15 Utrikeshandel Foreign Trade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Utrikeshandel Foreign Trade"

Transkript

1 Utrikeshandel Foreign Trade

2 Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics , 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden av skogs- och skogsindustriprodukter Value of Swedish exports and imports of forest and forest industry products , Export- och import av rundvirke och biprodukter Exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues Utomeuropeiska marknaders andel av den svenska barrträvaruexporten Swedish shares of non-european export markets for sawn softwood ,.19 Sveriges utrikeshandel, skogsindustriprodukter/varugrupper Swedish foreign trade, forest industry products/commodity groups Exportvärden för alla svenska varor och skogs- och skogsindustriprodukter Export value of all Swedish products and forest industry products...3 Tabeller Tables.1,.3,,7 Export av skogsprodukter.16,.17 Export of forest products...297, 299, 304, 312, 3.2,.5,.8 Import av skogsprodukter.21 Import of forest products , 302, 306, ,. Export och import av skogsprodukter Export and import of forest products Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Surendra Joshi Importen av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: 7,5 miljoner m 3 f ub rundvirke, varav 74 % var barr och 26 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 17 %, massaved av barrträd var 57 % och massaved av lövträd¹ var 26 %. 1,1 milj. m 3 f ub flis, varav 90 % av barr och 10 % av löv 1,2 miljoner m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall med mera m³ sågade och hyvlade trävaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood ton pappersmassa ton returpapper med mera ton papper och papp Exporten av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: m 3 f ub rundvirke, varav 98 % var barr och 2 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 43 %, massaved av barrträd var 55 % och massaved av lövträd¹ var 2 % m 3 f ub flis, varav 91 % barr och 9 % löv m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall m.m. 11,6 miljoner m³ sågade barrträvaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood Pappersmassa och -avfall var 4,0 miljoner ton varav blekt sulfatmassa utgjorde 2,5 miljoner ton Papper och papp var 10,1 miljoner ton. Exporten till EU (27 länder) var 7,7 miljoner ton, vilket motsvarar 76 % av hela exporten Värdet av Sveriges totala export av skogs- och skogsindustriprodukter var 119 miljarder kronor under 20, vilket var 11 % av värdet av den totala exporten (alla varor). 1 Avser enbart ek, bok och björk. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 291

4 Utrikeshandel Foreign Trade Om statistiken Statistiken för utrikeshandel med skogs- och skogsindustriprodukter baseras på information som samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) och Tullverket. Materialet bearbetas och publiceras av SCB. Uppgifterna finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas, se. Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsländer samt med övriga länder är reglerad genom EU:s förordningar. Det är en cutoffundersökning där de allra minsta företagen inte ingår i datainsamlingen. För EU-handel samlas detaljerade varu- och landuppgifter in från företag som har en handel som överstiger ett tröskelvärdet på kr för både in- utförsel från EU under 20. Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. Undersökningen har dels ett täckningsbortfall genom att samtliga företags handel med EU-länder inte ingår i statistiken och dels ett svarsbortfall genom att några företag ej lämnar uppgifter eller lämnar bristfälliga uppgifter. Dessa bortfall korrigeras löpande av SCB genom att de kompletteras med uppgifter från företagens momsredovisning. Denna bortfallskomplettering utgjorde under 20 cirka 2 procent av det totala exportvärdet och cirka 3 procent av det totala importvärdet. För handeln med icke EU-länder sker insamlingen av statistikuppgifter liksom före EU-inträdet i anslutning till tulldeklareringen av respektive sändning (EXTRA-STAT) och är i princip en totalundersökning. Statistikens kvalitet har blivit bättre jämfört med tidigare år. Men förutom täcknings- och svarsbortfallen förekommer fortfarande fel som inte alltid blir upptäckta och korrigerade. Dessa fel innebär en risk för lägre kvalitet i statistiken för i första hand enskilda varunummer. Främst råder det osäkerhet om enhetspriserna för olika sortiment och länder. När fel upptäcks kan det dessutom dröja ett antal månader innan dessa blir korrigerade. Det finns heller inte möjlighet för SCB att alltid rätta samtliga fel i de lämnade uppgifterna om mängder anges i andra enheter än ton. Av tradition är importuppgifterna ofta av bättre kvalitet än exportuppgifterna. Detta då Tullverket prioriterar kontroll av dessa då avgifter i form av tull och moms påförs importerade varor. Redovisning på länder Tidigare redovisning efter land har vid import alltid avsett land efter varans ursprung. I den del av importen som från och med 1995 införs från annat EU-land redovisas endast uppgift om avsändande medlemsland. Det betyder att varuinförsel från EU inte skiljer på om varan har ursprung i EU-land eller kommer från tredje land. För den övriga importen från tredje land, som slutligen tullbehandlas i Sverige, finns liksom tidigare uppgift om ursprungsland för varan. Varor från tredje land som redan tullbehandlats i annat EU-land och sedan införts till Sverige (till exempel import av tropiskt timmer som tullbehandlats i Nederländerna) ingår ej i denna redovisning. Uppgifter om import efter ursprungsland före 1995 är därmed inte jämförbar med nuvarande redovisning. Uppgifter för export av varor med fördelning på land är däremot oförändrad jämfört med tidigare. En noggrannare fördelning på betydande handelspartner för rundvirke, flis, sågade trävaror, pappersmassa, papper och papp samt träavfall redovisas under statistik på Varunomenklatur I samband med Sveriges inträde i EU från och med januari 1995 tillämpas varunomenklaturen KN (Kombinerade nomenklaturen) för 292 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Utrikeshandel Foreign Trade tulltaxa inom EU och ersätter därmed den tidigare använda HS (Harmonized Commodity and Co-ding System). KN-systemet grundar sig på en för alla EU-länder gemensam statistikförordning. Den största förändringen var att särredovisning av massaved och sågtimmer saknades i KN. Från och med 2002 finns åter uppdelning på sågtimmer och massaved. Kvantiteten i samtliga varugrupper i KN redovisas i ton. Vissa varugrupper redovisas dessutom i m 3 eller annat mått. FN:s varunomenklatur SITC (Standard International Trade Classification) bygger på KN:s varuindelning men summerar ihop sortiment till grövre grupper. Rundvirke Från och med 2002 finns uppdelning på massaved och sågtimmer. Det saknades från och ersätts med fördelning på barrträd och lövträd. I tabellerna.1.2,.7.8 och.10 samt i figur.9 redovisas handel med rundvirke. Flis, pellets, sågspån och träavfall Från och med 1 januari 2009 särredovisas varustatistiken för pellets, sågspån och övrigt bestående av träavfall med mera. Detta innebär att från och med år 2009 är siffror för pellets, sågspån och träavfall ej jämförbara med tidigare års siffror för sågspån och träavfall med mera. Ändringar under 20 i KN koder innebär att det finns ingen särredovisning av sågspån, träavfall med mera. De slås i ihop (440920, och ). Från och med 1995 redovisas uppgifterna endast på ton. Fram till 2008 räknades uppgifterna om till kubikmeter genom att dividera med omräkningstal 0,9. Från och med 2009 särredovisas pellets och omräknas från ton till kubikmeter genom att multiplicera med omräkningstal I tabellerna.1.2 och.7.8 samt i figur.9 redovisas handel med flis och träavfall. En tidsserie för flis och träavfall finns i tabellerna Sågade trävaror Parkettstav och profilerat virke av löv saknas, se tabellerna.1.4 på grund av att sortimenten redovisas i ojämförbara enheter. En tidsserien för sågade och hyvlade trävaror redovisas i tabell.. Träskivor Handeln med träskivor redovisas enligt SCB:s Utrikeshandel, se tabellerna.1.2. Tidigare har Skogsstyrelsen även publicerat exportstatistik från Trä- och Möbelindustriförbundets som är mera tillförlitlig än SCB:s Utrikeshandelsstatistik. Pappersmassa I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika massakvaliteter redovisas i tabell.16. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Papper och papp I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika pappers- och pappkvaliteter redovisas i tabell.. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Tropiska trävaror I tabell.21 redovisas import av tropiska trävaror från olika regioner i världen. Sammanlagda export- och importvärden Figur.18 ger en bild av export- respektive importvärden för olika varugrupper. Handeln med insatsvaror mellan de producerande branscherna i Sverige finns inte med. En nettoimport eller nettoexport av insatsvaror, som till exempel kemikalier, syns inte i denna förenklade framställning. Denna bild visar följaktligen inte branschernas bidrag till Sveriges ekonomi. Värdet av handeln fördelad på skogsoch skogsindustriprodukter redovisas i tabell.17 och figur.18. Sveriges exportvärde och importvärde av skogs- och skogsindustriprodukter fördelade på länder redovisas i figurerna.4 och.6. Sveriges exportvärden för alla varor och skogs- och skogsindustriprodukter redovisas i figur.20. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 293

6 Utrikeshandel Foreign Trade Foreign Trade Imports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 7.5 million m 3 solid volume excluding bark, of which 74 % was coniferous and 26 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 17 % of total roundwood imports, coniferous pulpwood for 57 %, and broad-leaved pulpwood for 26 % Chips and particles: 1.1 million m 3 solid volume excluding bark, of which 90 % was coniferous and 10 % broad-leaved Pellets: 1.2 million m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc: 126,000 m 3 solid volume excluding bark Wood residues, etc. 807,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed wood: 455,000 m 3 Particleboard: 480,000 m 3 Fibreboard: 302,000 m 3 Plywood: 5,000 m 3 Wood pulp: 426,000 metric tons Recovered paper: 608,000 metric tons Paper and paperboard: 881,000 metric tons Exports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 9,000 m 3 solid volume excluding bark, of which 98% was coniferous and 2 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 43 % of total roundwood exports, and coniferous pulpwood for 55 % and broad-leaved pulpwood for 2 % Chips and particles: 7,000 m 3 solid volume excluding bark, all of which 91 % was coniferous and 9 % broad-leaved Pellets: 285,000 m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc.: 740,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed softwood: 11.6 million m 3 Particleboard: 58,000 m 3 Fibreboard: 87,000 m 3 Plywood: 42,000 m 3 Wood pulp and recovered paper: 4.0 million metric tons, of which 2.5 million was bleached sulphate Paper and paperboard: 10.1 million metric tons. Exports to the EU (27 countries) amounted to 7.7 million metric tons, corresponding to 76 % of total exports In year 20 the value of Swedish exports of forestry and forest industry was SEK 118 billion. The forestry and forest industry sectors accounted for 11 % of the total export value (all goods). Billion as used here equals one thousand million (1,000,000,000) 294 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Utrikeshandel Foreign Trade Description of statistics The statistics presented here on foreign trade in forest products and forest industry products are based on data gathered by Statistics Sweden ( SCB ) and Swedish Customs. The raw data are processed and the results are published by SCB. The statistics are available on SCB s website at: Statistics on trade with both EU member states and other countries are regulated by EU directives. The survey is a cut-off survey, from which the smallest businesses are excluded. For EU trade, detailed information on products and countries is collected from companies whose annual trade exceeds SEK 4,500,000 for exports/imports within the EU in 20. Intrastat is the system for collecting statistics on trade within the EU. The coverage of the Intrastat survey is incomplete for two reasons: not all companies trade within the EU is included in the statistical data; and some companies submit inadequate data or none at all. The resulting gaps in the data are continually corrected by SCB with supplementary information from records of VAT paid by businesses. Based on that information, the underestimate due to data gaps value for 20 was calculated at approx. 2 percent of total export value and 3 percent of total import value. For trade with non-eu countries, statistical data are gathered as before Sweden s entry into the EU, i.e. from customs declarations for every shipment (reported monthly in Extrastat declarations). This provides essentially complete coverage of all export-import trade with non-eu countries. The quality of the statistics has improved in recent years. But in addition to missing data due to inadequate coverage and responses, other errors continue to occur that are not always discovered and corrected. Such errors pose a risk of reduced quality, especially for statistics on certain products. The larger problem is uncertainty regarding uniform prices for various countries and product categories. Another problem is that, when an error is detected, there may be a delay of months before it is corrected. Further, SCB is not always able to correct all errors in submitted reports where quantities are stated in measures other than metric tons. By tradition, the import data is often of better quality than export data. This is because the Customs Service prioritises control of these charges over customs duties and VAT on imported goods. Country of origin Previous statistical breakdowns of imports by country of origin have always referred to the original location of the goods in question. But as of 1995, imports from other EU member states are identified only by reference to the country from which the goods were sent to Sweden. Consequently, it is not possible to determine whether imported goods from member-states originated within or outside of the EU. For imports from non-eu countries to Sweden as the final destination, the initial country of origin is specified, as was the case prior to Goods from non-eu countries that have already entered via another member-state and have then been imported to Sweden are not included in the statistics (example: tropical timber that has cleared customs in The Netherlands). Thus, pre-1995 statistics on imports by country of origin are not comparable with those compiled since then. However, statistical procedures regarding exports by country of destination remain unchanged, and the results for years before and after 1995 are therefore comparable. Product classification Since Sweden joined the European Union on January , Sweden has applied the European Union s Combined Nomenclature (CN) in connection with customs duties within the EU, replacing the previous Harmonized commodity Coding System (HS). The CN system is based on a common set of procedures for all EU member-states. The biggest change in this context was that separate statistics on pulpwood and sawlogs were not initially included Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 295

8 Utrikeshandel Foreign Trade in CN; however, they have been restored as of Amounts of all product categories in CN are stated in metric tons. Products in some categories are also described in terms of m 3 or some other measure. The Standard International Trade Classification (SITC) of the United Nations is based on CN, but uses broader and therefore fewer categories. Roundwood Statistics on pulpwood and sawlogs have been included since They were omitted during , and replaced by distribution on coniferous and broad-leaved trees. Foreign trade in roundwood is the subject of Figure.9 and of tables.1.2,.7.8 and.10. Tables.7.8 give more detailed information concerning major trading partners, and more information is available on the website of the Swedish Forest Agency under the heading of Forestry Statistics. Chips, pellets and waste wood From January 1, 2009 separate trade statistics are available for pellets, sawdust and other byproducts etc. This means that as from 2009 figures for pellets, sawdust and other waste wood are not comparable with previous years. Changes in 20 of the CN codes means that there is no distinction of sawdust, wood residues etc. It is merged together (440920, and ). As of 1995, all statistics on chips and waste wood are given in metric tons. Those figures are converted to cubic metres by dividing with a conversion factor of 0.9. As of 2009, pellets are converted to cubic metres by multiplying with the conversion factor Figure.9 and tables.1.2 and.7.8 show trade in chips and by-products. Tables document a time series for that trade. Sawn goods Parquet floors and profile wood are not included in tables.1.4 because the data on those products are given in units of measurement that are not comparable. A time series for sawn and planed wood is shown in Table.. Wood panels The figures in tables.1.2, on foreign trade in wood panels, are from the foreign trade statistics from Statistics Sweden. Previous editions of the Statistical Yearbook of Forestry have included the export statistics of the Federation of Wood and Furniture Industries which were regarded as more reliable. Wood pulp Foreign trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table.16 documents a time series for exports, categorized by various pulp grades. Paper and paperboard International trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table. show a time series for exports, categorized by various characteristics of paper and paperboard. Tropical wood Table.21 provides information on imports of wood products of tropical origin by regions. Combined value of exports and imports Figure.18 gives a picture of export and import values for various product categories. Trade in intermediate goods within Sweden between various production sectors is not included. Neither net imports nor net exports of intermediate goods chemicals, for example are included in this simplified presentation. Accordingly, it does not reflect the contribution of those sectors to Sweden s economy. Table.17 and Figure.18 show the value of foreign trade, categorized by products of the forestry and forest products sectors. Figure.4 and.6 shows the Swedish exports and imports values of forest products and forest industry products, by country. The total values of all goods exports and exports of forest products and forest industry products are shown in Figure Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.1 Export av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa och papper och papp, år 20 Exports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quanitity 1,000 Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis o dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis o dylikt av lövträd Wood chips etc.of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera 1 Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Träavfall med mera Particles and wood residues etc. m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd Coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Mekanisk pappersmassa Mechanical pulp 3 ton Halvkemisk pappersmassa Semi-chemical pulp 3 ton Kemisk pappersmassa Chemical pulp 3 ton Sulfatmassa, oblekt Sulphate pulp, unbleached 3 ton Sulfatmassa, blekt Sulphate pulp, bleached 3 ton Sulfitmassa, oblekt Sulphite pulp, unbleached 3 ton 0 40 Sulfitmassa, blekt Sulphite pulp, bleached 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper P Newsprint P ton Tryck- och skrivpapper P Printing and writing paper P ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa exportvärde enligt ovan Value of total exports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 297

10 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.2 Import av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa samt papper och papp, år 20 Imports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quantity 1,000 s Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis och dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis och dylikt av lövträd Wood chips etc. of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera¹ Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Pappersmassa Wood pulp 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper Newsprint ton Tryck- och skrivpapper Printing and writing paper ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa importvärde enligt ovan Value of total imports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. 298 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 Export av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Exports of selected forest industry products by importing country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Mekanisk massa inkl. halvkemisk Mechanical- and semi-chemical wood pulp Sulfatmassa oblekt och blekt Sulphate pulp, unbleached and bleached Import region/land Importing region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Storbritannien United Kingdom m³ Tyskland Germany m³ Nederländerna The Netherlands m³ Danmark Denmark m³ Norge Norway m³ Afrika Africa m³ Egypten Egypt m³ Asien Asia m³ Japan Japan m³ Kina China m³ Mellanöstern Middle East m³ Saudi-Arabien Saudi Arabia m³ Nordamerika North America m³ Oceanien Oceania m³ Latinamerika Latin America m Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Tyskland Germany 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Polen Poland 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Mellanöstern Middle East 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Italien Italy 1 ton Tyskland Germany 1 ton Asien Asia 1 ton Indien India 1 ton Kina China 1 ton Övriga länder Other countries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Tyskland Germany 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 299

12 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 (fortsättning) Sortiment Assortment Returpapper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Import region/land Importing region/ country Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Nederländerna The Netherlands ton Övriga Other ton Samtliga Total ton Papper och papp, totalt P Europa Europe ton Paper and paperboard total P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Italien Italy ton Asien Asia ton Kina China ton Mellanöstern Middle East ton Saudiarabien Saudi Arabia ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Marocko Morocco ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Nordamerika North America ton Samtliga Total ton Tidningspapper P Europa Europe ton Newsprint P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Asien Asia ton Indien India ton Mellanöstern Middle East ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Nordamerika North America ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Samtliga Total ton P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Källa: Återpublicering av officiell statistik från Statistiska centralbyrån, Utrikeshandel, Sveriges statistiska databaser. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. 300 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.4 Värdet av svensk export av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Value of Swedish exports of forest and forest industry products by importing country, year 20 Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Norge Norway Nederländerna The Netherlands Danmark Denmark Italien Italy Frankrike France Kina China Polen Poland Finland Finland Spanien Spain Japan Japan Egypten Egypt Österrike Austria Belgien Belgium Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 301

14 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.5 Import av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Imports of selected forest industry products by exporting country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Returpaper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Papper och papp Paper and paperboard Export region/land Exporting region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value 1,000 SEK Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Norge Norway m³ Övriga länder Other coutries ton Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Danmark Denmark 1 ton Portugal Portugal 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Finland Finland 1 ton Tyskland Germany 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Spanien Spain 1 ton Norge Norway 1 ton Brasilien Brazil 1 ton USA USA 1 ton Chile Chile 1 ton Övriga länder Other coutries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Danmark Denmark ton Tyskland Germany ton Finland Finland ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Norge Norway ton Samtliga Total ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Finland Finland ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Norge Norway ton Övriga länder Other countries ton Samtliga Total ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.6 Värdet av svensk import av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Value of Swedish imports of forest and forest industry products by exporting country, year 20 Norge Norway Tyskland Germany Finland Finland Polen Poland Danmark Denmark Lettland Latvia Estland Estonia Nederländerna The Netherlands Kina China Ryssland Russia Storbritannien United Kingdom Portugal Portugal USA USA Litauen Lithuania Frankrike France Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 303

16 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 Sveriges export av rundvirke, flis med mera med fördelning på importländer, år 20 Sweden s export of roundwood, chips etc. by importing countries, year 20 Importland Importing country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. rundvirke¹ Other Pine spruce pine spruce roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 0 Finland Finland Irland Ireland 1 1 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 9 1 Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 5 Norge Norway Japan Japan 0 6 Kina China Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 304 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

17 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 (fortsättning) Importland Importing country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Pellets² Sawdust, wood residues etc. 2 Barr Conif. Löv Broadl m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 Finland Finland Irland Ireland 2 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 0 23 Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan 6 Kina China 3 Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 455 Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. From 2009 onwards, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 305

18 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 Sveriges import av rundvirke, flis med mera med fördelning på exportländer, år 20 Sweden s import of roundwood, chips etc. by exporting countries, year 20 Exportland Exporting country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots pine Gran Norway spruce Övrig barr Other conif. Tall Scots pine Gran Norway spruce Bok Beech Björk Birch rundvirke¹ Other roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 0 Norge Norway Ryssland Russia USA USA 5 Övriga Other 2 Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 306 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

19 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 (fortsättning) Exportland Exporting country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Barr Conif. Löv Broadl. Pellets² Sawdust, wood residues etc m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland 1 82 Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Uppgifter särredovisas från Tidigare uppgifter ingick i träavfall med mera. Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. Figures separated from 2009.Prior to 2009 the figures were included in the category of wood residues etc. From 2009 onward, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 307

20 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.9 Sveriges export och import av rundvirke och biprodukter, år 20 Sweden s exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues, year 20 Sveriges export 20, m 3 fub Swedish exports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 336 Pellets Pellets 285 Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 212 Övrigt rundvirke Other roundwood 8 Flis-barr Coniferous wood chips 144 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 103 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 23 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 14 Sågtimmer övr. barr Sawlogs of other coniferous Massaved av björk Pulpwood of birch 8 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 3 Övrigt lövträd Other broad-leaved 1 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 1 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 0 Sågtimmer av bok Sawlogs other beech 0 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 0 Summa Total Danmark Denmark 262 Norge Norway 728 Tyskland Germany 122 Finland Finland 9 Sveriges import 20, m 3 fub Swedish imports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine Massaved m.m. av björk Pulpwood of birch Pellets Pellets Flis-barr Wood chips of coniferous 984 Övrigt lövträd Other broad-leaved 959 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 838 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 736 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 333 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 116 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 112 Sågtimmer av övr. barr Sawlogs of other coniferous 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 36 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 18 Övrigt rundvirke Other roundwood 11 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 3 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 1 Sågtimmer av bok Sawlogs of beech 0 Summa Total Danmark Denmark 200 Norge Norway Tyskland Germany 3 Finland Finland 953 Ryssland Russia Estland Estonia Lettland Latvia Litauen Lithuania Cubic metre solid volume excluding bark. 2 För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. Agency. 308 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising MEDDELANDE 3 2002 Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising Skogsstyrelsen NATIONAL BOARD OF FORESTRY National Board of Forestry april 2002 Project Leader Hans Samuelsson,

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 3/03 HA-oljor i bildäck förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN HA-oljor i bildäck - förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Bibliometrisk översikt över Kina och svensk-kinesiskt samarbete

Bibliometrisk översikt över Kina och svensk-kinesiskt samarbete Bibliometrisk översikt över och svensk-kinesiskt samarbete av Staffan Karlsson Vetenskapsrådet Innehåll Analys av vetenskaplig publicering Vetenskapsrådet... 3 Sammanfattning... 3 Introduktion... 4 Metodik...

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Missbruk av svenska pass

Missbruk av svenska pass Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass Omfattning och åtgärdsförslag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Farliga ämnen i tatueringsfärger

Farliga ämnen i tatueringsfärger Rapport Nr 3/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Farliga ämnen i tatueringsfärger Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering rapport

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer