Medarbetarinformation Lönesättande samtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarinformation Lönesättande samtal"

Transkript

1 Medarbetarinformation Lönesättande samtal 2014

2 Syftet med informationen idag Vad lönesättande samtal innebär Hur du kan förbereda dig Faktorer som påverkar vid lönerevisionen

3 Varför lönesättande samtal? Redan i avtalsrörelsen 2010 enades Arbetsgivarverket och SACO-S respektive OFR/S om att lönesättande samtal mellan chef och medarbetare skulle vara det huvudsakliga sättet att fastställa ny lön inom avtalsområdet.! Lönesättande samtal blir därmed troligen det framtida sätt på vilket sätt lönen bestäms.

4 Lönesättande samtal Chef och medarbetare kommer överens om ny lön Tydliggör sambandet mellan medarbetarens resultat och lön En dialog där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus utifrån fastställda löneprinciper och lönekriterier Förutsätter en regelbunden dialog och återkoppling mellan chef och medarbetare, tex regelbundet återkommande medarbetarsamtal

5 Lönesättande samtal på Chalmers I våra lokala avtal med SACO och ST har vi kommit överens om att ha lönesättande samtal i lönerevisionen 2014 på sex avdelningar/institutioner: BoM, Biblioteket, PPU, FF, AoS och I. Alla medarbetare inom dessa verksamheter kommer kallas till lönesättande samtal med sin chef. Chefen meddelar löneförslag. Chef och medarbetare diskuterar utifrån medarbetarens prestation ett år tillbaka i tiden. Utgångpunkten för bedömningen av medarbetarens insats ligger i individuellt uppsatta mål och Chalmers lönekriterier. Med kunskap, förberedelse och öppenhet för dialog ökar förutsättningarna för ett bra samtal!

6 Tidplan för lönerevision januari 6 februari Utbildning och information till chefer och medarbetare för de organisationer som ska använda lönesättande samtal 23 januari Prefektmöte inför lönerevisionen februari 14 mars Lönesättning och genomförande av lönesamtal respektive lönesättande samtal 14 mars Lönesättning klar och inrapporterad i Primulamodulen 25 april Slutförhandling på Chalmerscentral nivå 25 april 9 maj Chefer meddelar anställda ny lön för dem som förhandlats centralt 26 maj Löneutbetalning

7 Genomförande av lönesättande samtal Om medarbetare och chef är överens om lönehöjningen: Då skriver båda parter på blanketten Lönesättande samtal och ny lön är därmed fastställd. Alternativt tar man tid för att reflektera över förslaget innan man i Lönesättande samtal 2 slutför samtalet genom att skriva på blanketten. Om chef och medarbetare inte är överens: Chefen summerar vad som har sagts och det löneförslag som givits. Tid för Lönesättande samtal 2 bokas in. Till samtal 2 har chefen beaktat den information som framkommit vid samtal 1 och väljer då att antingen stå fast vid sitt löneförslag alternativt gjort en justering. Om chef och medarbetare inte kommer överens vid lönesamtal 2 skriver båda parter på blanketten Lönesättande samtal och frågan om medarbetarens lön tas därmed in i den ordinarie förhandlingsprocessen.

8 Blanketter finns framtagna och skall undertecknas i två exemplar där chef och medarbetare tar var sitt Blankett finns framtagen och skall undertecknas i två exemplar där chef och medarbetare tar var sitt exemplar.

9 Referenspunkter Konjunkturläget Löneökningstakt inom industrin Löneökningstakt på andra universitet/högkolor! Chalmers lokala avtal Ekonomiska förutsättningar på Chalmers (kort och lång sikt)

10 Hur ser de nya avtalen ut? I vår omvärld: Treårsavtal 2,0 2,1 i relevanta jämförelser för år 1! Centralt avtal Staten: Treårsavtal Sifferlöst Oenighetsgaranti ST,SEKO 2% år 1

11 Inflation och reallöneutveckling Löneutveckling och inflation Årlig genomsnittlig nominell löneökning uppdelad på inflation och real löneökning, procent Källa: Medlingsinstitutet samt beräkningar av Ekonomifakta Hämtat: Inflation Reallöneökning

12 Några större centrala avtal i sammanfattning. Antal tusen helårsarbetskrafter, antal månader och procent. Antal löntagare Antal Löptid Löneökning Kostnadsökning, årstakt Utlöpningstidpunkt Teknikavtalet (Teknikarbetsgivar na/ IF Metall) Teknikavtalet (Teknikarbetsgivar na/ Unionen, Sveriges Ingenjörer) Detaljhandelsavtal et (Svensk Handel/ Handelsanställdas förbund) ,2 2,0, 2,0, 2, ,3 2, ,8 2,1, 2,3, 2, Hök 13 (SKL, Pacta/ Kommunal) Min 4,8 2,6, 2,2 + två år sifferlöst Hotell- och restaurang (SHR/ HRF) ,8 2, Läraravtal (SKL/ Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet) Min 6,8 4,2, 2,6 + två år sifferlöst

13 Chalmers Lönekostnadsutveckling 2013 Löneavtal + löneglidning + tillväxt = lönekostnadsökning Löneavtalen resulterade i en kostnadsökning på 3,10% (doktorander exkluderat) Löneglidning (löneförändringar utöver avtal) Löneglidningen sept 2012 till aug 2013 är 1,24% Lönesumman i aug är 6,27% större än i sept Under den här perioden har vi ökat från 2848 till 2949 anställda

14 Sammanfattning lönerevision Chalmers SACO ST SEKO Lokal avtalsperiod: 1 maj apr okt sept okt sept Central avtalsperiod: Tillsvidare avtal 1 okt sept okt sept Utbetalning ny lön: maj 2014 maj 2014 med retroaktivitet från 1 okt 2013 maj 2014 med retroaktivitet från 1 okt 2013 Nyanställda & personer i ny befattning fr.om följande datum ingår ej i lönerevisionen Utfallsgaranti för de fackliga organisationernas medlemskollektiv: 1 jan okt okt ,0% 2,0% Lönesättande samtal: Ja: AoS (ej serviceavd.) PPU, I, FF, BoM & Bibl. Ja: AoS (ej serviceavd.) PPU, I, FF, BoM & Bibl. Nej Individuell åtgärdsplan: Vid löneökning 0,8% eller lägre Vid löneökning 0,8% eller lägre Vid löneökning 0,8% eller lägre Material som stöd för lönesättning: Lönekriterier + stöd för återkoppling vid medarbetarsamtal och lönesättning Lönekriterier + stöd för återkoppling vid medarbetarsamtal och lönesättning Lönekriterier + stöd för återkoppling vid medarbetarsamtal och lönesättning Övrigt: Goda insatser inom grundutbildningen ska särskilt Ingångslön för lokalvården höjd till kronor SACO = akademisk personal, ST = administrativ personal, SEKO = kollektivanställda. Ej fackligt ansluta tilldelas avtalsområde efter tjänstebetäckning

15 !!! Lönerevision - lönesättning! Lönerevision Individuell prestation Resultat i förhållande till målsättning i medarbetarsamtal Prestationen som värderas är från förra revisionsdatumet Omfattar enbart prestation, dvs ej snedsitsar Lönesättning - Vid nyanställning eller ny tjänst Utgångspunkt för lönesättning: Arbetets svårighetsgrad Medarbetarens erfarenhet och kunskapsnivå Marknadsnivå internt och externt

16 Lönekriterier Goda resultat i förhållande till verksamhetens mål framför allt när det gäller Kvalitet Effektivitet Bidragit utifrån sina förutsättningar till att Skapa intäkter Sänka kostnader Ska ha visat i sina handlingar Engagemang Ansvarstagande Samarbetsförmåga Utveckling inom sin profession Förändrat, förbättrat, effektiviserat verksamheten Spritt kunskaper till teknologer, doktorander, medarbetare, samhälle Ledare (inflytande över andras handlingar och utveckling) Utvecklat hållbart arbetsliv för medarbetare Ledarskapolicy Ledarkompetenser

17 Stöd för återkoppling vid medarbetarsamtal och lönesättning Under förväntat resultat Förväntat resultat Över förväntat resultat Högt över förväntat resultat - Uppnår inte uppsatta mål och resultat. - Uppvisar bristande förmåga organisera arbetet och lägger fokus på fel saker. - Respekterar ej tider, överenskommelser eller fattade beslut. - Är otillgänglig och visar på en låg servicenivå - Ser inte till det gemensamma. - Motverkar förändringar och är ovillig att bidra till förbättringar. - Visar på stagnation och ovilja till personlig utveckling. - Undanhåller relevant information. - Delegerar/samverkar sällan och arbetar med kort framförhållning. - Tar ej tillvara befintlig kompetens och aktuella resurser. - Visar inte hänsyn till övriga medarbetare. - Agerar otydligt, lyssnar sällan och pratar förbi andra. - Visar inte intresse för andras insatser. - Tar inte sitt ansvar i enlighet med Chalmers policys och riktlinjer. - Förmedlar ej relevant information. - Bidrar inte till delaktighet och nytänkande. - Planerar och genomför uppdraget utifrån uppsatta mål och förväntat resultat. - Håller deadlines och meddelar avvikelser i god tid. - Respekterar tider och agerar lojalt gentemot uppsatta regler och fattade beslut. - Är tillgänglig utifrån efterfrågan, men tar inte egna initiativ. - Lyfter fram det gemensamma och följer utvecklingen inom olika verksamhetsområden. - Initierar förändringar och föreslår insatser. - Har en genomtänkt plan för egen kompetensutveckling. - Delegerar/samverkar vid behov. - Respekterar andra medarbetare och är lyhörd för andras åsikter. - Ger klara besked och återkommer med förväntad återkoppling i tid. - Ser och uppmuntrar andras insatser och resultat. - Agerar som ett gott föredöme för verksamheten och tar sitt ansvar i enlighet med Chalmers policys och riktlinjer. - Förmedlar relevant information. - Bidrar till nytänkande och delaktighet. - Planerar och genomför uppdraget på ett sätt som överträffar uppsatta mål och förväntat resultat. - Respekterar tider och håller deadlines. - Följer uppsatta regler och fattade beslut. - Tar initiativ till möten och ser till att vara tillgänglig. - Lyfter fram ett helhetstänkande och utvecklar former för ökad samverkan mellan olika verksamhetsområden. - Driver ett mål och processinriktat förändringsarbete. - Utvecklar kontinuerligt sin kompetens inom yrkesområdet. - Skapar tillfälle och uppmuntrar till dialog och delaktighet. - Agerar konsekvent och tydligt gentemot andra. - Visar respekt för allas olika förutsättningar och kompetenser. - Bekräftar andra genom att ta och ge konstruktiv återkoppling. - Är ett föredöme för verksamheten. - Delar med sig av kunskap och information på eget initiativ. - Uppmuntrar och utmanar andra till att våga tänka nytt/ tänka om. - Personens insatser leder till positiva effekter även i andra delar av organisationen och bidrar positivt till Chalmers rykte. - Kan utmana lagda förslag men lever alltid efter fattade beslut. - Utvecklar metoder, möten mm så att det blir en inspirationskälla för andra. - Utvecklar nya samarbetsformer och bidrar till en ökad förståelse för olika yrkesgrupper. - Inspirerar till, driver och genomför effektivisering. - Sprider en positiv förändringsvilja genom att se och tillvarata möjligheter. - Utvecklar sin kompetens både inom och utanför yrkesområdet. - Ger konstruktiv återkoppling till andras idéer och arbetsresultat. - Skapar ett tillåtande klimat där var och ens kunskap och förmåga genererar ett gemensamt lärande. - Utvecklar former för information och kunskapsspridning. - Fungerar som bollplank/ mentor och ser ofta till att strukturera och fördela insatser.

18 En tankemodell för prestationsnivåer och lönepåslag Under förväntat resultat Förväntat resultat Över förväntat resultat Högt över förväntat resultat Andel av 5% 60% 30% 5% populationen

19 Inför det lönesättande samtalet Hur kan du förbereda dig? Utvärdera din arbetsinsats i förhållande till satta mål vid tidigare medarbetarsamtal och Chalmers lönekriterier Fundera på om du vill att någon mer ska ge återkoppling på din arbetsinsats Tänk på att prestationen som ska värderas är från förra lönesättningen (ett år tillbaka i tiden) Var tydlig och realistisk med dina förväntningar på ny lön kopplat till insats Tänk på att lönerevisionen enbart ska omfatta prestation, dvs ej ev. så kallade snedsitsar!

20 Lycka till!

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 7 1 (8) LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen 2007-03-06, 59 Bakgrund och utgångspunkter Organisationen skall ge förutsättningar för en välgrundad resursfördelning,

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer