Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10"

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2

3 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen och kunnandet 20 Styrelsen, förvaltningsrådet, ledningsgruppen, revisor 22 Styrelsens verksamhetsberättelse 24 Koncernen och dess utveckling 24 Den ekonomiska utvecklingen 25 Ekonomiska nyckeltal 25 Investeringar och finansiering 26 Bolagets aktier 26 Forskning och utveckling 27 Risker och osäkerhetsfaktorer 27 Förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst 27 Händelser som inträffat efter bokslutets uppgörande 27 Utsikter för år Bokslut 28 Koncernresultaträkning 28 Koncernbalansräkning 29 Koncernens finansieringsanalys 30 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets finansieringsanalys 33 Noter till bokslutet 34 Revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande 42

4 4 Verkställande direktörens översikt

5 Med samarbete, förnuft och med hjärtat! 5 Anvia är ett intressant bolag. Vi på Anvia vill göra vårt bästa för att intresset för bolaget ska öka ännu mer framöver. Det lyckas vi med genom att kontinuerligt utveckla affärsverksamheterna och tjänsterna och vara lyhörda för kundernas behov. Anvias ägarintressentgrupp är en av de största i Finland och hör absolut till de mest homogena och kulturellt och mentalt sett starkaste ägargrupperna i hela landet. Den har också mycket annan positiv kraft än bara ett enhetligt ägar- och placerarintresse. Anvia är en företagsberättelse som skapas under ett positivt tryck. Många personer deltar med sina insatser och är således inte enbart betraktare. Därför är det mycket mer krävande att skapa denna berättelse, men samtidigt också mycket fascinerande. Vi här på bolaget vill vara ödmjuka i detta sammanhang och försöka skapa något nytt och intressant varje dag. Anvia har fått nya ägare, som har sagt sig vara villiga att delta på ett långsiktigt sätt och säkerställa bolagets aktiva utveckling och tillväxt. Utmaningarna minskar inte, men arbetsförhållandena och de naturliga möjligheterna att utveckla bolaget i enlighet med ägarnas önskemål och vilja har nu förbättrats och Anvia kan fortsätta förverkliga sin strategi på en stabil grund. Den strategiska linjen förstärks gradvis under bolagets utveckling. Anvia blir en kapitalmarknadsduglig flerbranschkoncern där alla affärsverksamheter expanderar och utvecklas på sikt. Ägarvärdet och dividendbetalningsförmågan säkerställs genom att affärsverksamheterna och kraven som ställs på dessa sköts och uppfylls på ett bra sätt. Tack vare affärsverksamheternas utveckling växer Anvia i sin helhet på lång sikt och denna tillväxt är lönsam. Anvias fyra affärsområden utvecklas som självständiga affärsverksamheter som samarbetar med varandra. Varje område har en strategiplan för tre år framåt och verksamheten följer denna. Inom affärsområdenas ledning använder man sig av bästa möjliga branschkunskap, också genom externa styrelsemedlemmar med specialkunnande. Styrelsearbetet har inletts inom IT-, Securi- och TV-affärsområdena och utgör en viktig del av de interna utmaningarna och den kontinuerliga förbättringen. Anvia drar nytta av kommunikationsteknologin i sin affärsverksamhet. Bolaget vill vara nära sina kunder och producera tjänster och åstadkomma sådant som underlättar kundernas aktiviteter och medför nytta för dem. Inom hela koncernen sker en övergång till produktion av kontinuerliga tjänster. Ingen affärsverksamhet är färdig, inom alla finns ett ständigt behov av utveckling. De olika affärsverksamheterna lyckades relativt bra år 2009 trots att man var tvungen att anpassa verksamheten och göra extra kostnadsbesparingar på grund av konjunkturnedgången. Utbudet till företag och kunderna inom den offentliga sektorn är klart bättre och enhetligare än för ett år sedan. Anvia Hem, som lanserades för konsumentkunder på våren, är ett utmärkt produkt- och tjänstekoncept. I fortsättningen kommer man att höja produktifieringsnivån ytterligare och förbättra utbudet kundgruppsvis. Anvias värden, närhet till kunden och kontinuerlig utveckling, utgör en garanti för kontinuitet, stabilitet och en stark etisk grund. Endast tillsammans med kunderna kan vi vara framgångsrika och endast genom kontinuerlig utveckling kan vi möta de förväntningar som ställs på oss. Ett stort tack för visat förtroende under år 2009 fram för allt till våra kunder, men också till våra ägare, intressentgrupper och samarbetspartner! Jag vill också tacka personalen för ett utomordentligt arbete, för er insats och för en god arbetsgemenskap. Med samarbete, förnuft och med hjärtat! Timo Cavén

6 Vision Anvias vision är att vara kundernas bästa samarbetspartner inom kommunikationsteknologi. Värden Närhet till kunden Kontinuerlig utveckling 6 Strategins hörnstenar Anvias strategi grundar sig på en aktiv utveckling av affärsverksamheten, en lönsam tillväxt, närhet till kunden och förbättring av ägarvärdet. Tillväxt och aktiv utveckling av affärsverksamheten Anvia expanderar både via företagsköp och genom att utveckla nuvarande affärsverksamheter och komplettera dem med nya verksamhetsmodeller, produkter eller tjänster. Kontinuerlig ökning av ägarvärdet Det är bra att äga Anvia: Anvia har en lönsam tillväxt och betalar en konkurrenskraftig avkastning på ägarnas investering. Hemorten i Österbotten, verksamheten internationaliseras Anvias hemort är Österbotten. Där finns den stora majoriteten av ägarna och där är affärsverksamhetens kärna. Affärsverksamheten utövas på det geografiska marknadsområde som är lämpligast med tanke på respektive affärsverksamhet och dess tillväxtmål. Närmare kunderna fokus från teknologi till kunderna Tyngdpunkten i all verksamhet är kundfokus och produktion av nytta för kunden. Teknologin utgör ett stöd för detta. En ICT-koncern med verksamhet inom flera branscher Diversifieringen syns både i koncernstrukturen och i verksamhetssätten. Det råder samarbete och synergi mellan de olika affärsverksamheterna, men dessa leds ändå som självständiga helheter.

7 Anvias kunder drar nytta av kommunikationsteknologin 7 Anvia är en expanderande och globaliserande koncern som erbjuder tjänster inom informations- och kommunikationsteknologin. Kärnan i hela Anvias verksamhet är hur våra kunder bättre, lättare och mer mångsidigt ska kunna använda sig av informations- och kommunikationsteknologin i sin egen vardag. Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet: Framgång för kunden i dennes affärsverksamhet och målsättningar, trivsel via internet, televisionen och andra medier samt säkerhet när det gäller personer, egendom och information. Anvia är en flerbranschkoncern med fyra affärsområden: Anvia IT producerar helhetstjänster inom IT-branschen för företag och den offentliga sektorn. Anvia Securi har specialiserat sig på säkerhetsoch låssystem. Anvia Telecom är en regional telekommunikationsoperatör i Österbotten. Anvia TV erbjuder lösningar för bl.a. tv-bolag och operatörer i anslutning till sändning, förmedling och mottagning av tv-bilder. Ett vitalt och dynamiskt företag Anvia är ett tillväxtföretag vars målsättning på medellång sikt är att växa lönsamt med 20 % i året. Tillväxtstrategin säkerställer det historiska bolagets vitala och aktiva utveckling och en kontinuerlig förbättring av ägarvärdet. Anvia vill vara ett konkurrenskraftigt investeringsobjekt för dem som vill vara med i ett dynamiskt bolag med regional anknytning. Dividenden kommer årligen att vara minst hälften av koncernens resultat. Ett av målen under de närmaste åren är att utveckla Anvia till ett kapitalmarknadsdugligt bolag. Kapitalmarknadsdugligheten innebär förutsägbarhet i bolagets verksamhet och bättre uppföljningsmöjlighet ur investerarnas och ägarnas synvinkel. Dessutom förbättras ägarservicen tack vare den kommande registreringen i värdeandelsregistret och mer regelbunden information och koncernrapporteringen utvecklas systematiskt. Anvia Anvia IT Anvia Telecom Anvia TV Anvia Securi Nyckelorden är framgång, trivsel och säkerhet.

8 8 Omsättning M Rörelsevinst exkl. poster av engångskaraktär M Personal Balans M Soliditet % Bruttoinvesteringar M Byggnader Övriga Dividend/aktie * * förslag

9 Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. År 2009 i korthet 9 År 2009 var en tid av kraftig förändring och interna arrangemang i Anvia-koncernen. I koncernens samtliga fyra affärsområden verkställdes omorganiseringar som gör att de kan möta kundernas och marknadens utmaningar på ett bättre och effektivare sätt än tidigare. Dylika arrangemang var exempelvis bolagiseringen av ITaffärsområdet till Anvia IT Ab och bolagiseringen av säkerhetsaffärsområdet till Anvia Securi Oy samt fusioneringen av deras dotterbolag. Olika alternativ för Telecom-affärsområdets framtid utreddes grundligt under året. Utgående från denna utredning beslöt styrelsen på hösten att Telecom förblir en del av Anvia-koncernen och fortsätter sin mer än hundraåriga verksamhet som en självständig österbottnisk nät- och tjänsteoperatör. Diskussionerna bland ägarna i bolagets förvaltningsråd före beslutet visade att förtroendet för den regionala operatören och dess fortsatta framgång är mycket stort. Lösningen hade också inverkan på ägandet av Anvia Abp. Till följd av det strategiska beslutet gällande Telecom-affärsområdet avstod DNA Oyj och Lännen Teletieto Oy från sin andel på sammanlagt cirka 18 % i bolaget. Nya betydande ägare blev arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera, ett konsortium bestående av Finnet-bolag samt kraftbolaget Katternö Group. Samtidigt förvärvade Anvia egna aktier motsvarande cirka 8,5 % av den totala aktiestocken. Koncernens omsättning ökade 8,8 % under 2009 jämfört med föregående år och uppgick till 103,3 miljoner euro. Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 8,9 miljoner euro, vilket är 8,6 % av omsättningen. En betydande del av omsättningens ökning beror på företags- och affärsverksamhetsköp under 2008 och Koncernen har fortsatt sin tillväxtstrategi genom att förvärva bolag och affärsverksamheter som kompletterar dess verksamhet både när det gäller kunnande och tjänster samt geografiskt sett. Den allmänna konjunkturnedgången har inverkat på alla Anvias affärsverksamheter i viss mån. Speciellt märks detta inom apparatförsäljning och installationer, eftersom företagens och den offentliga sektorns apparaturinvesteringar har minskat. Inom alla affärsområden har särskilda åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna efter det krävande marknadsläget. Inom alla affärsverksamheter har man aktivt sökt nya tjänster och verksamhetsmodeller som erbjuder tillväxtmöjligheter. Exempel på detta är bl.a. nätkoncessionerna för det markbundna antennätet som skulle innebära en ny betydande affärsmöjlighet för Anvia TV-affärsområdet, ifall Anvia erhåller koncession. Den år 2008 påbörjade ändringen av koncernbrandet har lyckats planenligt. Namnet Anvia, som först togs i bruk som marknadsföringsnamn, blev officiellt när bolagsstämman beslöt ändra bolagets firma till Anvia Abp.

10 10

11 Telecomaffärsområdet 11 Anvia Telecom-affärsområdet består av Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s nätverksoch tjänsteaffärsverksamheter inom telekommunikation. Telecom-affärsområdets framtid var föremål för en grundlig utredning under året. I oktober beslöt styrelsen att Telecom-affärsområdet fortsätter som en självständig tjänste- och nätoperatör inom Anvia. Bland de viktigaste orsakerna till beslutet var tilliten till att televerksamheten är kommersiellt framgångsrik i egen regi även på lång sikt, vilket stöds av Anvias mycket konkurrenskraftiga fibernät och nya affärsmöjligheter. Anvias brand är mycket starkt både bland konsumenterna och företagen och förtroendet för bolaget är stabilt ute i landskapen. För en fortsättning på Telecom-verksamheten talade även internetmiljöns nya affärsmodeller och uppfattningen att ett högklassigt fast nät utgör kärnan för en mångsidig användning och distribution av tjänster. Fortsatt tillväxt inom bredband Telecom-affärsområdet gjorde ett bra resultat under räkenskapsperioden trots att omsättningen sjönk en aning jämfört med fjolåret. Omsättningen uppgick till 67,2 miljoner euro. Den minskade omsättningen beror huvudsakligen på att telefontrafiken och grundavgifterna i det fasta nätet samt installationsintäkterna har minskat. Koncernens bredbandsanslutningar (Netikka och GATELs Bredband) ökade 11 % under året och var sammanlagt st. Bredbandsanslutningarnas ökning har avtagit på grund av att marknaden mättats och mobilbredband blivit allt vanligare. Största delen av ökningen berodde på de avtal som ingåtts om överföring av Elisas och Vasa Elektriska Ab:s bredbandskunder till Anvia. Bredbandsintäkterna ökade även genom att kunderna höjde hastigheten på sina anslutningar. I december 2009 slöt Gamlakarleby Telefon Ab och Mellersta Österbottens utbildningskoncern ett avtal om överföring av RegiOnlines ISP-tjänster till Anvia fr.o.m I och med avtalet levererar Anvia framöver förutom anslutningen även tillhörande ISP-tjänster, dvs. e-post och hemsidetjänster, till kunderna i Karlebyområdet. På våren lanserade Anvia det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet. Kunderna har tagit emot tjänsten med intresse. I samarbete med datasäkerhetsbolaget F-Secure lanserade Anvia på våren även den lättanvända säkerhetskopieringstjänsten Anvia Online Backup. Anvia har byggt ut optofibernätet på stora delar av sitt område och fibernätet sträcker sig nu till alla tätorter och bycentra. Cirka 70 % av Anvias kunder har möjlighet att skaffa en anslutning på minst 12 Mbit/s. Inom fiberbyggandet ligger tyngdpunkten för tillfället dels på nätsegmentering, varvid bredbandskoncentratorn kommer närmare kunden, dels på byggande av fiber till hemmet. År 2009 började fiber till hemmetförbindelser marknadsföras allt aktivare till hushållen. Anvia lanserade det nya heltäckande tjänstepaketet Anvia Hem där internet-, TV- och samtalstjänsterna bildar en helhet.

12 12 Bredbands-tv och HDTV nya trender Snabba förbindelser behövs t.ex. för IPTV, dvs. bredbands-tv. Bredbands-tv ses som en stark trend som ändrar på tittarvanorna bl.a. genom sin inspelningstjänst. Vidareutvecklingen av IPTV-tjänsterna fortsatte under året. Netikka TV-tjänsten utökades med en filmhyrningstjänst (Video on Demand). I alla Netikka-anslutningar på minst 8 Mbit/s ingår möjlighet att titta på TV via datorn. Cirka hushåll är nu anslutna till Anvias kabel-tv-nät och detta är en ökning på 0,6 %. TV-tjänsternas omsättning ökade åter betydligt tack vare betal-tv-tjänsternas ökade popularitet. I september förnyades betal-tv-paketen betydligt. Små kanaler som intresserar ett mindre antal kunder slogs samman till större paket. Den viktigaste nyheten inom betal-tv-tjänsterna var dock att högupplösta kanaler (HDTV) togs med i utbudet på hösten. En mångdubbelt skarpare bild och bättre ljudkvalitet intresserar kunderna och eftersom lämpliga apparater för mottagning av HD-kanaler nu är lättillgängliga på marknaden, har efterfrågan på HD-kanaler varit enligt förväntningarna. Antalet telefonanslutningar sjönk långsammare än väntat Antalet telefonanslutningar i det fasta nätet sjönk 6,3 % i koncernen under året på grund av att samtalstrafiken flyttas över till mobil- och internetnäten. Minskningen var en smula mindre än året innan. Antalet telefonanslutningar i koncernen var st. i slutet av året. I företagen förmedlas samtalen allt oftare i datanätet som s.k. VoIP-samtal. Anvia levererade lösningar av detta slag till företag och den offentliga sektorn både som telefonsystem och som en tjänst. I början av hösten slöt Anvia avtal om betydande telefonsystemleveranser till Vasa universitet och yrkeshögskolan Novia. Med Anvia IT-affärsområdet överenskoms att butiksverksamheten för konsumentkunder i Karleby skulle överföras till Telecom-affärsområdet i augusti. Försäljningen av datorer och kringutrustning var redan tidigare inrymd i Telecoms butik, så överföringen kunde genomföras smidigt. Den elektroniska kundtjänsten via webbsidorna vidareutvecklades för att kunna erbjuda kunderna service också på kvällar och veckoslut. Samtidigt effektiveras kundbetjäningsprocessen. Efterfrågan på HDkanaler har varit enligt förväntningarna.

13 Anvia Telecom Omsättning Driftsbidrag Personal Antal anslutningar Telefonanslutningar, st KTV-tjänster, st Bredbandsanslutningar, st Nätbyggnad i siffror 2009 Installerade optofiberkablar koaxialkablar kopparkablar FTTH-anslutningar FTTB-anslutningar Nätsegmenteringsobjekt 411 km 19 km 143 km 818 st. 350 st. 83 st. 13 Ny nätteknik stöder framtida tjänster Metronät-projektet, som inleddes 2008 i syfte att förnya regiondatanätet, avslutades under året. För kunderna märks den nya tekniken i form av nya tjänster och egenskaper samt i form av förbättrad kvalitet på tjänsterna t.ex. genom säkrade förbindelser och avancerade nätövervaknings- och underhållsfunktioner. Den moderna nättekniken ger hela koncernen en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet. Under 2009 tog Anvia Telecom i bruk en helt självständig nätövervakning. Detta gav en betydande inbesparing samt möjlighet att erbjuda också andra företag olika nätövervakningstjänster. Samordnad verksamhet ger ökad effektivitet Samordning och effektivering av verksamheten var i fokus vid utvecklandet av affärsverksamhetens interna processer. Under året slogs Anvia Abp:s och Gamlakarleby Telefon Ab:s verksamhetssystem samman till ett enda verksamhetssystem som följer ISO9001/2008-standarden. Samordning av verksamhetssätten och organisationen samt avlägsnande av överlappande funktioner var också utgångspunkten vid den organisationsändring som genomfördes på våren och som dessutom resulterade i att försäljningen och utvecklingsarbetet kunde knytas närmare varandra. Till följd av de samarbetsförhandlingar som fördes under våren minskade Telecom-affärsområdets personal med cirka 40 årsverken. Resultatinverkan av detta syns först år Funktioner i anslutning till installations-, serviceoch underhållstjänster för konsument- och företagskunder bolagiserades till Anvia Asennuspalvelut Oy fr.o.m Den moderna nättekniken ger en god grund för utveckling av nya tjänster som kräver stor kapacitet.

14 14 Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparaturoch systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst.

15 Anvia IT Omsättning Driftsbidrag Personal IT-affärsområdet 15 Anvia IT-affärsområdet utgörs av Anvia IT Oy Ab, som erbjuder företag och den offentliga sektorn olika ICT-helhetstjänster, allt från utrustning för IT-infrastrukturen, system och underhåll till programvarulösningar, utbildning och konsultation. Anvia IT Oy Ab bildades genom en fusionering av de till IT-affärsområdet hörande bolagen Geotrack Oy, K-Data Oy, Lakeus Office Oy, Similan Oy och Tampereen Datakanava Oy Affärsområdet, som under tidigare år vuxit snabbt genom företagsköp, koncentrerade sig år 2009 speciellt på att utveckla och samordna verksamheten för att kunna erbjuda kunderna mer heltäckande koncept och samtidigt uppnå synergifördelar i de interna processerna. Affärsverksamhetens interna struktur förtydligades så att den bättre motsvarar kundrelationerna. Processernas funktionalitet och rapporteringen förbättrades genom ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem. IT-affärsområdets omsättning år 2009 var 21,0 miljoner euro. Den ökade omsättningen beror på de två nya bolag som förvärvades året innan. Den ekonomiska nedgångens effekter på Anvia IT-affärsområdet märks mest i form av minskad apparatförsäljning. I början av året märktes konjunkturnedgången i huvudsak genom att företagskundernas apparaturinvesteringar minskade, men under sommaren och hösten spred sig osäkerheten även till den offentliga sektorn där affärsområdet har haft en stark position. Det operativa resultatet var positivt för alla enheter under räkenskapsperioden, även om apparatförsäljningen särskilt i Tammerforsenheten var på en lägre nivå än föregående år på grund av konjunkturnedgången. Under 2009 har målsättningen varit att förenhetliga tjänsteutbudet till de två huvudsegmenten, SM-företag och den kommunala sektorn. Anvia IT har inlett samarbete inom Österbotten och Birkaland med bl.a. Ricoh Finland och Visma Software. Målet är att vara ledande leverantör av ICT-infrastrukturtjänster inom utvalda kundsegment på Österbottens och Birkalands ekonomiområden. Tyngdpunkten på tjänsteleveranser Inom Anvia IT-affärsområdet sker en allt tydligare övergång från apparatur- och systemleveranser till lösningar som levereras som en tjänst, varvid kunden inte behöver investera i utrustning och programvara utan får tjänsten genom att betala en månadsavgift. En viktig trend inom IT-branschen är de s.k. molntjänsterna, dvs. SaaS (Software as a Service), där kunden använder programvaran i en servercentral via dataförbindelsen. Anvia IT levererar sådana driftstjänster både som tjänster från koncernens egen datorhall och i samarbete med Microsoft. Även vid systemleveranserna ökade server- och datorhallslösningarnas andel. Bl.a. levererades en helhetslösning för centraliserad lagring och säkerhetskopiering av data till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Den på kommunikationslösningar såsom IP-samtal och mobillösningar specialiserade Tammerforsenheten slogs samman med Seinäjokienheten som specialiserat sig på leverans av kundadministrationssystem (CRM). Målet är att skapa en helhet som kan leverera också mer omfattande integrationsprojekt. På hösten utökade IT-affärsområdet betydligt försäljningen och underhållet av utskriftstjänster. Sådana tjänster hade redan tidigare levererats av Karleby- och Seinäjokienheterna och nu togs de med i utbudet också i Vasa och Tammerfors. När det gäller IT-infrastrukturprodukter fokuserar Anvia IT främst på att betjäna små och medelstora företag och den offentliga sektorn. I Karleby överfördes konsumentförsäljningen till Anvia Telecom-affärsområdet under räkenskapsperioden. IT-affärsområdet har fortfarande kvar en del konsumentförsäljning i Vasa och Seinäjoki.

16 16

17 Securiaffärsområdet Anvia Securi Omsättning Driftsbidrag Personal Anvia Securi-affärsområdet består av Anvia Securi Oy, Vaasan Avainlukko Oy samt Gamlakarleby Telefon Ab:s larmcentral. Anvia Securi Oy bildades genom en fusionering av lås- och säkerhetsbolagen Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy, Lakeuden Lukko Oy och Oulun Lukko Oy Anvia Securis affärsverksamhet är främst inriktad på leverans av låssystem och dörrautomatik samt utrustning och tjänster för säkerhetsteknik. Viktiga kunder är byggföretag, andra företag och den offentliga sektorn. Tillväxt genom företagsköp Securi-affärsområdet fortsatte sin kraftiga tillväxtstrategi genom företagsköp. På våren anslöts Helsingsforsföretaget Lukkohuolto Meling Oy:s låsverksamhet till Securi, vilket utgör en betydande öppning för Securi i huvudstadsregionen. I oktober slöts ett avtal genom vilket Securi förvärvade hela aktiestocken i Vaasan Avainlukko Oy. I och med denna affär täcker Securis verksamhetsområde hela den österbottniska kusten från Uleåborg till Vasa och området kompletteras ytterligare av enheterna i Seinäjoki och Helsingfors samt av enheten i Kuusamo som förvärvades efter bokslutets uppgörande. Tack vare företagsköpen ökade Securi-affärsområdets omsättning till 8,6 miljoner euro. För Securis del var året speciellt utmanande på Uleåborgs ekonomiområde där nybyggnadsverksamheten var på en klart lägre nivå än tidigare. Karleby larmcentral ökade sina volymer hela 2009, men den verksamhetsnivå som behövs för ett positivt resultat uppnås först under Byggnadsverksamheten förblev på en mycket hög nivå hela 2009 på Karleby ekonomiområde. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster. I början av året lanserades den för hushåll och företag avsedda Securi Life-tjänsten som larmar vid brotts- och fastighetsskador och levereras som en månadsavgiftsbelagd tjänst. Samtliga Securi-enheter har erhållit miljöcertifikatet enligt ISO 14001/2004-standarden gällande trygghetsskydd och byggnaders utrustning. I sin produktutveckling har Securi satsat på säkerhetslösningar som levereras som en tjänst samt på underhållstjänster.

18 18 Anvia TV tog ett viktigt steg och sökte nationella koncessioner för sändningar i det markbundna nätet.

19 Anvia TV Omsättning Driftsbidrag Personal 37 2 TV-affärsområdet 19 Anvia TV-affärsområdet består av Anvia TV Oy med dotterbolag. Anvia TV har ett omfattande urval av tjänster och utrustning för överföring och mottagning av rörlig bild och ljud och dessa erbjuds bl.a. operatörer, tv- och radiobolag och installationsföretag. Anvia TV:s affärsverksamhet har under året byggts upp kring tidigare Finnsat Oy:s verksamhet. TV-affärsområdets omsättning var under räkenskapsperioden 11,5 miljoner euro. På grund av konjunkturnedgången var både omsättningen och driftsbidraget lägre än målsättningarna. Anvia TV utövar produktutveckling och import av konsumentelektronik inom tv-branschen samt tillverkning av utrustning via underleverantörer. Den aggressiva utförsäljningen på marknaden för digitalutrustning syns fortfarande i affärsområdets resultat, eftersom försäljningen av digitalboxar har sjunkit märkbart efter digitaliseringens slutförande. Försäljningen av högupplösningstelevisioner har börjat öka. En större ökning kan skönjas, när lagerutförsäljningen småningom upphör i branschen och högupplösta sändningar inleds också i det markbundna nätet. Också efterfrågan på IPTV-utrustning har ökat på marknaden. Marknaden för nätverksprodukter har påverkats av konjunkturerna och tillväxten har nu börjat. Ny tillväxt väntas speciellt i samband med vidareutbyggnaden av de optiska näten. Dessutom ökar de kommande högupplösta sändningarna i det markbundna tv-nätet behovet av antenninstallationer, vilket också ger ökad efterfrågan på nätverksprodukter. Broadcast Systems omfattande tekniska lösningar för nätoperatörer och kanaler har inte varit särskilt konjunkturkänsliga. I takt med utvecklingen inom branschen har det funnits en kontinuerlig efterfrågan på tjänsterna. Innehållstjänster, IPTV och högupplösning är nya tillväxtområden I början av 2009 överfördes tv-tjänsternas innehållshantering och därtill hörande funktioner från Telecom till Anvia TV och en egen enhet bildades för dessa. Enheten erbjuder tjänster förknippade med anskaffning, förmedling, kodning och underhåll av tv- och radioinnehåll till kabel-tv- och IPTV-operatörer, centralantennandelslag och det markbundna antennätet. Målsättningen är att ansenligt öka antalet kunder inom denna sektor. Även Hibox Systems Ab, som utvecklar IPTV- och hotell-tv-system, överfördes till TV-affärsområdet från IT-affärsområdet. Hibox har nått en betydande position på den finska IPTV-marknaden. Målet är att lansera Hibox-systemet utomlands både direkt och genom partnerarrangemang. Försäljningen av Digital Signage-tjänsterna inleddes under en konjunktursvacka och därför har tjänsterna i praktiken startat först nu när marknadsläget har börjat förbättras. Anvia TV tog på våren ett viktigt steg gällande utvecklingen av funktionerna för byggande och operering av televisionsnät i och med att Anvia var med och sökte nationella koncessioner för högupplösta sändningar i det markbundna nätet på våren och i slutet av året. Även om Anvia inte fick koncession vid vårens sökomgång var ansökningsprocessen med sina utredningar mycket nyttig och visade att Anvia har förutsättningar och kunnande för byggande av ett nationellt antennät. I december var två nätkoncessioner för markbunden television lediga att sökas och Anvia har sökt dem båda. Om Anvia får en eller två nätkoncessioner blir Anvia TV en praktisk aktör i detta sammanhang och får därigenom en ny betydelsefull affärsverksamhet. Anvia TV vill fortsättningsvis vara en betydande importör och dessutom utöka sin verksamhet speciellt inom tv-tjänster. Anvia TV:s struktur ändras när största delen av dotterbolagen (FinnSat Kulutuselektroniikka Oy, FinnSat Verkkotuotteet Oy och FinnSat Broadcasting Oy) fusioneras med Anvia TV Oy. Finnsat Broadcast Systems Oü, som är koncentrerat till Estland, förblir självständigt liksom det 57-procentigt ägda Hibox Systems Ab. Det starka Finnsat-varumärket kvarstår i konsumentelektronikutrustning och nätverksprodukter.

20 20

21 Personalen och kunnandet Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. 21 Medeltalet av antalet anställda under räkenskapsperioden var 720 i koncernen och 430 i moderbolaget. Vid uträknandet av medeltalet har även eventuell deltidsanställning tagits i beaktande. Inom Telecom-affärsområdet fördes förhandlingar enligt samarbetslagen i mars-april. Orsaken till samarbetsförhandlingarna var att verksamheten måste effektiveras på grund av att samtalstrafiken minskat i det fasta nätet och tillväxten avstannat för bredbandsanslutningarnas del. Resultatet av förhandlingarna var att personalen minskade med cirka 40 årsverken i Anvia Abp och Gamlakarleby Telefon Ab. En del av minskningarna genomfördes med pensionsarrangemang. Inom IT-affärsområdets enhet i Tammerfors fördes samarbetsförhandlingar i augusti med endast liten inverkan på personalen och resultatet. Inom TV-affärsområdet anpassades verksamheten efter den minskade orderstocken genom deltidspermitteringar under de tre första kvartalen. Permitteringarnas totala inverkan var cirka 3 årsverken. För utbildning användes under året 2,7 arbetsdagar per person i koncernen och 2,9 arbetsdagar per person i moderbolaget. Teknikens snabba utveckling och den hårdnande konkurrensen ställer allt högre krav på personalens kunnande och därför satsade man särskilt på utbildning i den nyaste tekniken och skötsel av kundrelationer. Också förmansutbildningen har varit i fokus under året. Personalens arbetstillfredsställelse undersöks årligen med en enkät till hela personalen. Undersökningen ger företagsledningen, förmännen och hela personalen viktig information om arbetsklimatet, organisationens och ledningens funktionalitet och om utvecklingsobjekt. Resultaten gås igenom i varje enhet och på bolagsnivå. Anvia Abp:s personal har fyra företrädare i bolagets förvaltningsråd. Personalen i medeltal Koncernen Moderbolaget Löner och arvoden under räkenskapsperioden, Koncernen Moderbolaget

23 Moderbolagets resultaträkning. 25 Moderbolagets finansieringsanalys. 26 Noter till bokslutet

23 Moderbolagets resultaträkning. 25 Moderbolagets finansieringsanalys. 26 Noter till bokslutet Årsberättelse 2008 Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Akitv utveckling inom Anvia 4 År 2008 i korthet 6 Framåt med målmedvetna steg 7 Anvia Telecom-affärsområdet 8 Anvia IT-affärsområdet 11

Läs mer

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi Årsberättelse 2012 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 10 Anvia Securi 11 Personalen 13 Förvaltning 14 Förvaltningsrådet 14 Styrelsen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015.

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015. Mars 2015 Anvia KUNDMEDDELANDE Anvia expanderar till Sverige. Hela F1-säsongen i MTV Total-paketet. sid 7 sid 6 Kundavtal till Anvia Telecom Ab. sid 2 Karleby: Fabriksgatan 3 må fr 10 18, lö 10 14 06 833

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer