15 Utrikeshandel Foreign Trade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Utrikeshandel Foreign Trade"

Transkript

1 Utrikeshandel Foreign Trade

2 Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics , 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden av skogs- och skogsindustriprodukter Value of Swedish exports and imports of forest and forest industry products , Export- och import av rundvirke och biprodukter Exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues Utomeuropeiska marknaders andel av den svenska barrträvaruexporten Swedish shares of non-european export markets for sawn softwood ,.19 Sveriges utrikeshandel, skogsindustriprodukter/varugrupper Swedish foreign trade, forest industry products/commodity groups Exportvärden för alla svenska varor och skogs- och skogsindustriprodukter Export value of all Swedish products and forest industry products...3 Tabeller Tables.1,.3,,7 Export av skogsprodukter.16,.17 Export of forest products...297, 299, 304, 312, 3.2,.5,.8 Import av skogsprodukter.21 Import of forest products , 302, 306, ,. Export och import av skogsprodukter Export and import of forest products Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Surendra Joshi Importen av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: 7,5 miljoner m 3 f ub rundvirke, varav 74 % var barr och 26 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 17 %, massaved av barrträd var 57 % och massaved av lövträd¹ var 26 %. 1,1 milj. m 3 f ub flis, varav 90 % av barr och 10 % av löv 1,2 miljoner m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall med mera m³ sågade och hyvlade trävaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood ton pappersmassa ton returpapper med mera ton papper och papp Exporten av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: m 3 f ub rundvirke, varav 98 % var barr och 2 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 43 %, massaved av barrträd var 55 % och massaved av lövträd¹ var 2 % m 3 f ub flis, varav 91 % barr och 9 % löv m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall m.m. 11,6 miljoner m³ sågade barrträvaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood Pappersmassa och -avfall var 4,0 miljoner ton varav blekt sulfatmassa utgjorde 2,5 miljoner ton Papper och papp var 10,1 miljoner ton. Exporten till EU (27 länder) var 7,7 miljoner ton, vilket motsvarar 76 % av hela exporten Värdet av Sveriges totala export av skogs- och skogsindustriprodukter var 119 miljarder kronor under 20, vilket var 11 % av värdet av den totala exporten (alla varor). 1 Avser enbart ek, bok och björk. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 291

4 Utrikeshandel Foreign Trade Om statistiken Statistiken för utrikeshandel med skogs- och skogsindustriprodukter baseras på information som samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) och Tullverket. Materialet bearbetas och publiceras av SCB. Uppgifterna finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas, se. Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsländer samt med övriga länder är reglerad genom EU:s förordningar. Det är en cutoffundersökning där de allra minsta företagen inte ingår i datainsamlingen. För EU-handel samlas detaljerade varu- och landuppgifter in från företag som har en handel som överstiger ett tröskelvärdet på kr för både in- utförsel från EU under 20. Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. Undersökningen har dels ett täckningsbortfall genom att samtliga företags handel med EU-länder inte ingår i statistiken och dels ett svarsbortfall genom att några företag ej lämnar uppgifter eller lämnar bristfälliga uppgifter. Dessa bortfall korrigeras löpande av SCB genom att de kompletteras med uppgifter från företagens momsredovisning. Denna bortfallskomplettering utgjorde under 20 cirka 2 procent av det totala exportvärdet och cirka 3 procent av det totala importvärdet. För handeln med icke EU-länder sker insamlingen av statistikuppgifter liksom före EU-inträdet i anslutning till tulldeklareringen av respektive sändning (EXTRA-STAT) och är i princip en totalundersökning. Statistikens kvalitet har blivit bättre jämfört med tidigare år. Men förutom täcknings- och svarsbortfallen förekommer fortfarande fel som inte alltid blir upptäckta och korrigerade. Dessa fel innebär en risk för lägre kvalitet i statistiken för i första hand enskilda varunummer. Främst råder det osäkerhet om enhetspriserna för olika sortiment och länder. När fel upptäcks kan det dessutom dröja ett antal månader innan dessa blir korrigerade. Det finns heller inte möjlighet för SCB att alltid rätta samtliga fel i de lämnade uppgifterna om mängder anges i andra enheter än ton. Av tradition är importuppgifterna ofta av bättre kvalitet än exportuppgifterna. Detta då Tullverket prioriterar kontroll av dessa då avgifter i form av tull och moms påförs importerade varor. Redovisning på länder Tidigare redovisning efter land har vid import alltid avsett land efter varans ursprung. I den del av importen som från och med 1995 införs från annat EU-land redovisas endast uppgift om avsändande medlemsland. Det betyder att varuinförsel från EU inte skiljer på om varan har ursprung i EU-land eller kommer från tredje land. För den övriga importen från tredje land, som slutligen tullbehandlas i Sverige, finns liksom tidigare uppgift om ursprungsland för varan. Varor från tredje land som redan tullbehandlats i annat EU-land och sedan införts till Sverige (till exempel import av tropiskt timmer som tullbehandlats i Nederländerna) ingår ej i denna redovisning. Uppgifter om import efter ursprungsland före 1995 är därmed inte jämförbar med nuvarande redovisning. Uppgifter för export av varor med fördelning på land är däremot oförändrad jämfört med tidigare. En noggrannare fördelning på betydande handelspartner för rundvirke, flis, sågade trävaror, pappersmassa, papper och papp samt träavfall redovisas under statistik på Varunomenklatur I samband med Sveriges inträde i EU från och med januari 1995 tillämpas varunomenklaturen KN (Kombinerade nomenklaturen) för 292 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Utrikeshandel Foreign Trade tulltaxa inom EU och ersätter därmed den tidigare använda HS (Harmonized Commodity and Co-ding System). KN-systemet grundar sig på en för alla EU-länder gemensam statistikförordning. Den största förändringen var att särredovisning av massaved och sågtimmer saknades i KN. Från och med 2002 finns åter uppdelning på sågtimmer och massaved. Kvantiteten i samtliga varugrupper i KN redovisas i ton. Vissa varugrupper redovisas dessutom i m 3 eller annat mått. FN:s varunomenklatur SITC (Standard International Trade Classification) bygger på KN:s varuindelning men summerar ihop sortiment till grövre grupper. Rundvirke Från och med 2002 finns uppdelning på massaved och sågtimmer. Det saknades från och ersätts med fördelning på barrträd och lövträd. I tabellerna.1.2,.7.8 och.10 samt i figur.9 redovisas handel med rundvirke. Flis, pellets, sågspån och träavfall Från och med 1 januari 2009 särredovisas varustatistiken för pellets, sågspån och övrigt bestående av träavfall med mera. Detta innebär att från och med år 2009 är siffror för pellets, sågspån och träavfall ej jämförbara med tidigare års siffror för sågspån och träavfall med mera. Ändringar under 20 i KN koder innebär att det finns ingen särredovisning av sågspån, träavfall med mera. De slås i ihop (440920, och ). Från och med 1995 redovisas uppgifterna endast på ton. Fram till 2008 räknades uppgifterna om till kubikmeter genom att dividera med omräkningstal 0,9. Från och med 2009 särredovisas pellets och omräknas från ton till kubikmeter genom att multiplicera med omräkningstal I tabellerna.1.2 och.7.8 samt i figur.9 redovisas handel med flis och träavfall. En tidsserie för flis och träavfall finns i tabellerna Sågade trävaror Parkettstav och profilerat virke av löv saknas, se tabellerna.1.4 på grund av att sortimenten redovisas i ojämförbara enheter. En tidsserien för sågade och hyvlade trävaror redovisas i tabell.. Träskivor Handeln med träskivor redovisas enligt SCB:s Utrikeshandel, se tabellerna.1.2. Tidigare har Skogsstyrelsen även publicerat exportstatistik från Trä- och Möbelindustriförbundets som är mera tillförlitlig än SCB:s Utrikeshandelsstatistik. Pappersmassa I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika massakvaliteter redovisas i tabell.16. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Papper och papp I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika pappers- och pappkvaliteter redovisas i tabell.. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Tropiska trävaror I tabell.21 redovisas import av tropiska trävaror från olika regioner i världen. Sammanlagda export- och importvärden Figur.18 ger en bild av export- respektive importvärden för olika varugrupper. Handeln med insatsvaror mellan de producerande branscherna i Sverige finns inte med. En nettoimport eller nettoexport av insatsvaror, som till exempel kemikalier, syns inte i denna förenklade framställning. Denna bild visar följaktligen inte branschernas bidrag till Sveriges ekonomi. Värdet av handeln fördelad på skogsoch skogsindustriprodukter redovisas i tabell.17 och figur.18. Sveriges exportvärde och importvärde av skogs- och skogsindustriprodukter fördelade på länder redovisas i figurerna.4 och.6. Sveriges exportvärden för alla varor och skogs- och skogsindustriprodukter redovisas i figur.20. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 293

6 Utrikeshandel Foreign Trade Foreign Trade Imports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 7.5 million m 3 solid volume excluding bark, of which 74 % was coniferous and 26 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 17 % of total roundwood imports, coniferous pulpwood for 57 %, and broad-leaved pulpwood for 26 % Chips and particles: 1.1 million m 3 solid volume excluding bark, of which 90 % was coniferous and 10 % broad-leaved Pellets: 1.2 million m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc: 126,000 m 3 solid volume excluding bark Wood residues, etc. 807,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed wood: 455,000 m 3 Particleboard: 480,000 m 3 Fibreboard: 302,000 m 3 Plywood: 5,000 m 3 Wood pulp: 426,000 metric tons Recovered paper: 608,000 metric tons Paper and paperboard: 881,000 metric tons Exports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 9,000 m 3 solid volume excluding bark, of which 98% was coniferous and 2 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 43 % of total roundwood exports, and coniferous pulpwood for 55 % and broad-leaved pulpwood for 2 % Chips and particles: 7,000 m 3 solid volume excluding bark, all of which 91 % was coniferous and 9 % broad-leaved Pellets: 285,000 m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc.: 740,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed softwood: 11.6 million m 3 Particleboard: 58,000 m 3 Fibreboard: 87,000 m 3 Plywood: 42,000 m 3 Wood pulp and recovered paper: 4.0 million metric tons, of which 2.5 million was bleached sulphate Paper and paperboard: 10.1 million metric tons. Exports to the EU (27 countries) amounted to 7.7 million metric tons, corresponding to 76 % of total exports In year 20 the value of Swedish exports of forestry and forest industry was SEK 118 billion. The forestry and forest industry sectors accounted for 11 % of the total export value (all goods). Billion as used here equals one thousand million (1,000,000,000) 294 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Utrikeshandel Foreign Trade Description of statistics The statistics presented here on foreign trade in forest products and forest industry products are based on data gathered by Statistics Sweden ( SCB ) and Swedish Customs. The raw data are processed and the results are published by SCB. The statistics are available on SCB s website at: Statistics on trade with both EU member states and other countries are regulated by EU directives. The survey is a cut-off survey, from which the smallest businesses are excluded. For EU trade, detailed information on products and countries is collected from companies whose annual trade exceeds SEK 4,500,000 for exports/imports within the EU in 20. Intrastat is the system for collecting statistics on trade within the EU. The coverage of the Intrastat survey is incomplete for two reasons: not all companies trade within the EU is included in the statistical data; and some companies submit inadequate data or none at all. The resulting gaps in the data are continually corrected by SCB with supplementary information from records of VAT paid by businesses. Based on that information, the underestimate due to data gaps value for 20 was calculated at approx. 2 percent of total export value and 3 percent of total import value. For trade with non-eu countries, statistical data are gathered as before Sweden s entry into the EU, i.e. from customs declarations for every shipment (reported monthly in Extrastat declarations). This provides essentially complete coverage of all export-import trade with non-eu countries. The quality of the statistics has improved in recent years. But in addition to missing data due to inadequate coverage and responses, other errors continue to occur that are not always discovered and corrected. Such errors pose a risk of reduced quality, especially for statistics on certain products. The larger problem is uncertainty regarding uniform prices for various countries and product categories. Another problem is that, when an error is detected, there may be a delay of months before it is corrected. Further, SCB is not always able to correct all errors in submitted reports where quantities are stated in measures other than metric tons. By tradition, the import data is often of better quality than export data. This is because the Customs Service prioritises control of these charges over customs duties and VAT on imported goods. Country of origin Previous statistical breakdowns of imports by country of origin have always referred to the original location of the goods in question. But as of 1995, imports from other EU member states are identified only by reference to the country from which the goods were sent to Sweden. Consequently, it is not possible to determine whether imported goods from member-states originated within or outside of the EU. For imports from non-eu countries to Sweden as the final destination, the initial country of origin is specified, as was the case prior to Goods from non-eu countries that have already entered via another member-state and have then been imported to Sweden are not included in the statistics (example: tropical timber that has cleared customs in The Netherlands). Thus, pre-1995 statistics on imports by country of origin are not comparable with those compiled since then. However, statistical procedures regarding exports by country of destination remain unchanged, and the results for years before and after 1995 are therefore comparable. Product classification Since Sweden joined the European Union on January , Sweden has applied the European Union s Combined Nomenclature (CN) in connection with customs duties within the EU, replacing the previous Harmonized commodity Coding System (HS). The CN system is based on a common set of procedures for all EU member-states. The biggest change in this context was that separate statistics on pulpwood and sawlogs were not initially included Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 295

8 Utrikeshandel Foreign Trade in CN; however, they have been restored as of Amounts of all product categories in CN are stated in metric tons. Products in some categories are also described in terms of m 3 or some other measure. The Standard International Trade Classification (SITC) of the United Nations is based on CN, but uses broader and therefore fewer categories. Roundwood Statistics on pulpwood and sawlogs have been included since They were omitted during , and replaced by distribution on coniferous and broad-leaved trees. Foreign trade in roundwood is the subject of Figure.9 and of tables.1.2,.7.8 and.10. Tables.7.8 give more detailed information concerning major trading partners, and more information is available on the website of the Swedish Forest Agency under the heading of Forestry Statistics. Chips, pellets and waste wood From January 1, 2009 separate trade statistics are available for pellets, sawdust and other byproducts etc. This means that as from 2009 figures for pellets, sawdust and other waste wood are not comparable with previous years. Changes in 20 of the CN codes means that there is no distinction of sawdust, wood residues etc. It is merged together (440920, and ). As of 1995, all statistics on chips and waste wood are given in metric tons. Those figures are converted to cubic metres by dividing with a conversion factor of 0.9. As of 2009, pellets are converted to cubic metres by multiplying with the conversion factor Figure.9 and tables.1.2 and.7.8 show trade in chips and by-products. Tables document a time series for that trade. Sawn goods Parquet floors and profile wood are not included in tables.1.4 because the data on those products are given in units of measurement that are not comparable. A time series for sawn and planed wood is shown in Table.. Wood panels The figures in tables.1.2, on foreign trade in wood panels, are from the foreign trade statistics from Statistics Sweden. Previous editions of the Statistical Yearbook of Forestry have included the export statistics of the Federation of Wood and Furniture Industries which were regarded as more reliable. Wood pulp Foreign trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table.16 documents a time series for exports, categorized by various pulp grades. Paper and paperboard International trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table. show a time series for exports, categorized by various characteristics of paper and paperboard. Tropical wood Table.21 provides information on imports of wood products of tropical origin by regions. Combined value of exports and imports Figure.18 gives a picture of export and import values for various product categories. Trade in intermediate goods within Sweden between various production sectors is not included. Neither net imports nor net exports of intermediate goods chemicals, for example are included in this simplified presentation. Accordingly, it does not reflect the contribution of those sectors to Sweden s economy. Table.17 and Figure.18 show the value of foreign trade, categorized by products of the forestry and forest products sectors. Figure.4 and.6 shows the Swedish exports and imports values of forest products and forest industry products, by country. The total values of all goods exports and exports of forest products and forest industry products are shown in Figure Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.1 Export av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa och papper och papp, år 20 Exports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quanitity 1,000 Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis o dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis o dylikt av lövträd Wood chips etc.of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera 1 Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Träavfall med mera Particles and wood residues etc. m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd Coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Mekanisk pappersmassa Mechanical pulp 3 ton Halvkemisk pappersmassa Semi-chemical pulp 3 ton Kemisk pappersmassa Chemical pulp 3 ton Sulfatmassa, oblekt Sulphate pulp, unbleached 3 ton Sulfatmassa, blekt Sulphate pulp, bleached 3 ton Sulfitmassa, oblekt Sulphite pulp, unbleached 3 ton 0 40 Sulfitmassa, blekt Sulphite pulp, bleached 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper P Newsprint P ton Tryck- och skrivpapper P Printing and writing paper P ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa exportvärde enligt ovan Value of total exports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 297

10 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.2 Import av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa samt papper och papp, år 20 Imports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quantity 1,000 s Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis och dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis och dylikt av lövträd Wood chips etc. of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera¹ Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Pappersmassa Wood pulp 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper Newsprint ton Tryck- och skrivpapper Printing and writing paper ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa importvärde enligt ovan Value of total imports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. 298 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 Export av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Exports of selected forest industry products by importing country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Mekanisk massa inkl. halvkemisk Mechanical- and semi-chemical wood pulp Sulfatmassa oblekt och blekt Sulphate pulp, unbleached and bleached Import region/land Importing region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Storbritannien United Kingdom m³ Tyskland Germany m³ Nederländerna The Netherlands m³ Danmark Denmark m³ Norge Norway m³ Afrika Africa m³ Egypten Egypt m³ Asien Asia m³ Japan Japan m³ Kina China m³ Mellanöstern Middle East m³ Saudi-Arabien Saudi Arabia m³ Nordamerika North America m³ Oceanien Oceania m³ Latinamerika Latin America m Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Tyskland Germany 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Polen Poland 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Mellanöstern Middle East 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Italien Italy 1 ton Tyskland Germany 1 ton Asien Asia 1 ton Indien India 1 ton Kina China 1 ton Övriga länder Other countries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Tyskland Germany 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 299

12 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 (fortsättning) Sortiment Assortment Returpapper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Import region/land Importing region/ country Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Nederländerna The Netherlands ton Övriga Other ton Samtliga Total ton Papper och papp, totalt P Europa Europe ton Paper and paperboard total P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Italien Italy ton Asien Asia ton Kina China ton Mellanöstern Middle East ton Saudiarabien Saudi Arabia ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Marocko Morocco ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Nordamerika North America ton Samtliga Total ton Tidningspapper P Europa Europe ton Newsprint P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Asien Asia ton Indien India ton Mellanöstern Middle East ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Nordamerika North America ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Samtliga Total ton P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Källa: Återpublicering av officiell statistik från Statistiska centralbyrån, Utrikeshandel, Sveriges statistiska databaser. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. 300 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.4 Värdet av svensk export av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Value of Swedish exports of forest and forest industry products by importing country, year 20 Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Norge Norway Nederländerna The Netherlands Danmark Denmark Italien Italy Frankrike France Kina China Polen Poland Finland Finland Spanien Spain Japan Japan Egypten Egypt Österrike Austria Belgien Belgium Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 301

14 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.5 Import av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Imports of selected forest industry products by exporting country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Returpaper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Papper och papp Paper and paperboard Export region/land Exporting region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value 1,000 SEK Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Norge Norway m³ Övriga länder Other coutries ton Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Danmark Denmark 1 ton Portugal Portugal 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Finland Finland 1 ton Tyskland Germany 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Spanien Spain 1 ton Norge Norway 1 ton Brasilien Brazil 1 ton USA USA 1 ton Chile Chile 1 ton Övriga länder Other coutries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Danmark Denmark ton Tyskland Germany ton Finland Finland ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Norge Norway ton Samtliga Total ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Finland Finland ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Norge Norway ton Övriga länder Other countries ton Samtliga Total ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.6 Värdet av svensk import av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Value of Swedish imports of forest and forest industry products by exporting country, year 20 Norge Norway Tyskland Germany Finland Finland Polen Poland Danmark Denmark Lettland Latvia Estland Estonia Nederländerna The Netherlands Kina China Ryssland Russia Storbritannien United Kingdom Portugal Portugal USA USA Litauen Lithuania Frankrike France Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 303

16 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 Sveriges export av rundvirke, flis med mera med fördelning på importländer, år 20 Sweden s export of roundwood, chips etc. by importing countries, year 20 Importland Importing country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. rundvirke¹ Other Pine spruce pine spruce roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 0 Finland Finland Irland Ireland 1 1 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 9 1 Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 5 Norge Norway Japan Japan 0 6 Kina China Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 304 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

17 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 (fortsättning) Importland Importing country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Pellets² Sawdust, wood residues etc. 2 Barr Conif. Löv Broadl m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 Finland Finland Irland Ireland 2 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 0 23 Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan 6 Kina China 3 Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 455 Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. From 2009 onwards, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 305

18 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 Sveriges import av rundvirke, flis med mera med fördelning på exportländer, år 20 Sweden s import of roundwood, chips etc. by exporting countries, year 20 Exportland Exporting country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots pine Gran Norway spruce Övrig barr Other conif. Tall Scots pine Gran Norway spruce Bok Beech Björk Birch rundvirke¹ Other roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 0 Norge Norway Ryssland Russia USA USA 5 Övriga Other 2 Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 306 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

19 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 (fortsättning) Exportland Exporting country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Barr Conif. Löv Broadl. Pellets² Sawdust, wood residues etc m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland 1 82 Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Uppgifter särredovisas från Tidigare uppgifter ingick i träavfall med mera. Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. Figures separated from 2009.Prior to 2009 the figures were included in the category of wood residues etc. From 2009 onward, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 307

20 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.9 Sveriges export och import av rundvirke och biprodukter, år 20 Sweden s exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues, year 20 Sveriges export 20, m 3 fub Swedish exports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 336 Pellets Pellets 285 Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 212 Övrigt rundvirke Other roundwood 8 Flis-barr Coniferous wood chips 144 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 103 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 23 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 14 Sågtimmer övr. barr Sawlogs of other coniferous Massaved av björk Pulpwood of birch 8 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 3 Övrigt lövträd Other broad-leaved 1 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 1 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 0 Sågtimmer av bok Sawlogs other beech 0 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 0 Summa Total Danmark Denmark 262 Norge Norway 728 Tyskland Germany 122 Finland Finland 9 Sveriges import 20, m 3 fub Swedish imports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine Massaved m.m. av björk Pulpwood of birch Pellets Pellets Flis-barr Wood chips of coniferous 984 Övrigt lövträd Other broad-leaved 959 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 838 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 736 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 333 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 116 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 112 Sågtimmer av övr. barr Sawlogs of other coniferous 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 36 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 18 Övrigt rundvirke Other roundwood 11 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 3 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 1 Sågtimmer av bok Sawlogs of beech 0 Summa Total Danmark Denmark 200 Norge Norway Tyskland Germany 3 Finland Finland 953 Ryssland Russia Estland Estonia Lettland Latvia Litauen Lithuania Cubic metre solid volume excluding bark. 2 För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. Agency. 308 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Innehåll Contents Internationell skogsstatistik International Forest Statistics...319,

Läs mer

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Helhetsanalyse for framtidas industri

Helhetsanalyse for framtidas industri Helhetsanalyse for framtidas industri Stora Enso Wood Products Omsättning miljarder Anställda Antal enheter* Produktion i 11 länder Global försäljning 1.2 4 400 23 Northern European Unit Central European

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Handel med varor och tjänster Statistisk årsbok 2012 9 Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Sida Page 9.1 Handel med varor

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok 0 9 Handel med varor och tjänster Trade in goods and services 9.1. 187 Trade in goods and services 9.

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin

SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin September 21 Om denna kvartalsrapport Så går det för skogsindustrin är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar RAPPORT Enheten för global handel Dnr: 190-0942-2000 Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer