både omsättningen och driftsbidraget lägre än målsättningarna. Anvia TV utövar produktutveckling och import av konsumentelektronik inom tv-branschen samt tillverkning av utrustning via underleverantörer. Den aggressiva utförsäljningen på marknaden för digitalutrustning syns fortfarande i affärsområdets resultat, eftersom försäljningen av digitalboxar har sjunkit märkbart efter digitaliseringens slutförande. Försäljningen av högupplösningstelevisioner har börjat öka. En större ökning kan skönjas, när lagerutförsäljningen småningom upphör i branschen och högupplösta sändningar inleds också i det markbundna nätet. Också efterfrågan på IPTV-utrustning har ökat på marknaden. Marknaden för nätverksprodukter har påverkats av konjunkturerna och tillväxten har nu börjat. Ny tillväxt väntas speciellt i samband med vidareutbyggnaden av de optiska näten. Dessutom ökar de kommande högupplösta sändningarna i det markbundna tv-nätet behovet av antenninstallationer, vilket också ger ökad efterfrågan på nätverksprodukter. Broadcast Systems omfattande tekniska lösningar för nätoperatörer och kanaler har inte varit särskilt konjunkturkänsliga. I takt med utvecklingen inom branschen har det funnits en kontinuerlig efterfrågan på tjänsterna. Innehållstjänster, IPTV och högupplösning är nya tillväxtområden I början av 2009 överfördes tv-tjänsternas innehållshantering och därtill hörande funktioner från Telecom till Anvia TV och en egen enhet bildades för dessa. Enheten erbjuder tjänster förknippade med anskaffning, förmedling, kodning och underhåll av tv- och radioinnehåll till kabel-tv- och IPTV-operatörer, centralantennandelslag och det markbundna antennätet. Målsättningen är att ansenligt öka antalet kunder inom denna sektor. Även Hibox Systems Ab, som utvecklar IPTV- och hotell-tv-system, överfördes till TV-affärsområdet från IT-affärsområdet. Hibox har nått en betydande position på den finska IPTV-marknaden. Målet är att lansera Hibox-systemet utomlands både direkt och genom partnerarrangemang. Försäljningen av Digital Signage-tjänsterna inleddes under en konjunktursvacka och därför har tjänsterna i praktiken startat först nu när marknadsläget har börjat förbättras. Anvia TV tog på våren ett viktigt steg gällande utvecklingen av funktionerna för byggande och operering av televisionsnät i och med att Anvia var med och sökte nationella koncessioner för högupplösta sändningar i det markbundna nätet på våren och i slutet av året. Även om Anvia inte fick koncession vid vårens sökomgång var ansökningsprocessen med sina utredningar mycket nyttig och visade att Anvia har förutsättningar och kunnande för byggande av ett nationellt antennät. I december var två nätkoncessioner för markbunden television lediga att sökas och Anvia har sökt dem båda. Om Anvia får en eller två nätkoncessioner blir Anvia TV en praktisk aktör i detta sammanhang och får därigenom en ny betydelsefull affärsverksamhet. Anvia TV vill fortsättningsvis vara en betydande importör och dessutom utöka sin verksamhet speciellt inom tv-tjänster. Anvia TV:s struktur ändras när största delen av dotterbolagen (FinnSat Kulutuselektroniikka Oy, FinnSat Verkkotuotteet Oy och FinnSat Broadcasting Oy) fusioneras med Anvia TV Oy. Finnsat Broadcast Systems Oü, som är koncentrerat till Estland, förblir självständigt liksom det 57-procentigt ägda Hibox Systems Ab. Det starka Finnsat-varumärket kvarstår i konsumentelektronikutrustning och nätverksprodukter.

20 20

21 Personalen och kunnandet Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. 21 Medeltalet av antalet anställda under räkenskapsperioden var 720 i koncernen och 430 i moderbolaget. Vid uträknandet av medeltalet har även eventuell deltidsanställning tagits i beaktande. Inom Telecom-affärsområdet fördes förhandlingar enligt samarbetslagen i mars-april. Orsaken till samarbetsförhandlingarna var att verksamheten måste effektiveras på grund av att samtalstrafiken minskat i det fasta nätet och tillväxten avstannat för bredbandsanslutningarnas del. Resultatet av förhandlingarna var att personalen minskade med cirka 40 årsverken i Anvia Abp och Gamlakarleby Telefon Ab. En del av minskningarna genomfördes med pensionsarrangemang. Inom IT-affärsområdets enhet i Tammerfors fördes samarbetsförhandlingar i augusti med endast liten inverkan på personalen och resultatet. Inom TV-affärsområdet anpassades verksamheten efter den minskade orderstocken genom deltidspermitteringar under de tre första kvartalen. Permitteringarnas totala inverkan var cirka 3 årsverken. För utbildning användes under året 2,7 arbetsdagar per person i koncernen och 2,9 arbetsdagar per person i moderbolaget. Teknikens snabba utveckling och den hårdnande konkurrensen ställer allt högre krav på personalens kunnande och därför satsade man särskilt på utbildning i den nyaste tekniken och skötsel av kundrelationer. Också förmansutbildningen har varit i fokus under året. Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. Undersökningen ger företagsledningen, förmännen och hela personalen viktig information om arbetsklimatet, organisationens och ledningens funktionalitet och om utvecklingsobjekt. Resultaten gås igenom i varje enhet och på bolagsnivå. Anvia Abp:s personal har fyra företrädare i bolagets förvaltningsråd. Personalen i medeltal Koncernen Moderbolaget Löner och arvoden under räkenskapsperioden, Koncernen Moderbolaget

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi 15 1 95 9 85 8 75. VLT-koncernen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År 2003 6 Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer