AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK"

Transkript

1 AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK INFORMATIONSSÖKNING I FASTIGHETSREGISTRET LEVERANTÖR: Metria AB, , Lantmäterigatan 2, GÄVLE (nedan Metria ) KUND/SÖKANDE (nedan Kunden ): Företag/organisation Organisationsnummer Lokalkontor/avdelning Gruppadministratör Namn Adress Postnummer, ort E-postadress Telefon/Mobil Faktureringsadress Postnummer, ort Fakturaanmärkning Önskat antal användare Önskad låsning på ip-nummer (ej obligatoriskt) Koppling till annat program/applikation (t.ex. SeSverige Pro eller Timmerwebb) Kund- och avtalsuppgifter samt typ av avtal (Fylls i av Metria) Kundnr:... Standardavtal, webb Avtal/Ärendenr:... FastighetSök WS Startdatum:... Special, se bilaga Mellan Metria och ovan angiven Kund/sökande (nedan var för sig Part / Parten och tillsammans Parterna ) träffas avtal enligt nedanstående villkor. Genom Kundens ensidiga underskrift nedan bekräftar Kunden att samtliga för ändamålsprövning lämnade uppgifter, bilaga 1 är korrekta samt att Kunden läst och förstått nedanstående villkor och accepterar desamma tillsammans med Kundens åtaganden till fullo. Detta Avtal samt ansökan för beslut till produkten FastighetSök (inkl bilaga 1-2) skickas eller faxas till: Metria FastighetSök, GÄVLE eller Frågor besvaras via eller Metria AB, Gävle 1 (4) TEL WEBB

2 En grundläggande förutsättning för avtalets giltighet är att beslut fattas om godkännande vid erfoderlig ändamålsprövning. 1. AVTALETS SYFTE 1.1. Syftet med Avtalet är att reglera Parternas överenskommelse beträffande Metrias tillhandahållande till Kunden av Metrias tjänst FastighetSök för Kundens direktåtkomst till informationssökning i Fastighetsregistret. 2. AVTALSINNEHÅLL OCH RANGORDNING 2.1. Följande handlingar skall anses utgöra avtalsinnehåll och utgöra del av avtalet: 1. Denna avtalshandling 2. Ändamålsprövning (blankett), bilaga 1 3. Lantmäteriets Slutkundsvillkor, kommersiell användning, bilaga Om ovanstående handlingar innehåller motstridiga uppgifter skall vad som anges i Lantmäteriets Slutkundsvillkor, kommersiell användning, bilaga 2 äga företräde framför övriga avtalshandlingar. 3. AVTALETS INNEBÖRD 3.1. Genom beslut av Lantmäteriet och genom detta avtal ges Kunden tillstånd att via Internet från webbplats fastighetsvis söka och få åtkomst till fastighetsinformation ur Fastighetsregistret samt viss geografisk information. 4. METRIAS ÅTAGANDE 4.1. Metria tillhandahåller fastighetsinformation samt viss geografisk information i enlighet med de villkor som framgår av detta avtal Kunden tilldelas en användaridentitet och ett lösenord Tjänsten är normalt åtkomlig dygnet runt. Utanför ordinarie kontorstid kan vissa driftstörningar förekomma. Metria har rätt att ändra sina öppettider. Metria ansvarar inte för uppkoppling eller tillgång till Internettjänsten. Inte heller ansvaras för att användningen kan ske utan avbrott. 5. KUNDENS ÅTAGANDE 5.1. Kunden ansvarar för att användaridentitet och lösenord inte kommer i orätta händer. Antal användare per avtal utan tillägg får maximalt uppgå till tio personer Kunden ansvarar för alla egna kostnader som kan uppkomma med avseende på fullgörande av detta avtal. 6. NYTTJANDE 6.1. Av Metria till Kunden upplåtna rättigheter enligt avtalet regleras i Lantmäteriets Slutkundsvillkor, kommersiell användning, bilaga 2 av vilka framgår omfattning, begränsningar och övriga villkor för Kundens nyttjanderätt. 7. ERSÄTTNINGAR, BETALNING M M 7.1. Kunden är betalningsansvarig för samtliga transaktioner som registreras på Kundens avtal. Anslutningsavgiften debiteras då avtalet träder i kraft enligt punkten (4)

3 7.2. Transaktionsavgifter debiteras månadsvis i efterskott. Betalning av månadsavgift och transaktioner sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) till dess full betalning har erlagts. Vid dröjsmål med betalning har Metria rätt att avstänga Kunden från användning av informationstjänsten till dess samtliga förfallna ersättningar betalats. Fast månadsavgift ska erläggas under sådan avstängningsperiod Skriftlig underrättelse om avgiftsändring ska tillställas Kunden minst en månad i förväg. Aktuella priser redovisas på Mervärdesskatt tillkommer. 8. FORCE MAJEURE 8.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befriande omständighet ), som ligger utanför Parts kontroll, som Parten inte kunnat förutse vid Avtalets ingående och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets beslut eller åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter Part som önskar befrielse enligt punkten ovan skall utan dröjsmål meddela den andra Parten därom. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING 9.1. Vad som anges angående ansvar under rubriken Friskrivning i bifogade Lantmäteriets Slutkundsvillkor, kommersiell användning, bilaga 2 skall äga motsvarande tillämpning i förhållandet mellan Metria och Kunden Metrias skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, alltid vara begränsat till direkt skada och till ett sammanlagt belopp motsvarande den totala ersättning Kunden erlagt till Metria enligt Avtalet under de senaste 12 (tolv) månaderna före dagen för skadans uppkomst. Metria ansvarar under inga förhållanden för förlust av data. 10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Avtalet träder i kraft på dagen då Kunden undertecknat avtalet, ändamålsprövningen är godkänd samt användaridentiteten har aktiverats. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig rätt till uppsägning med 1 (en) månads varsel. En månadsavgift erläggs för uppsägningstiden Uppsägning skall vara skriftlig för att äga giltighet mellan Parterna Avtalet kan med omedelbar verkan sägas upp om Kunden nyttjar informationen i strid med angivna ändamål eller om informationen används i strid med villkoren, i beslut eller i detta avtal, samt om Kunden skulle inställa sina betalningar, erbjuda ackord, gå i konkurs, träda i likvidation eller eljest förete tecken på obestånd. 11. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING Kunden har ej rätt att utan Metrias skriftliga medgivande överlåta eller pantsätta detta avtal, ej heller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detsamma. 12. ÄNDRINGAR & TILLÄGG M M Eventuella tillägg och ändringar till Avtalet skall upprättas skriftligen och vara undertecknade av båda Parter för att vara gällande. 3 (4)

4 13. TILLÄMPLIG LAG & TVIST Svensk lag skall tillämpas på Avtalet Tvist som uppstår med anledning av Avtalet skall avgöras vid svensk allmän domstol med användande av svensk rätt. Gävle tingsrätt skall vara första instans. 14. ÖVRIGT Indelningen av Avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka Avtalets tolkning. UNDERSKRIFT/-ER Datum / Ort Kundens namn / firma Underskrift behörig/-a ställföreträdare Namnförtydligande/-n Bilagor Bil. 1 Bil. 2 Ändamålsprövning (blankett) Lantmäteriets Slutkundsvillkor, kommersiell användning 4 (4)

5 Lantmäteriets ändamålsprövning för direktåtkomst av fastighetsinformation via FastighetSök Beslut om tillhandahållande: Lantmäteriet skall fatta beslut enligt lag om fastighetsregister (2000:224) avseende behandling av personuppgifter. Personuppgifterna i fastighetsregistret får endast tillhandahållas för vissa i lagen angivna ändamål, se nedan. Ange ändamål genom att kryssa i passande alternativ! Minst ett alternativ är obligatoriskt. 1 Författningsstyrd verksamhet, på statlig eller kommunal arbetsplats, som avser: 1a 1b 1c egendom som registrerats i fastighetsregistret arbetsuppgift som förutsätter tillgång till uppgifter i fastighetsregistret fullgörande av underrättelseskyldighet 2 Omsättning av egendom som registreras i fastighetsregistret, t.ex. mäkleri 3 Kredit- eller försäkringsgivning, där fastighetsanknuten information behövs för prövning ellerbeslut. (t.ex. familjejuridisk verksamhet, inkassotjänster m.m.) 4 Fastighetsförvaltning, byggande, t.ex. energideklaration, projektering och beredning 5 Annat ändamål, ange nedan: Beskriv kortfattat hur informationen från Fastighetsregistret skall nyttjas. Beslut: (Fylls i av Lantmäteriet) Ansökan godkännes Ansökan godkännes ej Lantmäteriets ÄHS nr: Beslut samt motivering redovisas särskilt

6 L A N T M Ä T E R I E T 1 (4) Version 3.5 Bilaga Licensvillkor för licenstagarens (slutkunds) användning av geodataprodukter för Nedan anges villkor som gäller för licenstagarens användning av geodataprodukter för kommersiell slutanvändning. Villkoren omfattar både geodataprodukter i form av geografisk information och fastighetsinformation om inte annat uttryckligen anges. Villkoren för kategorin kommersiell slutanvändning ska tillämpas med avseende på verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte i varierande associationsformer (aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening, Europeisk ekonomisk intresseförening (EEIG), vissa stiftelser etc.). I denna kategori ingår även statliga myndigheters affärsverksamhet och kommunal affärsverksamhet som ska bedrivas på affärsmässig grund eller enligt affärsmässiga principer. Bolag ingående i en koncern kan använda samma licens. Med koncernbolag avses bolag som ingår i en koncern. Koncern avgränsas enligt reglering i 11 aktiebolagslagen (2005:551). Med koncern likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen är, en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller kommun, landsting eller kommunalförbund. Företagsgrupp av motsvarande slag avgränsas enligt reglering i 21 kap 2 aktiebolagslagen (2005:551). Bolag som ska omfattas av koncernlicensen ska framgå av licensavtalet. I det fall moderbolaget äger rätt att teckna firma för samtliga bolag som omfattas av koncernlicensen räcker det med en sammanställning av vilka bolag som omfattas av licensavtalet. Samtliga koncernbolag som omfattas av avtalet ska dock ha egen kopia av licensavtalet för kännedom om innehållet däri. I det fall moderbolaget inte äger rätt att teckna firma för alla ingående bolag, ska varje bolag underteckna licensavtalet. 1. SPECIFIKA VILLKOR 1.1 Upplåtelse Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda i licensavtalet angivna geodataprodukter enligt följande: Gemensamma villkor för kommersiell slutanvändning av fastighetsinformation och geografisk information licenstagaren får: Lagra geodataprodukter (se dock punkterna och 1.1.3); Använda geodataprodukter internt i den egna verksamheten; Bearbeta geodataprodukter avseende koordinattransformationer och filformat, lägga till egen information eller ta bort geodata. Licenstagaren får inte konvertera geodataprodukt i rasterform till vektorform; Framställa exemplar (papper/digital); Tillgängliggöra geodataprodukter till tredje man i samband med information om den egna verksamheten. Geodataprodukten ska i dessa fall tillföras licenstagarens egen information och den informationen ska utgöra det primära.

7 L A N T M Ä T E R I E T 2 (4) Version 3.5 Bilaga Begränsningar i ovanstående villkor: Tillgängliggörande av geodataprodukt får inte ske i större utsträckning än vad som angivits ovan; Tillgängliggörande av geodataprodukter får inte ske mot betalning eller motsvarande; Licenstagaren får inte distribuera geodataprodukter eller göra obearbetat eller bearbetat geodata åtkomligt genom nedladdning till tredje man i större mån än vad som följer av vad som angivits ovan; Licenstagaren får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata bearbetningsbart för tredje man i större mån än vad som följer av vad som angivits ovan; Särskilt om användning av geografisk information: Vid tillgängliggörande av geodataprodukter på Internet får det inte finnas möjlighet att lagra ner geodataprodukten i vektorform; Vid tillgängliggörande av geodataprodukt på Internet ska geodataprodukten visas i sammanslagen rasterform, exempelvis -.gif, -.jpeg eller -.pdf-format. Vektordata får användas för att generera rasterbilder för publicering; För visningstjänster är det endast tillåtet att ladda ner och tillfälligt lagra kopia av bild för att tjänsten ska fungera optimalt i ett GIS-system eller motsvarande, eller för ett aktuellt ärende Särskilt om användning av fastighetsinformation: Inom ramen för slutanvändningen använda geodataprodukter som innehåller fastighetsinformation med personuppgifter endast för ändamål som Lantmäteriet har godkänt efter prövning i enlighet med fastighetsregisterlagen (2000:224) samt under de ytterligare villkor som Lantmäteriet kan ha ställt angående säkerhet och integritet. Lagring av fastighetsinformation genom utnyttjande av externa lagringstjänster (molntjänsteleverantörer) eller lagring utanför EU/EES är tillåtet endast om Lantmäteriet godkänner detta genom ett särskilt beslut och på de villkor, krav och förutsättningar som Lantmäteriet ställer för att skydda personlig integritet, säkerhet, immaterialrättsliga rättigheter m.m. 2. GENERELLA VILLKOR 2.1 Skydd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Lantmäteriets geodataprodukter som utgör föremål för detta avtal, i form av upphovsrättsliga verk eller s.k. upphovsrätten närstående prestationer (t.ex. katalog/tabell/databas, fotografier eller annat), skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 2.2 Källhänvisning Vid tillgängliggörande av geodataprodukten ska tydligt framgå att Lantmäteriet enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har skydd till geodataprodukten enligt följande: Lantmäteriet, ordernummer/diarienummer/annan källhänvisning. 2.3 Begränsningar till följd av personuppgiftslagen Geodata kan utgöra personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening och geodataprodukten får inte behandlas i strid med denna lag.

8 L A N T M Ä T E R I E T 3 (4) Version 3.5 Bilaga 2.4 Skydd av landskapsinformation Lagen (1993:1742) och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation innehåller bestämmelser om bland annat krav på tillstånd för upprättande av databas med landskapsinformation. Vidare gäller krav på tillstånd för spridning av flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, av kartor samt av andra sammanställningar av landskapsinformation. 2.5 Friskrivning Lantmäteriet friskriver sig från allt ansvar för fel, förseningar, avbrott eller andra fel eller störningar som kan uppstå i den tekniska driften och därmed i tillgången till geodataprodukten, om inte detta beror på grov oaktsamhet från Lantmäteriets sida. Lantmäteriet påtar sig inte heller något ansvar för fel som kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som slutkund använder för att få åtkomst till geodataprodukten. Lantmäteriet friskriver sig också från ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma till följd av användandet av geodataprodukten för sig eller tillsammans med annan information. Lantmäteriet friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i geodataprodukt sedan den levererats/distribuerats från Lantmäteriet till slutkund alternativt när informationen kommit ur Lantmäteriets kontroll. 2.6 Slutkunds skyldigheter Slutkund ska medverka till att förhindra intrång i Lantmäteriets immateriella rättigheter. Slutkund ska utan dröjsmål underrätta licensgivaren/lantmäteriet i de fall slutkund får kännedom om fall eller misstänkta fall av intrång i Lantmäteriets rättigheter. Slutkund ska vidta åtgärder för att förhindra att Lantmäteriets information/objekt används obehörigen. Slutkund åtar sig att utan dröjsmål till Lantmäteriet anmäla krav från tredje man om ersättning som grundas på påstående om att Lantmäteriets geodata eller geodatatjänster gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. 2.7 Uppdragstagares användning av licensierad geodata Licenstagare som behöver vidareupplåta delar av sin licens till uppdragstagare, som har behov av tillgång till geodata för att fullfölja uppdrag åt licensinnehavaren, ska se till att uppdragstagaren godkänner de villkor som är förenade med upplåtelsen. Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och inte heller rätt att använda upplåten geodata i annan verksamhet än vad som uppdragits. Bilaga Förbindelse uppdragstagare, kan användas vid denna form av vidareupplåtande av licensgivarens geodata. 3. LICENSAVTALETS UPPHÖRANDE 3.1 Abonnemangsavtal Om licensavtalet avser ett abonnemangsavtal har licenstagaren inte rätt att använda geodataprodukterna efter att avtalet upphört. Licenstagaren ska därför omedelbart när avtalet har upphört se till att alla geodata och geodataprodukter och exemplar av sådana samt annat material som part har erhållit enligt avtalet raderas från alla lagringsmedier, förstörs på annat sätt eller återlämnas till Lantmäteriet eller den som företräder Lantmäteriet senast vid tidpunkten för avtalets upphörande.

9 L A N T M Ä T E R I E T 4 (4) Version 3.5 Bilaga Om licensavtalet avser ett abonnemangsavtal om avisering av fastighetsinformation gäller i stället att licenstagaren har efter avtalets upphörande rätt att fortsätta använda den erhållna informationen utan tidsbegränsning, men på de övriga villkor som gäller enligt engångsavtal (se punkt 3.2 nedan). Denna fortsatta användningsrätt gäller från den dag abonnemangsavtalet upphör. 3.2 Engångsavtal Licensavtal med engångsavgift (engångsavtal) gäller tills vidare. Detta innebär att rätten att använda informationen sker utan tidsbegränsning, under förutsättning att användningen sker i enlighet med de villkor som gällde när geodataprodukten köptes. Om användningen inte sker i enlighet med de villkor som gällde vid köpet har licenstagaren inte rätt att använda berörda geodataprodukter och alla kopior ska raderas från samtliga lagringsmedier.

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare Senaste ändring 2015-0 2-25 2012-01-01 Kristina Kallur- Jäderkvist, produktchef 1.6 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer