(25) Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Plats Storbrunn, Östhammar Nr ÄRENDELISTA 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 1 Dnr KS Dpl 912 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktiges beslut

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 2 Dnr KS Dpl 904 Information Handling P Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden rapporteras. Kommunfullmäktiges beslut

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 3 Dnr KS Dpl 005 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering Handling A Barn och utbildningsförvaltningen genomför under perioden en större satsning gällande digital teknik inom förskola och skola. Ett antal pilotprojekt har bedrivits under läsåret för att utvärdera olika tekniska plattformar och utrustningar (datorer och lärplatta). Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten har Barn och utbildningskontoret tagit fram ett koncept som nu kommer att införas på kommunens för- och grundskolor, vilket bl.a. innebär att samtliga högstadieelever i Östhammars kommuns skolor från hösten 2015 kommer att erbjudas lån av dator eller lärplatta under studietiden. Den totala volymen, fullt utbyggd, beräknas till ca enheter och avser både elever och pedagoger, varav ca 1/3 (ca 800 enheter) beräknas omsättas/förnyas årligen. Drift- och supportchef Dan Malmberg Jansson och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 4 Dnr KS Dpl 702 Dnr SN Dpl 702 Ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande Handling B För att få serveringstillstånd ska sökande, genom att avlägga ett kunskapsprov, påvisa tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Föreligger förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 5 Dnr KS Dpl 005 Bredbandsstrategi, antagande Handling C Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt i att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass, den regionala digitala agendan samt kommunfullmäktiges prioriterade mål som säger att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s under Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi i enlighet med ovanstående innehållsbeskrivning. Marie Berggren och Jan Rydberg får uppdraget att leda arbetet. Arbetet redovisas senast på KSau för beslut i KS Diskussioner med Telia fortsätter, utan att ta ställning i nuläget avseende ägandet av nuvarande och framtida infrastruktur. Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-chef Jan Rydberg och kommunchef Peter Nyberg medverkar. Diskussioner förs i ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. En handlingsplan som följer med strategin ska upprättas. Målet är att handlingsplan och bredbandsstrategi ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen 18 maj Kommunchef Peter Nyberg och Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-strateg Jan Rydberg medverkar.

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Arbetsutskottets beslut Bredbandsstrategin lämnas ut på remiss till politiska partier, utvecklingsgrupper och slutkunder i Östhammars kommun. Samrådstiden pågår till Samrådstiden är förlängd till 3 augusti Chef för strategienheten Marie Berggren och kommunchef föredrar ärendet. Inkomna synpunkter och ny version av bredbandsstrategi redovisas. Arbetsutskottets förslag Föreliggande bredbandsstrategi Östhammars kommun, version 0,6 antas. I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C) och Jonas Svensson (S). Kommunstyrelsens förslag Föreliggande bredbandsstrategi för Östhammars kommun, version 0,6 antas. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 6 Dnr KS Dpl 003 Riktlinjer för sponsring, antagande Handling D Föreligger kommunövergripande riktlinjer gällande Östhammars kommuns sponsringssamarbete med externa aktörer. Riktlinjerna avser förhållanden där Östhammars kommun är mottagare av sponsorstöd samt när Östhammars kommun agerar som sponsor. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Riktlinjerna revideras av kommunstyrelsen och anmäls till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 7 Dnr KS Dpl 901 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal Handling E Detta avtal är en revidering av tidigare avtal från Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning. En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är tkr (-10/+30 %) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: tkr och ambulansen del till 38 %: tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka tkr med en yta på cirka kvm för brandförsvarets del. Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka kvm vilket i sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral, fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till cirka kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka tkr/kvm. Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för Räddningsnämnden fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt avtalsförslaget. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslår kommunerna besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 8 Dnr KS Dpl 900 Lokal ordningsstadga, revidering Handling F Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december Inför revideringen 2012 lämnade samtliga nämnder, polisen och en del utvecklingsgrupper synpunkter över ordningsstadgan vilka är inarbetade i den nu gällande ordningsstadgan om de inte strider mot lag eller annan författning. Förslag har inkommit från polisen om ändrade gränser avseende alkoholförtäringsförbud i Öregrund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 februari 2015 beslutat att ordningsstadgan ska revideras utifrån inkomna förslag. Ordningsstadgan har varit ute på remiss hos samtliga nämnder, utvecklingsgrupper och polisen. Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunfullmäktiges beslut

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 9 Dnr KS Dpl 215 Östhammar 4:15, markförvärv Handling G Östhammars kommun har fått möjlighet att förvärva mark för bostäder inom Östhammars tätort. Fastigheten har en areal på ca m 2 och den begärda köpeskillingen är kronor. Markområdet är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse sedan början av 1960-talet men Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har beslutat att planen behöver aktualiseras innan en exploatering kan ske. Kommunen äger mark i anslutning till denna fastighet vilket är en förutsättning för exploatering. Mark- och exploateringssamordnare Johan Sandström föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius medverkar. Arbetsutskottets beslut Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att tillse att ett detaljplanearbete för den aktuella tomten påbörjas. Kostnaden för detaljplanearbetet anslagstäcks från kommunstyrelsens konto för planpott. Försäljning av tomter ska ske via mäklare. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunfullmäktiges beslut

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 10 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, 2015 Handling H Föreligger statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrappor kvartal vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 11 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2015 Handling I Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. (Bilaga till 122.) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapport kvartal 2, 2015 vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 12 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun Handling J Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun. Staden Östhammar förändras, som alla andra städer och tätorter i kommunen vilket är en nödvändighet, men hur är det med den gestaltningsmässiga karaktären och olika projekts samverkan i det större sammanhangen? Nuvarande utveckling tenderar till att gradvis förvanska stadsmiljöerna och steg för steg göra dem allt otydligare i konturerna. Orternas och städernas gestaltning är en central del i samhällenas möjlighet till fortsatt utveckling, där attraktiviteten ofta är en viktig faktor vad gäller nyinflyttning och förutsättningar för lokal handel och service. Motionären yrkar att: kommunen på nytt prioriterar städernas och samhällenas gestaltning genom att återinrätta en central funktion med det totala gestaltningsansvaret som stadsarkitekt eller liknande som skall ligga som en kommunövergripande funktion på exempelvis stabsnivå, där allt gestaltningsmässigt ansvar ligger. kommunen på sin hemsida, och i övrig information tydligt informerar om van ansvaret består i och vem som har det inom området stadsmässig gestaltning. en ny tydlig definition av utvecklingsgruppernas framtida roll i kommunen utvecklas Skall utvecklingsgrupperna fortsätta i sin nuvarande form kräver motionären att det upprättas en tydliggjord enhetlig roll, en beskrivning av dess arbetsomräden, dess geografiska ansvarsområden, krav på årsmöten och annan normal konstitueringsformalia i en demokratisk organisation samt att utvecklingsgrupperna ges möjlighet att lämna remissvar vad gäller alla frågor som rör gestaltning och övriga förändringar av större vikt för respektive samhälle. Detta sammanställs i ny policy för utvecklingsgruppen i Östhammars kommun. Alternativt utreds frågan om utvecklingsgrupperna skall ersättas med annan organisation för lokal förankring. Kommunfullmäktiges beslut

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 13 Dnr KS Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten Handling K Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten. Östhammars kommun finns det idag två huvudsakliga driftsformer för barnomsorg och förskolaverksamhet. De år kommunala förskolor samt ett fåtal dagbarnvårdare I kommunal och privat Vi anser att det bör finnas ett större och bredare utbud av utövare och alternativa former i barnomsorgsverksamheten. I frånvaro av privata aktörer i Östhammars kommun, ser vi att ett positivt inslag skulle vara att det skapas alternativ pedagogik inom den kommunala barnomsorgen. Detta skulle ge vårdnadshavarna en möjlighet att välja en annan pedagogik än den traditionella. Ett bredare utbud inom den kommunala omsorgen anser vi är ett steg mot att skapa en attraktiv kommun för barnfamiljer att bosätta sig i, samtidigt som det stärker Östhammars kommun som en attraktiv arbetsgivare, där personalen får möjlighet att arbeta med olika pedagogiker, som leder till utveckling och stimulans av verksamheten. Motionärerna ser att förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftformer det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis i ur och skur - pedagogik. Kommunfullmäktiges beslut

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 14 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Handling L Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Mervärdespengarna, d v s det avtal där SKB förbinder sig att stödja de två utvalda slutförvarskommunerna i Sverige är en i grunden positiv utvecklingsmöjlighet för Östhammar och Oskarshamn, men ställer också krav på att kommunerna själva hanterar detta korrekt så att det inte förvandlas till en belastning och en juridisk snårskog varför nuvarande system behöver ses över. Det är också viktigt att tydliggöra Östhammars kommuns egna suveränitet och säkerställa dess trovärdighet för att på sikt inte riskera varumärket Östhammar. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige beslutar Att upprätta en ny kommunal mervärdeshanteringsorganisation, som ger alla partier ansvar och inflytande över hur mervärdesmedlen används. Detta är enligt motionären det enda sättet att komma tillrätta med kommunal externfinansiering av detta slag för att undvika diskussioner om beroendeställning och otillbörligt gynnande, och därmed ge den demokratiska förankring som krävs för att legitimera mervärdesprogrammets intentioner. Kommunen omedelbart tillsätter en revisionskommitté, där alla partier har en röst och en plats, för att gemensamt upphandla en kontrollrevision av tidigare av någon part icke avtalad revisionsbyrå för verksamhetsåret 2014, för att klargöra alla kontaktytor mellan SKB och kommunen, de juridiska och ekonomiska förehavandena samt motverka fortsatt spekulation om hur mervärdesavtalspengarna använts. Upprätta en ny mervärdespolicy att träda i kraft och gälla f o m 2015, vilket t ex kan göras under formen av en gruppledarkonferens. Kommunfullmäktiges beslut

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Dnr KS Dpl 915 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund Handling M I medborgarförslag daterat föreligger förslag för att utveckla Västerhamn, Öregrund till en vacker plats. Kommunen har i stället för att utveckla området till en vacker plats valt att styra trafik hit och att avgränsa parkeringsplatserna med stora fula stenblock. 18 parkeringsrutor och 5 rutor för husbilscamping finns på denna plats. Eftersom husbilscampare vet att det finn campingplatser vid Västerhamn är det ständig trafik på Kyrkogatan ner till Västerhamn i sökandet efter lediga platser. Kyrkogatan saknar trottoarer för fotgängare och bilar står parkerade på båda sidor. Fotgängare måste därför gå mitt i gatan och passa sig för trafik åt båda hållen. Olyckor har av den anledningen redan skett. Kommunfullmäktiges beslut

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 a) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem Emil Söderberg (SD) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem. Kommunfullmäktiges beslut

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 b) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun Zelwi Vogeler (C) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 c) Dnr KS Dpl 911 Valärende Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari december Handling N Uppsala Tingsrätts skrivelse föreligger. Tingsrätten behöver 12 stycken nämndemän från Östhammars kommun. Uppgifter om vilka personaer som valts behöver vara Tingsrätten tillhanda fredagen den 9 oktober Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 17 Dnr KS Dpl 900 Anmälningsärende, laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd Mål nr Handling O Kammarrätten i Stockholms beslut föreligger. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 8 juni 2015 i mål nr står därför fast. Kommunfullmäktiges beslut

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 29 september 2015, kl. 18:00 i Storbrunn, Östhammar för behandling av nedanstående ärenden. 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Handlingar till sammanträdet finns på kommunens hemsida samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålls klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. Se gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-tv. Välkommen in på och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik Parkering Parkering får inte ske framför Konsum eller på ICA supermarket parkeringen vid möten! Kaffe/the/förtäring Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS 252/2013). Strömförsörjning Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från arbetsrummet - se till att ha den fulladdad. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. Uppkoppling till nätverk I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Ärendelista Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exemplar som är avsedda för massmedia & publik. Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i arbetsrummet. Placering i lokalen I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. Placeringen visas på bioduken innan sammanträdet börjar. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.

26 Handling P, KF Sidan 1 av 3 1 Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor Rapport till KF Perioden Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: samt hos mark- och miljödomstolen: Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: Ansökningar om slutförvar Ur ett strålsäkerhetsperspektiv är underlaget till miljöbalksansökan i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan nu tillräckligt komplett. Det meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten har också lämnat ifrån sig de första preliminära resultaten av granskningen av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. De är dock noga med att poängtera att det är för tidigt att dra någon slutsats av vad som kommer bli deras samlade bedömning samt att det finns återstående frågor där SSM behöver granska vidare. Deras preliminära rapporter finns här: Preliminär rapport: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Preliminär rapport: Initialtillstånd och genomförbarhet för slutförvaret SKB meddelade under sommaren att man kommer vara försenad med leverans av den svenska säkerhetsrapporten gällande ett utbyggt SFR. Med anledning av detta skickade Östhammars kommun över en skrivelse till SKB där vi påtalade att det var anmärkningsärt att ett så väsentligt dokument dröjer samt att det försvårar för oss att hålla oss till de remisstider som SSM har utfäst. Den sjätte september kom säkerhetsrapporten på svenska. I slutet på september kommer kommunerna och Kärnavfallsrådet att träffas för att diskutera rådets roll i framtiden när det gäller de olika ansökningarna om slutförvar och processerna runt omkring.

27 Handling P, KF Sidan 2 av 3 2 Information juni åkte kommunstyrelsens presidie samt tre tjänstemän på ett studiebesök till kommunen Bure i Frankrike och forskningsanläggning Cigeo (Centre Industriel de Stockage Geologique) samt för träffa de lokala politikerna i kommunerna som berörs och utbyta erfarenheter och också att intressera flera i det internationella nätverket ENWD. Reseberättelse kommer att delges kommunstyrelse vid tillfälle. Tjänstemän fanns som deltagare på Almedalsveckan, bla på seminarier om medborgardialog och kunskapsutbyte. Slutförvarsorganisationen fanns representerad och deltog i gemensam satsning på översiktsplaneringens andra samråd. Samrådet pågick mellan 15 maj och 15 september med bla besök med tjänstemän och politiker på olika orter och i olika bygder för framtidsdiskussioner om slutförvaret. SKB besökte kommunstyrelsens sammanträde den 15 september för att bla ge en lägesrapport i prövningsprocesserna runt slutförvar för använt kärnbränsle. Slutförvarsorganisationens säkerhets- och MKB-grupp har utökats med en ledamot vardera. Slutförvarsorganisationen genomförde sin planeringsdag den 27 augusti för att förbereda 2016 års aktiviteter gällande granskning och information i slutförvarsfrågorna. Ansökan om medel ska vara SSM tillhanda senast 1 oktober Den stora aktiviteten, parallellt med arbetet med ansökningarna, kommer vara skapandet av en portal på webben, för slutförvarsarbetet. Parallellt med detta ansöker även Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS, om pengar för sin verksamhet hos kommunen. Karsten Pedersen, forskare på bakterier och livet under jorden berättade på ett av slutförvarsorganisationens öppna möten den 9 september om hur bakterier kan påverka ett slutförvar. Strategienheten har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen rekryterat en ungdomsstrateg på vikariat. Ett av uppdragen kommer att vara att hitta strategier för att få ungdomar engagerade och involverade i komplexa samhällsfrågor tex slutförvarsfrågan. Utredare Anders Bergman går på partiell ledighet under hösten för att studera och utredare Johanna Yngve Törnqvist kommer tillbaka från föräldraledighet i oktober. Den 29 september kommer SKB:s Vd Christopher Eckerberg till kommunfullmäktige för att berätta om SKB:s verksamhet. Det är en bra grund för de fördjupade presentationer som kommer ske på fullmäktiges utbildningsdag 23 oktober. 5 oktober åker Östhammars kommun ned till Luxemburg för ett möte inom ramen för ENWD, det internationella nätverket för kommuner i platsvalsprocesser för slutförvar av radioaktivt avfall. Temat kommer vara hur de nationella avfallsplanerna påverkar kommunerna. 8 oktober kommer en kommunens busstur för nyinflyttade att gå av stapeln. Slutförvarsorganisationen kommer att finnas på plats för att berätta om kommunens arbete med slutförvar.

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-18 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15-11.50 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer