Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra."

Transkript

1 Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad har varit föremål för samråd under tiden Planförslaget har varit utställt i kommunhusets entréhall samt tillgängligt på Höörs kommuns hemsida under tiden Samrådsmöte har hållits kl i Ringsjörummet, Södergatan 28, Höör. Annons om samråd och samrådsmöte har varit införd i tidningarna Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet söndagen den 28 oktober Följande har erhållit underrättelse om samrådet: Länsstyrelsen i Skåne län, Vägverket, Lantmäterimyndigheten Skåne län, Telia Sonera, KREAB energi AB, MERAB, Skånetrafiken, Banverket, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Räddningstjänsten i Höör och berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Telefonsamråd har ägt rum med E.ON Elnät Sverige AB. Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Länsstyrelsen finner att planförslaget saknar redovisning av dess påverkan på riksintresset för kulturmiljö vilket inte gör det möjligt att bedöma om Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap l plan- och bygglagen. Allmänt Detaljplanen syftar till att rusta upp och exploatera Ormanäs stugbyområde för fritidshusbebyggelse. Området berör riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för naturvård samt riksintresset södra stambanan. Planförslaget har inte stöd i översiktsplanen. Riktlinjer i översiktsplanen säger bland annat att nya bebyggelsegrupper avsedda för fritidshus bör lokaliseras nära befintliga bebyggelsegrupper och så att servicestrukturen stärks. Länsstyrelsen ser inte att planförslaget ligger i linje med den ambitionen. Översiktsplanen presenterar också en Policy vid lokalisering av fritidsbebyggelse utanför tätort. Policyn säger bland annat att områden med högt grund- 1

2 vatten skall undvikas. Enligt planförslaget berörs ca 10 av tomterna av högt grundvatten. Policyn säger vidare att för "bebyggelsegrupper i områden med begränsad service ska kommunen ta ställning till möjligheterna att bereda samhällsservice" och att det i sådana områden kan bli aktuellt att "endast tillåta begränsad byggrätt för att inte stimulera till permanent boende". Enligt aktuellt planförslag ska området även fortsättningsvis vara ett fritidshusområde. Länsstyrelsen uppfattar det som tveksamt att en tillåten bruttoarea om 100 m2 exklusive ursprunglig fritidsstuga kan motverka permanent boende. Planförslaget betraktas därför som ett område för bostäder. Översiktsplanen nämner inte möjligheten att förtäta fritidshusområden. Därmed är inte eventuella målkonflikter mellan planförslaget och riksintressena belysta. Behovsbedömning Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan men motivering saknas. Planförslaget redovisar inte heller några konsekvenser av planerad exploatering. Länsstyrelsen kan därför inte göra bedömningen av om förslaget medför betydande miljöpåverkan. Riksintressen Det framgår inte av planförslaget att planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården, Ageröd-Bosjökloster-Mölleriket (M:37). Riksintresset kännetecknas av "dalgångsbygd och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet som präglats av medeltidens kloster och dess verksamhet samt senare profan storgodsbildning där främst slottet format bebyggelsen och odlingslandskapet efter talets allt rationellare brukningsmetoder. Lämningar efter stenbrytning med rötter i medeltiden. Rönne ås betydelse som kraftkälla åskådliggörs bland annat Möllerikets många kvarnlämningar". Ormanäs ligger i västra delen av riksintresset omgivet av skog. På Skånska rekognosceringskartan från är Ormanäs en liten by bestående av fyra hus intill en vägkorsning, strax norr om Ringsjön. Byn gränsar i norr mot skog. Då riksintresset inte behandlas i planförslaget och ingen konsekvensbeskrivning redovisas kan länsstyrelsen inte utesluta att den värdefulla kulturmiljön kommer att påverkas negativt. Kommunen bör studera vilken betydelse skogen har haft för kulturlandskapet, vem som har ägt den och brukat den. Det är inte ovanligt att större godsanläggningar har haft bestånd av ädellövskog och på så sätt kan skogen knytas an till traktens gods och större gårdar. Det är också möjligt att djuren har betat i skogen och att träd har hamlats för vinterfoder. Hälsa och säkerhet Ur risksynpunkt är det olämpligt att enda tillfartsvägen till området går längs järnvägen. Kommunen bör samråda med räddningstjänsten för att avgöra om 2

3 denna väg är tillräcklig som räddningsväg vid eventuell järnvägsolycka med farligt gods. Länsstyrelsen noterar att Banverket inte accepterar det bullerskydd som redovisas i planförslaget. Länsstyrelsen förutsätter att alternativt bullerskydd anordnas. Planhandlingarna bör sammanfatta vilka bullernivåer som uppnås under förutsättning att planerat bullerskydd uppförs utmed järnvägen. Plankartan bör även förses med en planbestämmelse om vilka bullerriktvärden som inte ska överskridas inom planområdet. Planhandlingarna bör också beskriva kraftledningen i planområdets nordvästra hörn - hur hög spänning den tillåter och vilket minsta avstånd till planerade fritidsbostäder som måste hållas för att kraftledningen inte ska ge upphov till förhöjda magnetfält. Övrigt Varsamhetsbestämmelser Länsstyrelsen uppfattar det som positivt att de äldre byggnaderna föreslås få varsamhetsbestämmelser. Bestämmelsen är allmänt skriven och säger att karaktärsdrag, färgsättning och material skall bibehållas. Det framgår dock inte vilka bebyggelsens karaktärsdrag är. För att kunna fungera som vägledning vid framtida bygglovsprövning bör bestämmelserna utformas på sådant sätt att de lyfter fram de egenskaper hos bebyggelsen som kommunen vid planläggningen anser särskilt viktiga att beakta. Karaktärsdrag, material, färgsättning etc bör därför beskrivas närmare i planhandlingarna. Kollektivtrafikförsörjning Transportpolitikiska mål och miljömål pekar på vikten av att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning. För att uppnå detta mål måste samhällets planering utgå från en målsättning att begränsa en fortsatt trafikökning. Länsstyrelsen menar därför att nya områden för bostäder bör förses med väl fungerande kollaktivtrafik samt gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter. Underlagsmaterial Ormanäs ingår i Skånes regionala kulturmiljöprogram dels som värdefull kulturmiljö och dels som kulturstråk. Programmet är framtaget för att kunna fungera som underlag vid fysisk planering. Korta texter beskriver kort traktens historiska utveckling och lyfter fram kulturelement som är värda att bevara. Programmet hittar kommunen på länsstyrelsens hemsida, Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer eftersom den är lokaliserad nära en befintlig bebyggelsegrupp och är på så vis en komplettering/förtätning av en befintlig bebyggelse. Policyns inriktning att undvika områden med högt grundvatten är kopplat till infiltration från enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar. Bebyggelsen kommer att anslutas till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. 3

4 Storlek och standard på fritidbebyggelse har ökat under senare tid. Därmed har skillnaden mellan permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse suddats ut. Tillåten bruksarea på 100 m 2 är dock mindre än de permanenthus som byggs i kommunen. Planbeskrivningen kommer att kompletteras med en miljöbedömning och en konsekvensbeskrivning. Planbeskrivningen och konsekvensbeskrivningen ska bland annat redogöra för hur riksintresset för kulturmiljövården påverkas. Området har varit bebyggt och använts som fritidshusområde sedan 1930-talet. Något skogsbruk har inte bedrivits sedan den tiden och området har också påverkats och anpassats till fritidsboendet. Riskanalys har upprättats för planområdet. Den visar att med hänsyn till individrisken utmed lokalgatan och frekvensen av farligt godsolycka, beräknad med 2020 års trafik, förväntas en olycka en gång per ca år. Med hänsyn tagen till ovan angivna risknivåer samt att bebyggelsen är fritidshus (inte persontätt och inte särskild känslig verksamhet) är bedömningen att inga andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose räddningsväg till planområdet. Bullerskyddet placeras utanför Banverkets mark men så nära spårområdet som möjligt för att uppnå bästa effekt. Plankartan kommer att kompletteras med bestämmelser om vilka bullerriktvärden som inte får överskridas. Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om tillåten spänning i befintlig kraftledning samt erforderligt avstånd till bebyggelse med hänsyn till hälsa och säkerhet. Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av karaktärsdrag, material, färgsättning etc. som ska beaktas för bebyggelsen med varsamhetsbestämmelser. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Antal fordon på vägarna i området är så begränsad att det inte enligt Vägverkets kriterier behövs separering av gång- och cykeltrafiken från biltrafiken. Vägverket skriver att under förutsättning att området i sin helhet planeras och utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider gällande riktvärden, har vi från trafiksynpunkt inget att invända mot presenterat planförslag. Plankartan kommer att kompletteras med bestämmelse om vilka bullerriktvärden som inte får överskridas. 4

5 KREAB Energi AB påminner om att KREAB Energi att det finns en 12kV luftledning i östra gränsen av området med en transformator med ledningsrätt. Byggnad får inte placeras närmare ledningen än 5 m. Ledningen går att ersätta med jordkabel, men det innebär en kostnad som i detta fall kommunen får stå för. När det gäller elektrifieringen inne på området mäts idag den totala elförbrukningen centralt vid transformatorn, vilket innebär att elledningarna inne på området ägs av fastighetsägaren. Detta är ågot att tänka på för framtida elanslutningar. l övrigt inget att erinra om detaljplanen. Bebyggelsen har placerats på erforderligt avstånd från kraftledningen med hänsyn till hälsa och säkerhet. Lantmäterimyndigheten i Skåne län påpekar att under rubriken Huvudmannaskap i genomförandebeskrivningen bör stå. En gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening skall bildas. I denna skall ingå vägar, grönområden, bäckar och diken. I övrigt ingen erinran. Genomförandebeskrivningen kompletteras med ovanstående text. Banverket skriver att det är tveksamt om en utbyggnad av Ormanäs har stöd i översiktsplanen. Södra stambanan är av riksintresse och området berörs även av riksintresse för kulturmiljö och naturvård. Avståndet mellan områdets södra gräns och närmaste spår är bara runt 15 meter. På denna remsa finns en lokalväg, matarväg till området, utlagd knappt 10 meter från närmaste spår. Detaljplanen föreslår att en 2,5 meter hög bullervall anläggs mellan vägen och järnvägen, således på Banverkets mark. Då järnvägens område här endast är ca 20 meter brett kan Banverket inte acceptera den föreslagna bullervallen. Om bullerskydd ska anordna så måste det ordnas antingen i form av ett plank utmed vägen eller i södra gränsen till Ormanäs 4:84 m.fl. Banverkets arbete med bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö styrs av medelstilldelningen från regeringen. Naturvårdsverket har tillsammans med Banverket utarbetat riktlinjer för bulleråtgärder. "Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik ". Banverkets ansvar vid befintlig bana omfattar inte fritidshus, utan önskat bullerskydd måste fastighetsägarna stå för. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer eftersom den är lokaliserad nära en befintlig bebyggelsegrupp och är på så vis en komplettering/förtätning av en befintlig bebyggelse. Området har varit bebyggt och använts som fritidshusområde sedan 1930-talet. 5

6 Bullerskyddet placeras utanför Banverkets mark men så nära spårområdet som möjligt för att uppnå bästa effekt. Skånetrafiken framhåller att aktuellt område trafikeras av Ringlinje 2, vilken har ett lågt turutbud och kan därför inte ses som ett rimligt alternativ till bilen. Planen medför en nybyggnation av cirka 26 tomter och är således olyckligt valt från kollektivtrafiksynpunkt. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att den norra delen av området sluttar åt norr och den södra delen åt söder. Marken är extremt stenig och grundvattnet relativt högt. Avloppsfrågan måste lösas med kommunal anslutning eller med en gemensam anläggning. Dricksvattenförsörjningen ska utredas och presenteras i planförslaget. Utställningsförslaget kommer att redovisa att bebyggelsen ansluts till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. Planbestämmelse införs med ändrad lovplikt som föreskriver att bygglov inte får ges för ny bebyggelse förrän minireningsverk samt gemensamhetsanläggning för dricksvattenförsörjning eller överföringsledningar till allmän va-anläggning kommit till stånd. Planbeskrivningen kompletteras med redovisning hur dricksvattenförsörjningen ska ordnas. Barn- och utbildningsnämnden vill understryka vikten av att man i det fortsatta planarbetet särskilt beaktar skolbarns rätt till en säker trafikmiljö. Bebyggelsen är inte avsedd för permanentboende. Antalet fordon på vägen fram till skolbusshållplatsen är så begränsat att det bedömts att en separering av gång- och cykeltrafiken från biltrafiken inte behövs Socialnämnden påpekar vikten av att tillgänglighet för funktionshindrade beaktas. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att bevakas i samband med bygglov och byggsamråd. 6

7 Tekniska nämnden skriver att der är viktigt att vägarna, som kommer att hanteras i en vägsamfällighet, får sådan standard och utformning att sophanteringen inte försvåras. En 3 meter bred hårdgjord yta medger inte möten mellan två fordon vilket ställer krav på att mötesplatser anordnas. De i planförslaget inritade vändplatserna synes dock vara tillräckliga för en sopbil. Områdets in- och utfart bör utformas med avskurna hörn för att medge större fordon att komma in och ut. Även siktförhållandena garanteras genom att hörnen blir avskurna. Det har tidigare, utan att någon överenskommelse uppnåtts, pågått diskussioner om att ansluta området till kommunens vatten- och avloppsnät. Området har tidigare funnits med i planerna för vatten och avlopp i ytterområdena. Föreliggande planförslag redovisar att fastigheterna ansluts till lokala avloppsanläggningar. Detta är en kortsiktig lösning. Med tanke på närheten till Ringsjön och det befarade framtidsscenariot, att en stor del av bebyggelsen med tiden kommer att bli permanentboende, är detta inte en lösning som på längre sikt är önskvärd. Lokala infiltrationsbäddar har en funktionell livslängd på ca 10 år. Därefter måste de grävas upp och läggas om. Tekniska sektorn menar därför att området redan från början åtminstone bör anslutas till kommunens avloppsnät. I genomförandebeskrivningen förutsätts att ett exploateringsavtal ska träffas mellan kommunen och exploatören. I ett tidigare skede, när det pågick förhandlingar om att försörja området med kommunalt vatten och avlopp, var detta relevant. Såsom planförslaget nu är utformat är detta inte längre aktuellt. All mark är privat och kommunen har inga intressen i området. Att under rådande omständigheter teckna ett exploateringsavtal synes därför inte nödvändigt. Om det under planarbetet framkommer omständigheter som trots allt kräver ett exploateringsavtal, t ex en förändrad syn på avloppsfrågan, ska detta vara träffat innan planen får antas av kommunfullmäktige. Mötesplatser anordnas längs den interna lokalgatan som har ett vägområdet på cirka 7 meter. Områdets in- och utfart medger infart med större fordon och med tillräcklig sikt. Bebyggelsen kommer att antingen att anslutas till minireningsverk och gemensamhetsanläggning för dricksvattenförsörjning eller till allmän va-anläggning. Beroende på vilken lösning som väljs kan exploateringsavtal bli aktuellt. Kulturnämnden Området kännetecknas av ett stort kulturhistoriskt värde varför nämnden vill att byggherren ser till att en arkeologisk undersökning görs före arbetets igångsättande, då det tidigare påträffats fynd i området. Länsstyrelsen, som är ansvarig för kulturminnesvården, har inte krävt någon arkeologisk utredning. Allmänt gäller att påträffas 7

8 fornminnen i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har inget att erinra mot plansamrådet om man uppfyller kraven för åtkomlighet för räddningstjänsten vid en släck och räddningsinsats. Kraven gäller bland annat avstånd släckfordonet/livräddningsfordonet till byggnad, bärighet, bredd, fri höjd samt radie i kurvorna på räddningsvägarna. I planen så är det längre än 50 meter till en del byggnader och åtkomlighet för räddningstjänsten är begränsad. Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget dock bör man ta hänsyn till Länsstyrelsens "Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen". Planförslaget ses över så att räddningstjänstens krav uppfylls när det gäller avstånd, bredd, fri höjd m.m. Riskanalys har upprättats för planområdet. Denna visar att för tillkommande bebyggelse är individrisken markant under de gränser som anges i Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Längs järnvägen ska finnas en lägre vall eller mur, ca 3 dm hög och i obrännbart material, som ska hindra pölutbredning. Vallen/kanten/muren ska placeras minst 5 m från närmsta räl och dess varaktighet ska garanteras, exempelvis får inga tveksamheter råda om dess syfte så att den avlägsnas. Med hänsyn till individrisken utmed lokalgatan och frekvensen av farligt godsolycka, beräknad med utgångspunkt från 2020 års trafik, förväntas en olycka en gång per 8300 år. Med hänsyn tagen till ovan angivna risknivåer samt att bebyggelsen är fritidshus (ej persontätt och ej särskild känslig verksamhet) bedöms ej andra åtgärder behövas vidtas för att tillgodose tillträde till planområdet. Kerstin Bergenborn Alm, Ormanäs 2:57 har följande att invända mot den planerade gruppbebyggelsen. Enligt planbeskrivningen är det tänkt att husen skulle placeras intill stenmur och fastighet Ormanäs 2:57 i norr. Fastigheten är en jordbruksfastighet och därmed kan det förutsättas att nötkreatur samt hästar har sina betesmarker på denna fastighet. Då bebyggelsen är tänkt att ligga strax intill angränsande fastighet inskränker detta på vår lagliga nyttjanderätt och anses därför inte vara förenligt med avstånd mellan hus/bebyggelse och djurhållning. /100 m/ Stenmuren runt markerna är kulturminne och skall bevaras som sådant och inte vara till allmänhetens nyttjanderätt. Det finns ingen naturskön miljö beva- 8

9 rad eftersom hela arean upptas av bebyggelse samt av en väg som kommer att slingra sig runt bebyggelsen. Det är för sent bevara skogstomt och värdefulla träd eftersom avverkning redan har skett i den norra delen. Detta har medfört att det viltbestånd/älg och rådjur/som fanns där har flyttat sitt revir och numera befinner sig på farliga vägar. Observera för övrigt att en högspänningsledning går över de tilltänkta tomterna och bebyggelsen. Området för den tänkta bebyggelsen är i norr mycket vattenrikt och sankt. Järnvägen går strax intill och är den enda plankorsningen som finns utmed stambanan. En tunnel är den första åtgärden som skall vidtagas innan det över huvud taget är tal om en bebyggelse i Ormanäs stugby. Undertecknad/ägare av Ormanäs 2:57 menar å det bestämdaste att närmare än 100 m från gräns utmed norr 2:57 skall och får ingen bebyggelse förekomma. Vidare att detta kommer att handla om permanentboende även om planförslaget icke hävdar permanent boende, dvs. sommar/fritidshus. Arealen för fritidshus ligger på ca: kvm. Carport hör ej heller till fritidshus eller ej vanligt förekommande. Dessutom är detta förslag ett sätt att avverka de små grönområde som vi har kvar inom Höörs kommun. Även miljöförstöringen kommer att tillta i hög grad då de boende dels tvingas köra runt till sitt hus på tomten och dels kommer de att vara tvingade att köra bil till och från sin inkomst. Kanske även med 2 bilar som bidrar ännu mer till miljöförstöringen av vårt redan sargade Höör. Vidare finns det ingen motivation att anlägga ett villaområde ute i den så natursköna och välbevarade miljön, som just Ormanäs stugbyområde är. Rusta däremot upp de stugor som finns och låt antalet behålla sitt ursprung. Vidare låt detta bli till rekreation åt alla de som är i verkligt behov av frisk luft och kultur. Det är en schymf att utnyttja naturens resurser till att bli vinst för eget kapital. Det finns inga hästar/nötkreatur eller jordbruksföretag registrerade på fastigheten. I området intill planområdet finns det inga betesmarker. Detaljplanen innehåller planbestämmelse att bevara stenmurarna i området. De flesta stenmurarna ligger utanför tomtmark och är därmed tillgängliga för allmänheten med allemansrätten. Med de relativt stora tomterna är det möjligt att spara en del av denvärdefula vegetationen. Bebyggelsen har placerats på erforderligt avstånd från kraftledningen med hänsyn till hälsa och säkerhet. Viss dränering och höjning av tomtmarken behövs i norr med hänsyn till den vattensjuka marken. 9

10 Kommunen har en längre tid krävt en planskild korsning med järnvägen av Banverket. Storlek och standard på fritidbebyggelse har ökat under senare tid. Därmed har skillnaden mellan permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse suddats ut. Tillåten bruksarea på 100 m 2 är dock mindre än de permanenthus som byggs i kommunen. Eftersom bebyggelsen är inriktad på fritidsboende är behovet av bilkörning inte så stort. Avsikten med bebyggelsen är att ge möjlighet till fritidsboende och rekreation. Sten och Gun Rydén, Ry l :3 har efter information och samrådsmöte följande att erinra om det tänkta förslaget. För att området ska kunna bli av, måste kommunen agera mycket kraftigt och bestämt med att få fram en bättre järnvägsövergång, helst en tunnel. Kollektivtrafik måste finnas längs hela vägen. Den planerade bebyggelsen kommer också att medföra mer trafik, sämre luft, mer föroreningar och mindre yta att röra sig på. De redovisar också synpunkter på för hög tillåten hastighet på Henningevägen, tillgång till bredband samt service i allmänhet, frågor som inte direkt berör planförslaget. Kommunen har en längre tid krävt en planskild korsning med järnvägen av Banverket. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Eftersom bebyggelsen är inriktad på fritidsboende är bedömningen att det endast blir mindre förändringar beträffande trafik, luft, föroreningar. De tillgängliga, allmänna ytorna kommer att minska eftersom marken kommer att styckas upp i tomter. Det kommer att finnas gemensamma ytor bland annat centralt i området och vid infarten. Lars Frostman, Ormanäs 3:2 framför enligt planförslaget är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en upprustning och god skötsel av entrévägen till området. Nuvarande väg är fullt tillräcklig för tillträde till fastigheten Ormanäs 3:2. Denna fastighet kan ej belastas med sådana kostnader för förändringar av entrévägen, som eventuellt kommer att bli en följd av stugområdets exploatering. Gällande andelstal bör räknas om med hänsyn till att de hittillsvarande 12 stugorna beräknas komma att utökas till sammanlagt 41 fritidsbostäder. 10

11 Fastighetsägaren frågar också vad som kommer att ske med den tidigare utfartsvägen till fastigheterna Ormanäs 4:80, 4:84, 4:85, 4:88 och 4:89, som löper mellan Ormanäs 3:2 och Ormanäs 4:94. Enligt planförslaget skall avlopp från de enskilda fastigheterna renas i enskilda avloppsanläggningar eller, när detta är möjligt, i gemensamma infiltrationsbäddar. Med 41 fritidsbostäder kommer det att krävas en sammanlagd infiltrationsbäddsyta av 820 m2. På kartan finns fyra infiltrationsbäddar markerade, dvs var och en av dessa kommer att ha en yta av cirka 200 m2. Varthän kommer det slutliga avloppsvattnet efter infiltrationsbäddarna att ledas? Hur kommer grundvattnet att påverkas av den förtätning av bebyggelsen, som en exploatering kommer att innebära? Sistnämnda punkt är av största vikt för fastigheterna Ormanäs 3:2 och Ormanäs 4:94, som befinner sig i området för grundvattenflödet från fastigheten Ormanäs 4:84 ned mot Ringsjön. Försörjningen av färskvatten för människor och djur på dessa fastigheter får ej försämras som en följd av exploateringen. I förhållande till dagsläget planeras cirka 40 bostäder med vatten och avlopp tillkomma, vilket kan komma att betydligt försämra färskvattentillgången på fastigheten Ormanäs 3:2. Gällande andelstal kommer att räknas om med hänsyn till den nya bebyggelsen enligt planförslaget. Bebyggelsen kommer att anslutas till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. Problemen med infiltrationsbäddar och avloppsvatten kommer därför inte att finnas. Ökat uttag från befintliga djupborror för vatten kräver tillstånd från länsstyrelsen och samråd med berörda grannar. Med minireningsverk eller anslutning till kommunens reningsverk kommer marken inte att belastas med avloppsvatten. Bo Johansson Stadsarkitekt 11

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

PLANENHETEN. Detaljplan för. Ormanäs 4:84 m fl fastigheter. Höörs kommun och Skåne län. Upprättad 2009-05-04

PLANENHETEN. Detaljplan för. Ormanäs 4:84 m fl fastigheter. Höörs kommun och Skåne län. Upprättad 2009-05-04 PLANENHETEN Detaljplan för Ormanäs 4:84 m fl fastigheter Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2009-05-04 Bo Johansson Arkitekt SAR/MSA Staffan Bolander Arkitekt SAR/MSA 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 2 oktober 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2013-02-28 Detaljplan för Pumpen 3 m fl del av verksamhetsområde Nord, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-11-08 har varit ute på granskning under tiden 2012-11-26-2012-12-18.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer