Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15 Granskningsrapport 16 Styrelse 17

3 Detta är Eksjö Energi ELIT AB Bolaget bedriver handel med el samt att utveckla nät för tele- och datakommunikation. Elförsäljning sker till privatpersoner och företag över hela landet. Bredbandsförsäljningen sker inom Eksjö kommuns utbyggda stadsnät. Verksamheten drivs i eget bolag, men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB org. nr är moderbolag. Bolagen har sitt säte i Eksjö. Bild 1. Fr.v. Annelie Sjöberg, Ankie Ekberg, Kjell Ljunggren, Elionor Kilebrand, Roger Sundström. Frånvarande, Fredrick Mikalsen, Roy Lindström Resultat (kkr) Omsättning (kkr) Antal bredbandskunder Försäljning elhandel (MWh) ÅRSREDOVISNING 2013

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Eksjö Energi ELIT AB, får härmed avge årsredovisning för år Allmänt om verksamheten Bredbandsverksamheten Vi är sex personer som jobbar med drift, support, projektering, dokumentation, ledningsrätt, fibersvetsning, fakturering och ekonomi. Fiber till telefonmast Ytterligare en fiber till masten i Värne beställdes och installerades för IP-Only. Fiber till villor Under året har vi installerat fiber till 126 hushåll i Kvarnarp, CastmansVäg, varav 85 hushåll har tagit en installation i huset och blivit driftade under hösten. Vi har även påbörjat fiberinstallation till Ekmansväg, Staresväg, Korgblomsgatan och Vitsippegatan. Dessa beräknas bli klara under första halvåret Fiber till hyreshus Två hyreshus på Vinkelgatan är klara, där samtliga hyresgäster nu även kör IP-TV. Vi har påbörjat en fiberinstallation till hyresföreningen på Munkastigen-Klosterstigen på 33 lägenheter. Den kommer att driftas våren Byalag Ett av de största byalagsprojekt hittills startade under hösten. Det är Haviks byalagsförening som bygger fiber till ca 50 hushåll mellan Gummarp och Hult. Här lägga ca 2,3 mil fiber på ren landsbygd. Driftsättning av nya serviceroutrar och ett nytt nät. Överflyttning av kunder från det gamla till nya nätet, med 10 gånger högre hastighet, 10 Gbps. Under hösten var över hälften av kunderna överflyttade till det nya nätet. Vid årsskiftet 2013/2014 har vi ca 3000 kundabonnemang, både privata och företag. Elhandel Elhandelsverksamheten har, liksom föregående år, präglats av ett lågt elpris. Antal kunder har under året minskat något, och även levererad energi har minskat från föregående år. Koncernmellanhavande Bolaget har ersatt Eksjö Energi AB för administration och service med 750 (750) kkr. Provisionsintäkter på försåld el till moderbolaget har uppgått till 87 (85) kkr och bredbandsabonnemang till 134 (134) kkr. Eksjö Elnät AB har debiterats med 15 (16) kkr i nätförluster. Investeringar Årets investeringar för Eksjö Energi ELIT AB (6 251) kkr avser utbyggnad av bredbandsnätet. Kundunderlag Privata Företag Totalt Kundunderlag och försäljning elhandel Antal kunder Försäljning MWh ÅRSREDOVISNING

5 Nyckeltal Eksjö Energi ELIT AB Omsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Soliditet % 20,7 18,5 17,9 14,7 11,1 Avkastning på totalt kapital % 3,0 6,0 6,2 9,1 6,6 Avkastning på eget kapital % 10,8 28,9 30,6 11,0 3,0 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital Justerat eget kapital i förhållande till balansräkning Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning Nettoresultat i förhållande till eget justerat kapital Resultat Bolaget visar en vinst med 821 (2 013) kkr efter finansiella poster. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer Disposition av bolagets vinst Balanserat resultat Årets resultat med hänsyn till lämnade koncernbidrag -56 Totalt Överföringar till balanserat resultat Totalt ÅRSREDOVISNING 2013

6 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december Eksjö Energi ELIT AB Belopp i kkr. Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 13 3 Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 5, Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING

7 BALANSRÄKNING 1 januari - 31 december Eksjö Energi ELIT AB Belopp i kkr. Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Centralutrustning Datorutrustning Summa materiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Fordran hos koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2013

8 1 januari - 31 december Eksjö Energi ELIT AB Belopp i kkr. Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital antal aktier Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga ÅRSREDOVISNING

9 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari - 31 december Eksjö Energi ELIT AB Belopp i kkr. Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -2 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordring Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut ÅRSREDOVISNING 2013

10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. År Datautrustning 3, 5 Bredbandsutrustning 3-10 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. ÅRSREDOVISNING

11 NOTER Not 1, Nettoomsättning och Rörelseresultat per rörelsegren Belopp i kkr Elförsäljning nettoomsättning redovisas av Mälarenergi Elförsäljning nettoomsättning enbart provisionsdel redovisas av ELIT Rörelsens kostnader Finansiella poster -4 - Resultat efter finansiella poster Bredband nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat Not 2, Arvode och kostnadsersättning till revisorer Deloitte AB Deloitte AB Revisionsarvode Summa Kostnad för revision ingår i serviceersättning som utbetalas till moderbolaget Not 3, Skatt på årets resultat Skatteeffekt på koncernbidrag Aktuell skatt -1 - Summa ÅRSREDOVISNING 2013

12 Not 4, Anställda och personalkostnader Män 4 4 Kvinnor 2 2 Totalt 6 6 Löner, sociala kostnader och andra ersättningar Kostnad för VD ingår i den serviceersättning som utbetalas till moderbolaget. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, samtliga män. Löner och ersättningar Sociala kostnader Styrelse Summa Varav pensionskostnader Not 5, Central utrustning Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 6, Datorutrustning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar - 85 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut ÅRSREDOVISNING

13 Not 7, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skanova Cygate Infratek Elteam 43 - Eksjö Energi Vetab Övrigt Summa Not 8, Eget kapital/förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Vid årets slut Not 9, Obeskattade reserver Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Totalt Not 10, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupen bredbandsintäkt Övriga kostnader Summa ÅRSREDOVISNING 2013

14 Eksjö Energi ELIT AB Org.nr Underskrifter ÅRSREDOVISNING

15 15 ÅRSREDOVISNING 2013

16 ÅRSREDOVISNING

17 Styrelsen Conny Sixtensson Styrelseordförande Jan Lindholm 1:e vice ordförande Johan Starck 2:a vice ordförande Magnus Ilvered Extern ledamot Kenneth Revelj Extern Ledamot Mårten Hermansson Verkställande direktör 17 ÅRSREDOVISNING 2013

18

19 Bild 2. Fibernätet i kommunen.

20 Eksjö Energi ELIT AB Telegatan Eksjö org.nr