Brunn 2:4, Västergårds-Ollas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brunn 2:4, Västergårds-Ollas"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Antagen av BMN: Dnr: 12BMN13 Laga kraft: Handläggare: Sari Svedjeholm Brunn 2:4, Västergårds-Ollas Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Samhällsbyggnad Gävle, Fysisk planering, Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 Tel (vx) Fax

2 Dnr: 12BMN13 Sid 2 (10) Planens syfte och huvuddrag Detaljplanen upprättas i syfte att möjliggöra en tillbyggnad av bostadshuset på fastigheten Brunn 2:4. Huset är beläget nära fastighetsgräns mot väg och i samband med att en detaljplan upprättades på 1940-talet infördes schablonmässigt ett byggnadsfritt avstånd till gata, med undantag av befintliga byggnader. Det har till följd att en önskad tillbyggnad av huset inte går att genomföra då den strider mot den gällande detaljplanen. Byggnaderna på fastigheten har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla och har i samband med upprättandet av detaljplanen reglerats med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Fastigheten ingår i ett större kulturmiljöområde enligt antaget kulturmiljöprogram och översiktsplan. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Inga riksintressen berörs. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas då det redan är en etablerad bostadsfastighet. Plandata Lägesbestämning Planområdet omfattar fastigheten Brunn 2:4, Stationsvägen 9, belägen i centrala Hedesunda. Areal Planområdet är ca m².

3 Dnr: 12BMN13 Sid 3 (10) Markägoförhållanden Fastigheten Brunn 2:4 är privatägd. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För Hedesunda gäller Översiktsplan Enligt den ligger planområdet inom bebyggelseområde. Enligt kommunfullmäktiges aktualitetsförklaring är översiktsplanen aktuell i detta avsnitt. Detaljplaner För området gäller detaljplan fastställd Den omfattar hela Hedesunda samhälle men har under årens lopp delvis ersatts av flera nya detaljplaner. Miljökonsekvensbeskrivning Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning har inte bedömts nödvändig då planens genomförande inte bedöms medföra någon negativ miljöpåverkan. Kulturmiljö Fastigheten ingår i ett av kommunfullmäktige antaget Kulturminnesvårdsprogram från Området som den ligger inom är Hedesundas tätort Brunn. Brunn är en av flera jordbruksbyar i området som gav plats åt den framväxande tätorten i slutet av 1800-talet. Tätorten har en byggnadsstruktur och miljöer från 1700-, och talet. Inom tätorten finns jordbruksbebyggelse som visar näringens betydelse för bygden. Tätorten är kringgärdat av ett öppet odlingslandskap. Kulturmiljövärdena består främst av bebyggelsens struktur och vägnätets äldre slingrande karaktär med bebyggelsen placerad nära gatulivet. Fastigheten Brunn 2:4 är ett exempel med välbevarade byggnader med koppling till jordbruket och dess kontakt med odlingslandskapet. Ursprungligen var fastigheten en jordbruksfastighet inom byn Brunn med gårdsnamnet Västergårds Ollas. I takt med att tätorten växte fram kom bostadshus och ekonomibyggnader att bli en del av samhället med angränsande tomter för bostäder m.m. Strax intill mot söder tar odlingslandskapet vid. Förutsättningar och förändringar Natur Planområdet består av en etablerad bostadsfastighet med uppvuxen trädgård med frukträd, buskar, anlagda rabatter och gräsmattor.

4 Dnr: 12BMN13 Sid 4 (10) Befintlig bebyggelse På fastigheten finns totalt fyra byggnader och det är oklart när de är uppförda. Vid granskning av karta från laga skifte 1868 samt genom byggnadernas utseende kan dock följande slutsatser dras: Bostadshuset kan helt eller delvis vara äldre än 1868 då det finns en byggnadsvolym likt nuvarande på karta från denna tid. Byggnaden har dock fått ny fasadbeklädnad, locklistpanel, nya fönster samt en öppen veranda vilket ger den en karaktär från 1900-tal. Ekonomibyggnaden är från tiden efter 1868, troligen kring sekelskiftet 1800/1900, då många nya, större och mer rationella ekonomibyggnader uppfördes. Den låga timrade gårdsbyggnaden finns dock med på kartor från tiden 1868 vilket också bekräftas av sitt utseende och material. Jordkällarbyggnaden ser också ut att vara från tiden efter Laga skifte 1868 Ekonomiska kartan 1983 Gårdens utveckling kan följas genom de historiska kartorna. Troligen kan gården i ett äldre skede än 1868 ha varit bebyggd i en fyrkant, sk fyrbyggd, med en byggnad mot öster, Pensionatsvägen. Gårdsbildningen har nu en mer upplöst struktur där avståndet mellan byggnaderna är större och bostadshuset har en mer fristående placering. Bostadsdelen avskiljs från ekonomibyggnaden med en häck. Dock bildar byggnaderna genom sin placering ett tydligt gårdsrum. Ett gårdsrum som knyts ihop av ett enkelt rödmålat spjälstaket med huggna stenstolpar. Den beskrivna utvecklingen och placeringen av byggnaderna är typisk för den förändring i byggnadsbeståndet och för jordbruksnäringen som skedde i slutet av 1800-talet. Gården med sina byggnader bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla då den berättar hur en jordbruksfastighet såg ut kring sekelskiftet 1800/1900-talet. Gården

5 Dnr: 12BMN13 Sid 5 (10) och de enskilda byggnaderna har bevarat ett äldre utseende och bedöms därför vara värdefull enligt Plan- och bygglagen 8:13, 8:14 och 8:17. Av den anledningen är det viktigt att gården bevaras och att de värden som finns ges en fortsatt god förvaltning. Att byggnaderna fortsatt kan användas och utvecklas är dock en nödvändighet för dess fortlevnad. På plankartan införs därför rivningsförbud och varsamhets- och skyddsbestämmelser. Syftet med bestämmelserna är att värna om ett bevarande av de befintliga byggnaderna men ändå möjliggöra framtida förändringar som kan vara nödvändiga. Lov- och anmälansplikt Bygglov och anmälan ska ske på sedvanligt sätt för åtgärder som omfattas av lov- och anmälansplikt genom Plan- och bygglagen. I samband med anmälan och upprättande av kontrollplan kan det bli aktuellt att också besluta om en antikvariskt sakkunnig tillika med kontrollansvarig som ska följa projektet. Syftet är att tillföra kompetens till projektet. Av avgörande betydelse är om och hur kulturvärden berörs av förändringen samt vilken kunskap som finns i projektet. Bostadshus varsamhetsbestämmelse k 1 Bostadshuset är uppfört i korsningen Stationsvägen Pensionatsvägen. Byggnaden är uppförd i två våningar med fasader klädda av locklistpanel målad i gul kulör. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt lertegel. Den har en enhetlig utformning med symmetriskt placerade fönster. Fönstren har två lufter och är spröjsade i sex rutor. På gaveln finns lynettfönster (halvcirkelformat fönster). Entrén är vänd mot söder där bostaden tillsammans med uthuslängan bildare ett gårdsrum. Byggnaden har ett traditionellt utseende för sin tid utan en rad snickeridetaljer. På den västra gaveln av bostadshuset medges byggrätt för en tillbyggnad. Tillbyggnaden får byggas i två våningar, som en förlängning av huset, och ska i material och utformning ansluta till den befintliga byggnaden. Det är viktigt att byggnadens nya entrédel och balkong är proportionerliga i förhållande till huset.

6 Dnr: 12BMN13 Sid 6 (10) Bostadshuset Uthus med boningsdel skyddsbestämmelse q och q 1 Söder om bostadshuset, med gaveln mot Pensionatsvägen, finns en längre uthuslänga delvis inredd för sommarboende. Byggnaden är uppförd gissningsvis under 1700-talet i timmer som är målad med röd slamfärg. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och får inte rivas och dess exteriör ska bevaras. Uthuslänga

7 Dnr: 12BMN13 Sid 7 (10) Ladugård varsamhetsbestämmelse k 2 och skyddsbestämmelse q På den västra delen av tomten finns en mycket stor ladugårdsbyggnad som är uppförd i vinkel mot öster. Den har enkel karaktär med sinuskorrugerat plåttak och fasader av slät panel målade med röd slamfärg. En del av byggnaden är uppförd med natursten. Byggnadens storlek i förhållande till nuvarande användning överskrider vida behovet då fastigheten inte längre har djurhållning. Med anledning av det och framtida underhållsbehov finns önskemål om att del av byggnaden får rivas eller kan få en ändrad användning till att delvis omfatta bostad. Huvudkaraktären ska ändå vara en enkel ekonomibyggnad. Av störst betydelse att bevara är den del som är uppförd i nord/sydlig riktning. Den delen avgränsar och ramar in gården samt ligger i direkt anslutning till Stationsvägen vilket bidrar till att ge gaturummet en tydlig agrar/lantlig karaktär. I den delen med gavel mot vägen är delar uppförda av vacker natursten. Ladugård Jordkällare varsamhetsbestämmelse k 3 Väster om ladugården finns en jordkällare. Den är utformad i två byggnadsdelar där dels ingången består av en timrad byggnad målad med röd slamfärg och taktäckning av lertegel. Resten av källaren består utvändigt av ett tegeltak med en låg gaveldel mot vägen.

8 Dnr: 12BMN13 Sid 8 (10) Jordkällare Ny bebyggelse Hänsynsbestämmelse f 1 Ny bebyggelse som uppförs inom fastigheten ska ges en volym och en utformning som passar in med befintlig bebyggelse, dvs av lantlig karaktär. Högst 25% av fastighetsytan får bebyggas. Gator och trafik Planområdet ligger inom Hedesunda tätort med anslutning till befintligt vägnät. Busshållplats finns ca 100 m norr om fastigheten. Teknisk försörjning Planområdet består av en bostadsfastighet med nödvändig teknisk försörjning etablerad. Konsekvenser Gatubild/bebyggelsemiljö/kulturmiljö Planens syfte att möjliggöra en tillbyggnad/förlängning av bostadshuset i liknande utformning som befintligt hus påverkar inte gatubilden eller bebyggelsemiljön negativt. Det är positivt att bebyggelsen, som är kulturhistoriskt värdefull, i detaljplanen regleras med varsamhets- och skyddsbestämmelser. Det gör att det finns ett framtida skydd mot förvanskning och rivning. Barn Barn och ungdomar som ska ta sig till skola och idrottsplats behöver korsa Södra Gävlevägen. Avståndet till skola är ca 300 m. Det är en väg som trafikeras av 1360 fordon per årsmedeldygn. Vid passage över Södra Gävlevägen, från Stationsvägen till Skolvägen, är vägen utformad med smågatsten för att markera hastighetssänkning. Skolvägen är försedd med trottoar och övergångsställe vid skolan.

9 Dnr: 12BMN13 Sid 9 (10) Trafiksäkerhet Vägarna har gatubelysning men saknar trottoarer. De är smala vilket också gör att hastigheterna hålls nere. Längs Södra Gävlevägen finns bitvis trottoar, annars en smal vägren. Farthinder i form av annan beläggning, smågatsten, finns, dessa saknar dock skyltning om att de är övergångsställen. Tillgänglighet Planområdet, som ligger i centrala Hedesunda, har nära till diverse service. Kollektivtrafik med busslinje till Gävle finns nära, inom 100 m. Vid trafikhinder på Södra Gävlevägen, som även fungerar som gångpassager, är kantstenarna nedsänkta. Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Några fastighetsbildningsåtgärder är inte aktuella i nuläget men fastighetens storlek möjliggör delning. Minsta fastighetsstorlek är 1500 m². Fastighetsindelningsbestämmelser Anser vi att något behöver regleras? Minsta tomtstorlek m² som en fastighetsindelningsbestämmelse? Ekonomiska genomförandefrågor Fastighetsägaren ansvarar och bekostar eventuella genomföranden inom fastigheten. Tekniska genomförandefrågor Tekniska utredningar Inga kompletterande tekniska utredningar bedöms vara nödvändiga. Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande och beräknas antas under andra kvartalet Preliminär tidsplan: Samråd/underrättelse april 2012 Antagande maj 2012

10 Dnr: 12BMN13 Sid 10 (10) Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Ingen allmän platsmark berörs. Medverkande tjänstemän Detaljplanen har upprättats med följande tjänstemän medverkande: Lena Boox, kommunantikvarie, Samhällsbyggnad Gävle Samhällsbyggnad Gävle Petter Jonegård Planchef Sari Svedjeholm Planingenjör

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Tärnan 1 m fl TIBRO, Tibro kommun Samhällsbyggnad - maj 2015 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer