Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics , 258

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258"

Transkript

1 Priser Prices

2 Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics , 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood Tabeller Tables.3.5 Pris på sågtimmer/massaved Prices of sawlogs/pulpwood Exportpriser Export prices Priser på trädbränsle/torv Prices of wood fuel/peat Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter fördelat på skogsinnehavets storlek Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, distributed on the size of the productive forest land Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Priser Prices Priser Stefan Karlsson Genomsnittspriset på leveransvirke var under år 20: tallsågtimmer: 439 kronor per m³f ub gransågtimmer: 466 kronor per m³f ub barrmassaved: 270 kronor per m³f ub granmassaved: 280 kronor per m³f ub björkmassaved: 327 kronor per m³f ub Medelexportpriset för olika sortiment var år 20: sågade och hyvlade barrträvaror: kronor per m³ mekanisk massa: kronor per ton¹ blekt sulfit: kronor per ton¹ blekt sulfat: kronor per ton¹, oblekt sulfat: kronor per ton¹ tidningspapper: kronor per ton Priset på trädbränsle för olika sortiment var under 3:e kvartalet 20: skogsflis: 199 respektive 197 kronor per MWh för industri respektive värmeverk biprodukter: 170 respektive 172 kronor per MWh och för industri respektive värmeverk förädlade trädbränslen: 300 kronor per MWh värmeverk Medelpriset på försålda lantbruksfastigheters produktiva skogsmark var under 2012: medelvärde köpeskilling kronor medelvärde köpeskilling per hektar kronor ¹Per ton torrtänkt vikt. Om statistiken Inom skogsbruket förekommer olika avverkningsformer och leveranssätt för det avverkade virket. Virke kan komma från egen skog, rotposter, som leveransvirke, leveransrotköp eller avverkningsuppdrag. Prissättningen inom de olika alternativen kan variera på olika sätt samt påverkas av en mängd faktorer (se vidare Leveransformer i slutet av kapiteltexten). I tabell.1.5 redovisas prisstatistik enligt en modell som baseras på rundvirkeskvantiteter och värden vilka beräknas i så kallade SDC:s Viol-system. Urvalsvillkor i statistiken är: Endast det första köpledet ingår, dvs. affären mellan skogsägaren och den förste köparen. Priserna avser endast leveransvirke. Samtliga kvalitetsklasser ingår förutom vrak. Kvantiteterna grundar sig på inmätning vid industri. Använda metoder kan vara stockmätning, travmätning eller stickprovsmätning. Priserna avser grundpris plus tillägg och avdrag. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 255

4 Priser Prices Samtliga pristyper är med; avräkningspris, garantipris och slutpris. Detta innebär att priserna för helåret kommer att grunda sig på större andel slutpriser än priserna för kvartalen. Priserna redovisas i tre geografiska områden. Virkesprisutvecklingen för sågtimmer och massaved (leveransvirke) i figur.1 och.2 bygger på uppgifter redovisade i tabell.3.5 samt en äldre serie, 1967/ /94. Den äldre seriens prisberäkningsmodell byggde bland annat på respektive skogsägareförenings prislista och skiljer sig därför från nuvarande ovan beskrivna modell. Detta medför att en direkt prisjämförelse inte låter sig göras. Som omräkningsindex för fastprisberäkningen i 20 års prisnivå har konsumentprisindex (KPI) använts. För åren då avverkningsår inte var lika med kalenderår har KPI räknats om med hänsyn till detta. Produktpriser I tabellen.6 redovisas genomsnittliga exportpriser för de viktigaste skogsindustriprodukterna. Underlaget till tabellerna har hämtats ur SCB:s statistikdatabas. Med exportpris avses det värde till vilket godset är sålt av ex- portören, inberäknat omkostnader för försäkring och transport av godset till landets gräns, dvs. fritt gränsen eller fob (free on board) utförselhamn. Från och med 1988 tillämpas en ny tulltaxa baserad på varunomenklaturen HS (Harmonized Commodity Description and Coding System). På grund av förändringar i varunomenklaturen bör jämförelser med tidigare år inte göras för åren 1988 och senare. I tabell.7 redovisas priser på trädbränsle och torv. Trädbränslepriserna är inhämtade fritt förbrukare utan skatter. Värderingsprincipen medför att det pris som redovisas inte är det aktuella marknadspriset för respektive sortiment. Priset speglar värmeverkens och industrins kostnader för bränslet. Tecknande av långa leveransavtal kan medföra att den aktuella prisnivån på marknaden signifikant skiljer sig från den redovisade kostnaden. Fastighetspriser I tabell.8 och.9 redovisas försäljningspriser för lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Uppgifterna avser samtliga lagfarna köp av hel lantbruksfastighet, exklusive 256 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Priser Prices släktköp och speciella köp som inte ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen (5 kap. 3 FTL). Populationen utgörs dels av försålda fastigheter med enbart produktiv skogsmark och dels av fastigheter som även har andra delvärden, som åker, betesmark och ekonomibyggnader. I den senare typen av fastigheter omfattas de vars skogsbruksvärde överstiger 33 procent av totala taxeringsvärdet. Skogsbruksvärdet är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksfastigheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes under år Genom att inkludera försäljningar med mer än 33 procent skogsbruksvärde fångas de lantbruksenheter in som värdemässigt enligt allmänna och förenklade fastighetstaxeringen har relativt stor produktiv skogsmark. På lantbruksfastigheter som har flera delvärden har köpeskillingen för produktiv skogsmark beräknats genom att varje fastighets totala köpeskilling ställs i relation till hur stor andel skogsbruksvärdet utgör av det totala taxeringsvärdet. Hektarpriset har beräknats genom att dividera den framräknade köpeskillingen med den produktiva skogsarealen (hektar) som fastigheten hade enligt närmast föregående fastighetstaxering. Exempel: En försåld lantbruksfastighets skogsbruksvärde utgjorde 75 procent av totala taxeringsvärdet. Köpeskilling för den produktiva skogsmarken antas i detta fall motsvara 75 procent av totala köpeskillingen. Statistiken kan innehålla osäkerhetskällor kopplat till att uppgifter från allmänna och förenklade fastighetstaxeringen används. Skogsbruksvärdets andel av totala taxeringsvärdet kan förändras de år då en allmän eller förenklad fastighetstaxering inte genomförs. Förändringen kan till exempel bero på att föryngringsavverkning har gjorts på fastigheten. Leveransformer Nedan lämnas en kort beskrivning över de vanligaste leveransformerna inom skogsbruket: Egen skog. Ett företag har egen skog, varifrån det avverkade virket går direkt till den egna skogsindustrin. Leveransvirke. Skogsägaren själv eller med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mätningen sker sedan oftast vid framkomsten till industrin. Denna utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning sker enligt prislistor. Rotposter. Betalas till ett totalpris man kommit överens om före avverkningen. Trädens diameter i brösthöjd mäts. Dessutom mäts höjden på ett urval provträd. Därefter lämnas den stämplade och kuberade posten ut till försäljning, oftast genom anbud. Avverkningsuppdrag. En köpare utför avverkningen. Den fortsatta hanteringen av virket sker sedan på samma sätt som för leveransvirket (mätning och prisberäkning). Från det framräknade bruttovärdet dras sedan köparens kostnader för avverkningen bort. Dessa kostnader kan antingen vara verkliga självkostnader eller en i förväg överenskommen fast kostnad. Leveransrotköp. Innebär i korthet att skogen säljs som rotpost, men att priset utgår i ett fast nettopris per verkligt avverkad kubikmeter beräknad från sortimentsvis mätning av virket vid mätstation. Då kommer man i från osäkerhetsmomentet vid kubering av rotstående skog och kostnader för uppmätning i skogen. Det överenskomna priset gäller ibland rakt över alla trädslag och sortiment, ibland delas priset upp på sortiment. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 257

6 Priser Prices Prices During 20 the average prices for delivery timber were: Scots pine sawlogs, SEK 439 per m³f ub 1 Norway spruce sawlogs, SEK 466 per m³f ub Coniferous pine pulpwood, SEK 270 per m³f ub Norway spruce pulpwood, SEK 280 per m³f ub Birch pulpwood, SEK 327 per m³f ub During 20 the mean export prices for the following items were: Sawed and planed coniferous goods, SEK 1,877 per m³ Mechanical pulp, SEK 3,539 per ton 2 Bleached sulphite paper, SEK 5,203 per ton 2 Bleached sulphate paper, SEK 4,657 per ton 2 Unbleached sulphate paper, SEK 4,362 per ton 2 Newsprint, SEK 4,174 per ton Prices for wood fuel during the third quarter of 20 were: Wood chips for industry, SEK 199 per MWh Wood chips for thermal power generation, SEK 197 per MWh By-products for industry, SEK 170 per MWh By-products for thermal power generation, SEK 172 per MWh Value-added wood fuel for thermal power generation, SEK 300 per MWh During 2012 average price for sold productive forest land for agriculture and forestry estates were: For the entire country SEK 1,675,000 For the entire country per hectare SEK 56,295 1 m³f ub = cubic metres solid volume excluding bark 2 ton = metric ton air dry weight Description of Statistics Within the context of forestry, trees are felled by various methods and timber is delivered by various means. Timber may be taken from one s own forest, or purchased as standing timber, delivery timber, delivery stumpage, or as standing timber to be felled by the purchaser. Prices for such alternatives may differ in various ways, and be affected by a variety of factors (see below, Types of purchase ). Tables.1.5 show price statistics derived with procedures that are based on quantities and market values of roundwood, as calculated with the so-called VIOL system. The selection criteria for these statistics are: Only the original purchase is counted, i.e. the transaction between forest owner and initial purchaser. Only prices of delivery timber are included. All quality classes are included, with the exception of refused logs. The stated quantities are based on measurement at industry. Among the methods used are measurement of individual logs, measurement of stacked logs, and random sampling. 258 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Priser Prices The figures on prices refer to the basic price including additions and deductions. All price categories are included in the statistics on guaranteed maximum price and final price. Prices for an entire year are based on a larger proportion of final prices than is the case with quarterly prices. The prices are presented by geographical area. The price trends for sawlogs and pulpwood are shown in Figures.1 and.2, and are based on the statistics in tables.3.5 and on an older statistical series from 1967/ /94. The price calculation procedures for the older series were based on such factors as the price lists of various forest owner associations, and thus differ from the procedures noted above in connection with tables.3.5. Consequently, direct price comparisons between the two statistical series are not possible. The consumer price index (CPI) has been used to determine constant prices with year 20 as the standard. In cases where the felling year did not coincide with the calendar year, the CPI has been adjusted accordingly. Product prices Table.6 shows average export prices for the most important forest industry products. The tables are based on information from Statistics s Statistical databse. Export price is defined as the exporter s selling price, including costs for insurance and transport to the national border, or FOB (free on board) at the export harbour. Starting in 1988, new customs duties have been applied which are based on the international Harmonized Commodity Description and Coding System. Due to the changes in the classification of commodities, comparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Table.7 shows prices for peat and wood fuel. Data on wood fuel prices are before taxes. Due to the valuation formula that is applied, the prices shown in the table are not the real market prices for the goods in question. The prices reflect the fuel costs of industry and thermal power plants. As a result of delivery contracts that extend over long periods of time, real market prices may differ substantially from those shown in the table. Property prices Table.8 and.9 shows sold productive forest land for agriculture and forestry real estates. The figures refer to normal purchases, i.e. not including transactions between relatives or special purchases that are not considered to represent market value according to the terms of the Property Tax Assessment Act. The population consists of sold properties with only productive forest land and also properties including partial values from such as pasture, farm building and arable land. The latter type of properties is included if the value of standing forest and forest land exceeds 33 percent of total assessed value. Value of standing forest and forest land is a partial value of assessed value for agriculture and forestry unit determined at the general and simplified assessment of real estate. The last general assessment of real estate was conducted in year On agriculture and forestry unit with partial values purchase price for forest land has been calculated by using the relation between the values of standing forest and forest land and total assessed value. Price per hectare forest land has been calculated by dividing purchase price with total productive forest land. Example: A sold agricultural and forestry unit s value of standing forest and forest land represent 75 percent of total assessed value. Purchase price for the productive forest land is in this case assumed to be 75 percent of total purchase price. The statistics may include uncertainties related to the use of data from general and simplified assessment of real estates. The value of standing forest and forest land and its share of total assessed value can change those years when a general and simplified assessment of real estate is not conducted. The change may be due to felling activities. Types of delivery Own forest. Forest owned by an enterprise, from which it takes timber for its own use. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 259

8 Priser Prices Delivery timber. Timber which the forest owner delivers by lorry, with or without the assistance of employees or contractors. In most cases, volume and quality are assessed upon delivery in accordance with the Timber Measurement Act as applied by the regional timber measurement councils. The amount of payment is determined by price lists. Standing forest timber. Total price is determined prior to felling. Estimated volume is based on trunk diameter at breast height. The heights of a random sample of trees are also measured. After the trees to be felled are marked and their volume estimated, they are offered for sale, usually by tender. Felling by purchaser. The purchaser carries out the felling, after which measurement and pricing are carried out in the same manner as for standing forest timber. The purchaser s felling costs are then deducted from the gross price. The costs may be those actually incurred, or established by agreement in advance. Delivery stumpage. The trees are sold as standing forest timber, but with a fixed net price per cubic metre of felled timber for each assortment category measured at a scaling station. This eliminates uncertainty about the volume of standing forest timber and costs for timber scaling in the forest. The agreed upon price applies to all assortments and tree species. Prices sometimes vary by assortment. 260 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Priser Prices Figur.1 Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Prisutveckling på sågtimmer av tall och gran (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for sawlogs of Scots pine and Norway spruce, delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / /72 Tall Scots pine 1973/ / / / / / /86 Gran Norway spruce 1987/ / / / / Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Figur.2 Prisutveckling på massaved av barr, gran och björk (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for pulpwood for coniferous, Norway spruce and birch delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / / /74 Barr Coniferous 1975/ / / / / / /88 Gran Norway spruce 1989/ / / /96 Björk Birch Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 261

10 Priser Prices Tabell.3 Genomsnittspriser på sågtimmer av tall och gran, löpande priser, leveransvirke Average prices of sawlogs of Scots pine and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Tall Scots pine Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 262 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Priser Prices Tabell.4 Genomsnittspriser på massaved av barr och gran, löpande priser leveransvirke Average prices of pulpwood of conifers and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Barr Conifers Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 263

12 Priser Prices Tabell.5 Genomsnittspriser på massaved av björk, löpande priser, leveransvirke Average prices of pulpwood of birch, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Björk Birch Region 1 Region 1 Hela landet Nord Northern Mellan Central Syd Southern Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 264 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Priser Prices Tabell.6 Exportpriser på pappersmassa, tidningspapper och sågade och hyvlade barrträvaror, löpande priser Export prices for wood pulp, newsprint and sawn and planed softwood, current prices År Year Pappersmassa Wood pulp Mekanisk Sulfit Sulphite massa, torr Blekt Bleached Mechanical pulp, dry Dissolving Dissolving Kr per ton torrtänkt vikt SEK per ton dry weight Annan Other På grund av ändringar i varunumenklaturen 1988 bör jämförelser med tidigare år göras för år 1988 och senare. Due to changes in the classification of commodities, coparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen. Source: Statistics, Statistical database Oblekt Unbleached Sulfat Sulphate Blekt Bleached Oblekt Unbleached Tidningspapper Newsprint Kr per ton SEK per metric ton Sågade och hyvlade barrträvaror Sawn and planed softwood Kr per m³ SEK per m 3 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 265

14 Priser Prices Tabell.7 Priser på trädbränsle och torv per MWh, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt Average prices of wood fuel and peat per MWh, current prices exclusive taxes År Year Kvartal Quarter Skogsflis Fuel chips Industri Industry Värmeverk District heating Biprodukter By-products Industri Industry Värmeverk District heating Värmeverk District heating Kr per MWh SEK per MWh P :a :a :e :e P P Prognos. Forecast. Källa: Statens energimyndighet, trädbränsle- och torvpriser, EN 0307 SM Source: Swedisch Energy Agency, Woodfuel and peat prices, EN 0307 SM Förädlade trädbränslen (briketter och pellets) Processed wood fuel briquets and pellets Stycketorv Peat in block Värmeverk District heating Frästorv Milled peat Värmeverk District heating 266 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Priser Prices Tabell.8 Priser 1 på produktiv skogsmark för försålda lantbruksfastigheter, år 2012 Prices 1 for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, year 2012 Län County Antal köp Number of purchases Köpeskilling Purchase price Medelvärde kr Average SEK 1,000 Skogsbruksvärde 2 Value of standing timber and forest land 2 Medelvärde kr Average SEK 1,000 Produktiv skogsmark 3 Productive forest land 3 kr/ha SEK/hectares Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Norra Norrland Södra Norrland Svealand Götaland Hela landet Entire country 1 Prisstatistiken omfattar vanliga lagfarna köp, utom släktköp, som ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen. Avser köp där skogsbruksvärdet utgör procent av taxeringsvärdet. Refers to ordinary purchases, i.e. No purchases made by family/relatives or special purchase not regarded as representing the market value. Refers to purchases where the value of standing timber and productive forest land is percent of the entire assessed value. 2 Skogsbruksvärde är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksenheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Uppgift om skogsbruksvärde bygger på senast tillgängliga fastighetstaxering. Value of standing timber and of productive forest land is a part of the total value which is decided through the General and simplified Assessment of Real Estate. Value of standing timber and of productive forest land above is based on the latest available Asessment of Real Estate. 3 Priset per ha är inte det totala priset per ha. Priset har räknats fram som lika stor andel som skogsbruksvärdets andel av det totala taxeringsvärdet och sedan dividerats med skogsarealen ex. om skogsbruksvärdet utgör 75 procent av det totala taxeringsvärdet har 75 procent av köpeskillingen satts i relation till skogsarealen. The price per hectare is not the total price per hectare. The price has been calculated using the proportion of value of standing timber and productive forest land to the total assessed value and then divided by forest area i.e. if value of standing timber and productive forest land represents 75 percent of the total assessed value, 75 percent of the purchase price set in relation to the area of productive forest land. Källa: Statistiska centralbyrån, Fastighetspriser och lagfartsstatistik. Source: Statistics, Real estate prices and statistics on registration. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 267

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics... 292, 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden

Läs mer

11 Trädbränsle Wood Fuel

11 Trädbränsle Wood Fuel Trädbränsle Wood Fuel Trädbränsle Wood Fuel Innehåll Contents Trädbränsle Wood Fuel...219, 222 Om statistiken Description of statistics...219, 222 Begrepp och definitioner Concepts and definitions... 221,

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising MEDDELANDE 3 2002 Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising Skogsstyrelsen NATIONAL BOARD OF FORESTRY National Board of Forestry april 2002 Project Leader Hans Samuelsson,

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden

Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden ORNIS SVECICA 12:35 45 2002 Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden STEFAN LITHNER & K. INGEMAR JÖNSSON Abstract We investigated the

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer