Protokoll Arbetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet"

Transkript

1 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman vice ordförande ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson ej tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Tommy Ejnarsson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Charlotte G Alidzanovich Christina Torstensson Suzanne Bergfeldt Lennart O Werner 157 Anders Nyblom Lars Limseth Mats Johansson 157 Utses att justera Ulf Nilsson Paragrafer

2 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg: Skrivelse från Socialdemokraterna Dra erfarenheter från Scanias utbildning i konjunkturnedgången Revidering av beslut avseende Kalmar FF:s nya arena som regional mötesplats 147 ALMI Företagspartner AB Lars Limseth, VD för ALMI Företagspartner Kalmar län AB och Anders Nyblom, styrelseordförande, informerar om ALMI:s verksamhet. ALMI Företagspartner AB erbjuder finansiering i olika former till nya, små och medelstora företag. ALMI har också en rådgivande funktion för såväl nya som etablerade företag. Våren 2009 startade Kalmar läns företagsakut för företag i kris, ett samarbete mellan bl a Regionförbundet i Kalmar län och ALMI Företagspartner Kalmar län. Sedan starten har nio företag anmält sig till företagsakuten av vilka tre har gått vidare med ansökan om konsultcheck. Arbetet med företagsakuten kommer att fortsätta. ALMI:s program för kvinnor med företagsdrömmar Att köpa företag för kvinnor har hittills haft 35 deltagare. Programmet kommer att utökas med ett program för män. Under föregående år medverkade ALMI till cirka 280 företagsstarter, varav 50 företag startades av invandrare. Utökade satsningar skall bl a göras avseende generationsväxlingen inom företag. tar informationen till protokollet. 148 D 2010/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Uppdrag Ekoturism Miljöpartiet De Gröna har den 21 juni 2010 inkommit med skrivelsen Uppdrag Ekoturism.

3 104 I skrivelsen föreslår miljöpartiet att Regionförbundet i Kalmar län får i uppdrag att ta fram ett projektkoncept för att öka antalet certifierade ekoturismföretag med start Av förslaget till svar på skrivelsen framkommer att regionförbundet år 2004 uppdrog åt en konsult att dels undersöka vilka aktörer det finns i länet som är verksamma inom området ekoturism, dels informera arrangörer om möjligheter till kvalitetsmärkning. År 2005 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan regionförbundet och Svenska Ekoturismföreningen med syfte att stödja de naturturismföretag i Kalmar län som önskade kvalitetssäkra sin verksamhet genom Naturens Bästa. Vid länsturismgruppens möte den 28 april 2010 informerades länets turistchefer om Naturens Bästa och vid årets länsturismdag den 13 oktober 2010 är temat Hållbar utveckling. Föreslås att man under hösten genomför en enkel förstudie för att få en aktuell bild av företagens inställning till att bli godkänd arrangör enligt Naturens Bästa. föreslår styrelsen besluta att ge kansliet i uppdrag att under hösten 2010 genomföra en enkel förstudie för att få en aktuell bild av företagens inställning till att bli godkänd arrangör enligt Naturens Bästa och att arbetsutskottet därefter tar ställning till om och hur man skall gå vidare. 149 D 2010/ Varumärkesundersökning Småland Håkan Brynielsson och Christina Torstensson redovisar förstudien Varumärkesundersökning Småland. De tre Smålandslänen har hittills till största delen marknadsfört sig separat och det har inte funnits någon samordnad marknadsföring av destinationen Småland. De tre länen har nu bestämt sig för att samordna försäljningen och marknadsföringen av Småland samt att utveckla en gemensam varumärkesplattform. Turismens Utredningsinstitut (TUI) i Göteborg har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för ett eventuellt varumärkesarbete i Småland. I förstudien har man dels vänt sig till privatpersoner, dels till turismaktörer. Deltagarna i undersökningen fick göra ett antal utvärderingar av Småland och de tre utvalda konkurrentdestinationerna Dalarna, Värmland och Skåne. Inställningen till Småland som ett gemensamt destinationsvarumärke är positiv i alla de tre länen och endast några få procent är negativa. Även inställningen till en gemensam webbportal är i huvudsak positiv bland turismaktörerna i de tre länen.

4 105 tar informationen med godkännande till protokollet. 150 D 2010/ Arbetskraftsinvandring och integrationsfrågor Charlotte G Alidzanovic redogör för arbetskraftsinvandring och integrationsfrågor. Riksdagen har under våren fattat beslut om att ge Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etableringsinsatser riktade till vissa nyanlända invandrare. Den nya lagen träder i kraft den 1 december 2010 och syftar till att påskynda etableringen av nyanlända i samhälls- och arbetslivet. Arbetslinjen stärks, nya stöd införs och valfriheten för individen utökas. Genom den nya lagen tar Arbetsförmedlingen över vissa delar av kommunernas ansvar för introduktionen av nyanlända. Under 2009 immigrerade personer till Kalmar län medan 502 personer emigrerade. Under 2009 hade Högsby kommun störst andel utrikesfödda män och kvinnor i länet, drygt 12 % medan Mörbylånga kommun hade minst andel, cirka 4,5 %. För riket är procenttalet drygt 15 % kvinnor och knappt 14 % män. Det Regionförbundet i Kalmar län skulle kunna bidra med i fråga om samordning av arbetet med migration/integration är bl a att, utifrån höga pensionsavgångar, koordinera en analys av kommunernas framtida arbetskraftsbehov samt att koordinera nätverk kring arbetskraftsinvandring/flyktingmottagande i länets kommuner. Vidare behövs en koordinering av utbildningar med fokus på värdegrundsarbete. tar informationen till protokollet samt ställer sig bakom förslaget att utarbeta ett tydligare förslag av samordningen av integrationsfrågor tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner och eventuellt i samband med detta söka medel för det koordinerande arbetet. 151 D 2009/ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 Suzanne Bergfeldt redogör för Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010.

5 106 I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning, Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län. Delårets resultat visar ett överskott på kronor. Kansliet har haft ersättningar utöver budget och AV-Medias kostnader för teknikinvesteringar och stora filminköp kommer under andra halvåret. Fokus redovisar underskott, vilket ingick i årets budget. Det negativa finansnettot är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på förändrat ränteläge efter att budgeten lagts. föreslår att styrelsen godkänner Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 samt att delårsrapporten sänds till ägarna för kännedom. 152 D 2010/ Budget 2011 Suzanne Bergfeldt redogör för förutsättningarna inför arbetet med 2011 års budget. För kansliet och AV-Media planeras medlemsavgiften budgeteras enligt förbundsordningen och med det promilletal som gällt för budget 2008 respektive För budgeten 2010 fattades ett särskilt beslut, vilket innebar samma debitering som för Ingen särskild nedsättning skall göras beträffande AV-Media. För kansliets del innebär medlemsavgiften ökade intäkter med cirka kronor, vilket motsvarar drygt 1 % ökning av innevarande års budget avseende kansliets personalkostnad. Bland övriga intäkter förväntas ingen ökning. I underlaget till landstingsplanen redovisas ingen höjning avseende bidrag till regionförbundet. Ränteinkomsterna blir bättre 2011, men fortfarande betydligt lägre än tidigare år. Prognosen för innevarande års resultat är att utfallet blir som budgeterat, nämligen ett underskott på cirka 0,5 miljoner kronor. AV-Media kommer att presentera en budget i balans, där medlemsavgiften och övriga intäkter täcker personalkostnadsökning och planerade särskilda insatser. Medlemsavgiften för Fokus löper enligt avtal med en procentuell höjning på 1,5 %. Fokus planerar att budgetera underskott i några delar av verksamheten, vilket kommer att återspeglas i det sammantagna resultatet.

6 107 tar informationen med godkännande till protokollet för beslut i arbetsutskottet den 21 oktober 2010 och styrelsen den november D 2007/ Rapport från möte med Trafikverket den 25 augusti 2010 Håkan Brynielsson informerar från möte med Trafikverket den 25 augusti Vid mötet behandlades bl a Kust till kustbanan Mötesstationen i Åryd i Kronobergs län beräknas vara klar i slutet av år Mötesstationen i Örsjö (Nybro kommun) kommer sannolikt att vara klar först år Ombyggnaden av Växjö bangård skall vara klar i november år För Alvesta resecentrum återstår några frågor att klara ut, bl a finansieringen av gångbron. Överenskommelse träffades om att gemensamt göra en analys vad det skulle innebära för både gods- och persontransporter om ytterligare två mötesspår längs banan byggs, i Skruv respektive Trekanten. Kostnaden beräknas till drygt 120 miljoner kronor. Tjust- och Stångådalsbanorna Spårbytet mellan Linköping och Bjärka Säby beräknas vara klart under år Föreslogs att man tillsammans med Trafikverket genomför en förstudie för Stångådalsbanan. Kostnad cirka 3 miljoner kronor. E22 Avseende förbifart Mönsterås är det viktigt att kommunen så snart som möjligt identifierar var kollektivtrafiken skall stanna på E22:an. För Bergkvara är man överens om att genomföra en gemensam förstudie senast inom två till tre år. tar informationen till protokollet. 154 D 2009/ ; 2010/ Kombiterminaler i östra Småland Nybro kommun har under 2009, tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och flera kommuner i södra Småland, utrett möjligheterna att etablera en kombiterminal. Alla är överens om att Nybro är bästa placeringen för en kombiterminal i södra länet. Nybro kommun har nu för avsikt att gå vidare med arbetet för att etablera en terminal och söker därför regionförbundets stöd i frågan. Regionförbundet har i flera sammanhang påtalat vikten av och arbetat för att stärka möjligheterna för mer gods på järnväg och med båt, bl a i det nu pågående

7 108 projektet CARGOTO som innebär en transportkorridor med Oskarshamn som ett av naven. I arbetet med CARGOTO och TEN-T (Transeuropeiska transportnätet) skulle flera kombiterminaler kunna samverka och stödja målet att skapa en stark transportkorridor i öst-västlig riktning. Nybro är ett exempel på hur en kombiterminal kan etableras. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län stödjer Nybro kommuns arbete med en kombiterminal under förutsättning att man samverkar med Oskarshamns hamn. Föreslås även att Nybro kommun avvaktar med sin ansökan till regionala fonden tills omfördelningen av medel mellan insatsområdena Innovation och förnyelse och Tillgänglighet är godkänd. ställer sig bakom förslaget att stödja Nybro kommuns arbete med en kombiterminal enligt redovisade förutsättningar. 155 D 2008/ Utvärdering av föreningen Kumulus samt fortsatt regional samverkan kring ungdomsfrågorna Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med berörda aktörer i länet utvecklat arbetet med ungdomsfrågor och ungdomars uppväxtvillkor lokalt och regionalt, bl a inom en särskild nationell satsning i samarbete med Ungdomsstyrelsen under perioden En av delarna i arbetet har handlat om internationella aspekter. I syfte att arbeta med olika typer av ungdomsutbyten på individuell och gruppnivå och i samarbete med länets kommuner bildades under 2008 den ideella föreningen Kumulus. Under sommaren 2010 har en utvärdering av Kumulus verksamhet gjorts. Av den webbenkät som skickats ut till handledare, personer i Kumulus styrelse, kontaktpersoner i kommunerna, kommunchefer samt ledamöter i kommunstyrelserna framgår att man anser att det internationella ungdomsutbytet är ganska eller mycket viktigt samt att det leder till positiva effekter. Av webbenkäten framgår också att det internationella ungdomsutbytet prioriteras olika mycket inom länets kommuner. Då Kumulus skall omorganiseras inför 2011, och med tanke på att en majoritet av de som svarat på enkäten anser att en regional koordination är nödvändig, har ett flertal alternativa lösningar för Kumulus framtid diskuterats. Efter diskussion föreslås att en konsekvensanalys görs med utgångspunkt från följande förslag: Kumulus integreras helt i regionförbundet som en del av ungdomspolitiken

8 109 Kumulus finns kvar som en del av regionförbundet men med en egen styrgrupp och inhyrd personal Kumulus är helt fristående från regionförbundet och istället blir en egen enhet Föreslås även att det fortsatta arbetet med de ideella ungdomsorganisationerna och nätverket Det goda mötet bör belysas. beslutar uppdra åt kansliet att inför arbetsutskottets sammanträde den 21 oktober 2010 ta fram en konsekvensanalys avseende Kumulus framtida organisation med utgångspunkt från ovan redovisade förslag samt att även belysa det fortsatta arbetet med de ideella ungdomsorganisationerna och nätverket Det goda mötet. 156 D 2010/ Smålands mötesplats Kalmar FF:s nya arena som regional mötesplats För tillskapandet av en regional mötesplats i Kalmar FF:s nya arena har arbetsutskottet 113/10 beslutat bevilja medel om kronor för 3 år enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel). Föreslås att medlen istället fördelas på 2 år med 1,2 miljoner kronor för år 2010 och kronor för år Bakgrunden till denna ändrade fördelning beror dels på ett önskemål från projektägaren kopplat till byggtiden, dels på en återföring av medel ( kronor) från Leadergrupperna för perioden , som måste betalas ut under 2010 för att få nyttjas. Det är av vikt att medlen används till ett projekt där regionförbundet med säkerhet kan betala ut summan i år, vilket Smålands mötesplats garanterar. I och med detta tas inte mer än avsedda kronor i anspråk från anslaget för 2010 trots att kronor betalas ut. beslutar att ändra tidigare beslut, 113/10, avseende Smålands mötesplats Kalmar FF:s nya arena som regional mötesplats att istället för 3 år fördelas på 2 år med 1,2 miljoner kronor för år 2010 och kronor för år et, som fattas enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), får inte överklagas.

9 Ungdomsarbetslöshetsfrågor Mats Johansson från Arbetsförmedlingen informerar om ungdomsarbetslösheten i Kalmar län. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av EU:s högsta. Under det andra kvartalet 2010 var cirka ungdomar i åldern år i riket arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 29,7 procent. I Kalmar län ligger Västerviks kommun i topp med 11,7% arbetslösa ungdomar medan Borgholms kommun har lägst andel arbetslösa ungdomar, 3,7 %. Den totala ungdomsarbetslösheten i länet ligger under riksgenomsnittet, som är 11,3 %. Även i fråga om den totala arbetslösheten i länet ligger Västervik i topp med 7,5 % medan de båda Ölandskommunerna har den lägsta arbetslösheten, 3,4 %. I juli månad 2010 var totalt ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin för arbetslösa mellan 20 och 24 år. Ungdomsgarantin syftar till kompetensutveckling för att förbättra möjligheterna till arbete eller studier. tar informationen till protokollet. 158 D 2010/ Utbildningsinsatser med Kungliga Tekniska Högskolan Ärendet utgår från dagordningen. 159 D 2010/ Anmälan av skrivelse från Socialdemokraterna Dra erfarenheter från Scanias utbildning i konjunkturnedgången Socialdemokraterna har den 31 augusti 2010 inkommit med skrivelse Dra erfarenheter från Scanias utbildning i konjunkturnedgången. Under våren 2010 utbildade Scania omkring 600 av sina anställda istället för att företaget, som många andra, genomförde varsel. I skrivelsen föreslås att Oskarshamns kommun tillsammans med Scania och fackliga organisationer i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län gör en utvärdering av utbildningssatsningen för att med det som grund skapa en modell för vuxenutbildning istället för att avskeda personal.

10 111 tar anmälan med godkännande till protokollet samt ger kansliet i uppdrag att bereda ärendet inför beslut i arbetsutskott och styrelse. 160 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Rapport från Nationella Vindkraftskonferensen Nationell Vind 2010, den april 2010 i Kalmar Resultat av lönerevision 2010 Avslag på ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting avseende medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre Avslag på ansökan till Svenska ESF-rådet om stöd från Socialfonden avseende Kompetensutveckling inom besöksnäringen Skrivelse till Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket Angående indragna TAmedel för strukturfondspartnerskapen Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) tar anmälningarna med godkännande till protokollet. Leif Larsson Eddie Forsman ordförande ordförande Ulf Nilsson justerare Ingemo Ullman sekreterare

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Kraftsamling Kalmar län Detta har hänt med förslagen på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Efter en omfattande

Läs mer

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Regeringens uppdrag till Samordningsmännen i Västra Götaland har pågått under ca tolv månader.

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer