Programarbete ångest och depression

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programarbete ångest och depression"

Transkript

1 Programarbete ångest och depression 1

2 2

3 Innehållsförteckning Förord 4 Förord från ordföranden i programarbetet 5 Sammanfattning 6 Slutsatser och förslag 7 Inledning programarbete ångest och depression 8 Om själva uppdraget 8 Vårt arbetssätt och våra arbetsgrupper 8 Om de nationella riktlinjerna 9 Expertgruppens arbete 10 Depression, förekomst och aktuell kunskap 10 Ångest, förekomst och aktuell kunskap 11 Fördjupning 12 Synpunkter på de nationella riktlinjerna 15 Konsekvenser av riktlinjernas rekommendationer 17 Faktadel; praxis och forskningsrapport 18 Förtroendemannagruppens arbete 20 Information 20 Närstående 21 Bemötande 21 Diagnos/behandling 22 Väntetider 23 Förebyggande insatser 23 Sammanfattande diskussion 24 Slutsatser och förslag 26 Bilaga 1. Praxis för behandling av depression i primärvården 28 Bilaga 2. Praxis för behandling av depression vid öppenvårdspsykiatrin 29 Bilaga 3. Utbildning i psykoterapi 30 Referenser 31 3

4 Inom Örebro läns landsting har vi sedan 2001 arbetat med ett antal programarbeten. Målsättningen med programarbetena är att ta fram dels en översiktlig kunskap om olika sjukdoms och behovsgrupper, dels en gemensam plattform där vårdens aktörer d.v.s. förtroendevalda, patienter, anhöriga, vårdgivare och administratörer möts för dialog om vårdens dilemman och behov av förbättringar. I programarbetena ska en allsidig kunskap om utvalda sjukdoms och behovsgrupper byggas upp. Utgångspunkten är befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i början av 2009 att påbörja ett programarbete om ångest och depression. Ett syfte med arbetet var att beskriva och analysera behoven av insatser ur ett befolkningsperspektiv. Ett annat syfte var att identifiera nuvarande behandlingsinsatser och förebyggande åtgärder för patienter med ångest och depression. Det övergripande målet var att hitta strategier för ett framtida gott omhändertagande av personer med ångest och depression inom Örebro läns landsting. Arbetet som påbörjades under våren 2009 och avslutades våren 2010 har bedrivits i två grupper, en professionell grupp och en förtroendemannagrupp. Båda grupperna har varit utsedda av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tillsammans har dessa grupper utifrån respektive analyser formulerat ett antal förslag som avser att leda till ett bättre omhändertagande av patienter med ångest och depression. Torgny Larsson (s) har varit ordförande i förtroendemannagruppen. Erik Sjöberg, bitr. psykiatrichef och Örjan Garpenholt, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälsokansliet har samordnat arbetet administrativt. Vi vill tacka alla som deltagit i programarbetet. Förhoppningen är att programarbetets slutsatser och förslag kan ge ett bidrag till hur vården av patienter med ångest och depression kan förbättras i Örebro läns landsting. Örebro Förord Håkan Bergman Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Olle Bingerud Direktör Hälsokansliet 4

5 Förord från ordföranden i programarbetet När vi nu summerar programarbetet Ångest och depression så har en expert- och politikergrupp diskuterat nästan alla samhällsområden. Hälso- och sjukvården förfogar bara över en del av många viktiga pusselbitar för att möta ökad oro, stress, ångest och depression i vårt samhälle. Tidigt i vårt arbete återkom vikten av förebyggande åtgärder ständigt. I Liv & Hälsa 2004 så konstaterades att god jordmån för psykisk hälsa är goda relationer och socialt stöd, möjlighet till avlastning när hemarbetet är betungande, sysselsättning och trivsel på jobbet samt ekonomisk trygghet. Stora internationella undersökningar som mäter befolkningens hälsa och välmående visar också att stora inkomstklyftor riskerar att öka oro, våld, sjuklighet och dödlighet hos hela befolkningen. Överraskande är också att även de rikaste mår sämre, utsätts för brott och dör i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer i högre utsträckning. Man skulle kunna säga att jämlikhet är bra för hjärtat. Stora skillnader ökar oron och minskar stabiliteten i samhällen. Läkekonsten vilar på flera fundamentala dygder: Medkänsla med den som lider, viljan att hjälpa, tilliten och hoppet att detta ska vara möjligt. Emellanåt krävs också mod och alltid det kloka omdömet. Med detta som utgångspunkt ska vårt arbete och våra förslag ses. Den psykiska hälsans omfattning Det finns inga riktigt bra svar på frågan vad ökningen av ångest och depression beror på. Allt från samhällsförändringar, bättre kunskap, behandlingsmetoder till läkemedelsindustrins landvinningar. Hur som helst så vet vi en hel del mer och Socialstyrelsens riktlinjer gör att detta arbete med ångest och depression fått sin berättigade plats som ett stort och växande samhällsproblem. En person av fem lider någon gång under livet av depression som kräver behandling. Faktum är att mellan 20 och 40 procent av invånarna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa någon gång i livet. Det är mellan 1,1 och 2,3 miljoner människor. Depressioner och andra psykiska sjukdomar svarar för en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Sjukdomsbördan är en kombination av antal förlorade friska år genom funktionsnedsättning och antalet förlorade år genom för tidig död. Endast hjärt/kärlsjukdomar svarar för en marginellt större andel av sjukdomsbördan i Sverige. Psykisk hälsa har blivit en klassfråga. Långa väntetider kan vara förödande i många enskilda fall. Vare sig primärvården eller psykiatrin klarar detta just nu. Därför söker sig patienterna till privata alternativ. Endast en femtedel av dessa behandlingar bekostas av landstingen. Resten betalas av arbetsgivare, försäkringsbolag eller av den enskilde själv. Skulle vi acceptera detta avseende någon annan folksjukdom? Cancer? Hjärt-/kärlsjukdomar? Reumatism? När vi trodde att förstahandsvalet avseeende behandling för depression och ångest var läkemedel, sa samhället inte att den enskilde fick bekosta dessa ur egen ficka, tvärtom var kostnaden för antidepressiva läkemedel över 1 miljard. Skulle vi acceptera att patienter tvingades ta ur egen ficka för att få den behandling för tumörsjukdomar som de behöver? Psykisk ohälsa och livskvalitet Vi talar inte här om en välfärdssjuka, där människor har för höga förväntningar om att de ska vara såväl lyckliga som lyckade. Vi talar om människor vars liv är lamslaget av depression eller ångest. Livskvaliteten halveras vid en depression. Personer med depression har en livskvalitet på samma nivå som personer som haft en allvarlig stroke. Patienter med depression uppger en negativ påverkan på sina dagliga aktiviteter, en ökad smärta och obehag, liksom oro och nedstämnhet. Många patienter med en depression slutar att fungera socialt och förlorar förmågan att arbeta. Det är ofta en tung börda för anhöriga och närstående till en person med depressionsproblematik. Det är tungt och arbetssamt att stödja en person som är sjuk, det innebär ofta en kris när en anhörig eller närstående drabbas av en psykisk sjukdom och det är svårt att se sin närstående förändra eller lida. Det handlar i många fall också om att mötet med vården är påfrestande genom att det är svårt att hitta rätt, upplevelser av att inte bli tagen på allvar och att bli skickad mellan olika vårdinstanser utan att få den hjälp man behöver. Många känner dessutom av samhällets fördomar mot psykiska sjukdomar och mot psykisk ohälsa. Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning är en realitet. Negativa attityder från andra och en negativ självbild kan, ofta i kombination, bidra till att människor upplever sig ha små chanser att utvecklas, de känner sig ovälkomna och inte delaktiga i samhället. Slutsatser I dag får 90 procent av de som drabbas av depression och ångest inte en rekommenderad behandling. Att ge dem den behandlingen skulle kosta 4,1 miljarder årligen. MEN, det skulle också medföra minskade kostnader för annan behandling, sjukskrivning, förtidspensioneringar och minskat antal läkarbesök som skulle spara cirka 11,4 miljarder årligen, alltså en kraftig besparing för samhället. Minst lika viktigt är det att på alla plan arbeta med samhällets attityder. Det är anmärkningsvärt att personer inte erbjuds rekommenderad behandling, men också att människor inte vill eller vågar söka hjälp på grund av stigmatiseringen. Det är oacceptabelt. Psykologisk kompetens på olika sätt skulle bidra till att psykisk ohälsa och psykisk sjukdom ses som det är; vanligt förekommande, ofta behandlingsbart och aldrig stigmatiserande för den enskilde. Torgny Larsson Ordförande i programarbetet Ångest och depression 5

6 Sammanfattning Hälso- och sjukvårdnämnden i Örebro läns landsting beslutade i september 2008 att starta ett programarbete om ångest- och depressionssjukdomar med syfte att: beskriva och analysera behoven av insatser ur ett befolkningsperspektiv identifiera nuvarande insatser av behandling och förebyggande åtgärder. Det övergripande målet är att hitta strategier för ett gott omhändertagande av personer med ångest och depressionssjukdomar. Programarbetet har bedrivits i två arbetsgrupper, en expertgrupp och en förtroendemannagrupp. Förtroendemannagruppen har arbetat med dialoger som utförts av Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar. De Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom som är utgivna av Socialstyrelsen 2010 har varit en viktig referens i arbetet. Socialstyrelsen anser att ett effektivt omhändertagande inom första linjens vård (till exempel primärvården) och ett utbud av flera effektiva behandlingsmöjligheter genom hela vårdkedjan är centralt för att riktlinjerna som helhet ska kunna ge önskat resultat. En central rekommendation är att öka tillgången på psykologisk behandling, främst kognitiv beteendeterapi (KBT). Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i hela världen. I en internationell kartläggning som Världsbanken och WHO publicerade 1997 var det bara luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och spädbarnssjukdomar som orsakade större ohälsoeffekter. Senare analyser antyder att depression kan vara den ledande orsaken till ohälsa, åtminstone i västländerna. Ångest hör till livet och finns mer eller mindre intensivt hos alla. Det är först när ångesten är irrationell som den kan betraktas som sjuklig. Expertgruppen ger i dokumentet en översiktlig bild av de viktigaste metoderna som används vid behandling av depression och ångest. Den psykologiska behandlingen beskrivs utförligt, men arbetet går också in på läkemedelsbehandling, sjukgymnastik, omvårdnad, rehabilitering och påverkan av livsstilen (kost, motion och sömn). Ett konstaterande i dokumentet är att riktlinjerna och rekommendationerna från Socialstyrelsen kommer att få ekonomiska konsekvenser för landstingen eftersom en satsning på kompetensförstärkning måste göras i olika delar av vården (utbildningsinsatser och sannolikt även nyrekrytering). Det övergripande målet är att bygga upp ett effektivt omhändertagande inom första linjens vård och ett varierat utbud av effektiva behandlingsmetoder genom hela vårdkedjan. För att kunna erbjuda flera olika behandlingsmetoder krävs att hälso- och sjukvården får en ökad tillgång på psykologisk behandling. 6

7 Sammanfattning Grunden för beredningarnas arbete har varit att föra dialog med personer i länet som sökt för depression och ångest och som varit villiga att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter av sjukvården. Cirka 100 länsinvånare har kommit till tals. Dialogerna har indikerat att: informationen från vårdgivare till patient och närstående kan förbättras samarbetet med anhöriga har blivit bättre men det är viktigt att förbättringsarbetet fortsätter stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar kan förbättras bemötandet av patienter är inte alltid positivt. De flesta möten blir bra, men det räcker med att konstatera att några blir dåliga för att hävda att det finns utrymme för förbättringar det förekommer långa väntetider till diagnos och behandling (exempelvis neuropsykiatrisk utredning och vissa former av psykoterapi) det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet behöver förtydligas och ges en mer framskjuten plats i vården. Slutsatser och förslag 1. Förtroendemannagruppens bedömning är att den psykologiska kompetensen i primärvården måste stärkas. Det är önskvärt att det finns någon eller några psykologer anställda i primärvården i vårt län. Dessutom behöver primärvården sjuksköterskor med specialistkompetens i psykiatri. 2. Förbättringsarbete för att öka systematiken i uppföljningen av behandling för depression och ångest bör sättas igång. Explicita krav kring detta föreslås formuleras i nästa överenskommelse mellan HSN och psykiatrin. 3. Aktiva åtgärder krävs för att införa mer gruppterapi i psykiatrin och primärvården. Detta kan vara en viktig insats för att minska köerna till psykologisk behandling och därmed ge fler patienter möjlighet till en optimal insats. 4. Sömn bör ingå som ett sökord i vårdplanen. Krav om detta bör formuleras i nästa överenskommelse mellan HSN och psykiatrin. 5. Samarbetet mellan primärvården och psykiatrin måste på ett bättre sätt uppmärksamma risken för att patienter ska komma i kläm mellan olika vårdgivare. Rutiner och riktlinjer som reglerar samverkan måste ses över så att de stödjer patientens rätt till en god vård. 6. Information till patienter och närstående om sjukdom, prognos och behandling måste systematiseras. En nära samverkan ska eftersträvas. I de fall som det inte finns rutiner bör sådana utarbetas. Frågan måste kontinuerligt hållas levande. 7. Det behövs en tydligare ingång till vård för de som lider av psykiska problem. Hur denna ingång ska tydliggöras måste framtida förbättringsarbete utvisa. 7

8 Inledning programarbete ångest och depression Sedan 2001 pågår programarbeten inom Örebro läns landsting. Målsättningen med dessa programarbeten är att ta fram översiktlig kunskap om olika sjukdoms- och behovsgrupper och att skapa en gemensam plattform där vårdens aktörer, det vill säga förtroendevalda, patienter, anhöriga, vårdgivare och administratörer, kan mötas för dialog om vårdens dilemman, utveckling och förbättring. I programmen ska en allsidig kunskap om utvalda sjukdoms- och behovsgrupper byggas upp. Om själva uppdraget Hälso- och sjukvårdnämnden i Örebro läns landsting beslutade i september 2008 att starta ett programarbete om ångest- och depressionssjukdomar för att: beskriva och analysera behoven av insatser ur ett befolkningsperspektiv identifiera nuvarande insatser avseende behandling och förebyggande åtgärder. Det övergripande målet är att hitta strategier för ett gott omhändertagande av personer med ångest- och depressionssjukdomar. Vårt arbetssätt och våra arbetsgrupper Programarbetet om ångest- och depressionssjukdomar har följt den struktur som använts tidigare inom Örebro läns landsting. Det innebär att det färdiga programmet innehåller behovsbeskrivningar och behovsanalyser, kartläggning av nuvarande resurser och insatser, omvärldsbeskrivning av området, slutsatser samt förslag till åtgärder. Programarbetet har ägt rum parallellt med att Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för ångest- och depressionssjukdomar. En del i detta arbete har varit att ta del av dessa riktlinjer och på olika sätt lämna synpunkter till Socialstyrelsen med förslag om hur riktlinjerna kan anpassas till Örebro läns landstings förutsättningar. Programarbetet har bedrivits i två arbetsgrupper, en expertgrupp och en förtroendemannagrupp. I expertgruppen ingick representanter från primärvård och psykiatri samt Hälsokansliet. Dessa har varit Görgen Göstas, ordförande, Staffan Ardesjö, Erik Sjöberg och Liisa Varg, samtliga från psykiatrin. Från primärvården deltog Sven Röstlund, Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult, Marianne Botvalde och Ulla Wase Cavallie. Från Hälsokansliet har Örjan Garpenholt deltagit. Förtroendemannagruppen har inte helt följt tidigare programarbetens upplägg. Den har haft en styrgrupp som bestått av Torgny Larsson, ordförande, Katarina Strömgren- Sandh, Monica Thorzén-Sundberg, Britten Brohede, Ulla Jonson och Ingemar Javinder. Den har dessutom haft en referensgrupp som bestått av representanter från Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar, Sven-Olof Reinholdsson, Inga-Britt Ritzman, Lotta Lang, Linda Axäng, Bo V. Selling, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Katarina Raneborn, Gunnar Lidén och Magdalena Scharp Sandegren. En stor del av dialogen med medborgarna om ångestoch depressionssjukdomar har skett i Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar. Processen där de förtroendevalda mött expertgruppen för att diskutera erfarenheter, dra slutsatser och tillsammans formulera de presenterade förslagen har varit en viktig del i programarbetet. 8

9 Inledning programarbete ångest och depression Om de nationella riktlinjerna Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård riktat till patienter med allvarliga sjukdomar, ofta långvariga och som tar stora samhällsresurser i anspråk. I riktlinjerna ingår beslutsstöd för prioriteringar, som baseras på riksdagsbeslutet om prioriteringar i hälso- och sjukvården. När programarbetet om ångest och depression påbörjades våren 2009 var Socialstyrelsen samtidigt mitt upp i ett arbete med nationella riktlinjer för depression och ångest. Riktlinjerna blev klara våren 2010 men en preliminär version fanns tillgänglig lång tid innan dess. Socialstyrelsens riktlinjearbete har i hög grad påverkat programarbetets innehåll, dess slutsatser och förslag. De nationella riktlinjerna för depression och ångest ska ge stöd i sjukvårdshuvudmännens arbete med hälso- och sjukvårdsprogram och prioriteringar och ska ses som ett betydelsefullt sjukvårdspolitiskt dokument. Det ska också ge riktning och vägledning för vård och behandling av en stor sjukdomsgrupp. I många år har personer med psykossjukdom pekats ut som den viktigaste och självklart prioriterade gruppen, medan depressioner och ångesttillstånd tilldelats jämförelsevis lite upp märksamhet och resurser, om man ställer det i relation till antalet sjuka och möjligheterna till goda behandlingsresultat. Riktlinjernas ambition är att lyfta fram depression och ångest som folksjukdomar som kan behandlas framgångsrikt och delvis förebyggas med rätt insatser. Användandet av evidensbaserade metoder inom området ska ges lika hög prioritet i primärvården som i den specialiserade psykiatrin. Riktlinjerna kan ses som ett paradigmskifte för behandlingen av depressions- och ångestsjukdomar. Den läkemedelsinriktade behandlingen får en mindre framskjuten plats till förmån för olika former av psykologisk behandling. Rekommendationerna om prioriteringar är rangordnade i en skala från ett till tio efter angelägenhetsgrad. I dokumentet anges dessutom rekommendationer om metoder som inte bör utföras alls eller rutinmässigt (icke-göra) samt rekommendationer om metoder där det fortfarande saknas tillräcklig evidens för att kunna motivera ett införande i rutinsjukvården (FoU). Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om ett effektivt omhändertagande inom första linjens vård (till exempel primärvården) och ett utbud av flera effektiva behandlingsmöjligheter genom hela vårdkedjan är centrala förutsättningar för att riktlinjerna som helhet ska kunna ge önskat resultat. En central rekommendation är att öka tillgången till psykologisk behandling, främst kognitiv beteendeterapi (KBT). 9

10 Expertgruppens arbete Depression Förekomst och aktuell kunskap Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i hela världen. I en internationell kartläggning som Världsbanken och WHO publicerade 1997 var det bara luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och spädbarnssjukdomar som orsakade större ohälsoeffekter. Senare analyser antyder att depression kan vara den ledande orsaken till ohälsa, åtminstone i västländerna. Vid en viss tidpunkt uppfyller mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen kriterierna för egentlig depression. Minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män kommer någon gång i livet att få en depression som kräver behandling. Studier talar för att depressioner har blivit vanligare under de senaste 50 åren och att debuten sker i lägre åldrar. Det är främst de lindriga och måttliga depressionerna som ökat. Någon vetenskapligt accepterad förklaring till dessa förändringar finns inte. Patienter med depression löper större risk att drabbas av olika kroppsliga sjukdomar. Samsjuklighet med somatiska och andra psykiatriska sjukdomar är vanligt. Det finns en ökad risk att insjukna i depression vid många kroppsliga sjukdomstillstånd. Sjukdomar som visat samband med depression är bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdom, stroke, vissa neurologiska tillstånd som till exempel Parkinsons sjukdom samt missbruk av alkohol och droger. Depression är här en riskfaktor för försämring i sjukdomsförlopp och för ökad dödlighet. Kända riskfaktorer: Det föreligger en ärftlighet, men omgivningsbetingade stressorer har en stor betydelse vid unipolär depression. Låg födelsevikt, tidig separation samt övergrepp och försummelse (bristande anknytning) i barndomen kan öka sårbarheten för depression i vuxen ålder. Stress och negativa livshändelser, missbruk och läkemedel kan vara utlösande faktorer. Hälsofrämjande insatser: Stödjande insatser som motverkar skadlig stress och åtgärder som ger individen en känsla av sammanhang ökar självförtroendet och kan verka hälsofrämjande. Drogförebyggande insatser kan ge goda resultat. Sjukdomsförebyggande insatser: Utbildning av personal inom barnavård, barnomsorg och skola, där utbildningen syftar till att personalen tidigt upptäcker personer i riskzon för psykisk sjukdom. Ökat socialt stöd som buffert vid traumatiska händelser. Diagnos och behandling Vid depressionsdiagnostik används två klassifikationssystem (DSM-IV och ICD-10) som är symtombeskrivande och jämförbara med varandra, med indelning i lätt, måttlig och svår depression. Terapin kan effektiviseras om depressionens svårighetsgrad registreras under behandlingens gång. Detta kan göras med olika skattningsskalor. Det finns ett stort antal läkemedel med väldokumenterad antidepressiv effekt, och det finns inga säkerställda skillnader i effekt mellan preparaten. Vid akutbehandling av lindriga och måttliga depressioner hos vuxna, är flera slags psykoterapier lika effektiva som antidepressiva läkemedel. Bästa stödet har kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) samt kognitiv psykoterapi (KPT). Vid mera djupa, psykotiska alternativt terapiresistenta depressioner är ECT (elektrokonvulsiv behandling) ett alternativ. Långtidsbiverkningar av antidepressiva läkemedel Det än i dag mest använda antidepressiva läkemedlet i hela världen är Amitriptylin (det generiska namnet, alltså den verksamma substansens namn). Det lanserades omkring 1960 och godkändes av det amerikanska läkemedelsverket (FDA, Food And Drug Administration) i april I många välgjorda studier påvisas att Amitriptylin har en något bättre effekt än något annat av de mest effektiva antidepressiva preparaten, såväl äldre som mycket nya. Amitriptylinets biverkningar är väl kända, men dess minskade användning i vårt land handlar om effektiv marknadsföring av andra och nyare preparat. Det finns världen över människor som behandlats i flera decennier med Amitriptylin utan att långtidsbiverkningar har rapporterats. De i dag så populära specifika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI-preparaten) har möjligen långtidsbiverkningar. Men sambandet mellan långtidsbehandling och vissa biverkningar är långtifrån bevisat. En sak vet man med säkerhet: långtidsbehandling har visat sig normalisera den minskning av hippocampus volym som observerats hos deprimerade patienter. (Hippocampus är den region i hjärnan som i stor utsträckning reglerar människans känsloliv.) Vidare har det visat sig, att psykoterapi påverkar så kallade synapskopplingar på samma sätt som effektiv antidepressiv medicinering. Nybildade synapskopplingar betraktas generellt som positiva, något som till exempel den moderna strokevården bygger på. Det måste dock tilläggas att antidepressiva läkemedel kan ha effekter och biverkningar som uppträder först efter mycket långa behandlingstider. SSRI-preparaten introducerades i Sverige omkring

11 Expertgruppens arbete ECT-behandling ECT, eller så kallad elbehandling, är den mest effektiva och skonsammaste behandlingen av djupa depressioner. Den har förmodligen många gånger en livräddande effekt. Med andra ord: en utebliven ECT-behandling kan kosta liv därför att en djup depression har en dödlighet som få tumörsjukdomar kan nå. Man har i Sverige begått misstaget att inte ta notis om och heller inte informera om att ECT kan ge bestående minnespåverkan, alltså svårt nedsatt minnesfunktion i vissa fall. Man har inte heller eftersträvat att dosera styrkan av ECTbehandlingen till en mer anpassad grad för varje individ utan att tappa i antidepressiv effekt, och samtidigt minska kognitiva (minnes-) bieffekter. Unga kvinnor förefaller vara känsligare än män; lägre kramptröskel. Kanske var det därför inte en tillfällighet att samtliga redovisade fall av bestående minnesstörning i programmet Uppdrag gransknings reportage var kvinnor, de flesta dessutom unga. Effektivt omhändertagande i första linjen Det är viktigt att definiera gränssnittet mellan primärvård och psykiatri. Vid mild till måttlig depression/ångest är primärvården den mest lämpliga vårdinstansen. Vid svår depression/ångest är psykiatrin ett förstahandsval. Primärvården ska i första hand utreda, diagnostisera och behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa. Det är viktigt att bedöma på vilken vårdnivå behandling ska sättas in. I omhändertagandet i första linjen bör man arbeta med så kallad stegvis vård med egenvård, livsstilsrådgivning som en första nivå innan psykologisk behandling och/eller farmakologisk behandling påbörjas. Farmakologisk behandling och psykologisk behandling med eller utan kombination, utgör nästa nivå i behandlingstrappan före gränssnittet till behandling inom psykiatrin. Som stöd för bedömning av specialistvård finns i nuläget psykiatriska konsultteam vars bedömningar bidrar till att tydliggöra gränsen mot psykiatrin och har en kompetenshöjande effekt. För en effektiv behandling/rehabilitering krävs en god samverkan mellan primärvård och psykiatri. De psykiatriska konsultteamen är en betydelsefull faktor i detta sammanhang. Omvårdnad och rehabilitering Vid depression är information och psykologiskt stöd viktiga. Närstående bör om möjligt engageras i vården. Det är också viktigt att ge stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar. Vid läkemedelsbehandling är det viktigt med underhållsbehandling under ett halvt till ett år efter uppnådd symtomfrihet, då det annars föreligger ökad risk för återinsjuknande. Patienter med återkommande och särskilt svåra depressiva episoder rekommenderas långtidsprofylax. Majoriteten av personer med depression upptäcks och behandlas inom primärvården. Flertalet patienter med depression som behandlas inom psykiatrin följs upp och behandlas i psykiatrisk öppenvård. Det måste emellertid finnas tillgång till slutenvårdsplatser vid hög självmordsrisk, djupa depressioner samt vissa utredningar. Bedömning av framtida vårdbehov Sjukdomen har blivit allt vanligare de senaste decennierna och debutåldern har sjunkit vilket medför att vårdbehovet sannolikt kommer att öka. Samhällsekonomiska konsekvenser Ett försök att beräkna summan av direkta och indirekta kostnader i Sverige under 1997 gav siffran 12 miljarder kronor på ett år. Över tid kan man i Örebro län se en svag tendens till ökad psykofarmakakonsumtion för depressiva tillstånd (cirka 2 4 %). Kostnaderna för läkemedel visar en sjunkande tendens, vilket kan förklaras med att läkemedlen blir billigare när patenten löper ut. Ångest Förekomst och aktuell kunskap Ångest definieras som ett tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning, beroende på om man betonar en psykisk eller kroppslig aspekt. Den uppkommer inför en förväntad fara där hotet kan komma utifrån eller inifrån. Ångesten kan vara rationell eller irrationell. Till de så kallade ångestsyndromen hör bland annat paniksyndrom och generaliserad ångest, där ångesten är irrationell. Ångest hör till livet och finns hos alla mer eller mindre intensivt. Det är först när ångesten är irrationell som den kan betraktas som sjuklig. Ångesten är irrationell om man inte förstår varför alarmsystemet är igång och den är rationell om det finns en begriplig orsak. Generaliserad ångest startar ofta redan i tonåren eller i början av vuxenlivet och drabbar ingen särskild grupp av människor. Långtidsuppföljningar av ångestpatienter visar att ångest- 11

12 tillstånden är långdragna och ofta kroniska; efter 7 9 års uppföljning var endast drygt 20 procent symtomfria. Vid många av ångestsyndromen finns en betydande överdödlighet. Vissa studier har visat att till exempel personer med panikångest har dubbelt så hög dödlighet jämfört med den övriga befolkningen. Ångestsyndrom är vanligt förekommande. Uppskattningsvis drabbas 25 % av befolkningen någon gång i livet av ångestsyndrom. Kvinnor löper högre risk än män att insjukna. Kända riskfaktorer: Generaliserat ångestsyndrom orsakas, precis som de andra ångeststörningarna, förmodligen av en kombination av sårbarhet och stress. Det finns inga klarlagda riskfaktorer för att insjukna i ångest. En vanlig uppskattning är att cirka 30 procent beror på ärftliga faktorer och 70 procent på påfrestningar och erfarenheter under livet. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt när det gäller hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande metoder för att förebygga ångestsyndrom. Dock finns det stöd för att lyfta fram den allsidiga kostens och den fysiska aktivitetens betydelse i sammanhanget. (Läs mer under rubriken Samband mellan ångest/depression och näringsintag.) Diagnos och behandling Ångesttillstånden diagnostiseras på basen av bestämda kriterier. Men en svårighet kvarstår: att mäta graden av ångest. Behandlingen avgörs av ångestens art och grad. Den vanligaste behandlingen består av medicinering och psykoterapi, var för sig eller i kombination. Bedömning av framtida vårdbehov Det finns ingenting som pekar på en minskning av ångeststörningarna. Därmed finns heller ingen grund att anta att det finns ett minskat framtida vårdbehov. Samhällsekonomiska konsekvenser I en beräkning som gjordes 1996, skattades samhällets kostnader för ångestsjukdomar till 18,5 miljarder kronor. Av dessa utgjorde 17 miljarder kronor indirekta kostnader (sjukskrivning och förtidspension) och 1,5 miljarder kronor direkta sjukvårdskostnader. Fördjupning Samband mellan ångest/depression och näringsintag Vår föda är en viktig faktor när det gäller att förebygga insjuknande i ångest- eller depressionstillstånd. Vetenskapliga studier visar, som man kan förvänta sig, att en väl sammansatt allsidig kost ger det bästa skyddet mot att insjukna. Den grupp som är allra mest känslig för näringsintag är gravida kvinnor. Man har visat att en diet som är fattig på Omega-3-fettsyror ökar risken för depression. Fiskolja och folsyra som tillägg till födan har var och en för sig visat sig räcka till för att behandla depression hos kvinnor i fertil ålder. Brist på folsyra och folsyrans salter, minskar kroppens svar på antidepressiv medicinering. Brist på folat, vitamin B-12, järn, zink och selen visar sig vara vanligare hos deprimerade människor än hos icke deprimerade. Deprimerade personer har en tendens till övervikt. Det visar sig att ett antal personer ur gruppen med depression har ett ökat sockersug, vilket påverkar viktutvecklingen. Inom psykiatrin har dessutom ett flertal läkemedel avsevärd påverkan på hunger och näringsintag. Den vanligaste bidragande orsaken till viktuppgång är läkemedel mot psykos (s.k. antipsykotika eller neuroleptica). Dessa andra och tredje generationens antipsykotika har stor påverkan på näringsintag och förorsakar ofta viktuppgång. Det finns även flera mediciner mot depression som har denna biverkan. Det finns ökad risk för ångest- och depressionssjukdom hos de personer som bara äter så kallad processad och färdig mat. Med detta menas hel- och halvfabrikat som bara värms upp i mikrovågsugn och liknande. Tillagningsprocesserna gör att ett flertal för kroppen viktiga mineraler och spårämnen förstörs och försvinner när maten tillverkas i fabrik. Man har även studerat människor med övervikt orsakad av ett metabolt syndrom. Detta innebär en ämnesomsättning i obalans. Denna ämnesomsättning är ofta orsakad av läkemedel. Personer med metabolt syndrom har en ökad risk för ångest och depression. Det finns således ett klart samband mellan vad vi äter och risken att drabbas av ångest- och depressionssjukdomar. En mycket viktig faktor för behandling av ångest och depression samt möjlighet att förebygga insjuknande i ångest- och depressionssjukdomar är fysisk aktivitet. Personer som motionerar och tränar har klart bättre förutsättningar att bibehålla sin hälsa. Motion och träning är en välkänd behandlingsmetod eller kompletterande behandlingsmetod när det gäller att komma tillrätta med framför allt depressioner. Motionen frigör endorfiner som stimulerar hjärnan mycket positivt. Inom både psykiatrin och primärvården har fysisk aktivitet fått en framskjuten plats bland annat genom användning av fysisk aktivitet på recept (FAR). Livsstilsfaktorer Vid både ångest och depression är det viktigt att se över personens livsstil när det gäller kost, motion och sömnvanor. Ofta äter personer med dessa sjukdomar en olämplig kost, för mycket eller för lite eller dåligt sammansatt. Personer med ångest och depression har ofta en kraftigt nersatt kondi- 12

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apa ti sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olyck utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pu

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer