KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 1 (37) Plats och Tid Konferensrummet Uroxen, Kungsgatan 30, kl Beslutande Mats Thorén (fp) Ordförande, ej ordf Mbn 26 Svante Persson(s) Ordförande Mbn 26 Christian Sundby(m) Erik Palmgren(m) Karl-Olof Lundell(c) Lars Karlsson(kd) Sven Gustavson(s) Göran Mattson(s) Ola Arheimer(v) Lars Gustafsson(m) Ersättare Gert Cordes(c) Ersättare Eva Gustafsson(fp) Ersättare, t o m Bertil Mattsson(s) Ersättare Krister Nyström(s) Ersättare Övriga deltagande Stefan Johansson Tf förvaltningschef Boje Hultman Stadsarkitekt Gerd Nilsson 1:e byggnadsinspektör Pär Anesäter 1:e miljöskyddsinspektör Kirsti Lindemark Jansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lisa Bäcklund Byggnadsinspektör Eddie Persson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Harriette Fahlén-Nordström Nämndsekreterare Utses att justera Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ola Arheimer och Svante Persson Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kl Harriette Fahlén-Nordström Paragrafer Ordförande Justerande Mats Thorén Ola Arheimer Svante Persson Mbn 26 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen protokollet Datum för anslags nedtagande Underskrift Harriette Fahlén-Nordström

2 2 (37) Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första nämndsammanträde och riktade ett särskilt välkommen till allmänheten, pressen och Mats Ernvik som ska redovisa sitt arbete gällande ett register för äldre husnamn i Kristinehamn, som han har tänkt sig ska publiceras på kommunens hemsida

3 3 (37) Mbn 1 Rapport om äldre husnamn mm Mats Ernvik förevisar ett bildspel och informerar om sitt forskningsarbete med att ta fram ett register över äldre husnamn och placeringen av desamma. Förr användes dessa namn som adresser berättar Mats men numera har husnamnen enbart ett kulturellt värde. Ett exempel på husnamn kan vara Agneslund osv. Hans avsikt är att registret ska kunna visas på kommunens hemsida. Det är husen utanför Staketgatorna som han har kartlagt. Han tackade Miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen och Bildarkivet för hjälpen med namnfrågorna och erhållandet av kartor. Ordföranden tackade för ett intressant och givande föredrag och önskade lycka till med publiceringen på hemsidan. s beslut Efter informationen frångås ärendet

4 4 (37) Mbn 2 s arbetsutskott fattade beslut den 19 januari 2005 Från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har inkommit delegationsbeslut omfattande 1-4. s beslut Besluten läggs till handlingarna

5 5 (37) Mbn 3 Delegationsbeslut Miljö- och hälsoskydd Lasse Hagerö Kirsti Lindemark Jansson Eddie Persson Britt Carlsson Stefan Johansson 9. Stadsbyggnad A /04, A 1/05, B 28/04, K /04, S /04. s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna

6 6 (37) Mbn 4 Information, offentlig Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eddie Persson förevisar ett bildspel gällande regleringen av sjön Stora Vilången samt badvattenkvaliteten i Kvarndammen. Försök till att utreda regleringen av Stora Vilången har gjorts vid ett flertal tillfällen under åren men då förhållandena är komplicerade har man aldrig kommit fram till vad som gäller. Sjön har utflöde i norr åt Kväggen och i söder mot Vassgårdasjön och Kristinehamns stadskärna. Ola Arheimer upplyser om händelser för omkring 20 år sedan då man stängt avrinningen norrut med en permanent fördämning och då någon därefter grävt ett dike i våtmarken syd-ost om fördämningen för att ånyo åstadkomma ett flöde norrut. Eddie Persson konstaterar att det kan bli mycket svårt att återupprätta en kontrollerad reglering av sjön då en uppenbar konflikt råder om vartåt vattnet ska rinna. Bävern har för närvarande den största rollen vad gäller regleringen av vattendraget. Åtgärder som ökad jakt och trumläggning genom bäverdammar bör utföras för att säkerställa konstant flöde söderut. Angående badvattnet i sjön Kvarndammen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens årliga sommarprovtagningar visat att kvaliteten blivit allt sämre de senaste åren. En utredning om hur vattenflödet påverkar bakteriehalterna gjordes av J & W 1995 och gav inte ett förväntat entydigt svar på att ett ökat vattenflöde bidrar till utspädning och därmed lägre bakterieantal per volymenhet. En avloppsinventering utfördes av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med början Ett antal enskilda avlopp åtgärdades i samband med denna inventering. Eddie Persson konstaterar att en ny avloppsinventering inte är aktuell då resurser saknas. Enstaka vattenprover för att ringa in punktutsläpp anses som mera rimliga. Han föreslår slutligen att en våtmark anläggs så långt ner i systemet som möjligt och helst då där jordbruksmarken möter skogsmarken vid Hedhult. Denna våtmark skulle då ta upp bakterier från de flesta enskilda avloppen och även djurbesättningarna uppströms. Våtmarken skulle också utgöra en vacker naturplats i vår kommun på en plats där mycket friluftsfolk rör sig. Vidare anser Eddie Persson att dammen vid Sågarbo bör grävas ur för att fungera som sedimentationsbassäng för Kvarndammen. Detta skulle också leda till att vattnets uppehållstid förlängs och att ytterligare bakteriereduktion kan ske. Eddie Perssons PM daterat 3 februari 2005, bilaga Mbn 4/04. Ordföranden tackar för ett informativt föredrag och hoppas det kommer att finnas en bra lösning på ett gammalt problem. Forts.

7 7 (37) Mbn 4, forts. Lisa Bäcklund informerar om det nya diariesystemet LEX som skall ersätta förvaltningens befintliga diariesystem, som är särskilt anpassat till byggfrågor och som heter WinBär (Windows bygglovsärenderegistrering). Ledamöterna får ta del av ärendelistor från båda registren. LEX ska införas inom kommunens samtliga förvaltningar. Då inget färdigt system för bygglovshantering fanns med i programmet från början, innebär det att tjänstemännen själva får lägga upp vad som ska finnas med i diarieregistret gällande förvaltningens specifika frågor. Detta uppfattar tjänstemännen inom förvaltningen som mindre bra, då det för med sig en hel del extra arbete. Ordföranden lovade ta med förvaltningens synpunkter till IT-avdelningen. Ett tack framfördes för informationen. s beslut Efter informationen frångås ärendena

8 8 (37) Mbn 5 Kurser, konferenser Boje Hultman informerar om sitt förslag på studiebesök i Växjö och Karlskrona som han föreslår ska äga rum den juni Studieresan innehåller 3 olika teman; Träteknik i husbyggande, Växjö, Omvandling av ett mentalsjukhus, Gullberna Park, Karlskrona och Bostäder nära vatten, Stumholmen, Karlskrona. Ett förslag på program framlades inför nämnden och en diskussion följde varvid det konstaterades att nämnden var intresserad av att åka på nämnda studieresa och att tjänstemännen vid förvaltningen skulle tillfrågas om intresse finns att följa med. Preliminär anmälan bör ske snarast till Boje Hultman om intresse finns, då husrum skall preliminärbokas. s beslut Nämnden godkänner programmet för studieresan och godkänner att nämnden och förvaltningen får åka på studieresa till Växjö och Karlskrona Reservation Erik Palmgren(m) reserverar sig mot beslutet.

9 9 (37) Mbn 6 Revisorernas övergripande granskning år 2005 Ärendet diskuterades och det beslutades att återkomma till detsamma nästa sammanträde. Revisorerna inbjuder till möte den 10 mars 2005 kl. 17 i Uroxen. s beslut Ärendet återupptas vid arbetsutskottets och nämndens möten i februari

10 10 (37) Mbn 7 Verksamhetsmål Tjänsteskrivelse daterad 23 november s beslut Ärendet återremitteras för att behandlas ytterligare

11 11 (37) Exp: Ekonomi Förv. Mbn 8 Budget 2004 bokslut/årsberättelse 2004 Tf förvaltningschefen Stefan Johansson informerar om ärendet och berättar bland annat att vi klarat av sparmålet med råge. Nya tjänster önskas inrättas under åren inom förvaltningen. Vi har större intäkter än budgeterat. Yttranden Förvaltningschefens tjänsteskrivelse/redovisning daterad 25 januari Bilaga Mbn 8. s beslut Nämnden godkänner redovisningen av utfallet för 2004 med reservation att siffrorna kan ändras något till dess att de redovisas vidare inom kommunen liksom att verksamhetsredovisningen och den framtidsinriktade bilden kan förändras något till nämndens planerade verksamhets- och måldiskussion i februari

12 12 (37) Mbn 9 Attestanter för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Yttrande Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari Attestlista 1 a och 1 b daterade 14 december Bilaga Mbn 9. Denna lista ersätter tidigare attestantlista Mbn 87, s beslut Nämnden godkänner bifogade attestförteckning

13 13 (37) Exp: Personal Förv. Stadsarkitekten Mbn 10 Entledigande av stadsarkitektstjänsten Yttrande Stadsarkitektens skrivelse daterad 17 december Nämnden beslutar entlediga stadsarkitektstjänsten den 31 mars Nämnden uttalar ett stort tack till Boje Hultman för hans utomordentligt fina arbete i kommunen och beklagar att sejouren blev så kort. Entledigandet sker på egen begäran. s beslut Nämnden beslutar entlediga stadsarkitektstjänsten hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 31 mars

14 14 (37) Exp: Kf Ekonomi Förv. Tj.män Mbn 11 Taxa för kopior av allmänna handlingar, kartor mm Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Då taxan inte har ändrats på många år gäller den nya från och med att beslutet har vunnit laga kraft. s beslut Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar, kartor mm, antas för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Taxan gäller från det datum som kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft

15 15 (37) Mbn 12 Exp: Västanås Gård IFO, Jerndry Projektanställning tillsynsman Varnumsvikens inre samt Natursk.för Rapport Rastande fåglar vid Varnumsvikens inre delar 2004 (Brunsell) Lst: Naturvård, Yttranden Lantbruksenh., Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari Kulturmiljö Lars-Peter Janssons rapport enligt rubricerade. Fk, J Ljung Allservice Ola Arheimer rapporterar att arbetet utförts mycket tillfredsställande. Personal Han framför ett varmt tack till alla inblandade parter. Ekonomi Janssons rapport är mycket utförlig med tabeller och karta och berättar bland annat om att ett tjugotal sällsynta fåglar rastat vid Varnumsvikens inre. Metod och tidpunkter förklaras ingående och det förklaras att den blåa bård, som nu kommit fram vid skötselarbetet, som består av en öppen vattenyta mellan vassen och strandängen är livsviktig för rastande och häckande våtmarksfåglar. s beslut Nämnden anställer Lars-Peter Jansson som tillsynsman under tiden 1/1-31/ Lars-Peter Janssons rapport Rastande fåglar vid Varnumsvikens inre delar 2004 godkänns och läggs till handlingarna

16 16 (37) Exp: Ks Skogsvårdsstyrelsen, Krh, K-d Mbn 13 Biotopskydd för kommunägda nyckelbiotoper Yttrande Ola Arheimers skrivelse daterad 9 januari 2005 med bilaga: Förvaltningschefens PM2 daterad 25 november Ola Arheimer redogör för ärendet. s beslut Med anledning av att allt förarbete är färdigt, anhåller nämnden att kommunstyrelsen ger Skogsvårdsstyrelsen i uppdrag att införa biotopskydd för de av kommunen ägda nyckelbiotoperna. kan medverka i samrådet med Skogsvårdsstyrelsen rörande biotopskyddsbestämmelsernas utformning

17 17 (37) Mbn 14 Information s beslut Utgår, ingen information fanns att ge

18 18 (37) Mbn 15 Exp: Plan Flodhästen 8 Sv Handel Ärende Antagande enkelt planförfarande. Stadsarkitekten redogör för ärendet och föreslår nämnden att anta förslaget. Planen har ändrats från bilservice till att även tillåta handel. Yttranden Stadsbyggnads tjänsteskrivelser, Särskilt utlåtande daterad 11 januari 2005 och Antagandehandlingar daterad 19 oktober s beslut Nämnden antar förslaget till detaljplan Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

19 19 (37) Exp: Plan Mbn 16 Detaljplan för del av Marieberg 1:2 (Norra Marieberg) Ärende Detaljplan för del av Marieberg 1:2. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Programsamråd daterad 21 januari Stadsarkitekten redogör för planarbetets fortskridande. Ola Arheimer informerar, på grund av ställd fråga, om vilka fågelarter som finns i området. s beslut Att utforma en formell detaljplan samt genomföra samråd

20 20 (37) Mbn 17 Exp: Sökanden, rek+mb Nore 1:40 Lst.3 v. Lsk Ärendet Bygglov i efterhand för inglasning av uterum. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 17 december Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för del av Nore 1:35 m fl, Ölme, som vann laga kraft Undantag från bygglovsplikten gäller för en- och tvåbostadshus, bl a avseende skärmtak i anslutning till bostadshuset, om skärmtaket inte är större än 12,0 m 2. ( 8 kap 4 Plan- och bygglagen) Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap11 Plan- och bygglagen) I 10 kap Plan- och bygglagen finns bestämmelser om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande mm. Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov skall byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd tas till överläggning i sammanträde med nämnden. Kommunikation Tjänsteskrivelsen sänds för kommunikation till sökanden. s beslut Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas i efterhand. Bygglovsavgift tas ut enligt taxa med 600 kronor. Byggnadsavgiften bestäms till 500 kronor. Information Kontrollplan för arbetena krävs inte. Byggnadsavgiften betalas till Länsstyrelsen. Sedan beslutet har vunnit laga kraft sänder Länsstyrelsen ett inbetalningskort Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

21 21 (37) Exp: Mbn 18 Sökanden Granne, rek+mb Del av Hornön 1:5 Ärendet Förhandsbesked för uppförande av byggnad med lokal. beslutade Mbn 120 att meddela strandskyddsdispens och positivt förhandsbesked för uppförande av en ny byggnad med lokal. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det överklagade beslutet i den del som gäller förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen och visade ärendet i den delen åter till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen avvisade överklagandet i den del som gäller strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Hornön är belägen i norra Vänerskärgården. Sökanden önskar uppföra en byggnad med två våningar där bottenplanet är ett samlingsrum och det övre planet kommer att inredas med några gästrum. Byggnaden placeras i anslutning till brukningscentrum med bostadshus och uthus på fastigheten. Byggnadsarean är ca 80 m 2. Sökanden har tidigare inlämnat Affärsplan för Hornön 1:5, upprättad mars Där sägs bland annat i sammanfattning att Hornön 1:5 är en jordbruksfastighet, att på fastigheten kommer sökanden att bedriva verksamhet som ett familjeföretag med tre affärsområden; - Turism och teambildning, aktiviteter med inriktning mot naturen - Jord- och skogsbruk - Fiske, jakt och fiskodling Yttranden Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 12 januari Ägaren till Hornön 1:1, har inkommit med yttrande Denne befarar att sökanden genom att fullfölja sin affärsidé kommer att förstöra djurlivet och skogen som finns på fastigheten, som gränsar till Hornön 1:5. Ägaren till Hornön 1:1 anser att sökanden har visat att han inte respekterar och vårdar djurlivet på Hornön. Vidare befarar ägaren till Hornön 1:1 att trafiken till den båthamn som används av resande till ön kommer att öka så att den blir störande för en del fritidsfastigheter vid vägen. Yttrandet sänds för kännedom till sökanden. Forts.

22 22 (37) Mbn 18, forts. Enligt Länsstyrelsens beslut har sökanden i skrivelse uppgett att verksamheten som han avser att bedriva på fastigheten kommer att i största möjliga mån ta hänsyn till närliggande grannars/markägares önskemål och krav. Han avser vidare att vårda och respektera fågellivet kring Hornön i samma grad som nu. Gällande bestämmelser Vänern med öar och strandområden är av riksintresse avseende natur- och kulturvärden i områdena. Turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. (3 och 4 kap miljöbalken ) Strandskydd råder på Hornön. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. s beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsbestämning har vunnit laga kraft. Enligt gällande översiktsplan ingår Hornön i område för naturvård. För platsen gäller de generella reglerna i Plan- och bygglagen. Kommunikation Förslaget till nämndens beslut har kommunicerats med sakägarna. s beslut Som förhandsbesked förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. Genom detta beslut tar inte nämnden ställning till andra planerade åtgärder enligt Affärsplan mars Villkor för att bygglov ska kunna beviljas Byggnaden får fasadbeklädnad av trä. Fönstren är försedda med mittpost alternativt spröjs. Toaletter och hygienrum anordnas för besökande. För avloppsanläggning skall s tillstånd inhämtas. Forts.

23 23 (37) Mbn 18, forts. Information Tillståndet är bindande vid ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. ( 8 kap 34 Planoch bygglagen )

24 24 (37) Mbn 19 Exp: Sökanden Elöverkänsl.för Gnejsen 2 Lsk Site-ID D Koordinater: X = , Y = Ärendet Bygglov för att uppföra telekommunikationsanläggning. Enligt ansökan uppförs ett 54 meter högt torn samt två teknikbyggnader om ca 5,6 m 2 byggnadsarea vardera. Anläggningen uppförs i den sydöstra delen av kvarteret Gnejsen, ca 150 meter öster om Närkevägen. Närmaste bostadshus är beläget ca 250 meter från anläggningen. Etableringen har kungjorts i lokalpressen och tillsänts sakägare; boende och verksamheter i närområdet. Gällande bestämmelser För platsen gäller detaljplan för ett område vid Bjurtjärnskorset, som fastställdes Enligt planen är kvarteret avsett för handels- och småindustriändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 5,0 meter. Handlingsplan för tredje generationens mobiltelefoni, godkändes av Miljöoch byggnadsnämnden Mbn 49. Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken säger, bland annat, att den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenhet. För all verksamhet skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap 11 Plan- och bygglagen) Yttranden Elöverkänsligas Förening i Kristinehamn och Storfors inkom med yttrande Föreningen anhåller om att kommunen förmår intressenterna att samnyttja befintliga master. Den framför också att en av dess medlemmar arbetar i närheten av planerat torn. Försvarsmaktens yttrande föreligger. Försvarsmakten har inget att erinra mot planerad anläggning. Forts.

25 25 (37) Mbn 19, forts. Skrivelse har inkommit från Elöverkänsligas Förbund i Värmlands län. Förbundet framför bland annat att det kräver att den totala strålningen från mobiltelefonsändare inte blir högre än den redan är där dess medlemmar bor. Elöverkänsligas Förbund i Värmlands län inkom med en skrivelse där förbundet kräver att nämnden avslår alla ansökningar om bygglov för uppförande av telekommunikationsmaster. Förbundet menar att kommunen bör kunna vägra bygglov med hänvisning till miljöbalken. Freiburger Appell, i svensk översättning , har bilagts förbundets skrivelse. Citat: Som etablerade läkare med olika verksamhetsinriktningar - framförallt inom miljömedicin - riktar vi oss till läkarkåren, till politiskt ansvariga för medicin och folkhälsa, såväl som till allmänheten för att uttrycka vår djupa oro för våra medmänniskors hälsa. Från Statens Strålskyddsinstitut föreligger: "Utbyggnad av mobiltelesystem", uppdaterad juni Ulf T. Carlsson inlämnade skrivelse: Angående utbyggnaden av 3G-nätet (UMTS-nätet) i Kristinehamns kommun. Rapport skriven av Ragnar Forshufvud: "Rätt och fel om mikrovågor och mobiltelefoni" inkom Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Berörda enligt Plan- och bygglagen Innan lov lämnas skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, samt känd förening eller organisation av hyresgäster tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om åtgärden ska utföras utanför detaljplanerade områden och inte är en kompletteringsåtgärd. ( Ur 8 kap 22 Plan- och bygglagen ) s beslut Dispens från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Avgifter tas ut i samband med bygglov och bygganmälan enligt taxa med sammanlagt 4080 kronor. Ersättning för annonskostnader tas ut med 2500 kronor. Forts.

26 26 (37) Mbn 19, forts. Information Byggsamråd skall hållas. Kvalitetsansvarig för arbetena skall utses av byggherren. Undertecknad anmälan av kvalitetsansvarig skall lämnas in (9 kap 13 Plan- och bygglagen) Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen). Se även Försvarsmaktens yttrande. Anläggningen skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor, alternativt av annan mätkunnig person med flerårig erfarenhet av utsättning. Den sakkunnige skall kunna godtas av Miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utsättning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare per telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

27 27 (37) Mbn 20 Exp: Sökanden Lsk Hult 1:1 Koordinater: X = , Y = Ärendet Bygglov för nybyggnad av bredbandstorn och teknikbod. Ansökan avser en bredbandsanläggning ca trehundra meter söder om Hultkorset. Enligt ansökan uppförs tornet ca 152 meter väster om Visnums-Kilsvägen, norr om befintlig kraftledning, 34,5 meter från denna. Placeringen av tornet är ändrad efter lokala protester mot det första förslaget. Teknikboden placeras öster om Visnums-Kilsvägen intill en befintlig bod. Tornet är 30 meter högt och placeras i ett skogsområde. Teknikboden utförs med röd träpanel på fasaderna och med tegelrött sadeltak. Boden upptar ca 5,5 m 2. Gällande bestämmelser För området gäller Plan och bygglagens generella bestämmelser. Tornet placeras inom område som omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Området väster om Visnums-Kilsvägen är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. ( 4 kap miljöbalken ) Kommunikation Ärendet har varit utsänt till berörda för eventuella synpunkter. Inga synpunkter har kommit in. Yttranden Länsstyrelsens muntliga samrådsyttrande har inhämtats Skriftligt yttrande väntas inom några dagar. Länsstyrelsen har inga invändningar mot arbetsföretaget med hänsyn till naturmiljön och bedömer att det inte medför någon väsentlig ändring av eller skada på naturmiljön. Planeringsenheten har funnit att arbetsföretaget inte berör några kända fasta fornlämningar. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 13 januari s beslut Bygglov beviljas. Forts.

28 28 (37) Mbn 20, forts. Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Lisa Bäcklund, tele Tornets grundkonstruktion visas. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Anläggningen skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

29 29 (37) Mbn 21 Exp: Sakägaren, rek+mb Uttern 4 Ärendet Tillsyn av port- Vitlager i affärsbyggnad. Intyg över besiktning av port, L utförd av Det Norske Veritas Inspection AB inkom till miljö och byggnadsnämnden. Nytt intyg skulle inkomma senast , men inget intyg har inkommit. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Kommunikation Delegationsbeslut H 4 sändes till sakägaren. Samtal med sakägaren ägde rum Gällande bestämmelser har tillsynsansvar på vissa motordrivna anordningar i byggnadsverk när det gäller skydd för säkerhet och hälsa (SFS 1999:371). s beslut Förelägga Elmodul AB med ett vite på kronor att senast inkomma med ett protokoll över godkänd motordriven port Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

30 30 (37) Exp: Sweco,Tekn. Mbn 22 Sköldpaddan 15 m fl. Anmälan om efterbehandling. Ärendet Tekniska förvaltningen har anmält att man avser utföra efterbehandling av förorenade områden på fastigheterna sköldpaddan 7, 8, 11, 13, och 15. Som underlag för anmälan finns ett PM från Sweco-VBB daterat Bakgrund Tidigare har en miljöteknisk markundersökning utförts liksom en fördjupad riskbedömning. Mbn godkände också i 256/04 förslag på övergripande åtgärdsmål och platsspecifika riktvärden för området. Resultatet av Swecos miljötekniska markundersökning visar att föroreningar i form av metaller och oljeföroreningar (alifater och polyaromatiska kolväten) förekommer i mark och grundvatten inom mindre delar av området. Området planeras att användas för idrottsutövning i en inomhushall. Vidare kommer parkeringsytor att finnas och i viss mån grönytor och träd. Sanering kommer att ske genom schaktning och borttransport till godkänd behandlingsanläggning. Bedömning I stort är ingivet förslag på efterbehandling bra. En del detaljuppgifter saknas dock och kan lämpligen ingå i den saneringsplansplan som bör inges till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan arbetet startar. Saneringsplanen bör bl a innehålla uppgifter om fältkontroll och beräknade volymer liksom kvalitetssäkring, dokumentation och rapportering. Sanering föreslås ske i två områden, punkt 15 tidigare plats för tvätt/triavfettning och punkt 20, tidigare plats för oljecistern. Föroreningen i Punkt 15 hänger eventuellt även ihop med punkt17 och 23 som ligger i närheten. Om så är fallet innebär detta troligen att hela detta område måste saneras. Föreslagna riktvärden gäller ner till 1 meters markdjup. Vid eventuella föroreningar under 1 meters djup bör MKM-riktvärdena gälla. Det är viktigt att notera att all schaktning i området sker med stor vaksamhet och att eventuella påträffade föroreningar måste anmälas till tillsynsmyndigheten. Yttrande Miljö- och hälsoskydds tjänsteskrivelse daterad 4 januari Miljö och byggnadsnämndens beslut Nämnden godtar de föreslagna åtgärderna för efterbehandling under förutsättning att ovan nämnda synpunkter beaktas

31 31 (37) Exp: Mbn 23 Sökanden, rek+mb M o H Säby 6:2 Ärendet Anmälan om bergvärme. Yttrande Miljö- och hälsoskydds tjänsteskrivelse daterad 5 januari Anmälan inkommen avser en planerad 100 m djup bergvärmeanläggning. Köldbärarvätskan består av vatten och 60 liter köldbäraretenol. I köldbäraretanol finns huvudsakligen etanol men även mindre mängder av andra alkoholer. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för Nybble grundvattentäkt. Länsstyrelsen har meddelat skyddsföreskrifter (17 FS 1992:1). Värmepumpsanläggningar regleras inte uttryckligen i skyddsföreskrifterna. Avståndet till vattentäkten (brunnsområdet) är ca 650 m. Marken i området består enligt jordartskartan av isälvsmaterial dvs. ett för vätskor mycket genomsläppligt material. Anmälan har remitterats till Tekniska förvaltningen. Yttrande har inkommit (bilaga, tjänsteskrivelse). Överväganden Tekniska förvaltningen gör i sitt yttrande den bedömningen att anläggande av bergvärmeanläggning inte är förenligt med skyddsföreskriftens 2 och föreskriftens intention om skydd av grundvatten. Som en konsekvens därav avstyrker Tekniska förvaltningen anmälan. I Naturvårdsverkets allmänna råd 90:15 Grundvattentäkter Skyddsområden- Skyddsföreskrifter anges i förslag till Normalskyddsföreskrifter att markvärmeanläggningar (bergvärme inkluderat) inte får anläggas i inre skyddsområde och i yttre skyddsområde endast med tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden och vattentäktsinnehavaren (Tekniska förvaltningen). Eftersom värmepumpsanläggningar inte uttryckligen regleras i skyddsföreskrifterna för Nybble vattentäkt måste bedömningen göras av det aktuella fallet i samband med anmälan. har i ett likartat fall inom yttre skyddsområdet för Bäckhammars vattentäkt avvisat anmälan om bergvärme samt meddelat förbud mot anläggande (MBN 244, ). Mot bakgrund av ovanstående bedömer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att anmälan bör avvisas och förbud mot anläggande meddelas. Förbudet bör omfatta även annan utvinning av värme i mark eller vatten inom skyddsområdet då riskerna härmed kan vara minst lika stora som med bergvärme. Forts.

32 32 (37) Mbn 23, forts. Kommunicering Förslaget till beslut och Tekniska förvaltningens yttrande har kommunicerats med sökanden. Lagstiftning När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett skall enligt 27 SFS 1998:899 den myndighet som handlägger ärendet meddela förelägganden om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Miljö och byggnadsnämnden får med stöd av 9 26 kap. miljöbalken meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken skall efterlevas. s beslut Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Lasse Hagerös förslag: att avvisa föreliggande anmälan enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; att som en konsekvens av detta förbjuda sökanden/ägaren till Säby 6:2 att på fastigheten Säby 6:2 inrätta värmepumpsanläggning för utvinnande av värme ur mark (berg eller jord), ytvatten eller grundvatten Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.00. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen Järnvägsgatan 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Ersättare Margareta Ahlén-Johansson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola Arheimer (v) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Svante Persson(s)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola Arheimer (v) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Svante Persson(s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Konferensrummet, Björnidet, Kungsgatan 30, Kl. 11.00-11.30 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V),

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V), Sida PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer