Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

2 Innehåll i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire 14 Division Steel Wire 16 Division Machine Tools 18 Division Trucks 20 Division Cars 22 Division Real Estate 24 Medarbetare 26 Miljö 28 Femårsöversikt 29 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkningar 32 Balansräkningar 34 Kassaflödesanalyser 35 Bokslutskommentarer 36 Noter 43 Revisionsberättelse 44 Styrelse 45 Ledande befattningshavare 4 Långsiktigt och 10 aktivt ägande bäst och Avancerad produkt- sämst någonsin. utveckling. Långsiktigheten präglar också Liljedahlsbolagens kundrelationer, som ofta är mångåriga partnerskap. Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

3 2008 i korthet Omsättningen ökade från 6,7 miljarder kronor till 10 miljarder kronor. Resultatet påverkades starkt av konjunkturnedgången under sista kvartalet. Framflyttade marknadspositioner inom både industri och handel. Förvärv av Din Maskin i Sverige och SA-TO & Brandt Maskin i Norge. Investeringar för ökad kapacitet inom industridivisionerna. Största privata 24 återförsäljaren. Miljöarbete i utveckling. 18 Kompetensutveckling med kundfokus. 26 Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 4,8 7,0 6,4 5,8 5,6 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 10,5 25,3 18,0 16,3 21,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,3 19,2 20,7 17,8 21,9 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

4 Detta är Liljedahlskoncernen Liljedahlskoncernen är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i sju divisioner: Bare Wire, Winding Wire, Steel Wire, Machine Tools, Trucks, Cars och Real Estate. Samtliga bolag är välpositionerade, representerar ledande varumärken och har ett stort förtroende inom sina respektive marknader. Koncernens olika verksamheter skapar bra balans och riskspridning. Liljedahlsbolagen AB bedriver arbete med fokus på affärs- och strategiutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Liljedahlsbolagen AB Industri Handel och Service Fastigheter Division Bare Wire Division Machine Tools Division Real Estate Division Winding Wire Division Trucks Division Steel Wire Division Cars Omsättning Mkr EBITDA 288 Mkr Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning Antal årsanställda Bare Wire, 44 % Winding Wire, 29 % Steel Wire, 4 % Machine Tools, 9 % Trucks, 12 % Cars, 2 % Bare Wire, 222 Winding Wire, 391 Steel Wire, 148 Machine Tools, 173 Trucks, 313 Cars, 60 Liljedahlsbolagen AB Handel och Service 2 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Industri Handel och Service Fastigheter

5 Division Bare Wire Divisionen förädlar koppar och aluminium till ledare för elektroteknisk industri och tillämpningar inom telekommunikation. Divisionens största enhet, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar cirka årston kopparvalstråd. En del av valstråden förädlas, både vid Elektrokoppar och vid företagen i Tyskland och Kina, till dragen tråd, profiler till sjökabel, kommutatorprofiler och kontakttråd för järnväg. Division Winding Wire Divisionen tillverkar lackerad rundtråd och lackerade och omspunna band i koppar och aluminium i Sverige, Tyskland och Polen. Lindningstråd används främst i motorer, transformatorer och generatorer. Huvuddelen av leveranserna går till industri, byggnation och infrastruktur. Avancerad produktutveckling för elförsörjning för höghastighetståg. Näst största tillverkaren av lindningstråd i Europa. Division Steel Wire Divisionen tillverkar och marknadsför lågkolhaltig tråd, som levereras från produk tionsenheterna i Sverige och Slovakien. Hörle Tråd producerar även färdiga kompo nenter inom platt tråd och utvecklar skräddarsydda, flexibla förpacknings- och logistiklösningar för kundföretagen. Utvecklad anläggning för varmgalvanisering öppnar europamarknaden för land- och sjökabel. Division Machine Tools Divisionen erbjuder maskiner, verktyg, service och industriförnödenheter till verkstadsindustrin, via Ravema (Sverige, Norge och Finland), Din Maskin (Sverige) och SA-TO & Brandt (Norge). Ravema representerar Mazak, världens ledande tillverkare av maskiner för skärande bearbetning, och Hoffmann Group, Europas ledande leverantör av kvalitetsverktyg. Genom förvärv har divisionen under året stärkt sin ställning inom plåtbearbetning. Division Trucks Divisionen är, med bolaget Finnvedens Lastvagnar, Sveriges största privata återförsäljare för Volvo Lastvagnar. Företaget är även återförsäljare av Renault lastbilar och Volvo bussar. Finnvedens Lastvagnar är en komplett återförsäljare och erbjuder kundanpassade lösningar för chassi, påbyggnader och släp. Försälj ning och verkstäder finns på 18 orter i Småland, Blekinge, Västergötland och på Gotland. Division Cars Divisionen säljer, genom bolaget Finnvedens Bil, nya och begagnade bilar samt erbjuder fullservice- och plåtverkstäder, reservdels- och bensinförsäljning, däckhotell samt biluthyrning till privatpersoner och företagskunder. Finnvedens Bil representerar bilmärkena Volvo och Renault. Strategiska förvärv stärker marknadspositionen i Norden. Förbättrar kundernas logistik med nya servicekoncept. Minskad försäljning i svag nybilsmarknad. Division Real Estate Divisionen ansvarar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Liljedahls koncernens fastighetsbestånd omfattar 17 industri-, kontorsoch försäljnings fastigheter i tre länder med en sammanlagd yta på kvadratmeter. Betydelsen av fastigheter, både strategiskt och värdemässigt, ökar inom Liljedahlskoncernen. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

6 Koncernchefen har ordet Långsiktighet i affärerna öppnar möjligheter oavsett konjunktur Efter tredje kvartalet 2008 var Liljedahlsbolagens resultat det bästa någonsin, medan det sista kvartalet blev det sämsta hittills i koncernens historia. Den kraftiga inbromsningen av den europeiska konjunkturen i september påverkade samtliga divisioner mycket kraftfullt. Minskade försäljningsvolymer, ökade kundförluster, fallande råvarupriser och stora prisfall på inneliggande lager är orsaker till det stora resultatfallet i fjärde kvartalet. Vi kan dock glädja oss åt att divisionerna inom de flesta områden bevarat och i många fall ökat sina marknadsandelar under året. De starka marknadspositionerna gör att vi, i rådande konjunkturläge, ser strategiska möjligheter att stärka våra positioner ytterligare. Inom samtliga divisioner genomförs program för att anpassa kostnaderna till den rådande marknadssituationen. Detta arbete kommer successivt att få genomslag under Vinnande koncept Liljedahlsbolagens affärsfilosofi präglas av långsiktighet, affärsutveckling och aktivt ägande. Vi känner respektive divisions affärsprocesser på djupet och har därmed den förståelse och kunskap som skapar varaktig framgång. Långsiktigheten gör också att vi, i samband med kostnadsredu ceringar, vill värna om och behålla medarbetarkompetens inför den tidpunkt när konjunkturen åter kommer att vända. Långsiktighet präglar vårt sätt att arbeta tillsammans med kunderna och det samhälle som vi verkar i, liksom vårt agerande i etiska frågor och i miljöfrågor. Vi vet av erfarenhet att det är ett vinnande koncept i det långa perspektivet. Strategiskt fokus Liljedahlsbolagens strategi är att konsolidera våra nuvarande verksamheter inom industri och handel, och stärka deras ledande marknadspositioner. Tillväxt ska ske inom våra befi ntliga områden. Vi kommer att ha ökat fokus på internationella affärer i Norden, Europa och Kina. Som stöd för den långsiktiga utvecklingen i samtliga divisioner har koncernen arbetat fram rullande strategioch affärsplaner. Tillsammans har vi satt mål och utvecklat affärsprocesserna. Arbetet ger oss riktning och drivkraft i affärerna och tar vara på synergier mellan divisionerna. Inom ramen för det nybildade managementteamet skapar vi större interaktion mellan bolagen och lär av varandra. Teamet består av koncernchefen och ekonomi direktören för Liljedahlsbolagen samt divisionscheferna i koncernen. Starkare organisation Under 2008 har vi också stärkt koncernens organisation för att matcha förvärvet av Elektrokopparkoncernen i mitten av Vårt största förvärv någonsin har gjort Liljedahlsbolagen till en europeisk aktör med dubbelt så många medarbetare som tidigare. Genom rekryteringen av två nya divisionschefer har koncernen tillförts värdefull internationell kompetens. Kopparverksamheten är organiserad i de två divisionerna Bare Wire och Winding Wire. Koppardivisionerna arbetar i mogna branscher och vår strategi är att hela tiden gå mot mer förädlade och kundanpassade produkter, och att öka närvaron på de marknader där våra produkter behövs, till exempel inom vindkraft, infrastruktur och bilindustrin. Här tror vi att det fi nns en god potential för tillväxt. Utveckling av industridivisionerna Bare Wire, med Elektrokoppars valsverk i Helsingborg, är hjärtat i hela kopparaffären. Som en av sju aktörer på europamarknaden fokuserar divisionen på att höja produktiviteten och volymen. Här pågår avancerad teknisk utveckling för att vidareförädla produkter, bland annat kontakttråd för höghastighetståg i Europa och i andra delar av världen. Winding Wire, som tillverkar lindningstråd i Sverige, Tyskland och Polen, har befäst sin plats som tvåa på Europamarknaden och siktar på att bli marknadsledare i Central- och Östeuropa. Produktionsanläggningen i Jonslund är i världsklass efter investeringar i nya maskiner. Steel Wire har under året utvecklat sin strategiskt viktiga varmgalvaniseringsanläggning för kabelarmeringstråd i Slovakien. Produktionsenheten kan nu erbjuda produkter både inom land- och sjökabel, vilket öppnar för nya affärer. Divisionens fokus är att befästa sin starka ställning på den nordiska marknaden och att bli starkare i Centraleuropa. 4 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

7 Divisionerna har bevarat eller ökat sina marknadsandelar inom de flesta områden. Framgångar inom handelsdivisionerna Inom Machine Tools gjordes två strategiska förvärv under 2008: Din Maskin i Värnamo och SA-TO & Brandt Maskin i Norge, två ledande företag inom försäljning och service av maskiner för plåtbearbetning. I Finland har divisionen etablerat ett försäljningsbolag för Hoffmann industriförnödenheter. Machine Tools har nu en stark ställning på den nordiska marknaden både inom skärande bearbetning, plåtbearbetning och industriförnödenheter. Division Trucks strategi är att utveckla sin position som ledande partner till Volvo Lastvagnar i Sverige. Divisionen har sedan mitten av 2008 en helt ny organisation för att effektivisera alla processer och frigöra mer tid för kunderna. Efterfrågan stimuleras genom nära dialog med befi ntliga kunder och ett intensivt försäljningsarbete. Division Cars vet att bemötande och respekt för kundens tid blir allt viktigare konkurrensfördelar. Genom satsningen på certifierade säljare och personliga servicetekniker kan Finnvedens Bil behålla sin ledande marknadsposition som återförsäljare för Volvo och Renault. Division Real Estate är en gemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens växande fastighetsbestånd. Divisionen förvaltar och utvecklar 17 fastigheter i tre länder. Stark i alla konjunkturer Liljedahlsbolagen har goda framtidsutsikter. De förändringar som oundvikligen sker i konjunkturnedgångar har två dimensioner; å ena sidan faller de ekonomiska resultaten, å andra sidan fi nns möjligheter till omstruktureringar och förbättringar av effektiviteten. Liljedahlsbolagens långsiktiga förhållningssätt till utveckling och lönsamhet, och koncernens trygga ekonomiska bas gör att vi står starka även i en lågkonjunktur. Ledande teknologier, partnerskap med kunderna, en mycket hög grad av återinvestering av intjänade vinstmedel samt engagerade medarbetare gör koncernen framgångsrik. Bengt Liljedahl VD och Koncernchef Liljedahlsbolagen Årsredovisning

8 Vision, affärsidé och strategi Affärsutveckling, långsiktighet och aktivt ägande Liljedahlsbolagen är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Skandinavien, Europa och Kina. Alla koncernens bolag representerar starka varumärken och har ledande positioner på sina marknader. Dotterbolagen är organiserade i sju divisioner med tillsammans anställda. Koncernens industridel består av divisionerna Bare Wire, Winding Wire och Steel Wire. Handelsdelen utgörs av Machine Tools, Trucks och Cars. Division Real Estate är en gemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Liljedahlsbolagen är ett familjeägt bolag som grundades 1982 av Bengt Liljedahl. Bolaget har sedan dess vuxit organiskt och genom förvärv till en årsomsättning på 10 miljarder kronor Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Engagerat ägande Liljedahlsbolagens affärsfilosofi kännetecknas av affärsutveckling, långsiktighet och aktivt ägande. Ett tydligt uttryck för detta är att koncernens vinstmedel återinvesteras i bolagen till drygt 95 procent. Moderbolagets roll är att skapa en miljö för långsiktig utveckling av dotterbolagen. Det långsiktiga synsättet ger utrymme för strategiska investeringar. Långsiktigheten präglar också koncernens kundrelationer som ofta är mångåriga partnerskap. Ett stabilt ägande, och tillhörigheten till en stor koncern, är en betydande fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Det aktiva ägarengagemanget innebär en hög förståelse för divisionernas affärer. Den strategiska affärsutvecklingen kan därför ske i nära dialog med divisionernas ledningsgrupper. Moderbolagets övergripande uppgifter är att samordna divisionernas strategiska utveckling och verksamhetsutveckling, till exempel genom omvärldsanalyser, utveckling av affärsprocesser, målstyrning och riskhantering. Moderbolaget ska också skapa förutsättningar för en operativ sammanhållning, genom bland annat rapport- och styrsystem samt kapitalstyrning. Strategiska huvudområden Under 2008 har Liljedahlsbolagen fokuserat på tre strategiska huvudområden: integrering av Elektrokopparkoncernen som förvärvades 2007, utveckling av koncerngemensamma strategi- och affärsplaner samt moder bolagets organisation. Kopparverksamheten har fått en tydligare organisation genom uppdelningen av verksamheten i två divisioner, Bare Wire och Winding Wire, med nya divisionschefer. Moderbolaget och divisionerna har utvecklat rullande koncerngemensamma strategi- och affärsplaner, för att dra nytta av gemensam kompetens och synergieffekter. Division Machine Tools har under året genomfört delar av sin strategiplan genom etableringen av ett dotterbolag i Finland och förvärv inom plåtbearbetning. Divisionen ligger i framkant vad gäller industriella processer och kan influera övrig industri i koncernen. Cars och Trucks har lång erfarenhet av kundbearbetning och serviceprocesser som andra verksamheter i Liljedahlsbolagen kan dra nytta av. Fördjupade kundrelationer Liljedahlsbolagens övergripande affärsstrategi är att utveckla koncernens befi ntliga divisioner. Utvecklingen kan ske genom organisk tillväxt, köp eller strategiska allianser. För att säkerställa långsiktig självständighet ska koncernen ha en fortsatt hög soliditet. Koncernens bolag strävar ständigt efter att fördjupa kundrelationerna och att bli alltmer kompletta leverantörer. I alla kundsamarbeten vill bolagen bli en del av kundens produktionsprocess och därmed stå för en allt större del av värdekedjan. Bolagen kännetecknas av en mycket hög produktkvalitet. Ambitionen är alltid att kunna erbjuda den bästa tekniken, de bästa processerna och de bästa produkterna. Detta starka utvecklingsfokus präglar också rekrytering och kompetensutveckling av medarbetarna. 6 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

9 Vision Liljedahlsbolagen ses som ett av de ledande familjeägda bolagen i Norden. Koncernens divisioner har marknads ledande positioner inom valda segment. Koncernen präglas av värderingar som ger de ingående bolagen en stark gemensam identitet. Divisionerna samverkar, tar tillvara och utvecklar den gemensamma kompetensen. Koncernen skapar en god tillväxt genom utveckling av de olika divisionernas produkt- och marknadserbjudanden. Utveckling och förnyelse sker alltid i samverkan med kunderna. Affärsidé Liljedahlsbolagen ska genom aktivt och långsiktigt ägande medverka till en god utveckling hos dotterbolag inom väl definierade produktområden. Strategi Liljedahlsbolagen ska utveckla koncernens befintliga divisioner. Utvecklingen kan ske organiskt, genom köp eller strategiska allianser. För att säkerställa långsiktig självständighet ska koncernen säkra en fortsatt hög soliditet. Moderbolaget fokuserar på: Strategisk utveckling Omvärldsanalyser Visioner Affärsidéer Strategier Mål Verksamhetsutveckling Handlingsplaner Analyser och uppföljningar Processutveckling Beslutsunderlag Förvärv Operativ sammanhållning Instruktioner och riktlinjer Rapport- och styrsystem Kapitalstyrning Planering Redovisning Riskanalys och riskhantering Liljedahlsbolagen Årsredovisning

10 Vision, affärsidé och strategi Drivkrafter på marknaden Efterfrågade energilösningar En allt större medvetenhet om klimatförändringar skapar starka drivkrafter på marknaden som är till fördel för Liljedahlskoncernens bolag både för industridivisionerna och för handelsdivisionerna. I hela världen fi nns nu en ökande efterfrågan på miljövänlig kraftproduktion och kraftöverföring, liksom ett starkt fokus på effektivisering av industriella processer, såväl inom tillverkning som logistik. Industridivisionerna har produkter och lösningar som bidrar till effektiv produktion och distribution av miljöriktiga energislag. Ett exempel är betydande och växande leveranser till vindkraftindustrin av den lindningstråd och band som behövs i vindkraftverkens generatorer. Ett sjuttiotal länder i världen bygger nu upp sin vindkraftskapacitet. De länder som hittills installerat mest vindkraft är USA, Spanien och Kina. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige visar rekordsiffror. Under hösten 2008 fanns sammanlagt 17 TWh vindkraft under slutlig miljöprövning, tillståndgivna projekt eller under byggnad, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi. Idag genererar produktionen av vindkraftsel i Sverige 2 TWh. Effektivisering av processer Globala klimatförändringar ökar intresset för klimatneutrala person- och godstransporter med tåg. I bland annat Europa och Kina pågår en kraftfull utbyggnad av höghastighetsbanor som skapar stor efterfrågan av kontakttråd och andra produkter för kraftöverföring, områden där koncernens industridivisioner har ett högkvalitativt produktutbud. Intresset för höghastighetståg är störst i Europa och Asien, men börjar också märkas i Sydamerika och i USA. Utbyggnaden i Östeuropa väntas också ta fart. I Sverige har regeringen nyligen tillsatt en utredning för den framtida utbyggnaden av höghastighetsbanor. Koncernens handelsdivisioner erbjuder också lösningar som bidrar till effektiviseringen av industriella och logistiska processer hos kunder och slutkunder. Division Machine Tools hjälper industrin att utveckla alltmer kostnadseffektiva produktionsflöden. Ett annat exempel är division Trucks som bidrar till att effektivisera transportapparaten med bränslesnåla lastbilar och logistiklösningar som minskar miljöbelastningen. Förvärvshistorik Sedan starten 1982 då Finnvedens Bil förvärvades har Liljedahlsbolagen vuxit kraftigt och är idag en internationell industri- och handelskoncern med anställda och en omsättning på 10 miljarder kronor. Finnvedens Bil (Cars) 1982 Ravema (Machine Tools) 1993 Start för Finnvedens Lastvagnar och förvärv av fem olika lastvagnsrörelser i Småland (Trucks) Hörle Tråd (Steel Wire) 2000 Volvo Truck Centers enheter i Blekinge (Trucks) Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

11 Koppar var den första metallen som mänskligheten lärde sig bearbeta. Idag används koppartråd överallt i vår vardag för att leda ström, i allt från mobiltelefoner, vitvaror, hissar och tåg till industrirobotar, vindkraftverk och stora anläggningar för kraftöverföring. Koppar är till 100 procent återvinningsbar, utan att förlora någon av sina goda egenskaper. Volvo Truck Centers enheter i Skaraborgs län (Trucks) Eurofil s.r.o. (inkråm), Slovakien (nu Hörle Tråd, Slovakien) (Steel Wire) 2006 Elektrokopparkoncernen med bolag i Sverige, Tyskland, Polen och Kina (Bare Wire, Winding Wire) 2007 Din Maskin i Värnamo AB (Machine Tools) 2008 SA-TO & Brandt Maskin AS, Norge (Machine Tools) 2009 Liljedahlsbolagen Årsredovisning

12 Division Bare Wire Avancerad produktutveckling öppnar nya marknader Division Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Division Bare Wire förädlar koppar och aluminium till ledare för elektroteknisk industri och tillämpningar inom telekommunikation. Divisionens produkter används i flertalet elektriska applikationer då koppar är oöverträffat som ledare av elektrisk ström. Verksamheten fi nns i Sverige, Tyskland och Kina. Den största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar ca årston kopparvalstråd, som säljs till europeiska tillverkare av kraft-, telekom- och installationskablar samt till andra företag inom koncernen. I Helsingborg tillverkas även gjuten syrefri koppartråd, både i olegerad och legerad koppar, för vidareförädling till olika användningsområden. Betydande leveranser av vidareförädlade trådprofilprodukter går till stora sjökabelprojekt i Europa. Strategiskt läge En viktig konkurrensfördel för divisionens enhet i Helsingborg är närheten till hamn och europavägar. En annan fördel är Kopparpendeln, som bidrar till effektiva leveranser av högkvalitativ kopparråvara sex dagar i veckan med tåg direkt från huvudleverantören Boliden i Rönnskär. Enheterna i Tyskland och Kina producerar kommutatorprofiler, som är en del av divisionens specialiserade utbud. Kommutatorprofiler är en viktig komponent i mindre elmotorer, som fi nns i bland annat vitvaror, bilar och handverktyg. Teknikutveckling Division Bare Wire har gjort sig känd som en stabil och tillförlitlig leverantör, med stor förmåga att möta kundernas krav på produkter med högtstående tekniska egenskaper. Den senaste produktutvecklingen har resulterat i legerad kontakttråd som efterfrågas i den europeiska storsatsningen på höghastighetståg. Vid ett fälttest jämfördes egenskaperna i divisionens egenutvecklade kontakttråd med produkter utvecklade av konkurrenter och godkändes då med högsta betyg. Utgångsmaterialet är syrefri valstråd legerad med magnesium. Ny marknad i Europa Divisionens omsättning är starkt kopplad till kopparpriset. Divisionen handlar och säkrar dagligen koppar via mäklare på råvarubörsen, London Metal Exchange. Efterfrågan på valstråd och profiler minskade under andra halvåret till följd av konjunkturnedgången. Divisionen bedömer dock att de kommande stora investeringarna i infrastruktur i Norden och Europa får en positiv inverkan på divisionens utveckling och ger möjligheter att ta nya marknadsandelar. Fakta Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), EKS Isodraht (Tyskland) och EKS Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Kopparvalstråd, OFC (syrefri gjuten tråd), profiler till sjökabel, blanka band, blank tråd, kontakttråd, slagen lina, kommutatorprofiler och svetstråd Divisionschef Leif Olsson Nyckeltal* Volym, ton Nettoomsättning, Mkr varav intern omsättning till annan division, Mkr Omsättning* Mkr Andel av koncernens omsättning, % 44,1 45,9 0 Antal årsanställda *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni från juni Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

13 Vi ser stora möjligheter för våra egenutvecklade produkter. Ny teknik för elförsörjning för höghastighetståg Foto: DB AG/ Max Lautenschläger Intresset för höghastighetståg ökar i hela världen bland annat i Kina och Europa. Tågen erbjuder klimatneutrala och effektiva transporter av människor och gods. Elektrokoppar i Helsingborg har utvecklat nya material för elförsörjning till de absolut snabbaste tågen, med toppfarter på över 300 km i timmen. Elektrokoppars lösning har testats och godkänts med högsta betyg av ett av de företag som arbetar med elektrifiering av höghastighetsbanor för stora statliga beställare av infrastruktur. Resultatet av vår treåriga utvecklingssatsning är en ny produktionsteknik för magnesiumlegerad koppartråd, säger Bengt Jonason, teknisk chef på Elektrokoppar. Kontakttråden och bärlinorna blir starkare och jämnare och har bättre ledningsförmåga. Ytterligare ett mervärde är att produkterna kan göras lättare, vilket kan spara material och bidra till minskade kostnader även i övriga kringsystem. Vi ser stora möjligheter för våra nya material för elförsörjning till tåg på den globala marknaden. Den största marknaden är Kina, särskilt vad gäller tråd för de riktigt snabba tågen, säger Bengt Jonason. Vår nyutvecklade produktionsteknik gör nu att vi kan tillverka produkter med specifika egenskaper till alla typer av infrastrukturprojekt för tåg. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

14 Division Winding Wire Stor potential i marknaden för lindningstråd Division Winding Wire har mer än sextio års erfarenhet av tillverkning av lindningstråd. Divisionen är näst störst på Europamarknaden. Division Winding Wire tillverkar och utvecklar lackerad rundtråd och lackerade omspunna band i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Lindningstråd fi nns i allt från mobiltelefoner, vitvaror, hissar och tåg till industrirobotar, vindkraftverk och infrastruktur för kraftöverföring. De tre produktionsenheterna i Sverige, Tyskland och Polen levererar till lokala och globala kunder. Verksamheterna i divisionerna Winding Wire och Bare Wire representerar tillsammans en komplett produktionskedja, från bearbetningen av kopparråvaran och fram till kundens applikation. Leveransprecision ger affärer Varumärkena i division Winding Wire Dahréntråd, EKS Isodraht och EKS Slaska har mycket gott renommé i kraft av hög kvalitet, leveransprecision och närhet till den lokala marknaden. Dahréntråd, som tillverkat lindningstråd sedan 1945, har en av Europas största och mest moderna fabriker inom sitt område och branschledande i miljöfrågor var ett bra år volymmässigt för alla tre enheterna fram till fjärde kvartalet. I december fick Winding Wire förnyat förtroende från ABB. I stor konkurrens valdes divisionen som huvudleverantör till ABB i Europa även under 2009 och med högre volymer. Ett viktigt argument för affären var samarbetet mellan divisionens tre produktionsenheter, som tryggar volym och leveranser. Alternativ energi Det fi nns en stor potential i marknaden för lindningstråd. Drivkrafterna är flera. En reduktion av koldioxidutsläppen kräver att en större andel av vår energiförsörjning kommer från icke fossila energikällor. Vindkraften utvecklas starkt och även solenergi och vågkraft innebär möjligheter för lindningstråd. Västvärldens infrastruktur för kraftöverföring börjar nu bli föråldrad, till exempel transformatorer med dålig effektivitet, som måste bytas ut. Den tredje och största drivkraften är teknikskiftet inom bilindustrin med övergång till eldrift eller hybridmotorer. Optimerar processerna Under 2009 fortsätter arbetet med att optimera produktionsprocesserna, bland annat genom fortsatt utveckling av gemensamma system för produktionsstyrning i divisionens tre fabriker. Målet är högsta möjliga kvalitet för kunden, högsta möjliga produktivitet och minsta möjliga skrotandel. Alla medarbetare i divisionen kommer att engageras i detta prioriterade projekt, i syfte att öka lönsamheten. I divisionen fi nns redan nya effektiva maskiner på plats och i maj 2009 invigs ett nytt stort logistikcentrum för Dahréntråd, som förbättrar och effektiviserar lagerhantering samt leveranser. I divisionens långsiktiga strategi ingår att öka den totala volymen. Divisionen bedömer att det fi nns möjligheter att ta nya marknadsandelar i Europa. Fakta Produktionsenheter Dahréntråd (Sverige), EKS Isodraht (Tyskland) och EKS Slaska (Polen) Produktområden Lackerad rundtråd och lackerade och omspunna band i koppar och aluminium Divisionschef Johan Westberg Nyckeltal* Omsättning* Mkr Volym, ton Nettoomsättning, Mkr varav intern omsättning till annan division, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 28,9 29,4 0 Antal årsanställda *Division Winding Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni *Division Winding Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

15 ABBs innovativa propeller kan ställas i alla riktningar för maximal manövreringsförmåga. Winding Wire levererar lindningstråd till propellerns motor. ABB väljer leveranssäkerhet I stark konkurrens har Winding Wire för andra gången tecknat avtal som huvudleverantör av lindningstråd till ABB i Europa. I Winding Wire ser ABB en trygg partner med hög leveransförmåga. Tråden ingår i de motorer, generatorer och transformatorer som behövs i utbyggnaden av infrastruktur, såsom höghastighetståg och kraftförsörjning, till exempel vindkraftverk. Divisionens erkänt höga kvalitet har spelat en viktig roll för ABB liksom förmågan till helhetsåtagande. Winding Wires tre anläggningar i Sverige, Tyskland och Polen samarbetar om ordern och kan därför leverera lokalt, med optimering av leveranstider och kostnader. Med tre fabriker kan divisionen alltid garantera leveranserna och även vid behov öka volymen. Det är viktigt för oss att eliminera potentiella leveransrisker, säger Günter Reimer, inköpare på ABB i Zürich. Eftersom Winding Wires tre produktions anläggningar har liknande produktutbud kan leveranserna säkras. Winding Wire ska under 2009 leverera ton omspunna band, lackerad tråd och lackerade band till ABBs produktionsenheter i Europa. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 SSAB i korthet 60 Nettoomsättning 60 Mdkr pro forma SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer