Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(22) Paragrafer Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson (M) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), tj. ers. Marie Jönsson (M) Björn Vansvik (FP), vice ordförande Gunnel Clettborn (S) Åke Karlsson (S), tj. ers. Göran Andersson (S) Owe Joelsson (S) Ej tjänstgörande --- ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare Owe Joelsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Iréne Kling... Agneta Pettersson... Owe Joelsson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggnadskontoret Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(22) Mb 96 Dnr Mb Gunnarsbol 3:21, Nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked Ärendebeskrivning Ing-Britt och Birger Österberg anhåller om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gunnarsbol 3:21. Redogörelse Byggnaden placeras meter norr om befintligt bostadshus på fastigheten. Berörd granne har i skrivelse 15 juni 2012 fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Ingen erinran har inkommit mot förslaget. beslutar 1. Positivt förhandsbesked beviljas. 2. Avgift för förhandsbeskedet fastställs till kronor. Upplysningar 1. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagens beslut. 2. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 3. Senast vid kommande bygglovsprövning skall förslag till avloppsanläggning redovisas för miljö- och byggkontoret. Bilaga Hur man överklagar et delges: - Ing-Britt och Birger Österberg Underrättelse om beslutet skickas till: - Karl-Olof Berggren - Lars Ingemar Berggren - Sven Arthur Andersson - Aleksei och Mary Anita Melitshenko - Stefan Weng

3 PROTOKOLL 3(22) Mb 97 Dnr Mb Mörlid 2:10, Nybyggnad av enbostadshus Ärendebeskrivning Per Marberg anhåller om lov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Mörlid 2:10. Redogörelse Byggnaden avses placeras på norra delen av fastigheten. Berörda grannar har i skrivelse daterad 27 juni 2012 fått information om bygglovansökan. Ingen erinran mot ansökan har inkommit. 1. Bygglov beviljas samt fastställs de ritningar som legat till grund för lovet. 2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Leif Pettersson Tjädervägen Säffle 3. Avgiften för bygglovet fastställs till kronor. (Faktura skickas separat). Upplysningar 1. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. 2. Tekniskt samråd krävs. Kontakta miljö- och byggkontoret för bestämmande av tidpunkt. 3. Utstakning krävs (ska utföras av behörig personal). 4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt planoch bygglagen. 5. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vinner laga kraft.

4 PROTOKOLL 4(22) Bilaga Hur man överklagar et delges: - Per Marberg Underrättelse om beslutet skickas till: - Håkan och Birgitta Johansson, By 1:1 - Gustav Lennart Rogne, Mörlid 2:11 - Leif Pettersson, kontrollansvarig

5 PROTOKOLL 5(22) Mb 98 Dnr Mb Eskilsäters-Byn 3:1, Nybyggnad av fritidshus Ärendebeskrivning Stefan Lekander anhåller om lov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Eskilsäters-Byn 3:1. Redogörelse Byggnaden avses placeras på en höjd cirka 300 meter från Vänerns strand. Enligt Riksantikvarieämbetets register finns noteringar om ett s k bevakningsobjekt på platsen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har granskat ärendet och har inget att erinra mot en nyetablering. Berörda grannar har i skrivelse daterad 28 juni 2012 fått information om bygglovansökan. Ingen erinran mot ansökan har inkommit. 1. Bygglov beviljas samt fastställs de ritningar som legat till grund för lovet. 2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mattias Thörner Öcken Storåsen Säffle 3. Avgiften för bygglovet fastställs till kronor. (Faktura skickas separat). Upplysningar 1. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. 2. Tekniskt samråd krävs. Kontakta miljö- och byggkontoret för bestämmande av tidpunkt. 3. Utstakning krävs (ska utföras av behörig personal). 4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt planoch bygglagen.

6 PROTOKOLL 6(22) 5. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vinner laga kraft. Bilaga Hur man överklagar et delges: - Stefan Lekander Underrättelse om beslutet skickas till: - Henrik Bak, Kärvinge 2:1 - P O Lekander, Eskilsäters-Byn 3:1 - Kent Lekander, Eskilsäters-Byn 3:1 - Karin Madelene Ek, Eskilsäters-Byn 3:8 - Mats Möller, Eskilsäters-Byn 4:3 - Per Anders Möller, Eskilsäters-Byn 4:3 - Mattias Thörner, kontrollansvarig

7 PROTOKOLL 7(22) Mb 99 Dnr Mb Billsvik 2:18, Nybyggnad av fritidshus Ärendebeskrivning Jan-Inge Gustafsson anhåller om lov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Billsvik 2:18. Redogörelse Platsen ligger strax utanför strandskyddat område cirka 150 meter från Vänerns strandlinje. beviljade positivt förhandsbesked för fritidshus. Berörda grannar har i skrivelse daterad 27 juni 2012 fått information om bygglovansökan. Ingen erinran mot ansökan har inkommit. 1. Bygglov beviljas samt fastställs de ritningar som legat till grund för lovet. 2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Leif Pettersson Tjädervägen Säffle 3. Avgiften för bygglovet fastställs till kronor (2011-års taxa. Ansökan inkom före 1/7-2011). Upplysningar 1. Tekniskt samråd krävs. Kontakta miljö- och byggkontoret för bestämmande av tidpunkt. 2. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt planoch bygglagen. 3. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vinner laga kraft. Bilaga Hur man överklagar

8 PROTOKOLL 8(22) et delges: - Jan-Inge Gustafsson - Leif Pettersson, kontrollansvarig Underrättelse om beslutet skickas till ägarna av fastigheterna: - Billsvik 2:2 - Billsvik 2:3 - Billsvik 2:13 - Billsvik 2:15 - Billsvik 2:17

9 PROTOKOLL 9(22) Mb 100 Dnr Mb Säffle 6:18, Nybyggnad av båthus Ärendebeskrivning Föreningen för bevarande av bogserbåten Rolf anhåller om lov för nybyggnad av ett båthus på fastigheten Säffle 6:18. Redogörelse Den k-märkta bogserbåten Rolf byggdes 1906 vid Thorskogs mekaniska verkstad och ägs av den ideella föreningen Föreningen för bevarande av bogserbåten Rolf. Enligt gällande detaljplan är aktuellt området planlagt för småbåtshamn. Motivering Båtens stora kulturhistoriska värde och svårigheter att vintertid torrsätta båten får anses motivera behovet av ett båthus placerat i vatten som kan fungera som skyddande täckning. beslutar 1. Bygglov beviljas samt fastställs de ritningar som legat till grund för lovet. 2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mattias Thörner Öcken Storåsen Säffle 3. Avgiften för bygglovet fastställs till kronor. (Faktura skickas separat) Upplysningar 1. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. 2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta miljö- och byggkontoret (tel ) för bestämmande av tidpunkt.

10 PROTOKOLL 10(22) 3. Utstakning av byggnadens läge krävs. 4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen. 5. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vinner laga kraft. Bilaga - Hur man överklagar et delges: - Föreningen för bevarande av bogserbåten Rolf Underrättelse om beslutet till: - Björn Widell, Säffle kommun - Föreningen SäffleBåt - Mattias Thörner, kontrollansvarig

11 PROTOKOLL 11(22) Mb 101 Dnr Mb Rudsbyn 1:68, Nybyggnad av vindskydd Ärendebeskrivning Espen Furuberg anhåller om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett vindskydd på fastigheten Rudsbyn 1:68 Redogörelse för ärendet Vindskyddet avses uppföras nära stranden vid sjön Myrsjön. Vindskyddet avses används av allmänheten för bad och friluftsliv i området. För berört område gäller strandskydd inom 150 meter från strandlinjen. Särskilda skäl För att förbättra allmänhetens möjlighet till bad och friluftsliv i området föreslås vindskyddet placeras på aktuell plats vid Myrsjön. Särskilda skäl för dispens från strandskyddet bedöms därmed finnas. beslutar 1. Bygglov beviljas. 2. Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett vindskydd. 3. bestämmer att som tomtplats får tas i anspråk endast den yta som byggnaden upptar. 4. Avgiften för bygglov och strandskyddsdispensen fastställs till kr. Upplysningar 1. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 2. Strandskyddsdispensen och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

12 PROTOKOLL 12(22) 3. Sökanden görs också uppmärksam på att Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag Länsstyrelsen får del av beslutet. Bilaga Hur man överklagar et delges: Espen Furuberg Underrättelse om beslutet skickas till: - Britta Linnea Almstedt - Sven Rune Rydberg - Länsstyrelsen i Värmland

13 PROTOKOLL 13(22) Mb 102 Dnr Mb Esbjörbyn 1:93, Nybyggnad av transformatorstation Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution AB anhåller om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Esbjörbyn 1:93. Redogörelse för ärendet Planerad transformatorstation avses att uppföras meter från Stora Börs strandlinje. För berört område gäller strandskydd inom 150 meter från strandlinjen samt riksintresse för naturvård. beslutar 1. Bygglov beviljas. 2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte. 3. Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av transformatorstationen eftersom särskilda skäl anses föreligga i och med att åtgärden avser ett angeläget allmänt intresse samt upptar stationen en mycket liten yta. 4. Som tomt för byggnaden får tas i anspråk den del av fastigheten som utgör byggnadens yta. 5. Avgiften för strandskyddsdispensen fastställs till kronor och bygglovet till kronor. Upplysningar 1. s beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

14 PROTOKOLL 14(22) 2. Strandskyddsdispensen och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 3. Sökanden görs också uppmärksam på att Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag Länsstyrelsen får del av beslutet. Bilaga Hur man överklagar et delges: - Vattenfall Eldistribution AB - Länsstyrelsen i Värmland

15 PROTOKOLL 15(22) Mb 103 Dnr Mb Ekonomisk uppgöljning efter juni 2012 miljö- och byggnadsnämnden Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning efter juni 2012 för miljö- och byggnadsnämnden. ser för närvarande ut att redovisa ett överskott med 100 tkr jämfört med budget. Denna prognos bygger på att bostadsanpassningen inte överstiger budget. Enligt de ärenden som idag finns kända kommer budgeterade medel att räcka. Dock kan prognosen snabbt förändras. Prognosen överlämnas av ekonom Håkan Johansson och enhetschef Lasse Westerberg. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni utdrag till Kommunfullmäktige

16 PROTOKOLL 16(22) Mb 104 Dnr Mb Gillberga-Lofterud 1:38, Kålsäters sågverk Upphandling av fortsatt markundersökning Tf Miljö- och hälsoskyddschef informerar att upphandlingen om ny markundersökning är klar. Planering om undersökningen sker i slutet av augusti. har tagit del av informationen.

17 PROTOKOLL 17(22) Mb 105 Dnr Mb Nordic Paper Seffle AB - Ansökan om tillstånd till verksamheten vid anläggningen för tillverkning av sulfitmassa och papper i Säffle kommun Tf Miljö- och hälsoskyddschef informerar om mark- och miljödomstolens domslut från den 19 juni Utsläpp av COD i utgående avloppsvatten får uppgå till högst 9 ton per dygn som årsmedelvärde och inte heller överstiga 11 ton per dygn som månadsmedelvärde. - Utsläppet av suspenderade ämnen bestämt som Susp 70 i utgående avloppsvatten får inte överstiga 150 kg per dygn som årsmedelvärde och inte heller överstiga 180 kg per dygn som månadsmedelvärde. - Utsläppet av totalkväve till vatten får inte överstiga 100 kg per dygn som årsmedelvärde och inte heller överstiga 120 kg per dygn som månadsmedelvärde. - Utsläppet av fosfor till vatten får inte överstiga 10 kg per dygn som årsmedelvärde och inte heller översita 12 kg per dygn som månadsmedelvärde. Om ett månadsmedelvärde i ovanstående villkor överskrids ska bolaget inom 10 dagar efter det att överskridandet konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta samt redogöra för vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som bolaget vidtagit eller ämnar vidta för att undvika ett nytt överskridande. har tagit del av informationen.

18 PROTOKOLL 18(22) Mb 106 Miljö- och byggkontoret presenterar förteckningar över beslut fattade med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning Bygglovärenden Plan- och bygglovingenjörens och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 43/12 Startbesked - Kontrollplan och kvalitetsansvariga Bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 44/12 Slutbesked Plan- och bygglovingenjörens förteckning,. Bilaga 45/12 Miljö- och livsmedelsärenden Tf Miljö- och hälsoskyddschefens förteckning Bilaga 46/12 Egensotning Räddningschefens förteckning, Bilaga 47/12 Räddning Räddningschefens beslut Rtj S Rtj Enligt förteckning, Bilaga 48/12 har tagit del av redovisningen.

19 PROTOKOLL 19(22) Mb 107 Anmälda handlingar Anmälda handlingar enligt förteckning,. Bilaga 49/12 har tagit del av redovisningen.

20 PROTOKOLL 20(22) Mb 108 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegeringsbeslut, dnr Tfnså 2012/289 Ärendebeskrivning Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Gatuchefens beslut Dnr Tfnså 2012/53, 2012/204, 2012/238 och 2012/273. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen utdrag till Teknik och fritidsförvaltningen

21 PROTOKOLL 21(22) Mb 109 Dnr Mb TRAFIKNÄMNDEN Förteckning över delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr Tfnså 2012/290 Ärendebeskrivning Redovisning av beslut enligt fastställd delegeringsordning hos teknik- och fritidsförvaltningen. Parkeringshandläggarens beslut Dnr Tfnså 2012/93, 2012/94, 2012/80, 2012/104, 2012/109, 2012/129, 2012/130, 2012/157, 2012/144, 2012/142, 2012/175, 2012/201, 2012/187, 2012/200, 2012/197, 2012/219, 2012/172, 2012/232 och 2012/233. Trafiknämnden har tagit del av redovisningen utdrag till Teknik- och fritidsförvaltningen.

22 PROTOKOLL 22(22) TRAFIKNÄMNDEN Mb 110 Dnr Mb Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Tfnså 12/292 Ärendebeskrivning Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ärendets beredning I ansökan framgår att sökanden inte själv kör bil. Ansökan gäller således i egenskap av passagerare. sunderlag Parkingenjörens tjänsteskrivelse, Yrkande Agneta Pettersson (C ) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med parkingenjörens förslag. beslutar med stöd av Trafikförordningen (TraF 1998:1276) 13 kap 8 samt Vägverkets Föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindade (VVFS 1999:176) 2 kap 1 att avslå ansökan utdrag till Säffle-Åmål Teknik och fritidsförvaltning, parkingenjören

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer