(25) Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid :30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Plats Storbrunn, Östhammar Nr ÄRENDELISTA 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 1 Dnr KS Dpl 912 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktiges beslut

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 2 Dnr KS Dpl 904 Information Handling P Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden rapporteras. Kommunfullmäktiges beslut

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 3 Dnr KS Dpl 005 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering Handling A Barn och utbildningsförvaltningen genomför under perioden en större satsning gällande digital teknik inom förskola och skola. Ett antal pilotprojekt har bedrivits under läsåret för att utvärdera olika tekniska plattformar och utrustningar (datorer och lärplatta). Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten har Barn och utbildningskontoret tagit fram ett koncept som nu kommer att införas på kommunens för- och grundskolor, vilket bl.a. innebär att samtliga högstadieelever i Östhammars kommuns skolor från hösten 2015 kommer att erbjudas lån av dator eller lärplatta under studietiden. Den totala volymen, fullt utbyggd, beräknas till ca enheter och avser både elever och pedagoger, varav ca 1/3 (ca 800 enheter) beräknas omsättas/förnyas årligen. Drift- och supportchef Dan Malmberg Jansson och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 4 Dnr KS Dpl 702 Dnr SN Dpl 702 Ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande Handling B För att få serveringstillstånd ska sökande, genom att avlägga ett kunskapsprov, påvisa tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Föreligger förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 5 Dnr KS Dpl 005 Bredbandsstrategi, antagande Handling C Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt i att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass, den regionala digitala agendan samt kommunfullmäktiges prioriterade mål som säger att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s under Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi i enlighet med ovanstående innehållsbeskrivning. Marie Berggren och Jan Rydberg får uppdraget att leda arbetet. Arbetet redovisas senast på KSau för beslut i KS Diskussioner med Telia fortsätter, utan att ta ställning i nuläget avseende ägandet av nuvarande och framtida infrastruktur. Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-chef Jan Rydberg och kommunchef Peter Nyberg medverkar. Diskussioner förs i ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. En handlingsplan som följer med strategin ska upprättas. Målet är att handlingsplan och bredbandsstrategi ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen 18 maj Kommunchef Peter Nyberg och Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. IT-strateg Jan Rydberg medverkar.

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Arbetsutskottets beslut Bredbandsstrategin lämnas ut på remiss till politiska partier, utvecklingsgrupper och slutkunder i Östhammars kommun. Samrådstiden pågår till Samrådstiden är förlängd till 3 augusti Chef för strategienheten Marie Berggren och kommunchef föredrar ärendet. Inkomna synpunkter och ny version av bredbandsstrategi redovisas. Arbetsutskottets förslag Föreliggande bredbandsstrategi Östhammars kommun, version 0,6 antas. I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C) och Jonas Svensson (S). Kommunstyrelsens förslag Föreliggande bredbandsstrategi för Östhammars kommun, version 0,6 antas. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 6 Dnr KS Dpl 003 Riktlinjer för sponsring, antagande Handling D Föreligger kommunövergripande riktlinjer gällande Östhammars kommuns sponsringssamarbete med externa aktörer. Riktlinjerna avser förhållanden där Östhammars kommun är mottagare av sponsorstöd samt när Östhammars kommun agerar som sponsor. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för sponsring att gälla fr.o.m. 1 oktober Riktlinjerna revideras av kommunstyrelsen och anmäls till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 7 Dnr KS Dpl 901 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal Handling E Detta avtal är en revidering av tidigare avtal från Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning. En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är tkr (-10/+30 %) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: tkr och ambulansen del till 38 %: tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka tkr med en yta på cirka kvm för brandförsvarets del. Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka kvm vilket i sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral, fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till cirka kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka tkr/kvm. Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för Räddningsnämnden fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt avtalsförslaget. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslår kommunerna besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 8 Dnr KS Dpl 900 Lokal ordningsstadga, revidering Handling F Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december Inför revideringen 2012 lämnade samtliga nämnder, polisen och en del utvecklingsgrupper synpunkter över ordningsstadgan vilka är inarbetade i den nu gällande ordningsstadgan om de inte strider mot lag eller annan författning. Förslag har inkommit från polisen om ändrade gränser avseende alkoholförtäringsförbud i Öregrund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 februari 2015 beslutat att ordningsstadgan ska revideras utifrån inkomna förslag. Ordningsstadgan har varit ute på remiss hos samtliga nämnder, utvecklingsgrupper och polisen. Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Östhammars kommun daterad antas att gälla fr.o.m Kommunfullmäktiges beslut

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 9 Dnr KS Dpl 215 Östhammar 4:15, markförvärv Handling G Östhammars kommun har fått möjlighet att förvärva mark för bostäder inom Östhammars tätort. Fastigheten har en areal på ca m 2 och den begärda köpeskillingen är kronor. Markområdet är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse sedan början av 1960-talet men Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har beslutat att planen behöver aktualiseras innan en exploatering kan ske. Kommunen äger mark i anslutning till denna fastighet vilket är en förutsättning för exploatering. Mark- och exploateringssamordnare Johan Sandström föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius medverkar. Arbetsutskottets beslut Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att tillse att ett detaljplanearbete för den aktuella tomten påbörjas. Kostnaden för detaljplanearbetet anslagstäcks från kommunstyrelsens konto för planpott. Försäljning av tomter ska ske via mäklare. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar marken på fastigheten Östhammar 4:15 i enligt bifogat köpekontrakt. Kommunfullmäktiges beslut

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 10 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, 2015 Handling H Föreligger statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrappor kvartal vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 11 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2015 Handling I Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. (Bilaga till 122.) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapport kvartal 2, 2015 vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 12 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun Handling J Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun. Staden Östhammar förändras, som alla andra städer och tätorter i kommunen vilket är en nödvändighet, men hur är det med den gestaltningsmässiga karaktären och olika projekts samverkan i det större sammanhangen? Nuvarande utveckling tenderar till att gradvis förvanska stadsmiljöerna och steg för steg göra dem allt otydligare i konturerna. Orternas och städernas gestaltning är en central del i samhällenas möjlighet till fortsatt utveckling, där attraktiviteten ofta är en viktig faktor vad gäller nyinflyttning och förutsättningar för lokal handel och service. Motionären yrkar att: kommunen på nytt prioriterar städernas och samhällenas gestaltning genom att återinrätta en central funktion med det totala gestaltningsansvaret som stadsarkitekt eller liknande som skall ligga som en kommunövergripande funktion på exempelvis stabsnivå, där allt gestaltningsmässigt ansvar ligger. kommunen på sin hemsida, och i övrig information tydligt informerar om van ansvaret består i och vem som har det inom området stadsmässig gestaltning. en ny tydlig definition av utvecklingsgruppernas framtida roll i kommunen utvecklas Skall utvecklingsgrupperna fortsätta i sin nuvarande form kräver motionären att det upprättas en tydliggjord enhetlig roll, en beskrivning av dess arbetsomräden, dess geografiska ansvarsområden, krav på årsmöten och annan normal konstitueringsformalia i en demokratisk organisation samt att utvecklingsgrupperna ges möjlighet att lämna remissvar vad gäller alla frågor som rör gestaltning och övriga förändringar av större vikt för respektive samhälle. Detta sammanställs i ny policy för utvecklingsgruppen i Östhammars kommun. Alternativt utreds frågan om utvecklingsgrupperna skall ersättas med annan organisation för lokal förankring. Kommunfullmäktiges beslut

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 13 Dnr KS Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten Handling K Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten. Östhammars kommun finns det idag två huvudsakliga driftsformer för barnomsorg och förskolaverksamhet. De år kommunala förskolor samt ett fåtal dagbarnvårdare I kommunal och privat Vi anser att det bör finnas ett större och bredare utbud av utövare och alternativa former i barnomsorgsverksamheten. I frånvaro av privata aktörer i Östhammars kommun, ser vi att ett positivt inslag skulle vara att det skapas alternativ pedagogik inom den kommunala barnomsorgen. Detta skulle ge vårdnadshavarna en möjlighet att välja en annan pedagogik än den traditionella. Ett bredare utbud inom den kommunala omsorgen anser vi är ett steg mot att skapa en attraktiv kommun för barnfamiljer att bosätta sig i, samtidigt som det stärker Östhammars kommun som en attraktiv arbetsgivare, där personalen får möjlighet att arbeta med olika pedagogiker, som leder till utveckling och stimulans av verksamheten. Motionärerna ser att förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftformer det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis i ur och skur - pedagogik. Kommunfullmäktiges beslut

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 14 Dnr KS Dpl 913 Motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Handling L Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun Mervärdespengarna, d v s det avtal där SKB förbinder sig att stödja de två utvalda slutförvarskommunerna i Sverige är en i grunden positiv utvecklingsmöjlighet för Östhammar och Oskarshamn, men ställer också krav på att kommunerna själva hanterar detta korrekt så att det inte förvandlas till en belastning och en juridisk snårskog varför nuvarande system behöver ses över. Det är också viktigt att tydliggöra Östhammars kommuns egna suveränitet och säkerställa dess trovärdighet för att på sikt inte riskera varumärket Östhammar. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige beslutar Att upprätta en ny kommunal mervärdeshanteringsorganisation, som ger alla partier ansvar och inflytande över hur mervärdesmedlen används. Detta är enligt motionären det enda sättet att komma tillrätta med kommunal externfinansiering av detta slag för att undvika diskussioner om beroendeställning och otillbörligt gynnande, och därmed ge den demokratiska förankring som krävs för att legitimera mervärdesprogrammets intentioner. Kommunen omedelbart tillsätter en revisionskommitté, där alla partier har en röst och en plats, för att gemensamt upphandla en kontrollrevision av tidigare av någon part icke avtalad revisionsbyrå för verksamhetsåret 2014, för att klargöra alla kontaktytor mellan SKB och kommunen, de juridiska och ekonomiska förehavandena samt motverka fortsatt spekulation om hur mervärdesavtalspengarna använts. Upprätta en ny mervärdespolicy att träda i kraft och gälla f o m 2015, vilket t ex kan göras under formen av en gruppledarkonferens. Kommunfullmäktiges beslut

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 15 Dnr KS Dpl 915 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund Handling M I medborgarförslag daterat föreligger förslag för att utveckla Västerhamn, Öregrund till en vacker plats. Kommunen har i stället för att utveckla området till en vacker plats valt att styra trafik hit och att avgränsa parkeringsplatserna med stora fula stenblock. 18 parkeringsrutor och 5 rutor för husbilscamping finns på denna plats. Eftersom husbilscampare vet att det finn campingplatser vid Västerhamn är det ständig trafik på Kyrkogatan ner till Västerhamn i sökandet efter lediga platser. Kyrkogatan saknar trottoarer för fotgängare och bilar står parkerade på båda sidor. Fotgängare måste därför gå mitt i gatan och passa sig för trafik åt båda hållen. Olyckor har av den anledningen redan skett. Kommunfullmäktiges beslut

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 a) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem Emil Söderberg (SD) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen samt ersättare i stiftelsen Östhammarshem. Kommunfullmäktiges beslut

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 b) Dnr KS Dpl 911 Valärende, entledigande som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun Zelwi Vogeler (C) begär i skrivelse entledigande från sina uppdrag som nämndeman i Uppsala Tingsrätt och borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 c) Dnr KS Dpl 911 Valärende Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari december Handling N Uppsala Tingsrätts skrivelse föreligger. Tingsrätten behöver 12 stycken nämndemän från Östhammars kommun. Uppgifter om vilka personaer som valts behöver vara Tingsrätten tillhanda fredagen den 9 oktober Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 17 Dnr KS Dpl 900 Anmälningsärende, laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd Mål nr Handling O Kammarrätten i Stockholms beslut föreligger. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 8 juni 2015 i mål nr står därför fast. Kommunfullmäktiges beslut

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 29 september 2015, kl. 18:00 i Storbrunn, Östhammar för behandling av nedanstående ärenden. 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Finansieringsmodell, IT-utrustning, tilläggsbudgetering 4 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande 5 Bredbandsstrategi, antagande 6 Riktlinjer för sponsring, antagande 7 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal 8 Lokal ordningsstadga, revidering 9 Östhammar 4:15, markförvärv 10 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun 13 Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten 14 Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun 15 Medborgarförslag angående utveckling av Västerhamn, Öregrund

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid 16 Valärenden 17 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Handlingar till sammanträdet finns på kommunens hemsida samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålls klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. Se gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-tv. Välkommen in på och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (25) Sid Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik Parkering Parkering får inte ske framför Konsum eller på ICA supermarket parkeringen vid möten! Kaffe/the/förtäring Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS 252/2013). Strömförsörjning Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från arbetsrummet - se till att ha den fulladdad. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. Uppkoppling till nätverk I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Ärendelista Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exemplar som är avsedda för massmedia & publik. Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i arbetsrummet. Placering i lokalen I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. Placeringen visas på bioduken innan sammanträdet börjar. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.

26 Handling P, KF Sidan 1 av 3 1 Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor Rapport till KF Perioden Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: samt hos mark- och miljödomstolen: Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: Ansökningar om slutförvar Ur ett strålsäkerhetsperspektiv är underlaget till miljöbalksansökan i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan nu tillräckligt komplett. Det meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten har också lämnat ifrån sig de första preliminära resultaten av granskningen av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. De är dock noga med att poängtera att det är för tidigt att dra någon slutsats av vad som kommer bli deras samlade bedömning samt att det finns återstående frågor där SSM behöver granska vidare. Deras preliminära rapporter finns här: Preliminär rapport: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Preliminär rapport: Initialtillstånd och genomförbarhet för slutförvaret SKB meddelade under sommaren att man kommer vara försenad med leverans av den svenska säkerhetsrapporten gällande ett utbyggt SFR. Med anledning av detta skickade Östhammars kommun över en skrivelse till SKB där vi påtalade att det var anmärkningsärt att ett så väsentligt dokument dröjer samt att det försvårar för oss att hålla oss till de remisstider som SSM har utfäst. Den sjätte september kom säkerhetsrapporten på svenska. I slutet på september kommer kommunerna och Kärnavfallsrådet att träffas för att diskutera rådets roll i framtiden när det gäller de olika ansökningarna om slutförvar och processerna runt omkring.

27 Handling P, KF Sidan 2 av 3 2 Information juni åkte kommunstyrelsens presidie samt tre tjänstemän på ett studiebesök till kommunen Bure i Frankrike och forskningsanläggning Cigeo (Centre Industriel de Stockage Geologique) samt för träffa de lokala politikerna i kommunerna som berörs och utbyta erfarenheter och också att intressera flera i det internationella nätverket ENWD. Reseberättelse kommer att delges kommunstyrelse vid tillfälle. Tjänstemän fanns som deltagare på Almedalsveckan, bla på seminarier om medborgardialog och kunskapsutbyte. Slutförvarsorganisationen fanns representerad och deltog i gemensam satsning på översiktsplaneringens andra samråd. Samrådet pågick mellan 15 maj och 15 september med bla besök med tjänstemän och politiker på olika orter och i olika bygder för framtidsdiskussioner om slutförvaret. SKB besökte kommunstyrelsens sammanträde den 15 september för att bla ge en lägesrapport i prövningsprocesserna runt slutförvar för använt kärnbränsle. Slutförvarsorganisationens säkerhets- och MKB-grupp har utökats med en ledamot vardera. Slutförvarsorganisationen genomförde sin planeringsdag den 27 augusti för att förbereda 2016 års aktiviteter gällande granskning och information i slutförvarsfrågorna. Ansökan om medel ska vara SSM tillhanda senast 1 oktober Den stora aktiviteten, parallellt med arbetet med ansökningarna, kommer vara skapandet av en portal på webben, för slutförvarsarbetet. Parallellt med detta ansöker även Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS, om pengar för sin verksamhet hos kommunen. Karsten Pedersen, forskare på bakterier och livet under jorden berättade på ett av slutförvarsorganisationens öppna möten den 9 september om hur bakterier kan påverka ett slutförvar. Strategienheten har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen rekryterat en ungdomsstrateg på vikariat. Ett av uppdragen kommer att vara att hitta strategier för att få ungdomar engagerade och involverade i komplexa samhällsfrågor tex slutförvarsfrågan. Utredare Anders Bergman går på partiell ledighet under hösten för att studera och utredare Johanna Yngve Törnqvist kommer tillbaka från föräldraledighet i oktober. Den 29 september kommer SKB:s Vd Christopher Eckerberg till kommunfullmäktige för att berätta om SKB:s verksamhet. Det är en bra grund för de fördjupade presentationer som kommer ske på fullmäktiges utbildningsdag 23 oktober. 5 oktober åker Östhammars kommun ned till Luxemburg för ett möte inom ramen för ENWD, det internationella nätverket för kommuner i platsvalsprocesser för slutförvar av radioaktivt avfall. Temat kommer vara hur de nationella avfallsplanerna påverkar kommunerna. 8 oktober kommer en kommunens busstur för nyinflyttade att gå av stapeln. Slutförvarsorganisationen kommer att finnas på plats för att berätta om kommunens arbete med slutförvar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-29 1 (39) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00-19.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Marie Nenzén, 72 Utses att justera Bertil Alm (C) och Lena Hagman (KD)

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny brandstation i Tierp

Ny brandstation i Tierp KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-09-18 Diarienummer KSN-2014-1685 Kommunstyrelsen Ny brandstation i Tierp Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna ett tilläggsavtal

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-18 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15-11.50 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-21 1 (26) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18.00 20.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Katarina

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.55 Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2017-02-03 D-nr 2017/18-536 Styrelsen Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Förslag till beslut Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer