Liljedahl Group Koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning"

Transkript

1 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

2 Innehåll i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl Winding Wire 16 Liljedahl Steel Wire 18 Handel 20 Liljedahl Machine Tools 22 Liljedahl Trucks 24 Liljedahl Cars 25 Fastigheter 25 Liljedahl Real Estate 26 Hållbart företagande 30 Femårsöversikt 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Bokslutskommentarer 38 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Ledande befattningshavare 48 Adresser Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

3 2010i korthet Konjunkturell återhämtning, främst inom industridivisionerna Resultatet nästan tredubblat jämfört med 2009 Fortsatta investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och bättre service Omsättningen ökade från 7,5 miljarder kronor till 11 miljarder kronor Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 5,9 2,4 4,8 7,0 5,2 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 12,2 4,8 10,8 25,0 18,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 5,5 11,0 22,7 18,3 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. Liljedahl Group Koncernredovisning

4 Liljedahl Group internationell industri- och handelskoncern Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar valstråd av koppar och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström, isolerad lindningstråd av koppar och aluminium för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas lågkolhaltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och förzinkad tråd. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstadsindustri och fordonsindustri. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Nordens största och en av Europas ledande tillverkare av kopparvalstråd samt tillverkare av tråd och profiler i koppar och aluminium. Tillväxtområden: Kontakttråd och andra produkter för strömförsörjning av tåg. Profiler för ledare i land- och sjökabel. Ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstråd för generatorer i vindkraftverk, för motorer till elhybridbilar och till solcellsystem. Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: Armeringstråd för land- och sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden. 2 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

5 Medelantal årsanställda Bare Wire, 216 Winding Wire, 356 Steel Wire, 114 Machine Tools, 178 Trucks, 276 Cars, 52 Omsättning Mkr (7 476) EBITDA* 290 Mkr (187) Medelantal anställda (1 233) * Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Handel Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter. En utvecklad serviceorganisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar bidrar till effektiviseringen av industriella tillverkningsprocesser och transporter. Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstadsföretag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder. Liljedahl Real Estate är en koncerngemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Ledande partner till den nordiska verkstadsindustrin som leverantör av avancerade verktygsmaskiner, verktyg, industriförnödenheter samt service och underhåll. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning och förebyggande underhåll. Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos och Subarus personbilar samt Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Ansvar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 16 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. Liljedahl Group Koncernredovisning

6 Koncernchefen har ordet Långsiktiga partnerskap driver utvecklingen i Liljedahl Group Partnerskap med kunder och leverantörer är en del av Liljedahl Groups tillväxtstrategi. Varför är partnerskap viktiga? Långsiktiga och nära samarbeten blir allt viktigare. Partnerskapen gör att Liljedahl Group kan växa tillsammans med kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader. Våra stora kunder på industrisidan väljer färre globala samarbetspartners, som ska tillfredsställa höga krav på kvalitet och leveransprecision på alla marknader där kunderna är verksamma. Genom dessa krav drivs vi att ständigt utveckla våra produkter och processer och öka närvaron på lokala marknader. Långsiktiga partners med starka varumärken är drivande också i handelsdivisionernas utveckling, inte minst på eftermarknadssidan. När våra partners utvecklar sina produkter skapar de möjligheter för oss att utveckla vår affär och ta nästa steg. Varför väljer kunderna Liljedahl Groups bolag? Vi har positionerat oss väl i Sverige, Tyskland, Polen och Slovakien. Våra kunder känner oss och de känner vår kvalitet. Med de meriter vi skapat på hemmaplan får vi möjlighet att växa inom våra befintliga verksamhetsområden. Vi har klarat den finansiella krisen, till skillnad från en del av konkurrenterna, och kunnat fortsätta leverera högkvalitativa produkter. Koncernens industribolag har stärkt sina positioner ute i världen. Vilka marknader har potential? Utvecklingen på lindningstrådssidan har varit särskilt glädjande. Vi har ökat volymer och lönsamhet i Central- och Östeuropa, på grund av den konjunkturella återhämtningen. Med investeringarna i vår kinesiska enhet har vi skapat en bra plattform, som vi kommer att försöka vidareutveckla under kommande år. Europas industriella motor, Tyskland, har kommit tillbaka väldigt starkt. Vår tyska enhet har ett nära samarbete med industrin, bland annat i utvecklingen av kontakttråd och andra produkter för elförsörjning av järnväg. Hur har handelsdivisionerna påverkats av återhämtningen på den nordiska marknaden? Vi har haft ett mer normalt år när det gäller efterfrågan på lastbilar, vilket avspeglas i det ekonomiska resultatet. Vi fortsätter att investera i verkstäderna på lastvagnssidan. I början av året invigdes vår fullserviceanläggning i Nässjö och i år bygger vi en anläggning i Vimmerby. Handeln med verktygsmaskiner var synnerligen svag under 2010, men orderingången från den svenska verkstadsindustrin ökade så sakta under andra halvåret och under 2011 väntas den norska tillverkningsindustrin hämta sig. En konkurrensfördel är att vi med förvärvet av Prima Scandinavia breddat vårt produktprogram med avancerade 2D- och 3D-lasermaskiner för plåtbearbetning. Kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn för Liljedahl Group. Vilka är årets satsningar? Jag är stolt över Liljedahl Academy, ett ledarutvecklingsprogram för alla koncernens ledningsgrupper i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En gemensam utbildning är ett positivt sätt att hålla ihop en så bred verksamhet som den i Liljedahl Group, samtidigt som vi stärker våra chefer. Vi tillför ny kompetens på alla nivåer i koncernen. Styrelsen i Liljedahl Group har kompletterats med de nya ledamöterna Anders Paulsson, vd och CEO för DIAB Group och advokat Sven A Olsson, med erfarenhet som ledamot och rådgivare i flera familjeföretag. Vilka faktorer ger framgång under 2011? Fortsatt fokus på kompetensförsörjning! Vi jobbar medvetet på att öka teknikinnehållet i våra erbjudanden. Här behöver vi fler medarbetare som kan hitta lösningar i gränssnittet mellan kundens önskemål och vad som är tekniskt möjligt. Vi måste också ständigt utveckla kvalitet och produktivitet! Industridivisionerna har introducerat modeller för lean production, i syfte att öka effektiviteten. Vi investerar i utökad processövervakning och maskineffektivitet, vilket bör få goda effekter på längre sikt. I handelsdivisionerna pågår en ständig utveckling för att ge bättre och effektivare service till kunderna. Alla dessa satsningar kommer att ge resultat under Vilka är Liljedahl Groups utmaningar? Liljedahl Group måste ha en högre vinstmarginal i framtiden för att växa och bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Jag ser tecken på att lönsamheten kan öka 2011, men också hot, framför allt på valutasidan, som kan försämra vårt konkurrensläge gentemot Europa. För lönsam tillväxt måste vi ha fokus på marginaler och på marknadsandelar. Vi ska utnyttja kapitalet rationellare, så att kapitalbindningen minskar. Tillsammans med våra kunder ska vi ta vara på möjligheten att effektivisera alla delar i våra gemensamma processer. 4 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

7 Liljedahl Groups divisioner och bolag är delar av en stark helhet. Det nya namnet tydliggör detta. Vilka tillväxtområden ser lovande ut? Med våra produkter ligger vi nära flera tillväxtområden. I takt med utvecklingen av energieffektiva el- och hybridbilar ökar kopparinnehållet i bilarnas motorer. Det europeiska elnätet behöver byggas ut och moderniseras för att minska energiförlusterna. Detta ökar efterfrågan på högspänningskablar och transformatorer, vilket gynnar alla våra industridivisioner. Även i utbyggnaden av förnybar vind- och solenergi ligger vi rätt med våra produkter. Koncernen har en stark ställning inom de elektrotekniska områdena i Europa, en position som på sikt kan öppna fler marknader för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Steel Wire kan med Norden som bas bygga en bra plattform i Europa. Liljedahl Machine Tools har förutsättningar att växa genom ökad närvaro på alla nordiska marknader och ett breddat kunderbjudande inom nuvarande produktområden. Liljedahl Trucks ska fortsätta utvecklas och öka sin närvaro som en långsiktig partner till Volvo. Liljedahl Cars har ett starkare produktprogram idag och kan gynnas av den nya ägarkonstellationen i Volvo Cars, som skapar förutsättningar för produktutveckling och tillväxt. Bengt Liljedahl VD och koncernchef, Liljedahl Group Liljedahl Group Koncernredovisning

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Plattform för tillväxt Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen vilar på en värdegrund som kännetecknas av långsiktighet, affärsutveckling och samverkan. Liljedahl Group har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Vision Mission Värdegrund Liljedahl Group är en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande marknadspositioner. Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Samarbetet med kunderna har formen av partnerskap, som inspirerar och utmanar våra medarbetare till ständig utveckling av produkter och processer. Vårt sätt att arbeta tillsammans med kunder, leverantörer och omvärld kännetecknas av långsiktighet, respekt och ansvar. Vi tar miljöansvar genom att ständigt arbeta för att minska koncernens direkta påverkan på miljön. Långsiktighet, affärsutveckling och samverkan är de nyckelord som beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld. 6 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

9 Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: kända varumärken, ständig teknik- och kunskapsutveckling, ledande kunder och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategi- och verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Långsiktighet Affärsutveckling Samverkan Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Verka för ett uthålligt samhälle i generationer framåt Lönsamhet Ständig utveckling av produkter, processer och tjänster Produktutveckling i nära samarbete med kunder och leverantörer Förflyttning framåt i värdekedjan Närhet till kunder och leverantörer partnerskap Know-how som gemensam resurs Synergier mellan bolagen i affärsprocesser Samhällsengagemang Liljedahl Group Koncernredovisning

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Avkastning på eget kapital ska efter skatt och över en konjunkturcykel uppgå till i genomsnitt 10 procent, plus bolagets upplåningsränta. Soliditeten ska vara 30 procent. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 150 procent. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner, som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar 2010 Liljedahl Groups huvudprioriteringar: Fokus på marknadsandelar och utveckling av marknadspositioner Internt utvecklingsprogram för ledningsgrupper tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping Liljedahl Academy Utveckling av ett sammanhängande internt kontrollprogram fastställt av styrelsen Riskhantering Liljedahl Groups verksamheter är utsatta för ett antal finansiella risker. Ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att hålla en långsiktig och god lönsamhet. Koncernens finanspolicy är ett styrande dokument som sättet ramar för såväl central hantering av upplåning, likviditet och räntor, som för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel och kundfinansiering. En av koncernens risker är råvaruhandeln i form av främst koppar inom Liljedahl Bare Wire och Winding Wire. Handel och säkring sker dagligen på råvarubörsen London Metal Exchange, LME. För att minimera effekter av valutakursförändringar sker så långt som möjligt matchning av inköpsvaluta mot försäljningsvaluta. Sker försäljningen i annat än lokal valuta använder koncernen valutaklausuler och valutaterminskontrakt för att minimera effekterna av valutakursförändringar. Inom samtliga bolag arbetar man aktivt med att bedöma kreditrisken. Avsättningar för osäkra fordringar och kundförluster görs enligt gemensamma redovisningsprinciper. Inom handelsdivisionerna finns lager av nya, begagnade och demonstrationsmaskiner, -lastvagnar och -bilar där värdet är utsatt för marknadsprisfall. Inom varje division finns riktlinjer och policys för maximalt utestående värde i ovan nämnda lager. Koncernens policy är att så långt som möjligt säkra all exponering fullt ut. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka, framför allt i industridivisionerna inom produktion och produktutveckling samt till marknadsresurser. Stark återhämtning Under 2010 har konjunkturen återhämtat sig starkt efter den kraftiga nedgången 2008/2009. Framför allt har industridivisionerna haft en kraftig orderuppgång och då främst Liljedahl Winding Wire. Koncernens divisioner har under året framgångsrikt försvarat och utvecklat sina marknadspositioner. Investeringar i Liljedahl Group Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt, men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners affärsområden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner med bibehållen lönsamhet Liljedahl Winding Wire har tagit nya marknadsandelar i Europa i samband med en kraftig volymökning. Övriga industridivisioner har försvarat sina positioner. Inom handel har Liljedahl Machine Tools ökat sina marknadsandelar inom skärteknik, plåtteknik och verktyg och Liljedahl Trucks har stärkt positionen inom sitt marknadsområde. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina Liljedahl Winding Wire och Liljedahl Steel Wire växer i Centraleuropa. Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire växer i Kina. Starkare koncernvarumärke Det nya namnet Liljedahl Group, en ny grafisk profil och gemensamma värderingar skapar en starkare koncerngemensam identitet, som gör koncernen mer attraktiv som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt skapar nya affärer genom att stimulera utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment är viktigt för tillväxt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. Nya produktsegment Höghastighetståg Det europeiska nätet för höghastighetståg beräknas växa till km fram till Det är en fördubbling av höghastighetsbanornas längd på 10 år. Liljedahl Bare Wire levererar komponenter till olika applikationer för strömförsörjning av höghastighetsbanor och tåg. Solenergi Efterfrågan på solenergi ökar i takt med att produktionskostnaderna minskar. Liljedahl Winding Wire har fått flera nya kunder som tillverkar solcellsystem för den globala marknaden. Kraftproduktion Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial, till generatorer och transformatorer. Tryckeriindustri Liljedahl Steel Wire erbjuder klammertråd till tryckerier. Komponenttillverkning Liljedahl Machine Tools har utökat sitt produktprogram med 2D- och 3D-lasermaskiner i Sverige och Norge. Maskinerna används till exempel för att tillverka avancerade komponenter till bland annat fordonsindustrin. Anläggningsverksamhet Liljedahl Trucks erbjuder en bättre produkt för anläggningsbyggare, Volvos nya anläggningsbil FMX. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer, både inom industri- och handelsdivisionerna. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda produktionsprocesser Produktionsprocesserna i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig utveckling av teknik och metoder för kvalitetskontroll. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion integreras i allt högre grad i kundernas produktionsprocesser. Förändringar i kundernas behov får direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna, till exempel expertstöd inom automation, förebyggande service, ansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Kännedom om kundernas behov och rätt kompetens i alla funktioner krävs för att utveckla processer, produkter och tjänster som skapar större kundnytta. Liljedahl Group Koncernredovisning

12 Industri Liljedahl Groups industridivisioner Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire förädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Liljedahl Steel Wire förädlar lågkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv överföring och användning av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Bolagen är kända för ledande produktionsteknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. Elektrokoppar, Isodraht, Dahréntråd, LWW Slaska och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med lång historia. Förädlingen av koppar och aluminium är organiserad i divisionerna Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Bare Wires valsverk, Elektrokoppar i Helsingborg, är störst i Norden och tillverkar valstråd av koppar. Kopparvalstråden och valstråd av aluminium förädlas till ledare för elektrisk ström. En del av kopparvalstråden förädlas också inom Liljedahl Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Liljedahl Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat fordon, byggnation, butiks- och köksinredning, möbler samt armering för kraftkablar. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabelprojekten eller i uppbyggnaden av vindkraften. Strategiskt fokus Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på att utveckla mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver produktutveckling, ofta i samarbete med kund. Nischning och kundanpassning av produkterna är viktiga förutsättningar för att kunna ta nya marknadsandelar. Divisionerna satsar också på ett erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten, till exempel att ta ansvaret för kundens logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta framtidsmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina. Drivkrafter En större medvetenhet om klimatförändringarna skapar starka drivkrafter som är till fördel för industridivisionerna i Liljedahl Group. Lösningar för effektivare produktion av vindkraft och solenergi efterfrågas, liksom lösningar för elmotorer till hybrid- och elbilar. Efterfrågan ökar också på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt, till exempel land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät och applikationer som ingår i uppgraderingen av det europeiska järnvägsnätet. Styrkeområden Industridivisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. Geografisk närvaro och kunskap om kundernas tillverkningsprocesser är viktiga fördelar. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier som effektiviserar processerna och skapar mervärde för kunderna. 10 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

13 Den strategiska uppgiften för Liljedahl Bare Wire är att förse elektroteknisk, metallurgisk och mekanisk industri med ledare i koppar och aluminium. Den strategiska uppgiften för Liljedahl Winding Wire är att förse den elektrotekniska industrin med högkvalitativ lindningstråd. Lindningstråd används till elmotorer, generatorer och transformatorer. Den strategiska uppgiften för Liljedahl Steel Wire är att tillhandahålla ståltråd med rätt egenskaper. Produkterna används bland annat för kraftöverföring, i fordon, i butiks- och köksinredning, inom byggnation samt i möbler. Kunder Gruva Smältverk Stålverk Liljedahl Bare Wire Liljedahl Winding Wire Liljedahl Steel Wire Tillverkare Underleverantörer PARTNERSKAP Kvalitetssäkring Rätt materialkvalitet är viktigt vid förädling och bearbetning av valstråd. Divisionerna försörjs därför av marknadens främsta leverantörer av koppar och valstråd av aluminium och stål. Tillverkning och produktutveckling Industridivisionerna processar koppar, aluminium och stål till ledare och tråd med rätt egenskaper samt vidareförädlar enligt kundspecifika önskemål. Utvecklingen av produkter, materialegenskaper och leveransprocesser sker i nära samarbete med kunderna. Processförståelse Industridivisionerna strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr varav metall EBITDA, Mkr Rörelsemarginal, % 1) 2) 10,2 4,9 Vinstmarginal, % 1) 3) 6,7 2,7 Investeringar, Mkr Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning 2) EBIT/nettoomsättning 3) Årets resultat/nettoomsättning Liljedahl Group Koncernredovisning

14 Industri Liljedahl Bare Wire Nordens största tillverkare av koppartråd Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Fokus ligger på att kraftigt öka förädlingen av valstråd i koppar och aluminium till profiler för europeiska kabeltillverkare och elektroteknisk industri. Applikationsområden Liljedahl Bare Wire tillverkar kopparvalstråd och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström. Profiler av koppar och aluminium används i högspänningskablar för kraftöverföring, till exempel från vindkraftparker till havs. Kommutatorprofiler är kopparprofiler till mindre elmotorer som används i startmotorer, vitvaror och handverktyg med mera. Kontakttråd och andra järnvägsapplikationer används för elöverföring till bland annat tåg. Dragen tråd och slagen lina i koppar och aluminium används i kraft-, telekom- och installationskablar. Marknad och marknadsandelar Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Kunderna finns i bland annat i Norden, Tyskland, Polen, England och Schweiz. Järnvägsapplikationerna marknadsförs på den globala marknaden. Valstråd Valstrådmarknaden för koppar i Europa uppgår till cirka 2,5 miljoner ton. Liljedahl Bare Wires marknadsandel är cirka 5 procent. Efterfrågan av tråd och profiler för högspänningskablar till vindkraftsprojekt har ökat liksom behovet av valstråd för tillverkning av lackerad tråd. Efterfrågan på installationskabel är fortfarande låg då byggmarknaden i Europa ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen. Ett nytt användningsområde för syrefri gjuten koppartråd (OFC) är tillverkning av rörskarvar till vattenledningar. I takt med ökade investeringar i infrastruktur kommer behovet av koppartråd för högspänningskablar att öka. Efterfrågan på valstråd för lågoch mellanspänningskablar väntas öka i Östeuropa och minska i Norden på grund av fortsatt omstrukturering inom kabelindustrin. Profiler Högspänningskabel Liljedahl Bare Wire ser ett ökat behov av sjökabel som överför elenergi från vindkraftparker till havs. Drivkraften är efterfrågan på förnyelsebar energi. Enligt European Wind Energy Association ökade mängden elkraft från havsbaserade europeiska vindkraftverk med 51 procent mellan 2009 och En annan marknad som ökar av miljöskäl är kabel för ström ut till oljeoch gasplattformar. Strömmen från land ersätter strömförsörjningen från dieseldrivna generatorer. Sjökabelmarknaden är i hög grad projektberoende. Divisionen har fått flera beställningar på profiler och tråd för leverans till sjökabelprojekt under 2011 och Valstråd Profiler Tråd och lina PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Elektriska ledare Högspänningskablar Kommutatorer Kontakttråd järnväg Kraft- och installationskablar 12 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

15 Fakta Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Valstråd, profiler, tråd och lina Divisionschef Leif Olsson Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Medelantal anställda Omsättning Mkr Kommutatorer Liljedahl Bare Wires marknadsandel inom produktområdet kommutatorprofiler är 70 procent i Europa och omkring 5 procent i Kina. Efterfrågan på divisionens kommutatorprofiler ökade under året med närmare 30 procent jämfört med 2009 till följd av kraftigt ökad efterfrågan i Europa på bilar och vitvaror. Kontakttråd för järnväg Liljedahl Bare Wire är en av de främsta leverantörerna i Europa av produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar- och kopparlegeringar i egenutvecklade processer. Kunderna är internationella teknikkoncerner, nationella järnvägsbolag och stadstrafikbolag. Divisionens marknadsandel i Europa är idag närmare 10 procent, med målet att nå drygt 30 procent på utvalda marknader inom ett par år. Tillväxttakten för nya höghastighetsbanor i Europa är hög, med en ökning från till km spår år Även Sydafrika, Mellanöstern, Brasilien och USA förväntas investera stort i höghastighetsbanor inom de närmaste åren. Tråd och lina De flesta av Liljedahl Bare Wires kunder finns i Norden. Slagen lina säljs framför allt till grossister inom elteknik men även till kabeltillverkare. Marknaden för dragen tråd är beroende av efterfrågan från kabelverk som inte själva har utrustning eller kapacitet för att bearbeta valstråd. Affärsutveckling Liljedahl Bare Wire har under året satsat ytterligare marknadsresurser för att öka försäljningen av förädlade produkter främst inom profiler samt tråd och lina. Lönsam tillväxt Liljedahl Bare Wire är nu, efter ett flerårigt utvecklingsarbete, en av få kompletta leverantörer av komponenter för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, ett område med ökande volymer och lönsamhet. Produktutveckling Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbeten med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Strategin är att förflytta sig framåt i värdekedjan. Effektiva och kvalitetsstyrda processer Liljedahl Bare Wire har introducerat 5S, ett system för lean production som går ut på att effektivisera och öka kvaliteten i alla processer. Det nya arbetssättet gör bland annat att störningar åtgärdas snabbare, förbättringsidéer från operatörerna tas till vara och produktiviteten ökar. Effektiviserar Europas elnät Europas elnät förbinds i allt högre grad med högspänningskablar som bildar ett nätverk mellan de europeiska länderna. Länder som har mer el än de för tillfället behöver kan exportera elen till andra länder som har ett större behov. Efterfrågan på energi- och resurseffektiva lösningar för land- och sjökablar ökar. Liljedahl Bare Wire utvecklar och tillverkar koppar- och aluminiumprofiler till högspänningskablar med ett flertal fördelar framför rundtråd. Ledare tillverkade av profiler har högre specifik ledningsförmåga och ger en tätare, slätare ledare med mindre diameter än en konventionell kompakterad tråd. Eftersom ledarna med profiler väger mindre per meter blir transportkostnaderna lägre. Ytterligare en fördel är att det går åt mindre energi i tillverkningen av profiler jämfört med tråd. Tillsammans med en av våra kunder jämför vi två kabelprojekt, det ena med profil, det andra med tråd för att få en samlad bild av kostnader och besparingar i hela produktionskedjan, säger Bengt Jonason, teknisk chef på Liljedahl Bare Wires anläggning Elektrokoppar. Värdet av att hushålla med råvaror och energi blir allt tydligare för oss och våra kunder. Liljedahl Group Koncernredovisning

16 Industri Liljedahl Winding Wire Ledande leverantör av lindningstråd Liljedahl Winding Wire har stärkt sin position i Europa som ledande leverantör av lindningstråd för transformering, generering och distribution av elenergi. Applikationsområden Liljedahl Winding Wire tillverkar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för transformering, generering och distribution av elenergi. Lackerad tråd används i elektriska motorer, transformatorer, bilar och i vitvaror. Lackerade band ingår i stora tågmotorer och distributionstransformatorer. Omspunna produkter används i generatorer och transformatorer bland annat inom vindkraft och annan kraftproduktion. Marknad och marknadsandelar Marknaden för isolerad lindningstråd i Europa uppgår till ca ton. Liljedahl Winding Wires marknadsandel är ca 15 procent. Divisionen har under året ökat sina volymer främst beroende på återhämtningen i Europa och ökade marknadsandelar. Marknaden i norra Europa växer i takt med konjunkturuppgången, medan marknaden i Sydeuropa är svag eller minskande till följd av vikande ekonomisk tillväxt i flera länder. Vindkraftsmarknaden i Asien växer och här är Kina en intressant marknad för divisionen. Marknaderna för solenergi samt el- och hybridbilar är kommande tillväxtmarknader. Lackerad tråd Efterfrågan på divisionens lackerade trådprodukter har ökat med närmare 50 procent. Liljedahl Winding Wire har ökat leveranserna till europeisk vitvaruoch fordonsindustri. Marknaden för energisnåla kompressorer och pumpar växer också. Inom solenergi har flera tillverkare av solcellskomponenter tillkommit som kunder. Lackerade band Efterfrågan på lackerade band var 15 procent högre än i fjol, men marknaden återhämtar sig långsamt. Dessutom har konkurrensen i Europa ökat markant och det finns viss överkapacitet. Lackerade band efterfrågas framför allt av verksamheter som producerar och distribuerar elenergi. Omspunna band Efterfrågan på omspunna band minskade något jämfört med 2009, men återhämtar sig under 2011 till följd av större leveranser till flera nya och befintliga kunder. Kunderna är stora bolag inom energi och infrastruktur. Utbyggnaden av järnväg för höghastighetståg i stora delar av världen gör att efterfrågan på tågmotorer ökar. Under den senaste tioårsperioden har efterfrågan på lok tredubblats. Lackerad tråd Lackerade band Omspunna band PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Elektriska motorer Transformatorer Generatorer 14 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

17 Fakta Produktionsenheter Dahréntråd (Sverige), Isodraht (Tyskland) Slaska (Polen) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Lackerad tråd samt lackerade och omspunna band Divisionschef Johan Westberg Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr 13 1 Medelantal anställda Omsättning Mkr Affärsutveckling Liljedahl Winding Wire har under året ökat kapaciteten med sammanlagt ton i de tre anläggningarna i Sverige, Polen och Tyskland. Ytterligare kapacitet kommer att installeras under Satsningen sker framför allt i den polska produktionsenheten. Under 2010 startade Liljedahl Winding Wire produktion i Kina. Divisionen producerar olika typer av omspunna band för generatortillverkning i Kina. Lönsam tillväxt Liljedahl Winding Wire har flyttat fram positionerna på sin marknad i Europa genom satsningen på key account managers, som driver ett koordinerat och aktivt säljarbete. Resultatet är att divisionen nu levererar fler produkter till befintliga kunder och ökar beredskapen att etablera sig på nya geografiska marknader som Kina, tillsammans med kunderna. Tillväxten är också en följd av att divisionen varit följsam i omställningen från kopparbaserade till aluminiumbaserade produkter. Produktutveckling Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare och utökat produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial. Produkterna används i transformatorer, generatorer och tågmotorer. Effektivare produktionsprocesser Liljedahl Winding Wire har som mål att öka processeffektiviteten med 5 procent under För att nå målet har divisionen investerat i ett system för processkontroll, som kontinuerligt mäter alla nyckeltal online. Effektiviteten definieras som en produkt av flera faktorer, bland annat tillgänglighet, produktivitet och kvalitetsavvikelser. Kvalitetsstyrda processer I mitten av 2011 kommer Liljedahl Winding Wires samtliga produktionsanläggningar att vara certifierade enligt ISO-TS, ett kvalitetssystem som ger absolut spårbarhet i processerna och därmed hundraprocentig kvalitetskontroll. En kontinuerlig utveckling av kvalitetsstyrda processer krävs för att motsvara kundernas mycket höga krav. Ett exempel är tillverkningen av lackerad tråd till elhybridbilar och elbilar, där divisionen utvecklar ett system som kontrollerar och förebygger alla avvikelser, den så kallade 0 ppm-processen. Tillväxt på nya marknader som strategisk leverantör till ABB Courtesy of ABB. Liljedahl Winding Wire är en av ABBs strategiska leverantörer med kvalitet, korta ledtider och leveransprecision som nyckelvärden. Divisionens Mica-omspunna kopparband används i ökande grad i vindkraftgeneratorer som tillverkas av ABB i Estland. ABB uppskattar Liljedahl Winding Wires leveransförmåga, närvaron på flera marknader och viljan till ständig processutveckling, säger Mikko Vaahtoranta, globalt ansvarig på ABB för inköpen av kopparkomponenter. Produktionen av Mica-band kräver mycket hög precision. Liljedahl Winding Wires svenska anläggning har utvecklat processen med kameraövervakning och automatisk korrigering av de mest kritiska momenten. Liljedahl Winding Wire har också påbörjat serieproduktion i Kina av Mica-band, som levereras till ABBs fabrik i Shanghai, och installerar under 2011 ytterligare produktionskapacitet i divisionens anläggning i Polen. Vi växer tillsammans med ABB på flera nya marknader utifrån de meriter vi skapat på hemmamarknaden, säger Tobias Carlsson, global KAM för ABB i Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Group Koncernredovisning

18 Industri Liljedahl Steel Wire Ledande i Norden inom tråd för tillverkningsindustrin Liljedahl Steel Wire är marknadsledande i Norden inom produktområdena blanktråd och plattråd. Inom förzinkad fintråd och kabelarmering har divisionen positionerat sig i Centraleuropa. Applikationsområden Liljedahl Steel Wire tillverkar och förädlar lågkolhaltig tråd för tillverkningsindustrin. Blanktråd används bland annat i förvaring-, butiks- och köksinredning. Ett nytt område är blanktråd för betonghärdning. En tunn, strömförande ståltråd fungerar som element i betongen och härdar den inifrån, även när det är för kallt att gjuta. Plattråd används för inredning av butiker och kök samt i möbeltillverkning. Plattråd ingår också i spanjolettlås och låshus för fönster och dörrar. Elgalvaniserad fintråd bockas till klammer i olika dimensioner och används inom byggnation, i möbel- och emballagetillverkning samt på tryckerier. Förzinkad tråd för kabelarmering skyddar kopparkärnan i land- och sjökablar som används för kraftöverföring och datakommunikation. Marknad och marknadsandelar Liljedahl Steel Wire är marknadsledande i Norden inom produktområdena blanktråd och plattråd. Inom förzinkad fintråd och kabelarmering har divisionen positionerat sig i Centraleuropa. Blanktråd Blanktråd säljs huvudsakligen till byggindustri, möbeltillverkning, fordonsindustri och tillverkningsindustri. Ytbehandlingsindustrin är en ny kundgrupp. Under året har divisionen bearbetat marknaderna i Baltikum och Centraleuropa samt Tyskland, som är en ny marknad. Liljedahl Steel Wire har behållit positionerna inom blank- och plattråd. Plattråd Den största marknaden finns i Sverige, där ROT-avdraget har ökat efterfrågan av komponenter till byggindustrin. Även företag som tillverkar förvaringslösningar har ökat sin efterfrågan. Liljedahl Steel Wire arbetar aktivt med att utveckla färdiga komponenter av plattråd för att öka värdet för kunderna. Komponentaffären utvecklas i nära samarbete med kunderna och växer stadigt. Fintråd Efterfrågan på fintråd finns framförallt hos europeiska klammertillverkare och tryckerier. Klammertråd med extra mycket zink är ett produktområde som vuxit under året. Zink ökar klammertrådens korrosionshärdighet, vilket den tyska byggnormen kräver. Genom en tidig nischning inom detta område kan Liljedahl Steel Wire möta efterfrågan från byggindustrin i Tyskland och Österrike, som använder klammertråden bland annat till stommar och prefabricerade byggelement. Klammertillverkningen i Europa har minskat något på grund av import från Kina. Blanktråd Plattråd Fintråd Kabelarmering PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Foto: Elfa Foto: Assa Förvaringsinredning Detaljer för fönster Husbyggnation Sjö- och landkabel och dörrar 16 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

19 Fakta Produktionsenheter Hörle Wire i Sverige och Slovakien Produktområden Blanktråd, Plattråd, Fintråd, Kabelarmering och Emballage Divisionschef Ola Karlsson Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Medelantal anställda Omsättning 400 Mkr Kabelarmering Tyskland är en växande marknad inom produktområdet kabelarmering. Divisionen har under året inlett samarbete med flera nya kunder inom land- och sjökabel för vindkraftparker, där den tyska kabelindustrin storsatsar. Efterfrågan på kabelarmering tros öka totalt sett de kommande åren. Affärsutveckling Liljedahl Steel Wire har under året etablerat en divisionsgemensam marknadsorganisation, som bearbetar nya kunder framförallt på den centraleuropeiska marknaden. Att sälja på kvalitet, kunskap och erfarenhet har visat sig vara en framgångsrik strategi, även i relationen med centraleuropeiska kunder som tidigare köpt kvalitetsmässigt enklare tråd från lokala tillverkare. Lönsam tillväxt Liljedahl Steel Wire har flyttat fram positionerna inom kabelarmering, beroende på hög produktkvalitet och ett kundanpassat logistikkoncept. Produktutveckling Divisionen har under året utvecklat betonghärdningstråd med förbättrade mekaniska egenskaper, som dokumenteras i tillverkningscertifikat, vilket är viktigt för kunderna. Tråden levereras på kundens egna spolar, ett koncept som ger konkurrensfördelar. Utveckling har också skett inom klammertråd till tryckerier, och inom övriga galvaniserade produkter. Effektivare produktionsprocesser Divisionens enhet i Slovakien tillverkar fintråd och kabelarmeringstråd, medan den svenska enheten producerar blank- och plattvalsade produkter. Den nya strukturen med två enheter med skilda produktfokus har gett effektivare material- och produktionsflöden. Under året har divisionen investerat i en elgalvaniseringslinje i produktionsanläggningen i Slovakien och satsat på en ny produktionslayout för ett effektivare flöde i den svenska anläggningen. Kvalitetsstyrda processer Alla medarbetare har under året utbildats i 5S, ett system för lean production som går ut på att skapa ordning och reda, och förenkla och effektivisera alla processer. Kvalitetstråd ger tillväxt i Europa Liljedahl Steel Wires produktionsanläggning i Slovakien, Hörle Wire s. r. o., producerar förzinkad tråd nära kunderna på en växande marknad i Centraleuropa. Divisionen har koncentrerat all tillverkning av fintråd till enheten för att skapa effektiva material- och produktionsflöden. Galvaniserad tråd levereras bland annat till PFS a.s. Brezová pod Bradlom i Slovakien, en av de största europeiska leverantörerna av fjädrar och bladfjädrar till fordonsindustrin. PFS tillverkar också trådkomponenter för olika ändamål, till exempel upphängningssystem för innertak, där tråden från Hörle Wire är en del av konstruktionen. Tråden håller högsta kvalitet till rimliga priser, säger Štefan Antol vid PFS. Medarbetarna på Hörle Wire s. r. o. i Nitra är verkligen professionella. De håller sina löften och svarar utan dröjsmål på våra frågor. I brådskande fall, när våra kunder lägger order som till och med överstiger vårt reservlager, försöker Hörle Wire s. r. o. alltid att hitta lösningar som tillfredsställer våra behov. De viktigaste marknaderna för PFS taksystem är Tyskland och Frankrike, men också Sverige via företag som Knauff, Riggips, Lafarge och byggvaruhus. Efterfrågan ökar på företagets flexibla system, som kan anpassas till olika och växlande behov. Liljedahl Group Koncernredovisning

20 Handel Liljedahl Groups tre handelsdivisioner Liljedahl Machine Tools, Liljedahl Trucks och Liljedahl Cars skapar nytta genom att utveckla och effektivisera nordisk verkstadsindustri och transporter för kunderna. Handelsdivisionernas kunder är nordiska verkstadsföretag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både privat- och företagskunder. Divisionerna baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter och kompletterar kunderbjudandet med utvecklade serviceorganisationer och kundanpassade lösningar. Ledande varumärken Divisionernas bolag har ledande positioner på sina respektive marknader. Ravema är ledande i Sverige och Norge på maskiner för skärande bearbetning från Mazak. Genom Din Maskin samt förvärvet av Prima Scandinavia har Liljedahl Machine Tools blivit en starkare aktör inom plåtbearbetning och laserteknik. Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar. Finnvedens Bil har en stark position i Värnamo med omnejd som representant för Volvo, Renault och Subaru. Kundsamarbetena drivs ofta som långsiktiga partnerskap av engagerade medarbetare med djup kunskap om kundernas produkter och processer. Strategiskt fokus Divisionerna satsar på att erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten. Exempel är ett nätverk av verkstäder, expertis inom automatisering och maskinoptimering, utbildning och förebyggande underhåll. Fördelarna med partnerskap är att divisionernas tekniker aktivt kan utveckla och effektivisera kundföretagens processer och ta allt större ansvar för processer som tidigare hanterats av kunderna. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. Nya marknader Kunderna efterfrågar i allt högre grad divisionernas specialistkunskap inom automation, teknisk utbildning, support, service och logistik. Internet har blivit en ny och växande marknadsplats för begagnade fordon, både för Liljedahl Trucks och Liljedahl Cars. Drivkrafter Inom verkstadsindustrin ökar graden av automatisering och robotisering för att stärka de nordiska företagens globala konkurrenskraft. De avancerade verktygsmaskinerna tillverkar komplicerade produkter i en och samma process, med maskinoperatören som programmerare och kontrollant. Högt teknik- och processkunnande hos maskinleverantören är en mycket viktig framgångsfaktor, liksom snabb och engagerad service. Inom logistik- och transportbranschen ökar slutkundernas efterfrågan på lokala transportföretag, som kan skapa flexibla och resurssnåla lösningar utifrån varje enskilt behov. Transportföretagen söker i sin tur lokala partners som erbjuder helhetslösningar för leverans, underhåll och service av fordon. Styrkeområden Handelsdivisionerna erbjuder en hög servicenivå på kundens villkor. Exempel på det är Ravemas servicetekniker, med sin 24 timmars service, och Finnvedens Lastvagnars serviceanläggning i Jönköping som bemannas dygnet runt. De tre handelsdivisionerna har liknande processer för försäljning, service och eftermarknad. De kan därför skapa mervärde för kunderna genom att dela kunskap och samarbeta kring utvecklingen av kundservice och eftermarknad. 18 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer