15 Utrikeshandel Foreign Trade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Utrikeshandel Foreign Trade"

Transkript

1 Utrikeshandel Foreign Trade

2 Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics , 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden av skogs- och skogsindustriprodukter Value of Swedish exports and imports of forest and forest industry products , Export- och import av rundvirke och biprodukter Exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues Utomeuropeiska marknaders andel av den svenska barrträvaruexporten Swedish shares of non-european export markets for sawn softwood ,.19 Sveriges utrikeshandel, skogsindustriprodukter/varugrupper Swedish foreign trade, forest industry products/commodity groups Exportvärden för alla svenska varor och skogs- och skogsindustriprodukter Export value of all Swedish products and forest industry products...3 Tabeller Tables.1,.3,,7 Export av skogsprodukter.16,.17 Export of forest products...297, 299, 304, 312, 3.2,.5,.8 Import av skogsprodukter.21 Import of forest products , 302, 306, ,. Export och import av skogsprodukter Export and import of forest products Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

3 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Surendra Joshi Importen av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: 7,5 miljoner m 3 f ub rundvirke, varav 74 % var barr och 26 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 17 %, massaved av barrträd var 57 % och massaved av lövträd¹ var 26 %. 1,1 milj. m 3 f ub flis, varav 90 % av barr och 10 % av löv 1,2 miljoner m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall med mera m³ sågade och hyvlade trävaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood ton pappersmassa ton returpapper med mera ton papper och papp Exporten av skogs- och skogsindustriprodukter under 20 bestod av: m 3 f ub rundvirke, varav 98 % var barr och 2 % var löv. Av detta var andelen sågtimmer av barrträd 43 %, massaved av barrträd var 55 % och massaved av lövträd¹ var 2 % m 3 f ub flis, varav 91 % barr och 9 % löv m 3 f ub pellets m³f ub sågspån, träavfall m.m. 11,6 miljoner m³ sågade barrträvaror m³ spånskivor m³ träfiberskivor m³ plywood Pappersmassa och -avfall var 4,0 miljoner ton varav blekt sulfatmassa utgjorde 2,5 miljoner ton Papper och papp var 10,1 miljoner ton. Exporten till EU (27 länder) var 7,7 miljoner ton, vilket motsvarar 76 % av hela exporten Värdet av Sveriges totala export av skogs- och skogsindustriprodukter var 119 miljarder kronor under 20, vilket var 11 % av värdet av den totala exporten (alla varor). 1 Avser enbart ek, bok och björk. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 291

4 Utrikeshandel Foreign Trade Om statistiken Statistiken för utrikeshandel med skogs- och skogsindustriprodukter baseras på information som samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) och Tullverket. Materialet bearbetas och publiceras av SCB. Uppgifterna finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas, se. Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsländer samt med övriga länder är reglerad genom EU:s förordningar. Det är en cutoffundersökning där de allra minsta företagen inte ingår i datainsamlingen. För EU-handel samlas detaljerade varu- och landuppgifter in från företag som har en handel som överstiger ett tröskelvärdet på kr för både in- utförsel från EU under 20. Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. Undersökningen har dels ett täckningsbortfall genom att samtliga företags handel med EU-länder inte ingår i statistiken och dels ett svarsbortfall genom att några företag ej lämnar uppgifter eller lämnar bristfälliga uppgifter. Dessa bortfall korrigeras löpande av SCB genom att de kompletteras med uppgifter från företagens momsredovisning. Denna bortfallskomplettering utgjorde under 20 cirka 2 procent av det totala exportvärdet och cirka 3 procent av det totala importvärdet. För handeln med icke EU-länder sker insamlingen av statistikuppgifter liksom före EU-inträdet i anslutning till tulldeklareringen av respektive sändning (EXTRA-STAT) och är i princip en totalundersökning. Statistikens kvalitet har blivit bättre jämfört med tidigare år. Men förutom täcknings- och svarsbortfallen förekommer fortfarande fel som inte alltid blir upptäckta och korrigerade. Dessa fel innebär en risk för lägre kvalitet i statistiken för i första hand enskilda varunummer. Främst råder det osäkerhet om enhetspriserna för olika sortiment och länder. När fel upptäcks kan det dessutom dröja ett antal månader innan dessa blir korrigerade. Det finns heller inte möjlighet för SCB att alltid rätta samtliga fel i de lämnade uppgifterna om mängder anges i andra enheter än ton. Av tradition är importuppgifterna ofta av bättre kvalitet än exportuppgifterna. Detta då Tullverket prioriterar kontroll av dessa då avgifter i form av tull och moms påförs importerade varor. Redovisning på länder Tidigare redovisning efter land har vid import alltid avsett land efter varans ursprung. I den del av importen som från och med 1995 införs från annat EU-land redovisas endast uppgift om avsändande medlemsland. Det betyder att varuinförsel från EU inte skiljer på om varan har ursprung i EU-land eller kommer från tredje land. För den övriga importen från tredje land, som slutligen tullbehandlas i Sverige, finns liksom tidigare uppgift om ursprungsland för varan. Varor från tredje land som redan tullbehandlats i annat EU-land och sedan införts till Sverige (till exempel import av tropiskt timmer som tullbehandlats i Nederländerna) ingår ej i denna redovisning. Uppgifter om import efter ursprungsland före 1995 är därmed inte jämförbar med nuvarande redovisning. Uppgifter för export av varor med fördelning på land är däremot oförändrad jämfört med tidigare. En noggrannare fördelning på betydande handelspartner för rundvirke, flis, sågade trävaror, pappersmassa, papper och papp samt träavfall redovisas under statistik på Varunomenklatur I samband med Sveriges inträde i EU från och med januari 1995 tillämpas varunomenklaturen KN (Kombinerade nomenklaturen) för 292 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

5 Utrikeshandel Foreign Trade tulltaxa inom EU och ersätter därmed den tidigare använda HS (Harmonized Commodity and Co-ding System). KN-systemet grundar sig på en för alla EU-länder gemensam statistikförordning. Den största förändringen var att särredovisning av massaved och sågtimmer saknades i KN. Från och med 2002 finns åter uppdelning på sågtimmer och massaved. Kvantiteten i samtliga varugrupper i KN redovisas i ton. Vissa varugrupper redovisas dessutom i m 3 eller annat mått. FN:s varunomenklatur SITC (Standard International Trade Classification) bygger på KN:s varuindelning men summerar ihop sortiment till grövre grupper. Rundvirke Från och med 2002 finns uppdelning på massaved och sågtimmer. Det saknades från och ersätts med fördelning på barrträd och lövträd. I tabellerna.1.2,.7.8 och.10 samt i figur.9 redovisas handel med rundvirke. Flis, pellets, sågspån och träavfall Från och med 1 januari 2009 särredovisas varustatistiken för pellets, sågspån och övrigt bestående av träavfall med mera. Detta innebär att från och med år 2009 är siffror för pellets, sågspån och träavfall ej jämförbara med tidigare års siffror för sågspån och träavfall med mera. Ändringar under 20 i KN koder innebär att det finns ingen särredovisning av sågspån, träavfall med mera. De slås i ihop (440920, och ). Från och med 1995 redovisas uppgifterna endast på ton. Fram till 2008 räknades uppgifterna om till kubikmeter genom att dividera med omräkningstal 0,9. Från och med 2009 särredovisas pellets och omräknas från ton till kubikmeter genom att multiplicera med omräkningstal I tabellerna.1.2 och.7.8 samt i figur.9 redovisas handel med flis och träavfall. En tidsserie för flis och träavfall finns i tabellerna Sågade trävaror Parkettstav och profilerat virke av löv saknas, se tabellerna.1.4 på grund av att sortimenten redovisas i ojämförbara enheter. En tidsserien för sågade och hyvlade trävaror redovisas i tabell.. Träskivor Handeln med träskivor redovisas enligt SCB:s Utrikeshandel, se tabellerna.1.2. Tidigare har Skogsstyrelsen även publicerat exportstatistik från Trä- och Möbelindustriförbundets som är mera tillförlitlig än SCB:s Utrikeshandelsstatistik. Pappersmassa I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika massakvaliteter redovisas i tabell.16. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Papper och papp I tabellerna.1.3 redovisas handeln med pappersmassa. En tidsserie för exporten fördelad på olika pappers- och pappkvaliteter redovisas i tabell.. Den fullständiga tidsserien redovisas under statistik på Tropiska trävaror I tabell.21 redovisas import av tropiska trävaror från olika regioner i världen. Sammanlagda export- och importvärden Figur.18 ger en bild av export- respektive importvärden för olika varugrupper. Handeln med insatsvaror mellan de producerande branscherna i Sverige finns inte med. En nettoimport eller nettoexport av insatsvaror, som till exempel kemikalier, syns inte i denna förenklade framställning. Denna bild visar följaktligen inte branschernas bidrag till Sveriges ekonomi. Värdet av handeln fördelad på skogsoch skogsindustriprodukter redovisas i tabell.17 och figur.18. Sveriges exportvärde och importvärde av skogs- och skogsindustriprodukter fördelade på länder redovisas i figurerna.4 och.6. Sveriges exportvärden för alla varor och skogs- och skogsindustriprodukter redovisas i figur.20. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 293

6 Utrikeshandel Foreign Trade Foreign Trade Imports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 7.5 million m 3 solid volume excluding bark, of which 74 % was coniferous and 26 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 17 % of total roundwood imports, coniferous pulpwood for 57 %, and broad-leaved pulpwood for 26 % Chips and particles: 1.1 million m 3 solid volume excluding bark, of which 90 % was coniferous and 10 % broad-leaved Pellets: 1.2 million m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc: 126,000 m 3 solid volume excluding bark Wood residues, etc. 807,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed wood: 455,000 m 3 Particleboard: 480,000 m 3 Fibreboard: 302,000 m 3 Plywood: 5,000 m 3 Wood pulp: 426,000 metric tons Recovered paper: 608,000 metric tons Paper and paperboard: 881,000 metric tons Exports of forest products and forest industry products in 20 were as follows: Roundwood: 9,000 m 3 solid volume excluding bark, of which 98% was coniferous and 2 % broad-leaved. Coniferous sawlogs accounted for 43 % of total roundwood exports, and coniferous pulpwood for 55 % and broad-leaved pulpwood for 2 % Chips and particles: 7,000 m 3 solid volume excluding bark, all of which 91 % was coniferous and 9 % broad-leaved Pellets: 285,000 m 3 solid volume excluding bark Sawdust, wood residues etc.: 740,000 m 3 solid volume excluding bark Sawn and planed softwood: 11.6 million m 3 Particleboard: 58,000 m 3 Fibreboard: 87,000 m 3 Plywood: 42,000 m 3 Wood pulp and recovered paper: 4.0 million metric tons, of which 2.5 million was bleached sulphate Paper and paperboard: 10.1 million metric tons. Exports to the EU (27 countries) amounted to 7.7 million metric tons, corresponding to 76 % of total exports In year 20 the value of Swedish exports of forestry and forest industry was SEK 118 billion. The forestry and forest industry sectors accounted for 11 % of the total export value (all goods). Billion as used here equals one thousand million (1,000,000,000) 294 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

7 Utrikeshandel Foreign Trade Description of statistics The statistics presented here on foreign trade in forest products and forest industry products are based on data gathered by Statistics Sweden ( SCB ) and Swedish Customs. The raw data are processed and the results are published by SCB. The statistics are available on SCB s website at: Statistics on trade with both EU member states and other countries are regulated by EU directives. The survey is a cut-off survey, from which the smallest businesses are excluded. For EU trade, detailed information on products and countries is collected from companies whose annual trade exceeds SEK 4,500,000 for exports/imports within the EU in 20. Intrastat is the system for collecting statistics on trade within the EU. The coverage of the Intrastat survey is incomplete for two reasons: not all companies trade within the EU is included in the statistical data; and some companies submit inadequate data or none at all. The resulting gaps in the data are continually corrected by SCB with supplementary information from records of VAT paid by businesses. Based on that information, the underestimate due to data gaps value for 20 was calculated at approx. 2 percent of total export value and 3 percent of total import value. For trade with non-eu countries, statistical data are gathered as before Sweden s entry into the EU, i.e. from customs declarations for every shipment (reported monthly in Extrastat declarations). This provides essentially complete coverage of all export-import trade with non-eu countries. The quality of the statistics has improved in recent years. But in addition to missing data due to inadequate coverage and responses, other errors continue to occur that are not always discovered and corrected. Such errors pose a risk of reduced quality, especially for statistics on certain products. The larger problem is uncertainty regarding uniform prices for various countries and product categories. Another problem is that, when an error is detected, there may be a delay of months before it is corrected. Further, SCB is not always able to correct all errors in submitted reports where quantities are stated in measures other than metric tons. By tradition, the import data is often of better quality than export data. This is because the Customs Service prioritises control of these charges over customs duties and VAT on imported goods. Country of origin Previous statistical breakdowns of imports by country of origin have always referred to the original location of the goods in question. But as of 1995, imports from other EU member states are identified only by reference to the country from which the goods were sent to Sweden. Consequently, it is not possible to determine whether imported goods from member-states originated within or outside of the EU. For imports from non-eu countries to Sweden as the final destination, the initial country of origin is specified, as was the case prior to Goods from non-eu countries that have already entered via another member-state and have then been imported to Sweden are not included in the statistics (example: tropical timber that has cleared customs in The Netherlands). Thus, pre-1995 statistics on imports by country of origin are not comparable with those compiled since then. However, statistical procedures regarding exports by country of destination remain unchanged, and the results for years before and after 1995 are therefore comparable. Product classification Since Sweden joined the European Union on January , Sweden has applied the European Union s Combined Nomenclature (CN) in connection with customs duties within the EU, replacing the previous Harmonized commodity Coding System (HS). The CN system is based on a common set of procedures for all EU member-states. The biggest change in this context was that separate statistics on pulpwood and sawlogs were not initially included Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 295

8 Utrikeshandel Foreign Trade in CN; however, they have been restored as of Amounts of all product categories in CN are stated in metric tons. Products in some categories are also described in terms of m 3 or some other measure. The Standard International Trade Classification (SITC) of the United Nations is based on CN, but uses broader and therefore fewer categories. Roundwood Statistics on pulpwood and sawlogs have been included since They were omitted during , and replaced by distribution on coniferous and broad-leaved trees. Foreign trade in roundwood is the subject of Figure.9 and of tables.1.2,.7.8 and.10. Tables.7.8 give more detailed information concerning major trading partners, and more information is available on the website of the Swedish Forest Agency under the heading of Forestry Statistics. Chips, pellets and waste wood From January 1, 2009 separate trade statistics are available for pellets, sawdust and other byproducts etc. This means that as from 2009 figures for pellets, sawdust and other waste wood are not comparable with previous years. Changes in 20 of the CN codes means that there is no distinction of sawdust, wood residues etc. It is merged together (440920, and ). As of 1995, all statistics on chips and waste wood are given in metric tons. Those figures are converted to cubic metres by dividing with a conversion factor of 0.9. As of 2009, pellets are converted to cubic metres by multiplying with the conversion factor Figure.9 and tables.1.2 and.7.8 show trade in chips and by-products. Tables document a time series for that trade. Sawn goods Parquet floors and profile wood are not included in tables.1.4 because the data on those products are given in units of measurement that are not comparable. A time series for sawn and planed wood is shown in Table.. Wood panels The figures in tables.1.2, on foreign trade in wood panels, are from the foreign trade statistics from Statistics Sweden. Previous editions of the Statistical Yearbook of Forestry have included the export statistics of the Federation of Wood and Furniture Industries which were regarded as more reliable. Wood pulp Foreign trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table.16 documents a time series for exports, categorized by various pulp grades. Paper and paperboard International trade in wood pulp is shown in tables.1.3. Table. show a time series for exports, categorized by various characteristics of paper and paperboard. Tropical wood Table.21 provides information on imports of wood products of tropical origin by regions. Combined value of exports and imports Figure.18 gives a picture of export and import values for various product categories. Trade in intermediate goods within Sweden between various production sectors is not included. Neither net imports nor net exports of intermediate goods chemicals, for example are included in this simplified presentation. Accordingly, it does not reflect the contribution of those sectors to Sweden s economy. Table.17 and Figure.18 show the value of foreign trade, categorized by products of the forestry and forest products sectors. Figure.4 and.6 shows the Swedish exports and imports values of forest products and forest industry products, by country. The total values of all goods exports and exports of forest products and forest industry products are shown in Figure Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

9 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.1 Export av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa och papper och papp, år 20 Exports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quanitity 1,000 Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis o dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis o dylikt av lövträd Wood chips etc.of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera 1 Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Träavfall med mera Particles and wood residues etc. m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd Coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Mekanisk pappersmassa Mechanical pulp 3 ton Halvkemisk pappersmassa Semi-chemical pulp 3 ton Kemisk pappersmassa Chemical pulp 3 ton Sulfatmassa, oblekt Sulphate pulp, unbleached 3 ton Sulfatmassa, blekt Sulphate pulp, bleached 3 ton Sulfitmassa, oblekt Sulphite pulp, unbleached 3 ton 0 40 Sulfitmassa, blekt Sulphite pulp, bleached 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper P Newsprint P ton Tryck- och skrivpapper P Printing and writing paper P ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa exportvärde enligt ovan Value of total exports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 297

10 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.2 Import av rundvirke, sågat virke, träskivor, pappersmassa samt papper och papp, år 20 Imports of roundwood, sawnwood, wood-based panels, pulp and paper and paperboard, year 20 Sortiment Enhet Unit Assortment ton tonnes Kvanitet tal Värde Kr m³f ub m³ (r) u.b. Quantity 1,000 s Value SEK 1,000 Brännved och träkol Fuelwood and charcoal ton Trä i form av flis, pellets, spån och träavfall m³f ub Wood chips, pellets, sawdust, particles and wood residues Flis och dylikt av barrträd Wood chips etc. of coniferous m³f ub Flis och dylikt av lövträd Wood chips etc. of non-coniferous m³f ub Pellets¹ Pellets¹ m³f ub Sågspån, träavfall med mera¹ Sawdust, particle and wood residues etc¹ m³f ub Rundvirke och grovt kanthugget virke ton Industrial wood in rough Rundvirke och grovt kanthugget virke m³f ub Industrial wood in rough Sågtimmer av barrträd Sawlogs of coniferous m³f ub Sågtimmer av lövträd Sawlogs of non-coniferous m³f ub Massaved med mera av barrträd Pulpwood of coniferous m³f ub Massaved med mera av lövträd Pulpwood of non-coniferous m³f ub Övrigt² Other² m³f ub Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed wood products ton Sågade och hyvlade trävaror 4 Sawn and planed products 4 m³ Barrträd coniferous m³ Lövträd Non-coniferous m³ Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper 3 ton Pappersmassa Wood pulp 3 ton Returpapper och pappersavfall Recovered paper ton Faner, plywood, träfiberskivor, spånskivor med mera ton Wood-based panels Spånskivor Particle board m³ Träfiberskivor Fibreboard m³ Plywood Plywood m³ Andra varor av trä Other wood products ton Papper och papp Paper and paperboard ton Tidningspapper Newsprint ton Tryck- och skrivpapper Printing and writing paper ton Övrigt papper och papp Other paper and paperboard ton Varor av pappersmassa, papper eller papp ton Products of woodpulp, paper or paperboard Summa importvärde enligt ovan Value of total imports För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. 2 Ledningsstolpar med mera. Poles etc. 3 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Vissa uppgifter justeras av Skogsstyrelsen. Some figures are adjusted by Swedish Forest Agency. 298 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

11 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 Export av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Exports of selected forest industry products by importing country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Mekanisk massa inkl. halvkemisk Mechanical- and semi-chemical wood pulp Sulfatmassa oblekt och blekt Sulphate pulp, unbleached and bleached Import region/land Importing region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Storbritannien United Kingdom m³ Tyskland Germany m³ Nederländerna The Netherlands m³ Danmark Denmark m³ Norge Norway m³ Afrika Africa m³ Egypten Egypt m³ Asien Asia m³ Japan Japan m³ Kina China m³ Mellanöstern Middle East m³ Saudi-Arabien Saudi Arabia m³ Nordamerika North America m³ Oceanien Oceania m³ Latinamerika Latin America m Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Tyskland Germany 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Polen Poland 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Mellanöstern Middle East 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Italien Italy 1 ton Tyskland Germany 1 ton Asien Asia 1 ton Indien India 1 ton Kina China 1 ton Övriga länder Other countries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Tyskland Germany 1 ton Italien Italy 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Asien Asia 1 ton Kina China 1 ton Nordamerika North America 1 ton Afrika Africa 1 ton Latinamerika Latin America 1 ton Samtliga Total 1 ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 299

12 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.3 (fortsättning) Sortiment Assortment Returpapper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Import region/land Importing region/ country Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value SEK 1,000 Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Nederländerna The Netherlands ton Övriga Other ton Samtliga Total ton Papper och papp, totalt P Europa Europe ton Paper and paperboard total P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Italien Italy ton Asien Asia ton Kina China ton Mellanöstern Middle East ton Saudiarabien Saudi Arabia ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Marocko Morocco ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Nordamerika North America ton Samtliga Total ton Tidningspapper P Europa Europe ton Newsprint P EU (27 länder/countries) ton Tyskland Germany ton Storbritannien United Kingdom ton Nederländerna The Netherlands ton Asien Asia ton Indien India ton Mellanöstern Middle East ton Israel Israel ton Afrika Africa ton Nordamerika North America ton Latinamerika Latin America ton Oceanien Oceania ton Samtliga Total ton P Preliminära uppgifter. Preliminary figures. Källa: Återpublicering av officiell statistik från Statistiska centralbyrån, Utrikeshandel, Sveriges statistiska databaser. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. 300 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

13 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.4 Värdet av svensk export av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på importländer, år 20 Value of Swedish exports of forest and forest industry products by importing country, year 20 Tyskland Germany Storbritannien United Kingdom Norge Norway Nederländerna The Netherlands Danmark Denmark Italien Italy Frankrike France Kina China Polen Poland Finland Finland Spanien Spain Japan Japan Egypten Egypt Österrike Austria Belgien Belgium Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 301

14 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.5 Import av vissa skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Imports of selected forest industry products by exporting country, year 20 Sortiment Assortment Sågade och hyvlade trävaror av barrträ Sawn and planed softwood Pappersmassa och -avfall Wood pulp and waste paper Returpaper och pappersavfall Recovered paper and waste paper Papper och papp Paper and paperboard Export region/land Exporting region/country 1 Torrtänkt vikt. Med torrtänkt vikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 procent. Air dry weight= products weight at humidity level of 10 percent. Måttenhet kubikmeter alt. ton Unit cubic meter alt. tonnes Kvantitet tal Quantity 1,000 s Värde Kr Value 1,000 SEK Europa Europe m³ EU (27 länder/countries) m³ Norge Norway m³ Övriga länder Other coutries ton Samtliga Total m³ Europa Europe 1 ton EU (27 länder/countries) 1 ton Danmark Denmark 1 ton Portugal Portugal 1 ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Finland Finland 1 ton Tyskland Germany 1 ton Storbritannien United Kingdom 1 ton Spanien Spain 1 ton Norge Norway 1 ton Brasilien Brazil 1 ton USA USA 1 ton Chile Chile 1 ton Övriga länder Other coutries 1 ton Samtliga Total 1 ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Danmark Denmark ton Tyskland Germany ton Finland Finland ton Nederländerna The Netherlands 1 ton Norge Norway ton Samtliga Total ton Europa Europe ton EU (27 länder/countries) ton Finland Finland ton Tyskland Germany ton Polen Poland ton Norge Norway ton Övriga länder Other countries ton Samtliga Total ton Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.6 Värdet av svensk import av skogs- och skogsindustriprodukter med fördelning på exportländer, år 20 Value of Swedish imports of forest and forest industry products by exporting country, year 20 Norge Norway Tyskland Germany Finland Finland Polen Poland Danmark Denmark Lettland Latvia Estland Estonia Nederländerna The Netherlands Kina China Ryssland Russia Storbritannien United Kingdom Portugal Portugal USA USA Litauen Lithuania Frankrike France Övriga länder Other countries Milj. Kr SEK mill. Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 303

16 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 Sveriges export av rundvirke, flis med mera med fördelning på importländer, år 20 Sweden s export of roundwood, chips etc. by importing countries, year 20 Importland Importing country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. Tall Scots Gran Norway Övrig barr Other conif. rundvirke¹ Other Pine spruce pine spruce roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 0 Finland Finland Irland Ireland 1 1 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 9 1 Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 5 Norge Norway Japan Japan 0 6 Kina China Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 304 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

17 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.7 (fortsättning) Importland Importing country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Pellets² Sawdust, wood residues etc. 2 Barr Conif. Löv Broadl m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 0 Finland Finland Irland Ireland 2 Nederländerna The Netherlands Polen Poland 0 4 Storbritannien United Kingdom 0 23 Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan 6 Kina China 3 Övriga Other Summa Total tkr (fob) 1,000 SEK (fob) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia 455 Finland Finland Irland Ireland Nederländerna The Netherlands Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Japan Japan Kina China Övriga Other Summa Total Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. From 2009 onwards, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Source: Republishing official statistics from Statistics Sweden, Foreign Trade, Swedens s statistical database. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 305

18 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 Sveriges import av rundvirke, flis med mera med fördelning på exportländer, år 20 Sweden s import of roundwood, chips etc. by exporting countries, year 20 Exportland Exporting country Sågtimmer Sawlogs Massaved Pulpwood Övrigt Tall Scots pine Gran Norway spruce Övrig barr Other conif. Tall Scots pine Gran Norway spruce Bok Beech Björk Birch rundvirke¹ Other roundwood¹ m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU 3 0 Norge Norway Ryssland Russia USA USA 5 Övriga Other 2 Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Här ingår bland annat ledningsstolpar och tropiska trädslag samt små kvantiteter sågtimmer av ek, bok och björk, massaved av ek, björk och övriga lövträd. Incl. poles and tropical timber and small quantities of sawlogs of oak, beech, birch, pulpwood of oak, beech, birch and other broad-leaved species. 306 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

19 Utrikeshandel Foreign Trade Tabell.8 (fortsättning) Exportland Exporting country Flis o dyl. biprod. Chips and particles and wood residues etc. Flis Chips Pellets² Sågspån, träavfall med mera 2 Barr Conif. Löv Broadl. Pellets² Sawdust, wood residues etc m³f ub m³, solid volume under bark EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland 1 82 Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total tkr (cif) 1,000 SEK (cif) EU (27 länder/countries) Danmark Denmark Estland Estonia Finland Finland Lettland Latvia Litauen Lithuania Polen Poland Storbritannien United Kingdom Tyskland Germany Övriga EU Other EU Norge Norway Ryssland Russia USA USA Övriga Other Summa Total Uppgifter särredovisas från Tidigare uppgifter ingick i träavfall med mera. Från och med 2009 är jämförelse med tidigare år ej relevant. För ytterligare information, se kapiteltexten. Figures separated from 2009.Prior to 2009 the figures were included in the category of wood residues etc. From 2009 onward, comparison with previous years are not relevant. For further information, see English summary. Totalt Total Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry 307

20 Utrikeshandel Foreign Trade Figur.9 Sveriges export och import av rundvirke och biprodukter, år 20 Sweden s exports and imports of roundwood and wood chips, particles and wood residues, year 20 Sveriges export 20, m 3 fub Swedish exports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 336 Pellets Pellets 285 Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 212 Övrigt rundvirke Other roundwood 8 Flis-barr Coniferous wood chips 144 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 103 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 23 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 14 Sågtimmer övr. barr Sawlogs of other coniferous Massaved av björk Pulpwood of birch 8 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 3 Övrigt lövträd Other broad-leaved 1 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 1 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 0 Sågtimmer av bok Sawlogs other beech 0 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 0 Summa Total Danmark Denmark 262 Norge Norway 728 Tyskland Germany 122 Finland Finland 9 Sveriges import 20, m 3 fub Swedish imports, 20, 1,000 m 3 f ub 1 Massaved m.m. av tall Pulpwood of Scots pine Massaved m.m. av björk Pulpwood of birch Pellets Pellets Flis-barr Wood chips of coniferous 984 Övrigt lövträd Other broad-leaved 959 Massaved m.m. av gran Pulpwood of Norway spruce 838 Sågspån, träavfall m.m. 2 Sawdust, wood residues etc Sågtimmer av gran Sawlogs of Norway spruce 736 Sågtimmer av tall Sawlogs of Scots pine 333 Massaved m.m. av bok Pulpwood of beech 116 Flis-löv Wood chips of broad-leaved 112 Sågtimmer av övr. barr Sawlogs of other coniferous 55 Massaved m.m. av övr. barr Pulpwood of other coniferous 36 Sågtimmer av ek Sawlogs of oak 18 Övrigt rundvirke Other roundwood 11 Massaved m.m. av ek Pulpwood of oak 3 Sågtimmer av björk Sawlogs of birch 1 Sågtimmer av bok Sawlogs of beech 0 Summa Total Danmark Denmark 200 Norge Norway Tyskland Germany 3 Finland Finland 953 Ryssland Russia Estland Estonia Lettland Latvia Litauen Lithuania Cubic metre solid volume excluding bark. 2 För ytterligare information, se kapiteltexten. For further information, see English summary. Agency. 308 Skogsstatistisk årsbok Swedish Statistical Yearbook of Forestry

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade 15 Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...05, 08 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 05, 09 Källhänvisningar References... 07, 10 Figurer Fi g u

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...183, 185 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 183, 185 Begrepp och definitioner Concepts and

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...73, 75 Om statistiken Description of statistics... 73, 75 Begrepp och definitioner Concepts and definitions...

Läs mer

10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production

10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production 10 Skogsindustrins produktion Forest Industry Production Innehåll Contents Skogsindustrins produktion Forest Industry Production... 199, 201 Om statistiken Description of statistics...199, 201 Figurer

Läs mer

Varthän virkesmarknaden?

Varthän virkesmarknaden? Varthän virkesmarknaden? LRFs Skogsägarting 29.1.2013 Indufor i korthet Oberoende rådgivare gällande skog och skogsindustri Global verksamhet för såväl offentliga som privata sektorn Grundad: 1980 100%

Läs mer

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter...187 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 187 Begrepp och definitioner General terms and definitions... 188

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Innehåll Contents Internationell skogsstatistik International Forest Statistics...319,

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007

Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007 JO 48 SM 0711 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2007:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2007:10 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007 Slakten

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

MED FOKUS PÅ PELLETS. Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet. Telefon:

MED FOKUS PÅ PELLETS. Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet. Telefon: MED FOKUS PÅ PELLETS Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet Peter.Granborn@scandbio.com Telefon: 0510-285 30 kansliet@pelletsforbundet.se HÄR FINNS SCANDBIO Vi, 150 medarbetare inom Scandbio, producerar

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014

Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014 Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014 God Fortsättning! Året 2014 inleddes med en rivstart kring frågor som rör bostadsbyggandet. Under julhelgen uttalade sig flera tunga namn, bland annat

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

I korta drag. Rundvirkespriser 2016 JO12SM1701. Ny publiceringsform. Nyheter inom prisstatistiken. Prices on roundwood in 2016

I korta drag. Rundvirkespriser 2016 JO12SM1701. Ny publiceringsform. Nyheter inom prisstatistiken. Prices on roundwood in 2016 JO12SM1701 Rundvirkespriser 2016 Prices on roundwood in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen har från och med år 2015 börjat publicera officiell statistik i serien Statistiska Meddelanden

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0611 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:10 I korta drag Slakten av svin minskade under januari oktober 2006 Slakten av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk Ösjöfors handpappersbruk Introduktion till pappersprocessen Sveriges äldsta handpappersbruk Anlades 1777 av Lars Dristig som var trumslagare och bonde Daniel Söderberg STFI-Packforsk och KTH Mekanik 2007-11-08/

Läs mer

SKOGSINDUSTRINS VIRKESFÖRBRUKNING SAMT PRODUKTION AV SKOGSPRODUKTER

SKOGSINDUSTRINS VIRKESFÖRBRUKNING SAMT PRODUKTION AV SKOGSPRODUKTER SKOGSINDUSTRINS VIRKESFÖRBRUKNING SAMT PRODUKTION AV SKOGSPRODUKTER 2008 2012 2 (30) VMU är en avdelning inom SDC och har som främsta uppgift att initiera och planera, samt i förekommande fall även analysera

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum]

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum] Om handel med biobränslen: b Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Tra de for Energy Julia Hansson IEA Bioenergy Task 40 Sustainable International Bioenergy Trade Biobränslehandel Global handel

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror. Förpackningsföreningen, Jönköping, 9 juni 2014 Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

Marknaden för sågade trävaror. Förpackningsföreningen, Jönköping, 9 juni 2014 Magnus Niklasson, Skogsindustrierna Marknaden för sågade trävaror Förpackningsföreningen, Jönköping, 9 juni 214 Magnus Niklasson, Skogsindustrierna Efterfrågan på sågade trävaror Utbud globalt Utbud Sverige Något om viktiga marknader Summering

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader September 2001 International outlook Wages, Salaries, Labour costs September 2001 Innehåll Sida Källor... 2 Definitioner... 2 Arbetskraftskostnad

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services

Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Foto: Jan-Aage Haaland Handel med varor och tjänster Statistisk årsbok 2013 9 Handel med varor och tjänster Trade in goods and services 9.1 Handel

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Bengt Hansson Financial Process Improvement Volvo Business Services AB bengt.hansson@volvo.com Phone +46 31 327 5823 November 2, 2004, Slide 1 Business

Läs mer