Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2010."

Transkript

1 Sid 1/9 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheterna Biskopsgården 34:4 och 34:5 med gatuadress Blåsvädersgatan 4-6 i Göteborg. Förvaltning/Administration ISS Facility Services AB har biträtt styrelsen med föreningens ekonomiska förvaltning. Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: ordinarie ledamöter Carl Gustaf Sunden ordförande Eva Nilsson Mehmet Basusta Elisabet Svensson Paul Schmidtbauer suppleanter Magnus Karlsson Dimitar Janevski Övriga förtroendevalda: revisorer Bengt Nilsson Bertil Hansson revisorssuppleanter Anna-Lisa Lindbom Henryk Dwornik Här följer en redogörelse för verksamhetsåret Det gångna året har varit osedvanligt lugnt utan större reparationer eller renoveringar. Några smärre förändringar och förbättringar framgår av nedanstående redogörelse. Brandvarnare Med anledning av den anlagda branden i soprummet på Blåsvädersgatan 4 har samtliga lägenheter och flertalet gemensamma utrymmen i båda fastigheterna försetts med brandvarnare. Räcke vid trappan till 6:ans piskställning Ett räcke har monterats vid trappan upp till 6:ans piskställning. Armaturerna i trapphusen Samtliga armaturer i trapphusen har bytts till lågenergiarmatur med sensorer som tänder och släcker vid behov. Detta innebär att all belysning i trapphusen normalt är släckt utom en lampa i entrén. Om man går ut från en lägenhet så tänds bara de lampor som finns på det planet och åker man sedan hissen ner så är det bara lamporna på det planet där man går ut som tänds.

2 Sid 2/9 Miljöstationen Det har under året varit stora problem att trimma in tömningen av kärlen i miljöstationen. Tömningen har hela tiden varit så oregelbunden att det har varit svårt att beräkna storlek på kärlen och tidsintervallen för tömningarna. När det var som mest kritiskt hade Renova hoppat över fyra veckors tömningar. Efter en insändare i Göteborgs-Posten med kritik riktad mot Renova har tömningarna fungerat perfekt. Tele 2 Installationen av fiber-lan skedde i samtliga lägenheter i båda fastigheterna under Driftsättningen som gäller bredband och telefoni via bredband skedde i maj. Den årliga besiktningen Den årliga stadgereglerade besiktningen ägde rum den 26 oktober. Resultatet framgår av nedanstående protokoll. Protokoll Vid besiktning av fastigheterna Blåsvädersgatan 4 och 6 den 26 oktober 2010 Blåsvädersgatan 6 Trapphuset Onödigt varmt, 22 grader i entré och 23 på våning 8 Lägenhet nr 4 Ventil i badrummet måste återställas Bordtennis rum Lås bör bytas för att förhindra att rummet utnyttjas som skräprum. Hobbyrum Förses med brandsläckare Torkrum Fukt i tak bör undersökas Cykelrum Varukorg från Hemköp kastas Utomhus Piskställningen Verktygsboden Hålen i asfalten Bör snyggas upp på något sätt Bör oljas Asfaltlagningen efter Tele2:s bilning bör förseglas Blåsvädersgatan 4 Apparat rum Fuktskador bör undersökas. Steg 1: dräneringsrör högtrycksspolas och brunnar rensas Källartrappa Skruv saknas i räcke Elmätarskåp vid läg nr 65 Lås saknas Hobbyrum Trasig fläkt bör bytas Allmänt Skräp som finns i gemensamma utrymmen kastas i containern till våren Göteborg den 26 oktober 2010 Carl Gustaf Sundén Carl Gustaf Sundén

3 Sid 3/9 Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat Reservering har skett under året med kronor och ianspråktagande med kronor. Fastighetsskatt och inkomstskatt Inkomståret 2010 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4% av gällande taxeringsvärde för bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften räknas upp årligen med index. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Årsavgifter har höjts med 2% from 1/ Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar.

4 Sid 4/9 RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Fastighetsavgift SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivning byggnader RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Skattefria ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT

5 Sid 5/9 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Byggnader Pågående projekt (hiss) 0 0 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avräkning skatter o avgifter Hyres- och avgiftsfordringar 86 0 Skattefordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Avräkningskonto ISS Facility Services AB Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Grundavgifter Fond för yttre underhåll SUMMA BUNDET EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat SUMMA FRITT EGET KAPITAL SUMMA EGET KAPITAL Inteckningslån LÅNGFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER: Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga Inga

6 Sid 6/9 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fond för yttre underhåll Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med BFNAR 2003:4. Reserverade och ianspråktagna medel redovisas som egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. Reservering sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Reservering sker i enlighet med föreningens stadgar. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Föreningens fastigheter skrivs av med belopp motsvarande låneminskningen under räkenskapsåret. Årets avskrivning utgör 1,37 % av bokfört anskaffningsvärde.

7 Sid 7/9 Not 1 Specifikation driftskostnader Fast. skötsel / städning mtrl Fastighetsskötsel Städning Obligatorisk ventilationskontroll Energideklaration Service avtal brandventilation Vinterunderhåll /snö Hisservice / besiktning Övriga köpta tjänster El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Summa Not 2 Förvaltnings- och externa kostnader Försäkringspremier Jouravtal Tomträttsavgälder Kabel-TV Kontors mtrl, webhotell, porto Förvaltningsarvode Övriga arvoden Övriga kostnader Summa Not 3 Personalkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Övriga kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter/prem arb. marknad * Summa * Återbetalning av soc.avg kr enl. dom i regeringsrätten 23 juni 2009 mål nr

8 Sid 8/9 Not 4 Byggnader Anskaffningsvärde Fjärrvärmeanslutning Förbättringsarbeten t o m Kabel-TV Fönsterrenovering Anslutningsavgift kabel-tv Renovering tvättstugor Installation av säkerhetsdörrar Förrådsbyggnad Inglasning av balkonger Inglasning av balkonger Rörinfodring av avloppsstammar Renovering hissar Avveckling av värmeledningsrör Modernisering hiss B Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning BOKFÖRT VÄRDE Avskrivning = årets amortering Taxeringsvärden Taxeringsvärde, byggnad Taxeringsvärde, mark TOTALT Fastighetsbeteckning Biskopsgården 34:4 och 34:5 Fastighetsadress Blåsvädersgatan 4-6 Not 5 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter ISS Facility Services AB ComHem Trygg-Hansa Tomträttsavgäld Värmeföreningen Securitas Clean-Service Avveckling värmeledningsrör, tillval Upplupet räntebidrag Summa Not 6 Kassa och bank Handkassa Summa

9 Sid 9/9 Not 7 Förändring av Eget Kapital Insatser Fond för yttre Balanserat Årets resultat underhåll resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt stämmobeslut Avsättning till yttre fond enligt stadgarna Ianspråktagande ur fond Årets resultat Belopp vid årets slut Not 8 Inteckningslån Nordea ( rörl.,rta 3,087 %) Nordea ( rörl.,rta 3,087 %) Summa totalt Avgår kortfristig del./. (amortering) Långfristig del Not 9 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Uppvärmning Kostnadsräntor Förskottsbetalade avgifter SUMMA UNDERSKRIFTER Göteborg _ Carl Gustaf Sundén, ordf. Elisabet Svensson Eva Nilsson Serif Kadic Mehmet Basusta REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits _ Bengt Nilsson Bertil Hansson

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37 Årsredovisning för Brf Rörstrand 29-37 769603-3369 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Rörstrand 29-37 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer