Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S), vice ordförande Gunnar Hägg (S) Anders Hallgren (S) Jan Gustafsson (C), tjänstgörande ersättare Christina Granath Friberg (S), ej tjänstgörande ersättare Ej närvarande ledamöter: Annica Henrysson (C) Övriga deltagande Föredragande tjänstemän: Dan Carlsson Bo Jonsson Kenneth Franzén Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare Utses att justera Anders Hallgren Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 maj 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Beslutande organ Ann-Louise Hedberg Per-Olof Qvick Anders Hallgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Louise Hedberg

2 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning 28 Detaljplan för del av Häggetorp 1:110 (grundskola/gruppboende) 3 29 Detaljplan för Rovan 1 m fl (förskolan Ängen) 4 30 Detaljplan för Tideberg 8:1 m fl 5 31 Pågående tillbyggnad av befintlig fd möbelfabrik på fastigheten Staren Bygglov för om- och tillbyggnader av bostadshus och uthus på fastigheten Stora Karlavagnen Ändrad användning och ombyggnad av lokaler för servering i fastigheten Vallmon Bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten Uranus Information Förhandsbesked uppförande av bostadshus på fastigheten Graven 1: Information Delegeringsbeslut 17 Bilagor Delegationslista Kenneth Franzén Delegationslista Bo Jonsson Delegationslista Dan Carlsson Delegationslista fastighetsärenden

3 Byggnadsnämnden Dnr: Plan 4/2010 Detaljplan för del av Häggetorp 1:110 (grundskola/gruppboende) Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra utställning av detaljplan för del av Häggetorp 1:110. Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden avser att bygga ett gemensamt hus för att ersätta nuvarande grundskola/resursenhet Gärdhem och nuvarande gruppboende Myran. s beredning Gällande detaljplan föreskriver bostadskvarter. Området är obebyggt. Ändringen innebär att 5-6 tomter omvandlas till en tomt där ett den nya byggnaden, skolgård/uteplatser, parkering mm ryms. Inom övriga delar av planen behålls tomter för bostäder enligt gällande plan men med mindre justeringar för att passa till den nya tomten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd och sammanställt samrådssynpunkterna i en separat samrådsredogörelse. Synpunkterna har föranlett smärre justeringar i planhandlingen, vilka framgår av samrådsredogörelsen. Delges BJ, GE, SA

4 Byggnadsnämnden Dnr: Plan 2/2011 Detaljplan för Rovan 1 m fl (förskolan Ängen) Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra utställning av detaljplanen för kvarteret Rovan 1 m fl. Barn- och utbildningsnämnden avser att bygga till förskolan Ängen med plats för ytterligare två barngrupper så att denna medger fyra förskolegrupper. s beredning Gällande detaljplan innehåller ett sk A-kvarter där förskolan ligger. Bygglov kan efter ändringar i PBL inte lämnas med mindre än att användningen av A-kvarteret preciseras i en planändring. Förskolans tomtmark (parkering) har till viss del anlagts på parkmark utanför befintlig tomt. I planändringen föreslås därför även en utökning av tomten så att befintlig parkering och en eventuell flyttning av denna, på grund av tillbyggnaden, ryms inom kvartersmarken. Planen har varit föremål för samråd och samrådssynpunkterna har sammanställts i en separat samrådsredogörelse. Synpunkterna har föranlett smärre förändringar av planhandlingarna, vilket framgår av samrådsredogörelsen. Delges BJ, GE, SA

5 Byggnadsnämnden Dnr: Plan 1/2011 Detaljplan för Tideberg 8:1 m fl Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den upprättade samrådsredogörelsen för Tideberg 8:1 m fl daterad april 2011, och uppdra åt Samhällsbyggnad att ställa ut den bearbetade detaljplanen. Detaljplan för Tideberg 8:1 m fl har varit föremål för samråd under tiden 14 mars till 11 april Under samrådstiden har det inkommit 14 yttranden. Synpunkter från yttrandena har sammanställts och kommenterats i en separat samrådsredogörelse. s beredning Bland inkomna synpunkter har bland annat nämnts att planens B 1 beteckning (studentbostäder) inom ett litet delområde utmed väg 41 kan komma att påverka möjligheterna att i framtiden lämna tillstånd till industri/hantverk i närområdet pga risken för störningar. Studentbostäderna har beviljats bygglov för tillfällig åtgärd under 5 år, vilket gäller oavsett planens användningsbestämmelse. För att inte äventyra de framtida möjligheterna till olika former och typer av industri eller hantverk i området har beteckningen B 1 utgått, vilket innebär att studentbostäderna bör ses som en parentes i kvarterets långsiktiga användning. Av detta skäl har önskemål om ytterligare lägen för studentboende inte tillmötesgåtts. Trafiklösningen har lagts fast i tidigare planering. Önskemål om en cirkulationsplats vid Grönhultsvägen/väg 49 har inte tillmötesgåtts då det tidigare bedömts vara tillräckligt med de två befintliga anslutningarna och en kompletterande genom förlängning av Nygårdsgatan till en planerad cirkulationsplats vid Fågelviksleden. Användningsbestämmelsen HKJ 1 har utökats till att gälla hela kvarteret mellan väg 49 och Nygårdgatan. Härutöver har det skett smärre justeringar på plankartan och i tillhörande beskrivningar. Delges BJ, GE, SA

6 Byggnadsnämnden Dnr: OB 1/2011 Pågående tillbyggnad av befintlig fd möbelfabrik på fastigheten Staren 11 Byggnadsnämnden beslutar att förelägga sökanden att avlägsna den tillbyggnad som påbörjats och återställa fastigheten Staren 11 utvändigt i det skick den var innan tillbyggnaden påbörjades. Återställandet skall vara avslutat senast Om föreläggandet inte följs utdöms ett vite om kr. Sökanden har påbörjat en ombyggnad av den östra delen av befintlig byggnad för personbils- och lastbilsgarage med möjlighet till enklare reparationer utan att först söka bygglov. s beredning Sökanden har av byggnadsinspektören uppmanats inkomma med en förklaring till varför byggnationen skett utan lov och en ansökan om bygglov i efterhand. Avsikten med denna uppmaning var att få underlag till en prövning av huruvida bygglov skulle kunna lämnas i efterhand. Enkla ritningar över om- och tillbyggnaden inkom Bearbetad situationsplan, granneintyg och kort beskrivning inlämnades Stadsarkitekten har därefter träffat sökanden och muntligt gått igenom sökandens avsikt med fastigheten och de tillstånd som krävs för aktuell typ av byggnation. Sökanden anger avsikt att successivt rusta upp den gamla byggnaden och använda denna för huvudsakligen lager och garageverksamhet. Härutöver kan mindre del komma att användas som samlingsrum i likhet med vad som nu sker. Sökanden uppgav även att byggnaden är i dåligt skick med läckande tak och invändiga skador p g a sönderfrusna vattenledningar. Gällande plan anger att fastigheten får användas för friliggande bostäder i två våningar. Sammanlagt får byggnadsarean uppgå till 250 m 2. Den befintliga byggnaden var sannolikt avsedd att rivas när gällande detaljplan antogs Beteckningen BF II tyder på detta. Rivningen genomfördes dock ej och olika verksamheter har förekommit i byggnaden. Under perioden till och med har byggnaden fungerat som samlingslokal efter bygglov för tillfällig åtgärd som förlängts två gånger under perioden. Därefter saknas bygglov för alla former av verksamhet i lokalen.

7 Byggnadsnämnden Tillbyggnaden för garage/verkstad påbörjades under 2010 utan lov. Den uppvisar flera tekniska brister. Undertecknad bedömer att personbils- och lastbilsgarage med möjlighet till reparationer av fordonen är en åtgärd som inte kan betraktas som en mindre avvikelse från gällande detaljplan och kan innebära störningar för omgivningen även om nuvarande grannar godtagit förändringen. Byggnadsnämnden föreslås därför inte bifalla bygglov till denna åtgärd som mindre avvikelse. Bygglov för tillfällig åtgärd i strid med gällande plan synes heller inte vara tillämpligt då verksamheten inte bedöms förenlig med planens syfte. Då den påbörjade om- och tillbyggnaden är tekniskt dålig och inte bedöms ha något värde för eventuellt bostadsändamål i byggnaden föreslås att den tas bort. Om fastigheten framgent skall användas till annan verksamhet än bostadsändamål fordras en planändring som bör processas enligt sk normalt förfarande. Sökanden bör i så fall ansöka hos byggnadsnämnden om planbesked, vilket kommer att prövas av nämnden. Positivt planbesked innebär ingen garanti för att en planändring vinner laga kraft. Kostnaden för ändring av detaljplanen debiteras normalt den sökande med kr oavsett laga kraft. Med hänsyn till kostnader för borttagandet av om- och tillbyggnaden samt återställning av fastigheten utvändigt föreslås att byggnadsavgift ej utgår. Delges Protokollsutdrag med besvärshänvisning till: Fastighetsägaren BJ, KF, SA

8 Byggnadsnämnden Dnr: OB 2/2011 Bygglov för om- och tillbyggnader av bostadshus och uthus på fastigheten Stora Karlavagnen 1 Byggnadsnämnden beslutar att bevilja lov i efterhand för åtgärder enligt ritningar Bostadshus och Biutrymmesbyggnad daterade respektive samt debitera byggnadsavgift om 3 gånger bygglovavgiften då betydande omoch tillbyggnadsåtgärder genomförts utan bygglov på fastigheten Stora Karlavagnen 1. Byggnadsavgiften kronor skall betalas till länsstyrelsens plusgiro inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Sökanden har under en längre tid genomfört en rad mindre ombyggnadsprojekt på både fastighetens bostadshus och uthus/garage. s beredning Sökanden har av byggnadsinspektören uppmanats inkomma med bygglovansökan över utförda åtgärder i efterhand. Ansökan inklusive uppmätningsritningar inkom till nämnden Innan ärendet handlagts visade det sig dock att nya byggnadsåtgärder utförts eller pågick. I april 2011 inspekterades fastigheten tillsammans med ägaren, varvid det konstaterades att tidigare inlämnade ritningar inte överensstämde med befintliga förhållanden på flera punkter på grund av de nya projekten, varav vissa pågick. Sökanden uppmanades då att revidera ritningarna så att de dels överensstämmer med det som redan utförts och dels innehöll det slutliga utseendet på de pågående åtgärderna. Sådana handlingar inlämnades till byggnadsnämnden Handlingarna visar att den sammanlagda byggnadsarean uppgår till ca 226 m 2 varav ca 106 m 2 utgörs av uthus. Gällande plan tillåter sammanlagt 250 m 2 varav max 50 m 2 får utgöra uthus vilket innebär att uthusarean överskridits men inte den sammanlagda byggnadsarean. Uthuset inkräktar sedan tidigare delvis på prickmark. Kommunen har i äldre detaljplaner (gällande plan antagen ), som mindre avvikelse, accepterat omfördelning av tillåten byggnadsarea inom ramen för den sammanlagda. En förutsättning har varit att bebyggandet av fastigheten kan godtas av andra skäl däribland ändamålsenlighet och gestaltning. Vår bedömning är att tomten trots avvikelserna är bebyggd på ett ändamålsenligt sätt och att gestaltningen av byggnaderna kan godtas.

9 Byggnadsnämnden Då byggnadsåtgärderna i allt väsentligt är utförda har byggsamråd inte hållits, kvalitetsansvarig inte utsetts och kontrollplan resp slutbevis inte kunnat utfärdas. På grund av planavvikelsen har det skett samråd med två berörda grannar som tillstyrkt att bygglov lämnas. Ägaren till fastigheten Vågen 5 har inte kunnat nås. Upplysning om att föreliggande beslut fattats har skickats till fastighetsägaren. Enligt Plan- och bygglagen 10 kap 1 och 4 skall byggnadsnämnden ta ut en byggnadsavgift om någon utan bygglov utför en åtgärd som kräver bygglov. Då överträdelsen inte kan betraktas ringa föreslås att byggnadsavgiften sätts till 3 ggr bygglovavgiften. Avgifter för bygglov och bygganmälan faktureras separat Bygglov kr Bygganmälan kr Byggnadsavgift kr (betalning, se beslut) Delges Protokollsutdrag med besvärshänvisning till: Fastighetsägaren Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen Västra Götaland BJ, KF, SA

10 Byggnadsnämnden Dnr: OB 3/2011 Ändrad användning och ombyggnad av lokaler för servering i fastigheten Vallmon 7 Byggnadsnämnden beslutar att förelägga sökanden att senast inkomma med kvalificerade och skalriktiga handlingar på fastigheten Vallmon 7 som visar serveringen med tillhörande utrymme. Handlingen skall utgöra grund för om bygglov kan lämnas i efterhand. Av handlingarna skall följande framgå: hur lokalerna är disponerade med fast och lös inredning (planritning) hur entré och toaletter anpassats eller ska anpassas för funktionshinder (planritning) hur ventilationssystemet är konstruerat eventuella nya reklamskyltar Sökanden har genomfört ombyggnaden och öppnat serveringen utan bygglov. s beredning Byggnadsinspektören uppmanade sökanden att inkomma med bygglovansökan i efterhand då det kom till nämndens kännedom (genom tidningsannons) att en servering skulle öppna i de aktuella lokalerna. Ansökan inkom Denna innehöll en ritning med icke godtagbar standard och läsbarhet. Samhällsbyggnad gjorde, genom stadsarkitekten , en besiktning på platsen. Vid besiktningen överenskoms att sökanden snarast skulle inkomma med en kvalificerad planritning över lokalerna och inför denna fundera på och föreslå åtgärder för att handikappanpassa lokalerna. Vidare skulle sökanden redovisa hur ventilationssystemet för lokalerna är löst. Sökanden har ännu inte, , lämnat in några kompletterande handlingar. Gällande plan tillåter att kvarteret används för bl a restaurangverksamhet. Lokalerna har dock ändrats från butik till servering, vilket kräver bygglov. Sökanden har gjort en anmälan om verksamheten till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), som registrerat ärendet i december I detta avseende har öppnandet skett i laga ordning. MÖS har enligt uppgift ännu inte genomfört tillsyn av lokalerna.

11 Byggnadsnämnden Delges Protokollsutdrag med besvärshänvisning till: Sökanden BJ, KF, SA

12 Byggnadsnämnden Dnr: OB 3/2011 Bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten Uranus 9 Byggnadsnämnden beslutar att bevilja lov i efterhand för fastigheten Uranus 9 för åtgärder enligt ritningar registrerade samt debitera byggnadsavgift om 2 gånger bygglovavgiften då tillbyggnaden skett utan bygglov. Byggnadsavgiften kronor skall betalas till länsstyrelsens plusgiro inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Sökanden har efter uppmaning och överenskommelse med byggnadsinspektören inlämnat ansökan om bygglov i efterhand. s beredning Ansökan inkom till nämnden Sökanden har uppgett att muntligt bygglov erhållits från tidigare anställd stadsarkitekt d v s före mars Det muntliga bygglovet har inte kunnat vidimeras av sökanden. Byggnadsnämnden har ingen notering i arkivakten om att detta skulle skett. Handlingarna visar att den sammanlagda byggnadsarean på fastigheten uppgår till ca 180 m 2 varav ca 24 m 2 utgörs av den aktuella carporten. Gällande plan tillåter en huvudbyggnaden om max 200 m 2 och ett fristående uthus om max 40 m 2. Tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad överskrids sålunda med ca 4 m 2 men inte den sammanlagda arean på fastigheten. Byggnationen ligger i övrigt inom byggrätt för bostadsändamål. Då byggnationen skett i tomtgräns har angränsande grannar beretts tillfälle till samråd. Ägarna till fastigheterna Uranus 10 och 19 har inte haft någon invändning mot carporten. Kommunen har i äldre detaljplaner (gällande plan antagen ), som mindre avvikelse, accepterat omfördelning av tillåten byggnadsarea inom ramen för den sammanlagda. En förutsättning har varit att bebyggandet av fastigheten kan godtas av andra skäl däribland ändamålsenlighet och gestaltning. Vår bedömning är att tomten trots avvikelsen från detaljplanen är bebyggd på ett ändamålsenligt sätt och att gestaltningen av byggnaderna kan godtas. Byggnadsåtgärderna var redan utförda då ansökan inlämnades varför kvalitetsansvarig inte utsetts eller godkänts.

13 Byggnadsnämnden Enligt Plan- och bygglagen 10 kap 1 och 4 skall byggnadsnämnden ta ut en byggnadsavgift om någon utan bygglov utför en åtgärd som kräver bygglov. Då byggnadsnämnden inte tagit del av någon verifiering av att bygglov skulle föreligga ska byggnadsavgift tas ut i detta fall. Då överträdelsen är att betrakta som relativt ringa föreslås att byggnadsavgiften sätts till 2 gånger bygglovavgiften. Avgifter för bygglov och bygganmälan faktureras separat Bygglov kr Bygganmälan 626 kr Byggnadsavgift kr (betalning, se beslut) Delges Protokollsutdrag med besvärshänvisning till: Sökanden Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen Västra Götaland BJ, KF, SA

14 Byggnadsnämnden Information Informationen noteras Information Byggnadsnämnden informeras om vissa ärenden enligt följande förteckning samt i övrigt om förekommande anmälningar och påföljdsärenden. Änr Ärende Ansv. handl. Mlov 1/2011 Marklov Sparven 1 o 2 Bo

15 Byggnadsnämnden Dnr: FB 2/2011 Förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheten Graven 1:5 Byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked till uppförande av bostadshus på fastigheten Graven 1:5. Föreslagen lokalisering skall förskjutas något österut så att hela tomten förläggs innanför befintlig stenmurs förlängning. Sökanden begär att få avstycka en tomt för bostadsändamål från fastigheten Graven 1:5 och på denna uppföra ett envånings bostadshus. Föreslagen lokalisering är ca 150 m väster om nuvarande jordbruksfastigheter. s beredning Den föreslagna tomtplatsen ligger på en förhöjning i ett öppet jordbrukslandskap med utsikt över övrigt åkerlandskap. Avståndet till område med riksintresse för naturvård utmed Tidan är ca 600 m och åtgärden bedöms inte ha någon påverkan på detta. Då tomtområdet är mycket öppet är det av stor vikt att byggnaderna anpassas i miljön och att stor hänsyn tas till exponering mot horisonten utifrån grannfastigheters synfält. Lämpligen uppdelas byggnaden i två enheter med viss förskjutning. Tomten bör i övrigt anläggas så att husen på sikt förankras i landskapet genom komplettering av stenmurar och lämpliga planteringar. Framfartsväg anläggs på nuvarande åkermark och förbindelse till närmast större väg sker över huvudfastigheten. Kommunal skolskjuts passerar området. Gemensam dricksvattentäkt finns i närområdet. Tillstånd för enskilt vatten- och avloppssystem söks hos Miljönämnden Östra Skaraborg. Delges Sökanden KF, BJ, SA

16 Byggnadsnämnden Information Informationen noteras Byggnadsnämnden informeras om vissa ärenden enligt följande förteckning samt i övrigt om förekommande anmälningar och påföljdsärenden. Änr Ärende Ansv. handl. Revidering av riksintressen för vindkraft (Energimyndigheten) Bo Stra 2/2011 Strandskydd Fiskestigen Bo Ny PBL Bo/Kenneth Plan 8/2007 Besvär över beslut BN Bo Trafikärenden Folkhälsorådet Dan Janeric

17 Byggnadsnämnden Delegeringsbeslut Anmälningarna noteras. Förteckningarna läggs till handlingarna. (Bilagor) Tjänstemännen anmäler i förteckning ärenden inom byggnadsnämndens ansvarsområde där delegationsbeslut fattats.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer