ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB 2010 Foto Annelie Sjöberg EKSJÖ ENERGI AB Innehållsförteckning: Sida Organisation-nyckeltal VD: s kommentar 2 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning - koncernen-moderföretag 9 Balansräkning - koncernen-moderföretag Kassaflödesanalys - koncernen-moderföretag 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter 23 Revisionsberättelse 24 Granskningsrapport 25

2 ORGANISATION 2 av 25 Eksjö Kommun Eksjö Stadshus Eksjö Energi AB Elnät AB Eksjö Energi ELIT AB Nyckeltal Eksjö Energi AB Kkr Kkr Kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 9,5 7,4 5,9 6,6 5,2 Avkastning på totalt kapital 5,3 4,0 3,8 3,9 4,7 Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg. Neg. 0, Eksjö Elnät AB Kkr Kkr Kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 27,1 28,3 26,9 27,8 25,4 Avkastning på totalt kapital 8,1 8,8 13,3 10,1 4,0 Avkastning på eget kapital 16,9 17,7 31,1 21,85 6, Eksjö Energi ELIT AB Kkr Kkr kkr Kkr kkr Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning % % % % % Soliditet 14,7 11,1 7,1 3,5 4,0 Avkastning på totalt kapital 9,0 6,6 7,1 8,7 7,4 Avkastning på eget kapital 11,0 3,0 6, Flerårsöversikt moderbolaget (kkr.) Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning Nettoresultat i förhållande till eget justerat kapital

3 3 av 25 VD har ordet Året 2010 var ett onormalt kallt år. I vart fall om man som vi i energibranschen räknar graddagar. Ungefär tio procent kallare var 2010 än ett normalår. Vad nu som räknas som ett normalår dessa dagar? Att det var kallt speciellt i januari och december är utom allt tvivel då vi ser på åtgång av el och värme. Det kan ju tyckas bara vara till fördel för oss som säljer dessa tjänster men riktigt så enkelt är det inte. Producerar vi el och värme ineffektivt och dyrt så blir marginalerna små eller i värsta fall negativa. Eldar vi med olja för att tillverka värme så är medför det definitivt negativa marginaler dvs. vi förlorar på varje levererad kwh värme. Därför är det med stor glädje som vi nu helt enligt plan har färdigställt vår nya flispanna i Mariannelund. Nu kommer vi ifrån användandet av olja vilket ger mycket stora fördelar både miljömässigt och ekonomiskt. Ekonomiskt sett så var 2010 mer av ett normalår. Räntorna har fortsatt att vara låga och en del av lånestocken har omtecknats till nya lägre nivåer. Dock så har några större revisions- och ombyggnadsarbeten fått göras på produktionsanläggningen vilket då drar ner resultatet trots det kallare året. Årets resultat efter finansiella poster var för koncernen var 15.1 Mkr (8.1 Mkr 2009). Koncernens omsättning uppgick till 197 Mkr. Resultaten för dotterbolagen ELIT och Elnät var 3.4 Mkr respektive 2.1 Mkr. Båda resultaten är tillfredsställande och speciellt glädjande är att bredbandsutbyggnaden inom Eksjö kommun fortsätter med oförminskad fart. Utbyggnad av optisk fiber för bredband sker med en rasande fart. Samtidigt som det är väldigt roligt så innebär det ökad arbetsbelastning på support och drift av nätet. Det gäller att växa med förnuft. Marknaden för bredband, med det menar jag både nät och tjänster i nätet, är en marknad där spelplanen är under förändring och mognad. Därför följer vi extra noga vad som händer både hos våra närmsta grannar som på andra håll i landet. Beslut som fattas i Sthlm. kan få konsekvenser för en verksamheten beroende på om man tillhör en storstadsregion eller inte. Med de förutsättningar som finns idag (och som vi kan ana kommer imorgon) så står vi väl rustade för framtiden. Det skrivs mycket i media, vilket jag tror beror på att det också finns ett stort intresse bland befolkningen, rörande miljö- och energifrågor. Om man drar slutsatser från det som skrivs så finns också en utbredd kritik mot energibranschen. Därför är det extra viktigt att vi som energibolag informerar så öppet som det går. All produktion av energi medför miljökonsekvenser. Det gäller därför för våra kunder att de får möjligheten att grunda sina energival på korrekta uppgifter för att därefter vara medveten om de konsekvenser som all energikonsumtion innebär. Eksjö Energi AB är ett energibolag som ägs av kommuninvånarna. Ett starkt engagemang för bolaget märks i kommunen och bland medarbetare samt ägarföreträdare så jag ser med tillförsikt framåt för att vi kan fortsätta ha ett energibolag som vi kan vara stolta över. Eksjö Mårten Hermansson VD Eksjö Energi AB

4 4 av 25 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten I Koncernen ingår Eksjö Energi AB som moderbolag till Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är dotterbolag till Eksjö Stadshus AB som är helägd av Eksjö kommun. Moderbolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Eksjö stad, Mariannelunds och Ingatorps samhälle samt svarar för renhållningen, vatten och avlopp samt underhåll av gator inom kommunen. Dotterbolagen svarar för elnätsverksamheten inom tätorten, samt elhandels- och datakommunikationsverksamheten inom hela kommunen. Värmeverk Värmeverkets energiomsättning har under 2010 uppgått till MWh, vilket är en ökning med MWh eller + 11,7 % jämfört med föregående år ( ,38 %). Av produktionen avser MWh en turbin för elproduktion. 100% 80% 60% 40% 20% Turbin Hetvatten Olja Avfall Flis 0% Eksjö 2010 Eksjö 2009 M-lund 2010 M-lund 2009 I-torp 2010 I-torp 2009 Produktionen har skett enligt följande: Bränsle MWh 2010 % MWh 2009 Eksjö Flis , ,7 Avfall , ,4 Olja 952 0, ,2 Hetvatten , ,1 Turbin , ,6 TOTAL EKSJÖ , ,0 Mariannelund Flis , ,5 Olja , ,5 TOTAL Mariannelund , Ingatorp Flis , ,3 Olja 150 0, ,7 TOTAL Ingatorp , %

5 5 av 25 Försäljningen av fjärrvärme har tillfört energiverket följande intäkter: Fakt Energi MWh Intäkt 2010 kronor Medelpris Öre/kWh Fakt Energi MWh Intäkt 2009 kronor Medelpris Öre/kWh Villataxa , ,69 Normaltaxa , ,54 Normaltaxa , ,43 Normaltaxa , ,12 Landstinget , ,54 Regementet , ,73 Summa Jämf med föreg år Ändring i % 16,05 23,65 + 5, ,39 Antalet fjärrvärmekunder uppgår till st. (1 527 st) Miljöinformation Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan Fjärrvärme är Sveriges stora klimatförbättrare. Under de senaste 20 åren har fjärrvärme bidragit med att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 11 miljoner ton. Det motsvarar 20 procent av nuvarande utsläpp i samhället. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat framför allt i storstäderna. Det här har bidragit till att vi i Sverige redan har nått klimatmålen enligt det internationella Kyotoavtalet. Men det finns mer att göra. En panna är bättre för klimatet än många små. Källa Svensk Fjärrvärme Miljöpolicy Vi ska vara kända för att driva ett aktivt miljöarbete och vara en säker och trivsam arbetsplats för all personal.

6 6 av 25 Miljö- och renhållning Plockanalyser visar att andelen förpackningar i brännbarpåsen ökar. Vi har kontaktat Förpackningsinsamlingen och diskuterat detta med dem. Vi (dvs VESU=Vetlanda,Eksjö,Sävsjö, Uppvidinge kommun samt Nässjö Affärsverk) undersöker möjligheten att starta någon form av fastighetsnära insamling av förpackningar. Länsstyrelsen har varit på inspektion ute på Gyesjötippen. De var imponerade över hur långt vi kommit och den goda ordningen. Nästa steg blir att få godkänt att använda VA-verkets slam i sluttäckningens vegetationsskikt. Ansökan ligger inne hos länsstyrelsen. Det har på grund av rådande väderleksförhållande varit vissa störningar i hushållsavfallshämtningen även de resterande slamtömningarna har varit svåra att utföra. Under december månad utbildades samtliga verksamhetsansvariga, skyddsombud samt vissa andra nyckelpersoner i Arbetsmiljö. Företaget har haft en lagefterlevnadsrevision under november månad. Resultatet var mycket gott. Avslutade projekt: Driftavvikelser miljövärden panna 5. Regler och möjligheter angående import av avfall. Arbetsmiljö inom företaget, skyddsombud och skyddsronder. Vatten- och Avloppsverk Vårt uppdrag Att ansvara för kommunal vatten- och avloppsförsörjning inom Eksjö kommun De stora händelserna på Va-sidan under 2010: Pågående projekt Vattenskyddsområden, samråd med Länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar Län Extern ISO revision. Utbildningar säkerhet på vägarbeten. Projektet för VA-utbyggnad Långanäs etapp 1. Förslag till Vattenskyddsområden Eksjö, Höreda och Värne inskickat till Länsstyrelsen. Samråd Vattenskyddsområde Mariannelund med Länsstyrelsen i Kalmar Län. Projektering för Prästhagen, Ängsviolen, Kvarnarp och Etapp 3 Norrström. VA-utredning Mycklaflon vad avser möjligheterna att ansluta både vatten och avlopp till Bellö VA-utredning Klinten vad avser möjligheterna för sjövattenledning. Byggnation av pumpstationer Bykvarn och Kaffekullen Avslutade projekt Byte av system för karthantering gällande VA

7 7 av 25 Fjärrvärmedistribution Sista etappen på årets utbyggnad i Mariannelund är klart. På grund av tidigt snöfall återstår några ytor att asfaltera. En förtätning (2 fastigheter) är klart v 48. Intresseförfrågan beträffande anslutning till fjärrvärmenätet gällande Kaffekullen har gått ut. Utvärdering ännu inte gjord (sista svarsdag var 30 nov). Evenemangshallen är klart för vår del, Norrström pågår. Mätutrustning för att kunna mäta tryck och temp har satts ut på ytterligare två platser i vårt distributionsnät. Flödet plockas in från vårt mätinsamlingssystem. Gatuavdelningen Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gatubelysning. Arbetet utförs på uppdrag av väghållaren, Eksjö kommun. I uppdraget ingår också att handla upp och genomföra investeringsprojekt kopplat till gatunätet. Årets vinterväghållning blev av förklarliga skäl betydligt dyrare än normalt. Verksamheten hemställde hos kommunen om kostnadstäckning för överkostnaden gentemot budget, vilket beviljades. foto Annelie Sjöberg Följande om- och tillbyggnadsprojekt har genomförts, eller planerats, under året: Utbyggnad av Sjöängsvägen. Bron över Eksjöån på Västanågatan har renoverats. Stenvalvbron över Eksjöån på Rolandsdammsvägen har renoverats. Räckesarbeten återstår. Markarbeten i anslutning till Olsbergs Eksjö Arena, inkl. ny parkeringsplats öster om ishallen, pågår. Arbetena startade under året och kommer att pågå fram till att arenan står färdig hösten Arbetet med att åtgärda Enkelt Avhjälpta Hinder har pågått under året. Tyvärr fick arbetet avbrytas på grund av den tidiga vintern. Det som återstår är anpassning av ett antal busshållplatser i Eksjö. Dessa färdigställs under våren Dammluckan vid Sågardammens utlopp i Bruzaholm har renoverats. På uppdrag av Holmen Energi AB, vilka innehar dämningsrätten i sjön Hjälten, har regleringsanordningen i sjöns utlopp renoverats. Projektering för omgestaltning av tre rondeller på väg 40, vid Lyckan, Stationen och Kaffekullen, har utförts. Upphandling och byggande sker under Projektering för byggande av en gång- och cykelväg utefter Albert Engströms väg i Hult, har utförts. Projektet innebär att den östra gångbanan, mellan Kolarvägen och Johannes väg breddas och upplåts därefter för både gång- och cykeltrafik. Upphandling och byggande sker under 2011.

8 8 av 25 Koncerninternt mellanhavande Eksjö Elnät AB har ersatt moderbolaget med (1 600) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 649 (646) kkr. Eksjö Energi ELIT AB har ersatt moderbolaget med 750 (750) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 250 (204) kkr. Moderbolaget har ersatt Eksjö Elnät AB med (1 503) kkr för nättjänster och Eksjö Energi ELIT AB med 223 (263) kkr för provision av el och bredbandsintäkter. Årets konstaterade kundförluster i moderbolaget uppgår till 62 (141) kkr. Investeringar Moderbolaget har gjort följande bruttoinvesteringar: Fjärrvärmeanläggningar Miljö- och Renhållning - 94 Vatten- och avloppsverk Inventarier, verktyg och fordon Byggnader Summa Disposition av bolagets vinst Belopp kkr Balanserat resultat Årets resultat med hänsyn till erhållna och lämnade koncernbidrag -85 Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel behandlas enligt följande: - i ny räkning balanseras Summa Koncernens fria egna kapital uppgår till kkr. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning för verksamhetsårets , bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning under verksamhetsåret, hänvisas till följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys jämte till dessa hörande noter.

9 9 av 25 Eksjö Energi AB Resultaträkning Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nätförluster Transiteringsavgifter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 7,8,9,10, 11,12, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter interna Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner/anläggningsreserv Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT

10 10 av 25 Eksjö Energi AB Balansräkning - Tillgångar Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete nyanläggning Byggnader och mark Fjärrvärmeanläggningar Avfallsbehandlingsanläggningar Vatten- och avloppsanläggningar Ledningsnät och andra tekniska anläggning Central utrustning - Datakommunikation Verktyg och maskiner Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdespappersinnehav Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter m.m Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 11 av 25 Eksjö Energi AB Balansräkning - Eget Kapital Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital antal aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (48 milj) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Företagshypotek Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

12 12 av 25 Eksjö Energi AB Kassaflödesanalys Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Betald skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Pågående arbete Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 13 av 25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Eksjö Energi AB Värmeverk: Elnät AB: Fjärrvärmeledningar 30 Elanläggningar Abonnentcentraler 20 Utrustning i panncentraler 15 Eksjö Energi Elit AB: Maskiner med högre slitage 10 Bredband 3-10 Pannor 20 Datorutrustning 3-5 Värmemätare 10 Vatten - och Reningsverk Vattenverk 25 Avfallsverk: Maskineri med högre slitage 10 Avloppsreningsverk 25 Maskineri med lägre slitage 20 Pumpstationer 25 Miljö-återvinningsstationer 10 Maskiner laboratorium 10 Verktyg o maskiner 10 Övrigt. Kontorsinventarier 5 Datorutrustning 5 Byggnader 30 Skärmtak 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

14 14 av 25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer forts. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet, skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår två dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvet. Härvid har obeskattade reserver uppdelats i 26,3 % uppskjuten skattskuld och 73,7 % eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in- först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

15 15 av 25 Noter Not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Fjärrvärmeavdelning intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Vatten- och Avloppsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Miljö- och Renhållningsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter 720 Interna kostnader Beräknat resultat Gata-Parkavdelningen intäkter Kommunalt driftbidrag Rörelsens kostnader Finansiella poster - - Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Adm-Kundtjänst intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Beräknat resultat 0 0 Eksjö Elnät AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat Eksjö Energi ELIT AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår serviceersättning från Elnät AB med kkr och från ELIT AB med 750 kkr.

16 16 av 25 Not 2 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolag ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers Övriga uppdrag Lekmannarevisor Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolag Dotterbolag Elnät AB-ELIT AB Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderbolag Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag Elnät AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag ELIT AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Av moderbolagets pensionskostnader avser 183 (fg år 575) kkr gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp gäller även för koncernen. I ersättning till styrelsen och VD ingår del av lön till vvd med 113 kkr. Dotterbolagets kostnader för styrelsen och VD ingår i den serviceavgift som betalas till moderbolaget. Vid uppsägning av VD från företagets sida utgår 1 års löner.

17 17 av 25 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Andel kvinnor i Styrelsen 14,3 % 14,3 % Andel kvinnor i Företagsledning 12,5 % 12,5 % Personalens sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,8 % 1,0 % -Långtidssjukfrånvaro - 0,5 % -Sjukfrånvaro för män 0,8 % 1,1 % -Sjukfrånvaro för kvinnor - 0,4 % -Anställda -29 år 0,3 % 2,2 % -Anställda år 2,3 % - % -Anställda 50 år- 3,4 % 2,0 % Not 4 Reslutat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Moderbolag Ränteintäkter koncernbolag Summa Not 5 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Summa Moderbolag Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Summa Moderbolag Räntekostnader, övriga Summa

18 18 av 25 Not 7 Byggnader och mark Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde Renen Taxeringsvärde Renen Taxeringsvärde Ingatorp 4: Taxeringsvärde Älgen Not 8 Fjärrvärmeanläggningar Pågående arbete nyanläggning Koncernen Moderbolag Nyanläggning vid årets början - - Anläggning Rälen Mariannelund Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 9 Miljö- och Renhållning Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut

19 19 av 25 Not 10 Vatten- och Avloppsledningsanläggningar Koncernen Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 11 Ledningsnät och andra tekniska Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 12 Central utrustning - Datakommunikation Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 13 Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring utrangering/försäljning Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Avyttring och utrangering Redovisat värde vid årets slut

20 20 av 25 NOT 14 Andelar i koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Inköp Utgående bokfört värde Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag Dotterbolag/ org.nr/ säte Kapitalandel Bokfört värde Eksjö Elnät AB , Eksjö 100 % Eksjö Energi ELIT AB , Eksjö 100 % Not 15 Fordringar hos koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Elnät AB Överfört tillkortfristig fordran Fordran delbet. Elnät Koncernbidrag Elnät Vid årets början ELIT AB Uppl ränta ELIT lån 50 -Koncernbidrag ELIT Koncernbidrag Stadshus AB Utgående bokfört värde Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Värmek Vid årets början Eksjö förvärv under året Norra Smålands Energi förvärv under året Smålands Bredband Utgående bokfört värde Not 17 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolag Skatteeffekt på obesk.reserver Skatteeffekt på koncernbidrag 618 Skatteeffekt på koncernbidrag Aktuell skatt -4 Aktuell skatt -4 Summa Summa Not 18 Varulager Eldningsolja Mariannelund Eldningsolja WRD Eldningsolja Ingatorp Eldningsolja EO Flis Eksjö Lager Reservdelar Utgående bokfört värde

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eksjö Elnät AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Elnät AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Elnät AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Redovisningsprinciper 11 Noter 12 Underskrifter 15 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eksjö Elnät AB Årsredovisning 2010

Eksjö Elnät AB Årsredovisning 2010 Eksjö Elnät AB Årsredovisning 2010 www.eksjoenergi.se STYRELSEN Conny Sixtensson ( C ) Jan Lindholm (m) Christer Ljung (fp) Johan Starck (s) Sven-Olof Eriksson (m) Ingegerd Axell (s) Lennart Nyrén (kd)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2015 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer