SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003"

Transkript

1 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE kl (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2 %) Antal butiker 296, sju (7) färre än året innan Omsättning 132,1 miljoner euro, 6,9 % lägre än i fjol Spar Finland-koncernens resultat för perioden stannade ungefär på samma nivå som i fjol, om resultatet från motsvarande period i fjol korrigeras med försäljningsvinster av engångskaraktär. Omsättningen sjönk på grund av ökad konkurrens, lägre prisnivå och minskning av butiksantal. En del av den negativa försäljningsutvecklingen beror på att påsken i år infaller först i april. Översiktsperiodens rörelsevinst var 0,2 (0,9) miljoner euro. Minskningen i övriga rörelsekostnader bidrog till att resultatnivån, trots minskad omsättning, kunde hållas på tidigare nivå. Översiktsperiodens resultat var 0,1 (0,5) miljoner euro. Resultatet per aktie var 0,10 (0,46) euro. Omsättningen uppgick till 132,1 (142,0) miljoner euro. Soliditeten var vid utgången av översiktsperioden 37,3 (30,2) procent. VERKSAMHETSMILJÖ Butikerna verkar inom två riksomfattande kedjor: Spar- och Eurosparkedjan. Arbetet med att koncentrera verksamheten i två kedjor inleddes Övriga, tidigare använda kedjemärken tas ur bruk i takt med att ombyggnadsarbetena i butikerna framskrider. Spar Finland Abp är dotterbolag till det svenska dagligvarubolaget Axfood AB (publ.). Den innehade moderbolaget aktier motsvarande 75,2 procent av rösterna och 69,3 procent av aktiekapitalet i Spar Finland Abp. Axfood AB, som noteras på Stockholmsbörsens O-lista, är ett av Nordens största dagligvarubolag. Bolagets andel av den svenska dagligvarumarknaden är cirka 19 procent. Spar Finland Abp verkar som partiaffär inom dagligvaruhandeln för butiker under märket Spar. Bolaget hyr dessutom ut affärslokaler samt producerar marknadsförings-, fastighets- och andra stödtjänster. Bolaget idkar även detaljhandel med dagligvaror. Av Spargruppens butiker leds 3/4 av självständiga köpmannaföretagare medan 1/4 ägs av Spar Finland. Bolagets varuförsörjning sköts av logistikbolaget Tuko Logistics Oy, av vilket bolag Spar Finland Abp äger 35 procent. I slutet av översiktsperioden omfattade Spargruppen 11 Eurosparbutiker ( : 11) och 285 (285) butiker som hör till Sparkedjan, dvs. sammanlagt 296 butiker (296). Av dessa ägs 80 (79) av Spar Finland. Butikernas antal har hållits oförändrat under Vid samma tidpunkt förra året fanns det sju flera butiker. Spar är ett internationellt märke, med cirka livsmedelsaffärer i 29 olika länder. År 2002 var Spars marknadsandel i Finland 8,1 procent. Spar Finland Abp är delägare i Internationale SPAR Centrale B.V., som är det styrande organet för samarbetet. KONCERNENS OMSÄTTNING OCH SPARGRUPPENS FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning uppgick under översiktsperioden till 132,1 miljoner euro (motsvarande period 2002: 142,0 miljoner euro). I fjol bokfördes under översiktsperioden som övriga rörelseintäkter vinster på 0,41 miljoner euro på försäljning av butiksinventarier. I år var beloppet 0,01 miljoner euro.

2 2 För hela Spargruppen uppgick minutförsäljningen inklusive mervärdesskatt till 197,4 miljoner euro, vilket är 6,0 procent mindre än i fjol. Den jämförbara minutförsäljningen i alla Spars egna butiker sjönk med 7,3 procent. I Eurosparkedjan sjönk detaljförsäljningen under översiktsperioden med 12,5 procent. I de egna Sparbutikerna minskade den jämförbara detaljförsäljningen med 2,6 procent. Till nedgången i försäljningen bidrog förutom det minskade antalet butiker, även en sänkning av den allmänna prisnivån på matvaror till följd av konkurrensläget samt det faktum att konsumenterna övergått till att använda butikernas egna märkesvaror som har ett lägre pris. Den för handeln så viktiga påsken infaller i år först i april. Effekten av detta på hela översiktsperiodens jämförbara försäljning beräknas till 2-3 procent. RESULTAT Rörelsevinsten var under översiktsperioden 0,2 (0,9) miljoner euro. Nettot av finansiella kostnader var 0,0 (0,1) miljoner euro. Resultatet före skatter var 0,2 (0,8) miljoner euro. Rörelsevinsten sjönk jämfört med 2002 med 0,7 miljoner euro. Avsaknaden av vinster av engångskaraktär på försäljning av inventarier försvagade resultatet med 0,4 miljoner euro. Personalkostnader, avskrivningar och övriga rörelsekostnader var 0,8 miljoner euro mindre än förra året. Koncernens resultat uppgick under översiktsperioden till 0,1 (0,5) miljoner euro. Som direkta skatter har beaktats skatter motsvarande resultatet samt förändringen av latent skattefordran och skatteskuld. Resultatet per aktie var under översiktsperioden 0,10 (0,46) euro. BALANSRÄKNING, FINANSIERING OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Balansomslutningen uppgick vid utgången av översiktsperioden till 109,7 ( : 118,2) miljoner euro. Bestående aktiva var vid utgången av översiktsperioden 61,6 (63,2) miljoner euro och rörliga aktiva 48,1 (55,0) miljoner euro. Koncernens fria egna kapital uppgick till 29,5 (29,4) miljoner euro. Avsättningarna utgörs av beräknade ansvar för arbetslöshetspensioner samt hyresansvar för stängda butiker. Avsättningarna minskade under översiktsperioden med 0,2 miljoner euro. Det långfristiga främmande kapitalet var i slutet av översiktsperioden 8,3 (8,5) miljoner euro och det kortfristiga främmande kapitalet 57,6 (65,8) miljoner euro. Kassaflödet från rörelsen var -2,9 (15,2) miljoner euro och kassaflödet från investeringarna 0,6 (-6,0) miljoner euro. Soliditeten var 37,3 (34,5) procent. Det räntebärande främmande kapitalet var 19,8 (18,3) miljoner euro. Under översiktsperioden har långfristiga banklån amorterats 0,1 miljoner euro. Nya lån har inte upptagits under översiktsperioden. Minskningen av likvida medel var 3,8 miljoner euro. De likvida medlen uppgick till 9,9 miljoner euro. Ansvarsförbindelserna uppgick till 52,5 (53,2) miljoner euro. Hyresverksamheten omfattar närmare trehundra hyresavtal som Spar Finland Abp har ingått med olika fastighetsägare. Den största enskilda hyresvärden är Vasa-Sijoituskiinteistöt Oy. Hyrestiden för de affärslokaler som har hyrts av Vasa upphör i huvudsak Den återstående hyrestiden för övriga hyresavtal varierar per objekt. Under översiktsperioden betalades i hyror för affärs- och kontorslokaler sammanlagt 7,5 miljoner euro. Hyresansvaret för hyrda affärslokaler uppgår under de fem följande åren till i genomsnitt 23,8 miljoner euro per år. Det sammanlagda

3 3 hyresansvaret uppgick vid utgången av 2002 till 143,8 miljoner euro och inga märkbara förändringar har skett i det totala ansvaret under översiktsperioden. INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna uppgick under översiktsperioden till 0,7 (1,7) miljoner euro. Investeringarna gäller i huvudsak anskaffning av butiksinventarier samt ombyggnads- och saneringsarbeten i butikerna. PERSONAL Antalet anställda i koncernen omräknade till heltidsanställda var under översiktsperioden i genomsnitt 745, dvs. 87 färre än i fjol. Vid utgången av översiktsperioden hade koncernen anställda, medan antalet året innan var BOLAGSSTÄMMOR OCH FÖRVALTNING Styrelsen har under översiktsperioden haft följande medlemmar: Mats Jansson (ordförande), Risto Wartiovaara (vice ordförande), Per-Olof Bäckström, Raoul Hasselgren, Matti Linnainmaa, Lars Nilsson, Anders Nyberg, Kent Peterson och verkställande direktör Pekka Kosonen. Ekonom Pekka Kosonen har verkat som bolagets verkställande direktör. Bolagets styrelse har inte ikraftvarande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta konvertibla skuldebrevs- eller optionslån eller att emittera optionsrätter. Styrelsens förslag till dividend för 2002 (0,50 euro per aktie) behandlas vid ordinarie bolagsstämma AKTIERNAS KURSUTVECKLING På Helsingforsbörsens I-lista omsattes under översiktsperioden endast 200 A-aktier till kursen 35 euro. Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppgick i slutet av översiktsperioden till 41,8 (43,7) miljoner euro. UTSIKTER FÖR HELA RÄKENSKAPSPERIODEN Spargruppens kundfokuserade verksamhetsmodell, det starka internationella Sparmärket, en stark nordisk ägare, köpmannaföretagarnas kompetens och företagets egen detaljhandelskännedom utgör styrkefaktorer i en tid då konkurrensen ständigt ökar. Målet för räkenskapsåret 2003 är att hålla resultatet i nivå med föregående års. Vanda, den 22 april 2003 SPAR FINLAND ABP Styrelsen FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Pekka Kosonen, verkställande direktör, tfn eller Mats Jansson, styrelsens ordförande, koncernchef Axfood AB, tfn DISTRIBUTION Helsingforsbörsen Centrala medier

4 4 KONCERNRESULTATRÄKNING (Me) 1-3/ /2002 Förändr. Me 1-12/02 Omsättning 132,1 142,0-9,9 604,3 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,4-0,4 0,5 Material och tjänster -118,7-127,5 8,8-541,4 Personalkostnader -6,2-6,3 0,1-26,2 Avskrivningar -2,0-2,2 0,2-8,9 Övriga rörelsekostnader -5,0-5,5 0,5-21,7 Rörelsevinst 0,2 0,9-0,7 6,6 Finansiella intäkter och kostnader 0,0-0,1 0,1 0,0 Resultat före extraordinära poster 0,2 0,8-0,6 6,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,7 Resultat före skatter 0,2 0,8-0,6 7,3 Direkta skatter -0,1-0,3 0,2-2,1 Periodens vinst 0,1 0,5-0,4 5,2 KONCERNBALANSRÄKNING (Me) % % AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar 8,7 7,9 10,3 8,6 9,1 Materiella tillgångar 40,1 36,6 43,0 35,7 41,1 Placeringar 12,8 11,7 12,2 10,1 13,0 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 9,9 9,1 10,2 8,5 10,8 Långfristiga fordringar 1,3 1,1 1,3 1,0 1,3 Kortfristiga fordringar 27,0 24,6 40,7 33,8 29,2 Kassa och bank 9,9 9,0 2,8 2,3 13,7 Balansomslutning 109,7 100,0 120,5 100,0 118,2 PASSIVA Eget kapital Aktiekapital 1,9 1,8 1,9 1,6 1,9 Övrigt eget kapital 38,8 35,3 34,3 28,4 38,7 Minoritetsandel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar 2,5 2,3 2,3 1,9 2,7 Latent skatteskuld 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 Långfristigt främmande kapital 8,3 7,5 9,1 7,6 8,5 Kortfristigt främmande kapital 57,6 52,5 72,4 60,1 65,8 Balansomslutning 109,7 100,0 120,5 100,0 118,2 NYCKELTAL 1-3/ /2002 Förändr. 1-12/02 Soliditet, % 37,3 30,2 7,1 34,5 Resultat / aktie, euro 0,10 0,46-0,36 3,92 Eget kapital / aktie, euro 35,80 31,83 3,97 35,70 Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, Me 0,7 1,7-1,0 6,6 i % av omsättningen 0,5 1,2-0,7 1,1 Personal i medeltal

5 5 KONCERNENS KASSAFLÖDE (Me) 1-3 / / / 2002 Rörelsevinst 0,2 0,9 6,6 Avskrivningar och övriga korrektivposter 1,9 2,0 10,0 Förändring i rörelsekapitalet -5,1-4,6-0,6 Finansieringsposter och skatter 0,1 0,1-0,8 Kassaflöde från rörelsen -2,9-1,6 15,2 Förvärv av anläggningstillgångar -0,7-1,7-6,6 Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,8 0,6 Kassaflöde från investeringar -0,6-0,9-6,0 Amortering av lån -0,1-0,1-1,0 Dividendutdelning -0,2 Övrigt -0,2-0,3-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3-0,4-1,3 Ökning/minskning av likvida medel -3,8-2,9 7,9 ANSVARSFÖRBINDELSER (Me) För egen skuld Fastighetsinteckningar 14,2 14,4 14,2 Företagsinteckningar 11,0 11,0 11,0 Panter 15,1 15,1 15,1 Leasingansvar 6,4 7,6 6,8 Inlösningsförbindelser 0,5 0,9 0,6 Sammanlagt 47,2 49,0 47,7 Borgensförbindelser för andra 5,3 7,6 5,5 DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA Andel av rösterna % Andel av aktierna totalt % Axfood AB 75,2 69,3 Ingman Finance Oy Ab 11,3 5,9 Odin Finland 5,7 5,2 von Bonsdorff Per Erik Christoffer 1,4 1,2 Skadeförsäkringsbolaget Pohjola 0,4 4,6 Ström Claes sterbhus 0,4 0,2 Oy M.J. Wahlström Partners Ab 0,3 0,2 Dahlqvist Rolf Karl 0,3 0,2 Drumbo Oy 0,2 0,5 Rokadi Oy 0,2 0,1 Totalt 95,4 87,4 Siffrorna i delårsrapporten är oreviderade.

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport januari mars 2006 En bra inledning på året Sammanfattning av perioden januari mars (ordinarie verksamheter) Resultat före skatt 492 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer