Liljedahl Group Koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning"

Transkript

1 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

2 Innehåll i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl Winding Wire 16 Liljedahl Steel Wire 18 Handel 20 Liljedahl Machine Tools 22 Liljedahl Trucks 24 Liljedahl Cars 25 Fastigheter 25 Liljedahl Real Estate 26 Hållbart företagande 30 Femårsöversikt 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Bokslutskommentarer 38 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Ledande befattningshavare 48 Adresser Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

3 2010i korthet Konjunkturell återhämtning, främst inom industridivisionerna Resultatet nästan tredubblat jämfört med 2009 Fortsatta investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och bättre service Omsättningen ökade från 7,5 miljarder kronor till 11 miljarder kronor Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 5,9 2,4 4,8 7,0 5,2 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 12,2 4,8 10,8 25,0 18,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 5,5 11,0 22,7 18,3 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. Liljedahl Group Koncernredovisning

4 Liljedahl Group internationell industri- och handelskoncern Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar valstråd av koppar och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström, isolerad lindningstråd av koppar och aluminium för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas lågkolhaltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och förzinkad tråd. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstadsindustri och fordonsindustri. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Nordens största och en av Europas ledande tillverkare av kopparvalstråd samt tillverkare av tråd och profiler i koppar och aluminium. Tillväxtområden: Kontakttråd och andra produkter för strömförsörjning av tåg. Profiler för ledare i land- och sjökabel. Ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstråd för generatorer i vindkraftverk, för motorer till elhybridbilar och till solcellsystem. Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: Armeringstråd för land- och sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden. 2 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

5 Medelantal årsanställda Bare Wire, 216 Winding Wire, 356 Steel Wire, 114 Machine Tools, 178 Trucks, 276 Cars, 52 Omsättning Mkr (7 476) EBITDA* 290 Mkr (187) Medelantal anställda (1 233) * Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Handel Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter. En utvecklad serviceorganisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar bidrar till effektiviseringen av industriella tillverkningsprocesser och transporter. Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstadsföretag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder. Liljedahl Real Estate är en koncerngemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Ledande partner till den nordiska verkstadsindustrin som leverantör av avancerade verktygsmaskiner, verktyg, industriförnödenheter samt service och underhåll. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning och förebyggande underhåll. Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos och Subarus personbilar samt Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Ansvar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 16 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. Liljedahl Group Koncernredovisning

6 Koncernchefen har ordet Långsiktiga partnerskap driver utvecklingen i Liljedahl Group Partnerskap med kunder och leverantörer är en del av Liljedahl Groups tillväxtstrategi. Varför är partnerskap viktiga? Långsiktiga och nära samarbeten blir allt viktigare. Partnerskapen gör att Liljedahl Group kan växa tillsammans med kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader. Våra stora kunder på industrisidan väljer färre globala samarbetspartners, som ska tillfredsställa höga krav på kvalitet och leveransprecision på alla marknader där kunderna är verksamma. Genom dessa krav drivs vi att ständigt utveckla våra produkter och processer och öka närvaron på lokala marknader. Långsiktiga partners med starka varumärken är drivande också i handelsdivisionernas utveckling, inte minst på eftermarknadssidan. När våra partners utvecklar sina produkter skapar de möjligheter för oss att utveckla vår affär och ta nästa steg. Varför väljer kunderna Liljedahl Groups bolag? Vi har positionerat oss väl i Sverige, Tyskland, Polen och Slovakien. Våra kunder känner oss och de känner vår kvalitet. Med de meriter vi skapat på hemmaplan får vi möjlighet att växa inom våra befintliga verksamhetsområden. Vi har klarat den finansiella krisen, till skillnad från en del av konkurrenterna, och kunnat fortsätta leverera högkvalitativa produkter. Koncernens industribolag har stärkt sina positioner ute i världen. Vilka marknader har potential? Utvecklingen på lindningstrådssidan har varit särskilt glädjande. Vi har ökat volymer och lönsamhet i Central- och Östeuropa, på grund av den konjunkturella återhämtningen. Med investeringarna i vår kinesiska enhet har vi skapat en bra plattform, som vi kommer att försöka vidareutveckla under kommande år. Europas industriella motor, Tyskland, har kommit tillbaka väldigt starkt. Vår tyska enhet har ett nära samarbete med industrin, bland annat i utvecklingen av kontakttråd och andra produkter för elförsörjning av järnväg. Hur har handelsdivisionerna påverkats av återhämtningen på den nordiska marknaden? Vi har haft ett mer normalt år när det gäller efterfrågan på lastbilar, vilket avspeglas i det ekonomiska resultatet. Vi fortsätter att investera i verkstäderna på lastvagnssidan. I början av året invigdes vår fullserviceanläggning i Nässjö och i år bygger vi en anläggning i Vimmerby. Handeln med verktygsmaskiner var synnerligen svag under 2010, men orderingången från den svenska verkstadsindustrin ökade så sakta under andra halvåret och under 2011 väntas den norska tillverkningsindustrin hämta sig. En konkurrensfördel är att vi med förvärvet av Prima Scandinavia breddat vårt produktprogram med avancerade 2D- och 3D-lasermaskiner för plåtbearbetning. Kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn för Liljedahl Group. Vilka är årets satsningar? Jag är stolt över Liljedahl Academy, ett ledarutvecklingsprogram för alla koncernens ledningsgrupper i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En gemensam utbildning är ett positivt sätt att hålla ihop en så bred verksamhet som den i Liljedahl Group, samtidigt som vi stärker våra chefer. Vi tillför ny kompetens på alla nivåer i koncernen. Styrelsen i Liljedahl Group har kompletterats med de nya ledamöterna Anders Paulsson, vd och CEO för DIAB Group och advokat Sven A Olsson, med erfarenhet som ledamot och rådgivare i flera familjeföretag. Vilka faktorer ger framgång under 2011? Fortsatt fokus på kompetensförsörjning! Vi jobbar medvetet på att öka teknikinnehållet i våra erbjudanden. Här behöver vi fler medarbetare som kan hitta lösningar i gränssnittet mellan kundens önskemål och vad som är tekniskt möjligt. Vi måste också ständigt utveckla kvalitet och produktivitet! Industridivisionerna har introducerat modeller för lean production, i syfte att öka effektiviteten. Vi investerar i utökad processövervakning och maskineffektivitet, vilket bör få goda effekter på längre sikt. I handelsdivisionerna pågår en ständig utveckling för att ge bättre och effektivare service till kunderna. Alla dessa satsningar kommer att ge resultat under Vilka är Liljedahl Groups utmaningar? Liljedahl Group måste ha en högre vinstmarginal i framtiden för att växa och bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Jag ser tecken på att lönsamheten kan öka 2011, men också hot, framför allt på valutasidan, som kan försämra vårt konkurrensläge gentemot Europa. För lönsam tillväxt måste vi ha fokus på marginaler och på marknadsandelar. Vi ska utnyttja kapitalet rationellare, så att kapitalbindningen minskar. Tillsammans med våra kunder ska vi ta vara på möjligheten att effektivisera alla delar i våra gemensamma processer. 4 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

7 Liljedahl Groups divisioner och bolag är delar av en stark helhet. Det nya namnet tydliggör detta. Vilka tillväxtområden ser lovande ut? Med våra produkter ligger vi nära flera tillväxtområden. I takt med utvecklingen av energieffektiva el- och hybridbilar ökar kopparinnehållet i bilarnas motorer. Det europeiska elnätet behöver byggas ut och moderniseras för att minska energiförlusterna. Detta ökar efterfrågan på högspänningskablar och transformatorer, vilket gynnar alla våra industridivisioner. Även i utbyggnaden av förnybar vind- och solenergi ligger vi rätt med våra produkter. Koncernen har en stark ställning inom de elektrotekniska områdena i Europa, en position som på sikt kan öppna fler marknader för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Steel Wire kan med Norden som bas bygga en bra plattform i Europa. Liljedahl Machine Tools har förutsättningar att växa genom ökad närvaro på alla nordiska marknader och ett breddat kunderbjudande inom nuvarande produktområden. Liljedahl Trucks ska fortsätta utvecklas och öka sin närvaro som en långsiktig partner till Volvo. Liljedahl Cars har ett starkare produktprogram idag och kan gynnas av den nya ägarkonstellationen i Volvo Cars, som skapar förutsättningar för produktutveckling och tillväxt. Bengt Liljedahl VD och koncernchef, Liljedahl Group Liljedahl Group Koncernredovisning

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Plattform för tillväxt Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen vilar på en värdegrund som kännetecknas av långsiktighet, affärsutveckling och samverkan. Liljedahl Group har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Vision Mission Värdegrund Liljedahl Group är en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande marknadspositioner. Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Samarbetet med kunderna har formen av partnerskap, som inspirerar och utmanar våra medarbetare till ständig utveckling av produkter och processer. Vårt sätt att arbeta tillsammans med kunder, leverantörer och omvärld kännetecknas av långsiktighet, respekt och ansvar. Vi tar miljöansvar genom att ständigt arbeta för att minska koncernens direkta påverkan på miljön. Långsiktighet, affärsutveckling och samverkan är de nyckelord som beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld. 6 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

9 Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: kända varumärken, ständig teknik- och kunskapsutveckling, ledande kunder och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategi- och verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Långsiktighet Affärsutveckling Samverkan Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Verka för ett uthålligt samhälle i generationer framåt Lönsamhet Ständig utveckling av produkter, processer och tjänster Produktutveckling i nära samarbete med kunder och leverantörer Förflyttning framåt i värdekedjan Närhet till kunder och leverantörer partnerskap Know-how som gemensam resurs Synergier mellan bolagen i affärsprocesser Samhällsengagemang Liljedahl Group Koncernredovisning

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Avkastning på eget kapital ska efter skatt och över en konjunkturcykel uppgå till i genomsnitt 10 procent, plus bolagets upplåningsränta. Soliditeten ska vara 30 procent. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 150 procent. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner, som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar 2010 Liljedahl Groups huvudprioriteringar: Fokus på marknadsandelar och utveckling av marknadspositioner Internt utvecklingsprogram för ledningsgrupper tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping Liljedahl Academy Utveckling av ett sammanhängande internt kontrollprogram fastställt av styrelsen Riskhantering Liljedahl Groups verksamheter är utsatta för ett antal finansiella risker. Ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att hålla en långsiktig och god lönsamhet. Koncernens finanspolicy är ett styrande dokument som sättet ramar för såväl central hantering av upplåning, likviditet och räntor, som för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel och kundfinansiering. En av koncernens risker är råvaruhandeln i form av främst koppar inom Liljedahl Bare Wire och Winding Wire. Handel och säkring sker dagligen på råvarubörsen London Metal Exchange, LME. För att minimera effekter av valutakursförändringar sker så långt som möjligt matchning av inköpsvaluta mot försäljningsvaluta. Sker försäljningen i annat än lokal valuta använder koncernen valutaklausuler och valutaterminskontrakt för att minimera effekterna av valutakursförändringar. Inom samtliga bolag arbetar man aktivt med att bedöma kreditrisken. Avsättningar för osäkra fordringar och kundförluster görs enligt gemensamma redovisningsprinciper. Inom handelsdivisionerna finns lager av nya, begagnade och demonstrationsmaskiner, -lastvagnar och -bilar där värdet är utsatt för marknadsprisfall. Inom varje division finns riktlinjer och policys för maximalt utestående värde i ovan nämnda lager. Koncernens policy är att så långt som möjligt säkra all exponering fullt ut. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka, framför allt i industridivisionerna inom produktion och produktutveckling samt till marknadsresurser. Stark återhämtning Under 2010 har konjunkturen återhämtat sig starkt efter den kraftiga nedgången 2008/2009. Framför allt har industridivisionerna haft en kraftig orderuppgång och då främst Liljedahl Winding Wire. Koncernens divisioner har under året framgångsrikt försvarat och utvecklat sina marknadspositioner. Investeringar i Liljedahl Group Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt, men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners affärsområden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner med bibehållen lönsamhet Liljedahl Winding Wire har tagit nya marknadsandelar i Europa i samband med en kraftig volymökning. Övriga industridivisioner har försvarat sina positioner. Inom handel har Liljedahl Machine Tools ökat sina marknadsandelar inom skärteknik, plåtteknik och verktyg och Liljedahl Trucks har stärkt positionen inom sitt marknadsområde. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina Liljedahl Winding Wire och Liljedahl Steel Wire växer i Centraleuropa. Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire växer i Kina. Starkare koncernvarumärke Det nya namnet Liljedahl Group, en ny grafisk profil och gemensamma värderingar skapar en starkare koncerngemensam identitet, som gör koncernen mer attraktiv som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt skapar nya affärer genom att stimulera utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment är viktigt för tillväxt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. Nya produktsegment Höghastighetståg Det europeiska nätet för höghastighetståg beräknas växa till km fram till Det är en fördubbling av höghastighetsbanornas längd på 10 år. Liljedahl Bare Wire levererar komponenter till olika applikationer för strömförsörjning av höghastighetsbanor och tåg. Solenergi Efterfrågan på solenergi ökar i takt med att produktionskostnaderna minskar. Liljedahl Winding Wire har fått flera nya kunder som tillverkar solcellsystem för den globala marknaden. Kraftproduktion Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial, till generatorer och transformatorer. Tryckeriindustri Liljedahl Steel Wire erbjuder klammertråd till tryckerier. Komponenttillverkning Liljedahl Machine Tools har utökat sitt produktprogram med 2D- och 3D-lasermaskiner i Sverige och Norge. Maskinerna används till exempel för att tillverka avancerade komponenter till bland annat fordonsindustrin. Anläggningsverksamhet Liljedahl Trucks erbjuder en bättre produkt för anläggningsbyggare, Volvos nya anläggningsbil FMX. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer, både inom industri- och handelsdivisionerna. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda produktionsprocesser Produktionsprocesserna i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig utveckling av teknik och metoder för kvalitetskontroll. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion integreras i allt högre grad i kundernas produktionsprocesser. Förändringar i kundernas behov får direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna, till exempel expertstöd inom automation, förebyggande service, ansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Kännedom om kundernas behov och rätt kompetens i alla funktioner krävs för att utveckla processer, produkter och tjänster som skapar större kundnytta. Liljedahl Group Koncernredovisning

12 Industri Liljedahl Groups industridivisioner Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire förädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Liljedahl Steel Wire förädlar lågkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv överföring och användning av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Bolagen är kända för ledande produktionsteknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. Elektrokoppar, Isodraht, Dahréntråd, LWW Slaska och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med lång historia. Förädlingen av koppar och aluminium är organiserad i divisionerna Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Bare Wires valsverk, Elektrokoppar i Helsingborg, är störst i Norden och tillverkar valstråd av koppar. Kopparvalstråden och valstråd av aluminium förädlas till ledare för elektrisk ström. En del av kopparvalstråden förädlas också inom Liljedahl Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Liljedahl Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat fordon, byggnation, butiks- och köksinredning, möbler samt armering för kraftkablar. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabelprojekten eller i uppbyggnaden av vindkraften. Strategiskt fokus Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på att utveckla mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver produktutveckling, ofta i samarbete med kund. Nischning och kundanpassning av produkterna är viktiga förutsättningar för att kunna ta nya marknadsandelar. Divisionerna satsar också på ett erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten, till exempel att ta ansvaret för kundens logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta framtidsmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina. Drivkrafter En större medvetenhet om klimatförändringarna skapar starka drivkrafter som är till fördel för industridivisionerna i Liljedahl Group. Lösningar för effektivare produktion av vindkraft och solenergi efterfrågas, liksom lösningar för elmotorer till hybrid- och elbilar. Efterfrågan ökar också på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt, till exempel land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät och applikationer som ingår i uppgraderingen av det europeiska järnvägsnätet. Styrkeområden Industridivisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. Geografisk närvaro och kunskap om kundernas tillverkningsprocesser är viktiga fördelar. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier som effektiviserar processerna och skapar mervärde för kunderna. 10 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

13 Den strategiska uppgiften för Liljedahl Bare Wire är att förse elektroteknisk, metallurgisk och mekanisk industri med ledare i koppar och aluminium. Den strategiska uppgiften för Liljedahl Winding Wire är att förse den elektrotekniska industrin med högkvalitativ lindningstråd. Lindningstråd används till elmotorer, generatorer och transformatorer. Den strategiska uppgiften för Liljedahl Steel Wire är att tillhandahålla ståltråd med rätt egenskaper. Produkterna används bland annat för kraftöverföring, i fordon, i butiks- och köksinredning, inom byggnation samt i möbler. Kunder Gruva Smältverk Stålverk Liljedahl Bare Wire Liljedahl Winding Wire Liljedahl Steel Wire Tillverkare Underleverantörer PARTNERSKAP Kvalitetssäkring Rätt materialkvalitet är viktigt vid förädling och bearbetning av valstråd. Divisionerna försörjs därför av marknadens främsta leverantörer av koppar och valstråd av aluminium och stål. Tillverkning och produktutveckling Industridivisionerna processar koppar, aluminium och stål till ledare och tråd med rätt egenskaper samt vidareförädlar enligt kundspecifika önskemål. Utvecklingen av produkter, materialegenskaper och leveransprocesser sker i nära samarbete med kunderna. Processförståelse Industridivisionerna strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr varav metall EBITDA, Mkr Rörelsemarginal, % 1) 2) 10,2 4,9 Vinstmarginal, % 1) 3) 6,7 2,7 Investeringar, Mkr Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning 2) EBIT/nettoomsättning 3) Årets resultat/nettoomsättning Liljedahl Group Koncernredovisning

14 Industri Liljedahl Bare Wire Nordens största tillverkare av koppartråd Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Fokus ligger på att kraftigt öka förädlingen av valstråd i koppar och aluminium till profiler för europeiska kabeltillverkare och elektroteknisk industri. Applikationsområden Liljedahl Bare Wire tillverkar kopparvalstråd och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström. Profiler av koppar och aluminium används i högspänningskablar för kraftöverföring, till exempel från vindkraftparker till havs. Kommutatorprofiler är kopparprofiler till mindre elmotorer som används i startmotorer, vitvaror och handverktyg med mera. Kontakttråd och andra järnvägsapplikationer används för elöverföring till bland annat tåg. Dragen tråd och slagen lina i koppar och aluminium används i kraft-, telekom- och installationskablar. Marknad och marknadsandelar Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Kunderna finns i bland annat i Norden, Tyskland, Polen, England och Schweiz. Järnvägsapplikationerna marknadsförs på den globala marknaden. Valstråd Valstrådmarknaden för koppar i Europa uppgår till cirka 2,5 miljoner ton. Liljedahl Bare Wires marknadsandel är cirka 5 procent. Efterfrågan av tråd och profiler för högspänningskablar till vindkraftsprojekt har ökat liksom behovet av valstråd för tillverkning av lackerad tråd. Efterfrågan på installationskabel är fortfarande låg då byggmarknaden i Europa ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen. Ett nytt användningsområde för syrefri gjuten koppartråd (OFC) är tillverkning av rörskarvar till vattenledningar. I takt med ökade investeringar i infrastruktur kommer behovet av koppartråd för högspänningskablar att öka. Efterfrågan på valstråd för lågoch mellanspänningskablar väntas öka i Östeuropa och minska i Norden på grund av fortsatt omstrukturering inom kabelindustrin. Profiler Högspänningskabel Liljedahl Bare Wire ser ett ökat behov av sjökabel som överför elenergi från vindkraftparker till havs. Drivkraften är efterfrågan på förnyelsebar energi. Enligt European Wind Energy Association ökade mängden elkraft från havsbaserade europeiska vindkraftverk med 51 procent mellan 2009 och En annan marknad som ökar av miljöskäl är kabel för ström ut till oljeoch gasplattformar. Strömmen från land ersätter strömförsörjningen från dieseldrivna generatorer. Sjökabelmarknaden är i hög grad projektberoende. Divisionen har fått flera beställningar på profiler och tråd för leverans till sjökabelprojekt under 2011 och Valstråd Profiler Tråd och lina PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Elektriska ledare Högspänningskablar Kommutatorer Kontakttråd järnväg Kraft- och installationskablar 12 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

15 Fakta Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Valstråd, profiler, tråd och lina Divisionschef Leif Olsson Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Medelantal anställda Omsättning Mkr Kommutatorer Liljedahl Bare Wires marknadsandel inom produktområdet kommutatorprofiler är 70 procent i Europa och omkring 5 procent i Kina. Efterfrågan på divisionens kommutatorprofiler ökade under året med närmare 30 procent jämfört med 2009 till följd av kraftigt ökad efterfrågan i Europa på bilar och vitvaror. Kontakttråd för järnväg Liljedahl Bare Wire är en av de främsta leverantörerna i Europa av produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar- och kopparlegeringar i egenutvecklade processer. Kunderna är internationella teknikkoncerner, nationella järnvägsbolag och stadstrafikbolag. Divisionens marknadsandel i Europa är idag närmare 10 procent, med målet att nå drygt 30 procent på utvalda marknader inom ett par år. Tillväxttakten för nya höghastighetsbanor i Europa är hög, med en ökning från till km spår år Även Sydafrika, Mellanöstern, Brasilien och USA förväntas investera stort i höghastighetsbanor inom de närmaste åren. Tråd och lina De flesta av Liljedahl Bare Wires kunder finns i Norden. Slagen lina säljs framför allt till grossister inom elteknik men även till kabeltillverkare. Marknaden för dragen tråd är beroende av efterfrågan från kabelverk som inte själva har utrustning eller kapacitet för att bearbeta valstråd. Affärsutveckling Liljedahl Bare Wire har under året satsat ytterligare marknadsresurser för att öka försäljningen av förädlade produkter främst inom profiler samt tråd och lina. Lönsam tillväxt Liljedahl Bare Wire är nu, efter ett flerårigt utvecklingsarbete, en av få kompletta leverantörer av komponenter för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, ett område med ökande volymer och lönsamhet. Produktutveckling Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbeten med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Strategin är att förflytta sig framåt i värdekedjan. Effektiva och kvalitetsstyrda processer Liljedahl Bare Wire har introducerat 5S, ett system för lean production som går ut på att effektivisera och öka kvaliteten i alla processer. Det nya arbetssättet gör bland annat att störningar åtgärdas snabbare, förbättringsidéer från operatörerna tas till vara och produktiviteten ökar. Effektiviserar Europas elnät Europas elnät förbinds i allt högre grad med högspänningskablar som bildar ett nätverk mellan de europeiska länderna. Länder som har mer el än de för tillfället behöver kan exportera elen till andra länder som har ett större behov. Efterfrågan på energi- och resurseffektiva lösningar för land- och sjökablar ökar. Liljedahl Bare Wire utvecklar och tillverkar koppar- och aluminiumprofiler till högspänningskablar med ett flertal fördelar framför rundtråd. Ledare tillverkade av profiler har högre specifik ledningsförmåga och ger en tätare, slätare ledare med mindre diameter än en konventionell kompakterad tråd. Eftersom ledarna med profiler väger mindre per meter blir transportkostnaderna lägre. Ytterligare en fördel är att det går åt mindre energi i tillverkningen av profiler jämfört med tråd. Tillsammans med en av våra kunder jämför vi två kabelprojekt, det ena med profil, det andra med tråd för att få en samlad bild av kostnader och besparingar i hela produktionskedjan, säger Bengt Jonason, teknisk chef på Liljedahl Bare Wires anläggning Elektrokoppar. Värdet av att hushålla med råvaror och energi blir allt tydligare för oss och våra kunder. Liljedahl Group Koncernredovisning

16 Industri Liljedahl Winding Wire Ledande leverantör av lindningstråd Liljedahl Winding Wire har stärkt sin position i Europa som ledande leverantör av lindningstråd för transformering, generering och distribution av elenergi. Applikationsområden Liljedahl Winding Wire tillverkar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för transformering, generering och distribution av elenergi. Lackerad tråd används i elektriska motorer, transformatorer, bilar och i vitvaror. Lackerade band ingår i stora tågmotorer och distributionstransformatorer. Omspunna produkter används i generatorer och transformatorer bland annat inom vindkraft och annan kraftproduktion. Marknad och marknadsandelar Marknaden för isolerad lindningstråd i Europa uppgår till ca ton. Liljedahl Winding Wires marknadsandel är ca 15 procent. Divisionen har under året ökat sina volymer främst beroende på återhämtningen i Europa och ökade marknadsandelar. Marknaden i norra Europa växer i takt med konjunkturuppgången, medan marknaden i Sydeuropa är svag eller minskande till följd av vikande ekonomisk tillväxt i flera länder. Vindkraftsmarknaden i Asien växer och här är Kina en intressant marknad för divisionen. Marknaderna för solenergi samt el- och hybridbilar är kommande tillväxtmarknader. Lackerad tråd Efterfrågan på divisionens lackerade trådprodukter har ökat med närmare 50 procent. Liljedahl Winding Wire har ökat leveranserna till europeisk vitvaruoch fordonsindustri. Marknaden för energisnåla kompressorer och pumpar växer också. Inom solenergi har flera tillverkare av solcellskomponenter tillkommit som kunder. Lackerade band Efterfrågan på lackerade band var 15 procent högre än i fjol, men marknaden återhämtar sig långsamt. Dessutom har konkurrensen i Europa ökat markant och det finns viss överkapacitet. Lackerade band efterfrågas framför allt av verksamheter som producerar och distribuerar elenergi. Omspunna band Efterfrågan på omspunna band minskade något jämfört med 2009, men återhämtar sig under 2011 till följd av större leveranser till flera nya och befintliga kunder. Kunderna är stora bolag inom energi och infrastruktur. Utbyggnaden av järnväg för höghastighetståg i stora delar av världen gör att efterfrågan på tågmotorer ökar. Under den senaste tioårsperioden har efterfrågan på lok tredubblats. Lackerad tråd Lackerade band Omspunna band PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Elektriska motorer Transformatorer Generatorer 14 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

17 Fakta Produktionsenheter Dahréntråd (Sverige), Isodraht (Tyskland) Slaska (Polen) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Lackerad tråd samt lackerade och omspunna band Divisionschef Johan Westberg Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr 13 1 Medelantal anställda Omsättning Mkr Affärsutveckling Liljedahl Winding Wire har under året ökat kapaciteten med sammanlagt ton i de tre anläggningarna i Sverige, Polen och Tyskland. Ytterligare kapacitet kommer att installeras under Satsningen sker framför allt i den polska produktionsenheten. Under 2010 startade Liljedahl Winding Wire produktion i Kina. Divisionen producerar olika typer av omspunna band för generatortillverkning i Kina. Lönsam tillväxt Liljedahl Winding Wire har flyttat fram positionerna på sin marknad i Europa genom satsningen på key account managers, som driver ett koordinerat och aktivt säljarbete. Resultatet är att divisionen nu levererar fler produkter till befintliga kunder och ökar beredskapen att etablera sig på nya geografiska marknader som Kina, tillsammans med kunderna. Tillväxten är också en följd av att divisionen varit följsam i omställningen från kopparbaserade till aluminiumbaserade produkter. Produktutveckling Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare och utökat produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial. Produkterna används i transformatorer, generatorer och tågmotorer. Effektivare produktionsprocesser Liljedahl Winding Wire har som mål att öka processeffektiviteten med 5 procent under För att nå målet har divisionen investerat i ett system för processkontroll, som kontinuerligt mäter alla nyckeltal online. Effektiviteten definieras som en produkt av flera faktorer, bland annat tillgänglighet, produktivitet och kvalitetsavvikelser. Kvalitetsstyrda processer I mitten av 2011 kommer Liljedahl Winding Wires samtliga produktionsanläggningar att vara certifierade enligt ISO-TS, ett kvalitetssystem som ger absolut spårbarhet i processerna och därmed hundraprocentig kvalitetskontroll. En kontinuerlig utveckling av kvalitetsstyrda processer krävs för att motsvara kundernas mycket höga krav. Ett exempel är tillverkningen av lackerad tråd till elhybridbilar och elbilar, där divisionen utvecklar ett system som kontrollerar och förebygger alla avvikelser, den så kallade 0 ppm-processen. Tillväxt på nya marknader som strategisk leverantör till ABB Courtesy of ABB. Liljedahl Winding Wire är en av ABBs strategiska leverantörer med kvalitet, korta ledtider och leveransprecision som nyckelvärden. Divisionens Mica-omspunna kopparband används i ökande grad i vindkraftgeneratorer som tillverkas av ABB i Estland. ABB uppskattar Liljedahl Winding Wires leveransförmåga, närvaron på flera marknader och viljan till ständig processutveckling, säger Mikko Vaahtoranta, globalt ansvarig på ABB för inköpen av kopparkomponenter. Produktionen av Mica-band kräver mycket hög precision. Liljedahl Winding Wires svenska anläggning har utvecklat processen med kameraövervakning och automatisk korrigering av de mest kritiska momenten. Liljedahl Winding Wire har också påbörjat serieproduktion i Kina av Mica-band, som levereras till ABBs fabrik i Shanghai, och installerar under 2011 ytterligare produktionskapacitet i divisionens anläggning i Polen. Vi växer tillsammans med ABB på flera nya marknader utifrån de meriter vi skapat på hemmamarknaden, säger Tobias Carlsson, global KAM för ABB i Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Group Koncernredovisning

18 Industri Liljedahl Steel Wire Ledande i Norden inom tråd för tillverkningsindustrin Liljedahl Steel Wire är marknadsledande i Norden inom produktområdena blanktråd och plattråd. Inom förzinkad fintråd och kabelarmering har divisionen positionerat sig i Centraleuropa. Applikationsområden Liljedahl Steel Wire tillverkar och förädlar lågkolhaltig tråd för tillverkningsindustrin. Blanktråd används bland annat i förvaring-, butiks- och köksinredning. Ett nytt område är blanktråd för betonghärdning. En tunn, strömförande ståltråd fungerar som element i betongen och härdar den inifrån, även när det är för kallt att gjuta. Plattråd används för inredning av butiker och kök samt i möbeltillverkning. Plattråd ingår också i spanjolettlås och låshus för fönster och dörrar. Elgalvaniserad fintråd bockas till klammer i olika dimensioner och används inom byggnation, i möbel- och emballagetillverkning samt på tryckerier. Förzinkad tråd för kabelarmering skyddar kopparkärnan i land- och sjökablar som används för kraftöverföring och datakommunikation. Marknad och marknadsandelar Liljedahl Steel Wire är marknadsledande i Norden inom produktområdena blanktråd och plattråd. Inom förzinkad fintråd och kabelarmering har divisionen positionerat sig i Centraleuropa. Blanktråd Blanktråd säljs huvudsakligen till byggindustri, möbeltillverkning, fordonsindustri och tillverkningsindustri. Ytbehandlingsindustrin är en ny kundgrupp. Under året har divisionen bearbetat marknaderna i Baltikum och Centraleuropa samt Tyskland, som är en ny marknad. Liljedahl Steel Wire har behållit positionerna inom blank- och plattråd. Plattråd Den största marknaden finns i Sverige, där ROT-avdraget har ökat efterfrågan av komponenter till byggindustrin. Även företag som tillverkar förvaringslösningar har ökat sin efterfrågan. Liljedahl Steel Wire arbetar aktivt med att utveckla färdiga komponenter av plattråd för att öka värdet för kunderna. Komponentaffären utvecklas i nära samarbete med kunderna och växer stadigt. Fintråd Efterfrågan på fintråd finns framförallt hos europeiska klammertillverkare och tryckerier. Klammertråd med extra mycket zink är ett produktområde som vuxit under året. Zink ökar klammertrådens korrosionshärdighet, vilket den tyska byggnormen kräver. Genom en tidig nischning inom detta område kan Liljedahl Steel Wire möta efterfrågan från byggindustrin i Tyskland och Österrike, som använder klammertråden bland annat till stommar och prefabricerade byggelement. Klammertillverkningen i Europa har minskat något på grund av import från Kina. Blanktråd Plattråd Fintråd Kabelarmering PRODUKTOMRÅDEN APPLIKATIONER Foto: Elfa Foto: Assa Förvaringsinredning Detaljer för fönster Husbyggnation Sjö- och landkabel och dörrar 16 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

19 Fakta Produktionsenheter Hörle Wire i Sverige och Slovakien Produktområden Blanktråd, Plattråd, Fintråd, Kabelarmering och Emballage Divisionschef Ola Karlsson Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Medelantal anställda Omsättning 400 Mkr Kabelarmering Tyskland är en växande marknad inom produktområdet kabelarmering. Divisionen har under året inlett samarbete med flera nya kunder inom land- och sjökabel för vindkraftparker, där den tyska kabelindustrin storsatsar. Efterfrågan på kabelarmering tros öka totalt sett de kommande åren. Affärsutveckling Liljedahl Steel Wire har under året etablerat en divisionsgemensam marknadsorganisation, som bearbetar nya kunder framförallt på den centraleuropeiska marknaden. Att sälja på kvalitet, kunskap och erfarenhet har visat sig vara en framgångsrik strategi, även i relationen med centraleuropeiska kunder som tidigare köpt kvalitetsmässigt enklare tråd från lokala tillverkare. Lönsam tillväxt Liljedahl Steel Wire har flyttat fram positionerna inom kabelarmering, beroende på hög produktkvalitet och ett kundanpassat logistikkoncept. Produktutveckling Divisionen har under året utvecklat betonghärdningstråd med förbättrade mekaniska egenskaper, som dokumenteras i tillverkningscertifikat, vilket är viktigt för kunderna. Tråden levereras på kundens egna spolar, ett koncept som ger konkurrensfördelar. Utveckling har också skett inom klammertråd till tryckerier, och inom övriga galvaniserade produkter. Effektivare produktionsprocesser Divisionens enhet i Slovakien tillverkar fintråd och kabelarmeringstråd, medan den svenska enheten producerar blank- och plattvalsade produkter. Den nya strukturen med två enheter med skilda produktfokus har gett effektivare material- och produktionsflöden. Under året har divisionen investerat i en elgalvaniseringslinje i produktionsanläggningen i Slovakien och satsat på en ny produktionslayout för ett effektivare flöde i den svenska anläggningen. Kvalitetsstyrda processer Alla medarbetare har under året utbildats i 5S, ett system för lean production som går ut på att skapa ordning och reda, och förenkla och effektivisera alla processer. Kvalitetstråd ger tillväxt i Europa Liljedahl Steel Wires produktionsanläggning i Slovakien, Hörle Wire s. r. o., producerar förzinkad tråd nära kunderna på en växande marknad i Centraleuropa. Divisionen har koncentrerat all tillverkning av fintråd till enheten för att skapa effektiva material- och produktionsflöden. Galvaniserad tråd levereras bland annat till PFS a.s. Brezová pod Bradlom i Slovakien, en av de största europeiska leverantörerna av fjädrar och bladfjädrar till fordonsindustrin. PFS tillverkar också trådkomponenter för olika ändamål, till exempel upphängningssystem för innertak, där tråden från Hörle Wire är en del av konstruktionen. Tråden håller högsta kvalitet till rimliga priser, säger Štefan Antol vid PFS. Medarbetarna på Hörle Wire s. r. o. i Nitra är verkligen professionella. De håller sina löften och svarar utan dröjsmål på våra frågor. I brådskande fall, när våra kunder lägger order som till och med överstiger vårt reservlager, försöker Hörle Wire s. r. o. alltid att hitta lösningar som tillfredsställer våra behov. De viktigaste marknaderna för PFS taksystem är Tyskland och Frankrike, men också Sverige via företag som Knauff, Riggips, Lafarge och byggvaruhus. Efterfrågan ökar på företagets flexibla system, som kan anpassas till olika och växlande behov. Liljedahl Group Koncernredovisning

20 Handel Liljedahl Groups tre handelsdivisioner Liljedahl Machine Tools, Liljedahl Trucks och Liljedahl Cars skapar nytta genom att utveckla och effektivisera nordisk verkstadsindustri och transporter för kunderna. Handelsdivisionernas kunder är nordiska verkstadsföretag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både privat- och företagskunder. Divisionerna baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter och kompletterar kunderbjudandet med utvecklade serviceorganisationer och kundanpassade lösningar. Ledande varumärken Divisionernas bolag har ledande positioner på sina respektive marknader. Ravema är ledande i Sverige och Norge på maskiner för skärande bearbetning från Mazak. Genom Din Maskin samt förvärvet av Prima Scandinavia har Liljedahl Machine Tools blivit en starkare aktör inom plåtbearbetning och laserteknik. Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar. Finnvedens Bil har en stark position i Värnamo med omnejd som representant för Volvo, Renault och Subaru. Kundsamarbetena drivs ofta som långsiktiga partnerskap av engagerade medarbetare med djup kunskap om kundernas produkter och processer. Strategiskt fokus Divisionerna satsar på att erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten. Exempel är ett nätverk av verkstäder, expertis inom automatisering och maskinoptimering, utbildning och förebyggande underhåll. Fördelarna med partnerskap är att divisionernas tekniker aktivt kan utveckla och effektivisera kundföretagens processer och ta allt större ansvar för processer som tidigare hanterats av kunderna. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. Nya marknader Kunderna efterfrågar i allt högre grad divisionernas specialistkunskap inom automation, teknisk utbildning, support, service och logistik. Internet har blivit en ny och växande marknadsplats för begagnade fordon, både för Liljedahl Trucks och Liljedahl Cars. Drivkrafter Inom verkstadsindustrin ökar graden av automatisering och robotisering för att stärka de nordiska företagens globala konkurrenskraft. De avancerade verktygsmaskinerna tillverkar komplicerade produkter i en och samma process, med maskinoperatören som programmerare och kontrollant. Högt teknik- och processkunnande hos maskinleverantören är en mycket viktig framgångsfaktor, liksom snabb och engagerad service. Inom logistik- och transportbranschen ökar slutkundernas efterfrågan på lokala transportföretag, som kan skapa flexibla och resurssnåla lösningar utifrån varje enskilt behov. Transportföretagen söker i sin tur lokala partners som erbjuder helhetslösningar för leverans, underhåll och service av fordon. Styrkeområden Handelsdivisionerna erbjuder en hög servicenivå på kundens villkor. Exempel på det är Ravemas servicetekniker, med sin 24 timmars service, och Finnvedens Lastvagnars serviceanläggning i Jönköping som bemannas dygnet runt. De tre handelsdivisionerna har liknande processer för försäljning, service och eftermarknad. De kan därför skapa mervärde för kunderna genom att dela kunskap och samarbeta kring utvecklingen av kundservice och eftermarknad. 18 Liljedahl Group Koncernredovisning 2010

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl bare wire Liljedahl machine tools Liljedahl real estate AB Elektrokoppar Elektrogatan 20 Box 914, SE-251 09 Helsingborg Telefon +46 42 19 53 00 Fax +46 42 19 53 45 www.elektrokoppar.se Ravema

Läs mer

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3 Liljedahl Group 2014 10 06 Innehåll 18 22 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav, femårsöversikt och 2014 i korthet 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar

Läs mer

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Innehåll 11 2008 i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire

Läs mer

Innehåll 2014 i korthet

Innehåll 2014 i korthet Liljedahl Group 2014 06 04 Innehåll 2014 i korthet 18 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar 18 Liljedahl Machine

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1 Sandvik 2003! Fakturering ca 50 000 MSEK! 37 000 anställda i 130 länder! Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad! Världsledande inom utvalda områden! Styrelseordförande: Clas Åke Hedström!

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig? Steel Service Center ArcelorMittal BE Group SSC AB är resultatet av ett joint venture mellan ArcelorMittal och BE Group. Vi ser en oerhörd styrka i att ingå i och vara delägda av ArcelorMittal, världens

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer