Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel Bergman, M Olle Carlsson, V Leif Danielsson, S Thomas Eklund, S, ersättare för Eva Segerstedt Ivar Gustafsson, FP Margit Johansson, S Kjell Lidman, S Cecilia Devin Lind, S, ersättare för Magnus Nyström Anna-Karin Lundström, S, v ordförande Nils-Olof Nilsson, KD, ersättare för Erik Åslund Anita Wigren, MP Övriga deltagande Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Justeringens plats och tid Torsdag den 27 januari 2011, kl. 15:00, på miljö- och byggkontoret, Stadshuset, Piteå Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-13 Ordförande Björn Berglund Justerande Margit Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Miljö- och byggnämnden i Piteå kommun Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Underskrift Siw Lidström

2 MBn 1 Au 1 Inrättande av Arbetsutskott för miljö- och byggnämnden i Piteå Miljö- och byggnämnden beslutar att inrätta ett Arbetsutskott, samt att det nyinrättade arbetsutskottets ska arbeta med punkterna 1 3 nedan. En utvärdering ska göras inom 2 år. För mandatperioden , avser miljö- och byggnämnden att inrätta ett arbetsutskott. Vid ett konstituerande möte den 11 januari 2011 diskuteras bl a det nya utskottets roll och uppgift, varefter man enas om att nedanstående förslag kan vara lämpliga arbetsuppgifter för det blivande arbetsutskottet: 1 Beredning av ärenden som ska behandlas av miljö- och byggnämnden, 2 Väcka, utarbeta och lämna förslag till nämnden i strategiska frågor t ex översiktsplanering, målsättningar, planering och uppföljning av nämndens verksamhet, 3 Vid behov vara ordföranden behjälplig i beslut som tas enligt fastställd delegationsordning. Arbetsutskottets arbete och arbetsuppgifter ska utvärderas senast om två år

3 MBn 2 Au 2 Fastställande av ledamöter i miljö- och byggnämndens Arbetsutskott för perioden Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna valberedningens förslag på ledamöter som skall ingå i nämndens nyinrättade arbetsutskott, enligt bilaga 2. Redogörelse av ärende Valberedningen har upprättat en lista med förslag på ledamöter till det nyinrättade arbetsutskottet, bilaga 2.

4 MBn 3 Au 3 Svensbyn 1:23, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Dnr L Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked enligt ansökan för planerad nybyggnad av fritidshus. Sökanden informeras om att bygglov krävs innan åtgärden får påbörjas och att förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från beslut om förhandsbesked. Redogörelse för ärendet Ulf Bergstedt har i ansökan begärt nämndens besked om möjligheten att nyetablera ett fritidshus från jordbruksfastigheten Svensbyn 1:23, på plats markerad alt 3 i bilaga 3. Ansökan är ett led i att underlätta en överlåtelse och generationsskifte på jordbruksfastigheten. Ulf Bergstedt har tidigare ansökt om, och blivit beviljad, förhandsbesked för nyetablering fritidshus på samma plats, se Dnr LOV Han har dock inte ansökt om bygglov för åtgärden inom den tid som förhandsbeskedet gäller. För området gäller de generella utomplansbeställelserna i Plan- och bygglagen. Förslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Strandskyddat område berörs ej. Motivering En nyetablering av fritidshus enligt sökandens förslag har bedömts ej påverka jordbruksdriften i området negativt, det påverkar inte strandskyddet och inte heller närbelägen småindustri varför förslaget bör kunna godtas. Kommunicering Trafikverket och LFR har i yttrande meddelat att man har inget att erinra mot förslaget.

5 MBn 4 Au 4 Uppföljning av VEP 2010 Miljö- och byggnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag på 2010 års verksamhetsplanering, bilaga 4.

6 MBn 5 Au 5 Årsredovisning 2010 Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Förslag och kommentarer redovisas i bilaga 5.

7 MBn 6 Au 6 Val av representant till Piteå kommuns kommunala Handikappråd Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Anna-Karin Lundström som nämndens representant i det kommunala Handikapprådet. Ivar Gustafsson väljs som ersättare. Miljö- och byggnämnden skall för mandatperioden utse en ordinarie och en ersättare till Piteå kommuns Handikappråd.

8 MBn 7 Au 7 Val av jämställdhetsombud för perioden Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Cecilia Devin Lind och Olle Carlsson som nämndens jämställdhetsombud för perioden Jämställdhetsfrågorna ska sätta sin prägel på allverksamhet och vara en naturlig del i allt utvecklings- och strategiarbete. För att nå resultat krävs ett strukturerat och engagerat arbete med mål och uppföljning. Arbetet måste bedrivas på alla nivåer i organisationen. Jämställdhetsplanens syfte är att vara ett aktivt verktyg i det arbetet. Jämställdhetslagen säger att kommunen varje år måste upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska innehålla aktiva åtgärder för att främja jämställdheten och förhindra diskriminering på grund av kön. Miljö- och byggnämnden skall utse ett kvinnligt och ett manligt jämställdhetsombud för perioden Jämställdhet en definition Jämställdhet i arbetslivet råder när kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att: Få och behålla arbete, Förekomma i samma omfattning inom alla yrkeskategorier och på alla befattningsnivåer, Ha lika lön och anställningsvillkor för lika eller likvärdigt arbete, Utvecklas i arbetet, Gå vidare till nya arbetsuppgifter, Utveckla sin kompetens, Förena förvärvsarbete med familjeansvar, Vara delaktiv och ha inflytande. Nämnder och styrelser utarbetar och fastställer vilka åtgärder som ska genomföras på förvaltningen för att nå målen i jämställdhetsplanen, utser minst en ledamot som i nämnden/styrelsen bevakar jämställdhetsfrågorna. Resurser som behövs inom nämndens område, för att genomföra jämställdhetsåtgärder enligt plan, skall behandlas som andra budgetfrågor.

9 MBn 8 Au 8 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel - rapport från Miljö- och byggkontorets kontroller 2010, Dnr Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Det är nu drygt ett år sedan lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel trädde i kraft. Den 1 november 2009 blev det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga butiker och sedan dess har 26 näringsidkare i Piteå kommun anmält till Läkemedelsverket att de vill sälja receptfria läkemedel. Under hösten 2010 gjorde Miljö- och byggkontoret en första genomgång av kommunens försäljningsställen. Syftet var att kontrollera att försäljningen bedrivs enligt gällande regler och samtidigt informera näringsidkarna om vilka krav som ställs. Regelverket Försäljningen av receptfria läkemedel regleras i första hand i lagen (2009:730) respektive förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel beskrivs närmare vilka krav som ställs på detaljhandeln. En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Anmälningsskyldigheten gäller också eventuella förändringar i verksamheten eller ändrade ägarförhållanden. Därefter ska handeln bedrivas i enlighet med kraven i lagen och förordningen samt i Läkemedelsverkets föreskrifter. Kraven på försäljningsställena handlar dels om hur läkemedlen exponeras, förvaras och tillhandahålls till konsumenterna, dels om egenkontroll och dokumentation. Läkemedlen ska förvaras och exponeras på ett sådant sätt att de inte är direkt åtkomliga för konsumenterna eller så att de är under ständig uppsikt av personal. Läkemedlen får inte lämnas ut till någon under 18 år. Nikotinläkemedel får dessutom inte lämnas ut till någon som kan misstänkas lämna dem vidare till någon under 18 år (langning). Tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbudet ska finnas på försäljningsstället. När det gäller kravet på egenkontroll och dokumentation är reglerna mycket tydliga. Alla försäljningsställen ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram med tydliga anvisningar och rutiner för läkemedelshanteringen.

10 MBn 8 forts Au 8 forts Allt som händer med läkemedlen (från ankomstkontroll och försäljningsstatistik till eventuell utgallring, reklamationer och återtaganden) ska dokumenteras. All dokumentation ska sparas i fem år. Kommunerna ska kontrollera att reglerna följs. I Piteå kommun ligger ansvaret för kontrollerna på Miljö- och byggnämnden. Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och är också den myndighet som har sanktionsmöjligheterna. Om kommunen upptäcker att regelverket inte följs ska bristerna till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Försäljningsställen I Piteå kommun har 26 näringsidkare anmält till Läkemedelsverket att de vill sälja receptfria läkemedel. Främst rör det sig om livsmedelsbutiker och bensinstationer men även andra typer av försäljningsställen förekommer, till exempel två kioskbutiker och en optiker. Under hösten 2010 besökte Miljöoch byggkontoret 23 av de 26 försäljningsställena. (Undantag gjordes för två hälsokostbutiker som omfattas av övergångsbestämmelser och kommer att besökas i ett senare skede. Ett försäljningsställe hade ännu inte påbörjat någon försäljning och undantogs också.) Före besöken skickade Miljö- och byggkontoret ut en kortfattad information om regelverket och de förestående kontrollerna. Kontoret kontaktade också var och en per telefon för att avtala en tid för besöket. Resultat Överlag hade de verksamhetsansvariga goda kunskaper om åldersgränsen och hur läkemedlen får förvaras och exponeras för kunderna. Samtliga uppgav att de hade rutiner för ålderskontroll. Däremot var skyltningen om åldersgränsen och framför allt langningsförbudet för nikotinläkemedel ofta bristfällig. 14 av de 23 försäljningsställena fick anmärkning på skyltningen, antingen var skyltningen om åldersgränsen bristfällig eller så hade man inte någon skyltning om langningsförbudet. Två försäljningsställen fick i stället anmärkning på hur läkemedlen exponerades. När det gäller egenkontrollen och rutinerna för dokumentation fick 6 av 23 försäljningsställen anmärkning. Då handlade det antingen om att egenkontrollprogram saknades helt och hållet eller att det inte var tillräckligt anpassat till de faktiska förhållandena på försäljningsstället. I många fall saknades kunskapen om vad som ska dokumenteras. Vid dessa förstagångsbesök lade Miljö- och byggkontoret tyngdpunkten på att informera om regelverket och förklara vad de olika reglerna innebär i praktiken.

11 MBn 8 forts Au 8 forts Många verksamhetsutövare hade också själva en hel del frågor om vad som gäller. Till dem som saknade skyltning om åldersgränsen överlämnades dekaler direkt vid besöket. Samtliga verksamhetsutövare fick också i efterhand en skriftlig inspektionsrapport där det framgick vilka åtgärder som i förekommande fall skulle vidtas. Inga brister var så allvarliga att de behövde rapporteras direkt till Läkemedelsverket. Rapportering kommer i stället att ske om Miljö- och byggkontoret vid ett återkommande besök konstaterar att bristerna fortfarande kvarstår.

12 MBn 9 Au 9 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit ansökningar och avgivit yttranden inom upprättande verksamheter: Avlopp Slam, Sopor Livsmedel Övriga yttranden och tillstånd Bygglov, kontrollplaner

13 MBn 10 Au 10 Delgivningar Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. 1 Länsstyrelsens beslut , överklaganden av meddelad strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten Pitholm 15:9. Länsstyrelsen avvisar överklagandena avseende strandskyddsdispensen och avslår överklagandena avseende förhandsbeskedet. Klaganden är ägarna till fastigheterna Pitholm 15:2, 15:3, 15:4, 15:7 och 15:11. 2 Länsstyrelsens beslut, , överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 14 september 2009, Kf 116, att anta detaljplan för Strömbackastrand, del av Pitholm 45:3 och del av Stadshuset 1. Klagande är Mikael och Katarina Lindgren. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 3 Miljö- och byggnämndens delegationsbeslut , , interimistiska förbud mot åtgärder inom delar av delar av fastigheten Pitholm 88:6 som avses bli naturreservat vid Sandängesstranden i Piteå kommun. 4 Kommunfullmäktiges beslut 171/ , antagande av mål, delmål och förslag till åtgärder, del 1, för kommunkoncernen. Klimat- och energiplanen utgör även rese- och transportpolicy för kommunkoncernen. Klimat- och energiplanen sträcker sig fram till 2020 och ska revideras Länsstyrelsens tillsynsrapport för planering, byggande och boende i Norrbottens län Länsstyrelsens beslut , bildande av 1 naturreservatet Vinterberget inom Piteå och Arvidsjaurs kommuner. 7 Rapport, daterat från Piteå kommuns Revisions årliga granskning av miljö- och byggnämndens verksamhet. Sammantaget bedömer Revisionen att nämnden vidtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten i tillräcklig omfattning. Vidare anser de att nämndens ledning och styrning har utvecklats sedan föregående år. Revisionen kommer inom ramen för deras årliga granskning att följa nämndens fortsatta arbete inom sitt ansvarsområde.

14 MBn 11 Au 11 Verksamhetsplanering för 2011 Miljö- och byggnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsplanering för 2011, bilaga 11.

15 MBn 12 Au 12 Utvärdering av digital nämnd Miljö- och byggnämnden beslutar, efter att ha tagit del av enkätsvaren, att fortsätta med digitala nämndssammanträden då det är miljömässigt bra, man spar papper och porto, och så är man uppdaterad med aktuella handlingar. Miljö- och byggnämnden har arbetat med enbart elektroniska handlingar under drygt två års tid. Ledamöterna har fått utbildning och egen manual med inloggning för att lätt hitta handlingarna. Vid sammanträdena har ledamöterna endast erhålligt en dagordning, där egna anteckningar kan göras. Vid övergång till digital nämnd bestämdes också att en utvärdering skulle göras för att se vad som är bra eller vad som kan bli bättre eller om det finns något som inte har fungerat. Alla ledamöter, både ordinarie och ersättare, har fått ta del av ett utvärderingsformulär med några frågor. Av 21 ledamöter har 8 svarat. I sammanhanget kan nämnas att kommunens webbsida låg nere i nästan en vecka under december, då ledamöterna inte kunde nå webbsidan utifrån, kan vara en orsak till att alla inte svarat på enkäten. Vad är bra? Snabbt, effektivt, alltid uppdaterad. Miljömässigt positivt. Spar porto. Snabbt och enkelt att gå tillbaka till gamla protokoll. Vad kan bli bättre? Fler el-kontakter i sammanträdesrummen, helst ett uttag vid varje plats så att de som vill ta med egen dator kan ansluta. Kommunen borde tillhandahålla bärbara datorer. Tillgång till GIS för ledamöterna. Någon tycker att det är svårt att pendla mellan föredragningslista och bilagor. Undvika att handlingar kommer sent. Något som inte fungerat? Kvällen före decembersammanträdet 2010 låg kommunens webbsida nere och politikerna kunde inte nå sammanträdeshandlingarna. Något meddelande hade inte gått ut om detta varken till förvaltning eller till politikerna. Enda gången som tekniken inte fungerat.

16 MBn 13 Au 13 Utvärdering av uteserveringar sommaren 2010 Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga utvärderingen till handlingarna. Teknik och gatukontoret har i samarbete med miljö- och byggkontoret utfört en enkätundersökning i frågan. Undersökningen är ett forum för att se över och förbättra dagens riktlinjer för uteserveringar, samt att känna näringsidkarnas åsikter och eventuella önskemål och förslag. Personliga besök med information och inspektioner har tidigare under året utförts av representanter från de respektive förvaltningarna. Enkäten sändes ut till alla uteserveringar som ansökt om markupplåtelse på kommunal mark för sommaren De var 16 till antalet varav 8 svar kom in. Sju av svaren var anonyma. Sammanfattningen av inkomna svar är att sommaren 2010 varit bra, både med väder och kundunderlag. De flesta tycker att den information de fått om tillgänglighet för rörelsehindrade och hur uteserveringen ska se ut varit god. De svarande anser sig också ha bra till mycket bra tillgänglighet för rörelsehindrade och att de följer de riktlinjer för uteserveringar som Piteå kommun har. Majoriteten av de svarande anser också att Piteås uteserveringar som helhet är mycket bra. Enkätfrågor och sammanställningen av övriga frågor och kommentarer redovisas i bilaga 13.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer