BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson (M), tj ers Marie Jönsson (M) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Björn Vansvik (FP), vice ordförande Gunnel Clettborn (S) Åke Karlsson (S), tj ers Göran Andersson (S) Owe Joelsson (S) Britt-Marie Johansson (C) Lasse Westerberg, stadsarkitekt Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Ann-Marie Fransson, miljö- och hälsoskyddsinspektör , kl Linda Lehrman, miljö- och hälsoskyddsinspektör Iréne Kling, sekreterare Protokolljusterare Gunilla Bexelius (M) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Iréne Kling... Agneta Pettersson... Gunilla Bexelius BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggnadskontoret Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(17) Mb 149 Dnr Mb Övre Stegelsrud 1:7, Nybyggnad av tre fritidshus Sökanden anhåller om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Övre Stegelsrud 1:7. Redogörelse Fritidshusen föreslås placeras meter från Vänerns strand. Strandskyddet är förordnat till 150 meter i området. Berörda grannar har i skrivelse daterad 20 oktober 2011 fått information om ansökan. Ingen erinran mot föreslaget har inkommit. beslutar 1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för det föreslagna fritidshusen kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar. 2. Inför kommande bygglovsansökan ska 150 meters gränsen sättas ut av kommunen. 3. Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Upplysningar 1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Bilaga - Hur man överklagar et delges: - Sökanden Underrättelse om beslutet till: - Berörda grannar

3 PROTOKOLL 3(17) Mb 150 Dnr Mb Näs 1:21, Nybyggnad av transformatorstation Vattenfall Eldistribution AB anhåller om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Näs 1:21. Redogörelse för ärendet Planerad transformatorstation ersätter en transformator i stolpe. Stationen placeras cirka 35 meter från Mellan-Svans strand. För berört område gäller strandskydd inom 250 meter från strandlinjen. Berörda grannar har i skrivelse den 17 oktober 2011 informerats om ansökan, ingen erinran har inkommit mot förslaget. beslutar 1. Bygglov beviljas. 2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte. 3. Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av transformatorstationen eftersom särskilda skäl anses föreligga i och med att strandbebyggelse avskiljer aktuellt strandområde. 4. Som tomt för byggnaden får tas i anspråk den del av fastigheten som utgör byggnadens yta. 5. Gällande föreskrifter för vattenskyddsområdet ska beaktas. Kontakta VA-verket, Säffle kommun innan arbetet påbörjas. 6. Avgiften för strandskyddsdispens och bygglov fastställs till kronor. Upplysningar 1. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

4 PROTOKOLL 4(17) 2. Strandskyddsdispensen och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 3. Sökanden görs också uppmärksam på att Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag Länsstyrelsen får del av beslutet. Bilaga Hur man överklagar et delges: - Vattenfall Eldistribution AB, Trollhättan Underrättelse om beslutet skickas till: - Berörda grannar - B Widell, Säffle kommun, Näs 1:85 - VA-verket, Säffle kommun

5 PROTOKOLL 5(17) Mb 151 Dnr Mb Motion om riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2. - remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) m.fl. inkom den 31 mars 2008 med en motion om riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2. Motinärerna vill bl.a. att kommunen påbörjar en byggnadsinventering i hela kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning. Efter beredning av kommunledningskontret, fastighetsstöd, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. sunderlag s tjänsteskrivelse, beslutar föreslå att kommunen som en första åtgärd anvisar medel dels för att genomföra en byggnadsinventering för Säffle tätorts centrala delar och dels för att låta upprätta en grönplan för Säffle tätort Utdrag till Kommunstyrelsen

6 PROTOKOLL 6(17) Mb 152 Dnr Mb Rosenborg 1:30, Anmälan om mellanlagring och spridning av avloppsslam till åkermark Sökanden, arrendator på jordbruksfastigheterna Rosenborg 1:29, Rosenborg 1:30, Ekenäs 1:20, Ekenäs 1:7 samt Ekenäs 2:1 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden med anmälan om mellanlagring för avloppsslam som sedan ska spridas på åkermark på ovan nämnda fastigheter. Ansökan Ansökan avser lagring av ton avloppsslam på befintlig platta med stödmurar, lakvatten leds till urinbrunn. Slammet är REVAQ certifierat och kommer ifrån Sjöstadsverket i Karlstad, anlitad entreprenör är Biototal Sweden AB. För att få slammet REVAQ certifierat krävs bland annat att slammet är hygieniserat och lagrat i 6 månader. Det ska finnas en redovisning hur slammet producerats och om dess sammansättning. Kraven har tagits fram av branschorganisationen som företräder vattentjänstföretagen i Sverige; Svenskt Vatten, tillsammans med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen. Avloppsslammet är tänkt att användas på åkrar där det ska odlas spannmål, baljväxter eller vall. Det kommer att spridas både där slutprodukten blir livsmedel och djurfoder. Tillgänglig spridningsareal är ca 300 ha. Spridningen avses starta våren Regelverk Lagstiftningen Enligt Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bedöms mellanlagring utgöra en anmälningspliktig verksamhet enligt kod Miljöbalkens hänsynsregler i 2:a kap är tillämpliga gällande 2 kunskapskravet. Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenheter. 3 försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet

7 PROTOKOLL 7(17) för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. Dessa föreskrifter ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. 4 produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som antas vara mindre farliga. Enligt miljödomstolen, dom mål nr M anses slam vara en kemiskprodukt. Enligt förordningen 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 3 Gödselmedel som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas. 20 Avloppsslam för jordbruksändamål får inte saluhållas och överlåtas om kadmiumhalten överstiger 2 mg/kg torrsubstans Föreskrifter Enligt Naturvårdsverks föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994:2. Avloppsslam får inte användas på betsmark eller på åkermark som ska användas för bete. Ej heller på mark där vallfoder ska skördas inom 10 månader. Ej heller på mark med odlingar eller på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt. Avloppsslam får inte användas om halten av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink överstiger de gällande gränsvärdena som finns för metaller i åkermark. Den största mängd av ovanstående uppräknade metaller som årligen får tillföras åkermarken via avloppsslam får inte överskrida gällande gränsvärde. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 8 begränsning av den fosformängd som får tillföras jordbruksmark med organiska gödselmedel, max 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år under en 5-års period. 23 gödsel får ej spridas under tiden 1 december-28 februari om ej gödseln nedmyllas inom 12 timmar. Allmänna råd till Miljöbalken 2 kap. 3 Gödselmedel bör inte spridas på snötäckt mark. Gödselmedel bör inte heller spridas på frusen mark om man kan befara att gödsel kommer förloras genom ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning. Spridning av gödselmedel bör inte ske om det på grund av markförhållandena, t.ex. lutning, kan befaras att gödseln spolas ned i närliggande ytvatten eller förorenar grundvatten. (SJVFS 2009:82)

8 PROTOKOLL 8(17) Bedömning Regelverket gällande användning av avloppsslam inom jordbruket hanterar innehåll av metaller, näringsämnen och smittoämnen. Under senare tid har dock frågor rörande slammets innehåll av olika organiska ämne uppmärksammats allt mer. Moderna reningsverkverk är uppbyggda på att vattnet som släpps ut från dem ska vara så rent som möjligt och så stor del som möjligt av de oönskade ämnena ska vara kvar i slammet. Slammet består följaktligen inte bara av växtnäringsämne utan även av alla de föroreningar som samhället lämnar ifrån sig till reningsverken som man inte vill ska nå recipienten. Naturvårdsverket har redovisat att slammet innehåller ett stort antal metaller som betraktas som farliga för hälsan och miljön. Den metall som främst brukar diskuteras är kadmium. Kadmiumhalten i avloppsslam beräknas vara 10 gånger högre per kg fosfor än i handelsgödsel och 50 gånger högre än i urin. Kadmium är farligt för hälsan och experter anser att kadmiumbelastningen hos svenska befolkningen är för hög och farligt nära den gräns där många riskerar att få allvarliga hälsoskador. Kunskapsläget för avloppsslammets innehåll och hur det påverkar oss är fortfarande mycket begränsat. Vi vet dock att det innehåller en komplex karta av olika organiska ämnen exempelvis stabila bioackumulerande föreningar, hormonliknande ämnen och medicinrester. På grund av denna osäkerhet har forskare och myndigheter inte kunnat enas om gränsvärden för flertalet av de ämnen som påträffas i slammet. Medicin- och kemikalieanvändningen ökar och dess rester hittas både i det renade avloppsvattnet och i slammet. Ett exempel enligt Kemikalieinspektionens rapport Nr 6/06, är perfluorerade ämnen som hittas i höga halter i avloppsslam, dessa finns inte naturligt i miljön. De används inom ett stort antal konsumentprodukter såsom impregneringsmedel, rengöringsmedel och brandsläckningsskum, de är även extremt motståndskraftiga mot nedbrytning. Undersökningar pekar även på att läkemedel och antibakteriella medel i slammet tas upp av växterna. Slammet används som gödselmedel därför att det innehåller mullbildande material och höga halter av närsalter som fosfor, kväve, kalium och mikronäringsämnen, slammet liknar därmed stallgödsel. Kretsloppstänkandet finns med som motivering till användandet och även en ekonomisk aspekt då slammet är betydligt billigare än konstgödsel. Säffle reningsverk valde att avsluta sin utförsel av avloppsslam till lantbrukare, det ansågs vara allt för mycket osäkerhet kring hälsoeffekterna för konsumenterna, även frågetecken fanns om hur stor miljöpåverkan det blir i de berörda områdena. Nu används Säffles slam som täckmaterial på Östby miljöstation.

9 PROTOKOLL 9(17) sunderlag Anmälan inkom Kompletteringsbegäran från miljö- och hälsoskyddsinspektören, Inkommande komplettering analys och markkartering från och inkom Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse, beslutar med stöd av 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Miljöbalkens 2 kap. och 26 kap. 9 att förbjuda sökanden att lagra och sprida avloppsslam från Sjöstadsverket i Karlstad på fastigheterna Rosenborg 1:29 och 1:30, Ekenäs 1:7, 1:20 samt 2:1. Detta beslut är taget mot bakgrund av den begränsade kunskap som finns gällande påverkan för människors hälsa, påverkan på mark och grödor från slammets innehåll av läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare och andra stabila organiska ämnen. Sökanden har heller inte enligt kompletteringsförfrågningar redovisat vilka bedömningar som gjorts gällande slammets innehåll av organiska ämnen. Motivering Att lagra och sprida slam strider mot miljöbalkens hänsynsregler, väger man in den ekonomiska rimligheten anses inte inköp av konstgödsel eller stallgödsel vara orimligt kostsamt för verksamhetsutövaren. Produktvalsprincipen ska tillämpas i detta fall då avloppsslam är klassat som en kemisk produkt enligt miljödomstolen. REVAQ-certifiering innebär att slammet är hygieniserat samt att det ska följa gränsvärdena i Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2. Föreskrifterna reglerar användning samt gränsvärde för slammets innehåll av några metaller, näringsämnen och smittoämnen. Det är ett litet men långt ifrån tillräckligt steg i arbetet att få fram ett godtagbart slam som kan återinföras i kretsloppet. Alla andra komponenter i slammet saknar gränsvärde, där bör rimligtvis miljöbalkens lagstiftning gälla. Slamspridning är ej heller förenligt med miljö- och byggnadsnämndens arbete för de nationella miljömålen där bland annat giftfri miljö, ingen övergödning och grundvatten av god kvalité ingår. Hur man överklagar Överklagandehänvisning, se bilaga Utdrag till sökanden, rek. med mottagningsbevis

10 PROTOKOLL 10(17) Mb 153 Dnr Mb s sammanträdesdagar år 2012 Miljö- och bygg har upprättat förslag på sammanträdesdagar år 2012 för miljö- och byggnadsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljö- och bygg, beslutar anta följande sammanträdesdagar för miljöoch byggnadsnämnden Jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Sammanträdena börjar kl 14:00 i Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9. Beredning hålls fredagen närmast före sammanträdesdagarna klockan 10:00 i Gillbergarummet. Utdrag till Kommunledningskontoret, kanslienheten

11 PROTOKOLL 11(17) Mb 154 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegerinsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Tfnså 2011/582 Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Parkeringshandläggarens beslut Dnr Tfnså 11/216, 11/272, 11/284, 11/124, 11/340, 11/327, 11/373, 11/326, 11/383, 11/374, 11/371, 11/401, 11/412, 11/403, 11/392, 11/410, 11/404, 11/418, 11/429, 11/421, 11/431, 11/490, 11/539, 11/524, 11/531, 11/497 och 11/574. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen Utdrag till Teknik- och fritidsförvaltningen.

12 PROTOKOLL 12(17) Mb 155 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegeringsbeslut Tfnså 2011/583 Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Gatuchefens beslut Dnr Tfnså 11/215, 11/44+213, 11/105, 11/319, 11/370, 11/380, 11/306, 11/415, 11/402, 11/397, 11/488, 11/492, 11/502 och 11/45. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen Utdrag till Teknik och fritidsförvaltningen

13 PROTOKOLL 13(17) Mb 156 Dnr Mb Ekonomisk uppföljning efter oktober miljö- och byggnadsnämnden har en nettobudgetram för 2011 på tkr. Nämndens anslag utökades med 350 tkr till år 2011 för en ny tjänst inom miljötillsyn. Nämndens verksamhet delas in i miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov, mätningsverksamhet, energirådgivning och bostadsanpassningsbidrag. Budgeten för miljö- och byggnadskontoret exklusive bostadsanpassning är tkr netto. Bostadsanpassningsbidragen är budgeterade till tkr. På helårsbasis prognostiseras en negativ budgetavvikelse för nämnden på tkr. Bostadsanpassningsbidragen beräknas bli tkr (1 000 tkr) dyrare än budgeterat. Miljö- och byggnadskontorets övriga verksamheter beräknas visa ett överskott på 200 tkr (0 tkr). Efter oktober månad visar bokföringen att nämnden netto har förbrukat tkr eller 82 procent av anslaget. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är enligt jämförande statistik höga i kommunen. Miljö- och byggnadskontoret arbetar med att se över rutiner, bedömningar och kostnadsbild i samverkan med socialförvaltningens handläggare. Bedömningen efter oktober månad är att kostnaderna trots de ovan nämnda aktiviteterna kommer att bli 300 tkr högre vid årets slut (3 400 tkr) än den bedömning som gjordes i samband med delårsbokslutet (3 100 tkr). har ett investeringsanslag på 700 tkr för planverksamheten. Här konteras konsultkostnader samt löner för egen personal i planarbetet. Årets uppdrag beräknas medför en total kostnad på 900 tkr. sunderlag Ekonomisk uppföljning efter oktober 2011 miljö- och byggnadsnämnden, godkänner den ekonomisk uppföljning efter oktober Utdrag till Kommunfullmäktige

14 PROTOKOLL 14(17) Mb 157 Miljö- och byggkontoret presenterar förteckningar över beslut fattade med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning Bygglovärenden Plan- och bygglovingenjörens och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 67/11 Kontrollplan och kvalitetsansvariga Bygglovingenjörens Förteckning,. Bilaga 68/11 Bostadsanpassning Bygglovingenjörens förteckning, Bilaga 69/11 Miljö- och livsmedelsärenden Miljö- och hälsoskyddschefens Förteckning Bilaga 70/11 har tagit del av redovisningen.

15 PROTOKOLL 15(17) Mb 158 Dnr Mb Föreläggande om att ta hand om cisterner med spillolja Föreläggande om att ta hand om tre plastcisterner innehållande slitolja som står på gårdsplanen direkt bakom ett hyreshus på fastigheten Svaneholm 1:82, Säffle kommun. Handläggning av ärendet Miljö- och byggkontoret har varit i kontakt med ägare till fastigheten Svaneholm 1:82 med anledning av uppgifter från räddningstjänsten om att tre plastbehållare med misstänkt brandfarligt innehåll finns på baksidan av hyreshuset på fastigheten. Vid telefonkontakt med fastighetsägaren uppgav han att behållarna innehåller eldningsolja och han lovade frakta bort dem. Då fastighetsägaren inte fraktat bort behållarna tillskrevs han den 26 oktober 2011 om att miljö- och byggkontoret gör en inspektion för att fotografera behållarna samt ta prov på innehållet. Den 1 november 2011 var personal från miljö- och byggkontoret på platsen och fotograferade samt tog ut prov på innehållet i behållarna. Behållarna står på baksidan av hyreshuset ganska nära fasaden med diverse skräp mellan huset och behållarna. Det såg mycket slarvigt ut och bedöms även utgöra en brandrisk. Behållarna bedöms innehålla närmare 1 kubikmeter slitolja tillsammans. Prov som inte har analyserats finns på miljö- och byggkontoret Säffle kommun. Innehållet bedöms vara slitolja, använd olja från förbränningsmotor. Innehållet klassas som farligt avfall och det finns regler för förvaring, transport och användning av denna typ av avfall. Bedömning Innehållet klassas som farligt avfall och det finns regler för förvaring, transport och användning av denna typ av avfall. Förutom att fastighetsägaren bryter mot regler gällande hantering av farligt avfall bedöms placeringen på gården till ett hyreshus som synnerligen allvarligt med risk för läckage, brand eller att barn kommer i kontakt med innehållet. Vi vet inte vilken avsikt fastighetsägaren har med avfallet, men han har tidigare uppgett att innehållet är eldningsolja och är hans avsikt att elda med oljan är även det ett miljöbrott då det finns regler för förbränning av oljeavfall som inte går att uppfylla på platsen.

16 PROTOKOLL 16(17) Lagar och bestämmelser Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de föreläggande och förbud som behövs för efterlevnad av balkens regelverk och enligt 14 får ett föreläggande kopplas till ett vitesbelopp. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 36 avfallsförordningen krävs tillstånd för transport av farligt avfall. sunderlag Miljö- och hälsoskyddschefens tjänsteskrivelse, beslutar förelägga ägaren till fastigheten Svaneholm 1:82 att senast den 12 december 2011 frakta bort och ta hand om tre plastbehållare med spillolja på fastigheten Svaneholm 1:82, Säffle kommun. Föreläggandet är kopplat till ett vitesbelopp av kr. För transporten ska transportör med tillstånd för transport av farligt avfall anlitas och oljan ska lämnas till mottagningsställe med tillstånd för hantering av oljeavfall. Hur man överklagar Överklagandehänvisning, se bilaga Utdrag till Fastighetsägaren Svaneholm 1:82, rek. med mottagningsbevis

17 PROTOKOLL 17(17) Mb 159 Information Information om uppgrävda massor från fastigheten Säffle 4:12 Bengt Nordgren informerar om ärende gällande två containrar med uppgrävda massor från fastigheten Säffle 4:12, Säffle kommun. På fastigheten har företaget Bläster industrilack Säffle AB bedrivit verksamhet. Miljö- och byggkontoret har fått in anonyma telefonsamtal om att det grävts ner avfall på industrifastigheten. Den tidigare verksamhetsutövaren har därefter grävt upp två containrar med massor från den utpekade platsen. Containrarna står nu uppställda hos företaget Stena Miljö Åmål. En konsultfirma har anlitats för att ta prover och bedöma innehållet i containrarna. Information om bakgrunden till restriktioner för försäljning av fisken sik från Vänern Livsmedelsverket har meddelat att det är saluförbud för fisken sik från Vänern. Anledningen är förhöjda halter dioxin i fisken. Livsmedelsverket har sammanställt data från analyser av dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB i en rapport Rapporten visar att sik från Vänern har dioxinhalter över föreslaget gränsvärde.

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

124-136 ( 127 har justerats omedelbart)

124-136 ( 127 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(15) Paragrafer 124-136 ( 127 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.37 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 72-92 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2010-02-16

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2010-02-16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer Mb 13-28 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.40 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Justeringens plats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer Mb 155-170 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 15.00 16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie

Läs mer

59-74 ( 68 har justerats omedelbart)

59-74 ( 68 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 59-74 ( 68 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.30 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer Mb 66-82 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.45 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (c

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(29) Paragrafer 91-107 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.10 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M), tj ers Marie

Läs mer

Britt-Marie Johansson (C)

Britt-Marie Johansson (C) PROTOKOLL 1(16) Paragrafer 128-140 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 10.00 11.25 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson

Läs mer

( 137 och 141 har justerats omedelbart)

( 137 och 141 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 137-148 ( 137 och 141 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Avloppsslam på åkermark Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Regler om föroreningar i avloppsslam SNFS 1994:2 Föreskrifter om avloppsslam i jordbruket 8 Kadmiumhalt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2010-01-19

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2010-01-19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer Mb 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.40 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Justeringens plats och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

33-50 ( 34 har justerats omedelbart)

33-50 ( 34 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 33-50 ( 34 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare

Läs mer

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark 2006-09-05 1 Till Handläggare av ärenden om spridning av avloppsslam. Från Dan Ullgren, Falköping Jan-Olof Sannö, Mariestad Jan Ålander, Skara Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark ----

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

30-44 ( 32,33,35 och 36 har justerats omedelbart)

30-44 ( 32,33,35 och 36 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 30-44 ( 32,33,35 och 36 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.30 12.10 ande Agneta Pettersson (C), ordförande, ej tjänstgörande

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(29) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-19

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(29) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-19 PROTOKOLL 1(29) Paragrafer 75-95 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Datum: Dnr: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Telefonnummer: Närvarande vid inspektionen: Namn Namn B-verksamhet C-verksamhet U-verksamhet Ansluten till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Känsligt område Över 10 djurenheter Administrativa uppgifter 1. Fastighetsbeteckning Besöksdatum Fastighetsägare Församling Verksamhetsutövare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012 Digital GIS maps Östra Göinge Östra Göinge Kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Östra Göinge kommun 20122 Innehållsförteckning 1. Översiktkarta över användning av slam från Östra Göinge

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12) Miljö- och byggnadsnämnden 16 april 2014 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.35 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken, Björsbyn 8:3

Föreläggande enligt miljöbalken, Björsbyn 8:3 Miljönämnden 2006 11 16 49 1 Föreläggande enligt miljöbalken, Björsbyn 8:3 På fastigheten Björsbyn 8:3 bedriver företaget Cauto AB uthyrningsverksamhet av stallplatser där hästarna bl.a. har tillgång till

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. februari 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. februari 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-03-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 mars 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer