(25) Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Plats Storbrunn, Östhammar Nr ÄRENDELISTA 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 1 Dnr KS Dpl 912 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktiges beslut

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 2 Dnr KS Dpl 904 Information Handling P Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden rapporteras. Kommunfullmäktiges beslut

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 3 Dnr KS Dpl 005 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering Handling A Barn och utbildningsförvaltningen genomför under perioden en större satsning gällande digital teknik inom förskola och skola. Ett antal pilotprojekt har bedrivits under läsåret för att utvärdera olika tekniska plattformar och utrustningar (datorer och lärplatta). Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten har Barn och utbildningskontoret tagit fram ett koncept som nu kommer att införas på kommunens för- och grundskolor, vilket bl.a. innebär att samtliga högstadieelever i Östhammars kommuns skolor från hösten 2015 kommer att erbjudas lån av dator eller lärplatta under studietiden. Den totala volymen, fullt utbyggd, beräknas till ca enheter och avser både elever och pedagoger, varav ca 1/3 (ca 800 enheter) beräknas omsättas/förnyas årligen. Drift- och supportchef Dan Malmberg Jansson och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 4 Dnr KS Dpl 702 Dnr SN Dpl 702 Ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande Handling B För att få serveringstillstånd ska sökande, genom att avlägga ett kunskapsprov, påvisa tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Föreligger förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 5 Dnr KS Dpl 005 Bredbandsstrategi, antagande Handling C Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt i att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass, den regionala digitala agendan samt kommunfullmäktiges prioriterade mål som säger att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s under Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi i enlighet med ovanstående innehållsbeskrivning. Marie Berggren och Jan Rydberg får uppdraget att leda arbetet. Arbetet redovisas senast på KSau för beslut i KS Diskussioner med Telia fortsätter, utan att ta ställning i nuläget avseende ägandet av nuvarande och framtida infrastruktur. Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-chef Jan Rydberg och kommunchef Peter Nyberg medverkar. Diskussioner förs i ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. En handlingsplan som följer med strategin ska upprättas. Målet är att handlingsplan och bredbandsstrategi ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen 18 maj Kommunchef Peter Nyberg och Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-strateg Jan Rydberg medverkar.

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Arbetsutskottets beslut Bredbandsstrategin lämnas ut på remiss till politiska partier, utvecklingsgrupper och slutkunder i Östhammars kommun. Samrådstiden pågår till Samrådstiden är förlängd till 3 augusti Chef för strategienheten Marie Berggren och kommunchef föredrar ärendet. Inkomna synpunkter och ny version av bredbandsstrategi redovisas. Arbetsutskottets förslag Föreliggande bredbandsstrategi Östhammars kommun, version 0,6 antas. I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C) och Jonas Svensson (S). Kommunstyrelsens förslag Föreliggande bredbandsstrategi för Östhammars kommun, version 0,6 antas. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 6 Dnr KS Dpl 003 Riktlinjer för sponsring, antagande Handling D Föreligger kommunövergripande riktlinjer gällande Östhammars kommuns sponsringssamarbete med externa aktörer. Riktlinjerna avser förhållanden där Östhammars kommun är mottagare av sponsorstöd samt när Östhammars kommun agerar som sponsor. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Riktlinjerna revideras av kommunstyrelsen och anmäls till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 7 Dnr KS Dpl 901 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal Handling E Detta avtal är en revidering av tidigare avtal från Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning. En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är tkr (-10/+30 %) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: tkr och ambulansen del till 38 %: tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka tkr med en yta på cirka kvm för brandförsvarets del. Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka kvm vilket i sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral, fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till cirka kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka tkr/kvm. Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för Räddningsnämnden fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt avtalsförslaget. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslår kommunerna besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 8 Dnr KS Dpl 900 Lokal ordningsstadga, revidering Handling F Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december Inför revideringen 2012 lämnade samtliga nämnder, polisen och en del utvecklingsgrupper synpunkter över ordningsstadgan vilka är inarbetade i den nu gällande ordningsstadgan om de inte strider mot lag eller annan författning. Förslag har inkommit från polisen om ändrade gränser avseende alkoholförtäringsförbud i Öregrund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 februari 2015 beslutat att ordningsstadgan ska revideras utifrån inkomna förslag. Ordningsstadgan har varit ute på remiss hos samtliga nämnder, utvecklingsgrupper och polisen. Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunfullmäktiges beslut

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 9 Dnr KS Dpl 215 Östhammar 4:15, markförvärv Handling G Östhammars kommun har fått möjlighet att förvärva mark för bostäder inom Östhammars tätort. Fastigheten har en areal på ca m 2 och den begärda köpeskillingen är kronor. Markområdet är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse sedan början av 1960-talet men Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har beslutat att planen behöver aktualiseras innan en exploatering kan ske. Kommunen äger mark i anslutning till denna fastighet vilket är en förutsättning för exploatering. Mark- och exploateringssamordnare Johan Sandström föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius medverkar. Arbetsutskottets beslut Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att tillse att ett detaljplanearbete för den aktuella tomten påbörjas. Kostnaden för detaljplanearbetet anslagstäcks från kommunstyrelsens konto för planpott. Försäljning av tomter ska ske via mäklare. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunfullmäktiges beslut

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 10 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, 2015 Handling H Föreligger statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrappor kvartal vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 11 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2015 Handling I Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. (Bilaga till 122.) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapport kvartal 2, 2015 vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 12 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun Handling J Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun. Staden Östhammar förändras, som alla andra städer och tätorter i kommunen vilket är en nödvändighet, men hur är det med den gestaltningsmässiga karaktären och olika projekts samverkan i det större sammanhangen? Nuvarande utveckling tenderar till att gradvis förvanska stadsmiljöerna och steg för steg göra dem allt otydligare i konturerna. Orternas och städernas gestaltning är en central del i samhällenas möjlighet till fortsatt utveckling, där attraktiviteten ofta är en viktig faktor vad gäller nyinflyttning och förutsättningar för lokal handel och service. Motionären yrkar att: kommunen på nytt prioriterar städernas och samhällenas gestaltning genom att återinrätta en central funktion med det totala gestaltningsansvaret som stadsarkitekt eller liknande som skall ligga som en kommunövergripande funktion på exempelvis stabsnivå, där allt gestaltningsmässigt ansvar ligger. kommunen på sin hemsida, och i övrig information tydligt informerar om van ansvaret består i och vem som har det inom området stadsmässig gestaltning. en ny tydlig definition av utvecklingsgruppernas framtida roll i kommunen utvecklas Skall utvecklingsgrupperna fortsätta i sin nuvarande form kräver motionären att det upprättas en tydliggjord enhetlig roll, en beskrivning av dess arbetsomräden, dess geografiska ansvarsområden, krav på årsmöten och annan normal konstitueringsformalia i en demokratisk organisation samt att utvecklingsgrupperna ges möjlighet att lämna remissvar vad gäller alla frågor som rör gestaltning och övriga förändringar av större vikt för respektive samhälle. Detta sammanställs i ny policy för utvecklingsgruppen i Östhammars kommun. Alternativt utreds frågan om utvecklingsgrupperna skall ersättas med annan organisation för lokal förankring. Kommunfullmäktiges beslut

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 13 Dnr KS Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten Handling K Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten. Östhammars kommun finns det idag två huvudsakliga driftsformer för barnomsorg och förskolaverksamhet. De år kommunala förskolor samt ett fåtal dagbarnvårdare I kommunal och privat Vi anser att det bör finnas ett större och bredare utbud av utövare och alternativa former i barnomsorgsverksamheten. I frånvaro av privata aktörer i Östhammars kommun, ser vi att ett positivt inslag skulle vara att det skapas alternativ pedagogik inom den kommunala barnomsorgen. Detta skulle ge vårdnadshavarna en möjlighet att välja en annan pedagogik än den traditionella. Ett bredare utbud inom den kommunala omsorgen anser vi är ett steg mot att skapa en attraktiv kommun för barnfamiljer att bosätta sig i, samtidigt som det stärker Östhammars kommun som en attraktiv arbetsgivare, där personalen får möjlighet att arbeta med olika pedagogiker, som leder till utveckling och stimulans av verksamheten. Motionärerna ser att förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftformer det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis i ur och skur - pedagogik. Kommunfullmäktiges beslut

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 14 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Handling L Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Mervärdespengarna, d v s det avtal där SKB förbinder sig att stödja de två utvalda slutförvarskommunerna i Sverige är en i grunden positiv utvecklingsmöjlighet för Östhammar och Oskarshamn, men ställer också krav på att kommunerna själva hanterar detta korrekt så att det inte förvandlas till en belastning och en juridisk snårskog varför nuvarande system behöver ses över. Det är också viktigt att tydliggöra Östhammars kommuns egna suveränitet och säkerställa dess trovärdighet för att på sikt inte riskera varumärket Östhammar. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige beslutar Att upprätta en ny kommunal mervärdeshanteringsorganisation, som ger alla partier ansvar och inflytande över hur mervärdesmedlen används. Detta är enligt motionären det enda sättet att komma tillrätta med kommunal externfinansiering av detta slag för att undvika diskussioner om beroendeställning och otillbörligt gynnande, och därmed ge den demokratiska förankring som krävs för att legitimera mervärdesprogrammets intentioner. Kommunen omedelbart tillsätter en revisionskommitté, där alla partier har en röst och en plats, för att gemensamt upphandla en kontrollrevision av tidigare av någon part icke avtalad revisionsbyrå för verksamhetsåret 2014, för att klargöra alla kontaktytor mellan SKB och kommunen, de juridiska och ekonomiska förehavandena samt motverka fortsatt spekulation om hur mervärdesavtalspengarna använts. Upprätta en ny mervärdespolicy att träda i kraft och gälla f o m 2015, vilket t ex kan göras under formen av en gruppledarkonferens. Kommunfullmäktiges beslut

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Dnr KS Dpl 915 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund Handling M I medborgarförslag daterat föreligger förslag för att utveckla Västerhamn, Öregrund till en vacker plats. Kommunen har i stället för att utveckla området till en vacker plats valt att styra trafik hit och att avgränsa parkeringsplatserna med stora fula stenblock. 18 parkeringsrutor och 5 rutor för husbilscamping finns på denna plats. Eftersom husbilscampare vet att det finn campingplatser vid Västerhamn är det ständig trafik på Kyrkogatan ner till Västerhamn i sökandet efter lediga platser. Kyrkogatan saknar trottoarer för fotgängare och bilar står parkerade på båda sidor. Fotgängare måste därför gå mitt i gatan och passa sig för trafik åt båda hållen. Olyckor har av den anledningen redan skett. Kommunfullmäktiges beslut

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 a) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem Emil Söderberg (SD) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem. Kommunfullmäktiges beslut

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 b) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun Zelwi Vogeler (C) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 c) Dnr KS Dpl 911 Valärende Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari december Handling N Uppsala Tingsrätts skrivelse föreligger. Tingsrätten behöver 12 stycken nämndemän från Östhammars kommun. Uppgifter om vilka personaer som valts behöver vara Tingsrätten tillhanda fredagen den 9 oktober Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 17 Dnr KS Dpl 900 Anmälningsärende, laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd Mål nr Handling O Kammarrätten i Stockholms beslut föreligger. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 8 juni 2015 i mål nr står därför fast. Kommunfullmäktiges beslut

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 29 september 2015, kl. 18:00 i Storbrunn, Östhammar för behandling av nedanstående ärenden. 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Handlingar till sammanträdet finns på kommunens hemsida samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålls klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. Se gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-tv. Välkommen in på och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik Parkering Parkering får inte ske framför Konsum eller på ICA supermarket parkeringen vid möten! Kaffe/the/förtäring Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS 252/2013). Strömförsörjning Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från arbetsrummet - se till att ha den fulladdad. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. Uppkoppling till nätverk I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Ärendelista Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exemplar som är avsedda för massmedia & publik. Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i arbetsrummet. Placering i lokalen I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. Placeringen visas på bioduken innan sammanträdet börjar. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.

26 Handling P, KF Sidan 1 av 3 1 Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor Rapport till KF Perioden Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: samt hos mark- och miljödomstolen: Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: Ansökningar om slutförvar Ur ett strålsäkerhetsperspektiv är underlaget till miljöbalksansökan i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan nu tillräckligt komplett. Det meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten har också lämnat ifrån sig de första preliminära resultaten av granskningen av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. De är dock noga med att poängtera att det är för tidigt att dra någon slutsats av vad som kommer bli deras samlade bedömning samt att det finns återstående frågor där SSM behöver granska vidare. Deras preliminära rapporter finns här: Preliminär rapport: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Preliminär rapport: Initialtillstånd och genomförbarhet för slutförvaret SKB meddelade under sommaren att man kommer vara försenad med leverans av den svenska säkerhetsrapporten gällande ett utbyggt SFR. Med anledning av detta skickade Östhammars kommun över en skrivelse till SKB där vi påtalade att det var anmärkningsärt att ett så väsentligt dokument dröjer samt att det försvårar för oss att hålla oss till de remisstider som SSM har utfäst. Den sjätte september kom säkerhetsrapporten på svenska. I slutet på september kommer kommunerna och Kärnavfallsrådet att träffas för att diskutera rådets roll i framtiden när det gäller de olika ansökningarna om slutförvar och processerna runt omkring.

27 Handling P, KF Sidan 2 av 3 2 Information juni åkte kommunstyrelsens presidie samt tre tjänstemän på ett studiebesök till kommunen Bure i Frankrike och forskningsanläggning Cigeo (Centre Industriel de Stockage Geologique) samt för träffa de lokala politikerna i kommunerna som berörs och utbyta erfarenheter och också att intressera flera i det internationella nätverket ENWD. Reseberättelse kommer att delges kommunstyrelse vid tillfälle. Tjänstemän fanns som deltagare på Almedalsveckan, bla på seminarier om medborgardialog och kunskapsutbyte. Slutförvarsorganisationen fanns representerad och deltog i gemensam satsning på översiktsplaneringens andra samråd. Samrådet pågick mellan 15 maj och 15 september med bla besök med tjänstemän och politiker på olika orter och i olika bygder för framtidsdiskussioner om slutförvaret. SKB besökte kommunstyrelsens sammanträde den 15 september för att bla ge en lägesrapport i prövningsprocesserna runt slutförvar för använt kärnbränsle. Slutförvarsorganisationens säkerhets- och MKB-grupp har utökats med en ledamot vardera. Slutförvarsorganisationen genomförde sin planeringsdag den 27 augusti för att förbereda 2016 års aktiviteter gällande granskning och information i slutförvarsfrågorna. Ansökan om medel ska vara SSM tillhanda senast 1 oktober Den stora aktiviteten, parallellt med arbetet med ansökningarna, kommer vara skapandet av en portal på webben, för slutförvarsarbetet. Parallellt med detta ansöker även Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS, om pengar för sin verksamhet hos kommunen. Karsten Pedersen, forskare på bakterier och livet under jorden berättade på ett av slutförvarsorganisationens öppna möten den 9 september om hur bakterier kan påverka ett slutförvar. Strategienheten har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen rekryterat en ungdomsstrateg på vikariat. Ett av uppdragen kommer att vara att hitta strategier för att få ungdomar engagerade och involverade i komplexa samhällsfrågor tex slutförvarsfrågan. Utredare Anders Bergman går på partiell ledighet under hösten för att studera och utredare Johanna Yngve Törnqvist kommer tillbaka från föräldraledighet i oktober. Den 29 september kommer SKB:s Vd Christopher Eckerberg till kommunfullmäktige för att berätta om SKB:s verksamhet. Det är en bra grund för de fördjupade presentationer som kommer ske på fullmäktiges utbildningsdag 23 oktober. 5 oktober åker Östhammars kommun ned till Luxemburg för ett möte inom ramen för ENWD, det internationella nätverket för kommuner i platsvalsprocesser för slutförvar av radioaktivt avfall. Temat kommer vara hur de nationella avfallsplanerna påverkar kommunerna. 8 oktober kommer en kommunens busstur för nyinflyttade att gå av stapeln. Slutförvarsorganisationen kommer att finnas på plats för att berätta om kommunens arbete med slutförvar.

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-04-10 1 (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2014-04-22 Kl 16.00 Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 ljusdal.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Vision...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S) Sid 2 (5) 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden Dnr

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020

Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi_VGR_rev 2015-03-12_Bilaga01 1 (49) Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi_VGR_rev 2015-03-12_Bilaga01

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

IT-lnfrastrukturprogram

IT-lnfrastrukturprogram Marks kommun 2012-08-30 1 (39) IT-lnfrastrukturprogram Marks Kommun 2012 MARKS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 17 - Dnr Diariepl.b. ÖIH Läge för det goda livet Version 1.0 Marks kommun 2012-08-30 2 (39)

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad 1(2) Tjut medfinansiering bredbandsutbyggnad.docx TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad 2015-03-12 KS 2015/174 Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson thomas.carlsson@vansbro.se 0281-75205 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer