Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics , 258

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258"

Transkript

1 Priser Prices

2 Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics , 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood Tabeller Tables.3.5 Pris på sågtimmer/massaved Prices of sawlogs/pulpwood Exportpriser Export prices Priser på trädbränsle/torv Prices of wood fuel/peat Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter fördelat på skogsinnehavets storlek Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, distributed on the size of the productive forest land Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Priser Prices Priser Stefan Karlsson Genomsnittspriset på leveransvirke var under år 20: tallsågtimmer: 439 kronor per m³f ub gransågtimmer: 466 kronor per m³f ub barrmassaved: 270 kronor per m³f ub granmassaved: 280 kronor per m³f ub björkmassaved: 327 kronor per m³f ub Medelexportpriset för olika sortiment var år 20: sågade och hyvlade barrträvaror: kronor per m³ mekanisk massa: kronor per ton¹ blekt sulfit: kronor per ton¹ blekt sulfat: kronor per ton¹, oblekt sulfat: kronor per ton¹ tidningspapper: kronor per ton Priset på trädbränsle för olika sortiment var under 3:e kvartalet 20: skogsflis: 199 respektive 197 kronor per MWh för industri respektive värmeverk biprodukter: 170 respektive 172 kronor per MWh och för industri respektive värmeverk förädlade trädbränslen: 300 kronor per MWh värmeverk Medelpriset på försålda lantbruksfastigheters produktiva skogsmark var under 2012: medelvärde köpeskilling kronor medelvärde köpeskilling per hektar kronor ¹Per ton torrtänkt vikt. Om statistiken Inom skogsbruket förekommer olika avverkningsformer och leveranssätt för det avverkade virket. Virke kan komma från egen skog, rotposter, som leveransvirke, leveransrotköp eller avverkningsuppdrag. Prissättningen inom de olika alternativen kan variera på olika sätt samt påverkas av en mängd faktorer (se vidare Leveransformer i slutet av kapiteltexten). I tabell.1.5 redovisas prisstatistik enligt en modell som baseras på rundvirkeskvantiteter och värden vilka beräknas i så kallade SDC:s Viol-system. Urvalsvillkor i statistiken är: Endast det första köpledet ingår, dvs. affären mellan skogsägaren och den förste köparen. Priserna avser endast leveransvirke. Samtliga kvalitetsklasser ingår förutom vrak. Kvantiteterna grundar sig på inmätning vid industri. Använda metoder kan vara stockmätning, travmätning eller stickprovsmätning. Priserna avser grundpris plus tillägg och avdrag. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 255

4 Priser Prices Samtliga pristyper är med; avräkningspris, garantipris och slutpris. Detta innebär att priserna för helåret kommer att grunda sig på större andel slutpriser än priserna för kvartalen. Priserna redovisas i tre geografiska områden. Virkesprisutvecklingen för sågtimmer och massaved (leveransvirke) i figur.1 och.2 bygger på uppgifter redovisade i tabell.3.5 samt en äldre serie, 1967/ /94. Den äldre seriens prisberäkningsmodell byggde bland annat på respektive skogsägareförenings prislista och skiljer sig därför från nuvarande ovan beskrivna modell. Detta medför att en direkt prisjämförelse inte låter sig göras. Som omräkningsindex för fastprisberäkningen i 20 års prisnivå har konsumentprisindex (KPI) använts. För åren då avverkningsår inte var lika med kalenderår har KPI räknats om med hänsyn till detta. Produktpriser I tabellen.6 redovisas genomsnittliga exportpriser för de viktigaste skogsindustriprodukterna. Underlaget till tabellerna har hämtats ur SCB:s statistikdatabas. Med exportpris avses det värde till vilket godset är sålt av ex- portören, inberäknat omkostnader för försäkring och transport av godset till landets gräns, dvs. fritt gränsen eller fob (free on board) utförselhamn. Från och med 1988 tillämpas en ny tulltaxa baserad på varunomenklaturen HS (Harmonized Commodity Description and Coding System). På grund av förändringar i varunomenklaturen bör jämförelser med tidigare år inte göras för åren 1988 och senare. I tabell.7 redovisas priser på trädbränsle och torv. Trädbränslepriserna är inhämtade fritt förbrukare utan skatter. Värderingsprincipen medför att det pris som redovisas inte är det aktuella marknadspriset för respektive sortiment. Priset speglar värmeverkens och industrins kostnader för bränslet. Tecknande av långa leveransavtal kan medföra att den aktuella prisnivån på marknaden signifikant skiljer sig från den redovisade kostnaden. Fastighetspriser I tabell.8 och.9 redovisas försäljningspriser för lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Uppgifterna avser samtliga lagfarna köp av hel lantbruksfastighet, exklusive 256 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Priser Prices släktköp och speciella köp som inte ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen (5 kap. 3 FTL). Populationen utgörs dels av försålda fastigheter med enbart produktiv skogsmark och dels av fastigheter som även har andra delvärden, som åker, betesmark och ekonomibyggnader. I den senare typen av fastigheter omfattas de vars skogsbruksvärde överstiger 33 procent av totala taxeringsvärdet. Skogsbruksvärdet är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksfastigheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes under år Genom att inkludera försäljningar med mer än 33 procent skogsbruksvärde fångas de lantbruksenheter in som värdemässigt enligt allmänna och förenklade fastighetstaxeringen har relativt stor produktiv skogsmark. På lantbruksfastigheter som har flera delvärden har köpeskillingen för produktiv skogsmark beräknats genom att varje fastighets totala köpeskilling ställs i relation till hur stor andel skogsbruksvärdet utgör av det totala taxeringsvärdet. Hektarpriset har beräknats genom att dividera den framräknade köpeskillingen med den produktiva skogsarealen (hektar) som fastigheten hade enligt närmast föregående fastighetstaxering. Exempel: En försåld lantbruksfastighets skogsbruksvärde utgjorde 75 procent av totala taxeringsvärdet. Köpeskilling för den produktiva skogsmarken antas i detta fall motsvara 75 procent av totala köpeskillingen. Statistiken kan innehålla osäkerhetskällor kopplat till att uppgifter från allmänna och förenklade fastighetstaxeringen används. Skogsbruksvärdets andel av totala taxeringsvärdet kan förändras de år då en allmän eller förenklad fastighetstaxering inte genomförs. Förändringen kan till exempel bero på att föryngringsavverkning har gjorts på fastigheten. Leveransformer Nedan lämnas en kort beskrivning över de vanligaste leveransformerna inom skogsbruket: Egen skog. Ett företag har egen skog, varifrån det avverkade virket går direkt till den egna skogsindustrin. Leveransvirke. Skogsägaren själv eller med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mätningen sker sedan oftast vid framkomsten till industrin. Denna utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning sker enligt prislistor. Rotposter. Betalas till ett totalpris man kommit överens om före avverkningen. Trädens diameter i brösthöjd mäts. Dessutom mäts höjden på ett urval provträd. Därefter lämnas den stämplade och kuberade posten ut till försäljning, oftast genom anbud. Avverkningsuppdrag. En köpare utför avverkningen. Den fortsatta hanteringen av virket sker sedan på samma sätt som för leveransvirket (mätning och prisberäkning). Från det framräknade bruttovärdet dras sedan köparens kostnader för avverkningen bort. Dessa kostnader kan antingen vara verkliga självkostnader eller en i förväg överenskommen fast kostnad. Leveransrotköp. Innebär i korthet att skogen säljs som rotpost, men att priset utgår i ett fast nettopris per verkligt avverkad kubikmeter beräknad från sortimentsvis mätning av virket vid mätstation. Då kommer man i från osäkerhetsmomentet vid kubering av rotstående skog och kostnader för uppmätning i skogen. Det överenskomna priset gäller ibland rakt över alla trädslag och sortiment, ibland delas priset upp på sortiment. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 257

6 Priser Prices Prices During 20 the average prices for delivery timber were: Scots pine sawlogs, SEK 439 per m³f ub 1 Norway spruce sawlogs, SEK 466 per m³f ub Coniferous pine pulpwood, SEK 270 per m³f ub Norway spruce pulpwood, SEK 280 per m³f ub Birch pulpwood, SEK 327 per m³f ub During 20 the mean export prices for the following items were: Sawed and planed coniferous goods, SEK 1,877 per m³ Mechanical pulp, SEK 3,539 per ton 2 Bleached sulphite paper, SEK 5,203 per ton 2 Bleached sulphate paper, SEK 4,657 per ton 2 Unbleached sulphate paper, SEK 4,362 per ton 2 Newsprint, SEK 4,174 per ton Prices for wood fuel during the third quarter of 20 were: Wood chips for industry, SEK 199 per MWh Wood chips for thermal power generation, SEK 197 per MWh By-products for industry, SEK 170 per MWh By-products for thermal power generation, SEK 172 per MWh Value-added wood fuel for thermal power generation, SEK 300 per MWh During 2012 average price for sold productive forest land for agriculture and forestry estates were: For the entire country SEK 1,675,000 For the entire country per hectare SEK 56,295 1 m³f ub = cubic metres solid volume excluding bark 2 ton = metric ton air dry weight Description of Statistics Within the context of forestry, trees are felled by various methods and timber is delivered by various means. Timber may be taken from one s own forest, or purchased as standing timber, delivery timber, delivery stumpage, or as standing timber to be felled by the purchaser. Prices for such alternatives may differ in various ways, and be affected by a variety of factors (see below, Types of purchase ). Tables.1.5 show price statistics derived with procedures that are based on quantities and market values of roundwood, as calculated with the so-called VIOL system. The selection criteria for these statistics are: Only the original purchase is counted, i.e. the transaction between forest owner and initial purchaser. Only prices of delivery timber are included. All quality classes are included, with the exception of refused logs. The stated quantities are based on measurement at industry. Among the methods used are measurement of individual logs, measurement of stacked logs, and random sampling. 258 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Priser Prices The figures on prices refer to the basic price including additions and deductions. All price categories are included in the statistics on guaranteed maximum price and final price. Prices for an entire year are based on a larger proportion of final prices than is the case with quarterly prices. The prices are presented by geographical area. The price trends for sawlogs and pulpwood are shown in Figures.1 and.2, and are based on the statistics in tables.3.5 and on an older statistical series from 1967/ /94. The price calculation procedures for the older series were based on such factors as the price lists of various forest owner associations, and thus differ from the procedures noted above in connection with tables.3.5. Consequently, direct price comparisons between the two statistical series are not possible. The consumer price index (CPI) has been used to determine constant prices with year 20 as the standard. In cases where the felling year did not coincide with the calendar year, the CPI has been adjusted accordingly. Product prices Table.6 shows average export prices for the most important forest industry products. The tables are based on information from Statistics s Statistical databse. Export price is defined as the exporter s selling price, including costs for insurance and transport to the national border, or FOB (free on board) at the export harbour. Starting in 1988, new customs duties have been applied which are based on the international Harmonized Commodity Description and Coding System. Due to the changes in the classification of commodities, comparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Table.7 shows prices for peat and wood fuel. Data on wood fuel prices are before taxes. Due to the valuation formula that is applied, the prices shown in the table are not the real market prices for the goods in question. The prices reflect the fuel costs of industry and thermal power plants. As a result of delivery contracts that extend over long periods of time, real market prices may differ substantially from those shown in the table. Property prices Table.8 and.9 shows sold productive forest land for agriculture and forestry real estates. The figures refer to normal purchases, i.e. not including transactions between relatives or special purchases that are not considered to represent market value according to the terms of the Property Tax Assessment Act. The population consists of sold properties with only productive forest land and also properties including partial values from such as pasture, farm building and arable land. The latter type of properties is included if the value of standing forest and forest land exceeds 33 percent of total assessed value. Value of standing forest and forest land is a partial value of assessed value for agriculture and forestry unit determined at the general and simplified assessment of real estate. The last general assessment of real estate was conducted in year On agriculture and forestry unit with partial values purchase price for forest land has been calculated by using the relation between the values of standing forest and forest land and total assessed value. Price per hectare forest land has been calculated by dividing purchase price with total productive forest land. Example: A sold agricultural and forestry unit s value of standing forest and forest land represent 75 percent of total assessed value. Purchase price for the productive forest land is in this case assumed to be 75 percent of total purchase price. The statistics may include uncertainties related to the use of data from general and simplified assessment of real estates. The value of standing forest and forest land and its share of total assessed value can change those years when a general and simplified assessment of real estate is not conducted. The change may be due to felling activities. Types of delivery Own forest. Forest owned by an enterprise, from which it takes timber for its own use. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 259

8 Priser Prices Delivery timber. Timber which the forest owner delivers by lorry, with or without the assistance of employees or contractors. In most cases, volume and quality are assessed upon delivery in accordance with the Timber Measurement Act as applied by the regional timber measurement councils. The amount of payment is determined by price lists. Standing forest timber. Total price is determined prior to felling. Estimated volume is based on trunk diameter at breast height. The heights of a random sample of trees are also measured. After the trees to be felled are marked and their volume estimated, they are offered for sale, usually by tender. Felling by purchaser. The purchaser carries out the felling, after which measurement and pricing are carried out in the same manner as for standing forest timber. The purchaser s felling costs are then deducted from the gross price. The costs may be those actually incurred, or established by agreement in advance. Delivery stumpage. The trees are sold as standing forest timber, but with a fixed net price per cubic metre of felled timber for each assortment category measured at a scaling station. This eliminates uncertainty about the volume of standing forest timber and costs for timber scaling in the forest. The agreed upon price applies to all assortments and tree species. Prices sometimes vary by assortment. 260 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Priser Prices Figur.1 Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Prisutveckling på sågtimmer av tall och gran (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for sawlogs of Scots pine and Norway spruce, delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / /72 Tall Scots pine 1973/ / / / / / /86 Gran Norway spruce 1987/ / / / / Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Figur.2 Prisutveckling på massaved av barr, gran och björk (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for pulpwood for coniferous, Norway spruce and birch delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / / /74 Barr Coniferous 1975/ / / / / / /88 Gran Norway spruce 1989/ / / /96 Björk Birch Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 261

10 Priser Prices Tabell.3 Genomsnittspriser på sågtimmer av tall och gran, löpande priser, leveransvirke Average prices of sawlogs of Scots pine and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Tall Scots pine Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 262 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Priser Prices Tabell.4 Genomsnittspriser på massaved av barr och gran, löpande priser leveransvirke Average prices of pulpwood of conifers and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Barr Conifers Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 263

12 Priser Prices Tabell.5 Genomsnittspriser på massaved av björk, löpande priser, leveransvirke Average prices of pulpwood of birch, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Björk Birch Region 1 Region 1 Hela landet Nord Northern Mellan Central Syd Southern Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 264 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Priser Prices Tabell.6 Exportpriser på pappersmassa, tidningspapper och sågade och hyvlade barrträvaror, löpande priser Export prices for wood pulp, newsprint and sawn and planed softwood, current prices År Year Pappersmassa Wood pulp Mekanisk Sulfit Sulphite massa, torr Blekt Bleached Mechanical pulp, dry Dissolving Dissolving Kr per ton torrtänkt vikt SEK per ton dry weight Annan Other På grund av ändringar i varunumenklaturen 1988 bör jämförelser med tidigare år göras för år 1988 och senare. Due to changes in the classification of commodities, coparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen. Source: Statistics, Statistical database Oblekt Unbleached Sulfat Sulphate Blekt Bleached Oblekt Unbleached Tidningspapper Newsprint Kr per ton SEK per metric ton Sågade och hyvlade barrträvaror Sawn and planed softwood Kr per m³ SEK per m 3 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 265

14 Priser Prices Tabell.7 Priser på trädbränsle och torv per MWh, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt Average prices of wood fuel and peat per MWh, current prices exclusive taxes År Year Kvartal Quarter Skogsflis Fuel chips Industri Industry Värmeverk District heating Biprodukter By-products Industri Industry Värmeverk District heating Värmeverk District heating Kr per MWh SEK per MWh P :a :a :e :e P P Prognos. Forecast. Källa: Statens energimyndighet, trädbränsle- och torvpriser, EN 0307 SM Source: Swedisch Energy Agency, Woodfuel and peat prices, EN 0307 SM Förädlade trädbränslen (briketter och pellets) Processed wood fuel briquets and pellets Stycketorv Peat in block Värmeverk District heating Frästorv Milled peat Värmeverk District heating 266 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Priser Prices Tabell.8 Priser 1 på produktiv skogsmark för försålda lantbruksfastigheter, år 2012 Prices 1 for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, year 2012 Län County Antal köp Number of purchases Köpeskilling Purchase price Medelvärde kr Average SEK 1,000 Skogsbruksvärde 2 Value of standing timber and forest land 2 Medelvärde kr Average SEK 1,000 Produktiv skogsmark 3 Productive forest land 3 kr/ha SEK/hectares Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Norra Norrland Södra Norrland Svealand Götaland Hela landet Entire country 1 Prisstatistiken omfattar vanliga lagfarna köp, utom släktköp, som ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen. Avser köp där skogsbruksvärdet utgör procent av taxeringsvärdet. Refers to ordinary purchases, i.e. No purchases made by family/relatives or special purchase not regarded as representing the market value. Refers to purchases where the value of standing timber and productive forest land is percent of the entire assessed value. 2 Skogsbruksvärde är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksenheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Uppgift om skogsbruksvärde bygger på senast tillgängliga fastighetstaxering. Value of standing timber and of productive forest land is a part of the total value which is decided through the General and simplified Assessment of Real Estate. Value of standing timber and of productive forest land above is based on the latest available Asessment of Real Estate. 3 Priset per ha är inte det totala priset per ha. Priset har räknats fram som lika stor andel som skogsbruksvärdets andel av det totala taxeringsvärdet och sedan dividerats med skogsarealen ex. om skogsbruksvärdet utgör 75 procent av det totala taxeringsvärdet har 75 procent av köpeskillingen satts i relation till skogsarealen. The price per hectare is not the total price per hectare. The price has been calculated using the proportion of value of standing timber and productive forest land to the total assessed value and then divided by forest area i.e. if value of standing timber and productive forest land represents 75 percent of the total assessed value, 75 percent of the purchase price set in relation to the area of productive forest land. Källa: Statistiska centralbyrån, Fastighetspriser och lagfartsstatistik. Source: Statistics, Real estate prices and statistics on registration. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 267

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics... 292, 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

3 Skog och skogsmark Forest and Forest Land

3 Skog och skogsmark Forest and Forest Land Skog och skogsmark Forest and Forest Land Skog och skogsmark Forest and Forest Land Innehåll Contents Skog och skogsmark Forest and Forest Land...4, 46 Om statistiken Description of statistics... 4, 46

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2011-10-07 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankkontonummer i svenska banker består av ett clearingnummer (fyra siffror)

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se BO 41 SM 1401 Fastighetsprisstatistik 2013 Småhus, hyreshus, industrifastigheter och lantbruk Prices of real estate in 2013 I korta drag Fastigheter för 219 miljarder kronor bytte ägare 2013 Totalt 135

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 MI 30 SM 1401 Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 Slutlig statistik Sales of fertilisers for agricultural and horticultural purposes in 2012/13. Final statistics I korta

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer