Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Eva Julin Dombrowe (FP) Lars Karlsson (KD) tjänstgörande ersättare för Bo Bengtsson (C) Ersättare Tomas Andersson (S) Vjollca Krasniqi(S) Magnus Wallengren (V) Övriga närvarande Justerare Hans Lundgren, förvaltningschef Mediha Velic Andersson, byggnadsinspektör Kari Hakula, byggnadsinspektör Linda Nilsson, miljöinspektör Lasse Hagerö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 1-8, 15 Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Gunn Stark, nämndsekreterare Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fredagen den 18 januari 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-15 Gunn Stark Ordförande Svante Persson (S) Justerare Anders Zadik (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift Gunn Stark

2 2(19) 1 Fastställelse av föredragningslistan s beslut Föredragningslistan godkänns Föredragningslistan godkänns med följande ändringar och tillägg: MBN 5. Internbudget Extra MBN 10. Mosserud-Niklasdam 1:8. Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus. Utgår MBN 11. Blyet 4. Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus. Extra MBN 12. Långerud 1:38. Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Bäckhammar södra. Extra MBN 13. Krontorp 1:5. Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Bäckhammar norra. Extra MBN 14. Långerud 1:45. Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Långerud. Extra MBN 15. Telefonen 1. Yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om utdömande av vite. Extra

3 3(19) 2 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden s beslut godkänner redovisningarna och lägger meddelandena till handlingarna. Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Se delegeringslistor, ovan. s arbetsutskott den 9 januari 2013, 1.

4 4(19) 3 Information, offentlig s beslut tackar för informationen. Ordföranden Svante Persson (S) informerar Tillsynsman Lars-Peter Janssons rapport Rastande fåglar vid Varnumsvikens inre delar Förvaltningschef Hans Lundgren redovisar rapport om sjukfrånvaro

5 5(19) 4 Revidering av attestförteckning för Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Dnr: Mbn/2012:4 s beslut beslutar att revidera gällande attestförteckning till följd av redovisade personalförändringar Nu gällande attestförteckning (MBN 4, ) för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen behöver revideras till följd av personalförändringar enligt nedan. Sangrid von Zedtwits-Liebenstein, tidigare ordförande för miljö- och byggnadsnämnden har avslutat sitt förtroendeuppdrag och ersätts av nuvarande ordförande Svante Persson. Miguel Gil vid kart- och mätenheten har avslutat sin anställning och ersätts av Peter Christoffersson , MBN 4. Attestförteckning Attestförteckning för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Ekonomiavdelningen

6 6(19) 5 Internbudget 2013 Dnr: Mbn/2013:29 s beslut Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för godkänner förslag till internbudget för Ordinarie verksamhet bedöms klaras utifrån fastlagd budgetram för Kart- och mätverksamheten förväntas få lägre intäkter på grund av färre uppdrag bland annat från Lantmäteriet. Då kostnaden inte kan minskas i samma utsträckning som den förväntade intäktsminskningen behövs ett tillfälligt budgettillskott Även för miljö- och hälsoskydd förväntas lägre intäkter 2013 bland annat inom livsmedelsverksamheten som förväntas få färre extra offentliga kontroller. För 2014 bör de tillfälliga budgetförstärkningarna till kart- och mätverksamheten samt miljö- och hälsoskydd återföras till bygglovsverksamheten då pengarna är avsatta för att finansiera nyanställning av en bygglovsinspektör. Redovisad budgetram för 2013 Sammanställning av 2013 års budget Sammanställning av 2012 års budget Förvaltningschefens tjänsteskrivelse

7 7(19) 6 Kurser, konferenser s beslut tackar för informationen. Ordföranden Svante Persson (S) informerar om olika kursinbjudningar. Region Värmland Kommunal juridik den 12 februari 2012, kl i Karlstads CCC. En kurs i kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som gäller för kommunal verksamhet. Avgiften för konferensen är 1900 kr. Sista anmälningsdag är den 29 januari

8 8(19) 7 Information, ej offentlig s beslut tackar för informationen Ordföranden Svante Persson (S) informerar Förvaltningschef Hans Lundgren informerar om tillsynsplan, kontrollplan och verksamhetsplan. Verksamhetsplan för 2014 som tas av kommunfullmäktige ska vara klar i juni 2013.

9 9(19) 8 Långmarken 2:2 m fl Komplettering av överklagat tillstånd angående uppförande av vindkraftpark till Mark- och miljödomstolen M Dnr: s beslut lämnar följande kompletteringar: Mark- och miljödomstolen har uppfattat det rätt att det är miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun som överklagat ärendet och inte Kristinehamns kommun. är kommunens myndighetsnämnd i miljöbalksfrågor och anser sig ha ett ansvar att bevaka miljö- och naturvårdsfrågor och att följa utvecklingen inom kommunen. Nämnden borde därför ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut genom att tillståndsgiven park ligger geografiskt i Kristinehamns kommun och genom att miljö- och naturvårdsfrågorna berörs. Frågor som berör prövningar enligt miljöbalken där nämnden inte är tillståndsgivande myndighet bör därför också innefattas av rätten att överklaga. anser att beslutet går nämnden emot eftersom aktuellt överklagat tillstånd medger en placering av ett vindkraftverk som ligger utanför det utpekade området som kommunen pekat ut i tillägg till översiktsplan. Kommunen har, precis som mark- och miljödomstolen påpekat, tillstyrkt ansökningsalternativ B enligt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll I beslutet angavs antalet verk och höjden i jämförelse med alternativ A. ställer sig frågande till om placeringen av verk utanför det av kommunen utpekade området har utretts i tillräcklig omfattning. Bolagets bemötande angående Länsstyrelsen i Värmlands förslag till beslut, där aktuellt verk avslås, går ut på att kommunstyrelsen har tillstyrk samtliga placeringar enligt ansökan B. Då nämnden anser att det saknas information i ärendet som styrker att placeringen av aktuellt verk är lämplig anser nämnden att det är dennes skyldighet att bevaka frågan. Beslutet går nämnden emot eftersom det inte går att påvisa att det allmänna intresset för att tillgodose att marken används på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt är infriat. Paragrafen justeras omedelbart forts

10 10(19) 8, forts Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län har lämnat Långmarken Vindkraft AB tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att uppföra en vindkraftpark. Enligt beslut meddelat omfattar tillståndet uppförande och drift av åtta vindkraftverk med en totalhöjd om högst 190 meter. har överklagat beslutet och nu har markoch miljödomstolen förelagt i Kristinehamns kommun att komplettera överklagandet i ett antal frågor. Mark- och miljödomstolens föreläggande till om att inkomma med kompletteringar daterad , M Tillstånd, daterat , enligt miljöbalken till Långmarken Vindkraft AB:s vindkraftpark Långmarken, Dnr , från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län. Vindkraft Kristinehamn Tillägg till översiktsplanen fastställd av KF Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, M , Box Nacka Strand

11 11(19) Mbn/2012:308 9 Gåsen 20 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus s beslut Bygglov med liten avvikelse beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31b PBL För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Kontrollansvarig Adress: Västerlånggatan 33, Kristinehamn Den kontrollansvarige är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap 14 i den upphävda plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är ,40 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Enligt inkommande förslag önskar sökanden bygga ett nytt bostadshus på fastigheten Ansökan Fasadritning Plan- och sektionsritning Anmälan kontrollansvarig Grannyttrande från Gåsen 27, ingen erinran Grannyttrande från Gräsanden 15, med erinran Grannyttrande från Gräsanden 16, med erinran Reviderad fasadritning Situationsplan Markritning Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse forts

12 12(19) 9, forts Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Hur man överklagar, se bifogad skrivelse Beslutsexpediering Sökanden Granne + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Granne + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Granne + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Lokala skattemyndigheten

13 13(19) 10 Mosserud-Niklasdamm 1:8 Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus s beslut Ärendet återföres till förvaltningen för vidare handläggning

14 14(19) Mbn/2012: Blyet 4 Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Kontrollansvarig Adress: Tjärn 255, Skellefteå Den kontrollansvarige är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap 14 i den upphävda plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är ,40 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura skickas separat. Bygglovsansökan avser nybyggnad av byggvaruhus Cheapy med en byggnadsarea på 1700 kvm. Byggnaden innefattar butik, personalutrymmen och kallager. På våning 1 trappa upp finns teknikrum. Tillgänglig toalett är placerad på bottenvåningen i personalutrymmen Ansökan om bygglov Planritning Fasadritning Sektioner Anmälan om kontrollansvarig Situationsplan Yttrande från fastighetsägaren , rev Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse forts

15 15(19) 11 Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Hur man överklagar, se bifogad skrivelse Beslutsexpediering Sökanden Lokala skattemyndigheten

16 16(19) 12 Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Bäckhammar södra, Långerud 1:38 M s beslut Dnr i Kristinehamns kommun yrkar att markoch miljödomstolen avslår överklagandet i mål M i Kristinehamns kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till mark- och miljödomstolen över sökandes överklagade av del av beslut som medgav tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark Bäckhammar södra. Förvaltningens förslag till beslut är att i Kristinehamns kommun bör yrka att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Mark- och Miljödomstolens föreläggande, daterad att inkomma med yttrande över innehållet i överklagandehandlingarna som inkommit från sökanden. Tidigare inlämnade ansökningshandlingar med tillhörande kompletteringar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Mark- och miljödomstolen, M , Box 1104, Nacka Strand

17 17(19) 13 Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Bäckhammar norra, Krontorp 1:5 M beslut Dnr i Kristinehamns kommun yrkar att markoch miljödomstolen avslår överklagandet i mål M i Kristinehamns kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till mark- och miljödomstolen över sökandes överklagade av del av beslut som medgav tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark Bäckhammar norra. Förvaltningens förslag till beslut är att i Kristinehamns kommun bör yrka att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens föreläggande, daterad , att inkomma med yttrande över innehållet i överklagandehandlingarna som inkommit från sökanden. Tidigare inlämnade ansökningshandlingar med tillhörande kompletteringar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Mark- och miljödomstolen, M , Box 1104, Nacka Strand

18 18(19) 14 Yttrande över sökandes överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut att meddela tillstånd för uppförande av vindkraftpark, Långerud, Långerud 1:45 M s beslut Dnr i Kristinehamns kommun yrkar att markoch miljödomstolen avslår överklagandet i mål M i Kristinehamns kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till mark- och miljödomstolen över sökandes överklagade av del av beslut som medgav tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark Långerud. Förvaltningens förslag till beslut är att i Kristinehamns kommun bör yrka att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens föreläggande, daterad , att inkomma med yttrande över innehållet i överklagandehandlingarna som inkommit från sökanden. Tidigare inlämnade ansökningshandlingar med tillhörande kompletteringar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Mark- och miljödomstolen, M , Box 1104, Nacka Strand

19 19(19) 15 Telefonen 1 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om utdömande av vite M :7 s beslut Dnr: antar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelse som eget yttrande. ansökte i hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite till Fastighettelefonen i Kristinehamn AB för utebliven redovisning av PCB-inventering i byggnader på fastigheten Telefonen 1. har nu av Mark- och miljödomstolen förelagts att senast yttra sig över innehållet i handlingar som tillförts ärendet av Altira AB som är moderbolag till Fastighettelefonen i Kristinehamn AB Handlingar från Mark- och miljödomstolen, M : Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, M :7, Box 1070, Vänersborg, skall innehålla kopior av följande handlingar: MBN beslut om yttrande samt tjänsteskrivelse

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-15.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer