BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson (M), tj ers Marie Jönsson (M) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Björn Vansvik (FP), vice ordförande Gunnel Clettborn (S) Åke Karlsson (S), tj ers Göran Andersson (S) Owe Joelsson (S) Britt-Marie Johansson (C) Lasse Westerberg, stadsarkitekt Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Ann-Marie Fransson, miljö- och hälsoskyddsinspektör , kl Linda Lehrman, miljö- och hälsoskyddsinspektör Iréne Kling, sekreterare Protokolljusterare Gunilla Bexelius (M) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Iréne Kling... Agneta Pettersson... Gunilla Bexelius BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggnadskontoret Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(17) Mb 149 Dnr Mb Övre Stegelsrud 1:7, Nybyggnad av tre fritidshus Sökanden anhåller om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Övre Stegelsrud 1:7. Redogörelse Fritidshusen föreslås placeras meter från Vänerns strand. Strandskyddet är förordnat till 150 meter i området. Berörda grannar har i skrivelse daterad 20 oktober 2011 fått information om ansökan. Ingen erinran mot föreslaget har inkommit. beslutar 1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för det föreslagna fritidshusen kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar. 2. Inför kommande bygglovsansökan ska 150 meters gränsen sättas ut av kommunen. 3. Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Upplysningar 1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Bilaga - Hur man överklagar et delges: - Sökanden Underrättelse om beslutet till: - Berörda grannar

3 PROTOKOLL 3(17) Mb 150 Dnr Mb Näs 1:21, Nybyggnad av transformatorstation Vattenfall Eldistribution AB anhåller om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Näs 1:21. Redogörelse för ärendet Planerad transformatorstation ersätter en transformator i stolpe. Stationen placeras cirka 35 meter från Mellan-Svans strand. För berört område gäller strandskydd inom 250 meter från strandlinjen. Berörda grannar har i skrivelse den 17 oktober 2011 informerats om ansökan, ingen erinran har inkommit mot förslaget. beslutar 1. Bygglov beviljas. 2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte. 3. Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av transformatorstationen eftersom särskilda skäl anses föreligga i och med att strandbebyggelse avskiljer aktuellt strandområde. 4. Som tomt för byggnaden får tas i anspråk den del av fastigheten som utgör byggnadens yta. 5. Gällande föreskrifter för vattenskyddsområdet ska beaktas. Kontakta VA-verket, Säffle kommun innan arbetet påbörjas. 6. Avgiften för strandskyddsdispens och bygglov fastställs till kronor. Upplysningar 1. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

4 PROTOKOLL 4(17) 2. Strandskyddsdispensen och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 3. Sökanden görs också uppmärksam på att Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag Länsstyrelsen får del av beslutet. Bilaga Hur man överklagar et delges: - Vattenfall Eldistribution AB, Trollhättan Underrättelse om beslutet skickas till: - Berörda grannar - B Widell, Säffle kommun, Näs 1:85 - VA-verket, Säffle kommun

5 PROTOKOLL 5(17) Mb 151 Dnr Mb Motion om riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2. - remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) m.fl. inkom den 31 mars 2008 med en motion om riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2. Motinärerna vill bl.a. att kommunen påbörjar en byggnadsinventering i hela kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning. Efter beredning av kommunledningskontret, fastighetsstöd, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. sunderlag s tjänsteskrivelse, beslutar föreslå att kommunen som en första åtgärd anvisar medel dels för att genomföra en byggnadsinventering för Säffle tätorts centrala delar och dels för att låta upprätta en grönplan för Säffle tätort Utdrag till Kommunstyrelsen

6 PROTOKOLL 6(17) Mb 152 Dnr Mb Rosenborg 1:30, Anmälan om mellanlagring och spridning av avloppsslam till åkermark Sökanden, arrendator på jordbruksfastigheterna Rosenborg 1:29, Rosenborg 1:30, Ekenäs 1:20, Ekenäs 1:7 samt Ekenäs 2:1 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden med anmälan om mellanlagring för avloppsslam som sedan ska spridas på åkermark på ovan nämnda fastigheter. Ansökan Ansökan avser lagring av ton avloppsslam på befintlig platta med stödmurar, lakvatten leds till urinbrunn. Slammet är REVAQ certifierat och kommer ifrån Sjöstadsverket i Karlstad, anlitad entreprenör är Biototal Sweden AB. För att få slammet REVAQ certifierat krävs bland annat att slammet är hygieniserat och lagrat i 6 månader. Det ska finnas en redovisning hur slammet producerats och om dess sammansättning. Kraven har tagits fram av branschorganisationen som företräder vattentjänstföretagen i Sverige; Svenskt Vatten, tillsammans med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen. Avloppsslammet är tänkt att användas på åkrar där det ska odlas spannmål, baljväxter eller vall. Det kommer att spridas både där slutprodukten blir livsmedel och djurfoder. Tillgänglig spridningsareal är ca 300 ha. Spridningen avses starta våren Regelverk Lagstiftningen Enligt Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bedöms mellanlagring utgöra en anmälningspliktig verksamhet enligt kod Miljöbalkens hänsynsregler i 2:a kap är tillämpliga gällande 2 kunskapskravet. Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenheter. 3 försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet

7 PROTOKOLL 7(17) för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. Dessa föreskrifter ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. 4 produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som antas vara mindre farliga. Enligt miljödomstolen, dom mål nr M anses slam vara en kemiskprodukt. Enligt förordningen 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 3 Gödselmedel som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas. 20 Avloppsslam för jordbruksändamål får inte saluhållas och överlåtas om kadmiumhalten överstiger 2 mg/kg torrsubstans Föreskrifter Enligt Naturvårdsverks föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994:2. Avloppsslam får inte användas på betsmark eller på åkermark som ska användas för bete. Ej heller på mark där vallfoder ska skördas inom 10 månader. Ej heller på mark med odlingar eller på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt. Avloppsslam får inte användas om halten av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink överstiger de gällande gränsvärdena som finns för metaller i åkermark. Den största mängd av ovanstående uppräknade metaller som årligen får tillföras åkermarken via avloppsslam får inte överskrida gällande gränsvärde. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 8 begränsning av den fosformängd som får tillföras jordbruksmark med organiska gödselmedel, max 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år under en 5-års period. 23 gödsel får ej spridas under tiden 1 december-28 februari om ej gödseln nedmyllas inom 12 timmar. Allmänna råd till Miljöbalken 2 kap. 3 Gödselmedel bör inte spridas på snötäckt mark. Gödselmedel bör inte heller spridas på frusen mark om man kan befara att gödsel kommer förloras genom ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning. Spridning av gödselmedel bör inte ske om det på grund av markförhållandena, t.ex. lutning, kan befaras att gödseln spolas ned i närliggande ytvatten eller förorenar grundvatten. (SJVFS 2009:82)

8 PROTOKOLL 8(17) Bedömning Regelverket gällande användning av avloppsslam inom jordbruket hanterar innehåll av metaller, näringsämnen och smittoämnen. Under senare tid har dock frågor rörande slammets innehåll av olika organiska ämne uppmärksammats allt mer. Moderna reningsverkverk är uppbyggda på att vattnet som släpps ut från dem ska vara så rent som möjligt och så stor del som möjligt av de oönskade ämnena ska vara kvar i slammet. Slammet består följaktligen inte bara av växtnäringsämne utan även av alla de föroreningar som samhället lämnar ifrån sig till reningsverken som man inte vill ska nå recipienten. Naturvårdsverket har redovisat att slammet innehåller ett stort antal metaller som betraktas som farliga för hälsan och miljön. Den metall som främst brukar diskuteras är kadmium. Kadmiumhalten i avloppsslam beräknas vara 10 gånger högre per kg fosfor än i handelsgödsel och 50 gånger högre än i urin. Kadmium är farligt för hälsan och experter anser att kadmiumbelastningen hos svenska befolkningen är för hög och farligt nära den gräns där många riskerar att få allvarliga hälsoskador. Kunskapsläget för avloppsslammets innehåll och hur det påverkar oss är fortfarande mycket begränsat. Vi vet dock att det innehåller en komplex karta av olika organiska ämnen exempelvis stabila bioackumulerande föreningar, hormonliknande ämnen och medicinrester. På grund av denna osäkerhet har forskare och myndigheter inte kunnat enas om gränsvärden för flertalet av de ämnen som påträffas i slammet. Medicin- och kemikalieanvändningen ökar och dess rester hittas både i det renade avloppsvattnet och i slammet. Ett exempel enligt Kemikalieinspektionens rapport Nr 6/06, är perfluorerade ämnen som hittas i höga halter i avloppsslam, dessa finns inte naturligt i miljön. De används inom ett stort antal konsumentprodukter såsom impregneringsmedel, rengöringsmedel och brandsläckningsskum, de är även extremt motståndskraftiga mot nedbrytning. Undersökningar pekar även på att läkemedel och antibakteriella medel i slammet tas upp av växterna. Slammet används som gödselmedel därför att det innehåller mullbildande material och höga halter av närsalter som fosfor, kväve, kalium och mikronäringsämnen, slammet liknar därmed stallgödsel. Kretsloppstänkandet finns med som motivering till användandet och även en ekonomisk aspekt då slammet är betydligt billigare än konstgödsel. Säffle reningsverk valde att avsluta sin utförsel av avloppsslam till lantbrukare, det ansågs vara allt för mycket osäkerhet kring hälsoeffekterna för konsumenterna, även frågetecken fanns om hur stor miljöpåverkan det blir i de berörda områdena. Nu används Säffles slam som täckmaterial på Östby miljöstation.

9 PROTOKOLL 9(17) sunderlag Anmälan inkom Kompletteringsbegäran från miljö- och hälsoskyddsinspektören, Inkommande komplettering analys och markkartering från och inkom Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse, beslutar med stöd av 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Miljöbalkens 2 kap. och 26 kap. 9 att förbjuda sökanden att lagra och sprida avloppsslam från Sjöstadsverket i Karlstad på fastigheterna Rosenborg 1:29 och 1:30, Ekenäs 1:7, 1:20 samt 2:1. Detta beslut är taget mot bakgrund av den begränsade kunskap som finns gällande påverkan för människors hälsa, påverkan på mark och grödor från slammets innehåll av läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare och andra stabila organiska ämnen. Sökanden har heller inte enligt kompletteringsförfrågningar redovisat vilka bedömningar som gjorts gällande slammets innehåll av organiska ämnen. Motivering Att lagra och sprida slam strider mot miljöbalkens hänsynsregler, väger man in den ekonomiska rimligheten anses inte inköp av konstgödsel eller stallgödsel vara orimligt kostsamt för verksamhetsutövaren. Produktvalsprincipen ska tillämpas i detta fall då avloppsslam är klassat som en kemisk produkt enligt miljödomstolen. REVAQ-certifiering innebär att slammet är hygieniserat samt att det ska följa gränsvärdena i Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2. Föreskrifterna reglerar användning samt gränsvärde för slammets innehåll av några metaller, näringsämnen och smittoämnen. Det är ett litet men långt ifrån tillräckligt steg i arbetet att få fram ett godtagbart slam som kan återinföras i kretsloppet. Alla andra komponenter i slammet saknar gränsvärde, där bör rimligtvis miljöbalkens lagstiftning gälla. Slamspridning är ej heller förenligt med miljö- och byggnadsnämndens arbete för de nationella miljömålen där bland annat giftfri miljö, ingen övergödning och grundvatten av god kvalité ingår. Hur man överklagar Överklagandehänvisning, se bilaga Utdrag till sökanden, rek. med mottagningsbevis

10 PROTOKOLL 10(17) Mb 153 Dnr Mb s sammanträdesdagar år 2012 Miljö- och bygg har upprättat förslag på sammanträdesdagar år 2012 för miljö- och byggnadsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljö- och bygg, beslutar anta följande sammanträdesdagar för miljöoch byggnadsnämnden Jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Sammanträdena börjar kl 14:00 i Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9. Beredning hålls fredagen närmast före sammanträdesdagarna klockan 10:00 i Gillbergarummet. Utdrag till Kommunledningskontoret, kanslienheten

11 PROTOKOLL 11(17) Mb 154 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegerinsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Tfnså 2011/582 Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Parkeringshandläggarens beslut Dnr Tfnså 11/216, 11/272, 11/284, 11/124, 11/340, 11/327, 11/373, 11/326, 11/383, 11/374, 11/371, 11/401, 11/412, 11/403, 11/392, 11/410, 11/404, 11/418, 11/429, 11/421, 11/431, 11/490, 11/539, 11/524, 11/531, 11/497 och 11/574. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen Utdrag till Teknik- och fritidsförvaltningen.

12 PROTOKOLL 12(17) Mb 155 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegeringsbeslut Tfnså 2011/583 Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Gatuchefens beslut Dnr Tfnså 11/215, 11/44+213, 11/105, 11/319, 11/370, 11/380, 11/306, 11/415, 11/402, 11/397, 11/488, 11/492, 11/502 och 11/45. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen Utdrag till Teknik och fritidsförvaltningen

13 PROTOKOLL 13(17) Mb 156 Dnr Mb Ekonomisk uppföljning efter oktober miljö- och byggnadsnämnden har en nettobudgetram för 2011 på tkr. Nämndens anslag utökades med 350 tkr till år 2011 för en ny tjänst inom miljötillsyn. Nämndens verksamhet delas in i miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov, mätningsverksamhet, energirådgivning och bostadsanpassningsbidrag. Budgeten för miljö- och byggnadskontoret exklusive bostadsanpassning är tkr netto. Bostadsanpassningsbidragen är budgeterade till tkr. På helårsbasis prognostiseras en negativ budgetavvikelse för nämnden på tkr. Bostadsanpassningsbidragen beräknas bli tkr (1 000 tkr) dyrare än budgeterat. Miljö- och byggnadskontorets övriga verksamheter beräknas visa ett överskott på 200 tkr (0 tkr). Efter oktober månad visar bokföringen att nämnden netto har förbrukat tkr eller 82 procent av anslaget. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är enligt jämförande statistik höga i kommunen. Miljö- och byggnadskontoret arbetar med att se över rutiner, bedömningar och kostnadsbild i samverkan med socialförvaltningens handläggare. Bedömningen efter oktober månad är att kostnaderna trots de ovan nämnda aktiviteterna kommer att bli 300 tkr högre vid årets slut (3 400 tkr) än den bedömning som gjordes i samband med delårsbokslutet (3 100 tkr). har ett investeringsanslag på 700 tkr för planverksamheten. Här konteras konsultkostnader samt löner för egen personal i planarbetet. Årets uppdrag beräknas medför en total kostnad på 900 tkr. sunderlag Ekonomisk uppföljning efter oktober 2011 miljö- och byggnadsnämnden, godkänner den ekonomisk uppföljning efter oktober Utdrag till Kommunfullmäktige

14 PROTOKOLL 14(17) Mb 157 Miljö- och byggkontoret presenterar förteckningar över beslut fattade med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning Bygglovärenden Plan- och bygglovingenjörens och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 67/11 Kontrollplan och kvalitetsansvariga Bygglovingenjörens Förteckning,. Bilaga 68/11 Bostadsanpassning Bygglovingenjörens förteckning, Bilaga 69/11 Miljö- och livsmedelsärenden Miljö- och hälsoskyddschefens Förteckning Bilaga 70/11 har tagit del av redovisningen.

15 PROTOKOLL 15(17) Mb 158 Dnr Mb Föreläggande om att ta hand om cisterner med spillolja Föreläggande om att ta hand om tre plastcisterner innehållande slitolja som står på gårdsplanen direkt bakom ett hyreshus på fastigheten Svaneholm 1:82, Säffle kommun. Handläggning av ärendet Miljö- och byggkontoret har varit i kontakt med ägare till fastigheten Svaneholm 1:82 med anledning av uppgifter från räddningstjänsten om att tre plastbehållare med misstänkt brandfarligt innehåll finns på baksidan av hyreshuset på fastigheten. Vid telefonkontakt med fastighetsägaren uppgav han att behållarna innehåller eldningsolja och han lovade frakta bort dem. Då fastighetsägaren inte fraktat bort behållarna tillskrevs han den 26 oktober 2011 om att miljö- och byggkontoret gör en inspektion för att fotografera behållarna samt ta prov på innehållet. Den 1 november 2011 var personal från miljö- och byggkontoret på platsen och fotograferade samt tog ut prov på innehållet i behållarna. Behållarna står på baksidan av hyreshuset ganska nära fasaden med diverse skräp mellan huset och behållarna. Det såg mycket slarvigt ut och bedöms även utgöra en brandrisk. Behållarna bedöms innehålla närmare 1 kubikmeter slitolja tillsammans. Prov som inte har analyserats finns på miljö- och byggkontoret Säffle kommun. Innehållet bedöms vara slitolja, använd olja från förbränningsmotor. Innehållet klassas som farligt avfall och det finns regler för förvaring, transport och användning av denna typ av avfall. Bedömning Innehållet klassas som farligt avfall och det finns regler för förvaring, transport och användning av denna typ av avfall. Förutom att fastighetsägaren bryter mot regler gällande hantering av farligt avfall bedöms placeringen på gården till ett hyreshus som synnerligen allvarligt med risk för läckage, brand eller att barn kommer i kontakt med innehållet. Vi vet inte vilken avsikt fastighetsägaren har med avfallet, men han har tidigare uppgett att innehållet är eldningsolja och är hans avsikt att elda med oljan är även det ett miljöbrott då det finns regler för förbränning av oljeavfall som inte går att uppfylla på platsen.

16 PROTOKOLL 16(17) Lagar och bestämmelser Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de föreläggande och förbud som behövs för efterlevnad av balkens regelverk och enligt 14 får ett föreläggande kopplas till ett vitesbelopp. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 36 avfallsförordningen krävs tillstånd för transport av farligt avfall. sunderlag Miljö- och hälsoskyddschefens tjänsteskrivelse, beslutar förelägga ägaren till fastigheten Svaneholm 1:82 att senast den 12 december 2011 frakta bort och ta hand om tre plastbehållare med spillolja på fastigheten Svaneholm 1:82, Säffle kommun. Föreläggandet är kopplat till ett vitesbelopp av kr. För transporten ska transportör med tillstånd för transport av farligt avfall anlitas och oljan ska lämnas till mottagningsställe med tillstånd för hantering av oljeavfall. Hur man överklagar Överklagandehänvisning, se bilaga Utdrag till Fastighetsägaren Svaneholm 1:82, rek. med mottagningsbevis

17 PROTOKOLL 17(17) Mb 159 Information Information om uppgrävda massor från fastigheten Säffle 4:12 Bengt Nordgren informerar om ärende gällande två containrar med uppgrävda massor från fastigheten Säffle 4:12, Säffle kommun. På fastigheten har företaget Bläster industrilack Säffle AB bedrivit verksamhet. Miljö- och byggkontoret har fått in anonyma telefonsamtal om att det grävts ner avfall på industrifastigheten. Den tidigare verksamhetsutövaren har därefter grävt upp två containrar med massor från den utpekade platsen. Containrarna står nu uppställda hos företaget Stena Miljö Åmål. En konsultfirma har anlitats för att ta prover och bedöma innehållet i containrarna. Information om bakgrunden till restriktioner för försäljning av fisken sik från Vänern Livsmedelsverket har meddelat att det är saluförbud för fisken sik från Vänern. Anledningen är förhöjda halter dioxin i fisken. Livsmedelsverket har sammanställt data från analyser av dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB i en rapport Rapporten visar att sik från Vänern har dioxinhalter över föreslaget gränsvärde.

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer