SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009"

Transkript

1 SOMMAR DESIGN KONTORET Effecta

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 5 Fokus och målgrupp 5 Synen på pellets 5 Logistik problemet 6 Pelletsförråd 6 Transport och kostnader 6 Eldstaden 7 05 Konceptförslag 9 Solenergi 9 En möbel 9 Eldstaden 9 Vad kunden vill ha 9 Logistik lösningen 10 Kärnan och skalet Alternativa spår Projektteam 24 3 Effecta

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i fl era projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets Sommardesignkontor har haft tema miljö. Syftet har varit att utveckla nya produkt- och tjänstekoncept för de deltagande företagen som också förstärker företagens möjligheter till framgångsrik kommunikation av deras miljöarbete. Ett annat syfte har varit att öka uppdragsgivarnas kunskap och intresse för design och dess möjligheter för affärsutveckling. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1 Effecta Effecta 1

6 02 Uppdraget Effecta är ett företag som utvecklar och tillverkar alternativa värmekällor för privathushåll. Gemensamt för samtliga av deras produkter är att de ger en ekonomisk och resurssnål uppvärmning med liten miljöpåverkan. I sortimentet fi nns bland annat vedpannor, pelletspannor, pelletsbrännare, ackumulatortankar och solfångare. De främsta konkurrenterna på marknaden är företag som tillverkar eldrivna värmepumpar. Dessa besitter idag 80 % av den totala marknaden. När människor konverterar från oljepannor väljer de oftare eldrivna system av ekonomiska och praktiska orsaker. Uppdraget bestod därför i att titta närmare på hur Effectas sortiment av pelletskaminer för privathushåll kan utvecklas och bli mer attraktiva och utifrån detta komma med idéer och koncept kring nya produkter. 2 Effecta

7 03 Arbetsprocessen Vi har arbetat utifrån designprocessen med målet att nå fram till en konceptuell nivå. Designprocessen ser lite olika ut från projekt till projekt men har en del gemensamma punkter som genomförs i alla designprojekt. Utgångspunkt Ett projekt startar ofta i och med att det fi nns ett problem som ska lösas. En väl skriven problemformulering är grunden till en bra designprocess. Analys I analysfasen utförs t.ex. användarstudier, behovs- och funktionsanalyser samt omvärldsanalyser. Vilken typ av research som används kan se väldigt olika ut för olika projekt beroende på vad som är relevant att veta för att lösa det formulerade problemet. Konceptutveckling Med problemformuleringen och resultaten i analysfasen som grund tas ett antal konceptuella skissförslag fram som testas och utvärderas. Val av koncept Efter utvärderingen har man kommit fram till det koncept som på bästa sätt löser det formulerade problemet. Konceptet vidareutvecklas och nu går man in på detaljnivå. 3 Effecta

8 öre/kwh Källa: SCB Elprisets utveckling för villa med elvärme

9 04 Analys Följande är en redovisning av den analys vi gjorde som sedan låg till grund för konceptutvecklingen Fokus och målgrupp Målgruppen vi utgått ifrån i vår analys är privata villaägare som köper nybyggda hus. Vid nybyggnation av villor bygger man idag sällan in en källare under huset vilket medför att en större pelletspanna som vanligtvis placeras under huset inte är möjlig. Det enda alternativet som ges om man vill ha pellets som värmekälla är en fristående pelletskamin som placeras inne i själva bostaden. Vid nybyggnation ges dock möjlighet att integrera detta system i byggnaden redan från början, en lösning som vi valt att fokusera på i samtliga konceptförslag. Synen på pellets Att använda pellets för uppvärmning av privata hushåll innebär stora vinster såväl ekonomiskt som för miljön, mycket på grund av det faktum att pellets är en förnyelsebar energikälla som tillverkas av restprodukter från den inhemska träindustrin. Allt tyder dessutom på att kostnaderna för att värma bostäder med el kommer att fortsätta att öka i framtiden, något som talar för pellets som en allt vanligare värmekälla i framtiden. Det fi nns dock en etablerad syn på pelletsförbränning som omodern och omständig i förhållande till eldrivna system. Detta beror till stor del på att en pelletskamin idag medför ett ganska omfattande manuellt arbete. 5 Effecta

10 Logistik problemet Pellets till kaminer inne i bostaden måste kunden idag själv köpa och transportera i säckar på pall. Säckarna hälls sedan manuellt ned i pelletskaminens förråd. Under vintertid kan denna procedur behöva upprepas så ofta som en gång om dagen, ett system som är både omständigt och platskrävande. Pelletsförråd En logisk och nödvändig utveckling av pelletskaminen som produkt är därför ett pelletsförråd i direkt anslutning till kaminen som kan lagra större volymer och därmed fyllas på mer sällan, i likhet med de system som redan idag fi nns för pelletspannor i källare. Detta förråd fylls med jämna mellanrum på från en bulkbil som transporterar pelletsen fram till huset vilket minimerar det manuella arbetet. Fraktkostnad för bulkpellets till privathushåll Transport och kostnader Bulkpellets är dessutom redan idag billigare än pellets på säck. Kostnaden ligger på cirka 2600 kr/ton + fraktkostnad, medan en pall säckpellets med en total vikt på 832 kg kostar cirka 2500 kr. Ett hushåll i en normalstor villa förbrukar ungefär 6,5 ton pellets per år (ca 8 pall/år). Ett exempel från Västmanland ser ut som följande: tre kunder inom en radie av 2-3 mil betalar 200 kr per transport av 1 ton pellets 2 gånger på 3 mån. Bulkpellets är således redan idag 250 kr billigare per ton än säckpellets, en skillnad som med allra största sannolikhet kommer att öka proportionellt med antalet konsumenter. ANTAL KUNDER AVSTÅND

11 Eldstaden De fl esta människor som bor i villa vill ha en eldstad i sitt hem. Bilden av den öppna vedspisen som en central plats att samlas kring är väl förankrad, även om detta bara sker vid ett fåtal tillfällen under året. Synen på förbränning av biobränsle, såsom pellets, för praktisk uppvärmning av hus är dock inte lika positiv. Paradoxalt nog upplevs pellets som en omodern värmekälla och är därmed inte lika accepterad som en del av den moderna bostaden. 7 Effecta

12

13 05 Konceptförslag Nedan följer de konceptförslag som vi arbetat fram efter resultatet av vårt analysarbetet 9 Solenergi En möbel Eldstaden Vad kunden vill ha Effecta Eftersom bilden av pelletsförbränning i sig inte är speciellt positiv måste pelletskaminen och systemet kring den kommunicera andra värden till slutkonsumenten. Något som Effecta redan idag arberar aktivt med är solenergi som människor generellt sett uppfattar som den mest miljövänliga energikällan. Solpaneler bör därför vara en integrerad del av alla system som Effecta marknadsför. En annan kvalité som skulle kunna adderas till pelletskaminen är att den blir en vacker möbel i sig och att materialen och detaljerna i kaminen således får ett egenvärde. Kaminen skulle även kunna integreras och bli en del av en möbel med andra funktioner som är så värdefulla att de ger kaminen ett mervärde. Som tidigare nämnts är även eldstaden en sådan kvalité som människor har en tydlig och positiv uppfattning om. I våra konceptförslag har vi därför försökt att arbeta med eldstaden som ett mervärde i bostaden snarare än en praktisk nödvändighet. Samtliga kaminer kan eldas med både pellets och ved och kaminerna är utformade som vackra kakelugnar och öppna spisar snarare än värmeanläggningar. Det kunden alltså köper av Effecta är inte i första hand en pelletsbrännare eller ett pelletsförråd utan snarare en fi n möbel, en öppen vedspis, solpaneler eller en möbel med andra funktioner. Detta är produkter som många kan se som en naturlig detalj i det moderna hemmet.

14 Logistik lösningen Vi har i våra koncept utgått ifrån en lösning där ett pelletsförråd på minst 1,5 m 3 byggs in i ytterväggen i direkt anslutning till själva kaminen. 1 m 3 pellets väger ungefär 600 kg. Detta görs redan vid byggnationen av huset och förrådet blir därför helt dolt i hemmet. Förrådet fylls med jämna mellanrum på med bulkpellets från en bulkbil, en process som sker automatiskt. Pelletsen förfl yttas sedan med hjälp av en automatisk matarskruv från förrådet in i kaminen. På så sätt försvinner en stor del av det manuella arbetet för kunden. RÖK VATTEN TILL RADIATORER OCH GOLVVÄRME INMATNING ASKA PELLETSFÖRRÅD KAMIN 10 Effecta

15 Pelletskamin Pelletsförråd dolt i ytterväggen

16 Kärnan och skalet Produktionstekniskt ser vi en lösning där själva förbränningskammaren och systemet runt den blir till en inre kärna eller modul som kan masstillverkas och används i samtliga modeller. Denna kärna kläs sedan in i en serie olika skal med olika form och uttryck, något som minimerar produktionskostnaderna och ger ett större utbud för kunden att välja på. 12 Effecta

17 Konvektionsdel Förbränningskammare 850mm Aska 550mm 450mm 13 Effecta

18 En möbel med andra funktioner Bokhylla Vedförvaring Eldstad 14 Effecta

19 15 Effecta

20 En möbel med andra funktioner Vedförvaring Bokhylla Eldstad 16 Effecta

21 17 Effecta

22 Kamin infälld i väggen beklädd med ljus glasmosaik 18 Effecta

23 19 Effecta

24 Kamin med mosaik som en abstraktion av eld 20 Effecta

25 21 Effecta

26 06 Alternativa spår Helt inbyggd i väggen Kommunicera eld 22 Effecta

27 Mindre modell på fötter 23 Effecta

28 07 Projektteam 24 Effecta Projektledare Christer Ericson Christer har arbetat som projektledare på SVID under de senaste 15 åren. Fram tills för två år sedan, när han fl yttade ner till Falkenberg, var han dessutom ansvarig för SVID Region Norr. Under åren har han varit ansvarig för många designprojekt som involverat både företag och designer startade han det första ekodesign-projektet i Sverige. Telefon: +46 (0) Handledare Staffan Weigel Staffan driver sedan 2007 designbyrån Kvarnen Studio med fokus på hållbar utveckling. Från designprojekt i Afrikas slumområden till corporate design för multinationella bolag. Medverkar i bland annat Design med Omtanke och Möbelrikets satsning Green Design. Telefon: +46 (0)

29 Johannes Brattgård Studerar till arkitekt på Chalmers och blev nyligen klar med sin kandidatexamen. Han har bott en längre tid i Kina och där bland annat ritat om ett konstgalleri i staden Kunming i sydvästra Kina. Under nästa år kommer han att praktisera på White arkitekter i Göteborg samt Henning Larsen Architects i Riyadh. Jakob Uhlin Är utbildad vid Högskolan för design och Konsthantverk i Göteborg samt Gerrit Rietveld Accademie i Amsterdam. Han är en idéspruta inom design för hållbar utveckling; nyfi ken på all kunskap som kan vävas in och berika utformningen av framtidens produkter och tjänster. Tillgavs nyligen IKEA-stipendiet och kommer under hösten 2009 praktisera på IKEAs designavdelning. Sofi a Ohlsson Har studerat Industridesign vid Lunds Universitet, LTH under fem år. Sofi as inriktning och största intresse är hållbar utveckling i ett miljöperspektiv. aohlsson.se 25 Effecta

30 är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Årets Sommardesignkontor har haft tema miljö. Syftet har varit att utveckla nya produkt- och tjänstekoncept för de deltagande företagen som också förstärker företagens möjligheter till framgångsrik kommunikation av deras miljöarbete. Ett annat syfte har varit att öka uppdragsgivarnas kunskap och intresse för design och dess möjligheter för affärsutveckling. Effecta är ett företag som utvecklar och tillverkar alternativa värmekällor för privathushåll. Gemensamt för samtliga av deras produkter är att de ger en ekonomisk och resurssnål uppvärmning med liten miljöpåverkan. Uppdraget bestod i att titta närmare på hur Effectas sortiment av pelletskaminer för privathushåll kan utvecklas och bli mer attraktiva och utifrån detta komma med idéer och koncept kring nya produkter. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

TAIGA Sommardesignkontoret Varberg 2009

TAIGA Sommardesignkontoret Varberg 2009 TAIGA Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 Utgångspunkt 2 Uppdragsbeskrivning 2 03 Arbetsprocessen 4 Analys och research 4 Marknadsföring av försäljning 4 Marknadsföring av kollektion 6 04 Analys 9 Miljöarbetet

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Pellets och sol ger förnybar billig energi

Pellets och sol ger förnybar billig energi Pellets och sol ger förnybar billig energi Nu finns en pelletsteknik som på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumpar. Idag går det att få helautomatiska pannor där fastighetsägare enbart behöver

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Design av tjänster. Ett steg till mot den hållbara framtiden. Rapport från projektet Ekodesign II 2002-2003

Design av tjänster. Ett steg till mot den hållbara framtiden. Rapport från projektet Ekodesign II 2002-2003 Design av tjänster Ett steg till mot den hållbara framtiden Rapport från projektet Ekodesign II 2002-2003 Projektfakta VÅREN 2002 inledde Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, projektet Ekodesign II

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009

Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009 Hus söker Hiss är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Årets sommardesignkontor

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum 2005-08-24 Rubrik 1 (Uppdragsnamn)

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Gävelborg/Dalarna 2010 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 7 04.01 Nulägesanalys 9 04.02 Enkätundersökning 11 04.03 Ledord och namn 13 05 Konceptförslag

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Välja värmesystem för villan

Välja värmesystem för villan Välja värmesystem för villan enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför framtida förändringar Klaus Lorenz & Annette Henning Skriftserien om flexibla värmesystem inkluderar även faktablad för

Läs mer

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem Mars 212 EN annonsbilaga från ENErgi- och klimatrådgivarna i hälsingland tema värmesystem det kostar mycket att modernisera värmesystemet i ett hus och nu när våren kommer är det många som börjar fundera

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Barn ser på framtiden

Barn ser på framtiden Barn ser på framtiden En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i NTA Anders Jakobsson Lund, januari 2007 Copyright Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA Tryck: tryckeriet

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer