Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014"

Transkript

1 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen

2 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret som under den hektiska sommarperioden då Borgholms kommuns invånarantal 20-dubblas. Samhällsbyggnadsnämnden har tre intensiva verksamhetsår, , bakom sig med namnbyte och därmed en ändrad profil mot mer av utvecklingsnämnd och mindre av myndighetsnämnd samt en inriktning mot mer service och dialog och mot mindre av myndighetskontroll. Siktet är inställt på att bidra till att göra Borgholms stad till en av landets bästa småstäder att bo i. Vi vill också satsa vidare på de fyra övriga utvecklingsområdena där fördjupade översiktsplaner tas fram. Dessa fem områden är mycket viktiga för att vända utvecklingen mot tillväxt och ökad invånarantal, och inte minst för att ge stöd till en aktiv och levande landsbygd i hela kommunen. För att lyckas med våra projekt och initiativ behövs medverkan från invånare och delårsboende. Detta kan ske genom stärkt medborgardialog, bra tillgänglighet, god service och ett bra bemötande gentemot alla kommunmedlemmar. Verksamheten ska också kännetecknas av rättsäkerhet och att alla behandlas likvärdigt. Effektiv användning av resurser kräver ett fortsatt nära och gott samarbete mellan beslut och verksamhet, dvs mellan förtroendevalda och tjänstemän. Ett samarbete som grundas på nära dialog, gemensam syn på rollfördelning, respekt, förtroende och tillit. Inom nämnd och förvaltning finns en omfattande kunskap och kompetens som rör hela samhällsbyggnadsområdet, både den nära kontakten med grannar hemma i byn samt välutbildade tjänstemän med god omvärldsbe-vakning och goda specialistkunskaper inom våra verksamhetsområden. Nu tar vi sikte mot nya mål och lägger en grund för nästa treårsperiod, med nya visioner, mål och genomförande av olika åtgärder för utveckling och tillväxt. Våra strategier och mål finns beskrivna i den här strategiska planen för samt i de årliga verksamhetsplanerna för respektive avdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den strategiska planen inklusive sammanfattande styrkort är utarbetad enligt modellen Balanserat styrkort. 2

3 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort Vision Vi ska vara kända för bra service, hög tillgänglighet, positivt bemötande, kvalitet och effektivitet. Verksamhetsidé Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen och ger förutsättningar för företagare och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland Strategier Kund/Brukare God tillgänglighet, tydlig information, bra dialog, uppfyllda servicelöften Utveckling/framtid Hållbar tillväxt, god plan- och markberedskap, kunskap & kompetens Processer/Arbetssätt Effektiva processer, flexibel organisation, strategisk omvärldsbevakning, ständig förbättring Ekonomi Effektiv resursanvändning, ökad andel externa intäkter. Kund/brukarperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Hög service Våra servicelöften Uppnådda Bra tillgänglighet Medborgarenkät Genomförd Gott bemötande SKL-Insikt, NKI-index Genomförd Medborgardialog SKL-Medborgardialog Genomförd Processperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Mätvärde Effektiva processer Förvaltningshandboken Klara rutiner IT-stöd Hög IT-kompetens Jämförelse Kontinuerlig förbättring Mätbara mål Uppfyllda mål Utvecklingsperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Mätvärde Hållbar tillväxt En ökad befolkning Antal invånare Miljömål Aktiviteter Genomförda Strategisk planering Föpar och ny öp Genomförda Samlad samhällsbyggnad Organisationsutredning Genomförd Ekonomiperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Mätvärde Ekonomi i balans Positivt resultat Över/underskott Ökad självfinansiering Ext intäkter/skattemedel kr och % Ökade externa medel Projektmedel och avgifter kr och % Tydliga uppdrag Roll & uppdrag, avtal Klara avtal Uppföljning Tids- och resursuppföljning Tidsrapportering 3

4 Vision Vi ska vara kända för bra service, hög tillgänglighet, positivt bemötande, kvalitet och effektivitet. Borgholms kommun på Öland är en attraktiv kommun med höga natur- och kulturmiljövärden som varje år besöks av ett stort antal delårsboende och andra besökare. Kommunens största utmaning är att vända den nuvarande befolkningsminskningen och få till stånd en stadig tillväxt. Befolkningstillväxt handlar om boende, arbete, utbildning, goda kommunikationer, attraktiv miljö, kultur och fritid och en god kommunal service. Samhällsbyggnadsnämnden använder sina resurser på bästa sätt för att i samverkan med andra uppnå kommunens vision och mål. Verksamhetsidé Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen och ger förutsättningar för företagare och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland Det behövs många olika kompetenser för att bygga ett väl fungerande samhälle, såväl stad som landsbygd. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att planera och bygga en attraktiv, hållbar, trygg och säker miljö för kommunens invånare, delårsboende och besökare. Samhällsbyggnadsnämndens styrmodell Den strategiska planen har tagits fram med hjälp av modellen Balanserat Styrkort. Detta är en modell för styrning och uppföljning som utgår från en gemensam vision, strategier, framgångsfaktorer, indikatorer och mått. Visionen är vår ledstjärna, ett framtida önskvärt tillstånd. Verksamhetsidén beskriver varför verksamheten finns till, dvs Vi ska lösa våra kunders behov genom att göra vad i samverkan med vem? Strategierna visar hur vi ska gå tillväga för att nå visionen. Strategierna visar inriktningen på vårt arbete och därmed övergripande hur våra resurser ska användas. Framgångsfaktorerna konkretiserar strategierna och visar vilka områden som är avgörande och vilka prioriteringar som måste göras för att lyckas med strategierna och nå visionen 4

5 Indikatorer innebär att sätta upp mål och mäta våra avgörande framgångsfaktorer. Mätningarna eller beskrivningarna blir ett sätt att visa vad vi presterar, hur långt vi har kommit och hur vi ska staka ut vägen för vidare färd. Målvärde är utfallet på indikatorerna som kan vara ett tal eller lika gärna en handlingsplan eller tex ett betyg som visar status vid ett visst tillfälle. Handlingsplaner upprättas för att nå målen Verksamheten styrs genom den treåriga Strategiska Verksamhetsplanen samt årliga verksamhetsplaner som tas fram för varje avdelning. Verksamhetsplanerna är verktyg för att kunna prioritera, mäta och följa upp att verksamheten går åt rätt håll och når uppsatta mål. Denna gemensamma styrmodell syftar till att hela organisationen har en samsyn om vad som skapar värden och hur vi ska arbeta för att nå visionen. Den strategiska verksamhetsplanen har fyra perspektiv: Kund/brukare Processer/Arbetssätt Utveckling/Framtid Ekonomi. Avsikten är att verksamheten ska kunna styras och vässas mot fler aspekter än den traditionella ekonomiska. När det blir som bäst finns en god balans mellan de fyra perspektiven. Uppdraget Nämnden ansvarar för detaljplanering, GIS-samordning, byggande, energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljöövervakning och naturvård. Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanering, samt för Hållbar utveckling/agenda 21 genom förvaltningens personal. Kommunstyrelsen ansvarar också för mark & exploatering, markreserv, trafik & kollektivtrafik samt är trafiknämnd. Kommunen har inte någon egen Kart & Gisavdelning utan köper dessa tjänster av Lantmäteriet och Metria. Övergripande mål för Borgholms kommun finns inom fyra avsnitt i Vision 2020: Attraktiva Borgholm 5

6 Företagsamma Borgholm Kreativa Borgholm Hållbara Borgholm Borgholm - staden på landet har en mycket viktig roll att fungera som tillväxtmotor i hela kommunen. Stadens attraktivitet måste förstärkas genom bland annat stadsbyggnadsinsatser och ökat utbud av olika evenemang. En god stad och en god kommun bygger på kunskap och stolthet hos de egna invånarna. Stolthet för den egna bygden är det som gör oss alla till goda ambassadörer för Öland och Borgholms kommun. Ett gott rykte attraherar besökare som sprider vår kommuns unika kvaliteter vidare. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med och följer upp nationella, regionala och lokala miljömål. För perioden prioriterar nämnden miljömålen: Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet Ingen övergödning God bebyggd miljö Giftfri miljö/säkra livsmedel Strategier Kundperspektivet God tillgänglighet, tydlig information, bra dialog, uppfyllda servicelöften Processperspektivet Effektiva processer, flexibel organisation, strategisk omvärldsbevakning, ständig förbättring Utvecklingsperspektivet Hållbar tillväxt, god plan- och markberedskap, kunskap & kompetens Ekonomiperspektivet Effektiv resursanvändning, ökad andel externa intäkter. 6

7 Mål, resultat och uppföljning Kundperspektivet Kunder eller brukare är ett gemensamt begrepp för dem som använder eller tar emot våra tjänster. Vi erbjuder snabb service, säker ärendehantering och korta handläggningstider. Lagar och regler beskriver hur vi får bete oss mot varandra, mot miljön och mot naturen. Vi tar fram plan- och utvecklingsförslag, ger råd och stöd samt genomför tillsyn och kontroll inom Bygga, Bo och Miljö. Kommunmedlemmarnas åsikter är alltid viktiga i vår samhällsplanering och när vi fattar beslut. Människors engagemang och delaktighet är alltid väsentligt för en fungerande demokrati. Därför blir kundperspektivet det viktigaste. Kund/brukarperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Hög service Våra servicelöften Uppnådda Bra tillgänglighet Medborgarenkät Genomförd Gott bemötande SKL-Insikt, NKI-index Genomförd Medborgardialog SKL-Medborgardialog Genomförd Hög service Vi ska ge god service och snabb handläggning som är ett viktigt krav från våra kunder och brukare. Att lyckas med snabb service handlar om kunskap, kompetens och resurser, men också om effektiva processer, nära dialog och att alltid prioritera enkla ärenden som kan ge snabba beslut. Därför har vi satt upp nio servicelöften som vi kommer göra vårt yttersta för att leva upp till. Bra tillgänglighet Vi vill ha aktivt deltagande från våra kunder och brukare. Inflytande förutsätter också tillgänglighet. Som kund eller brukare av våra tjänster finns det ofta behov av att ställa frågor, ge synpunkter, ta del av information eller föra fram klagomål. Gott bemötande Våra kunder och brukare ska vara nöjda med våra tjänster och tala väl om oss och vårt arbete med att nå hög kvalitet i beslut och informationsinsatser. Människors upplevelser av hög kvalitet varierar, bland annat om ett beslut blir positivt eller negativt. Målet är dock alltid att kunden ska få det han eller hon förväntar sig. För att det ska bli möjligt är det viktigt att vi är tydliga med att informera och kommunicera vad som kan erbjudas och vad som är möjligt. Medborgardialog/demokrati För att ta tillvara kraften hos alla människor är det nödvändigt att möta människor på olika sätt och att behandla alla lika. Särskilt viktigt är detta 7

8 när det handlar om människor som har svårare än andra att hävda sin rätt, till exempel på grund av sjukdom, funktionshinder, social utsatthet eller etniskt ursprung. Med en utvecklad medborgardialog får vi bättre underlag för beslut och stärker demokratin genom att människor ser att deras synpunkter och åsikter tas på allvar. Det ska vara lätt att lämna synpunkter eller klagomål. Dessa ska alltid analyseras, följas upp och kommuniceras med berörda. Processperspektivet Vi använder våra resurser på bästa sätt och arbetar alltid med förändring och ständiga förbättringar. Vår verksamhet är till för våra kunder och det är strategiskt viktigt att dessa är nöjda. Vi kartlägger och beskriver våra processer för att hela tiden förenkla och ständigt förbättra dessa. Samarbete, samverkan och helhetstänkande är nödvändigt för att klara de utmaningar, önskemål, förväntningar och lagkrav som vi har på oss. Våra samarbetspartners kan variera beroende på frågeställning och kan handla om samarbete med företag, enskilda, myndigheter eller samarbete inom kommunen eller med andra kommuner. Processperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Mätvärde Effektiva processer Förvaltningshandboken Klara rutiner IT-stöd Hög IT-kompetens Jämförelse Kontinuerlig förbättring Mätbara mål Uppfyllda mål Effektiva processer Vår verksamhet är till för våra kunder. Vi vet vad vi ska göra och vilka tjänster vi erbjuder, genom t ex lagstiftningen eller genom kommunens mål och uppdrag. Men hur vi ska genomföra dessa uppdrag eller genomföra tjänsterna är inte alltid lika tydligt. Genom att kartlägga och beskriva våra processer får vi en bild hur saker och ting hanteras och vilka förbättringar och förenklingar som är möjliga. Vi ser också hur samverkan och samarbete kan förbättras, inte minst inom kommunen. IT-stöd För att vara en liten kommun har vi ett mycket stort antal ärenden, många tillsynsobjekt, eftersatt planberedskap och svag genomförandekapacitet. För att stärka vår förmåga är det av stor vikt att vi har stor IT-kompetens, de bästa programvarorna och ett nära samarbete med IT-avdelningen. Kontinuerlig förbättring Det finns alltid saker som går att vässa och förbättra ännu ett litet stycke. För en liten verksamhet men med ett stort uppdrag är det mycket viktigt att vi kan använda våra begränsade resurser på bästa sätt. För att hela tiden jobba med förbättringar arbetar vi med intern revision av våra processer och rutiner 8

9 Utvecklingsperspektivet Vi arbetar för en attraktiv och hållbar samhällsutveckling som ger möjlighet för företagare och enskilda att utveckla sina verksamheter och förverkliga sina drömmar. I kommunen ska alltid finnas attraktiv och tillgänglig mark för etableringar, åretrunt- eller delårsboende. Vi genomför aktiviteter och följer regelbundet upp arbetet med samhällets miljömål. Utvecklingsperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Hållbar tillväxt En ökad befolkning Antal invånare Miljömål Aktiviteter Genomförda Strategisk planering Föpar och ny öp Genomförda Samlad samhällsbyggnad Organisationsutredning Genomförd Hållbar tillväxt En ökad befolkning är kommunens största utmaning. Vi gör detta möjligt genom god planberedskap, klara tomter och verksamhetsområden samt arbetar med att förbättra kommunikationerna i kommunen. Miljömål Vi ska tillsammans lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dessa till kommande generationer. Därför finns nationella, regionala och lokala miljömål. Vi genomför aktiviteter för att nå de miljömål som är prioriterade i Borgholms kommun. Strategisk planering En god mark- och planberedskap är en förutsättning för att företag och enskilda ska kunna göra investeringar och satsningar i vår kommun. Under 2012 beräknas arbetet med de fem fördjupade översiktsplanerna vara utredda. Detta ger stora förutsättningar för nya detaljplaner som ger plats för bostäder och företag. I samarbete med omgivande kommuner kan detta medverka till att stärka hela Kalmarsundsregionen. Samhällsbyggnad Vi ska ta ett större ansvar och förstärka hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, planering, miljö och byggnation till genomförande och uppföljning. Vilka verksamheter ska tillhöra Samhällsbyggnad och vilka ska fortsätta att samverka med ska utredas. Särskilt bör Mark & exploatering och Kart & Gis analyseras. Ekonomiperspektivet Ekonomi eller hushållning innebär att prioritera bland tillgängliga resurser för att tillgodose önskemål och behov. Vi utnyttjar våra ekonomiska resurser, avgifter, externa intäkter och skattemedel effektivt och ändamålsenligt med syftet att leverera god service som uppfyller 9

10 Borgholms kommuns mål. Ökade drift- och kapitalkostnader inom den avgiftsfinansierade verksamheten ska inte belasta skattebetalarna utan istället företag eller enskilda som har nytta av tjänsterna. Skattemedel ska gå till övrig verksamhet som information, rådgivning, interna och externa utvecklings- och samarbetsprojekt och samverkan med andra. Ekonomiperspektivet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Ekonomi i balans Positivt resultat Över/underskott Ökad självfinansiering Ext intäkter/skattemedel kr och % Ökade externa medel Projektmedel och avgifter kr och % Tydliga uppdrag Roll & uppdrag, avtal Klara avtal Uppföljning Tids- och resursuppföljning Tidsrapportering Ekonomi i balans Vi ska kontinuerligt följa ekonomiskt utfall så att vi kan redovisa ett positivt årligt resultat. Projekt och andra nya aktiviteter som startar ska vara finansierade och konsekvensbeskrivna. Ökad självfinansiering Våra intäkter är avgifter, projektmedel och skattemedel. En stor del av vår verksamhet ska inte finansieras av skattebetalarna utan av de som har nytta av våra tjänster. Kommunens ekonomi är ansträngd och det är knappast möjligt att räkna med mer skattemedel utan istället är verksamheten inriktad verksamheten på att använda dessa medel på bästa möjliga sätt. Avgifterna ska inte vara högre än i andra jämförbara kommuner och vara på självkostnadsnivå. Årliga avgifter för tillsyn och kontroll ska också resultera i regelbundet planerade besök. Ökade externa medel Vi har varit framgångsrika med att söka projektmedel inom bla Lova, Lona och Leader. Ny projekt och nya verksamheter kan vara möjliga att få projektmedel för. Denna ambition ska förstärkas. En förutsättning för att lyckas med projekt är att vi har en bra och förankrad projektplan, samt kunniga och kompetenta projektledare. Tydliga uppdrag Varje medarbetare ska vara väl förtrogen med sina arbetsuppgifter samt ha en känd och accepterad roll- och uppdragsbeskrivning. Med externa uppdragsgivare eller kunder ska vi ha väl kända avtal. Uppföljning Alla projekt, aktiviteter och uppdrag ska följas upp, analyseras och utvärderas. Uppdragsbeskrivningar, tidsdebitering och utfall kan leda till att våra rutiner och mallar för projekt och avtal måste revideras. 10

11

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer