En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!"

Transkript

1 En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1

2 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt, nästan lika stor som Skåne. Storslagen natur omger utpräglad stadsmiljö. Här finns fem gymnasieskolor och två universitetsfilialer. Exempel på kända företagsnamn och varumärken är Boliden, Wästerbottensost och Alimakhissar. I föreningslivet syns namn som Skellefteå AIK och Sunnanå. Sommaren är varm och ljus och vintern kan enklast beskrivas som riktig vinter. Den soliga vårvintern upplevs av många som den femte årstiden. Andel utrikes födda 2011: 6 % Andel förvärvsarbetande 2010: 79 % Andel arbetssökande mars 2012: år 8 %, år 18 % Andel med sjuk- och aktivitetsersättning 2011: 10 % 2

3 60 Mkr Kostnadsutveckling per månad (Mkr) för respektive offentlig försörjningsform i Skellefteå Mkr 40 Mkr Mkr 20 Mkr 10 Mkr 0 Mkr Aktivitetsstöd år Arbetslöshetsersättning år Försörjningsstöd år Sjuk-/Aktivitetsersättning år Sjukpenning år 3

4 Samordningsförbundet Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå bildades i december 2005 Fyra medlemmar: Skellefteå kommun, VLL, FK och AF Årsbudget: 5,8 miljoner kr/år (FK 50 %, VLL 25 % och Skellefteå kommun 25 %) Självständig juridisk person Styrelse bestående politiker och tjänstemän Har finansierat 30 projekt till en kostnad av över 35 miljoner kronor sedan starten 4

5 Modell med projektkluster Unga vuxna Vuxna Utbildning/ Komp. utveckling Tema Arbetsmarknadstorget SPIRA anställningskompetens Psykisk ohälsa och arbetslivet Unga vuxna Utsikten 2.0 Unga in Hälsans Trädgård KUR-projektet Vuxna Rätt väg ut Plug-in Med:Urs 4ALL for all Utbildning/Komp. utveckling TExAS Tillväxtfaktor SPIRA integration Sociala Entreprenörshuset Utrikes födda 5

6 Vad krävs för framgångsrik samverkan? Samverkanskultur och helhetstänkande Inkorporera helhetstänkande i myndigheternas resp. kulturer Fritt delande av information/kompetens Gemensam metod och kompetensutveckling Effektiv samordning mellan styrning uppifrån och ned och angelägna frågor nedifrån och upp Informella nätverk Nya arbetssätt och metoder Gemensam ledning Fokus på kompetenser och relationer Flexibla teamprocesser Resurser används tillsammans när det behövs Gemensamma kontaktytor mot medborgare med samordnade behov Framgångsfaktorer för vertikal och horisontell samordning Gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan Delad uppfattning om resultat och utfall Partsgemensam rapportering och utvärdering Mått på samverkanskompetens hos myndighetspersonal Belöning och erkännande för samverkan och engagemang Struktur för samordning och innovation Förmåga att utveckla samverkan taktiskt Skapa gemensamma spelregler Bejaka kreativitet Utveckla mötesplatser för strategiska beslut Inkubator som kan utveckla halvfärdiga idéer i samverkan Omvärldsbevakning Strategisk kompetensutveckling 6

7 FINSAM: Finansiell och politisk samordning Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Samordningsförbund Landsting Kommun 7

8 En gemensam ingång i Skellefteå! Utgå från kända framgångsfaktorer: - Helhetssyn = utgår från individens förutsättningar - Gemensam behovsbedömning - Gemensamma handlingsplaner - Gemensamt ansvar = vårat ärende - Nära till beslut - Tillgänglighet - flexibilitet - Arbetsgivaren viktig - SAMLOKALISERING - GEMENSAM VÄRDEGRUND 8

9 Hörnellgatan 17. Plan. 2 Arbetsmarknadstorget Insikten Samordningsförbundet + Organisationerna går in med egna resurser (handläggare) Utsikten 2.0 ESF projekt. Extern finansiering av samtliga personalresurser SE/Kompare Reguljär verksamhet. Skellefteå kommun (Arbetsmarknads- Enheten/Solkraft) huvudman. Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottens läns landsting En ingång för intresseanmälan/remiss Samarbetar och samplanerar Delger och inspirerar varandra Kunskapsöverföring Ingrid Selin och Margaretha Larsson 9

10 Målgruppen Insikten Utsikten 2.0 SE/Kompare Arbetslösa unga i åldern år med fokus på gruppen år. Arbetslösa i åldern år Arbetslösa i åldern år Avbruten skolgång förgymnasial utbildning Ofta en problematisk uppväxt Levt i ett långt utanförskap Bristfälliga nätverk Psykiska funktionshinder Ca 50% har diagnostiserade neuropsykiatriska problem En del saknar utredning Målgruppen bedöms ha långvarigt behov av stöd från flera av de samverkande myndigheterna Ingrid Selin och Margaretha Larsson

11 Professioner/kompetenser på Arbetsmarknadstorget 3 Socialsekreterare från socialtjänsten 1 Kurator från landstinget 3 Arbetsmarknadskonsulenter från arbetsmarknadsenheten 1 Arbetsterapeut från socialtjänsten 1,5 Arbetsförmedlare från arbetsförmedlingen 1 Studie och yrkesvägledare från gymnasiekontoret 0,4 Personliga handläggare från försäkringskassan Ingrid Selin och Margaretha Larsson

12 Organisationer /myndigheter Remiss Kartläggning Individuellt anpassat stöd Introduktion Planering Gruppstöd Arbets- Arbete Studier Studieintroduktion Ingrid Selin och Margaretha Larsson

13 Kommunen Landstinget Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Övriga aktörer Daglig sysselsättning Neuropsykiatri/ psykiatri samordnarna Nepo Olika Boendestöd Personligt ombud Ungdomshälsan Budgetrådgivningen KKBC/psykiatrin Samtal, utredning Socialtjänst Distrikt/försörjningsstöd/ öppenvården CAN skattarna Solkraft handledning AMT Studie och yrkesvägledning Individen Särskild stöd och habilitering handläggare Vux Ångest/depression Information/grupper Samhall Kvinnokliniken Privata arbetsgivare Hälsocentralen Olika aktörer/program/ insatser /projekt på AF Specialisterna AF Tester via AF Försäkringskassan handläggare Folkhögskolor Projekt/ordinär verksamhet 13

14 Utsikten- Samhällsekonomisk utvärdering Utvärderingsmetod: NyttoSam Kartläggning av en individs livs- och försörjningssituation före respektive efter åtgärd Beräknar ekonomiska effekter för: - samhället som helhet - övrig stat - kommun - staten totalt - landsting - försäkringsgivarna - försäkringskassa - individen själv

15 Utsiktensamhällsekonomiskt resultat , Kostnader: 3,2 mnkr 2. Lönsamhet Kort sikt (mnkr) Lång sikt (mnkr) PayOff-tid - samhället som 2,9 108 (44) 7 (15) mån helhet - kommun 0,1 12, landsting 2,8 62,1 3 - arbetsförmedling -0,2-16,8 - försäkringskassa -0,9-7,7 - övrig stat 1,5 - staten totalt 0,4 3, individer/hushåll 1,4 3. Uppföljning 2011 av samma deltagare

16 Strategiska frågor! Vilka alternativ finns för implementering av verksamheten? Hur bör organisationen utformas i en reguljär verksamhet? - myndighetsutövning och ekonomiska ansvarsområden är oförändrade 16

17 Implementering av ny verksamhet - alternativ Aktiviteten i sin helhet tas över av myndigheternas ordinarie verksamhet både vad gäller ansvar och finansiering (fullständig implementering) Myndigheterna tar över ansvar och finansiering av aktiviteten till vissa delar medan resterande del av aktiviteten bibehålls med fortsatt finansiell samordning (delad implementering) Aktiviteten bibehålls i nuvarande form och fortsätter via finansiell samordning (strukturell implementering) Nya arbetsmetoder och förhållningssätt som är applicerbara på myndigheternas ordinarie verksamhet tas fram inom aktiviteten. Kunskaperna sprids till berörda verksamheter (professionell implementering). 17

18 Ansvaret för rehabilitering uppdelat! Försäkringskassan - samordna och utöva tillsyn - samverka med övriga aktörer - administrerar socialförsäkringssystemet Hälso- och sjukvården (landsting) - ansvarar för medicinsk rehabilitering (medicinsk vård, behandling, habilitering och rehabilitering, hälsofrämjande insatser) - förmedla underlag till försäkringskassan för beslut om sjukpenning och bedömning av rehabiliteringsbehov Arbetsförmedlingen - Administrerar arbetsmarknadspolitiken (platsförmedling, vägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning) Kommunen - har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver - ansvarar för den enskildes sociala rehabilitering (råd, stöd, service, ek. bistånd, behandling, sysselsättning) - kommunala arbetsmarknadsinsatser Arbetsgivaren - arbetslivsinriktad rehabilitering 18

19 Organisation FK AF Kommun Landsting/region Samordningsförbundet Lokal samverkansgrupp Ledningsgrupp Samordnare Repr FK Repr AF Repr Kommun Utbildning Arbetsmarknad Socialtjänst Repr Landst/region Övriga repr Handläggarteam Teamledare Utsikten Insikten SE/Kompare Referensgrupp/er 19

20 Rollerna! Huvudmännen - Leder och organiserar för effekter - Tillsätter ledningsgrupp, samordnare och utvärderare - Ansvarar för lärande och strategisk påverkan - Ansvarar för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Ledningsgrupp - Styr verksamheten utifrån dess idé och syfte - Tar strategiska beslut - Skapar en lärande miljö - Analyserar utvärderingsresultat - Sprider och påverkar strategiskt - Integrerar jämställdhet, mångfald och tillgänglighet i projektet

21 Rollerna forts. Teamledare/team - Samordnar, organiserar och genomför det operativa arbetet - Ansvarar för aktiviteter och resultat - Återkopplar kontinuerligt till ledningsgrupp och huvudmän - Lyfter strategiska frågor till ledningsgruppen och huvudmännen Utvärderare - Arbetar formativt och återkopplar kontinuerligt till styrgruppen - Ger underlag och organiserar för lärande och påverkan - Studerar och värderar måluppfyllelse och effekthemtagning - Sprider kunskap och bidrar till allmän debatt

22 Kontaktuppgifter Mobil: Telefon:

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer