Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics , 258

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258"

Transkript

1 Priser Prices

2 Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics , 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood Tabeller Tables.3.5 Pris på sågtimmer/massaved Prices of sawlogs/pulpwood Exportpriser Export prices Priser på trädbränsle/torv Prices of wood fuel/peat Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter fördelat på skogsinnehavets storlek Prices for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, distributed on the size of the productive forest land Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Priser Prices Priser Stefan Karlsson Genomsnittspriset på leveransvirke var under år 20: tallsågtimmer: 439 kronor per m³f ub gransågtimmer: 466 kronor per m³f ub barrmassaved: 270 kronor per m³f ub granmassaved: 280 kronor per m³f ub björkmassaved: 327 kronor per m³f ub Medelexportpriset för olika sortiment var år 20: sågade och hyvlade barrträvaror: kronor per m³ mekanisk massa: kronor per ton¹ blekt sulfit: kronor per ton¹ blekt sulfat: kronor per ton¹, oblekt sulfat: kronor per ton¹ tidningspapper: kronor per ton Priset på trädbränsle för olika sortiment var under 3:e kvartalet 20: skogsflis: 199 respektive 197 kronor per MWh för industri respektive värmeverk biprodukter: 170 respektive 172 kronor per MWh och för industri respektive värmeverk förädlade trädbränslen: 300 kronor per MWh värmeverk Medelpriset på försålda lantbruksfastigheters produktiva skogsmark var under 2012: medelvärde köpeskilling kronor medelvärde köpeskilling per hektar kronor ¹Per ton torrtänkt vikt. Om statistiken Inom skogsbruket förekommer olika avverkningsformer och leveranssätt för det avverkade virket. Virke kan komma från egen skog, rotposter, som leveransvirke, leveransrotköp eller avverkningsuppdrag. Prissättningen inom de olika alternativen kan variera på olika sätt samt påverkas av en mängd faktorer (se vidare Leveransformer i slutet av kapiteltexten). I tabell.1.5 redovisas prisstatistik enligt en modell som baseras på rundvirkeskvantiteter och värden vilka beräknas i så kallade SDC:s Viol-system. Urvalsvillkor i statistiken är: Endast det första köpledet ingår, dvs. affären mellan skogsägaren och den förste köparen. Priserna avser endast leveransvirke. Samtliga kvalitetsklasser ingår förutom vrak. Kvantiteterna grundar sig på inmätning vid industri. Använda metoder kan vara stockmätning, travmätning eller stickprovsmätning. Priserna avser grundpris plus tillägg och avdrag. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 255

4 Priser Prices Samtliga pristyper är med; avräkningspris, garantipris och slutpris. Detta innebär att priserna för helåret kommer att grunda sig på större andel slutpriser än priserna för kvartalen. Priserna redovisas i tre geografiska områden. Virkesprisutvecklingen för sågtimmer och massaved (leveransvirke) i figur.1 och.2 bygger på uppgifter redovisade i tabell.3.5 samt en äldre serie, 1967/ /94. Den äldre seriens prisberäkningsmodell byggde bland annat på respektive skogsägareförenings prislista och skiljer sig därför från nuvarande ovan beskrivna modell. Detta medför att en direkt prisjämförelse inte låter sig göras. Som omräkningsindex för fastprisberäkningen i 20 års prisnivå har konsumentprisindex (KPI) använts. För åren då avverkningsår inte var lika med kalenderår har KPI räknats om med hänsyn till detta. Produktpriser I tabellen.6 redovisas genomsnittliga exportpriser för de viktigaste skogsindustriprodukterna. Underlaget till tabellerna har hämtats ur SCB:s statistikdatabas. Med exportpris avses det värde till vilket godset är sålt av ex- portören, inberäknat omkostnader för försäkring och transport av godset till landets gräns, dvs. fritt gränsen eller fob (free on board) utförselhamn. Från och med 1988 tillämpas en ny tulltaxa baserad på varunomenklaturen HS (Harmonized Commodity Description and Coding System). På grund av förändringar i varunomenklaturen bör jämförelser med tidigare år inte göras för åren 1988 och senare. I tabell.7 redovisas priser på trädbränsle och torv. Trädbränslepriserna är inhämtade fritt förbrukare utan skatter. Värderingsprincipen medför att det pris som redovisas inte är det aktuella marknadspriset för respektive sortiment. Priset speglar värmeverkens och industrins kostnader för bränslet. Tecknande av långa leveransavtal kan medföra att den aktuella prisnivån på marknaden signifikant skiljer sig från den redovisade kostnaden. Fastighetspriser I tabell.8 och.9 redovisas försäljningspriser för lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Uppgifterna avser samtliga lagfarna köp av hel lantbruksfastighet, exklusive 256 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Priser Prices släktköp och speciella köp som inte ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen (5 kap. 3 FTL). Populationen utgörs dels av försålda fastigheter med enbart produktiv skogsmark och dels av fastigheter som även har andra delvärden, som åker, betesmark och ekonomibyggnader. I den senare typen av fastigheter omfattas de vars skogsbruksvärde överstiger 33 procent av totala taxeringsvärdet. Skogsbruksvärdet är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksfastigheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes under år Genom att inkludera försäljningar med mer än 33 procent skogsbruksvärde fångas de lantbruksenheter in som värdemässigt enligt allmänna och förenklade fastighetstaxeringen har relativt stor produktiv skogsmark. På lantbruksfastigheter som har flera delvärden har köpeskillingen för produktiv skogsmark beräknats genom att varje fastighets totala köpeskilling ställs i relation till hur stor andel skogsbruksvärdet utgör av det totala taxeringsvärdet. Hektarpriset har beräknats genom att dividera den framräknade köpeskillingen med den produktiva skogsarealen (hektar) som fastigheten hade enligt närmast föregående fastighetstaxering. Exempel: En försåld lantbruksfastighets skogsbruksvärde utgjorde 75 procent av totala taxeringsvärdet. Köpeskilling för den produktiva skogsmarken antas i detta fall motsvara 75 procent av totala köpeskillingen. Statistiken kan innehålla osäkerhetskällor kopplat till att uppgifter från allmänna och förenklade fastighetstaxeringen används. Skogsbruksvärdets andel av totala taxeringsvärdet kan förändras de år då en allmän eller förenklad fastighetstaxering inte genomförs. Förändringen kan till exempel bero på att föryngringsavverkning har gjorts på fastigheten. Leveransformer Nedan lämnas en kort beskrivning över de vanligaste leveransformerna inom skogsbruket: Egen skog. Ett företag har egen skog, varifrån det avverkade virket går direkt till den egna skogsindustrin. Leveransvirke. Skogsägaren själv eller med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mätningen sker sedan oftast vid framkomsten till industrin. Denna utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning sker enligt prislistor. Rotposter. Betalas till ett totalpris man kommit överens om före avverkningen. Trädens diameter i brösthöjd mäts. Dessutom mäts höjden på ett urval provträd. Därefter lämnas den stämplade och kuberade posten ut till försäljning, oftast genom anbud. Avverkningsuppdrag. En köpare utför avverkningen. Den fortsatta hanteringen av virket sker sedan på samma sätt som för leveransvirket (mätning och prisberäkning). Från det framräknade bruttovärdet dras sedan köparens kostnader för avverkningen bort. Dessa kostnader kan antingen vara verkliga självkostnader eller en i förväg överenskommen fast kostnad. Leveransrotköp. Innebär i korthet att skogen säljs som rotpost, men att priset utgår i ett fast nettopris per verkligt avverkad kubikmeter beräknad från sortimentsvis mätning av virket vid mätstation. Då kommer man i från osäkerhetsmomentet vid kubering av rotstående skog och kostnader för uppmätning i skogen. Det överenskomna priset gäller ibland rakt över alla trädslag och sortiment, ibland delas priset upp på sortiment. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 257

6 Priser Prices Prices During 20 the average prices for delivery timber were: Scots pine sawlogs, SEK 439 per m³f ub 1 Norway spruce sawlogs, SEK 466 per m³f ub Coniferous pine pulpwood, SEK 270 per m³f ub Norway spruce pulpwood, SEK 280 per m³f ub Birch pulpwood, SEK 327 per m³f ub During 20 the mean export prices for the following items were: Sawed and planed coniferous goods, SEK 1,877 per m³ Mechanical pulp, SEK 3,539 per ton 2 Bleached sulphite paper, SEK 5,203 per ton 2 Bleached sulphate paper, SEK 4,657 per ton 2 Unbleached sulphate paper, SEK 4,362 per ton 2 Newsprint, SEK 4,174 per ton Prices for wood fuel during the third quarter of 20 were: Wood chips for industry, SEK 199 per MWh Wood chips for thermal power generation, SEK 197 per MWh By-products for industry, SEK 170 per MWh By-products for thermal power generation, SEK 172 per MWh Value-added wood fuel for thermal power generation, SEK 300 per MWh During 2012 average price for sold productive forest land for agriculture and forestry estates were: For the entire country SEK 1,675,000 For the entire country per hectare SEK 56,295 1 m³f ub = cubic metres solid volume excluding bark 2 ton = metric ton air dry weight Description of Statistics Within the context of forestry, trees are felled by various methods and timber is delivered by various means. Timber may be taken from one s own forest, or purchased as standing timber, delivery timber, delivery stumpage, or as standing timber to be felled by the purchaser. Prices for such alternatives may differ in various ways, and be affected by a variety of factors (see below, Types of purchase ). Tables.1.5 show price statistics derived with procedures that are based on quantities and market values of roundwood, as calculated with the so-called VIOL system. The selection criteria for these statistics are: Only the original purchase is counted, i.e. the transaction between forest owner and initial purchaser. Only prices of delivery timber are included. All quality classes are included, with the exception of refused logs. The stated quantities are based on measurement at industry. Among the methods used are measurement of individual logs, measurement of stacked logs, and random sampling. 258 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Priser Prices The figures on prices refer to the basic price including additions and deductions. All price categories are included in the statistics on guaranteed maximum price and final price. Prices for an entire year are based on a larger proportion of final prices than is the case with quarterly prices. The prices are presented by geographical area. The price trends for sawlogs and pulpwood are shown in Figures.1 and.2, and are based on the statistics in tables.3.5 and on an older statistical series from 1967/ /94. The price calculation procedures for the older series were based on such factors as the price lists of various forest owner associations, and thus differ from the procedures noted above in connection with tables.3.5. Consequently, direct price comparisons between the two statistical series are not possible. The consumer price index (CPI) has been used to determine constant prices with year 20 as the standard. In cases where the felling year did not coincide with the calendar year, the CPI has been adjusted accordingly. Product prices Table.6 shows average export prices for the most important forest industry products. The tables are based on information from Statistics s Statistical databse. Export price is defined as the exporter s selling price, including costs for insurance and transport to the national border, or FOB (free on board) at the export harbour. Starting in 1988, new customs duties have been applied which are based on the international Harmonized Commodity Description and Coding System. Due to the changes in the classification of commodities, comparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Table.7 shows prices for peat and wood fuel. Data on wood fuel prices are before taxes. Due to the valuation formula that is applied, the prices shown in the table are not the real market prices for the goods in question. The prices reflect the fuel costs of industry and thermal power plants. As a result of delivery contracts that extend over long periods of time, real market prices may differ substantially from those shown in the table. Property prices Table.8 and.9 shows sold productive forest land for agriculture and forestry real estates. The figures refer to normal purchases, i.e. not including transactions between relatives or special purchases that are not considered to represent market value according to the terms of the Property Tax Assessment Act. The population consists of sold properties with only productive forest land and also properties including partial values from such as pasture, farm building and arable land. The latter type of properties is included if the value of standing forest and forest land exceeds 33 percent of total assessed value. Value of standing forest and forest land is a partial value of assessed value for agriculture and forestry unit determined at the general and simplified assessment of real estate. The last general assessment of real estate was conducted in year On agriculture and forestry unit with partial values purchase price for forest land has been calculated by using the relation between the values of standing forest and forest land and total assessed value. Price per hectare forest land has been calculated by dividing purchase price with total productive forest land. Example: A sold agricultural and forestry unit s value of standing forest and forest land represent 75 percent of total assessed value. Purchase price for the productive forest land is in this case assumed to be 75 percent of total purchase price. The statistics may include uncertainties related to the use of data from general and simplified assessment of real estates. The value of standing forest and forest land and its share of total assessed value can change those years when a general and simplified assessment of real estate is not conducted. The change may be due to felling activities. Types of delivery Own forest. Forest owned by an enterprise, from which it takes timber for its own use. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 259

8 Priser Prices Delivery timber. Timber which the forest owner delivers by lorry, with or without the assistance of employees or contractors. In most cases, volume and quality are assessed upon delivery in accordance with the Timber Measurement Act as applied by the regional timber measurement councils. The amount of payment is determined by price lists. Standing forest timber. Total price is determined prior to felling. Estimated volume is based on trunk diameter at breast height. The heights of a random sample of trees are also measured. After the trees to be felled are marked and their volume estimated, they are offered for sale, usually by tender. Felling by purchaser. The purchaser carries out the felling, after which measurement and pricing are carried out in the same manner as for standing forest timber. The purchaser s felling costs are then deducted from the gross price. The costs may be those actually incurred, or established by agreement in advance. Delivery stumpage. The trees are sold as standing forest timber, but with a fixed net price per cubic metre of felled timber for each assortment category measured at a scaling station. This eliminates uncertainty about the volume of standing forest timber and costs for timber scaling in the forest. The agreed upon price applies to all assortments and tree species. Prices sometimes vary by assortment. 260 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Priser Prices Figur.1 Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Prisutveckling på sågtimmer av tall och gran (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for sawlogs of Scots pine and Norway spruce, delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / /72 Tall Scots pine 1973/ / / / / / /86 Gran Norway spruce 1987/ / / / / Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Figur.2 Prisutveckling på massaved av barr, gran och björk (leveransvirke) i 20 års prisnivå (justerat med KPI) Price trends for pulpwood for coniferous, Norway spruce and birch delivery logs, in the price level of 20 (deflated with CPI) Kr/m 3 f ub SEK/m 3 f ub Äldre serie 1 Older series 1 Ny serie 1 New series / / / /74 Barr Coniferous 1975/ / / / / / /88 Gran Norway spruce 1989/ / / /96 Björk Birch Avverkningsår/kalenderår Felling year/calendar year 1 Se kapiteltexten. See the chapter text. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 261

10 Priser Prices Tabell.3 Genomsnittspriser på sågtimmer av tall och gran, löpande priser, leveransvirke Average prices of sawlogs of Scots pine and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Tall Scots pine Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 262 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Priser Prices Tabell.4 Genomsnittspriser på massaved av barr och gran, löpande priser leveransvirke Average prices of pulpwood of conifers and Norway spruce, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Barr Conifers Region 1 Region 1 Nord Northern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Gran Norway spruce Region 1 Region 1 Nord Norhern Mellan Central Syd Southern Hela landet Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 263

12 Priser Prices Tabell.5 Genomsnittspriser på massaved av björk, löpande priser, leveransvirke Average prices of pulpwood of birch, current prices, delivery logs År Year Kvartal Quarter Björk Birch Region 1 Region 1 Hela landet Nord Northern Mellan Central Syd Southern Entire country Kr per m³f ub SEK per cubic metre solid volume excl. bark :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e :a :a :e :e För regionindelningen, se bilaga 6, figur 3. Nord motsvarar VMF Nord, Mellan motsvarar VMF Qbera och Syd motsvarar VMF Syd. Boundaries of regions, see Appendix 6, Figure 3. Northern equals to VMF Nord, Central equals VMF Qbera and Southern equals VMF Syd. Källa: SDC; Skogsstyrelsen, enheten för policy och analys. Source: SDC; Swedish Forest Agency, Policy and Analysis Division. 264 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Priser Prices Tabell.6 Exportpriser på pappersmassa, tidningspapper och sågade och hyvlade barrträvaror, löpande priser Export prices for wood pulp, newsprint and sawn and planed softwood, current prices År Year Pappersmassa Wood pulp Mekanisk Sulfit Sulphite massa, torr Blekt Bleached Mechanical pulp, dry Dissolving Dissolving Kr per ton torrtänkt vikt SEK per ton dry weight Annan Other På grund av ändringar i varunumenklaturen 1988 bör jämförelser med tidigare år göras för år 1988 och senare. Due to changes in the classification of commodities, coparisons of periods before and after 1988 are not feasible. Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen. Source: Statistics, Statistical database Oblekt Unbleached Sulfat Sulphate Blekt Bleached Oblekt Unbleached Tidningspapper Newsprint Kr per ton SEK per metric ton Sågade och hyvlade barrträvaror Sawn and planed softwood Kr per m³ SEK per m 3 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 265

14 Priser Prices Tabell.7 Priser på trädbränsle och torv per MWh, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt Average prices of wood fuel and peat per MWh, current prices exclusive taxes År Year Kvartal Quarter Skogsflis Fuel chips Industri Industry Värmeverk District heating Biprodukter By-products Industri Industry Värmeverk District heating Värmeverk District heating Kr per MWh SEK per MWh P :a :a :e :e P P Prognos. Forecast. Källa: Statens energimyndighet, trädbränsle- och torvpriser, EN 0307 SM Source: Swedisch Energy Agency, Woodfuel and peat prices, EN 0307 SM Förädlade trädbränslen (briketter och pellets) Processed wood fuel briquets and pellets Stycketorv Peat in block Värmeverk District heating Frästorv Milled peat Värmeverk District heating 266 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Priser Prices Tabell.8 Priser 1 på produktiv skogsmark för försålda lantbruksfastigheter, år 2012 Prices 1 for sold productive forest land for agriculture and forestry real estates, year 2012 Län County Antal köp Number of purchases Köpeskilling Purchase price Medelvärde kr Average SEK 1,000 Skogsbruksvärde 2 Value of standing timber and forest land 2 Medelvärde kr Average SEK 1,000 Produktiv skogsmark 3 Productive forest land 3 kr/ha SEK/hectares Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Norra Norrland Södra Norrland Svealand Götaland Hela landet Entire country 1 Prisstatistiken omfattar vanliga lagfarna köp, utom släktköp, som ansetts representera marknadsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen. Avser köp där skogsbruksvärdet utgör procent av taxeringsvärdet. Refers to ordinary purchases, i.e. No purchases made by family/relatives or special purchase not regarded as representing the market value. Refers to purchases where the value of standing timber and productive forest land is percent of the entire assessed value. 2 Skogsbruksvärde är ett delvärde till taxeringsvärdet för lantbruksenheter som fastställs vid allmänna och förenklade fastighetstaxeringar. Uppgift om skogsbruksvärde bygger på senast tillgängliga fastighetstaxering. Value of standing timber and of productive forest land is a part of the total value which is decided through the General and simplified Assessment of Real Estate. Value of standing timber and of productive forest land above is based on the latest available Asessment of Real Estate. 3 Priset per ha är inte det totala priset per ha. Priset har räknats fram som lika stor andel som skogsbruksvärdets andel av det totala taxeringsvärdet och sedan dividerats med skogsarealen ex. om skogsbruksvärdet utgör 75 procent av det totala taxeringsvärdet har 75 procent av köpeskillingen satts i relation till skogsarealen. The price per hectare is not the total price per hectare. The price has been calculated using the proportion of value of standing timber and productive forest land to the total assessed value and then divided by forest area i.e. if value of standing timber and productive forest land represents 75 percent of the total assessed value, 75 percent of the purchase price set in relation to the area of productive forest land. Källa: Statistiska centralbyrån, Fastighetspriser och lagfartsstatistik. Source: Statistics, Real estate prices and statistics on registration. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 267

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 Fastighets- och ägarstruktur Property and Ownership Structure

2 Fastighets- och ägarstruktur Property and Ownership Structure Fastighets- och ägarstruktur Property and Ownership Structure Fastighets- och ägarstruktur Property and Ownership Structure Innehåll Contents Fastighets- och ägarstruktur Property and Ownership Structure...3,

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

Karteller och Massavedspriser

Karteller och Massavedspriser Karteller och Massavedspriser Föredrag för Skogsägarna i Botsmark Torsdagen den 8 Mars 2012 Peter Lohmander Professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering SLU, Fakulteten för

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics... 292, 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...73, 75 Om statistiken Description of statistics... 73, 75 Begrepp och definitioner Concepts and definitions...

Läs mer

Skogsekonomiska övningar med Pinus contorta och Pinus silvestris avsedda för Jägmästarprogrammets exkursioner i Strömsund

Skogsekonomiska övningar med Pinus contorta och Pinus silvestris avsedda för Jägmästarprogrammets exkursioner i Strömsund 1 File = Strömsunds övning Lohmander 2011 Skogsekonomiska övningar med Pinus contorta och Pinus silvestris avsedda för Jägmästarprogrammets exkursioner i Strömsund Av Peter Lohmander, SLU, 2011 Utgångsläge:

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production

10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production 10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production Innehåll Contents Skogsindustrins produktion Forest Industry Production... 199, 201 Om statistiken Description of statistics...199, 201 Figurer

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...183, 185 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 183, 185 Begrepp och definitioner Concepts and

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

3 Skog och skogsmark Forest and Forest Land

3 Skog och skogsmark Forest and Forest Land Skog och skogsmark Forest and Forest Land Skog och skogsmark Forest and Forest Land Innehåll Contents Skog och skogsmark Forest and Forest Land...4, 46 Om statistiken Description of statistics... 4, 46

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Priset på jordbruksmark fortsätter att sjunka

Priset på jordbruksmark fortsätter att sjunka JO 38 SM 1401 Priser på jordbruksmark 2013 Agricultural land prices 2013 I korta drag Priset på jordbruksmark fortsätter att sjunka Det genomsnittliga priset på jordbruksmark i Sverige som helhet sjönk

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Stefan Karlsson 2016-01-29 1(10) Fördjupad dokumentation av statistiken Rundvirkespriser 2015 JO12SM1601 Varje statistikprodukt inom den officiella statistiken ska åtföljas av en aktuell Beskrivning av

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha JO 39 SM 1101 Arrendepriser på jordbruksmark 2010 Agricultural rents 2010 I korta drag Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter...187 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 187 Begrepp och definitioner General terms and definitions... 188

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén,

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén, JO 33 SM 0801 Antalet fruktträd 2007 Slutlig statistik Number of fruit trees 2007 I korta drag Minskade arealer för äpplen och päron Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Biodivers Conserv (2008) 17:893-910 DOI 10.1007/s10531-008-9335-2 SUPPLEMENTARY TABLES AND REFERENCES Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Linda Laikre Lena C.

Läs mer

Framtidens lövskog 15 mars 2013

Framtidens lövskog 15 mars 2013 Tillståndet i lövskogen! Framtidens lövskog 15 mars 2013 Lönsamhet i lövskogsbruket!? Lars Rytter The choice of species in forestry is important, and a real issue as large areas of wind-damaged forest

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kartläggning av Derome Skog AB s råvaruinköp

Kartläggning av Derome Skog AB s råvaruinköp Institutionen för teknik och design, TD Kartläggning av Derome Skog AB s råvaruinköp Mapping of Derome Skog AB s purchase of raw material Växjö 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2008 Emma Svensson Avdelningen

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer