Främmestad, Essunga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Främmestad, Essunga kommun"

Transkript

1 Främmestad, Essunga kommun 1(13) Detaljplan för Främmestad, Essunga kommun Samrådshandling Augusti 2011 Mot Nossebro Planområde Mot Trollhättan HANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning fastighetsförteckning grundkarta

2 Främmestad, Essunga kommun 2(13) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av befintlig bussverksamhet med en byggrätt för en ny garage och servicebyggnad. Planen reglerar både befintlig och till fastigheten nyanskaffad mark från intilliggande jordbruksfastighet. Anläggningen tjänar idag som depå för ca 10 bussar som används i lokal och regionaltrafiken och enstaka tankfordon med släp. Befintlig byggnad innehåller tvätthall och serviceutrymmen med smörjgrop, samt personallokaler. Hantering av drivmedel för de egna fordonen sker via en dieseltank ovan mark. Genom planen möjliggörs uppställning av motsvarande ca 16 bussar i garage och ca 18 bussar utan garage samt ett par drivmedelsfordon för enstaka uppställning. I samband med planläggningen regleras i viss mån utfarter och kringliggande gator. Nyanskaffad mark Planområdesgräns (blå linje) Befintlig fastighet

3 Främmestad, Essunga kommun 3(13) PLANDATA Läge och areal Detaljplaneområdet ligger i den västra kanten och i direkt anslutning till ortens bostadsbebyggelse. Planområdet upptar en areal av ca 1,5 ha. Markägoförhållanden Fastigheten är tillsammans med införskaffad mark i privat ägo. En mindre del som innehåller område med teknisk anläggning är i kommunal ägo. PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 3:e kapitlet miljöbalken. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Enligt MKB förordningen (SFS 2005:356) skall kommunen ta ställning till och ange motiv för om den bedömer att en miljöbedömning måste göras eller inte när detaljplan eller program för detaljplan upprättas. För planer/program som avser små områden på lokal nivå krävs inte miljöbedömning, under förutsättning att de inte omfattas av kriterierna i MKB förordningens bilaga 4. Omfattningen av denna detaljplan bedöms beröra ett litet område på lokal nivå samt vad den föreslår bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB förordningens bilaga 4. Det innebär att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därmed inte behöver genomgå miljöbedömning. Motiven redovisas kortfattat under rubriken KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Översiktsplan för Essunga kommun, , aktualitetsförklarad Se fördjupad översiktsplan nedan. Fördjupad översiktsplan I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Främmestad tätbebyggelse, antagen 1987, är i den västra delen av samhället fastigheten Främmestad 16:6 betecknat som område för industriändamål. Ytterligare ca 200 m åt väster är ett område avsatt som lämpligt industriområde. Marken inom den föreslagna utökningen av fastigheten har ingen särskild rekommendation i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen bedöms från en allmän synpunkt vara förenlig med den fördjupade översiktsplanen.

4 Främmestad, Essunga kommun 4(13) Riksintressen Planområdet innehåller inga riksintressen. Program för detaljplan Med hänsyn till detaljplanens föreslagna ändamål och omfattning samt att den inte avviker från den fördjupade översiktsplanen, har det ej bedömts föreligga behov av särskilt program. Detaljplaner Fastigheten Främmestad 16:6 ligger inom gällande byggnadsplan nr I anslutning till planområdet: Detaljplan för Främmestad 15:1 m.fl. nr Kommunal Miljöstrategi En kommunal miljöstrategi baserad på de 16 nationella miljömålen antogs Se nedan under KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Befintlig mark och vegetation Planområdet är helt plant och utgörs av asfaltbeläggning och små enstaka gräsytor samt obrukad åkermark för övrigt. Endast enstaka träd och buskar förekommer inom planområdet idag. Den befintliga anläggningen sett ifrån infarten till fastigheten

5 Främmestad, Essunga kommun 5(13) Nyordnad mark och vegetation Markyta för trafik hårdgörs med fall mot dagvattenbrunnar inom tomten. En mjukt inplacerad vall, 1 2 m hög, anläggs längs den gräns som den nyanskaffade marken bildar mot grannfastigheterna i norr. Speciellt mot fastigheten med bostadshus i nordväst kompletteras vallen med buskplantering. I övrigt uppförs gräsytor som planteringszoner med buskar och lövträd stående relativt tätt (5 7 m). Avsikten är att ge både visuellt skydd och i viss mån även skydd mot buller för omgivningen. Se illustrationsskiss nedan. Uppbyggd vall med vegetationsridå Skyddande buskridå Befintligt garage och servicebyggnad 12 platser för personaloch besöksparkering. Pump och tank för drivmedel 12 platser för bussuppställning 6 platser för bussuppställning Föreslagen uppställningsplats för tankfordon Stängsel med skjutportar Ny byggnad med bussgarage och serviceutrymmen Illustrationsskiss Snitt genom uppbyggd vall med vegetation

6 Främmestad, Essunga kommun 6(13) Omgivningarna mot grannfastigheten norrut. Planområdet sett från söder, med området för den nya byggnaden och läget för en skyddande vegetationsvall illustrerat. Geotekniska förhållanden Det finns inga geotekniska undersökningar utförda inom planområdet. Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredsställande Befintlig anläggning har fungerat under lång tid på platsen och det finns inga kända geotekniska problem i närområdet. Bedömningen från kommunens sida är att geotekniska undersökningar inte behöver göras i planskedet, eftersom områdets stabilitet erfarenhetsmässigt bedöms vara god. Erforderlig geoteknisk undersökning ska göras i samband med bygglovprövning av den nya byggnaden i den mån det krävs för att klargöra konstruktiva förutsättningar.

7 Främmestad, Essunga kommun 7(13) Radon Radonhalten i markluften har inte uppmätts. I samband med en geoteknisk undersökning kan halten markluften fastställas och slutlig grundläggning av nybyggnad bestämmas. Planbestämmelsen anger att byggnaden ska uppföras i radonsäkert utförande. Markföroreningar Nuvarande verksamhet har enligt egna uppgifter inte haft några läckor eller större spill av diesel, olja eller andra miljöfarliga ämnen under den tid de funnits på platsen. Med tanke på att tomten för befintlig bussdepå tidigare bestod av stationsområde för järnväg med lastkajer och hantering med bl.a. gods på diesel och oljefat, så kan eventuella markföroreningar förekomma från den tiden. Sådana undersökningar har inte gjorts. Eftersom detta gods endast förekom i sluten hantering, dvs. lastning och lossning av oöppnade fat, bör risken för att sådana föroreningar uppstått vara liten. Bedömningen från kommunens sida är att undersökning ej behöver göras. Fornlämningar och byggnadsminnen Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns inom området. Bebyggelse Befintlig bebyggelse, arbetsplatser Fastigheten har endast en byggnad, ca 18 x 38 m och med en höjd av 3m respektive 5 m. Den är uppdelad i den lägre delen med ett par kontorsrum, personalutrymmen med omklädning och pausrum. Den högre delen består av bussgarage, servicehall och tvätthall. Anläggningen är försedd med oljeavskiljande brunnar för spillvatten. Fasader är plåtklädda i en mörkröd kulör. Taken är av svart korrugerad plåt. På fastigheten finns en flyttbar dieseltank på ca 10 m³ ovan mark, med anslutande pump. I övrigt används tomten för bussuppställning. Personalparkering finns på tomtmark mot lokalgatan, Stationsvägen. Utfart för verksamhetens bussar och lastbilar sker mot genomfartsleden, Främmestadsvägen. Ny bebyggelse, arbetsplatser En ny hallbyggnad ska uppföras på den införskaffade marken. Byggnaden avser att innehålla uppställning av bussar, upp till 15 m längd, samt service och underhållsplatser för bussar. Storlek av nybyggnaden planeras, för att anpassas till utökad verksamhet, att vara ca 35 m bred och uppföras i 1 våning. Byggnaden kommer också att innehålla en ny tvätthall för verksamhetens fordon. Största tillåtna byggnadsarea och högsta tillåtna byggnadshöjd och taklutning anges på plankarta. Ny byggnad anpassas till den befintliga byggnadens karaktär och utformning. Man bör dock undersöka möjligheterna att åstadkomma en till karaktären öppen fasad mot framförallt Främmestadsvägen, kanske med ett större uppglasat parti i någon del.

8 Främmestad, Essunga kommun 8(13) Eftersom platsen för närvarande utgör tätortens entré från väster ska byggnader och markanläggningar utförs med omsorg och fasader ska vara arkitektoniskt välstuderade. Befintlig anläggning med den nyanskaffade marken i förgrunden Tillgänglighet Enligt Plan och Bygglagen ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till personer med funktionshinder. Detta bevakas i bygglovfasen. Förutsättningarna för en miljö med god tillgänglighet bedöms goda med hänvisning till de små nivåskillnaderna inom området. Gator och trafik Trafikstruktur Fastigheten nås från Främmestadsvägen, länsväg 537, som är en huvudled med både busstrafik och transporter i ringa omfattning. Fastighetsgränsen föreslås i övrigt anordnas med förbud mot körbar in och utfart. Trafikstörningar En zon av skyddande vegetation uppförs runt tomten, på fastighetsmark, för att minska störningar som den utökade verksamheten kan skapa. Gc trafik Gång och cykelväg finns i anslutning till planområdet. Angöring, parkering inom tomter In och utfart sker idag och även fortsättningsvis mot Främmestadsvägen. Inom tomten sker parkering och uppställning av bussar, och vid enstaka tillfällen uppställning över natt av en tankbil med släp. Tomten ger dock förutsättningar att ställa upp

9 Främmestad, Essunga kommun 9(13) fler ekipage av tankbil vid en eventuell utökning av transporter med olja och diesel. Se vidare i avsnittet om Hälsa och säkerhet. Parkering av personbilar för personal och besökare finns inom tomtmark längs lokalgatan Stationsvägen och består av platser med rak uppställning. Kollektivtrafik Busslinje som trafikerar Trollhättan Nossebro passerar Främmestad. Turtätheten är koncentrerad till morgon och eftermiddag och restid från Trollhättan och Nossebro är ca 30 till 45 minuter respektive 10 minuter. Hållplats i Främmestad finns utefter Främmestadsvägen, i direkt anslutning till fastigheten. Service mm Kommersiell eller offentlig samhällsservice finns inte inom tätorten, förutom en förskola förlagd i norra delen av samhället. Skyddsrum Området ligger inte inom område där skyddsrumsbyggande erfordras. Hälsa och säkerhet Trafik och buller Vägtrafikbuller förekommer i måttlig omfattning från Främmestadsvägen. Med hänsyn till den utökade verksamheten kommer trafikarbetet och därmed också bullernivåer att öka i någon omfattning. En översiktlig bullerbedömning bör utföras på den utökade verksamhetens eventuella störning på omgivningen. Luft /miljökvalitetsnormer Anläggningen är idag en depåstation och bussgarage för bussar och tankbilar. Med föreslagen utökad verksamhet förväntas trafikmängden och fordonsrörelser av både lätta och tunga fordon att öka. Samtidigt kan man anta att fordonsparken förnyas och därmed använder mer miljövänliga drivmedel med förbättrade utsläppsvärden. Kommunens bedömning är att miljökvalitetsnormer för utomhusluften inte kommer att överskridas till följd av detaljplanen. Brandfarligt gods På tomten finns en tank med diesel avsedd för de egna fordonens behov av drivmedel. Dieseltanken med pump är flyttbar och har en volym av ca 10 m³. Om en ny placering av denna övervägs så ska placering anpassas så att den inte är hindrande, riskerar påkörning eller äventyrar säkerheten. Dessutom ska en ny placering utföras enligt de föreskrifter som hanteringen kräver, t.ex. betongplatta med brunn för dieselspill.

10 Främmestad, Essunga kommun 10(13) Inom tomten sker också hantering av eldningsolja och diesel i form av transporter med tankbil och släpvagn. Hanteringen sker således i slutna tankar och fastigheten används som rast eller uppställningsplats över natt för dessa transporter. Även denna verksamhet avses att öka med ett antal tankfordon som kommer att nyttja anläggningen på samma sätt. Skyddsavstånd mellan uppställda tankfordon och omkringliggande bostadsbebyggelse ska därför bedömas mot gällande myndighetskrav. Riskhanteringsavstånd är ett begrepp vid transportleder för farligt gods. Avstånden varierar då mellan 50 m och 150 m. Vid bussdepån i Främmestad bedömer kommunen det lämpligt att låta de uppbyggda vallarna och den nya byggnaden få utgöra en skyddszon mot omgivningen, tillsammans med att tankfordon får anvisade uppställningsplatser enligt plankartan. Avstånd till de närmsta bostadshusen varierar då mellan 60 m och 130 m. Räddningstjänsten i kommunen är informerad och har inget att erinra. Personsäkerhet Anläggningen är inte avskärmad med stängsel idag. Verksamheten/bussföretaget har uttryckt en vilja att uppföra stängsel i anslutning till de hårdgjorda körytorna runt tomten. Skälen för detta är att begränsa intrång, skapa övervakning samt för allmänhetens säkerhet (bland annat med tanke på tätheten av tunga fordon och uppställning av fordon med last innehållande brandfarligt gods). Kommunen är av samma uppfattning och bedömer det som en lämplig åtgärd. Stängsel som uppförs ska placeras vid mötet av köryta och plantering. Se illustrationsskisser ovan. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp kommer att ytterligare belastas. Befintliga kommunala ledningsnät, på och i anslutning till planområdet, kommer att kvarstå och eventuella u områden belastar då fastigheten. Dagvatten Allt dag och dräneringsvatten avleds till dagvattennätet, via brunnar eller dräneringsledning. Planförslaget kommer att medföra en ökad belastning på dagvattennätet, som idag har en begränsad kapacitet. Med tanke på den stora yta av hårdgjord mark som tillkommer, så är det inte uteslutet att fördröjningsmagasin för dagvatten måste utföras inom eller i anslutning till fastigheten, innan påkoppling kan ske till dagvattennätet. El och bredband Vattenfall eldistribution AB ansvarar för leverans av el till området. Tillgång till datatrafik ordnas av fastighetsägaren. Uppvärmning Uppvärmning sker fortsatt genom eget uppvärmningssystem, bestående av panna för eldningsolja, alternativt rapsolja (RME). Pannan är också försedd med el patron.

11 Främmestad, Essunga kommun 11(13) Avfall Källsorterat avfall hämtas vid fastigheten av egen upphandlad entreprenör. De fraktioner som inte hämtas, lämnas till återvinning av fastighetsägaren själv. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Då särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas, sammanfattas nedan de miljömässiga konsekvenser som ett genomförande av planen innebär. Bedömning av miljökonsekvenser Avgränsning Kulturmiljö (bebyggelse), hälsa och säkerhet samt infrastruktur (dagvatten) bedöms vara de mest relevanta frågorna. Platsen Platsen bedöms vara lämplig för det beskrivna ändamålet med närhet till område avsett för industri och verksamhet. Planens karaktär Planen innebär en förtätning i övergångszonen mellan stad och land och har ambitionen att bli väl anpassad till de naturliga geografiska förutsättningarna. Påverkan Mark och vatten Jordbruksmark tas i anspråk för tätortsutveckling (som verksamhetsområde). Marken hårdgörs varför omhändertagande av dagvatten behöver ordnas. Lämpligen genom lokalt omhändertagande ( LOD ) i form av stenmagasin eller motsvarande. Luft Den utökade verksamheten bedöms ge en mindre förändring av miljöbelastningen på luft. Gällande miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Klimat Ingen nämnvärd förändring. Stadsbild Föreslagen nybyggnad kommer att ansluta till den industrikaraktär som befintlig byggnad utgör. Med tanke på närheten till i övrigt relativt små bostadshus är det viktigt att den föreslagna vegetationszonen i viss mån blir en visuell barriär mot omgivningen och att byggnader och mark i gränszonerna utformas på ett estetiskt och ordnat sätt. Natur, växter och djur Ingen nämnvärd förändring. I viss mån skapas en grönstruktur genom detaljplanen.

12 Främmestad, Essunga kommun 12(13) Hälsa och säkerhet Sammantaget bedöms förslaget kunna ge positiva effekter för hälsa och säkerhet. Hanteringen av brandfarligt gods är ringa och innehåller i sin hantering säkerhetsföreskrifter. Dock kan de åtgärder inom tomten som planförslaget föreslår, öka säkerheten mot olyckor (uppbyggda vallar och anvisade uppställningsplatser). Genom inhägnad av området kan ytterligare säkerhet för allmänheten åstadkommas. Detta är dock inte ett krav för plangenomförandet. Transporter Ökar i någon omfattning med verksamhetens utökning. Dock är fordonsrörelser begränsade och koncentrerade till morgon och eftermiddag på vardagar och i övrigt relativt sporadiska. Dock kan maxbullernivåer från den tunga trafik som förekommer medföra att utomhusbullret vid vissa uteplatser kan påverkas. Bland annat av denna anledning anläggs en skyddsvall/bullervall mot norr. Delvis har befintlig garagehall en avskärmande effekt. Teknisk försörjning Ny byggnad och mark som ansluts till det kommunala VA nätet kommer att belasta befintliga ledningar inom och i anslutning till planområdet. VA nätets kapacitet är dock god. Förenlighet med nationella och lokala miljömål: Av de 16 nationella miljömålen enligt Boverket oktober 2003, vilka ligger till grund för Essunga kommuns Miljöstrategi antagen 2005, bedöms följande delmål vara särskilt relevanta för planförslaget: God bebyggd miljö Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Nedan följer en bedömning av detaljplanens förenlighet med dessa miljömål: God bebyggd miljö + Genom en utökad verksamhet som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. + Genom ny bebyggelse som är anpassad för effektivare energianvändning. Begränsad klimatpåverkan + Genom att nya och moderna fordon tillförs verksamheten, verkar det för att öka andelen förnybar energi inom transportsektorn. D.v.s. minska användningen av fossila bränslen och öka användningen av förnybara drivmedel. Frisk luft + En utbyggd kollektivtrafik ger utrymme för ett minskat bilresande. Lokalt ökade trafikrörelser ger på en mycket lokal nivå en något sämre luftmiljö.

13 Främmestad, Essunga kommun 13(13) ADMINISTRATIVA FRÅGOR Bygglovplikt Planens innehåll motiverar ingen ökad eller minskad bygglovplikt. Genomförandetid Genomförandetiden för planen slutar 5 år efter att planen vunnit laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande även efter genomförandetidens utgång, ända tills den ändras eller upphävs. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Denna planbeskrivning har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom Mattias Öhlin och Per Yngve Johansson under medverkan av Tord Hallén och Christina Lundgren från Essunga kommun. Vänersborg augusti 2011 Tord Hallén Plan och byggingenjör Essunga kommun Mattias Öhlin Arkitekt Contekton Arkitekter Fyrstad AB

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Diarienummer 2011-07-01 MBN 2009.0740.214 Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 3 FÖRENLIGT MED 3, 4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer