Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL."

Transkript

1 Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010

2 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan AB GAVLEGÅRDARNA Affärsplan uppdrag Gavlegårdarna ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun. Inriktningen framåt, som långsiktigt och samhällsnyttigt bostadsföretag, är att stärka bolagets ställning på bostadsmarknaden där de framtida kommunala behoven är som störst och där de rent kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara. 93,8% av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende Affärsplanen är det övergripande strategidokumentet för Gavle gårdarna. Den nuvarande affärsplanen avser perioden , men i många avseenden sträcker sig planeringen betydligt längre än så. Affärsplanen bygger på fyra fokusområden; människors sociala behov, en hållbar livsmiljö, mångfald samt förnyelse av stadsdelar och bostäder. Det är också dessa områden som ligger till grund för denna årsberättelse. Med utgångspunkt i de fyra rubrikerna kommer vi att berätta vad som skett i Gavlegårdarnas verksamhet under BALANSERADE STYRKORT Metodiken med balanserade styrkort går ut på att betrakta verksamheten ur fl era olika perspektiv, och därmed påvisa behovet av balans mellan perspektiven för att bolaget ska nå sina mål. Fem perspektiv används för att, på både kort och lång sikt, ge god balans i målstyrningen och verksamhets utvecklingen. De fem perspektiven i Gavlegårdarnas styrkort är: Verksamhet Samhälle Kunder och Marknad Medarbetare Ekonomi NÅGRA NYCKELTAL Antal lägenheter Omsättning 960 mkr Balansomslutning 4 mdr Uthyrningsgrad 99% Antal lokaler Anställda 200 Antal hyresgäster ca kortfakta om gavlegårdarna

3 Ett år med Positiv utveckling Utvecklingen i näringsliv och sam hälle har vänt från en oroande låg konjunktur 2009 till ett läge av högkonjunktur i slutet av år I Gävle kan vi notera en synnerligen intressant ut veck ling med en rad före tags eta blering ar och en fortsatt befolk nings ök ning utöver de nivåer som känne tecknat det senaste decenniet. Gavle gårdar na kan lägga ytterligare ett år till handlingarna där vi tillåter oss att känna att vi bidragit till den positiva ut veck lingen. Den närmaste framtiden Gävles attraktivitet och fortsatta tillväxt är starkt beroende av den sektor vi befinner oss i. Attraktiva bostäder i goda lägen är en framgångsfaktor för att näringsliv och samhällsfunktioner ska kunna utvecklas långsiktigt. Gavlegårdarna behöver även framåt bidra till en utveckling av Gävles bostadsmarknad, bland annat genom att medverka i utvecklingen av Gävle Strand. Bolaget behöver dock balansera insatserna så att även ett fortsatt gott underhåll av befintligt lägenhetsbestånd kan genomföras. Gävle har relativt sett låga hyror, vilket innebär vissa svårigheter att finansiera nyproduktion i större volymer med de intäkter som kan fås via nyproduktionshyror. Gavlegårdarnas stora andel av hyresmarknaden, med våra 60- och 70-talsområden, är naturligtvis en resurs som behöver tas tillvara genom fortlöpande renovering och gott fastighetsunderhåll för att långsiktigt bibehålla Gävles attraktivitet. En ny lagstiftning för kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari De nya spelreglerna ställer stora krav på de kommunala företagens affärsmässighet och skall i allt väsentligt följa den privata marknadens villkor. Gavlegårdarna bedriver sedan länge verksamheten på affärsmässiga grunder, vilket innebär att bolaget inte står inför omfattande omställningsprocesser. Vi kan däremot anta att lagförändringen både för allmännytta och privat sektor innebär utvecklingsmöjligheter för Gävle. Allmännyttans hyresnormerande roll upphör, vilket troligen på sikt förbättrar möjligheterna att finansiera ny- och ombyggnation av hyreslägenheter. Den dagliga verksamheten ligger till grund för vår framtida utveckling i bolaget. Att utveckla människors livsmiljöer och ha fortsatt nöjda hyresgäster består till stor del av våra medarbetares insatser och bemötandet av hyresgäster, entreprenörer och samarbetspartners i det dagliga jobbet. Gavlegårdarnas medarbetare har goda skäl att vara stolta över insatserna under Ett stort tack! Jan Hugg, VD bolagets väsentliga händelser utöver ordinarie drift under 2010: Stadsdelsförnyelsen på Öster färdigställs i sin helhet och fortsätter i östra Sätra. Där projekteras den inledande förnyelseetappen. Bolagets andra projekt på Gävle strand, Fullriggaren, växer fram och beräknas infl yttningsklar sommaren lägenheter i vårt fastighetsbestånd på Brynäs säljs till nybildade lokala bostadsföretaget Bo Bra Brynäs AB. Start för ombyggnad av äldreboendet Furugården i Valbo samt projektering för en fördubbling av antalet vårdplatser i samma område. Nyproduktion av fyra gruppboenden i Bomhus, Strömsbro, Sätra och Sörby Ökad intensitet på underhållet av våra fastigheter, med prioritet på trygghetsskapande åtgärder. Bolagets infrastruktur för fi beroptiskt bredband hyrs ut och upplåts på ett treårigt avtal till kommunikationsoperatören Zitius, som svarar för drift, kundsupport och försäljning av bredbandstjänster. Nittiotre av hundra hyresgäster hos Gavlegårdarna är nöjda, eller mycket nöjda med sitt boende, enligt vår årliga kundmätning. Bolagets resultat efter fi nansiella kostnader och intäkter är 53 mkr vilket överstiger det avkastningskrav vår ägare har ställt. Lägenhetsuthyrningen har ökat till höga 99,3 procent i december 2010, vilket är vårt högsta värde genom åren. vd har ordet 3

4 Innehåll mångfald att möta människors sociala behov 6 Vi har något för många Nedslag bland hyresgäster i Andersberg och på Nordost 16 Årets Granne 2010 Gunnar Nylén tog priset 17 Årets Energispridare Gavlegårdarna nominerade av Fryshuset Bosocialt pris... och av SABO 18 Att känna sig trygg Gavlegårdarnas trygghetsarbete i stadsdelarna stadsdelsförnyelse 20 Fullriggaren ett fl aggskepp Snart dags för infl yttning på Gävle Strand 25 För Anna var valet lätt Från stockholmsliv till Fullriggaren 26 Familjen Linblom fl yttar 'hem' Från Mellbystrand till Fullriggaren 27 Stort intresse bland kunderna Så marknadsfördes Fullriggaren 27 Vi säljer för att underhålla 371 lägenheter bytte ägare 28 Alla studenter kom hem i tid Gävle klarade bostadsgarantin i teknikens framkant 30 Gavlegårdarnas nya hemsida Service och funktion är nyckelorden 32 Det nya bredbandsnätet Fler leverantörer och snabbare hastighet 33 Hallå där Mikael Engström Vad använder du dina 100 MB till?

5 att gynna en hållbar livsmiljö framtid 34 Från poppel till oxel 15 träd fl yttades till Öster 36 Gavlegårdarnas miljöarbete Mot en klimatneutral vardag 36 Nöjda källsorterare Hyresgästerna vann pris 37 Snö i massor Hur klarar vi situationen? 38 Prisregn över Gavlegårdarna Bäst på service och byggnadstekniskt pris 39 Blomsterprakt vårlökar över hela stan 40 Äldres boende Fokus på äldres önskningar 42 Ungas boende 42 Allvill Fokus på ungas önskningar Ny lagstiftning för allmännyttan 43 En blick mot 2011 Vad har vi på gång?

6 Vi har något för många 6 mångfald att möta människors sociala behov

7 Vårt boende handlar idag om så mycket mer att hitta ett hem. Att bo är att trivas och känna trygghet. Att bo är att möta andra människor och stimuleras socialt. Att bo är att skapa en livsmiljö. På Gavlegårdarna har vi uppdraget att förvalta tusentals människors hem. Men vi har likväl ansvaret att möta våra hyresgästers krav och önskningar kring sitt boende. Mångfald är ett nyckelord för vår verksamhet, vi måste helt enkelt erbjuda något för många. Dessutom satsar vi stort på att möta människors sociala behov, något som betyder oerhört mycket för alla. Att bo handlar idag om att hitta hem. mångfald att möta människors sociala behov 7

8 » Att driva café har varit något av en dröm för mig. Och de timmar jag har öppet är det alltid fullt. «Åsas café Björn Linde tar en tugga av den nybakta smul pajen. Han lutar sig tillbaka i stolen och säger sedan med övertygelse: Caféet är det bästa som hänt på Nordost. Jag är alltid här när det är öppet och varje gång delar jag bord med samma tre personer. Jag vet inte ens vad de heter, det är liksom inte viktigt. Det är gemenskapen. Att vi ses, skojar och har roligt tillsammans. Björn sitter vid ett av borden på Åsas café, inhyst i en trerummare på området. Vanligtvis fungerar lägenheten som samlingspunkt för de drygt 400 barn och ungdomar som bor i stadsdelen Nordost. Under projektledaren Thomas Fribergs försyn har Caféet öppnade för första gången i mars Åsa håller öppet varje onsdag mellan klockan då alla hyresgäster erbjuds kaffe och hembakat. Lägenheten fungerar också som träffpunkt för barn och ungdomar på Nordost. Här kan du låna dator, kolla på fi lm, spela pingis eller bara umgås. Träffpunkten håller öppet varje dag. man här möjlighet att låna dator, kolla på film, spela pingis, göra läxor eller bara diskutera fotboll, livet och världspolitiken. Men varje onsdag förmiddag öppnar alltså Åsas café med kaffe och nybakt för alla hyresgäster. Att driva café har varit något av en dröm för mig. Nu fick jag chansen att göra det en dag i veckan på arbetstid. Jag går hit vid sex på morgonen och börjar baka. Och de timmar jag har öppet är det alltid fullt, säger Åsa Nilsson. I 24 år har hon varit fastighetsskötare hos Gavlegårdarna, men nu varvar hon alltså snickeri, reparation och underhåll med bakning och bryggning. Det märks så väl vad caféet gör 8 mångfald att möta människors sociala behov

9 med gästerna. Tack vare den där koppen kaffe får de mycket bättre kontakt med varandra så enkelt kan det ofta vara, säger hon. Björn Linde håller med. Thomas Friberg, projektledare på Nordost. Jag har bott på Nordost sedan den 14 november 1977 då huset byggdes. Och caféet är som sagt det bästa som hänt under de här åren. Nu drömmer jag om att det ska vara öppet varje dag. Eller att vi ska få ett gubb- och gummdagis i den gamla livsmedelsbutiken. På kvällarna skulle man kunna hålla öppet för ungdomarna istället för oss gamlingar. Han skrattar med plirande ögon. Kanske vet han att ingenting längre är omöjligt, inte heller i ett miljonprogramsområde som länge dragits med ett dåligt rykte. För Gavlegårdarnas bo-demokratiska arbetssätt i stadsdelar som Öster och Andersberg har verkligen gett lyckade resultat. Projekten har satt avtryck, inte bara i Gävle utan också över landet. Även på Nordost spirar engagemanget, delaktigheten och stoltheten bland de boende. Den senaste Nöjd Kund-Undersökningen (NKI) för 2010 visar en jättestigning, inte minst gällande den sociala tryggheten. Idéer och förslag som förts fram från hyresgäster, likt Björn, har i många fall också blivit verklighet. Basketplanen nere vid järnvägsspåren är bara ett exempel. Varje stadsdel behöver något som ungdomarna kan identifiera sig med. De ska känna att det är deras, att det är tillgängligt. När den positiva känslan kommer får det direkt effekt. Det lönar sig på många sätt, säger Moussa N Diaye, den drivande kraften bakom projektet Rapatac, ett ungdomsprojekt som Gavlegårdarna stöttat sedan starten. Av Rapatacs medlemmar bor 120 på Nordost, förutom Sätra är det vår absolut starkaste stadsdel, fortsätter Moussa N Diaye. De aktiva ungdomarna har vitt skilda intressen, men idrotten har varit och förblir tongivande. Den basketplan som sedan tidigare fanns på området användes flitigt, trots att den var gammal och sliten. Planen låg mitt i området där varenda bolldunk verkade störande för andra hyresgäster. Samtidigt ville vi verkligen gynna spontanidrotten, säger Krister Palm, förvaltare på Nordost. Gavlegårdarna och Rapatac gjorde därför gemensam sak när de hos Gästriklands Idrottsförbund sökte pengar till en ny basketplan. I juni 2010 kunde man inviga planen i utkanten av bostadsområdet, och det med en hård match mellan Rapatac och Gavlegårdarna. Vi spöade Gavlegårdarna ordentligt inför en publik på över 200 personer, skrattar Moussa N Diaye. Men en basketplan utan spelare är ganska värdelös, hur fin den än är. Därför har vi fortsatt driva frågan. Vi är där, vi lockar med oss ungdo- mångfald att möta människors sociala behov 9

10 Moussa N Diaye mar som vill hänga vid planen och kanske dunka några bollar. I somras arrangerade vi en street-turnering och vi kommer att fortsätta. Idag är både barn, ungdomar och vuxna vid basketplanen, man kan spela sent utan att störa någon. Det är lätt. Du bara öppnar grindarna, tar en boll och börjar, fortsätter Moussa N Diaye. Även Krister Palm och Thomas Friberg är mer än nöjda med resultatet. De två sporter som alltid varit heta på Nordost, fotboll och basket, har idag nya och funktionsdugliga planer. Helt enligt hyresgästernas egna önskemål. Gavlegårdarna är öppna för ett arbetssätt som välkomnar till exempel oss inom Rapatac, säger Moussa N Diaye. Det betyder att vi kan jobba hårt med att föra in våra värderingar i stadsdelen. Våra ungdomar tillåts sprida det vi står för att skolan och en meningsfull fritid är grunden till att lyckas senare i livet. Bland de aktiviteter Gavlegårdarna satsar mest på ute i stadsdelarna, är det just de som riktar sig mot barn och ungdomar som kanske är allra mest tongivande. På Nordost når idrotten och träffpunkten i lägenheten ut till många men inte alla. Ungdomsgruppen, med representanter från de unga hyresgästerna, gör där ett jättejobb för att locka de som står utanför. Thomas är projektledare och en fantastisk vägledare för alla som kommer hit till träffpunkten. Men vi måste också vara med och förändra. Därför vill vi försöka förmedla en bra väg in på Nordost, säger Hawal Sindi, 22 år. Är det femton ungar ute vid tio-tiden på kvällen kan vi ta med dem hit till träffpunkten och kolla på film istället. Vi säger till dem att det finns annat att göra än det som inte är bra. Titta vad mycket aktiviteter vi har, kom och var med här hos oss, säger Ahmed Sabaana, 21 år. De vet båda hur tufft det är att komma till ett nytt land, en ny stadsdel, att vara utan jobb och kanske inte ens kunna det nya språket. Hawal 10 mångfald att möta människors sociala behov

11 Hawal Sindi och Ahmed Sabaana trivs på Nordost.» Vi kör för fullt på Nordost. Gavlegårdarna har varit så bra på att bygga relationer för att människor som bor här ska förstå varandra. «Sindi slår ut med händerna: Visst, jag har hållit på med en massa skit, men det är ointressant egentligen, Jag pratar aldrig om det. Men de jag försöker hjälpa kan ofta säga du förstår inte hur det är att ha det som jag, men då brukar jag säga, kompis, det är inte jag som ska bli som du, det är du som ska bli som jag. Han skrattar. Vi kör för fullt på Nordost. Gavlegårdarna har varit så bra på att bygga relationer för att människor som bor här ska förstå varandra. Nu har vi en lokal att gå till som snart är för liten, tänk att vi kommit så långt. För Fia Thornberg och Pia Berglund, Gavlegårdarnas för - valtare i stadsdelen Andersberg, är ingen dag den andra lik. Något som är charmen med jobbet enligt dem båda två. Samtidigt är de noga med struktur för sin egen organisation. Alla hyresgäster ska behandlas lika, säger Fia Thornberg bestämt. Du ska få det du har rätt till. Men vårt arbete blir otroligt mycket enklare om vi är konsekventa och raka i alla situationer. Annars skapar vi bara oreda för oss själva i slutänden. De är verksamma i ett bostadsområde med hyresgäster från världens alla hörn och där alla åldrar finns representerade. Även här är aktiviteterna många. I varje fastighet finns en mångfald att möta människors sociala behov 11

12 » Alla vet inte vad vi heter, men de ropar Gavlegårdarna och vinkar när vi går förbi «samlingslokal i markplan där organisationer som Hyresgästföreningen, PRO och Verdandi huserar. Här finns allt från kurser i chigong och matlagning till vävstuga, snickeri och en lokal där hyresgästerna kan byta möbler med varandra. Att Gavlegårdarna har ett finger med i spelet nästan överallt är också något som satt sig hos hyresgästerna. Alla vet inte vad vi heter, men de ropar Gavlegårdarna och vinkar när vi går förbi, säger Pia Berglund med ett skratt. Och många ringer till oss om allt. Ibland önskar man att det fanns mer tid. För ofta handlar det om en längtan efter att prata bort en stund. Samtidigt som man passar på att fråga när hälsocentralen öppnar, om en viss bok finns inne på Biblan eller vilket väder det ska bli imorgon, säger Fia Thornberg. Att det i stadsdelen bor hyresgäster som behöver extra stöd eller tillsyn för att klara sin vardag är inget de sticker under stol med, tvärtom. Istället vill Pia och Fia poängtera vikten av att ge hyresgästerna det stödet. Vi har varit enträgna. Får vi signaler om att något inte fungerar, att man inte följer de regler som gäller för vårt boende, så gör vi hembesök. Inte bara en gång utan var fjortonde dag. Allt för att ge människor en chans att klara sitt eget boende och behålla sin integritet. Vi tror på människor, säger Fia Thornberg. Och på kommunikation öga mot öga. Frågar du en hyresgäst om de vet varför de inte får ställa en barnvagn eller cykel i trapphuset får du ofta svaret att Gavlegårdarna ju inte vill det. När vi förklarar att det kan vara skillnaden mellan liv och död för deras egen familj om det börjar brinna får du ju en helt annan förståelse, säger Pia Berglund. För de hyresgäster som går den första baskursen i Svenska för invandrare håller Pia och Fia en skräddarsydd Bo-Skola som är unik i landet. En torsdag i månaden träffar man grupper som kommer till Andersberg för att titta på en lägenhet och gå igenom allt kring vilka regler som gäller. Det kan vara människor som lever i ett slags ingenmansland, utan någon som helst erfarenhet från ett eget boende. Det är fantastiskt att se glädjen när de för första gången förstår hur ett miljörum faktiskt fungerar och vad de kan göra i våra moderna tvättstugor, berättar Fia Thornberg. Dessutom är jag stolt över hur fina våra lägenheter är. De är ljusa och välplanerade med stora balkonger. Det finns ett bra tänk i planeringen av hela området, helt klart. 12 mångfald att möta människors sociala behov

13 Pia Berglund har daglig kontakt med många hyresgäster. Thomas Friberg får en kopp kaffe från köket på Åsas café och slår sig ner en minut. Snart drar eftermiddagens fotbollspass med ungdomarna från Nordost igång och då blir det knappast tid för vila. Men det är härligt mitt jobb. Jag har långt mer energi när jag går hem än när jag kommer på morgnarna. Han ler. Då måste det ju vara rätt, inte sant? Thomas Friberg kom in som projektledare på Nordost Året innan hade skadegörelsen och kriminaliteten slagit i taket och ett nätverk bestående av ett trettiotal aktörer beslutade sig för att satsa på en enande kraft i stadsdelen. Thomas jobbade tidigare som fastighetsskötare på Gavlegårdarna men hade ingen direkt erfarenhet av socialt arbete i en skepnad som här. Till syvende och sist är det hyresgästerna som styr verksamheten utifrån sina behov. Vi har inget strikt regelverk utan bygger på ömsesidig respekt. Integration är kärnan för allt vi gör, och det förgrenar sig ut i en mängd olika verksamheter där vi försöker påverka varandra. Yngre och äldre, svenskar och invandrare, barn och föräldrar Många ringer till oss om allt, säger Fia Thornberg bestämt. Krister Palm, förvaltare på Nordost. När jag kom hit visste jag vad ordet integration stod för men inte mer. I början trodde jag nog att det räckte att de andra förstod mig inte att jag behövde sätta mig in i deras verklighet. Idag är jag öppen med att jag är neutral mark. Jag tar inte ställning i någon religiös eller politisk fråga, jag är bara Thomas. Jag är inget hot, bara ett stöd. mångfald att möta människors sociala behov 13

14 B Nu umgås jag bara med de som bor i närheten. De är ju dessutom mycket bättre på fotboll, säger Oskar Kling-Modig. På fotbollsplanen är det trångt. Barn och ungdomar från hela världen delar in sig i lag. Ljudnivån är hög och jargongen tuff. Jag är nästan ensam svensk bland mina kompisar och det blir en tuffare stämning. I början tyckte jag det var lite svårt men nu umgås jag bara med de som bor i närheten. De är ju dessutom mycket bättre på fotboll, säger Oskar Kling-Modig, 12 år, som bor på Nordost. Ali Jabbar, 13, skrattar och håller med. Nordost är överlägset. Går du ut en sommarkväll i Gävle är det typ tomt överallt. På Nordost är det istället folk överallt. Jag känner alla, även de vuxna. De kommer ju också med och spelar fotboll, det är grymt. Gavlegårdarna har fixat det kanon här, vi lär känna varandra och det är tryggt. Det är bara andra människor som tycker Nordost är otryggt. Inte vi som bor här. Ashti Farshadi, 15, är ensam tjej på plan. Hon springer förbi och ropar högt: Nordost? Hon kastar med håret och skrattar innan hon svarar på sin egen fråga. Jaaa, alltid!» Nordost är överlägset. Går du ut en sommarkväll i Gävle är det typ tomt överallt. På Nordost är det istället folk överallt. Jag känner alla, även de vuxna. «14 mångfald att möta människors sociala behov

15 Blandningen av människor är helt oslagbar. Den gör hela stads delen, säger Fia Thornberg. Därför blir man lite trött när mediebilden av Andersberg är så mörk. Våra hyresgäster känner sig faktiskt lite orättvist behandlade av den där bilden som är så svår att tvätta bort. Hon suckar. Generellt brukar man ju säga att det är svårt att få människor att engagera sig frivilligt. Det stämmer då inte vad gäller Gavlegårdarnas hyresgäster. Vi har hyresgäster som nattvandrar i lag för att öka tryggheten ute i stadsdelarna, vi har ungdomsambassadörer som är goda förebilder för sin stadsdel, vi har språkcaféer, säger hon. Hans Helmersson, projektledare för den stadsdelsförnyelse som pågår på många ställen i Gavlegårdarnas bestånd, håller med. Ashti Farshadi gillar Nordost! Att förnya en stadsdel handlar till viss del om att renovera och modernisera, men det är lika viktigt att de sociala aktiviteterna går hand i hand. Det har länge funnits en vilja hos Gavlegårdarna att arbeta i samverkan med hyresgästerna. Vi har en delaktighet som inte bara står på ett papper, den är på riktigt, säger han och fortsätter: Vi har en idé om att bygga stadsdelar där människor mår bra, känner stolthet och trivsel. För att lyckas gäller det att inspirera dem till att umgås och hitta varandra, få dem att utvecklas. Det är att satsa på ett samhälle i sin helhet. Det är bara andra människor som tycker Nordost är otryggt. Inte vi som bor här., säger Ali Jabbar. mångfald att möta människors sociala behov 15

16 GUNNAR BLEV Arets Granne Bland Gavlegårdarnas hyresgäster fi nns gott om goda grannar. Gunnar Nylén är en av dem, närmare bestämt Årets Granne Gavlegårdarnas interna infogrupp uppmärksammade i början av 2010 att många tacksamma grannar syntes på morgontidningarnas insändarsidor. Vi insåg att det finns så många som hjälper varandra och gör så mycket för sitt hus och sina grannar, berättar Åsa Clerkeborn, grafisk formgivare och kommunikatör på Gavlegårdarna. Därav kläcktes idén om en tävling. Hyresgästerna skulle själva få nominera och utse Årets Granne Kallelsen gick ut i hyresgästernas tidning Angelägenheter samt på webben. Där publicerades också de genomarbetade och hjärtliga nomineringar som snabbt skickades in. Människor tackade för hjälp med snöskottning, storhandling, kattpassning, blomvattning, gräsklippning en del grannar hjälper många människor och tar mer eller mindre hand om en hel gård. Men lika många ville bara visa sin uppskattning inför grannar som alltid är trevliga och tar sig tid för en pratstund i trapphuset. Någon nominerades för att alla grannar alltid är välkomna in på kaffe, de godaste bullarna och kubben, säger Åsa Clerkeborn. Årets Granne blev Gunnar Nylén, 79 år, som bor med sin hustru Gullgerd i en lägenhet på Södra Slottsgatan i Gävle. Alla nomineringar publicerades så i tidningen och på webben. Ett hundratal röster kom in och en vinnare korades. Men istället för att bara uppvakta förstapristagaren, bjöd Gavlegårdarna in samtliga nominerade med respektive till middag. Det blev lite galastämning eftersom ingen visste vem som vunnit. Vi åt buffé och kaffe med dopp, vår vice vd höll tal och det var verkligen lyckat. Vi hoppas att vi i och med detta har startat en ny tradition, berättar Åsa Clerkeborn. Vinnaren i den första upplagan av Årets Granne blev Gunnar Nylén, 79 år, som bor med sin hustru Gullgerd i en lägenhet på Södra Slottsgatan i Gävle. Efter många års boende ute i Oslättfors flyttade paret för fyra år sedan in till stadsdelen Söder i Gävle. Då var det inte så trevligt här. I huset bor mest äldre som knappt gick ut eller hälsade på varandra. Utanför vår lägenhet, som ligger på nedre botten, fanns en eländig och igenvuxen rabatt, det var riktigt eländigt faktiskt, säger Gunnar Nylén och skrattar. Han, som varit något av en hustomte ute i Oslättfors och som älskar att umgås med glada människor, såg snart till att ändra på det. Jag ringde Gavlegårdarna och frågade om jag inte kunde bjuda in till en gårdsfest och de sa ja direkt. Jag fick 16 mångfald att möta människors sociala behov

17 handla kaffe och bulla på nota. Alla grannar bjöds in och många kom. Någon visste att jag tycker om att sjunga och frågade om jag inte kunde göra det. Inte förrän alla står upp och kramar varandra sa jag och det gjorde alla. Senare på kvällen ropade frugan på mig och sa, titta Gunnar, nu sitter tanterna kvar därute fastän vi har gått hem, nu umgås de med varandra, berättar Gunnar Nylén. Och så har det fortsatt i fastigheten på Södra Slottsgatan. Gullgerd har sytt gardiner till den gemensamma lokalen där möten och träffar arrangeras. Med jämna mellanrum hålls kaffekalas. Varje jul bjuds luciatåg och Gunnar spelar och sjunger så fort han får tillfälle. Som en extra bonus har han och Gullgerd dessutom satt liv i den igenvuxna rabatten, något som alla på gården har glädje av. Ja du, det är så fint att det inte är sant, säger Gunnar Nylén och berömmer sin hustrus känsla för grönt. Diplomet från vinsten i Årets Granne sitter på hedersplats i lägenheten. Förstapriset, ett presentkort på Konserthuset värt kronor, ser han och hustrun fram emot att utnyttja. Men om jag ska vara riktigt ärlig blev jag inte helt överraskad av vinsten. Gavlegårdarnas fastighetsskötare brukar alltid komma in på en kaffetår när de är här på något jobb. Och de hade skvallrat att jag låg bra till, säger Gunnar Nylén och skrattar igen. En god granne bjuder såklart även fastighetsskötarna på kaffe. ÅRETS energispridare Årets Energispridare är ett pris som instiftats av Fryshuset i Stockholm tillsammans med energibolaget Vattenfall. Varje år åker man ut i landet för att titta närmare på vad de olika länen gör för att jobba med social verksamhet riktad mot barn och unga. För första gången någonsin nominerades 2010 ett bostadsföretag Gavlegårdarna. Vi har satt avtryck på kartan, absolut, säger Hans Helmerson, projektledare för Gavlegårdarnas bosociala projekt i stadsdelar som Öster, Andersberg, Sätra och Nordost. Fryshuset besökte Gävle för att titta närmare på Gavlegårdarnas sociala aktiviteter ute i stadsdelarna, något som alltså resulterade i en nominering till förstapriset i Gävleborgs län. Vi gick inte hela vägen då Helges musikverksamhet tog priset, men å andra sidan startade Fryshuset ett nätverk för alla nominerade. Meningen är att vi ska kunna jobba tillsammans framöver vilket är jättepositivt, säger Hans Helmerson. mångfald att möta människors sociala behov 17

18 bosocialt pris Att känna sig trygg Hur kan man som bostadsföretag se till att barn och ungdomars villkor ute i bostadsområdena blir bättre? Om det handlar branschorganisationen SABO:s Bosociala pris som delas ut varje år. Gavlegårdarna deltog i tävlingen under 2010 genom att presentera de många projekt som arrangerats tillsammans med hyresgästerna i stadsdelar som Öster, Nordost, Andersberg, Sätra och Brynäs. I vardera stadsdel har tusentals timmar fulla av aktiviteter gentemot barn och unga arrangerats. Gavlegårdarna är Sverigeledande med en stadsdelsförnyelse som även innefattar aktiviteter i samverkan med hyresgästerna. Det har länge funnits en vilja hos oss att jobba såhär och idag kan vi säga att vi gör det bra, berättar projektledare Hans Helmerson. Detta bevisas också av det hedersomnämnande som Gavlegårdarna fi ck från SABO:s jury. Hedersomnämnandet är en tydlig fi ngervisning att arbetet är något värdefullt. Ett hedersomnämnande blev det också i den Nordiska motsvarigheten till V det Bosociala priset, detta utdelat av NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsföretags organisation). Där tävlade Gavlegårdarna med stadsdelen Öster som ad är det som avgör om en hyresgäst känner sig trygg och säker i sitt exempel på förnyelse och modernisering. bostadsområde eller inte? Frågan är svår att besvara då trygghet till stor del handlar om en känsla, en upplevelse, som kan skilja sig mycket från en människa till en annan. Gavlegårdarnas löpande trygghetsarbete ute i stadsdelarna består därför av flera olika delar. Bra belysning, öppna ytor och välplanerade allmänutrymmen med elektroniska lås är några, men lika viktiga är de projekt som drivs i samarbete med hyresgästerna. I många stadsdelar arbetar man med grannsamverkan, nattvandrare och ungdomsambassadörer för att ta några exempel. Trygghetsfrågan löser man inte genom en åtgärd, poängterar också Gavlegårdarnas förvaltningschef Niclas Lind. Men mycket har hänt under 2010 som gett positiv effekt i många stadsdelar. 18 mångfald att möta människors sociala behov

19 UNDERHÅLL AV VÄXTLIGHET, Andersberg Under 2009 fi ck Gavlegårdarna signaler från hyresgäster i Andersberg att den upplevda otryggheten ökat. Vegetationen hade inte tagits om hand på många år. Skogspartier och buskage hade tillåtits växa igen vilket ledde till att många kände obehag för att röra sig längs gång- och cykelstråk. Tack vare ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle kommun tekniska kontoret och AME, inleddes ett arbete med att underhålla växtligheten i början av Vi har jobbat hela året och kommer att fortsätta under I projektet har sagts att vi inte ska begränsa oss utifrån vem som är markägare utan istället ta hand om hela stadsdelen, berättar Niclas Lind. I dagsläget har man hunnit med ungefär hälften. Ljuspunkter har klippts fram och buskage rensats. På så sätt får de växter och träd som blir kvar också bättre möjlighet att växa och utvecklas på rätt sätt. Förutom att vi får kunskap om vad som ska stammas upp och tas bort, hur skogsområden ska hållas med mera, så har vi också fått med hyresgästperspektivet. Den som promenerar längs en gångbana kan nu se cykelbanan som går parallellt femton-tjugo meter bort. Det eliminerar risken för obehagliga överraskningar, säger Niclas Lind. Vi återställer vegetationen så att den har chans att utvecklas som det var tänkt när stadsdelen byggdes på 70-talet. Reaktionerna från hyresgästerna är positiva, de upplever att den del som är genomgången gången känns mycket luftigare. SÄKERHETSFÖRRÅD, Brynäs BELYSNING, Sörby Att gå igenom de olika stadsdelarnas belysning är något som sker löpande, dels för att via hyresgästerna få svar på hur den upplevda tryggheten ser ut, dels för att få ner energiförbrukningen med modernare armaturer. Under 2010 skedde det största arbetet med belysning på Urbergsterrassen i Sörby. Den enda ljuskälla som funnits där är de lampor med husnummer som funnits på fasaderna, något som upplevts mycket negativt av hyresgästerna. Vi har monterat en mängd nya ljuskällor bland annat på stolpar längs gångrstråk mellan husen och på innergårdar, säger Niclas Lind. Även i Andersberg har man satsat på bättre belysning vid alla parkeringsplatser. Nycklar är snart ett minne blott. Elektroniska lösningar tar över alltmer och redan idag berörs cirka 9000 hyresgäster i någon form. Med hjälp av en liten tagg öppnar hyresgästen dörren till källar- eller vindsförråd samt tvättstuga. Med taggarna har vi möjlighet att sektionera ett hus så att du enbart kommer åt den del där ditt förråd ligger. På så sätt vet du att inga obehöriga kan komma in i källaren eller på vinden, säger Niclas Lind Vi får också bort problemet och otrygghetskänslan när nycklar kommer på drift. Tappar en hyresgäst bort en tagg SÄKRARE TVÄTTSTUGA, Sörby Även tvättstugorna berörs idag ofta av så kallade tagglås. Den hyresgäst som bokat tvättid är därmed den ende som kommer in i tvättstugan när det är dags att ta hand om smutstvätten. Hyresgästerna upplever att det känns tryggare och att det fi nns fl er tider lediga. Kanske för att du via taggen bara kan boka ett pass i taget, säger Niclas Lind. knappar vi bara ut den ur systemet så är den obrukbar, fortsätter han. Det största projektet under 2010 skedde på Brynäs där cirka 300 förråd byggdes om till så kallade säkerhetsförråd. Samtidigt ersätts förrådens nätdörrar med stål och starkare belysning installeras. Vi kan aldrig hindra alla inbrott men vi kan göra vad vi kan för att det inte ska vara värt besväret att ta sig in, säger Niclas Lind. Gavlegårdarna arbetar också för att fl ytta fl er och fl er tvättstugor till lokaler i markplan. Detta för att öka både trivsel, trygghet och bekvämlighet. På Rågångsvägen i Sörby har hyresgästerna haft det väldigt besvärligt. De har tvingats bära sin tvätt längs en icke upplyst väg utomhus. Under 2010 byggde vi en helt ny tvättstuga där vilket blev ett otroligt lyft, säger Niclas Lind. mångfald att möta människors sociala behov 19

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Förbo AB Brogatan 9 Box 244. 431 23 Mölndal. Tel 031 746 50 00 Fax 031 746 50 46. www.foerbo.se

Förbo AB Brogatan 9 Box 244. 431 23 Mölndal. Tel 031 746 50 00 Fax 031 746 50 46. www.foerbo.se Förbo AB Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031 746 50 00 Fax 031 746 50 46 www.foerbo.se Bo i radhus, parhus eller lägenhet, kanske egen trädgård, nära naturen och lagom nära till stan. I Härryda,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Vattnet och atmosfären

Vattnet och atmosfären Vattnet och atmosfären Platsen för en konferens är ofta avgörande, många vill byta miljö och samlas någonstans där deltagarna bjuds både inspiration och upplevelser. Gävle Konserthus är allt annat än en

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer