Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning 2009"

Transkript

1 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

2 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl Winding Wire 16 Liljedahl Steel Wire 18 Handel 20 Liljedahl Machine Tools 22 Liljedahl Trucks 24 Liljedahl Cars 26 Fastigheter 26 Liljedahl Real Estate 27 Hållbart företagande 30 Femårsöversikt 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Bokslutskommentarer 38 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Ledande befattningshavare 48 Adresser

3 Industri Handel Fastigheter 2009 i sammandrag Resultatet påverkades starkt av konjunkturnedgången. Framflyttade och bibehållna marknadspositioner i Norden och Europa. Investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och bättre service. Omsättningen minskade från 10 till 7,5 miljarder kronor. Av den minskade omsättningen beror 1,2 miljarder kronor på ett lägre kopparpris. Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 2,4 4,8 7,0 6,4 5,8 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 4,8 10,5 25,3 18,0 16,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,0 10,3 19,2 20,7 17,8 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. 1

4 Kort om Liljedahl Group Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Bolagen driver sin affärsutveckling i nära partnerskap med kunder och leverantörer. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar och vidareförädlar valstråd av koppar till ledare för elektrisk ström samt isolerad lindningstråd av koppar och aluminium för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas lågkolhaltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och varmförzinkad tråd. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstadsindustri och bilindustri. Produktionsvolymen är årston koppar och årston stål. Bare Wire Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Tillväxtområden: Kontakttråd och andra produkter för elförsörjning för tåg. Profiler för ledare i land- och sjökabel. Winding Wire Näst störst i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstrådsprodukter för generatorer i vindkraftverk. Lindningstråd för motorer till elhybridbilar. Steel Wire Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: Armeringstråd för land- och sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden. 2

5 Omsättning Mkr (10 010) EBITDA* 187 Mkr (288) Medelantal anställda (1 313) *Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens nettoomsättning Bare Wire, 49 % Bare Wire, 49 % Winding Wire, 24 % Winding Wire, 24 % Steel Wire, 4 % Steel Wire, 4 % Machine Tools, 9 % Machine Tools, 9 % Trucks, 12 % Trucks, 12 % Cars, 2 % Cars, 2 % Medelantal årsanställda Medelantal årsanställda Bare Wire, 208 Bare Wire, 208 Winding Wire, 338 Winding Wire, 338 Steel Wire, 132 Steel Wire, 132 Machine Tools, 193 Machine Tools, 193 Trucks, 301 Trucks, 301 Cars, 54 Cars, 54 Handel Omsättning Omsättning Mkr 8 Mkr Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på leverantörernas ledande produkter. En koncerngemensam En utvecklad serviceorganisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar strategisk resurs som bidrar till effektiviseringen av industriella processer och transporter för kunderna. 0 0 Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstadsföretag och 05 företag äger, förvaltar och utvecklar koncernens inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder fastigheter. Machine Tools Trucks Cars Real Estate Ledande partner till den nordiska verkstadsindustrin som leverantör av avancerade verktygsmaskiner, verktyg, mätutrustning, industri förnödenheter och före byggande service samt underhåll. Sveriges största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos personbilar och Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Ansvar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning inom automation. Förebyggande underhåll. 3

6 Koncernchefen har ordet Nära kundrelationer är grunden för långsiktig lönsamhet 2009 har varit ett exceptionellt år med finansiell kris och lågkonjunktur. Hur har Liljedahl Group hanterat det? Vi har varit både defensiva och offensiva. Vi har minskat vår kostnadsmassa och samtidigt försökt se möjligheter. Resultatet är att koncernens bolag har försvarat sina ledande positioner väl och några av dem har kunnat ta nya marknadsandelar. Vi har också genomfört de investeringar och den organisationsuppbyggnad som vi planerade. Det gör att vi kan fortsätta bygga framåt. Vad är förklaringen till att koncernens bolag är framgångsrika på marknaden trots en svår konjunktur? I lågkonjunktur värdesätter kunderna stabilitet kunderna vet att vi finns kvar i morgon också. Den andra förklaringen är att bolagen har fördjupat relationen och servicen till kunderna med fler partnerskap och en högre grad av vidareförädling. Och sist men inte minst har vi varit duktiga på att bearbeta och vinna nya kunder, både på våra hemmamarknader och globalt. Vilka kostnadsanpassningar har ni gjort för att skapa balans? Sista kvartalet 2008 och våren 2009 minskade efterfrågan mer än någonsin tidigare. Vi tvingades att reducera kostnadsmassan snabbt. Som långsiktig arbetsgivare vill vi behålla våra medarbetare så länge som möjligt och därför valde vi arbetstidsförkortning och naturlig avgång i första hand. Tyvärr tvingades vi också genomföra uppsägningar. Totalt har medelantalet anställda minskat med 80 personer. Koncernens divisioner finns inom både industri och handel. Vilka är fördelarna? Tack vare att vi är aktiva inom flera branscher kan vi sprida riskerna. Vi kom in i 2009 med en orderstock på lastbilar och verktygsmaskiner som vägde upp svårigheterna på industrisidan. Och under andra hälften av året, när vi sålde färre lastbilar, bilar och maskiner, kom industrisidan igång igen. De första positiva signalerna kom redan i maj. Då ökade efterfrågan av valstråd och lindningstråd, något som är tydligt relaterat till industrins utveckling. 4

7 I Liljedahl Group finns ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Vilka aspekter är viktiga för den långsiktiga affärsutvecklingen? Vi måste gå till en högre grad av vidareförädling av både produkter och tjänster. Det handlar dels om produktutveckling, dels om att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. Många kunder välkomnar att vi tar ytterligare ett steg i värdekedjan eftersom det frigör tid för dem att själva vidareutveckla sin verksamhet. Vilka utvecklingsområden ser lovande ut? Division Bare Wire har blivit en mer komplett partner i den globala utbyggnaden av höghastighetsbanor för tåg med sin kontakttråd och övriga produkter för strömöverföring. Ett annat spännande område är elhybridbilar, där Winding Wire, i samarbete med motortillverkare, utvecklar lindningstråd till elmotorn. Ytterligare en affärsmöjlighet finns inom den nordiska verkstadsindustrin. Division Machine Tools har skapat en ny plattform genom förvärven av Din Maskin i Sverige och Norge, som marknadsför maskiner för högautomatiserad plåtbearbetning. Vilken är den viktigaste framgångsfaktorn? Rätt kompetens på alla nivåer! När vi satsar på förädling och utveckling ökar behovet av duktiga medarbetare, från styrelsen och ut i hela organisationen. Vi har byggt upp koncernfunktioner och rekryterat ny ledning till tre av divisionerna. Nu söker vi också specialistkompetens på flera områden. Eftersom Liljedahl Group är en internationell koncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina är det viktigt för oss att ha en lokal förankring på de olika marknaderna. En annan framgångsfaktor är lyhördhet för allt som händer på marknaden och respekt för de utmaningar som möter oss. Hur ser du på begrepp som CSR och hållbart företagande? Alla företag måste ha ett etiskt förhållningssätt till sin omvärld och i sin affärsverksamhet. I Liljedahl Group finns det långsiktiga perspektivet i allt vi gör därför är det av största vikt för oss att respektera människor och miljö i de samhällen där vi verkar. Ett långsiktigt och hållbart synsätt är också direkt affärs skapande eftersom det stimulerar utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. På hemmaplan engagerar vi oss i utvecklingen av kultur och idrott. Liljedahl är partner till Vandalorum, internationellt centrum för konst och design i Värnamo. Vi ska bidra med 10 miljoner kronor till de första byggnaderna i projektet, bland annat tre utställningshallar. Sedan tidigare stöder koncernen elitidrott inom HV71 och satsningen på utveckling av unga tennistalanger inom Värnamo Tennisklubb. Vilka är dina förväntningar på 2010? Jag tror att 2010 kommer att bli mer av ett normalt lågkonjunkturår. Vi förutser en ökning inom både industri och handel, jämfört med Eftersom vi sänkt vår kostnadsnivå kommer lönsamheten att vara bättre. Ett positivt tecken är att det har blivit lättare för våra kunder att finansiera sina investeringar, vilket tyder på att det finansiella systemet nu återhämtat sig. Vilka är koncernens fokusområden 2010? Inom industridivisionerna ska vi förstärka vår goda position i Central- och Östeuropa ytterligare, undersöka tillväxtmarknader, nischa oss mot produktområden som växer och fortsätta investera för att öka både produktivitet och kvalitet. Inom handelsdivisionerna ska vi arbeta ännu mer med att utveckla nya servicekoncept och andra erbjudanden för eftermarknaden. Övergripande kommer vi att fokusera på kompetensutveckling, bland annat genom ett ledarutvecklingsprogram i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi ska även arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågorna och fortsätta arbetet med att förtydliga och förstärka koncernens varumärke så att det skapar ett mervärde för koncernen och dotterbolagen. Bengt Liljedahl VD och Koncernchef 5

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Vision Mission Liljedahl Group är en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande marknadspositioner. Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Samarbetet med kunderna har formen av partnerskap, som inspirerar och utmanar våra medarbetare till ständig utveckling av produkter och processer. Vårt sätt att arbeta tillsammans med kunder, leverantörer och omvärld kännetecknas av långsiktighet, respekt och ansvar. Vi tar miljöansvar genom att ständigt arbeta för att minska koncernens direkta påverkan på miljön. 6

9 Ständig duktutveckling arbete ttningar serutveckling av med värdeskapande framåt kunder i av nära i värdekedjan Värdegrund Långsiktighet, Affärsutveckling och Samverkan är de nyckelord som sammanfattar värdegrunden i Liljedahl Group. Nyckelorden beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld. Långsiktighet Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Uthållig lönsamhet Engagemang för miljön Affärsutveckling Ständig utveckling av koncernens verksamhet Produktutveckling i nära samarbete med kunder Utveckling av värdeskapande processer Förflyttningar framåt i värdekedjan Samverkan Närhet till kunden partnerskap Kunskap som gemensam resurs Synergier mellan bolagen Samhällsengagemang Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: kända varumärken, ständig teknik- och kunskapsutveckling, ledande kunder och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategi och verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. 7

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt genom ökade marknadsandelar och med beaktande av lönsamhet samt finansiella mål. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar 2009 Liljedahl Group har under året haft två huvudprioriteringar för att bibehålla och stärka koncernens marknadspositioner. 1. Anpassa kostnadsstrukturen till rådande konjunktur. 2. Behålla bolagens marknadsandelar. Starkare ekonomi Konjunktursituationen medförde ökat fokus på kostnadsanpassning i hela koncernen redan under hösten Under 2009 har kostnadsmassan reducerats med 120 miljoner kronor i fasta kostnader. Personalkostnaderna har minskat genom naturlig avgång, arbetstidsförkortning och i vissa fall uppsägningar. Anpassningar har främst skett inom produktion och administration, medan koncernens divisioner har prioriterat sina sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisationer. Medelantalet medarbetare i koncernen 2009 var (1 313). Starkare på marknaden Koncernens divisioner har varit framgångsrika på sina respektive marknader och kunnat behålla eller stärka sina marknadspositioner. Divisionernas bolag har tagit nya andelar genom en ökad marknadsbearbetning, utveckling av kundvård och service, kontinuerlig produktutveckling samt lansering av nya produkter. Finansiell riskanalys Liljedahl Group har under året genomfört en finansiell riskanalys som bland annat resulterat i en över gripande policy för koncernen. Koncernens finanspolicy sätter ramar för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel, räntor och likviditet samt kundfinansiering. En av koncernens risker är prisförändringar i råvaror, främst koppar. Handel och säkring sker dagligen för divisionerna Bare Wire och Winding Wire på råvarubörsen LME, London Metal Exchange. Koncernens policy är att säkra all exponering fullt ut. Koncernen har en omfattande valutahandel där alla utestående positioner säkras. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka, framför allt i industridivisionerna inom produktion och produktutveckling samt till marknadsresurser. Investeringar i Liljedahl Group Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är att växa med beaktande av finansiella mål och med fokus på ökade marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners verksamhetsområden. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment är viktigt för tillväxt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns en stor tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer, både inom industri- och handelsdivisionerna. Bibehållna marknadsandelar Starka positioner Bolagen inom Liljedahls industri- och handelsdivisioner har försvarat eller stärkt positionerna på sina marknader. Förvärv Koncernen förvärvade i januari 2009 SA-TO & Brandt Maskin AS i Norge, numera Din Maskin AS, ett strategiskt förvärv som stärker division Machine Tools marknadsposition inom försäljning och service av maskiner för plåtbearbetning. Nya produktområden Komplett leverantör av kontakttråd med tillhörande system för höghastighetståg Division Bare Wire har etablerat sig som global, strategisk partner med avancerade produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar och kopparlegeringar i processer utvecklade inom divisionen. CTC-kabel för stora transformatorer Division Winding Wire samarbetar med en indisk tillverkare av högkvalitativ CTC (continuous transposed cabel) och har etablerat en marknadsposition i Europa. Processoptimering hos kunderna Division Steel Wire erbjuder analyser av de produktionsprocesser där divisionens tråd ingår. Syftet är att hitta och bidra med effektivitetsvinster i alla delar av processen. Maskiner för plåtbearbetning Division Machine Tools marknadsposition har genom förvärvet av Din Maskin stärkt sin ställning inom plåtteknisk bearbetning. Utveckling av tjänsteerbjudandet Division Trucks tar totalansvaret för service av ett antal kunders vagnparker så att tid frigörs för kunden att utveckla transportlösningar. Division Cars erbjuder företagskunderna resurssnåla vagnparker med rådgivning och helhetslösningar kring bilval, bilvård och bränslesnål körning. Effektivare produktions processer Effektiv logistik Division Bare Wires enheter Elektrokoppar och Isodraht har effektiviserat logistiken beträffande kontakttråd för järnväg. Kvalitetssäkrad produktion Division Winding Wire har introducerat en enhetlig logistikprocess för sina tre enheter och fortsatt utveckla kvalitetssäkringen i produktionen. Effektiva produktionsflöden Division Steel Wire har en ny struktur med produktionen koncentrerad till två anläggningar med skilda produktfokus. Detta har effektiviserat material- och produktionsflöden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner med bibehållen lönsamhet. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina. Starkare koncernvarumärke En starkare koncerngemensam identitet, baserad på gemensamma värderingar, gör koncernen intressantare som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt är direkt affärsskapande genom att det stimulerar utvecklingen av nya och efterfrågade lösningar inom till exempel energi och logistik. Nya produktsegment Höghastighetståg Den globala marknaden för järnvägsuppbyggnad uppgår till 5,5 miljarder euro och väntas växa med drygt 6 procent i genomsnitt per år fram till Division Bare Wire fokuserar på marknaderna i Europa och Mellanöstern. Vindkraft En fortsatt utbyggnad av vindkraft ökar efterfrågan på lindningstråd. Vindkraftsproduktionen i världen beräknas växa mycket kraftigt fram till 2013 och uppgår då till nära MW. Hybridbilar Den kommersiella lanseringen av laddhybriderna förväntas ske 2012, med ett kommersiellt genombrott Division Winding Wire utvecklar processerna för tillverkning av lindningstråd till generatorer tillsammans med motortillverkare. Det europeiska kraftnätet Efterfrågan ökar på produkter till utveckling av infrastrukturen för Europas elnät, såsom land- och sjökabel. Division Steel Wire utökar sin produktportfölj med kabelarmeringstråd med högre hållfasthet. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda processer Produktionsprocesserna i samtliga bolag i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig kvalitetskontroll i produktionslinjerna. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion är en alltmer integrerad del av kundernas produktionsprocess. Förändringar i kundernas behov får därför direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna, till exempel expertstöd inom automation, förebyggande underhåll, helhetsansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Bolagen utvecklar ständigt processer, produkter och tjänster för att skapa större kundnytta och det kräver allt djupare kännedom om kundernas behov och rätt kompetens i alla funktioner. 9

12 Industri Liljedahl Groups industridivisioner Bare Wire och Winding Wire vidareförädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Division Steel Wire vidareförädlar lågkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. De tre industridivisionerna står för 77 procent av koncernens omsättning. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, bilindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv produktion och överföring av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Produktionsvolymen är årston koppar och årston stål. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Bolagen är kända för ledande produktionsteknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. Elektrokoppar, Isodraht, Dahréntråd och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med en lång historia. Kopparverksamheten är organiserad i divisionerna Bare Wire och Winding Wire. I Elektrokoppars valsverk i Helsingborg, som är det största i Norden, tillverkas och vidareförädlas valstråd av koppar till ledare för elektrisk ström. En del av valstråden säljs vidare till division Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat butiks- och köksinredning, kraftöverföring, fordon, byggnation och möbler. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta framtidsmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina. Drivkrafter En större medvetenhet om klimatförändringarna skapar starka drivkrafter som är till fördel för industridivisionerna i Liljedahl Group. Efterfrågan på lösningar med el som kraftkälla ökar, till exempel höghastighetståg och hybridbilar, liksom efterfrågan på vindkraftsel samt land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät. Behoven av effektivare elmotorer, transformatorer och generatorer ökar liksom efterfrågan på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt. Styrkeområden Geografisk närvaro och kunskap om den lokala marknaden är viktiga fördelar. Divisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier som kan skapa mervärde för kunderna. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabelprojekten eller i uppbyggnaden av vindkraften. Strategiskt fokus Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på utveckling av mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver avancerad produktutveckling i samarbeten med kunder. En nischning och kundanpassning av produkterna är viktig för att kunna ta nya marknadsandelar. Divisionerna satsar också på ett erbjuda helhetslösningar som adderar ett värde utöver själva produkten. Kunderna driver denna utveckling genom att välkomna samarbeten där divisionernas medarbetare tar ansvar för processer som tidigare hanterats av kunderna, till exempel logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan. 10

13 Liljedahl Bare Wire Den strategiska uppgiften för Bare Wire är att förse elektroteknisk, metallurgisk och mekanisk industri med ledare i koppar och aluminium. Liljedahl Winding Wire Den strategiska uppgiften för Winding Wire är att förse den elektrotekniska industrin med högkvalitativ lindningstråd. Lindningstråd används till elmotorer, generatorer och transformatorer. Liljedahl Steel Wire Den strategiska uppgiften för Steel Wire är att tillhandahålla ståltråd med rätt egenskaper. Produkterna används bland annat i butiks- och köksinredning, inom kraftöverföring, i fordon, inom byggnation samt i möbler. Kunder Gruva Smältverk Stålverk Liljedahl Bare Wire Liljedahl Winding Wire Liljedahl Steel Wire Tillverkare Underleverantörer PARTNERSKAP Kvalitetssäkring Tillverkning och Val av rätt materialkvalitet är viktigt vid produktutveckling vidareförädling och bearbetning av valstråd. Industridivisionerna processar Divisionerna försörjs därför av marknadens koppar, aluminium och stål till främsta leverantörer av valstråd i koppar, ledare och tråd med rätt egenskaper samt vidareförädlar aluminium och stål. enligt kundspecifika önskemål. Utvecklingen av produkter, materialegen skaper och leveransprocesser sker i nära samarbete med kunderna. Processförståelse Industridivisionerna strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr EBITDA, Mkr Rörelsemarginal, % 1) 2) 6,6 6,6 Vinstmarginal, % 1) 3) 3,7 0,6 Investeringar, Mkr Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning 2) EBIT/nettoomsättning 3) Årets resultat/nettoomsättning 11

14 Industri Liljedahl Bare Wire Produktutveckling öppnar nya marknader Liljedahl Bare Wire har etablerat sig som en av Europas främsta leverantörer av kontakttråd och andra järnvägsapplikationer för elöverföring, ett starkt utvecklingsområde där divisionen under året tagit nya marknadsandelar. Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Verksamheten finns i Sverige, Tyskland och Kina. Den största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar ca årston kopparvalstråd. Koppartråden förädlas och utvecklas till dragen tråd till kraft-, telekom- och installationskablar, profiler för landoch sjökabel, kommutatorer till elmotorer samt kontakttråd och andra produkter för eldrift av tåg. Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbeten med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Divisionens strategi är att förflytta sig framåt i värdekedjan och därmed göra divisionen mindre beroende av marknaden för valstråd. Komplett leverantör Ett nytt lovande område är satsningen på utbyggnaden av järnvägar för höghastighetståg runtom i världen. I Europa har Bare Wire tagit plats bland de främsta leverantörerna inom sitt område, med målet att växa ytterligare. Divisionen är nu, efter flera års satsning på utveckling, en av få kompletta leverantörer av produkter för järnvägsapplikationer med en högkvalitativ och stabil produktion av kontakttråd, bärlina och droppers i koppar, kopparsilver, koppar-tenn och speciellt koppar-magnesium. Global marknad Marknaden för järnvägsapplikationer är global, med den intressantaste utvecklingen i Europa, Kina, Mellanöstern och Nordafrika. Under året har divisionen i stor konkurrens fått ett helhetsuppdrag avseende elförsörjningsprodukter för en ny höghastighetssträcka i Turkiet, mellan Ankara och Konya. Bare Wire kan, med sin egenutvecklade produktionsteknik, tillverka kontakttråd med specifika egenskaper till alla typer av infrastrukturprojekt för tåg. Därför är också USA-marknaden, med sina speciella krav, intressant med tanke på att diskussioner pågår om att bygga ut pendeltrafiken. Bredare kundbas Början av 2009 präglades av stor osäkerhet och ett starkt efterfrågefall, bland annat för att de förväntade positiva effekterna av statliga stimulanspaket för infrastrukturen uteblev. Vid halvårsskiftet hämtade sig marknaden för divisionens produkter och vände långsamt uppåt. Bare Wire har ökat sina marknadsandelar inom valstråd. Divisionen har gjort sig känd som en pålitlig och flexibel leverantör. Både gamla och nya kunder har därför valt Bare Wire för en större andel av sina beställningar. Divisionen har dessutom slutit avtal med flera nya europeiska kunder inom olika produktområden, en medveten marknadsstrategi för att bredda kundbasen. Sammantaget har divisionen flyttat fram sina positioner. Fakta Nyckeltal Omsättning Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Valstråd, järnvägsapplikationer, profiler, dragen tråd Divisionschef Leif Olsson Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 48,6 44,1 Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i L från juni 2007.

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer