Britt-Marie Johansson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Johansson (C)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M), ersättare Marie Jönsson (M) Nils Simonsson (M) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Björn Vansvik (FP), vice ordförande Gunnel Clettborn (S) Åke Karlsson (S) Owe Joelsson (S) Britt-Marie Johansson (C) Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Christoffer Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Sahlén, CAD/GIS-tekniker Iréne Kling, sekreterare Sven Junzell, kommunchef, kl Håkan Johansson, ekonom, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Iréne Kling... Agneta Pettersson... Sven-Eric Carlsson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggnadskontoret Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(16) Mb 128 Dnr Mb Ny organisation miljö- och bygg Organisationen för miljö- och bygg kommer att genomgå en förändring. Nuvarande stadsarkitekt/enhetschef går i pension i början av 2013 och miljö- och hälsoskyddschefen har gått i pension under Tillgång till arkitektkompetens måste finnas hos miljö- och byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen. Enligt kommunledningskontorets förslag löses detta via en gemensam rekrytering med Åmål. Den nye stadsarkitekten kommer inte att ha personal, budget och arbetsmiljöansvar. Istället föreslås att det tillsätts en enhetschef för miljö- och bygg, som får ansvar för personal, budget, arbetsmiljö. Den nye stadsarkitekten ska organisatoriskt placeras under enhetschefen. Nuvarande tf miljöoch hälsoskyddschef förordnas som miljö- och hälsoskyddschef. Redogörelse för ärendet Kommunchef Sven Junzell redogör för förslag till ny organisation för miljö- och bygg. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkande Ordförande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker kommunledningskontoret förslag till ny organisation för miljö- och bygg. tillstyrka förslaget till ny organisation för miljö- och bygg 1. Rekrytera en ny stadsarkitekt med anställning 50 % i Åmål och 50 % i Säffle kommun. 2. Tillsätta Peter Pettersson som enhetschef för miljö- och bygg. 3. Tillsätta Alija Tandirovic som miljö- och hälsoskyddschef. Kommunledningskontoret

3 PROTOKOLL 3(16) Mb 129 Dnr Mb s budget s budget Redogörelse för ärendet Ekonom Håkan Johansson redogör för förslaget. sunderlag Ekonom Håkan Johansson har upprättat förslag till budget för , Protokoll från förhandling enligt 11 MBL, Yrkande Ordförande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna ekonom Håkan Johanssons förslag till budget för miljö- och bygg godkänner förslaget till budget för miljö- och bygg och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

4 PROTOKOLL 4(16) Mb 130 Dnr Mb Personalärende vikariat miljö- och hälsoskyddsinspektör Stadsarkitekt Lasse Westerberg presenterar ny medarbetare på miljö- och bygg. Christoffer Gustafsson kommer att vikariera som miljö- och hälsoskyddsinspektör fr.o.m. 19 november augusti 2013 för Ann-Marie Fransson, som är tjänstledig för att arbeta pröva annat arbete. Christoffer presenterar sig. har tagit del av informationen Kommunledningskontoret

5 PROTOKOLL 5(16) Mb 131 Dnr Mb Tillsynsbesök och årlig miljörapportering för lantbruk i Säffle kommun Taxa, riskklassning och antal planerade timmar för årlig inspektion inom miljöbalkens område ses för närvarande över av de flesta kommuner i länet, så även i Säffle. I kommun finns det i dagsläget på lantbruksidan registrerat tre stycken B- anläggningar och 27 stycken C-anläggningar. B-anläggningar ska enligt Miljöbalken 26 kap. 20 och rådets förordning (EG) nr 166/2006 lämna in en årlig miljörapport via Naturvårdsverket. Miljörapporterna granskas och kommenteras av miljökontoret för att sedan skickas vidare till Länsstyrelsen. Den arbetsinsatsen tas det inte ut någon avgift för, timavgift tas just nu endast ut för inspektion inkluderat för- och efterarbete. Innan Miljöbalken trädde i kraft låg nuvarande klassade C-anläggningar i samma riskklass som B-anläggningar och krävde årlig miljörapportering. Redogörelse för ärendet Tf miljö- och hälsoskyddschef redogör för ärendet. sunderlag Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse, Yrkande Ordförande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna förslaget med tillägg att i nuläget ligger timtaxan för miljötillsyn på 700 kr timmen, men taxan ses över och det kan bli aktuellt med en höjning nästa år. beslutar godkänna förslaget 1. B-anläggningar inom lantbruk får en årlig avgift på 6 timmar vilket ska innefatta arbetet med granskning av miljörapporten, ett årligt tillsynsbesök inkluderat för- och efterarbete. 2. C-anläggningar ska lämna in en årlig förenklad miljörapport till miljökontoret och med det få tillsynsbesöken reducerat till vart 3:e år i stället för ett årligt besök.

6 PROTOKOLL 6(16) 3. Årlig avgift för C-anläggningar om punkt 2 godkänns, 3 timmar per år. Då innefattas årlig granskning av miljörapporten samt ett tillsynsbesök med för och efterarbete vart 3:e år. 4. U-anläggningar får tillsynsbesök vart 5:e år, i samband med det tas avgift ut för besöket med för- och efterarbete. Vilket sannolikt hamnar på 2-3 timmar beroende på lantbrukets storlek och produktion. Om behov av ytterligare tillsyn eller merarbete tillkommer på någon enskild anläggning debiteras de timmarna separat. I nuläget ligger timtaxan för miljötillsyn på 700 kr timmen, men taxan ses över och det kan bli aktuellt med en höjning nästa år. Verksamhetsutövarna

7 PROTOKOLL 7(16) Mb 132 Dnr Mb Klagomål för olaglig bränsleflistillverkning på Sillingsfors gamla industriområde Anmälan om otillåten verksamhet på fastigheten inom Sillingsfors gamla industriområde har inkommit till miljökontoret 16 och 18 oktober Tf miljö- och hälsoskyddschef har kontaktat verksamhetsutövaren och meddelat om klagomålet som inkommit. Enligt verksamhetsutövaren Skog & Bioenergi i Väst AB var det testkörningar som gjordes för att prova olika alternativ med bullerskydd för att kunna fortsätta tillverkningen. Den 9 november har tf miljö- och hälsoskyddschefen kontaktat den klagande och förklarat att miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ett beslut angående testkörningar inom området för att undvika framtida oklarheter. Förslaget är att testkörningar ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i förväg med datum, tid och syfte. Bedömning Med hänvisning till att formerna för testkörningar inte är reglerade genom beslut är det svårt att bedöma om den genomförda flistillverkningen är att betrakta som sådan. sunderlag Tf miljö- och hälsoskyddschefs tjänsteskrivelse, Yrkande Ordförande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt tf miljö- och hälsoskyddschefens förslag. beslutar att företaget Skog & Bioenergi i Väst AB anmäler till miljökontoret varje testkörning med datum, tid och syfte, senast en vecka innan planerad testtid. Klaganden Skog & Bioenergi i Väst AB

8 PROTOKOLL 8(16) Mb 133 Dnr Mb Pressaren 5 - Förorenad mark Utifrån tidigare undersökningar har det klart framgått att det finns en omfattande förorening orsakat av klorerade lösningsmedel på fastigheten Pressaren 5. Spridningen och dess påverkan är emellertid inte helt klarlagd och behöver därför utredas ytterligare för att kunna definiera spridningsplymen och sätta fastigheten i rätt risklass. De utredningar som gjorts har visat att det rör sig om en markförorening i lokalerna under betongplatten på platser där trikloreten hanterats och under asfaltsytan utanför byggnaden där trikloreten har förvarats. Inuti lokalen finns en exponering av triångor och det sker en spridning av klorerade lösningsmedel i både ytvattenavrinningen och grundvattnet. Redogörelse för ärendet Tf miljö- och hälsoskyddschef informerar om ärendet. Informationsunderlag Miljö- och hälsoinspektörens skrivelse, har tagit del av informationen och rekommenderar följande miljötekniska undersökningar för Pressaren 5 1. Upprätta en provtagnings- och analysplan för genomförande av en detaljerad miljöteknisk undersökning på fastigheten. 2. Genomföra en detaljerad miljöteknisk undersökning m.m på fastigheten. 3. Redovisa resultatet av den detaljerade miljötekniska undersökningen enligt punkt 2 ovan med en fördjupad riskbedömning och riskvärdering. Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB

9 PROTOKOLL 9(16) Mb 134 Dnr Mb Ny Översiktsplan (ÖP) för Säffle kommun Ett samrådsförslag till ny översiktsplan har upprättats. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden till Samrådsförslaget har varit utsänt till länsstyrelsen, övriga myndigheter, kommunala nämnder, berörda föreningar och intresseorganisationer, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. Kungörelse har införts i Nya Werlands Tidningen, Värmlands Folkblad, Säffle Tidningen samt varit utställt på biblioteket och på kommunkontoret i Säffle och funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Plan- och bygglovingenjören redogör för nämnden över planförslaget och samrådsredogörelsen. sunderlag Utställningshandling,. Samrådsredogörelse,. Yrkande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen samt beslutar att planförslaget ställs ut för formell granskning. godkänner samrådsredogörelsen samt beslutar att planförslaget ställs ut för formell granskning enligt plan- och bygglagen. Miljö- och bygg

10 PROTOKOLL 10(16) Mb 135 Dnr Mb Kv. Glättaren f.d. Annelundsskolan m.fl. - Ändring av detaljplan Ett samrådsförslag till ny detaljplan för kv. Glättaren f.d. Annelundsskolan m.fl har upprättats. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden till Samrådsförslaget har varit utsänt till länsstyrelsen, övriga myndigheter, kommunala nämnder, berörda föreningar och intresseorganisationer, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. Kungörelse har införts i Nya Werlands Tidningen, Värmlands Folkblad, Säffle Tidningen samt varit utställt på biblioteket och på kommunkontoret i Säffle och funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Plan- och bygglovingenjören redogör för nämnden över planförslaget och samrådsredogörelsen. sunderlag Granskningshandlingar,. Samrådsredogörelse,. Yrkande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen samt beslutar att planförslaget ställs ut för formell granskning. godkänner samrådsredogörelsen och beslutar att ställa ut förslaget för granskning enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Miljö- och bygg

11 PROTOKOLL 11(16) Mb 136 Dnr Mb Sammanträdesdagar miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och bygg har upprättat förslag på sammanträdesdagar år 2013 för miljö- och byggnadsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljö- och bygg, Yrkande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna förslaget med justering av januari som flyttas till onsdag 23 januari. beslutar anta följande sammanträdesdagar för miljöoch byggnadsnämnden Jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Sammanträdena börjar kl 14:00 i Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9. Beredning hålls fredagen närmast före sammanträdesdagarna klockan 10:00 i Gillbergarummet Utdrag till Kommunledningskontoret, kanslienheten

12 PROTOKOLL 12(16) Mb 137 Dnr Mb Fastigheten Smedjan 4, ovårdad byggnad beslutade att förelägga fastighetsägaren KB Vänertorget Säffle att senast 1 december 2012 vidta renoveringsåtgärder på fastigheten Smedjan 4. Den 29 november 2012 inkom fastighetsägaren med en mejlskrivelse angående renoveringen. Enligt fastighetsägren beräknas fasadarbetet starta vid månadsskiftet mars-april 2013 och vara avslutat juni-juli Någon annan tidplan har enligt fastighetsägaren inte varit möjlig. Fastigheten har ett centralt läge i Säffle stad. Miljö- och byggkontoret har vid ett flertal tillfällen fått in anmälningar från allmänheten om brister i fastighetens underhåll. Miljö- och byggkontoret har under de senaste åren påtalat behoven av underhåll till fastighetsägaren, både per telefon och brev. Det bristande underhållet kan också utgöra en säkerhetsrisk för förbipasserande. sunderlag Plan- och bygglovhandläggarens tjänsteskrivelse,. Yrkande Agneta Pettersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna planoch bygglovhandläggarens förslag enligt tjänsteskrivelsen. beslutar förlänga tiden för åtgärd och i egenskap av ägare till fastigheten Smedjan 4 föreläggs KB Vänertorget Säffle, Mölndal, med stöd av plan- och bygglagens 8 kap 14 samt 11 kap 19 och 37 att senast den 15 augusti 2013 ha vidtagit renoveringsåtgärder enligt tjänsteskrivelse daterad 4 december Underlåtes det, förpliktas KB Vänertorget Säffle att utge ett vitesbelopp om kr. KB Vänertorget i Säffle förpliktas vidare att utge samma belopp för varje period av tre månader, räknat från 15 augusti 2013, så länge nedanstånde åtgärder kvarstår. Nämnden beslutar dessutom att en sakkunnig kontrollerar befintliga balkonger. Detta ska utföras omgående och rapporteras skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden senast 31 december 2012.

13 PROTOKOLL 13(16) Bilaga Hur man överklagar KB Vänertorget Säffle, Hans Börjesson, Mölndal, rek. med mottagningsbevis

14 PROTOKOLL 14(16) Mb 138 Inköp av läsplattor För att underlätta arbetet och minska mängden papper i verksamheten rekommenderar kommunledningskontoret att samtliga nämnder införskaffar läsplattor. beslutar att köpa in läsplattor för ordinarie ledamöter samt ett par extra läsplattor. Vidare beslutar nämnden att kallelser till ersättarna kommer att scannas in och sändas per e-post. Den som inte har dator får handlingar per post. Kommunledningskontoret

15 PROTOKOLL 15(16) Mb 139 Miljö- och byggkontoret presenterar förteckningar över beslut fattade med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning Bygglovärenden Plan- och bygglovingenjörens och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 60/12 Startbesked och fastställande av kontrollplan Bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 61/12 Slutbesked Plan- och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 62/12 Miljö- och livsmedelsärenden Tf Miljö- och hälsoskyddschefens förteckning Bilaga 63/12 Egensotning Räddningschefens förteckning,. Bilaga 64/12 Bostadsanpassning Bygglovhandläggarens förteckning, Bilaga 65/12 har tagit del av redovisningen.

16 PROTOKOLL 16(16) Mb 140 Anmälda handlingar Anmälda handlingar enligt förteckning,. Bilaga 66/12 har tagit del av redovisningen.

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 149-159 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer