ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB 2010 Foto Annelie Sjöberg EKSJÖ ENERGI AB Innehållsförteckning: Sida Organisation-nyckeltal VD: s kommentar 2 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning - koncernen-moderföretag 9 Balansräkning - koncernen-moderföretag Kassaflödesanalys - koncernen-moderföretag 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter 23 Revisionsberättelse 24 Granskningsrapport 25

2 ORGANISATION 2 av 25 Eksjö Kommun Eksjö Stadshus Eksjö Energi AB Elnät AB Eksjö Energi ELIT AB Nyckeltal Eksjö Energi AB Kkr Kkr Kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 9,5 7,4 5,9 6,6 5,2 Avkastning på totalt kapital 5,3 4,0 3,8 3,9 4,7 Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg. Neg. 0, Eksjö Elnät AB Kkr Kkr Kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 27,1 28,3 26,9 27,8 25,4 Avkastning på totalt kapital 8,1 8,8 13,3 10,1 4,0 Avkastning på eget kapital 16,9 17,7 31,1 21,85 6, Eksjö Energi ELIT AB Kkr Kkr kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 14,7 11,1 7,1 3,5 4,0 Avkastning på totalt kapital 9,0 6,6 7,1 8,7 7,4 Avkastning på eget kapital 11,0 3,0 6, Flerårsöversikt moderbolaget (kkr.) Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning Nettoresultat i förhållande till eget justerat kapital

3 3 av 25 VD har ordet Året 2010 var ett onormalt kallt år. I vart fall om man som vi i energibranschen räknar graddagar. Ungefär tio procent kallare var 2010 än ett normalår. Vad nu som räknas som ett normalår dessa dagar? Att det var kallt speciellt i januari och december är utom allt tvivel då vi ser på åtgång av el och värme. Det kan ju tyckas bara vara till fördel för oss som säljer dessa tjänster men riktigt så enkelt är det inte. Producerar vi el och värme ineffektivt och dyrt så blir marginalerna små eller i värsta fall negativa. Eldar vi med olja för att tillverka värme så är medför det definitivt negativa marginaler dvs. vi förlorar på varje levererad kwh värme. Därför är det med stor glädje som vi nu helt enligt plan har färdigställt vår nya flispanna i Mariannelund. Nu kommer vi ifrån användandet av olja vilket ger mycket stora fördelar både miljömässigt och ekonomiskt. Ekonomiskt sett så var 2010 mer av ett normalår. Räntorna har fortsatt att vara låga och en del av lånestocken har omtecknats till nya lägre nivåer. Dock så har några större revisions- och ombyggnadsarbeten fått göras på produktionsanläggningen vilket då drar ner resultatet trots det kallare året. Årets resultat efter finansiella poster var för koncernen var 15.1 Mkr (8.1 Mkr 2009). Koncernens omsättning uppgick till 197 Mkr. Resultaten för dotterbolagen ELIT och Elnät var 3.4 Mkr respektive 2.1 Mkr. Båda resultaten är tillfredsställande och speciellt glädjande är att bredbandsutbyggnaden inom Eksjö kommun fortsätter med oförminskad fart. Utbyggnad av optisk fiber för bredband sker med en rasande fart. Samtidigt som det är väldigt roligt så innebär det ökad arbetsbelastning på support och drift av nätet. Det gäller att växa med förnuft. Marknaden för bredband, med det menar jag både nät och tjänster i nätet, är en marknad där spelplanen är under förändring och mognad. Därför följer vi extra noga vad som händer både hos våra närmsta grannar som på andra håll i landet. Beslut som fattas i Sthlm. kan få konsekvenser för en verksamheten beroende på om man tillhör en storstadsregion eller inte. Med de förutsättningar som finns idag (och som vi kan ana kommer imorgon) så står vi väl rustade för framtiden. Det skrivs mycket i media, vilket jag tror beror på att det också finns ett stort intresse bland befolkningen, rörande miljö- och energifrågor. Om man drar slutsatser från det som skrivs så finns också en utbredd kritik mot energibranschen. Därför är det extra viktigt att vi som energibolag informerar så öppet som det går. All produktion av energi medför miljökonsekvenser. Det gäller därför för våra kunder att de får möjligheten att grunda sina energival på korrekta uppgifter för att därefter vara medveten om de konsekvenser som all energikonsumtion innebär. Eksjö Energi AB är ett energibolag som ägs av kommuninvånarna. Ett starkt engagemang för bolaget märks i kommunen och bland medarbetare samt ägarföreträdare så jag ser med tillförsikt framåt för att vi kan fortsätta ha ett energibolag som vi kan vara stolta över. Eksjö Mårten Hermansson VD Eksjö Energi AB

4 4 av 25 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten I Koncernen ingår Eksjö Energi AB som moderbolag till Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är dotterbolag till Eksjö Stadshus AB som är helägd av Eksjö kommun. Moderbolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Eksjö stad, Mariannelunds och Ingatorps samhälle samt svarar för renhållningen, vatten och avlopp samt underhåll av gator inom kommunen. Dotterbolagen svarar för elnätsverksamheten inom tätorten, samt elhandels- och datakommunikationsverksamheten inom hela kommunen. Värmeverk Värmeverkets energiomsättning har under 2010 uppgått till MWh, vilket är en ökning med MWh eller + 11,7 % jämfört med föregående år ( ,38 %). Av produktionen avser MWh en turbin för elproduktion. 100% 80% 60% 40% 20% Turbin Hetvatten Olja Avfall Flis 0% Eksjö 2010 Eksjö 2009 M-lund 2010 M-lund 2009 I-torp 2010 I-torp 2009 Produktionen har skett enligt följande: Bränsle MWh 2010 % MWh 2009 Eksjö Flis , ,7 Avfall , ,4 Olja 952 0, ,2 Hetvatten , ,1 Turbin , ,6 TOTAL EKSJÖ , ,0 Mariannelund Flis , ,5 Olja , ,5 TOTAL Mariannelund , Ingatorp Flis , ,3 Olja 150 0, ,7 TOTAL Ingatorp , %

5 5 av 25 Försäljningen av fjärrvärme har tillfört energiverket följande intäkter: Fakt Energi MWh Intäkt 2010 kronor Medelpris Öre/kWh Fakt Energi MWh Intäkt 2009 kronor Medelpris Öre/kWh Villataxa , ,69 Normaltaxa , ,54 Normaltaxa , ,43 Normaltaxa , ,12 Landstinget , ,54 Regementet , ,73 Summa Jämf med föreg år Ändring i % 16,05 23,65 + 5, ,39 Antalet fjärrvärmekunder uppgår till st. (1 527 st) Miljöinformation Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan Fjärrvärme är Sveriges stora klimatförbättrare. Under de senaste 20 åren har fjärrvärme bidragit med att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 11 miljoner ton. Det motsvarar 20 procent av nuvarande utsläpp i samhället. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat framför allt i storstäderna. Det här har bidragit till att vi i Sverige redan har nått klimatmålen enligt det internationella Kyotoavtalet. Men det finns mer att göra. En panna är bättre för klimatet än många små. Källa Svensk Fjärrvärme Miljöpolicy Vi ska vara kända för att driva ett aktivt miljöarbete och vara en säker och trivsam arbetsplats för all personal.

6 6 av 25 Miljö- och renhållning Plockanalyser visar att andelen förpackningar i brännbarpåsen ökar. Vi har kontaktat Förpackningsinsamlingen och diskuterat detta med dem. Vi (dvs VESU=Vetlanda,Eksjö,Sävsjö, Uppvidinge kommun samt Nässjö Affärsverk) undersöker möjligheten att starta någon form av fastighetsnära insamling av förpackningar. Länsstyrelsen har varit på inspektion ute på Gyesjötippen. De var imponerade över hur långt vi kommit och den goda ordningen. Nästa steg blir att få godkänt att använda VA-verkets slam i sluttäckningens vegetationsskikt. Ansökan ligger inne hos länsstyrelsen. Det har på grund av rådande väderleksförhållande varit vissa störningar i hushållsavfallshämtningen även de resterande slamtömningarna har varit svåra att utföra. Under december månad utbildades samtliga verksamhetsansvariga, skyddsombud samt vissa andra nyckelpersoner i Arbetsmiljö. Företaget har haft en lagefterlevnadsrevision under november månad. Resultatet var mycket gott. Avslutade projekt: Driftavvikelser miljövärden panna 5. Regler och möjligheter angående import av avfall. Arbetsmiljö inom företaget, skyddsombud och skyddsronder. Vatten- och Avloppsverk Vårt uppdrag Att ansvara för kommunal vatten- och avloppsförsörjning inom Eksjö kommun De stora händelserna på Va-sidan under 2010: Pågående projekt Vattenskyddsområden, samråd med Länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar Län Extern ISO revision. Utbildningar säkerhet på vägarbeten. Projektet för VA-utbyggnad Långanäs etapp 1. Förslag till Vattenskyddsområden Eksjö, Höreda och Värne inskickat till Länsstyrelsen. Samråd Vattenskyddsområde Mariannelund med Länsstyrelsen i Kalmar Län. Projektering för Prästhagen, Ängsviolen, Kvarnarp och Etapp 3 Norrström. VA-utredning Mycklaflon vad avser möjligheterna att ansluta både vatten och avlopp till Bellö VA-utredning Klinten vad avser möjligheterna för sjövattenledning. Byggnation av pumpstationer Bykvarn och Kaffekullen Avslutade projekt Byte av system för karthantering gällande VA

7 7 av 25 Fjärrvärmedistribution Sista etappen på årets utbyggnad i Mariannelund är klart. På grund av tidigt snöfall återstår några ytor att asfaltera. En förtätning (2 fastigheter) är klart v 48. Intresseförfrågan beträffande anslutning till fjärrvärmenätet gällande Kaffekullen har gått ut. Utvärdering ännu inte gjord (sista svarsdag var 30 nov). Evenemangshallen är klart för vår del, Norrström pågår. Mätutrustning för att kunna mäta tryck och temp har satts ut på ytterligare två platser i vårt distributionsnät. Flödet plockas in från vårt mätinsamlingssystem. Gatuavdelningen Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gatubelysning. Arbetet utförs på uppdrag av väghållaren, Eksjö kommun. I uppdraget ingår också att handla upp och genomföra investeringsprojekt kopplat till gatunätet. Årets vinterväghållning blev av förklarliga skäl betydligt dyrare än normalt. Verksamheten hemställde hos kommunen om kostnadstäckning för överkostnaden gentemot budget, vilket beviljades. foto Annelie Sjöberg Följande om- och tillbyggnadsprojekt har genomförts, eller planerats, under året: Utbyggnad av Sjöängsvägen. Bron över Eksjöån på Västanågatan har renoverats. Stenvalvbron över Eksjöån på Rolandsdammsvägen har renoverats. Räckesarbeten återstår. Markarbeten i anslutning till Olsbergs Eksjö Arena, inkl. ny parkeringsplats öster om ishallen, pågår. Arbetena startade under året och kommer att pågå fram till att arenan står färdig hösten Arbetet med att åtgärda Enkelt Avhjälpta Hinder har pågått under året. Tyvärr fick arbetet avbrytas på grund av den tidiga vintern. Det som återstår är anpassning av ett antal busshållplatser i Eksjö. Dessa färdigställs under våren Dammluckan vid Sågardammens utlopp i Bruzaholm har renoverats. På uppdrag av Holmen Energi AB, vilka innehar dämningsrätten i sjön Hjälten, har regleringsanordningen i sjöns utlopp renoverats. Projektering för omgestaltning av tre rondeller på väg 40, vid Lyckan, Stationen och Kaffekullen, har utförts. Upphandling och byggande sker under Projektering för byggande av en gång- och cykelväg utefter Albert Engströms väg i Hult, har utförts. Projektet innebär att den östra gångbanan, mellan Kolarvägen och Johannes väg breddas och upplåts därefter för både gång- och cykeltrafik. Upphandling och byggande sker under 2011.

8 8 av 25 Koncerninternt mellanhavande Eksjö Elnät AB har ersatt moderbolaget med (1 600) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 649 (646) kkr. Eksjö Energi ELIT AB har ersatt moderbolaget med 750 (750) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 250 (204) kkr. Moderbolaget har ersatt Eksjö Elnät AB med (1 503) kkr för nättjänster och Eksjö Energi ELIT AB med 223 (263) kkr för provision av el och bredbandsintäkter. Årets konstaterade kundförluster i moderbolaget uppgår till 62 (141) kkr. Investeringar Moderbolaget har gjort följande bruttoinvesteringar: Fjärrvärmeanläggningar Miljö- och Renhållning - 94 Vatten- och avloppsverk Inventarier, verktyg och fordon Byggnader Summa Disposition av bolagets vinst Belopp kkr Balanserat resultat Årets resultat med hänsyn till erhållna och lämnade koncernbidrag -85 Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel behandlas enligt följande: - i ny räkning balanseras Summa Koncernens fria egna kapital uppgår till kkr. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning för verksamhetsårets , bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning under verksamhetsåret, hänvisas till följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys jämte till dessa hörande noter.

9 9 av 25 Eksjö Energi AB Resultaträkning Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nätförluster Transiteringsavgifter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 7,8,9,10, 11,12, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter interna Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner/anläggningsreserv Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT

10 10 av 25 Eksjö Energi AB Balansräkning - Tillgångar Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete nyanläggning Byggnader och mark Fjärrvärmeanläggningar Avfallsbehandlingsanläggningar Vatten- och avloppsanläggningar Ledningsnät och andra tekniska anläggning Central utrustning - Datakommunikation Verktyg och maskiner Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdespappersinnehav Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter m.m Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 11 av 25 Eksjö Energi AB Balansräkning - Eget Kapital Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital antal aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (48 milj) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Företagshypotek Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

12 12 av 25 Eksjö Energi AB Kassaflödesanalys Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Betald skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Pågående arbete Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 13 av 25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Eksjö Energi AB Värmeverk: Elnät AB: Fjärrvärmeledningar 30 Elanläggningar Abonnentcentraler 20 Utrustning i panncentraler 15 Eksjö Energi Elit AB: Maskiner med högre slitage 10 Bredband 3-10 Pannor 20 Datorutrustning 3-5 Värmemätare 10 Vatten - och Reningsverk Vattenverk 25 Avfallsverk: Maskineri med högre slitage 10 Avloppsreningsverk 25 Maskineri med lägre slitage 20 Pumpstationer 25 Miljö-återvinningsstationer 10 Maskiner laboratorium 10 Verktyg o maskiner 10 Övrigt. Kontorsinventarier 5 Datorutrustning 5 Byggnader 30 Skärmtak 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

14 14 av 25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer forts. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet, skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår två dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvet. Härvid har obeskattade reserver uppdelats i 26,3 % uppskjuten skattskuld och 73,7 % eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in- först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

15 15 av 25 Noter Not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Fjärrvärmeavdelning intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Vatten- och Avloppsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Miljö- och Renhållningsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter 720 Interna kostnader Beräknat resultat Gata-Parkavdelningen intäkter Kommunalt driftbidrag Rörelsens kostnader Finansiella poster - - Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Adm-Kundtjänst intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Beräknat resultat 0 0 Eksjö Elnät AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat Eksjö Energi ELIT AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår serviceersättning från Elnät AB med kkr och från ELIT AB med 750 kkr.

16 16 av 25 Not 2 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolag ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers Övriga uppdrag Lekmannarevisor Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolag Dotterbolag Elnät AB-ELIT AB Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderbolag Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag Elnät AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag ELIT AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Av moderbolagets pensionskostnader avser 183 (fg år 575) kkr gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp gäller även för koncernen. I ersättning till styrelsen och VD ingår del av lön till vvd med 113 kkr. Dotterbolagets kostnader för styrelsen och VD ingår i den serviceavgift som betalas till moderbolaget. Vid uppsägning av VD från företagets sida utgår 1 års löner.

17 17 av 25 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Andel kvinnor i Styrelsen 14,3 % 14,3 % Andel kvinnor i Företagsledning 12,5 % 12,5 % Personalens sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,8 % 1,0 % -Långtidssjukfrånvaro - 0,5 % -Sjukfrånvaro för män 0,8 % 1,1 % -Sjukfrånvaro för kvinnor - 0,4 % -Anställda -29 år 0,3 % 2,2 % -Anställda år 2,3 % - % -Anställda 50 år- 3,4 % 2,0 % Not 4 Reslutat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Moderbolag Ränteintäkter koncernbolag Summa Not 5 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Summa Moderbolag Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Summa Moderbolag Räntekostnader, övriga Summa

18 18 av 25 Not 7 Byggnader och mark Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde Renen Taxeringsvärde Renen Taxeringsvärde Ingatorp 4: Taxeringsvärde Älgen Not 8 Fjärrvärmeanläggningar Pågående arbete nyanläggning Koncernen Moderbolag Nyanläggning vid årets början - - Anläggning Rälen Mariannelund Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 9 Miljö- och Renhållning Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut

19 19 av 25 Not 10 Vatten- och Avloppsledningsanläggningar Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 11 Ledningsnät och andra tekniska Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 12 Central utrustning - Datakommunikation Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 13 Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring utrangering/försäljning Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Avyttring och utrangering Redovisat värde vid årets slut

20 20 av 25 NOT 14 Andelar i koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Inköp Utgående bokfört värde Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag Dotterbolag/ org.nr/ säte Kapitalandel Bokfört värde Eksjö Elnät AB , Eksjö 100 % Eksjö Energi ELIT AB , Eksjö 100 % Not 15 Fordringar hos koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Elnät AB Överfört tillkortfristig fordran Fordran delbet. Elnät Koncernbidrag Elnät Vid årets början ELIT AB Uppl ränta ELIT lån 50 -Koncernbidrag ELIT Koncernbidrag Stadshus AB Utgående bokfört värde Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Värmek Vid årets början Eksjö förvärv under året Norra Smålands Energi förvärv under året Smålands Bredband Utgående bokfört värde Not 17 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolag Skatteeffekt på obesk.reserver Skatteeffekt på koncernbidrag 618 Skatteeffekt på koncernbidrag Aktuell skatt -4 Aktuell skatt -4 Summa Summa Not 18 Varulager Eldningsolja Mariannelund Eldningsolja WRD Eldningsolja Ingatorp Eldningsolja EO Flis Eksjö Lager Reservdelar Utgående bokfört värde

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB

Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB Årsredovisning 2006 1 Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution En ledstjärna i arbetet med utvecklingen av vårt elnät är den riskanalys som genomförts. Den första etappen

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer