Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S), vice ordförande Gunnar Hägg (S) Anders Hallgren (S) Jan Gustafsson (C), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare Utses att justera Kjell-Åke Johansson Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 maj 2012 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Beslutande organ Ann-Louise Hedberg Per-Olof Qvick Kjell-Åke Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Louise Hedberg

2 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning 11 Detaljplan för Bordet 1 m fl 3 12 Förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheten Olofsby 1: Sänkt hastighet på del av Västra Långgatan m fl 6 14 Information 8 15 Delegeringsbeslut 9 Bilagor Samrådsredogörelse Bordet Förhandsbesked Olofsby 1: Trafikärende: sänkt hastighet del av Västra Långgatan m fl Delegationslista Kenneth Franzén Delegationslista Fastighetsärenden Delegationslista Trafikärenden

3 Byggnadsnämnden Dnr: Plan 1/2012 Detaljplan för Bordet 1 m fl Byggnadsnämnden beslutar att - godkänna upprättad samrådsredogörelse - uppdra åt Samhällsbyggnad att ställa ut planen för granskning Detaljplanen möjliggör en sammanbyggnad av befintliga industribyggnader på fastigheterna Bordet 1 och Stolen 1 över mark som i gällande plan delvis utgör gatumark och ägs av Tibro kommun. s beredning Tibro kommun har inledningsvis bedömt att den befintliga delen av Fabriksgatan kan tas i anspråk för tillbyggnaden och därmed stängas för genomfartstrafik. Dock finns ledningssystem, bl a fjärrvärme, i gatan som komplicerar överbyggnaden. Detaljplanen har varit föremål för samråd, som sammanfattats i en separat samrådsredogörelse daterad maj Samrådssynpunkterna har föranlett viss bearbetning av planen i form av huvudsakligen kompletteringar och förtydliganden i plan- och genomförandebeskrivningen. I det kommande projekteringsskedet måste fastighetsägaren bl a visa gestaltningen av sammanbyggnaden mer i detalj och anpassningen till nivåskillnaden mellan de båda befintliga byggnaderna. Delges BJ, KK, SA

4 Byggnadsnämnden Dnr: FB 2/2012 Förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheten Olofsby 1:3 Byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked till uppförande av bostadshus på fastigheten Olofsby 1:3. Lokalisering och utformning av byggnaderna skall ske i samråd med stadsarkitekten. Sökanden har för avsikt att avstycka en tomt för bostadsändamål från fastigheten Olofsby 1:3 och på denna uppföra ett envånings bostadshus samt maskinhall/verkstad. Sökande avser att bedriva mindre skogsverksamhet på fastigheten och maskinhallen/verkstaden är avsedd för förvaring av maskiner för skogsbruk, lagring av virke samt hyvling. Föreslagen lokalisering är ca 150 m sydost om byggnader på intilliggande fastighet. s beredning Platsen är belägen på landet med ett flertal boende längs småvägarna i omgivningarna. Avståndet till Tibro centrum är ca 7 km. Den föreslagna tomtplatsen ligger på en mindre åkermark i ett skogsområde. Kommunal skolskjuts passerar på vägen och avståndet till busshållsplats för kollektivtrafik som trafikeras på vardagar är ca 1 km. Vägen vid området är en del av västgötaleden men detta bör inte innebära några problem. Platsen berörs inte av några motstående intressen enligt översiktsplanen. Olofsby 1:3 bedöms vara för liten för ett bärkraftigt jordbruk och den jordbruksmark som tas i anspråk anses ha liten betydelse. Ingen av de närmaste grannarna har någon djurhållning och avståndet till någon annan djurhållning överstiger 200 m. En mobilmast för 3G finns ca m från den planerade placeringen av bostadshuset. Avstånd med hänsyn till strålningsrisker och risk för nedfallande föremål från masten utreds i samband med bygglovprövningen. Det föreslagna bostadshuset passar väl in i miljön. Föreslagen maskinhall har fasad och tak av plåt. Den exakta lokaliseringen och utformningen av byggnaderna skall ske i samråd med stadsarkitekten. Infartsväg anläggs i nordöstra delen av tomten. Sikten bedöms bli god och vägen vid området är måttligt trafikerad och det bedöms inte finnas några hinder ur trafiksäkerhetssynpunkt. Sophämtning i området sker idag i kommunal regi. Egen dricksvattentäckt kommer att anläggas. Tillstånd för anläggning av enskilt vatten-

5 Byggnadsnämnden och avloppssystem söks hos Miljönämnden Östra Skaraborg. Avstyckning av fastigheten söks hos lantmäterimyndigheten. Delges Sökanden KF, BJ

6 Byggnadsnämnden Dnr: Traf 1/2012 Sänkt hastighet på del av Västra Långgatan m fl Byggnadsnämnden tillika trafiknämnd beslutar att med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att högsta tillåtna hastighet på gatorna inom beskrivna område skall vara 30 km/timma. Övergångsställe anläggs inte på 30-gator. Med anledning härav föreslås trafiknämnden med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket i trafikförordningen (1998:1276) besluta införa följande lokala trafikföreskrift. På Bäckängsgatan, Borgargatan, Gärdesvägen, Korsgatan, Kvarnvägen, Parkgatan, Smulebergsvägen, Västra Långgatan delen Skövdevägen till Parkgatan och Ådalsvägen får fordon, med avvikelse från kommunens föreskrifter ( :06) om högsta tillåten hastighet på, Bäckängsgatan, Borgargatan, Gärdesvägen, Korsgatan, Kvarnvägen, Parkgatan, Smulebergsvägen, Västra Långgatan delen Skövdevägen till Parkgatan och Ådalsvägen inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Samråd med polisen har skett som tillstyrker förslaget. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juni Riksbyggens bostadsrättsföreningar har framfört önskemål om åtgärder för att skapa en lugnare trafikmiljö i området. De gator som ligger innanför Skövdevägen, Fredsgatan, järnvägen samt ån Tidan är långa och raka samt saknar helt cykelbanor, det finns endast gångbanor med 1,5 meters bredd. På Parkgatan finns en 3 meter bred gång- och cykelbana. Inom området finns en lågstadieskola och förskola. Kommunen har de senaste åren sänkt hastigheten till 30 km/timma i liknande bostadsområden. s beredning Enligt Trafiknätsanalysen för Tibro ingår dessa gator inom detta område i lokalgatunätet och där bör hastigheten vara högst 30 km/timma eller gångfart. På lokalgatunätet finns ofta målpunkter för gående längs alla gator med till exempel bostadsentréer direkt ut på gatan. Därför bör säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister vara dimensionerade.

7 Byggnadsnämnden Delges DC

8 Byggnadsnämnden Information Informationen noteras. Byggnadsnämnden informeras om vissa ärenden enligt följande förteckning samt i övrigt om förekommande anmälningar och påföljdsärenden. Änr Ärende Ansv. handl. Plan 5/2011 Detaljplan Fagersanna 1:46 Bo Gestaltning Passagen Lägesrapport bygglovhantering Trafikärenden Ekonomi SHB/BN Rådet för funktionshinderfrågor Bo Kenneth Dan Svante Anders H

9 Byggnadsnämnden Delegeringsbeslut Anmälningarna noteras. Förteckningarna läggs till handlingarna. (Bilagor) Tjänstemännen anmäler i förteckning ärenden inom byggnadsnämndens ansvarsområde där delegationsbeslut fattats.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-05-17 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl. 17.00-18.50 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2012-03-14 kl.10.00 15.50 ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54 Miljöskyddsnämnden 43-54 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 43 44 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s) Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer