Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra."

Transkript

1 Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad har varit föremål för samråd under tiden Planförslaget har varit utställt i kommunhusets entréhall samt tillgängligt på Höörs kommuns hemsida under tiden Samrådsmöte har hållits kl i Ringsjörummet, Södergatan 28, Höör. Annons om samråd och samrådsmöte har varit införd i tidningarna Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet söndagen den 28 oktober Följande har erhållit underrättelse om samrådet: Länsstyrelsen i Skåne län, Vägverket, Lantmäterimyndigheten Skåne län, Telia Sonera, KREAB energi AB, MERAB, Skånetrafiken, Banverket, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Räddningstjänsten i Höör och berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Telefonsamråd har ägt rum med E.ON Elnät Sverige AB. Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Länsstyrelsen finner att planförslaget saknar redovisning av dess påverkan på riksintresset för kulturmiljö vilket inte gör det möjligt att bedöma om Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap l plan- och bygglagen. Allmänt Detaljplanen syftar till att rusta upp och exploatera Ormanäs stugbyområde för fritidshusbebyggelse. Området berör riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för naturvård samt riksintresset södra stambanan. Planförslaget har inte stöd i översiktsplanen. Riktlinjer i översiktsplanen säger bland annat att nya bebyggelsegrupper avsedda för fritidshus bör lokaliseras nära befintliga bebyggelsegrupper och så att servicestrukturen stärks. Länsstyrelsen ser inte att planförslaget ligger i linje med den ambitionen. Översiktsplanen presenterar också en Policy vid lokalisering av fritidsbebyggelse utanför tätort. Policyn säger bland annat att områden med högt grund- 1

2 vatten skall undvikas. Enligt planförslaget berörs ca 10 av tomterna av högt grundvatten. Policyn säger vidare att för "bebyggelsegrupper i områden med begränsad service ska kommunen ta ställning till möjligheterna att bereda samhällsservice" och att det i sådana områden kan bli aktuellt att "endast tillåta begränsad byggrätt för att inte stimulera till permanent boende". Enligt aktuellt planförslag ska området även fortsättningsvis vara ett fritidshusområde. Länsstyrelsen uppfattar det som tveksamt att en tillåten bruttoarea om 100 m2 exklusive ursprunglig fritidsstuga kan motverka permanent boende. Planförslaget betraktas därför som ett område för bostäder. Översiktsplanen nämner inte möjligheten att förtäta fritidshusområden. Därmed är inte eventuella målkonflikter mellan planförslaget och riksintressena belysta. Behovsbedömning Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan men motivering saknas. Planförslaget redovisar inte heller några konsekvenser av planerad exploatering. Länsstyrelsen kan därför inte göra bedömningen av om förslaget medför betydande miljöpåverkan. Riksintressen Det framgår inte av planförslaget att planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården, Ageröd-Bosjökloster-Mölleriket (M:37). Riksintresset kännetecknas av "dalgångsbygd och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet som präglats av medeltidens kloster och dess verksamhet samt senare profan storgodsbildning där främst slottet format bebyggelsen och odlingslandskapet efter talets allt rationellare brukningsmetoder. Lämningar efter stenbrytning med rötter i medeltiden. Rönne ås betydelse som kraftkälla åskådliggörs bland annat Möllerikets många kvarnlämningar". Ormanäs ligger i västra delen av riksintresset omgivet av skog. På Skånska rekognosceringskartan från är Ormanäs en liten by bestående av fyra hus intill en vägkorsning, strax norr om Ringsjön. Byn gränsar i norr mot skog. Då riksintresset inte behandlas i planförslaget och ingen konsekvensbeskrivning redovisas kan länsstyrelsen inte utesluta att den värdefulla kulturmiljön kommer att påverkas negativt. Kommunen bör studera vilken betydelse skogen har haft för kulturlandskapet, vem som har ägt den och brukat den. Det är inte ovanligt att större godsanläggningar har haft bestånd av ädellövskog och på så sätt kan skogen knytas an till traktens gods och större gårdar. Det är också möjligt att djuren har betat i skogen och att träd har hamlats för vinterfoder. Hälsa och säkerhet Ur risksynpunkt är det olämpligt att enda tillfartsvägen till området går längs järnvägen. Kommunen bör samråda med räddningstjänsten för att avgöra om 2

3 denna väg är tillräcklig som räddningsväg vid eventuell järnvägsolycka med farligt gods. Länsstyrelsen noterar att Banverket inte accepterar det bullerskydd som redovisas i planförslaget. Länsstyrelsen förutsätter att alternativt bullerskydd anordnas. Planhandlingarna bör sammanfatta vilka bullernivåer som uppnås under förutsättning att planerat bullerskydd uppförs utmed järnvägen. Plankartan bör även förses med en planbestämmelse om vilka bullerriktvärden som inte ska överskridas inom planområdet. Planhandlingarna bör också beskriva kraftledningen i planområdets nordvästra hörn - hur hög spänning den tillåter och vilket minsta avstånd till planerade fritidsbostäder som måste hållas för att kraftledningen inte ska ge upphov till förhöjda magnetfält. Övrigt Varsamhetsbestämmelser Länsstyrelsen uppfattar det som positivt att de äldre byggnaderna föreslås få varsamhetsbestämmelser. Bestämmelsen är allmänt skriven och säger att karaktärsdrag, färgsättning och material skall bibehållas. Det framgår dock inte vilka bebyggelsens karaktärsdrag är. För att kunna fungera som vägledning vid framtida bygglovsprövning bör bestämmelserna utformas på sådant sätt att de lyfter fram de egenskaper hos bebyggelsen som kommunen vid planläggningen anser särskilt viktiga att beakta. Karaktärsdrag, material, färgsättning etc bör därför beskrivas närmare i planhandlingarna. Kollektivtrafikförsörjning Transportpolitikiska mål och miljömål pekar på vikten av att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning. För att uppnå detta mål måste samhällets planering utgå från en målsättning att begränsa en fortsatt trafikökning. Länsstyrelsen menar därför att nya områden för bostäder bör förses med väl fungerande kollaktivtrafik samt gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter. Underlagsmaterial Ormanäs ingår i Skånes regionala kulturmiljöprogram dels som värdefull kulturmiljö och dels som kulturstråk. Programmet är framtaget för att kunna fungera som underlag vid fysisk planering. Korta texter beskriver kort traktens historiska utveckling och lyfter fram kulturelement som är värda att bevara. Programmet hittar kommunen på länsstyrelsens hemsida, Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer eftersom den är lokaliserad nära en befintlig bebyggelsegrupp och är på så vis en komplettering/förtätning av en befintlig bebyggelse. Policyns inriktning att undvika områden med högt grundvatten är kopplat till infiltration från enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar. Bebyggelsen kommer att anslutas till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. 3

4 Storlek och standard på fritidbebyggelse har ökat under senare tid. Därmed har skillnaden mellan permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse suddats ut. Tillåten bruksarea på 100 m 2 är dock mindre än de permanenthus som byggs i kommunen. Planbeskrivningen kommer att kompletteras med en miljöbedömning och en konsekvensbeskrivning. Planbeskrivningen och konsekvensbeskrivningen ska bland annat redogöra för hur riksintresset för kulturmiljövården påverkas. Området har varit bebyggt och använts som fritidshusområde sedan 1930-talet. Något skogsbruk har inte bedrivits sedan den tiden och området har också påverkats och anpassats till fritidsboendet. Riskanalys har upprättats för planområdet. Den visar att med hänsyn till individrisken utmed lokalgatan och frekvensen av farligt godsolycka, beräknad med 2020 års trafik, förväntas en olycka en gång per ca år. Med hänsyn tagen till ovan angivna risknivåer samt att bebyggelsen är fritidshus (inte persontätt och inte särskild känslig verksamhet) är bedömningen att inga andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose räddningsväg till planområdet. Bullerskyddet placeras utanför Banverkets mark men så nära spårområdet som möjligt för att uppnå bästa effekt. Plankartan kommer att kompletteras med bestämmelser om vilka bullerriktvärden som inte får överskridas. Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om tillåten spänning i befintlig kraftledning samt erforderligt avstånd till bebyggelse med hänsyn till hälsa och säkerhet. Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av karaktärsdrag, material, färgsättning etc. som ska beaktas för bebyggelsen med varsamhetsbestämmelser. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Antal fordon på vägarna i området är så begränsad att det inte enligt Vägverkets kriterier behövs separering av gång- och cykeltrafiken från biltrafiken. Vägverket skriver att under förutsättning att området i sin helhet planeras och utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider gällande riktvärden, har vi från trafiksynpunkt inget att invända mot presenterat planförslag. Plankartan kommer att kompletteras med bestämmelse om vilka bullerriktvärden som inte får överskridas. 4

5 KREAB Energi AB påminner om att KREAB Energi att det finns en 12kV luftledning i östra gränsen av området med en transformator med ledningsrätt. Byggnad får inte placeras närmare ledningen än 5 m. Ledningen går att ersätta med jordkabel, men det innebär en kostnad som i detta fall kommunen får stå för. När det gäller elektrifieringen inne på området mäts idag den totala elförbrukningen centralt vid transformatorn, vilket innebär att elledningarna inne på området ägs av fastighetsägaren. Detta är ågot att tänka på för framtida elanslutningar. l övrigt inget att erinra om detaljplanen. Bebyggelsen har placerats på erforderligt avstånd från kraftledningen med hänsyn till hälsa och säkerhet. Lantmäterimyndigheten i Skåne län påpekar att under rubriken Huvudmannaskap i genomförandebeskrivningen bör stå. En gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening skall bildas. I denna skall ingå vägar, grönområden, bäckar och diken. I övrigt ingen erinran. Genomförandebeskrivningen kompletteras med ovanstående text. Banverket skriver att det är tveksamt om en utbyggnad av Ormanäs har stöd i översiktsplanen. Södra stambanan är av riksintresse och området berörs även av riksintresse för kulturmiljö och naturvård. Avståndet mellan områdets södra gräns och närmaste spår är bara runt 15 meter. På denna remsa finns en lokalväg, matarväg till området, utlagd knappt 10 meter från närmaste spår. Detaljplanen föreslår att en 2,5 meter hög bullervall anläggs mellan vägen och järnvägen, således på Banverkets mark. Då järnvägens område här endast är ca 20 meter brett kan Banverket inte acceptera den föreslagna bullervallen. Om bullerskydd ska anordna så måste det ordnas antingen i form av ett plank utmed vägen eller i södra gränsen till Ormanäs 4:84 m.fl. Banverkets arbete med bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö styrs av medelstilldelningen från regeringen. Naturvårdsverket har tillsammans med Banverket utarbetat riktlinjer för bulleråtgärder. "Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik ". Banverkets ansvar vid befintlig bana omfattar inte fritidshus, utan önskat bullerskydd måste fastighetsägarna stå för. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer eftersom den är lokaliserad nära en befintlig bebyggelsegrupp och är på så vis en komplettering/förtätning av en befintlig bebyggelse. Området har varit bebyggt och använts som fritidshusområde sedan 1930-talet. 5

6 Bullerskyddet placeras utanför Banverkets mark men så nära spårområdet som möjligt för att uppnå bästa effekt. Skånetrafiken framhåller att aktuellt område trafikeras av Ringlinje 2, vilken har ett lågt turutbud och kan därför inte ses som ett rimligt alternativ till bilen. Planen medför en nybyggnation av cirka 26 tomter och är således olyckligt valt från kollektivtrafiksynpunkt. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att den norra delen av området sluttar åt norr och den södra delen åt söder. Marken är extremt stenig och grundvattnet relativt högt. Avloppsfrågan måste lösas med kommunal anslutning eller med en gemensam anläggning. Dricksvattenförsörjningen ska utredas och presenteras i planförslaget. Utställningsförslaget kommer att redovisa att bebyggelsen ansluts till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. Planbestämmelse införs med ändrad lovplikt som föreskriver att bygglov inte får ges för ny bebyggelse förrän minireningsverk samt gemensamhetsanläggning för dricksvattenförsörjning eller överföringsledningar till allmän va-anläggning kommit till stånd. Planbeskrivningen kompletteras med redovisning hur dricksvattenförsörjningen ska ordnas. Barn- och utbildningsnämnden vill understryka vikten av att man i det fortsatta planarbetet särskilt beaktar skolbarns rätt till en säker trafikmiljö. Bebyggelsen är inte avsedd för permanentboende. Antalet fordon på vägen fram till skolbusshållplatsen är så begränsat att det bedömts att en separering av gång- och cykeltrafiken från biltrafiken inte behövs Socialnämnden påpekar vikten av att tillgänglighet för funktionshindrade beaktas. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att bevakas i samband med bygglov och byggsamråd. 6

7 Tekniska nämnden skriver att der är viktigt att vägarna, som kommer att hanteras i en vägsamfällighet, får sådan standard och utformning att sophanteringen inte försvåras. En 3 meter bred hårdgjord yta medger inte möten mellan två fordon vilket ställer krav på att mötesplatser anordnas. De i planförslaget inritade vändplatserna synes dock vara tillräckliga för en sopbil. Områdets in- och utfart bör utformas med avskurna hörn för att medge större fordon att komma in och ut. Även siktförhållandena garanteras genom att hörnen blir avskurna. Det har tidigare, utan att någon överenskommelse uppnåtts, pågått diskussioner om att ansluta området till kommunens vatten- och avloppsnät. Området har tidigare funnits med i planerna för vatten och avlopp i ytterområdena. Föreliggande planförslag redovisar att fastigheterna ansluts till lokala avloppsanläggningar. Detta är en kortsiktig lösning. Med tanke på närheten till Ringsjön och det befarade framtidsscenariot, att en stor del av bebyggelsen med tiden kommer att bli permanentboende, är detta inte en lösning som på längre sikt är önskvärd. Lokala infiltrationsbäddar har en funktionell livslängd på ca 10 år. Därefter måste de grävas upp och läggas om. Tekniska sektorn menar därför att området redan från början åtminstone bör anslutas till kommunens avloppsnät. I genomförandebeskrivningen förutsätts att ett exploateringsavtal ska träffas mellan kommunen och exploatören. I ett tidigare skede, när det pågick förhandlingar om att försörja området med kommunalt vatten och avlopp, var detta relevant. Såsom planförslaget nu är utformat är detta inte längre aktuellt. All mark är privat och kommunen har inga intressen i området. Att under rådande omständigheter teckna ett exploateringsavtal synes därför inte nödvändigt. Om det under planarbetet framkommer omständigheter som trots allt kräver ett exploateringsavtal, t ex en förändrad syn på avloppsfrågan, ska detta vara träffat innan planen får antas av kommunfullmäktige. Mötesplatser anordnas längs den interna lokalgatan som har ett vägområdet på cirka 7 meter. Områdets in- och utfart medger infart med större fordon och med tillräcklig sikt. Bebyggelsen kommer att antingen att anslutas till minireningsverk och gemensamhetsanläggning för dricksvattenförsörjning eller till allmän va-anläggning. Beroende på vilken lösning som väljs kan exploateringsavtal bli aktuellt. Kulturnämnden Området kännetecknas av ett stort kulturhistoriskt värde varför nämnden vill att byggherren ser till att en arkeologisk undersökning görs före arbetets igångsättande, då det tidigare påträffats fynd i området. Länsstyrelsen, som är ansvarig för kulturminnesvården, har inte krävt någon arkeologisk utredning. Allmänt gäller att påträffas 7

8 fornminnen i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har inget att erinra mot plansamrådet om man uppfyller kraven för åtkomlighet för räddningstjänsten vid en släck och räddningsinsats. Kraven gäller bland annat avstånd släckfordonet/livräddningsfordonet till byggnad, bärighet, bredd, fri höjd samt radie i kurvorna på räddningsvägarna. I planen så är det längre än 50 meter till en del byggnader och åtkomlighet för räddningstjänsten är begränsad. Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget dock bör man ta hänsyn till Länsstyrelsens "Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen". Planförslaget ses över så att räddningstjänstens krav uppfylls när det gäller avstånd, bredd, fri höjd m.m. Riskanalys har upprättats för planområdet. Denna visar att för tillkommande bebyggelse är individrisken markant under de gränser som anges i Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Längs järnvägen ska finnas en lägre vall eller mur, ca 3 dm hög och i obrännbart material, som ska hindra pölutbredning. Vallen/kanten/muren ska placeras minst 5 m från närmsta räl och dess varaktighet ska garanteras, exempelvis får inga tveksamheter råda om dess syfte så att den avlägsnas. Med hänsyn till individrisken utmed lokalgatan och frekvensen av farligt godsolycka, beräknad med utgångspunkt från 2020 års trafik, förväntas en olycka en gång per 8300 år. Med hänsyn tagen till ovan angivna risknivåer samt att bebyggelsen är fritidshus (ej persontätt och ej särskild känslig verksamhet) bedöms ej andra åtgärder behövas vidtas för att tillgodose tillträde till planområdet. Kerstin Bergenborn Alm, Ormanäs 2:57 har följande att invända mot den planerade gruppbebyggelsen. Enligt planbeskrivningen är det tänkt att husen skulle placeras intill stenmur och fastighet Ormanäs 2:57 i norr. Fastigheten är en jordbruksfastighet och därmed kan det förutsättas att nötkreatur samt hästar har sina betesmarker på denna fastighet. Då bebyggelsen är tänkt att ligga strax intill angränsande fastighet inskränker detta på vår lagliga nyttjanderätt och anses därför inte vara förenligt med avstånd mellan hus/bebyggelse och djurhållning. /100 m/ Stenmuren runt markerna är kulturminne och skall bevaras som sådant och inte vara till allmänhetens nyttjanderätt. Det finns ingen naturskön miljö beva- 8

9 rad eftersom hela arean upptas av bebyggelse samt av en väg som kommer att slingra sig runt bebyggelsen. Det är för sent bevara skogstomt och värdefulla träd eftersom avverkning redan har skett i den norra delen. Detta har medfört att det viltbestånd/älg och rådjur/som fanns där har flyttat sitt revir och numera befinner sig på farliga vägar. Observera för övrigt att en högspänningsledning går över de tilltänkta tomterna och bebyggelsen. Området för den tänkta bebyggelsen är i norr mycket vattenrikt och sankt. Järnvägen går strax intill och är den enda plankorsningen som finns utmed stambanan. En tunnel är den första åtgärden som skall vidtagas innan det över huvud taget är tal om en bebyggelse i Ormanäs stugby. Undertecknad/ägare av Ormanäs 2:57 menar å det bestämdaste att närmare än 100 m från gräns utmed norr 2:57 skall och får ingen bebyggelse förekomma. Vidare att detta kommer att handla om permanentboende även om planförslaget icke hävdar permanent boende, dvs. sommar/fritidshus. Arealen för fritidshus ligger på ca: kvm. Carport hör ej heller till fritidshus eller ej vanligt förekommande. Dessutom är detta förslag ett sätt att avverka de små grönområde som vi har kvar inom Höörs kommun. Även miljöförstöringen kommer att tillta i hög grad då de boende dels tvingas köra runt till sitt hus på tomten och dels kommer de att vara tvingade att köra bil till och från sin inkomst. Kanske även med 2 bilar som bidrar ännu mer till miljöförstöringen av vårt redan sargade Höör. Vidare finns det ingen motivation att anlägga ett villaområde ute i den så natursköna och välbevarade miljön, som just Ormanäs stugbyområde är. Rusta däremot upp de stugor som finns och låt antalet behålla sitt ursprung. Vidare låt detta bli till rekreation åt alla de som är i verkligt behov av frisk luft och kultur. Det är en schymf att utnyttja naturens resurser till att bli vinst för eget kapital. Det finns inga hästar/nötkreatur eller jordbruksföretag registrerade på fastigheten. I området intill planområdet finns det inga betesmarker. Detaljplanen innehåller planbestämmelse att bevara stenmurarna i området. De flesta stenmurarna ligger utanför tomtmark och är därmed tillgängliga för allmänheten med allemansrätten. Med de relativt stora tomterna är det möjligt att spara en del av denvärdefula vegetationen. Bebyggelsen har placerats på erforderligt avstånd från kraftledningen med hänsyn till hälsa och säkerhet. Viss dränering och höjning av tomtmarken behövs i norr med hänsyn till den vattensjuka marken. 9

10 Kommunen har en längre tid krävt en planskild korsning med järnvägen av Banverket. Storlek och standard på fritidbebyggelse har ökat under senare tid. Därmed har skillnaden mellan permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse suddats ut. Tillåten bruksarea på 100 m 2 är dock mindre än de permanenthus som byggs i kommunen. Eftersom bebyggelsen är inriktad på fritidsboende är behovet av bilkörning inte så stort. Avsikten med bebyggelsen är att ge möjlighet till fritidsboende och rekreation. Sten och Gun Rydén, Ry l :3 har efter information och samrådsmöte följande att erinra om det tänkta förslaget. För att området ska kunna bli av, måste kommunen agera mycket kraftigt och bestämt med att få fram en bättre järnvägsövergång, helst en tunnel. Kollektivtrafik måste finnas längs hela vägen. Den planerade bebyggelsen kommer också att medföra mer trafik, sämre luft, mer föroreningar och mindre yta att röra sig på. De redovisar också synpunkter på för hög tillåten hastighet på Henningevägen, tillgång till bredband samt service i allmänhet, frågor som inte direkt berör planförslaget. Kommunen har en längre tid krävt en planskild korsning med järnvägen av Banverket. Området nås av närtrafik som för tillfället omfattar 2 turer per vardag. Bebyggelsen är avsedd för fritidsboende vilket innebär ett mindre behov av kollektivtrafik för pendling. Eftersom bebyggelsen är inriktad på fritidsboende är bedömningen att det endast blir mindre förändringar beträffande trafik, luft, föroreningar. De tillgängliga, allmänna ytorna kommer att minska eftersom marken kommer att styckas upp i tomter. Det kommer att finnas gemensamma ytor bland annat centralt i området och vid infarten. Lars Frostman, Ormanäs 3:2 framför enligt planförslaget är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en upprustning och god skötsel av entrévägen till området. Nuvarande väg är fullt tillräcklig för tillträde till fastigheten Ormanäs 3:2. Denna fastighet kan ej belastas med sådana kostnader för förändringar av entrévägen, som eventuellt kommer att bli en följd av stugområdets exploatering. Gällande andelstal bör räknas om med hänsyn till att de hittillsvarande 12 stugorna beräknas komma att utökas till sammanlagt 41 fritidsbostäder. 10

11 Fastighetsägaren frågar också vad som kommer att ske med den tidigare utfartsvägen till fastigheterna Ormanäs 4:80, 4:84, 4:85, 4:88 och 4:89, som löper mellan Ormanäs 3:2 och Ormanäs 4:94. Enligt planförslaget skall avlopp från de enskilda fastigheterna renas i enskilda avloppsanläggningar eller, när detta är möjligt, i gemensamma infiltrationsbäddar. Med 41 fritidsbostäder kommer det att krävas en sammanlagd infiltrationsbäddsyta av 820 m2. På kartan finns fyra infiltrationsbäddar markerade, dvs var och en av dessa kommer att ha en yta av cirka 200 m2. Varthän kommer det slutliga avloppsvattnet efter infiltrationsbäddarna att ledas? Hur kommer grundvattnet att påverkas av den förtätning av bebyggelsen, som en exploatering kommer att innebära? Sistnämnda punkt är av största vikt för fastigheterna Ormanäs 3:2 och Ormanäs 4:94, som befinner sig i området för grundvattenflödet från fastigheten Ormanäs 4:84 ned mot Ringsjön. Försörjningen av färskvatten för människor och djur på dessa fastigheter får ej försämras som en följd av exploateringen. I förhållande till dagsläget planeras cirka 40 bostäder med vatten och avlopp tillkomma, vilket kan komma att betydligt försämra färskvattentillgången på fastigheten Ormanäs 3:2. Gällande andelstal kommer att räknas om med hänsyn till den nya bebyggelsen enligt planförslaget. Bebyggelsen kommer att anslutas till minireningsverk eller till kommunens reningsverk. Problemen med infiltrationsbäddar och avloppsvatten kommer därför inte att finnas. Ökat uttag från befintliga djupborror för vatten kräver tillstånd från länsstyrelsen och samråd med berörda grannar. Med minireningsverk eller anslutning till kommunens reningsverk kommer marken inte att belastas med avloppsvatten. Bo Johansson Stadsarkitekt 11

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN.

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. SAMRÅDSREDOGÖRELSE EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD UNDER TIDEN 2009-06-16 TILL 2009-07-16 Vid utställningstidens utgång 2009-07-16

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2008/660

LAGA KRAFT Dnr 2008/660 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2009-01-07 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2008/660 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Stiby 1:106 i Gärsnäs, Simrishamns kommun,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer