Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning 2009"

Transkript

1 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

2 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl Winding Wire 16 Liljedahl Steel Wire 18 Handel 20 Liljedahl Machine Tools 22 Liljedahl Trucks 24 Liljedahl Cars 26 Fastigheter 26 Liljedahl Real Estate 27 Hållbart företagande 30 Femårsöversikt 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Bokslutskommentarer 38 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Ledande befattningshavare 48 Adresser

3 Industri Handel Fastigheter 2009 i sammandrag Resultatet påverkades starkt av konjunkturnedgången. Framflyttade och bibehållna marknadspositioner i Norden och Europa. Investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och bättre service. Omsättningen minskade från 10 till 7,5 miljarder kronor. Av den minskade omsättningen beror 1,2 miljarder kronor på ett lägre kopparpris. Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 2,4 4,8 7,0 6,4 5,8 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 4,8 10,5 25,3 18,0 16,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,0 10,3 19,2 20,7 17,8 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. 1

4 Kort om Liljedahl Group Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Bolagen driver sin affärsutveckling i nära partnerskap med kunder och leverantörer. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar och vidareförädlar valstråd av koppar till ledare för elektrisk ström samt isolerad lindningstråd av koppar och aluminium för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas lågkolhaltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och varmförzinkad tråd. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstadsindustri och bilindustri. Produktionsvolymen är årston koppar och årston stål. Bare Wire Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Tillväxtområden: Kontakttråd och andra produkter för elförsörjning för tåg. Profiler för ledare i land- och sjökabel. Winding Wire Näst störst i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstrådsprodukter för generatorer i vindkraftverk. Lindningstråd för motorer till elhybridbilar. Steel Wire Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: Armeringstråd för land- och sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden. 2

5 Omsättning Mkr (10 010) EBITDA* 187 Mkr (288) Medelantal anställda (1 313) *Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens nettoomsättning Bare Wire, 49 % Bare Wire, 49 % Winding Wire, 24 % Winding Wire, 24 % Steel Wire, 4 % Steel Wire, 4 % Machine Tools, 9 % Machine Tools, 9 % Trucks, 12 % Trucks, 12 % Cars, 2 % Cars, 2 % Medelantal årsanställda Medelantal årsanställda Bare Wire, 208 Bare Wire, 208 Winding Wire, 338 Winding Wire, 338 Steel Wire, 132 Steel Wire, 132 Machine Tools, 193 Machine Tools, 193 Trucks, 301 Trucks, 301 Cars, 54 Cars, 54 Handel Omsättning Omsättning Mkr 8 Mkr Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter. En koncerngemensam En utvecklad serviceorganisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar strategisk resurs som bidrar till effektiviseringen av industriella processer och transporter för kunderna. 0 0 Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstadsföretag och 05 företag äger, förvaltar och utvecklar koncernens inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder fastigheter. Machine Tools Trucks Cars Real Estate Ledande partner till den nordiska verkstadsindustrin som leverantör av avancerade verktygsmaskiner, verktyg, mätutrustning, industri förnödenheter och före byggande service samt underhåll. Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos personbilar och Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Ansvar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning inom automation. Förebyggande underhåll. 3

6 Koncernchefen har ordet Nära kundrelationer är grunden för långsiktig lönsamhet 2009 har varit ett exceptionellt år med finansiell kris och lågkonjunktur. Hur har Liljedahl Group hanterat det? Vi har varit både defensiva och offensiva. Vi har minskat vår kostnadsmassa och samtidigt försökt se möjligheter. Resultatet är att koncernens bolag har försvarat sina ledande positioner väl och några av dem har kunnat ta nya marknadsandelar. Vi har också genomfört de investeringar och den organisationsuppbyggnad som vi planerade. Det gör att vi kan fortsätta bygga framåt. Vad är förklaringen till att koncernens bolag är framgångsrika på marknaden trots en svår konjunktur? I lågkonjunktur värdesätter kunderna stabilitet kunderna vet att vi finns kvar i morgon också. Den andra förklaringen är att bolagen har fördjupat relationen och servicen till kunderna med fler partnerskap och en högre grad av vidareförädling. Och sist men inte minst har vi varit duktiga på att bearbeta och vinna nya kunder, både på våra hemmamarknader och globalt. Vilka kostnadsanpassningar har ni gjort för att skapa balans? Sista kvartalet 2008 och våren 2009 minskade efterfrågan mer än någonsin tidigare. Vi tvingades att reducera kostnadsmassan snabbt. Som långsiktig arbetsgivare vill vi behålla våra medarbetare så länge som möjligt och därför valde vi arbetstidsförkortning och naturlig avgång i första hand. Tyvärr tvingades vi också genomföra uppsägningar. Totalt har medelantalet anställda minskat med 80 personer. Koncernens divisioner finns inom både industri och handel. Vilka är fördelarna? Tack vare att vi är aktiva inom flera branscher kan vi sprida riskerna. Vi kom in i 2009 med en orderstock på lastbilar och verktygsmaskiner som vägde upp svårigheterna på industrisidan. Och under andra hälften av året, när vi sålde färre lastbilar, bilar och maskiner, kom industrisidan igång igen. De första positiva signalerna kom redan i maj. Då ökade efterfrågan av valstråd och lindningstråd, något som är tydligt relaterat till industrins utveckling. 4

7 I Liljedahl Group finns ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Vilka aspekter är viktiga för den långsiktiga affärsutvecklingen? Vi måste gå till en högre grad av vidareförädling av både produkter och tjänster. Det handlar dels om produktutveckling, dels om att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. Många kunder välkomnar att vi tar ytterligare ett steg i värdekedjan eftersom det frigör tid för dem att själva vidareutveckla sin verksamhet. Vilka utvecklingsområden ser lovande ut? Division Bare Wire har blivit en mer komplett partner i den globala utbyggnaden av höghastighetsbanor för tåg med sin kontakttråd och övriga produkter för strömöverföring. Ett annat spännande område är elhybridbilar, där Winding Wire, i samarbete med motortillverkare, utvecklar lindningstråd till elmotorn. Ytterligare en affärsmöjlighet finns inom den nordiska verkstadsindustrin. Division Machine Tools har skapat en ny plattform genom förvärven av Din Maskin i Sverige och Norge, som marknadsför maskiner för högautomatiserad plåtbearbetning. Vilken är den viktigaste framgångsfaktorn? Rätt kompetens på alla nivåer! När vi satsar på förädling och utveckling ökar behovet av duktiga medarbetare, från styrelsen och ut i hela organisationen. Vi har byggt upp koncernfunktioner och rekryterat ny ledning till tre av divisionerna. Nu söker vi också specialistkompetens på flera områden. Eftersom Liljedahl Group är en internationell koncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina är det viktigt för oss att ha en lokal förankring på de olika marknaderna. En annan framgångsfaktor är lyhördhet för allt som händer på marknaden och respekt för de utmaningar som möter oss. Hur ser du på begrepp som CSR och hållbart företagande? Alla företag måste ha ett etiskt förhållningssätt till sin omvärld och i sin affärsverksamhet. I Liljedahl Group finns det långsiktiga perspektivet i allt vi gör därför är det av största vikt för oss att respektera människor och miljö i de samhällen där vi verkar. Ett långsiktigt och hållbart synsätt är också direkt affärs skapande eftersom det stimulerar utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. På hemmaplan engagerar vi oss i utvecklingen av kultur och idrott. Liljedahl är partner till Vandalorum, internationellt centrum för konst och design i Värnamo. Vi ska bidra med 10 miljoner kronor till de första byggnaderna i projektet, bland annat tre utställningshallar. Sedan tidigare stöder koncernen elitidrott inom HV71 och satsningen på utveckling av unga tennistalanger inom Värnamo Tennisklubb. Vilka är dina förväntningar på 2010? Jag tror att 2010 kommer att bli mer av ett normalt lågkonjunkturår. Vi förutser en ökning inom både industri och handel, jämfört med Eftersom vi sänkt vår kostnadsnivå kommer lönsamheten att vara bättre. Ett positivt tecken är att det har blivit lättare för våra kunder att finansiera sina investeringar, vilket tyder på att det finansiella systemet nu återhämtat sig. Vilka är koncernens fokusområden 2010? Inom industridivisionerna ska vi förstärka vår goda position i Central- och Östeuropa ytterligare, undersöka tillväxtmarknader, nischa oss mot produktområden som växer och fortsätta investera för att öka både produktivitet och kvalitet. Inom handelsdivisionerna ska vi arbeta ännu mer med att utveckla nya servicekoncept och andra erbjudanden för eftermarknaden. Övergripande kommer vi att fokusera på kompetensutveckling, bland annat genom ett ledarutvecklingsprogram i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi ska även arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågorna och fortsätta arbetet med att förtydliga och förstärka koncernens varumärke så att det skapar ett mervärde för koncernen och dotterbolagen. Bengt Liljedahl VD och Koncernchef 5

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Vision Mission Liljedahl Group är en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande marknadspositioner. Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Samarbetet med kunderna har formen av partnerskap, som inspirerar och utmanar våra medarbetare till ständig utveckling av produkter och processer. Vårt sätt att arbeta tillsammans med kunder, leverantörer och omvärld kännetecknas av långsiktighet, respekt och ansvar. Vi tar miljöansvar genom att ständigt arbeta för att minska koncernens direkta påverkan på miljön. 6

9 Ständig duktutveckling arbete ttningar serutveckling av med värdeskapande framåt kunder i av nära i värdekedjan Värdegrund Långsiktighet, Affärsutveckling och Samverkan är de nyckelord som sammanfattar värdegrunden i Liljedahl Group. Nyckelorden beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld. Långsiktighet Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Uthållig lönsamhet Engagemang för miljön Affärsutveckling Ständig utveckling av koncernens verksamhet Produktutveckling i nära samarbete med kunder Utveckling av värdeskapande processer Förflyttningar framåt i värdekedjan Samverkan Närhet till kunden partnerskap Kunskap som gemensam resurs Synergier mellan bolagen Samhällsengagemang Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: kända varumärken, ständig teknik- och kunskapsutveckling, ledande kunder och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategi och verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. 7

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt genom ökade marknadsandelar och med beaktande av lönsamhet samt finansiella mål. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar 2009 Liljedahl Group har under året haft två huvudprioriteringar för att bibehålla och stärka koncernens marknadspositioner. 1. Anpassa kostnadsstrukturen till rådande konjunktur. 2. Behålla bolagens marknadsandelar. Starkare ekonomi Konjunktursituationen medförde ökat fokus på kostnadsanpassning i hela koncernen redan under hösten Under 2009 har kostnadsmassan reducerats med 120 miljoner kronor i fasta kostnader. Personalkostnaderna har minskat genom naturlig avgång, arbetstidsförkortning och i vissa fall uppsägningar. Anpassningar har främst skett inom produktion och administration, medan koncernens divisioner har prioriterat sina sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisationer. Medelantalet medarbetare i koncernen 2009 var (1 313). Starkare på marknaden Koncernens divisioner har varit framgångsrika på sina respektive marknader och kunnat behålla eller stärka sina marknadspositioner. Divisionernas bolag har tagit nya andelar genom en ökad marknadsbearbetning, utveckling av kundvård och service, kontinuerlig produktutveckling samt lansering av nya produkter. Finansiell riskanalys Liljedahl Group har under året genomfört en finansiell riskanalys som bland annat resulterat i en över gripande policy för koncernen. Koncernens finanspolicy sätter ramar för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel, räntor och likviditet samt kundfinansiering. En av koncernens risker är prisförändringar i råvaror, främst koppar. Handel och säkring sker dagligen för divisionerna Bare Wire och Winding Wire på råvarubörsen LME, London Metal Exchange. Koncernens policy är att säkra all exponering fullt ut. Koncernen har en omfattande valutahandel där alla utestående positioner säkras. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka, framför allt i industridivisionerna inom produktion och produktutveckling samt till marknadsresurser. Investeringar i Liljedahl Group Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är att växa med beaktande av finansiella mål och med fokus på ökade marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners verksamhetsområden. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment är viktigt för tillväxt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns en stor tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer, både inom industri- och handelsdivisionerna. Bibehållna marknadsandelar Starka positioner Bolagen inom Liljedahls industri- och handelsdivisioner har försvarat eller stärkt positionerna på sina marknader. Förvärv Koncernen förvärvade i januari 2009 SA-TO & Brandt Maskin AS i Norge, numera Din Maskin AS, ett strategiskt förvärv som stärker division Machine Tools marknadsposition inom försäljning och service av maskiner för plåtbearbetning. Nya produktområden Komplett leverantör av kontakttråd med tillhörande system för höghastighetståg Division Bare Wire har etablerat sig som global, strategisk partner med avancerade produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar och kopparlegeringar i processer utvecklade inom divisionen. CTC-kabel för stora transformatorer Division Winding Wire samarbetar med en indisk tillverkare av högkvalitativ CTC (continuous transposed cabel) och har etablerat en marknadsposition i Europa. Processoptimering hos kunderna Division Steel Wire erbjuder analyser av de produktionsprocesser där divisionens tråd ingår. Syftet är att hitta och bidra med effektivitetsvinster i alla delar av processen. Maskiner för plåtbearbetning Division Machine Tools marknadsposition har genom förvärvet av Din Maskin stärkt sin ställning inom plåtteknisk bearbetning. Utveckling av tjänsteerbjudandet Division Trucks tar totalansvaret för service av ett antal kunders vagnparker så att tid frigörs för kunden att utveckla transportlösningar. Division Cars erbjuder företagskunderna resurssnåla vagnparker med rådgivning och helhetslösningar kring bilval, bilvård och bränslesnål körning. Effektivare produktions processer Effektiv logistik Division Bare Wires enheter Elektrokoppar och Isodraht har effektiviserat logistiken beträffande kontakttråd för järnväg. Kvalitetssäkrad produktion Division Winding Wire har introducerat en enhetlig logistikprocess för sina tre enheter och fortsatt utveckla kvalitetssäkringen i produktionen. Effektiva produktionsflöden Division Steel Wire har en ny struktur med produktionen koncentrerad till två anläggningar med skilda produktfokus. Detta har effektiviserat material- och produktionsflöden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner med bibehållen lönsamhet. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina. Starkare koncernvarumärke En starkare koncerngemensam identitet, baserad på gemensamma värderingar, gör koncernen intressantare som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt är direkt affärsskapande genom att det stimulerar utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. Nya produktsegment Höghastighetståg Den globala marknaden för järnvägsuppbyggnad uppgår till 5,5 miljarder euro och väntas växa med drygt 6 procent i genomsnitt per år fram till Division Bare Wire fokuserar på marknaderna i Europa och Mellanöstern. Vindkraft En fortsatt utbyggnad av vindkraft ökar efterfrågan på lindningstråd. Vindkraftsproduktionen i världen beräknas växa mycket kraftigt fram till 2013 och uppgår då till nära MW. Hybridbilar Den kommersiella lanseringen av laddhybriderna förväntas ske 2012, med ett kommersiellt genombrott Division Winding Wire utvecklar processerna för tillverkning av lindningstråd till generatorer tillsammans med motortillverkare. Det europeiska kraftnätet Efterfrågan ökar på produkter till utveckling av infrastrukturen för Europas elnät, såsom land- och sjökabel. Division Steel Wire utökar sin produktportfölj med kabelarmeringstråd med högre hållfasthet. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda processer Produktionsprocesserna i samtliga bolag i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig kvalitetskontroll i produktionslinjerna. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion är en alltmer integrerad del av kundernas produktionsprocess. Förändringar i kundernas behov får därför direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna, till exempel expertstöd inom automation, förebyggande underhåll, helhetsansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Bolagen utvecklar ständigt processer, produkter och tjänster för att skapa större kundnytta och det kräver allt djupare kännedom om kundernas behov och rätt kompetens i alla funktioner. 9

12 Industri Liljedahl Groups industridivisioner Bare Wire och Winding Wire vidareförädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Division Steel Wire vidareförädlar lågkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. De tre industridivisionerna står för 77 procent av koncernens omsättning. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, bilindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv produktion och överföring av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Produktionsvolymen är årston koppar och årston stål. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Bolagen är kända för ledande produktionsteknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. Elektrokoppar, Isodraht, Dahréntråd och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med en lång historia. Kopparverksamheten är organiserad i divisionerna Bare Wire och Winding Wire. I Elektrokoppars valsverk i Helsingborg, som är det största i Norden, tillverkas och vidareförädlas valstråd av koppar till ledare för elektrisk ström. En del av valstråden säljs vidare till division Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat butiks- och köksinredning, kraftöverföring, fordon, byggnation och möbler. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta framtidsmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina. Drivkrafter En större medvetenhet om klimatförändringarna skapar starka drivkrafter som är till fördel för industridivisionerna i Liljedahl Group. Efterfrågan på lösningar med el som kraftkälla ökar, till exempel höghastighetståg och hybridbilar, liksom efterfrågan på vindkraftsel samt land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät. Behoven av effektivare elmotorer, transformatorer och generatorer ökar liksom efterfrågan på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt. Styrkeområden Geografisk närvaro och kunskap om den lokala marknaden är viktiga fördelar. Divisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier som kan skapa mervärde för kunderna. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabelprojekten eller i uppbyggnaden av vindkraften. Strategiskt fokus Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på utveckling av mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver avancerad produktutveckling i samarbeten med kunder. En nischning och kundanpassning av produkterna är viktig för att kunna ta nya marknadsandelar. Divisionerna satsar också på ett erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten. Kunderna driver denna utveckling genom att välkomna samarbeten där divisionernas medarbetare tar ansvar för processer som tidigare hanterats av kunderna, till exempel logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. 10

13 Liljedahl Bare Wire Den strategiska uppgiften för Bare Wire är att förse elektroteknisk, metallurgisk och mekanisk industri med ledare i koppar och aluminium. Liljedahl Winding Wire Den strategiska uppgiften för Winding Wire är att förse den elektrotekniska industrin med högkvalitativ lindningstråd. Lindningstråd används till elmotorer, generatorer och transformatorer. Liljedahl Steel Wire Den strategiska uppgiften för Steel Wire är att tillhandahålla ståltråd med rätt egenskaper. Produkterna används bland annat i butiks- och köksinredning, inom kraftöverföring, i fordon, inom byggnation samt i möbler. Kunder Gruva Smältverk Stålverk Liljedahl Bare Wire Liljedahl Winding Wire Liljedahl Steel Wire Tillverkare Underleverantörer PARTNERSKAP Kvalitetssäkring Tillverkning och Val av rätt materialkvalitet är viktigt vid produktutveckling vidareförädling och bearbetning av valstråd. Industridivisionerna processar Divisionerna försörjs därför av marknadens koppar, aluminium och stål till främsta leverantörer av valstråd i koppar, ledare och tråd med rätt egenskaper samt vidareförädlar aluminium och stål. enligt kundspecifika önskemål. Utvecklingen av produkter, materialegen skaper och leveransprocesser sker i nära samarbete med kunderna. Processförståelse Industridivisionerna strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr EBITDA, Mkr Rörelsemarginal, % 1) 2) 6,6 6,6 Vinstmarginal, % 1) 3) 3,7 0,6 Investeringar, Mkr Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning 2) EBIT/nettoomsättning 3) Årets resultat/nettoomsättning 11

14 Industri Liljedahl Bare Wire Produktutveckling öppnar nya marknader Liljedahl Bare Wire har etablerat sig som en av Europas främsta leverantörer av kontakttråd och andra järnvägsapplikationer för elöverföring, ett starkt utvecklingsområde där divisionen under året tagit nya marknadsandelar. Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Verksamheten finns i Sverige, Tyskland och Kina. Den största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar ca årston kopparvalstråd. Koppartråden förädlas och utvecklas till dragen tråd till kraft-, telekom- och installationskablar, profiler för landoch sjökabel, kommutatorer till elmotorer samt kontakttråd och andra produkter för eldrift av tåg. Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbeten med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Divisionens strategi är att förflytta sig framåt i värdekedjan och därmed göra divisionen mindre beroende av marknaden för valstråd. Komplett leverantör Ett nytt lovande område är satsningen på utbyggnaden av järnvägar för höghastighetståg runtom i världen. I Europa har Bare Wire tagit plats bland de främsta leverantörerna inom sitt område, med målet att växa ytterligare. Divisionen är nu, efter flera års satsning på utveckling, en av få kompletta leverantörer av produkter för järnvägsapplikationer med en högkvalitativ och stabil produktion av kontakttråd, bärlina och droppers i koppar, kopparsilver, koppar-tenn och speciellt koppar-magnesium. Global marknad Marknaden för järnvägsapplikationer är global, med den intressantaste utvecklingen i Europa, Kina, Mellanöstern och Nordafrika. Under året har divisionen i stor konkurrens fått ett helhetsuppdrag avseende elförsörjningsprodukter för en ny höghastighetssträcka i Turkiet, mellan Ankara och Konya. Bare Wire kan, med sin egenutvecklade produktionsteknik, tillverka kontakttråd med specifika egenskaper till alla typer av infrastrukturprojekt för tåg. Därför är också USA-marknaden, med sina speciella krav, intressant med tanke på att diskussioner pågår om att bygga ut pendeltrafiken. Bredare kundbas Början av 2009 präglades av stor osäkerhet och ett starkt efterfrågefall, bland annat för att de förväntade positiva effekterna av statliga stimulanspaket för infrastrukturen uteblev. Vid halvårsskiftet hämtade sig marknaden för divisionens produkter och vände långsamt uppåt. Bare Wire har ökat sina marknadsandelar inom valstråd. Divisionen har gjort sig känd som en pålitlig och flexibel leverantör. Både gamla och nya kunder har därför valt Bare Wire för en större andel av sina beställningar. Divisionen har dessutom slutit avtal med flera nya europeiska kunder inom olika produktområden, en medveten marknadsstrategi för att bredda kundbasen. Sammantaget har divisionen flyttat fram sina positioner. Fakta Nyckeltal Omsättning Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Valstråd, järnvägsapplikationer, profiler, dragen tråd Divisionschef Leif Olsson Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 48,6 44,1 Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i L från juni 2007.

15 Kontraktet på den nya höghastighetssträckan Ankara-Konya i Turkiet, som tecknades i april 2009, var en stor framgång: En komplett order på 600 ton silverlegerad kontakttråd och 400 ton magnesiumlegerade bärlinor. Strategisk partner på starkt växande marknad Järnvägen får en allt viktigare roll i utvecklingen av infrastrukturen runt om i världen. Den globala marknaden för järnvägsuppbyggnad uppgår till 5,5 miljarder euro och väntas växa med drygt 6 procent i genomsnitt per år fram till 2014.* Liljedahl Bare Wire har under 2009 fått sitt genombrott som global, strategisk partner med avancerade produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar- och kopparlegeringar i processer utvecklade inom divisionen. Kunderna är framför allt internationella teknikkoncerner som Siemens Mobility och Balfour Beatty Rail, men också nationella tågbolag och stadstrafikbolag. Vi har marknadsfört oss som en komplett leverantör både på våra hemmamarknader, Tyskland och Skandinavien, och på marknader som Indien, Iran, Portugal, Taiwan, Brasilien, Saudiarabien, Nederländerna, Sydafrika och Turkiet, säger Andrea Ruhdorfer, key account manager på Isodraht. Divisionen medverkar aktivt till att utveckla kundprojekt med innovativa tekniska lösningar, optimala materialflöden och stor flexibilitet. Alla kunder är lika viktiga, oavsett om uppdraget är ett litet underhållsprojekt eller ett stort prestigeprojekt, säger Andrea Ruhdorfer. Bare Wire har stärkt sin kundorganisation för att möjliggöra en nära och kontinuerlig dialog med kunderna i syfte att fånga upp och möta behoven. Under året har Bare Wire också förbättrat den interna processen och lagerhåller standardprodukter både i Helsingborg och i Mannheim. *Källa: SCI Verkehr GmbH 13

16 Industri Liljedahl Winding Wire Utveckling för framtidens energilösningar Liljedahl Winding Wire tillverkar lindningstråd för effektiv distribution och användning av elenergi. Divisionen bedriver en intensiv produktutveckling för komponenter till vindkraftverk och elhybridbilar. Liljedahl Winding Wire är idag näst störst i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Divisionen har en av Europas mest moderna fabriker inom sitt område och är branschledande på miljöfrågor. Kunderna är stora bolag inom energi och infrastruktur samt tillverkare av konsumentprodukter som vitvaror och bilar. Minskade kostnader Lågkonjunkturen har fört med sig en överkapacitet på lindningstråd i Europa, och det väntas bli balans på marknaden först om ett par år. Winding Wire har därför under 2009 anpassat kostnaderna till den lägre marknadsvolymen. I Sverige har antalet medarbetare minskat med 20 procent och i Tyskland och Polen har divisionen minskat sina kostnader genom överenskommelser om arbetstidsförkortning. Tillväxtmarknader Divisionens strategi är att växa på befintliga marknader och nya marknader som Östeuropa och Kina. Under andra kvartalet 2010 inleder Winding Wire sin satsning på den kinesiska marknaden. Divisionen ska producera omspunna band för generatortillverkning i Kina. Produktionen sker i division Bare Wires anläggning i Taicang. Winding Wire samarbetar med det indiska företaget KSH, som tillverkar högkvalitativ CTC-kabel till stora transformatorer. Divisionen representerar KSH i Europa. Utvecklade produkter Inom ramen för tillväxtstrategin pågår en ständig produktutveckling. Divisionen arbetar i många fall nära kunderna för att vidareutveckla nya produktegenskaper. Bilindustrins utveckling av elhybridbilar är ett intressant tillväxtområde, som har potential att bli en stor marknad för divisionen. Vindkraftsmarknaden har mattats av, på grund av finanskrisen, men väntas åter öka inom något år. Vindkraftsproduktionen i världen beräknas växa mycket kraftigt fram till 2013 och då uppgå till nära MW.* Kvalitet i toppklass En absolut förutsättning för att kunna ta marknadsandelar är en produktkvalitet i världsklass. I oktober invigdes ett nytt logistikcentrum vid Dahréntråd i Jonslund, som effektiviserar och kvalitetssäkrar invägning, lagerhantering samt distribution av lindningstråd. Under 2010 är ambitionen att förbättra processer och kvalitet med ett enhetligt kvalitetssystem. Winding Wires samtliga tre produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland och Polen ska certifieras enligt ISO TS-systemet. Det innebär absolut spårbarhet i processerna och därmed hundraprocentig kvalitetskontroll. *Källa: Vindkraftskonsulterna BTM Fakta Nyckeltal Omsättning Produktionsenheter Dahréntråd (Sverige), Isodraht (Tyskland) Slaska (Polen) Produktområden Lackerad tråd samt lackerade och omspunna band i koppar och aluminium Divisionschef Johan Westberg Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr 1 12 Andel av koncernens omsättning, % 24,3 28,9 Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni

17 Liljedahl Winding Wire levererar lindningstråd till vindkraft verkens generatorer där rörelseenergi från vinden omvandlas till elenergi. Partner till Enercon ledande tillverkare av vindkraftverk i Europa Varje vecka levererar Dahréntråd i Jonslund lindningstråd till norra Tyskland, där Enercon tillverkar vindkraftverk. På årsbasis levereras ton rund och rektangulär lindningstråd, en nyckelprodukt i vindkraftverkens generatorer, både tekniskt och värdemässigt. Enercon, en av världens största tillverkare av vindkraftverk, fokuserar på utbyggnaden av vindenergi i Europa, med Dahréntråd som en av huvudleverantörerna. Samarbetet går nu in på elfte året. Enercon uppskattar Dahréntråds långsiktiga synsätt. För Enercon är Dahréntråd en pålitlig partner som mot svarar företagets krav på leveranssäkerhet, kvalitet, pris och flexibilitet. Den tekniskt krävande tillverkningen av lindningstråd utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan företagens tekniker. Dahréntråd har investerat i nya maskiner och processer som garanterar hög och jämn kvalitet. Vi har också tagit på oss en större del av förädlingen genom att leverera färdigbuntad tråd som direkt kan lindas på vindkraftsgeneratorerna, vilket effektiviserar Enercons produktionsprocess, säger Peter Kjällgren, key account manager vid Dahréntråd. I utvecklingsarbetet ingår också nya logistiklösningar. Enercon vill flytta så stor del som möjligt av varutransporterna från lastbil till miljöriktiga transportmedel, till exempel tåg. 15

18 Industri Liljedahl Steel Wire Utvecklar kundernas processer och produktkvalitet Liljedahl Steel Wire har under året stärkt sin position i Centraleuropa. Framgångsrika effektiviseringar i Slovakien-anläggningen och en satsning på nischade produkter skapar tillväxtmöjligheter. Liljedahl Steel Wire tillverkar och förädlar lågkolhaltig tråd för tillverkningsindustrin. Produkterna används bland annat i butiks- och köksinredning, inom kraftöverföring, i fordon och inom byggnation samt i möbler. Steel Wire är marknadsledande inom blanktråd och plattråd i Norden, och är bland de fem främsta i Europa inom produktområdena kabel och fintråd. Fintrådstillverkningen koncentrerades under året till divisionens enhet i Slovakien, som också tillverkar kabelarmeringstråd. Den svenska enheten producerar blankoch plattvalsade produkter. Den nya strukturen med två anläggningar med skilda produktfokus ger effektivare material- och produktionsflöden samt ökad konkurrenskraft. Högkvalitativ kabelarmeringstråd Investeringarna för att skapa en bättre produktionsprocess för kabelarmeringstråd har gett mycket goda resultat. I oktober överträffade Slovakien-fabriken volymen för helåret 2008, med bibehållen kvalitet och leveransprecision. Två stora sjökabelprojekt har fullföljts under året, båda med ABB som beställare. Divisionen har levererat all galvaniserad kabelarmeringstråd till den 260 km långa BritNedlänken och dessutom armeringen till kraftkabeln från norska fastlandet till Statoils oljeplattform Gjöa. Utvecklad affärsmodell Steel Wire erbjuder ett nära partnerskap i utvecklingen av kundernas processer och produktkvalitet. Samarbetet innebär att divisionens tekniker på plats hos kunden analyserar och förbättrar de processer där tråd används i tillverkningen. Andra partnerskap kan handla om att ta ansvar för kundens lagerstyrning och leveransprocesser avseende tråd. Det nya arbetssättet ger ökad konkurrensförmåga och skapar större värde, både för Steel Wire och för kunderna. Strategi för lönsamhet 2009 blev ett år med kraftiga volymnedgångar för såväl Steel Wire som för konkurrenterna. Genom att koncentrera tillverkningen och effektivisera produktionsprocesserna har divisionen väsentligt minskat den totala kostnadsmassan. Antalet medarbetare i Steel Wire har minskat och anpassats till konjunkturläget. Den svaga konjunkturen skapar också möjligheter. I Östeuropa pågår en strukturomvandling som kan leda till ökad försäljning i regionen. Steel Wire arbetar aktivt med nykundsbearbetning på alla sina marknader. Genom strategin att fokusera på kunder och produkter som passar in i befintliga produktions- och säljprocesser siktar divisionen på att få fler beställningar på nischade produkter och öka lönsamheten. Den kraftfulla effektiviseringen av produktionen, koncentrationen till två enheter och satsningen på marknadsföring av det utökade partnerskapet, skapar goda möjligheter att expandera framför allt i Europa under Fakta Nyckeltal Omsättning Produktionsenheter Hörle Wire i Sverige och Slovakien Produktområden Kabel, Fintråd, Blank, Platt och Emballage Divisionschef Ola Karlsson Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 3,9 4,0 Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni 2007.

19 Affärsrelationen mellan Hörle Wire och ASSA OEM inleddes redan på 70-talet. En långtradare i veckan kommer till ASSA OEMs fabrik i Göteborg, med bland annat material till produktionen av spanjoletter. Strategiskt steg i värdekedjan fördjupar relationen Strategisk partner, istället för en leverantör i mängden. Hörle Wire har tagit ett viktigt steg i värdekedjan i samarbetet med ASSA OEM i Göteborg genom att ta fullt lageransvar för sina produkter, hos kunden. Hörle ansvarar för att vi har rätt antal produkter i rätt tid, så att det aldrig blir några produktionsstörningar. Därmed kan vi hålla våra mycket korta leveranstider, säger Jan Fallgren, logistik- och inköpschef på ASSA OEM. Det nya lagerkonceptet är ett pionjärprojekt som kräver ett nära och förtroendefullt samarbete samt vilja att hitta lösningar. En framgångsfaktor är att konceptet utvecklats av samma personer som nu driver det ett tajt, jordnära team, som ville prova något nytt. ASSA OEM tillverkar, monterar och ytbehandlar spanjoletter och fönstergångjärn för den nordiska marknaden. När man nu inte behöver bevaka lagerstatusen frigörs tid för att utveckla mer avancerade produkter. En annan fördel är att man inte binder något kapital i lagret. Också Henrik Adinger, kundansvarig på Hörle Wire, är nöjd: Vi på Hörle är stolta över att kunna leverera ett koncept som har ett större kundvärde än enbart den fysiska produkten. Samarbetet skapar en stabil, långsiktig relation som båda parter gärna utvecklar vidare. I de kvartalsvisa avstämningarna diskuteras bland annat nya produkter och effektivare transporter som sparar miljön. 17

20 Handel Liljedahl Groups tre handelsdivisioner Machine Tools, Trucks och Cars skapar nytta genom att utveckla och effektivisera produktion och transporter för kunderna. Handelsdivisionerna står för 23 procent av koncernens omsättning. Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstadsföretag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både företag och privatpersoner som kunder. Divisionerna baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter och kompletterar kunderbjudandet med utvecklade serviceorganisationer. Ledande varumärken Divisionernas bolag har ledande positioner på sina respektive marknader. Ravema är ledande i Sverige och Norge på maskiner för skärande bearbetning från Mazak. Divisionen har genom förvärv av Din Maskin också blivit en stark aktör inom plåtbearbetning med varumärken som Prima och Finn-Power. Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata åter försäljare av Volvo lastbilar. Finnvedens Bil har en stark position i Värnamo med omnejd som representant för Volvo och Renault. Nya marknader Kunderna efterfrågar i allt högre grad divisionernas specialistkunskap inom automation, teknisk utbildning, support, service och logistik. Internet har blivit en ny och växande global marknadsplats för begagnade fordon, både för Trucks och Cars. Drivkrafter Inom verkstadsindustrin ökar graden av automatisering och robotisering för att stärka de nordiska företagens konkurrenskraft. De avancerade verktygsmaskinerna tillverkar hela produkten i en och samma process, med maskinoperatören som programmerare och kontrollant. Högt teknik- och processkunnande hos maskinleverantören är en mycket viktig framgångsfaktor, liksom snabb och engagerad service. Inom logistik- och transportbranschen ökar slutkundernas efterfrågan på lokala aktörer, som kan skapa flexibla och resurssnåla lösningar utifrån varje enskilt behov. Transportföretagen söker i sin tur lokala partners som erbjuder helhetslösningar för leverans, underhåll och service av fordon. Styrkeområden Handelsdivisionerna erbjuder en hög servicenivå på kundens villkor. Exempel på det är Ravemas servicetekniker, som kan vara på plats hos kunderna inom 24 timmar i Norden och Finnvedens Lastvagnars dygnetruntbemannade serviceanläggning i Jönköping. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för försäljning, service och eftermarknad. De kan därför skapa mervärde för kunderna genom att dela kunskap och samarbeta kring utvecklingen av kundservice och eftermarknad. Kundsamarbetena drivs ofta som långsiktiga partnerskap av engagerade medarbetare med djup kunskap om kundernas produkter och processer. Strategiskt fokus Divisionerna satsar på att erbjuda helhetslösningar och långsiktiga samarbeten som adderar ett värde utöver själva produkten. Exempel är ett nätverk av verkstäder, expertis inom automatisering, maskinoptimering, utbildning och förebyggande underhåll. Fördelarna med partnerskap är att divisionernas tekniker aktivt kan utveckla och effektivisera kundföretagens processer och ta allt större ansvar för processer som tidigare hanterats av kunderna. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. 18

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl bare wire Liljedahl machine tools Liljedahl real estate AB Elektrokoppar Elektrogatan 20 Box 914, SE-251 09 Helsingborg Telefon +46 42 19 53 00 Fax +46 42 19 53 45 www.elektrokoppar.se Ravema

Läs mer

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Innehåll 11 2008 i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire

Läs mer

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3 Liljedahl Group 2014 10 06 Innehåll 18 22 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav, femårsöversikt och 2014 i korthet 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Innehåll 2014 i korthet

Innehåll 2014 i korthet Liljedahl Group 2014 06 04 Innehåll 2014 i korthet 18 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar 18 Liljedahl Machine

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig? Steel Service Center ArcelorMittal BE Group SSC AB är resultatet av ett joint venture mellan ArcelorMittal och BE Group. Vi ser en oerhörd styrka i att ingå i och vara delägda av ArcelorMittal, världens

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu tjugosex år

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer