KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 1 (37) Plats och Tid Konferensrummet Uroxen, Kungsgatan 30, kl Beslutande Mats Thorén (fp) Ordförande, ej ordf Mbn 26 Svante Persson(s) Ordförande Mbn 26 Christian Sundby(m) Erik Palmgren(m) Karl-Olof Lundell(c) Lars Karlsson(kd) Sven Gustavson(s) Göran Mattson(s) Ola Arheimer(v) Lars Gustafsson(m) Ersättare Gert Cordes(c) Ersättare Eva Gustafsson(fp) Ersättare, t o m Bertil Mattsson(s) Ersättare Krister Nyström(s) Ersättare Övriga deltagande Stefan Johansson Tf förvaltningschef Boje Hultman Stadsarkitekt Gerd Nilsson 1:e byggnadsinspektör Pär Anesäter 1:e miljöskyddsinspektör Kirsti Lindemark Jansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lisa Bäcklund Byggnadsinspektör Eddie Persson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Harriette Fahlén-Nordström Nämndsekreterare Utses att justera Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ola Arheimer och Svante Persson Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kl Harriette Fahlén-Nordström Paragrafer Ordförande Justerande Mats Thorén Ola Arheimer Svante Persson Mbn 26 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen protokollet Datum för anslags nedtagande Underskrift Harriette Fahlén-Nordström

2 2 (37) Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första nämndsammanträde och riktade ett särskilt välkommen till allmänheten, pressen och Mats Ernvik som ska redovisa sitt arbete gällande ett register för äldre husnamn i Kristinehamn, som han har tänkt sig ska publiceras på kommunens hemsida

3 3 (37) Mbn 1 Rapport om äldre husnamn mm Mats Ernvik förevisar ett bildspel och informerar om sitt forskningsarbete med att ta fram ett register över äldre husnamn och placeringen av desamma. Förr användes dessa namn som adresser berättar Mats men numera har husnamnen enbart ett kulturellt värde. Ett exempel på husnamn kan vara Agneslund osv. Hans avsikt är att registret ska kunna visas på kommunens hemsida. Det är husen utanför Staketgatorna som han har kartlagt. Han tackade Miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen och Bildarkivet för hjälpen med namnfrågorna och erhållandet av kartor. Ordföranden tackade för ett intressant och givande föredrag och önskade lycka till med publiceringen på hemsidan. s beslut Efter informationen frångås ärendet

4 4 (37) Mbn 2 s arbetsutskott fattade beslut den 19 januari 2005 Från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har inkommit delegationsbeslut omfattande 1-4. s beslut Besluten läggs till handlingarna

5 5 (37) Mbn 3 Delegationsbeslut Miljö- och hälsoskydd Lasse Hagerö Kirsti Lindemark Jansson Eddie Persson Britt Carlsson Stefan Johansson 9. Stadsbyggnad A /04, A 1/05, B 28/04, K /04, S /04. s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna

6 6 (37) Mbn 4 Information, offentlig Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eddie Persson förevisar ett bildspel gällande regleringen av sjön Stora Vilången samt badvattenkvaliteten i Kvarndammen. Försök till att utreda regleringen av Stora Vilången har gjorts vid ett flertal tillfällen under åren men då förhållandena är komplicerade har man aldrig kommit fram till vad som gäller. Sjön har utflöde i norr åt Kväggen och i söder mot Vassgårdasjön och Kristinehamns stadskärna. Ola Arheimer upplyser om händelser för omkring 20 år sedan då man stängt avrinningen norrut med en permanent fördämning och då någon därefter grävt ett dike i våtmarken syd-ost om fördämningen för att ånyo åstadkomma ett flöde norrut. Eddie Persson konstaterar att det kan bli mycket svårt att återupprätta en kontrollerad reglering av sjön då en uppenbar konflikt råder om vartåt vattnet ska rinna. Bävern har för närvarande den största rollen vad gäller regleringen av vattendraget. Åtgärder som ökad jakt och trumläggning genom bäverdammar bör utföras för att säkerställa konstant flöde söderut. Angående badvattnet i sjön Kvarndammen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens årliga sommarprovtagningar visat att kvaliteten blivit allt sämre de senaste åren. En utredning om hur vattenflödet påverkar bakteriehalterna gjordes av J & W 1995 och gav inte ett förväntat entydigt svar på att ett ökat vattenflöde bidrar till utspädning och därmed lägre bakterieantal per volymenhet. En avloppsinventering utfördes av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med början Ett antal enskilda avlopp åtgärdades i samband med denna inventering. Eddie Persson konstaterar att en ny avloppsinventering inte är aktuell då resurser saknas. Enstaka vattenprover för att ringa in punktutsläpp anses som mera rimliga. Han föreslår slutligen att en våtmark anläggs så långt ner i systemet som möjligt och helst då där jordbruksmarken möter skogsmarken vid Hedhult. Denna våtmark skulle då ta upp bakterier från de flesta enskilda avloppen och även djurbesättningarna uppströms. Våtmarken skulle också utgöra en vacker naturplats i vår kommun på en plats där mycket friluftsfolk rör sig. Vidare anser Eddie Persson att dammen vid Sågarbo bör grävas ur för att fungera som sedimentationsbassäng för Kvarndammen. Detta skulle också leda till att vattnets uppehållstid förlängs och att ytterligare bakteriereduktion kan ske. Eddie Perssons PM daterat 3 februari 2005, bilaga Mbn 4/04. Ordföranden tackar för ett informativt föredrag och hoppas det kommer att finnas en bra lösning på ett gammalt problem. Forts.

7 7 (37) Mbn 4, forts. Lisa Bäcklund informerar om det nya diariesystemet LEX som skall ersätta förvaltningens befintliga diariesystem, som är särskilt anpassat till byggfrågor och som heter WinBär (Windows bygglovsärenderegistrering). Ledamöterna får ta del av ärendelistor från båda registren. LEX ska införas inom kommunens samtliga förvaltningar. Då inget färdigt system för bygglovshantering fanns med i programmet från början, innebär det att tjänstemännen själva får lägga upp vad som ska finnas med i diarieregistret gällande förvaltningens specifika frågor. Detta uppfattar tjänstemännen inom förvaltningen som mindre bra, då det för med sig en hel del extra arbete. Ordföranden lovade ta med förvaltningens synpunkter till IT-avdelningen. Ett tack framfördes för informationen. s beslut Efter informationen frångås ärendena

8 8 (37) Mbn 5 Kurser, konferenser Boje Hultman informerar om sitt förslag på studiebesök i Växjö och Karlskrona som han föreslår ska äga rum den juni Studieresan innehåller 3 olika teman; Träteknik i husbyggande, Växjö, Omvandling av ett mentalsjukhus, Gullberna Park, Karlskrona och Bostäder nära vatten, Stumholmen, Karlskrona. Ett förslag på program framlades inför nämnden och en diskussion följde varvid det konstaterades att nämnden var intresserad av att åka på nämnda studieresa och att tjänstemännen vid förvaltningen skulle tillfrågas om intresse finns att följa med. Preliminär anmälan bör ske snarast till Boje Hultman om intresse finns, då husrum skall preliminärbokas. s beslut Nämnden godkänner programmet för studieresan och godkänner att nämnden och förvaltningen får åka på studieresa till Växjö och Karlskrona Reservation Erik Palmgren(m) reserverar sig mot beslutet.

9 9 (37) Mbn 6 Revisorernas övergripande granskning år 2005 Ärendet diskuterades och det beslutades att återkomma till detsamma nästa sammanträde. Revisorerna inbjuder till möte den 10 mars 2005 kl. 17 i Uroxen. s beslut Ärendet återupptas vid arbetsutskottets och nämndens möten i februari

10 10 (37) Mbn 7 Verksamhetsmål Tjänsteskrivelse daterad 23 november s beslut Ärendet återremitteras för att behandlas ytterligare

11 11 (37) Exp: Ekonomi Förv. Mbn 8 Budget 2004 bokslut/årsberättelse 2004 Tf förvaltningschefen Stefan Johansson informerar om ärendet och berättar bland annat att vi klarat av sparmålet med råge. Nya tjänster önskas inrättas under åren inom förvaltningen. Vi har större intäkter än budgeterat. Yttranden Förvaltningschefens tjänsteskrivelse/redovisning daterad 25 januari Bilaga Mbn 8. s beslut Nämnden godkänner redovisningen av utfallet för 2004 med reservation att siffrorna kan ändras något till dess att de redovisas vidare inom kommunen liksom att verksamhetsredovisningen och den framtidsinriktade bilden kan förändras något till nämndens planerade verksamhets- och måldiskussion i februari

12 12 (37) Mbn 9 Attestanter för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Yttrande Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari Attestlista 1 a och 1 b daterade 14 december Bilaga Mbn 9. Denna lista ersätter tidigare attestantlista Mbn 87, s beslut Nämnden godkänner bifogade attestförteckning

13 13 (37) Exp: Personal Förv. Stadsarkitekten Mbn 10 Entledigande av stadsarkitektstjänsten Yttrande Stadsarkitektens skrivelse daterad 17 december Nämnden beslutar entlediga stadsarkitektstjänsten den 31 mars Nämnden uttalar ett stort tack till Boje Hultman för hans utomordentligt fina arbete i kommunen och beklagar att sejouren blev så kort. Entledigandet sker på egen begäran. s beslut Nämnden beslutar entlediga stadsarkitektstjänsten hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 31 mars

14 14 (37) Exp: Kf Ekonomi Förv. Tj.män Mbn 11 Taxa för kopior av allmänna handlingar, kartor mm Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Då taxan inte har ändrats på många år gäller den nya från och med att beslutet har vunnit laga kraft. s beslut Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar, kartor mm, antas för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Taxan gäller från det datum som kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft

15 15 (37) Mbn 12 Exp: Västanås Gård IFO, Jerndry Projektanställning tillsynsman Varnumsvikens inre samt Natursk.för Rapport Rastande fåglar vid Varnumsvikens inre delar 2004 (Brunsell) Lst: Naturvård, Yttranden Lantbruksenh., Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari Kulturmiljö Lars-Peter Janssons rapport enligt rubricerade. Fk, J Ljung Allservice Ola Arheimer rapporterar att arbetet utförts mycket tillfredsställande. Personal Han framför ett varmt tack till alla inblandade parter. Ekonomi Janssons rapport är mycket utförlig med tabeller och karta och berättar bland annat om att ett tjugotal sällsynta fåglar rastat vid Varnumsvikens inre. Metod och tidpunkter förklaras ingående och det förklaras att den blåa bård, som nu kommit fram vid skötselarbetet, som består av en öppen vattenyta mellan vassen och strandängen är livsviktig för rastande och häckande våtmarksfåglar. s beslut Nämnden anställer Lars-Peter Jansson som tillsynsman under tiden 1/1-31/ Lars-Peter Janssons rapport Rastande fåglar vid Varnumsvikens inre delar 2004 godkänns och läggs till handlingarna

16 16 (37) Exp: Ks Skogsvårdsstyrelsen, Krh, K-d Mbn 13 Biotopskydd för kommunägda nyckelbiotoper Yttrande Ola Arheimers skrivelse daterad 9 januari 2005 med bilaga: Förvaltningschefens PM2 daterad 25 november Ola Arheimer redogör för ärendet. s beslut Med anledning av att allt förarbete är färdigt, anhåller nämnden att kommunstyrelsen ger Skogsvårdsstyrelsen i uppdrag att införa biotopskydd för de av kommunen ägda nyckelbiotoperna. kan medverka i samrådet med Skogsvårdsstyrelsen rörande biotopskyddsbestämmelsernas utformning

17 17 (37) Mbn 14 Information s beslut Utgår, ingen information fanns att ge

18 18 (37) Mbn 15 Exp: Plan Flodhästen 8 Sv Handel Ärende Antagande enkelt planförfarande. Stadsarkitekten redogör för ärendet och föreslår nämnden att anta förslaget. Planen har ändrats från bilservice till att även tillåta handel. Yttranden Stadsbyggnads tjänsteskrivelser, Särskilt utlåtande daterad 11 januari 2005 och Antagandehandlingar daterad 19 oktober s beslut Nämnden antar förslaget till detaljplan Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

19 19 (37) Exp: Plan Mbn 16 Detaljplan för del av Marieberg 1:2 (Norra Marieberg) Ärende Detaljplan för del av Marieberg 1:2. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Programsamråd daterad 21 januari Stadsarkitekten redogör för planarbetets fortskridande. Ola Arheimer informerar, på grund av ställd fråga, om vilka fågelarter som finns i området. s beslut Att utforma en formell detaljplan samt genomföra samråd

20 20 (37) Mbn 17 Exp: Sökanden, rek+mb Nore 1:40 Lst.3 v. Lsk Ärendet Bygglov i efterhand för inglasning av uterum. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 17 december Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för del av Nore 1:35 m fl, Ölme, som vann laga kraft Undantag från bygglovsplikten gäller för en- och tvåbostadshus, bl a avseende skärmtak i anslutning till bostadshuset, om skärmtaket inte är större än 12,0 m 2. ( 8 kap 4 Plan- och bygglagen) Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap11 Plan- och bygglagen) I 10 kap Plan- och bygglagen finns bestämmelser om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande mm. Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov skall byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd tas till överläggning i sammanträde med nämnden. Kommunikation Tjänsteskrivelsen sänds för kommunikation till sökanden. s beslut Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas i efterhand. Bygglovsavgift tas ut enligt taxa med 600 kronor. Byggnadsavgiften bestäms till 500 kronor. Information Kontrollplan för arbetena krävs inte. Byggnadsavgiften betalas till Länsstyrelsen. Sedan beslutet har vunnit laga kraft sänder Länsstyrelsen ett inbetalningskort Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

21 21 (37) Exp: Mbn 18 Sökanden Granne, rek+mb Del av Hornön 1:5 Ärendet Förhandsbesked för uppförande av byggnad med lokal. beslutade Mbn 120 att meddela strandskyddsdispens och positivt förhandsbesked för uppförande av en ny byggnad med lokal. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen beslutade att upphäva det överklagade beslutet i den del som gäller förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen och visade ärendet i den delen åter till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen avvisade överklagandet i den del som gäller strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Hornön är belägen i norra Vänerskärgården. Sökanden önskar uppföra en byggnad med två våningar där bottenplanet är ett samlingsrum och det övre planet kommer att inredas med några gästrum. Byggnaden placeras i anslutning till brukningscentrum med bostadshus och uthus på fastigheten. Byggnadsarean är ca 80 m 2. Sökanden har tidigare inlämnat Affärsplan för Hornön 1:5, upprättad mars Där sägs bland annat i sammanfattning att Hornön 1:5 är en jordbruksfastighet, att på fastigheten kommer sökanden att bedriva verksamhet som ett familjeföretag med tre affärsområden; - Turism och teambildning, aktiviteter med inriktning mot naturen - Jord- och skogsbruk - Fiske, jakt och fiskodling Yttranden Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 12 januari Ägaren till Hornön 1:1, har inkommit med yttrande Denne befarar att sökanden genom att fullfölja sin affärsidé kommer att förstöra djurlivet och skogen som finns på fastigheten, som gränsar till Hornön 1:5. Ägaren till Hornön 1:1 anser att sökanden har visat att han inte respekterar och vårdar djurlivet på Hornön. Vidare befarar ägaren till Hornön 1:1 att trafiken till den båthamn som används av resande till ön kommer att öka så att den blir störande för en del fritidsfastigheter vid vägen. Yttrandet sänds för kännedom till sökanden. Forts.

22 22 (37) Mbn 18, forts. Enligt Länsstyrelsens beslut har sökanden i skrivelse uppgett att verksamheten som han avser att bedriva på fastigheten kommer att i största möjliga mån ta hänsyn till närliggande grannars/markägares önskemål och krav. Han avser vidare att vårda och respektera fågellivet kring Hornön i samma grad som nu. Gällande bestämmelser Vänern med öar och strandområden är av riksintresse avseende natur- och kulturvärden i områdena. Turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. (3 och 4 kap miljöbalken ) Strandskydd råder på Hornön. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. s beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsbestämning har vunnit laga kraft. Enligt gällande översiktsplan ingår Hornön i område för naturvård. För platsen gäller de generella reglerna i Plan- och bygglagen. Kommunikation Förslaget till nämndens beslut har kommunicerats med sakägarna. s beslut Som förhandsbesked förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. Genom detta beslut tar inte nämnden ställning till andra planerade åtgärder enligt Affärsplan mars Villkor för att bygglov ska kunna beviljas Byggnaden får fasadbeklädnad av trä. Fönstren är försedda med mittpost alternativt spröjs. Toaletter och hygienrum anordnas för besökande. För avloppsanläggning skall s tillstånd inhämtas. Forts.

23 23 (37) Mbn 18, forts. Information Tillståndet är bindande vid ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. ( 8 kap 34 Planoch bygglagen )

24 24 (37) Mbn 19 Exp: Sökanden Elöverkänsl.för Gnejsen 2 Lsk Site-ID D Koordinater: X = , Y = Ärendet Bygglov för att uppföra telekommunikationsanläggning. Enligt ansökan uppförs ett 54 meter högt torn samt två teknikbyggnader om ca 5,6 m 2 byggnadsarea vardera. Anläggningen uppförs i den sydöstra delen av kvarteret Gnejsen, ca 150 meter öster om Närkevägen. Närmaste bostadshus är beläget ca 250 meter från anläggningen. Etableringen har kungjorts i lokalpressen och tillsänts sakägare; boende och verksamheter i närområdet. Gällande bestämmelser För platsen gäller detaljplan för ett område vid Bjurtjärnskorset, som fastställdes Enligt planen är kvarteret avsett för handels- och småindustriändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 5,0 meter. Handlingsplan för tredje generationens mobiltelefoni, godkändes av Miljöoch byggnadsnämnden Mbn 49. Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken säger, bland annat, att den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenhet. För all verksamhet skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap 11 Plan- och bygglagen) Yttranden Elöverkänsligas Förening i Kristinehamn och Storfors inkom med yttrande Föreningen anhåller om att kommunen förmår intressenterna att samnyttja befintliga master. Den framför också att en av dess medlemmar arbetar i närheten av planerat torn. Försvarsmaktens yttrande föreligger. Försvarsmakten har inget att erinra mot planerad anläggning. Forts.

25 25 (37) Mbn 19, forts. Skrivelse har inkommit från Elöverkänsligas Förbund i Värmlands län. Förbundet framför bland annat att det kräver att den totala strålningen från mobiltelefonsändare inte blir högre än den redan är där dess medlemmar bor. Elöverkänsligas Förbund i Värmlands län inkom med en skrivelse där förbundet kräver att nämnden avslår alla ansökningar om bygglov för uppförande av telekommunikationsmaster. Förbundet menar att kommunen bör kunna vägra bygglov med hänvisning till miljöbalken. Freiburger Appell, i svensk översättning , har bilagts förbundets skrivelse. Citat: Som etablerade läkare med olika verksamhetsinriktningar - framförallt inom miljömedicin - riktar vi oss till läkarkåren, till politiskt ansvariga för medicin och folkhälsa, såväl som till allmänheten för att uttrycka vår djupa oro för våra medmänniskors hälsa. Från Statens Strålskyddsinstitut föreligger: "Utbyggnad av mobiltelesystem", uppdaterad juni Ulf T. Carlsson inlämnade skrivelse: Angående utbyggnaden av 3G-nätet (UMTS-nätet) i Kristinehamns kommun. Rapport skriven av Ragnar Forshufvud: "Rätt och fel om mikrovågor och mobiltelefoni" inkom Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Berörda enligt Plan- och bygglagen Innan lov lämnas skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, samt känd förening eller organisation av hyresgäster tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om åtgärden ska utföras utanför detaljplanerade områden och inte är en kompletteringsåtgärd. ( Ur 8 kap 22 Plan- och bygglagen ) s beslut Dispens från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Avgifter tas ut i samband med bygglov och bygganmälan enligt taxa med sammanlagt 4080 kronor. Ersättning för annonskostnader tas ut med 2500 kronor. Forts.

26 26 (37) Mbn 19, forts. Information Byggsamråd skall hållas. Kvalitetsansvarig för arbetena skall utses av byggherren. Undertecknad anmälan av kvalitetsansvarig skall lämnas in (9 kap 13 Plan- och bygglagen) Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen). Se även Försvarsmaktens yttrande. Anläggningen skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor, alternativt av annan mätkunnig person med flerårig erfarenhet av utsättning. Den sakkunnige skall kunna godtas av Miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utsättning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare per telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

27 27 (37) Mbn 20 Exp: Sökanden Lsk Hult 1:1 Koordinater: X = , Y = Ärendet Bygglov för nybyggnad av bredbandstorn och teknikbod. Ansökan avser en bredbandsanläggning ca trehundra meter söder om Hultkorset. Enligt ansökan uppförs tornet ca 152 meter väster om Visnums-Kilsvägen, norr om befintlig kraftledning, 34,5 meter från denna. Placeringen av tornet är ändrad efter lokala protester mot det första förslaget. Teknikboden placeras öster om Visnums-Kilsvägen intill en befintlig bod. Tornet är 30 meter högt och placeras i ett skogsområde. Teknikboden utförs med röd träpanel på fasaderna och med tegelrött sadeltak. Boden upptar ca 5,5 m 2. Gällande bestämmelser För området gäller Plan och bygglagens generella bestämmelser. Tornet placeras inom område som omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Området väster om Visnums-Kilsvägen är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. ( 4 kap miljöbalken ) Kommunikation Ärendet har varit utsänt till berörda för eventuella synpunkter. Inga synpunkter har kommit in. Yttranden Länsstyrelsens muntliga samrådsyttrande har inhämtats Skriftligt yttrande väntas inom några dagar. Länsstyrelsen har inga invändningar mot arbetsföretaget med hänsyn till naturmiljön och bedömer att det inte medför någon väsentlig ändring av eller skada på naturmiljön. Planeringsenheten har funnit att arbetsföretaget inte berör några kända fasta fornlämningar. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 13 januari s beslut Bygglov beviljas. Forts.

28 28 (37) Mbn 20, forts. Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Lisa Bäcklund, tele Tornets grundkonstruktion visas. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Anläggningen skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

29 29 (37) Mbn 21 Exp: Sakägaren, rek+mb Uttern 4 Ärendet Tillsyn av port- Vitlager i affärsbyggnad. Intyg över besiktning av port, L utförd av Det Norske Veritas Inspection AB inkom till miljö och byggnadsnämnden. Nytt intyg skulle inkomma senast , men inget intyg har inkommit. Yttrande Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 11 januari Kommunikation Delegationsbeslut H 4 sändes till sakägaren. Samtal med sakägaren ägde rum Gällande bestämmelser har tillsynsansvar på vissa motordrivna anordningar i byggnadsverk när det gäller skydd för säkerhet och hälsa (SFS 1999:371). s beslut Förelägga Elmodul AB med ett vite på kronor att senast inkomma med ett protokoll över godkänd motordriven port Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

30 30 (37) Exp: Sweco,Tekn. Mbn 22 Sköldpaddan 15 m fl. Anmälan om efterbehandling. Ärendet Tekniska förvaltningen har anmält att man avser utföra efterbehandling av förorenade områden på fastigheterna sköldpaddan 7, 8, 11, 13, och 15. Som underlag för anmälan finns ett PM från Sweco-VBB daterat Bakgrund Tidigare har en miljöteknisk markundersökning utförts liksom en fördjupad riskbedömning. Mbn godkände också i 256/04 förslag på övergripande åtgärdsmål och platsspecifika riktvärden för området. Resultatet av Swecos miljötekniska markundersökning visar att föroreningar i form av metaller och oljeföroreningar (alifater och polyaromatiska kolväten) förekommer i mark och grundvatten inom mindre delar av området. Området planeras att användas för idrottsutövning i en inomhushall. Vidare kommer parkeringsytor att finnas och i viss mån grönytor och träd. Sanering kommer att ske genom schaktning och borttransport till godkänd behandlingsanläggning. Bedömning I stort är ingivet förslag på efterbehandling bra. En del detaljuppgifter saknas dock och kan lämpligen ingå i den saneringsplansplan som bör inges till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan arbetet startar. Saneringsplanen bör bl a innehålla uppgifter om fältkontroll och beräknade volymer liksom kvalitetssäkring, dokumentation och rapportering. Sanering föreslås ske i två områden, punkt 15 tidigare plats för tvätt/triavfettning och punkt 20, tidigare plats för oljecistern. Föroreningen i Punkt 15 hänger eventuellt även ihop med punkt17 och 23 som ligger i närheten. Om så är fallet innebär detta troligen att hela detta område måste saneras. Föreslagna riktvärden gäller ner till 1 meters markdjup. Vid eventuella föroreningar under 1 meters djup bör MKM-riktvärdena gälla. Det är viktigt att notera att all schaktning i området sker med stor vaksamhet och att eventuella påträffade föroreningar måste anmälas till tillsynsmyndigheten. Yttrande Miljö- och hälsoskydds tjänsteskrivelse daterad 4 januari Miljö och byggnadsnämndens beslut Nämnden godtar de föreslagna åtgärderna för efterbehandling under förutsättning att ovan nämnda synpunkter beaktas

31 31 (37) Exp: Mbn 23 Sökanden, rek+mb M o H Säby 6:2 Ärendet Anmälan om bergvärme. Yttrande Miljö- och hälsoskydds tjänsteskrivelse daterad 5 januari Anmälan inkommen avser en planerad 100 m djup bergvärmeanläggning. Köldbärarvätskan består av vatten och 60 liter köldbäraretenol. I köldbäraretanol finns huvudsakligen etanol men även mindre mängder av andra alkoholer. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för Nybble grundvattentäkt. Länsstyrelsen har meddelat skyddsföreskrifter (17 FS 1992:1). Värmepumpsanläggningar regleras inte uttryckligen i skyddsföreskrifterna. Avståndet till vattentäkten (brunnsområdet) är ca 650 m. Marken i området består enligt jordartskartan av isälvsmaterial dvs. ett för vätskor mycket genomsläppligt material. Anmälan har remitterats till Tekniska förvaltningen. Yttrande har inkommit (bilaga, tjänsteskrivelse). Överväganden Tekniska förvaltningen gör i sitt yttrande den bedömningen att anläggande av bergvärmeanläggning inte är förenligt med skyddsföreskriftens 2 och föreskriftens intention om skydd av grundvatten. Som en konsekvens därav avstyrker Tekniska förvaltningen anmälan. I Naturvårdsverkets allmänna råd 90:15 Grundvattentäkter Skyddsområden- Skyddsföreskrifter anges i förslag till Normalskyddsföreskrifter att markvärmeanläggningar (bergvärme inkluderat) inte får anläggas i inre skyddsområde och i yttre skyddsområde endast med tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden och vattentäktsinnehavaren (Tekniska förvaltningen). Eftersom värmepumpsanläggningar inte uttryckligen regleras i skyddsföreskrifterna för Nybble vattentäkt måste bedömningen göras av det aktuella fallet i samband med anmälan. har i ett likartat fall inom yttre skyddsområdet för Bäckhammars vattentäkt avvisat anmälan om bergvärme samt meddelat förbud mot anläggande (MBN 244, ). Mot bakgrund av ovanstående bedömer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att anmälan bör avvisas och förbud mot anläggande meddelas. Förbudet bör omfatta även annan utvinning av värme i mark eller vatten inom skyddsområdet då riskerna härmed kan vara minst lika stora som med bergvärme. Forts.

32 32 (37) Mbn 23, forts. Kommunicering Förslaget till beslut och Tekniska förvaltningens yttrande har kommunicerats med sökanden. Lagstiftning När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett skall enligt 27 SFS 1998:899 den myndighet som handlägger ärendet meddela förelägganden om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Miljö och byggnadsnämnden får med stöd av 9 26 kap. miljöbalken meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken skall efterlevas. s beslut Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Lasse Hagerös förslag: att avvisa föreliggande anmälan enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; att som en konsekvens av detta förbjuda sökanden/ägaren till Säby 6:2 att på fastigheten Säby 6:2 inrätta värmepumpsanläggning för utvinnande av värme ur mark (berg eller jord), ytvatten eller grundvatten Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. 242-250, 252-258, 260-262 Plats och tid Kl. 11.00-12.00, 60 min Resultat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer