Etik och regelefterlevnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik och regelefterlevnad"

Transkript

1 Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga utvecklingen av byrån och dess rådgivning. Då byrån verkar i flera länder måste byrån säkerställa att verksamheten sker i enlighet med lagar och regler i de aktuella länderna. Dessutom gör byrån ständigt strategiska och etiska överväganden bortom dessa minimigränser med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och alltid agera utifrån byråns värderingar. Som första advokatbyrå i Norden startade Mannheimer Swartling en särskild avdelning för kvalitets- och riskhantering (QRM) som nu tio år senare har ett tiotal medarbetare. Styrande dokument och ansvar Avdelningen för kvalitets- och riskhantering ansvarar för det operativa arbetet avseende etik, regelefterlevnad och klagomålshantering. Chefen för avdelningen rapporterar till VD och styrelse. Det är varje partners ansvar att i uppdrag för klienter följa byråns policyer och övriga regler. Vissa frågor av strategisk karaktär behandlas därför rutinmässigt på delägarmöten för att säkerställa att tolkningen av dem kalibreras mot verkligheten, aktuella trender och situationer. Exempel på styrdokument för arbetet inom etik och regelefterlevnad är byråns policyer för klient- och ärendehantering, intressekonflikter och andra etiska och strategiska ställningstaganden, anti-korruption, åtgärder för att förhindra penningtvätt, insiderhantering, informationssäkerhet och hantering av klagomål. 32

2 Mål Kontinuerligt utveckla byråns policyer och processer för etik och regelefterlevnad för att säkerställa hög kvalitet och långsiktigt förtroende. Säkerställa att samtliga medarbetare förstår och följer byråns värderingar och etiska regler. aktiviteter planerade för Fortsätta arbetet med informationssäkerhet inklusive det viktiga arbetet att motverka cyberrisker (hot mot IT-säkerheten) samt implementera en webbaserad utbildning inom området för samtliga medarbetare. Utveckla och implementera en webbaserad utbildning om anti-korruption för samtliga medarbetare. Fortsätta utveckla utbildningsinsatserna av tillämpliga regler och god advokatsed samt ny policy för hantering av intressekonflikter och andra etiska och strategiska ställningstaganden. Anpassa och vidareutveckla åtgärderna för att motverka penningtvätt med anledning av de kommande förändringarna i lagstiftningen. Utveckla och implementera whistleblowing-system för intern rapportering. Utvärdera och utveckla samtliga byråns policyer ur ett hållbarhetsperspektiv. 33

3 Etik och regelefterlevnad Att uppnå högsta möjliga kvalitet Byråns kvalitets- och riskavdelning arbetar strategiskt och långsiktigt med att identifiera och hantera risker i verksamheten genom att underhålla och utveckla interna policyer och rutiner för byråns arbete samt med utbildning av samtliga medarbetare. Avdelningen övervakar risker inom byråns rådgivning och särskild fokus ligger på områden som penningtvätt och finansiering av terrorism, sanktionslagstiftning, insiderfrågor, advokatetiska regel verk, byråns policy för hantering av intressekonflikter och andra etiska och strategiska ställningstaganden och anti-korruption. En stor del av avdelningens arbete utgörs av utbildning och rådgivning i dessa frågor till jurister och assistenter. Om byrån skulle få in ett klagomål från någon klient, ska det omedelbart kanaliseras till avdelningen för hantering. För att stärka efterlevnaden genomförs löpande obligatorisk utbildning om innebörden i centrala externa och interna regelverk. Exempel på utbildning som är obligatorisk för samtliga medarbetare är de interaktiva webbaserade utbildningarna i penningtvättsförebyggande åtgärder och i riskhantering. Utöver dessa kurser ingår utbildningsmoment avseende penningtvätt, insiderfrågor, intressekonflikter, det advokatetiska regelverket, anti-korruption och informationssäkerhet i det obligatoriska grundutbildningsprogrammet. Dessa moment är även en del i den introduktionsutbildning som ges till alla nyanställda. Ytterligare en obligatorisk interaktiv webbaserad utbildning planeras under 2015 inom området anti-korruption. Ett annat exempel på hur efterlevnad av det interna regelverket säkerställs är att den interna policy som gäller för handel i finansiella instrument även utgör del av samtliga medarbetares anställningsavtal. På detta sätt säkerställs att alla tar del av och åtar sig att följa policyn. Sedan 2013 ansvarar kvalitets- och riskavdelningen för klient- och ärendeantagning för alla kontor. Byrån har ett gediget system av interna policyer och rutiner, bland annat inom områdena penningtvättsförebyggande åtgärder, anti-korruption och insider - handel. Avdelningen säkerställer att antagningen av byråns klienter och uppdrag uppfyller verksamhetens krav. Kraven omfattar regler och etiska frågor och som stöd finns ett kvalificerat processverktyg. Verktyget hanterar hela registreringsprocessen av klienter och är särskilt inriktad på kontrollen av intressekonflikter, penningtvättsrisker, sanktionsrisker och insiderfrågor. Detta har resulterat i att byrån tackat nej till förfrågningar från klienter på grund av att tillfredsställande information enligt penningtvättslagstiftningen inte har erhållits. Andelen är dock liten, relativt alla klientförfrågningar under perioden utgör avslagen någon procent. Byrån har lagt stora resurser på informationssäkerhetsarbete och har antagit policyer med den 34

4 internationella standarden ISO som förebild. Under 2014 genomfördes utbildning inom området för hela verksamheten, penetrationstester samt interna audits av behörigheter och åtkomst till information. Penetrationstesterna inkluderade intrångsförsök och genomfördes utan avvikelser. Vissa korrigeringar och ändringar baserade på observationer vid testerna har ändå genomförts under det gångna året. Arbetet med informationssäkerhetsfrågor pågår kontinuerligt inom byrån och under 2014 påbörjades projekt för Data Leak Prevention och Compliance Management. En webbaserad informationssäkerhetsutbildning för samtliga medarbetare ska lanseras under Byrån arbetar kontinuerligt med att inventera, övervaka och genomföra konsekvensanalyser av risker, som rapporteras halvårsvis till VD och styrelse. Syftet är att säkerställa att byrån vidtar relevanta åtgärder för att minska de risker som byrån bedömer kan ha störst påverkan på den egna verksamheten, och som också följer på klienters och på omvärldens krav på verksamheten. De riskerna faller huvudsakligen inom följande tre områden: branschrisker i den egna branschen (som till exempel nya skatteregler, utflyttning av klientföretag, ökad konkurrens från internationella advokatbyråer, ökad konkurrens från revisionsbyråerna, med mera), affärsrisker (som till exempel klienters betalnings oförmåga, penningtvätt, engagemang i projekt som inte stämmer med byråns grundläggande värderingar, med mera) samt operativa risker (som till exempel brandrisk, massuppsägningar, förskingring, IT-avbrott med mera). Riskområdena är kartlagda och potentiella risker inom respektive område har identifierats och analyserats samt materialitetsbedömts. I riskavdelningens arbete ligger även att hantera eventuella klagomål och reklamationer från klienter. Under perioden tog byrån emot reklamationer från klienter i mycket begränsad omfattning. Reklamationerna var av mycket varierande slag och utgjorde cirka 0,05 promille av de totalt antal ärenden byrån handlagt under dessa två år. Reklamationerna har lösts i samråd med klienten utom i ett fall där det pågår en domstolsprocess. 35

5 Etik och regelefterlevnad God affärsetik en del av byråns kvalitetsarbete Det interna hållbarhetsarbetet är en förutsättning för trovärdig rådgivning och är dessutom en naturlig utveckling av byråns grundläggande värderingar. Karin Faxén Ågrup General Counsel, Head of Quality and Risk Management Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom området anti-korruption? Anti-korruptionsfrågor och förebyggande åtgärder mot penningtvätt utgör en del av byråns omfattande interna hållbarhetsarbete med fokus inom området etik och regelefterlevnad. Bakom penningtvätt döljer sig ofta mycket allvarlig brottslighet såsom människosmuggling och trafficking, vapensmuggling och narkotikabrottslighet verksamheter som byrån självklart inte vill ha någon som helst koppling till eller på något sätt avser att understödja. Korruption är en minst lika allvarlig företeelse eftersom den försvagar demokratin och undergräver rättssäkerheten för medborgarna, och i näringslivet medför korruption att konkurrensen snedvrids. Anti-korruptionslagstiftningen har under senare år skärpts betydligt i såväl Sverige som i USA och Storbritannien och som juridiska rådgivare, rörande hur denna lagstiftning ska tillämpas, måste vi självklart leva som vi lär. Därför är information och utbildning av alla våra medarbetare inom områdena anti-korruption och den näraliggande lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ständigt aktuellt för oss. Hur arbetar Mannheimer Swartling med de frågorna? Vår avdelning för kvalitet och risk har tio medarbetare som på heltid lämnar råd och ger support till byråns partners och jurister för att säkerställa att vi i vår rådgivningsverksamhet inte omedvetet medverkar i uppdrag där till exempel korruption eller penningtvätt förekommer. Korruption består oftast inte av att någon överlämnar en bunt sedlar som smörjnings - 36

6 medel i en affär, utan är en betydligt mer sofistikerad brottslighet. Rent konkret innebär vårt arbete bland annat att vi innan ett nytt rådgivningsuppdrag antas gör en omfattande bakgrundskontroll av både vår klient, oftast ett bolag, och vår klients handelspartners. Vi informerar oss om vem som är VD och vilka som sitter i bolagets styrelse, vem/vilka som är ägare och hur ägarstrukturen i bolaget eller i förekommande fall koncernen ser ut. En viktig parameter ur ett antikorruptionsperspektiv är att ta reda på om någon i bolagets ledning eller dess ägare är en så kallad politiskt utsatt person (PEP). PEP definieras bland annat som en högt uppsatt person i en stat eller i ett offentligt ägt bolag. Vi funderar dessutom noga igenom vad vi förväntas lämna rådgivning kring och om vilka affärshändelser som berörs. Har klienten till exempel för avsikt att göra affärer i ett land mot vilket det finns särskilda handelssanktioner eller i ett land med en hög korruptionsrisk enligt Transparency International, så är vi extra noggranna med våra förhandskontroller. Man måste dock vara medveten om att det också i Sverige förekommer korruption, även om Sverige enligt Transparency International har bland den lägsta korruptionsrisken i hela världen. Att som rådgivare förstå vad man förväntas bistå med i ett uppdrag oavsett vilka länder som berörs är det av största vikt för att kunna göra ett bra arbete och vi tolkar all inhämtad bakgrundsinformation med hjälp av vår kunskap och erfarenhet. Även om det är sällsynt, händer det att vi tackar nej till ett uppdrag för att resultatet av den insamlade informationen gör att vi inser att uppdraget kan leda till att vi underlättar för någon att dölja att tillgångar har tillkommit genom misstänkt korruption eller att man försöker tvätta svarta pengar vita. Det är också viktigt att säkerställa att vi inte omedvetet medverkar till att vinsterna från en helt legal näringsverksamhet används för att finansiera terrorism. Våra klienter uppskattar när vi gör dessa kontroller på deras motparter. Det är ingen klient som vill bli inblandad i frågeställningar om korruption eller göra sig skyldig till brott mot handelssanktioner, penningtvätt eller medhjälp till finansiering av terrorism. På vilket sätt är det interna hållbarhetsarbetet värdeskapande för byrån, våra klienter och samhället? Vi är övertygade om att samhället, våra klienter och vi själva långsiktigt tjänar på att noga överväga vilken rådgivning vi lämnar och till vem. Varken vi eller våra klienter vill bidra till korruption eller penningtvätt. Både som rådgivare och advokatbyrå vill vi medverka till en sund och rättsäker ekonomi istället för att medverka till ett samhälle som bygger på korruption, brottslighet och skev konkurrens. 37

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Medarbetare och organisation

Medarbetare och organisation Byråns interna hållbarhetsarbete Medarbetare och organisation Som kunskapsföretag är Mannheimer Swartling helt beroende av både den professionella kvaliteten och de personliga egenskaperna hos medarbetarna.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade BESLUT 2014-11-20 Dnr 2012-1354 Dnr 2013-747 Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag Revisorsnämnden

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer