Alltransport Ingenting är omöjligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt"

Transkript

1 Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt

2 Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero 15 E.ON 17 Hållbarhetsredovisning 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultat och balansräkning 23 Tilläggsupplysningar 28 Noter 30 Underskrifter 35 Revisionsberättelse 36 Aktieägare 37 Koncernen Alltransport i Östergötland AB är ett av Sveriges största transportförmedlingsföretag, med en omsättning på 643 miljoner kronor under Inom Alltransportkoncernen arbetar i dagsläget 80 medarbetare, fördelat på 42 tjänstemän och 38 kollektivt anställda. Utöver detta är cirka 500 personer direkt sysselsatta via Alltransports aktieägares åkerier och maskinföretag. Cirka 400 fordon finns att tillgå i verksamheten. Vi transporterar och hanterar allt från ett kuvert till flera hundra ton. Koncernens verksamhet drivs från kontoren i Norrköping (huvudkontor), Linköping och Åtvidaberg. Verksamheten bedrivs genom 141 åkerier som är leverantörer och ägare. Alltransport i Östergötland AB är moderbolag till de helägda dotterbolagen Alltransport i Östergötland Fastighets AB, Fallmans Åkeri AB, Sanero AB samt Återanvändning i Östergötland AB. Alltransport är även delägare i det moderna svenska inrikesnätverket OnRoad AB som erbjuder transporter av paket, styckegods och partigods. Nyckeltal koncernen Omsättning Mkr Resultat efter finansposter Mkr 103,2 15,0 8,5 0,0 9,0 Årets res efter skatt Mkr 102,3 10,3 6,5 0,0 7,6 Eget kapital Mkr 148,7 50,9 43,5 37,1 37,1 Balansomslutning Mkr 243,8 176,3 150,1 139,3 116,9 Sysselsatt kapital Mkr 193,1 116,3 78,5 79,6 62,3 Investeringar Mkr 15,7 11,0 2,5 11,0 11,0 Soliditet 61% 29% 29% 27% 32% Avkastning på sysselsatt kapital 67,2 17,8 12,8 2,3 17,8 Medelantal anställda års årsredovisning och hållbarhetsredovisning kan erhållas via eller beställas via Alltransports växel, Definitioner av nyckeltal: 1 Sysselsatt kapital: summa tillgångar minus kortfristiga ej räntebärande skulder 2 Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning 3 Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella kostnader plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 1

3 Koncernens omsättning Mkr Stora frågor för branschen i allmänhet och för Alltransport i synnerhet är miljö och trafiksäkerhet. Mycket resurser läggs på utveckling och utbildning. Vårt ledningssystem är integrerat för styrning av arbetet med hälsa, miljö, kvalitet, ekonomi och säkerhet. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt miljöcertifierat enligt ISO Dessutom är företaget granskat enligt den framtida standarden för trafiksäkerhet ISO och arbetar enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS Alla ledningssystem granskas av externa revisorer. Alltransports affärsidé är att erbjuda affärer som präglas av hållbarhet, långsiktighet, modern teknik och hög kundnytta med fokus på den regionala marknaden, det vill säga Östergötland med omkringliggande län. Alltransport arbetar med fem olika varumärken; Alltransport, Fallmans, Jetpak, OnRoad och Sanero Koncernens egena kapital och soliditet Omsättning 643 Mkr (650 Mkr) Årets resultat efter finansiella poster 103,2 Mkr (15,0 Mkr) Aktierna i dotterbolaget Allyft i Östergötland AB såldes 1 februari Förvärv av verksamheten i Fallmans Åkeri AB 1 augusti Förvärv av samtliga aktier i Sanero AB 1 september Förvärv av verksamheten i LA Container AB 1 november Pris för bästa Hållbarhetsredovisning enligt FAR SRS i kategorin privata bolag Satsning på organisationsutveckling Alltransport vinner Stora Trafiksäkerhetspriset 2008 Utökning av fordonskommunikation inom nya områden Fortsatt satsning på utveckling och implementering av IT-hjälpmedel för delägare och kunder Fortsatt fokus på förbättringsarbete och hållbar utveckling Trafiksäkerhet i fokus med satsning på utbildning i sparsam körning, alkolås och hastighetsmätningar. Ökad konkurrenskraft genom att söka samarbete/bygga nätverk Fortsatt satsning på organisationsutveckling Eget kapital Mkr Soliditet % 2

4 2008 var ett mycket bra år för Alltransport, säger VD Peter Nilsson. Sysselsättningen har varit bra under hela året. Alltransport har ännu så länge inte märkt så mycket av lågkonjunkturen. Vanligtvis har Alltransport mindre beläggning under vintern. Lyft & tunghantering Alltransports dotterbolag Allyft i Östergötland AB såldes i början av 2008 med syfte att renodla Alltransports kärnverksamhet. Första halvåret 2008 efter försäljningen av Allyft skötte vi deras ekonomi som en del i affärsuppgörelsen, säger Peter Nilsson. Försäljningen var en bra affär men affären innebär också tappad omsättning. Allyft har alltid varit lite kontroversiellt inom koncernen, men har givit goda bidrag genom åren trots stora investeringar. Bygg & Anläggning Affärsområdet har haft ett ganska normalt år, som fick en flygande start genom en stor tågurspårning i Näkna. Under året har vi bytt affärsområdeschef vilket innebär en generationsväxling. Resultatet för moderbolaget påverkas något av att vi under ett kvartal dubblerat bemanningen i samband med skiftet. Med den nya AO-chefen Jimi Andersson drar vi upp nya färska riktlinjer inför framtiden. Med honom kommer en ny ledarstil som vi hoppas mycket på. Efter försäljningen av Allyft har affärsområdet Lyft & Tunghantering lagts in under Bygg & Anläggning. Affärsområdet har blivit större med bland annat kranbilar samt utrustning för tunghantering. Tank & Miljö Det har gått bra under hela året för affärsområdet. Under slutet av 2007 fick vi en del nya uppdrag, bland annat för IL Recycling, som under 2008 har trimmats in. Under året har verksamheten kommit igång bra och fungerat både till vår egen och kundens belåtenhet. Det är ett stort och viktigt uppdrag för Alltransport. Fjärr & Distribution Affärsområdet har haft ett lyckat år mycket beroende på att vi effektiviserat inom affärsområdet. I slutet av 2007 började vi med att ändra om ersättningsmodeller till åkarna för distributionsverksamheten. Vi har utvecklat terminalverksamheten och ersättningsmodellen för hanteringen inom terminalerna och dessutom har vi utvecklat organisationen med bättre styrning av personalen. Åtgärderna har också gett postiva synergieffekter mellan fjärrtrafik och den lokala distributionen, säger Peter Nilsson. Mattias Bodin tillträde i början av 2008 som ny

5 chef för affärsområdet och tack vare förändringarna har han fått ett bra första år. OnRoad 2008 har varit ett slags konsolideringsår för OnRoad. OnRoad har förbättrat linje- och distributionsnätet, man har profilerat sig tydligare utåt genom att fler bilar kör med OnRoads grafiska profil och man har förbättrat informationssystemen. Med dessa förbättringar har man nu bättre möjligheter att spåra gods, att lägga order och att administrera uppdragen. OnRoad är en utvecklingslinje inom Fjärr & Distribution. Förvärv av nya företag En del av resurserna från försäljningen av Allyft kommer att användas för att vidareutveckla kärnverksamheten. Ett led i detta har under året varit att köpa Fallmans Åkeri i Åtvidaberg, Sanero i Norrköping och LA Container i Linköping. De nya bolagen behöver en hel del administrativa resurser för att kunna föras in i Alltransports ekonomiska rutiner. Med Fallmans Åkeri breddar vi vår verksamhet inom transporter för produktion och användning av biobränslen - ett område som vi tror mycket på, säger Peter Nilsson. Fallmans Åkeri kommer att finnas under Affärsområdet Fjärr & Distribution. Sanero AB jobbar i huvudsak med industrisanering och torrsugning och är ett mycket bra komplement till affärsområdet Tank & Miljö som sedan tidigare har bland annat slamsugning. Köpet av Sanero gör att Alltransport bättre kan möta efterfrågan på helhetstjänster från större kunder. Kundundersökning Under 2007 gjorde Alltransport en större kundenkät och den har upprepats sent under Uppföljningen visar i allt väsentligt en positiv utveckling. Undersökningen visar samtidigt att kundernas krav ökar utifrån de variabler vi tittar på. Till detta hör leveranstider, tillgänglighet och utveckling av administrativa system. Kunderna kräver mer helt enkelt, man vill ha mer för lika mycket betalt. Trots ökade krav kan vi klart se att vi har nöjdare kunder, säger Peter Nilsson. Miljö och kvalitet Under året har vi fortsatt att utveckla fordonskommunikationen inom Fjärr & Distribution. Kunderna skall lättare kunna lägga en order och följa upp var godset befinner sig, och vi kommer även att erbjuda elektronisk fakturering. Vi har också blivit bättre på att följa upp de utsläpp som varje transport förorsakar. Detta är viktigt för våra kunders miljöredovisning. Arbetet med en utförlig hållbarhetsredovisning är Alltransports sätt att tydligt visa vårt samhällsansvar fick vi pris för bästa hållbarhetsredovisning i Sverige, säger Peter Nilsson, och vi har fått enbart positiva reaktioner på denna satsning. Kommunikation och marknad AT-News startades som en kundtidning under 2007 och vi har fortsatt under året arrangerade vi AT-dagen och detta har vi följt upp med kunddagar under För golfare har vi en årlig turnering och sedan arrangerade vi årets kunddag AT-Challenge på Sviestad motorbana. Där varvades terrängkörning med att köra racerbil, föredrag om spar- sam körning och om trötthet i trafiken, och praktiska seminarier om bland annat halkkörning. Sammantaget var AT-Challenge ett mycket populärt evenemang. Vi kommer även i fortsättningen försöka ha kundmöten av lite större mått. Under 2008 har vi även tagit fram en ny hemsida som vi fått mycket uppskattning för I dagsläget är det mycket svårt att förutsäga år Det är troligt att även Alltransport kommer att känna av lågkonjunkturen, men effekterna kommer förhoppningsvis inte att bli allt för stora. Vi tror även att en hel del infrastrukturprojekt kommer att startas under året och hjälpa oss att övervintra. Vi ser den här perioden som en möjlighet att satsa strukturellt, att organisera oss inför framtiden och att satsa extra hårt för att nå våra kunder. Vi tror att det vänder, kanske inte redan under 2009 men väl 2010 och När det vänder kommer vi att vara det starkaste Alltransport man någonsin sett. 4

6 2008 Affärsområdet Bygg & Anläggning har under 2008 lyckats bra och har nått de prognoser vi satt, säger nya affärsområdeschefen Jimi Andersson var ett rekordår och för 2008 är resultatet något lägre. Verksamheten har rullat på bra under året, mycket tack vare avgående AO-chefen Åke Eklunds gamla meriter. Inför nästa år måste jag bekänna färg och visa vad jag kan göra, säger Jimi Andersson. Det är inte lätt att i en kommande lågkonjunktur ta över en verksamhet som har rullat på bra, men det är en utmaning. Jimi Andersson efterträdde Åke Eklund i april 2008 som chef för affärsområdet. Jimi kommer närmast från Stadspartner i Linköping som ägs av Tekniska Verken. Där var Jimi ansvarig för affärsområdet infrateknik, som bygger tekniska försörjningsnät för VA, el- och fjärrvärme, samt fiberanläggningar, vägar och gator. Till ansvarsområdet hörde även VA- och FJV-konsulter, geotekniker, biogaskonverteringen, spårvagns- och fordonsverkstad. Delaktighet Jag känner väl till mitt nya affärsområde Bygg & Anläggning eftersom jag har varit både kund och leverantör inom området i mitt tidigare yrkesliv, säger Jimi Andersson. Överlämnandet av affärsområdet har fungerat bra med stöd från Åke Eklund. Den största utmaningen för mig kommer att bli att skapa delaktighet hos åkarna och all personal, för att vi tillsammans ska kunna bygga en bra grund för att möta framtiden. Under året har vi anställt fler medarbetare, vi jobbar annorlunda, vi har klara direktiv om vilket ansvar som hör till vem, säger Jimi Andersson. Varje person har uppgifter och ansvar som de ska driva. Vi följer upp projekten och drar slutsatser för hur vi skall jobba vidare och vi kan lätt mäta vad var och en utför. Bra start på 2008 Till de större projekten under året hör tågurspårningen i Näkna som kom under vår lågsäsong i början av året och gav mycket jobb. I Norrköping är vi med på de allra flesta större bygg- och anläggningsprojekten. Utmaningen blir att försöka utveckla våra marknadsandelar i Linköping, Motala och Nyköping. Idag ser vi till att vara med och räkna på betydligt fler uppdrag i Linköping. Våra kunder har blivit mer öppna för att släppa fram fler entreprenörer. Den som är mest framåt kommer att lyckas och det tänker vi vara, säger Jimi Andersson. Tunghantering Affärsområdet Lyft & Tunghantering har utgått i och med försäljningen av Allyft. Den kranbils- och trailerverksamhet som finns kvar i koncernen har lagts in under affärsområdet Bygg & Anläggning. För tunghanteringen har vi anställt Mikael Roos som säljare och ansvarig, och vi har även flyttat en transportplanerare från Fjärr & Distribution för att i huvudsak transportleda verksamheten. Nu måste alla uppdrag som säljs rapporteras in. Med den nya organisationen får vi en bättre överblick över flödena och kan leverera en bättre planering till kunderna. Marknadsstrategi Åkerinäringen lever i ett ständigt priskrig. På något sätt måste affärsområdet hitta nya vägar för att få hem större strategiska affärer som kan bli viktiga på lång sikt. Det är mitt jobb att utveckla affären så att vi kan visa för kunden vad man får utfört för sina pengar istället för att endast mäta prestationen med ett timpris, säger Jimi Andersson. För att komma dit måste vi kunna visa att tjänsten innehåller andra värden för kunden. Ett sätt kan vara att hitta och utveckla entreprenörskapet kring uppdragen. Vi kommer att utöka verksamheten med en entreprenadansvarig för att kunna ta fler entreprenaduppdrag med totalansvar. Alltansport har ett marknadsövertag genom att vi tydligt kan tala om på vilket sätt vi arbetar för ett hållbart samhälle samt hur vi strategiskt agerar för att nå säkrare och miljöeffektivare transporter. De bästa säljarna är våra delägare i form av chaufförer och maskinister. Det är deras insatser som säljer mest och bäst oavsett priser och avtal. Genom att göra bra jobb för kunderna, vara lyhörd för 5

7 deras önskemål och genomföra arbetet så att kunden blir nöjd får vi fler uppdrag. Stora projekt Till de stora projekten under 2008 hör våtmarken i Vrinneviskogen som vi genomförde i egen regi och Söderleden tillsammans med Skanska. Vi har genomfört ett stort antal rivningsarbeten, bland annat för Östgöta Brandstodsbolag, och vi har varit med vid NCCs utbyggnad av E22 och Skanskas projekt på MAXIområdet. Vi har levererat grus till Fiskebys nya panna samt E.ONs nya panna på Händelö tillsammans med Skanska. Ett spännande framtida projekt är att Holmen Timber skall bygga ett sågverk på Händelö i Norrköping. Kommer projektet igång medför det även en hel del infrastruktursatsningar med norrlänken, industrispår och utbyggnad i hamnområdet. Det finns även andra stora infrastrukturprojekt i Norrköpingsregionen som vi hoppas väldigt mycket på. Spårvägsutbyggnaden till Navestad, en ombyggnation av Malmgatan och E.ONs fjärrvärmeutbyggnad till Söderköping är några exempel. I väster skall utbyggnad av gatunätet i Linköping genomföras, till exempel i form av Lin-Link, dubbelspåret mellan Mjölby och Motala samt ombyggnationen av riksväg 50 i Motalaområdet. Det kommer att hända väldigt mycket i den västra delen av Östergötland under det kommande året. Nya åkerier Idag är det mycket svårt för yngre tjejer och killar att dra igång ett nytt åkeri. För de som vill starta nya åkerier kan Alltransport erbjuda möjligheter att få hjälp och stöd under den viktiga uppstartsfasen. Återväxten är inte jättestor men det kommer nya åkerier, säger Jimi Andersson. Vi behöver också utveckla vår fordonspark och gå mot mer tunglastande grusekipage med kapacitet upp till 40 ton. Det blir både mer miljövänligt och transportekonomiskt fördelaktigt, och det kommer att medverka till en ökning av vår konkurrenskraft Året har visserligen börjat med en svacka som vi inte har sett de senaste fyra-fem åren. Därför ska det bli spännande att se vad som kommer att hända under första kvartalet. Det är först då vi verkligen kommer att se om det är en normaliserad säsongsvariation eller om det är lågkonjunkturen som nu slår igenom. Den normala säsongsvariationen innebär att efterfrågan normalt ökar kraftigt i början på mars. Utifrån våra kunders beställare, som ofta är kommunerna, har vi ännu inte sett att man måste skära i budgetar. På kort sikt ser det ganska hoppfullt ut i början av 2009 för regionen. 6

8 2008 Inleddes med att Mattias Bodin tillträdde som ny AO-chef för Fjärr & Distribution. Mattias har erfarenheter från sjö- och flygspedition för olika typer av containers, samt har arbetat fem år inom Alltransport. Han har jobbat bland annat som transportledare med budtransporter och med implementering av Alltransports nya affärssystem. Han har erfarenhet inom fjärrtrafik och var med under implementeringen av OnRoad. Jag kommer att ha stor nytta av att ha jobbat aktivt med driften inom affärsområdet, säger Mattias Bodin. Distribution Övergripande har lönsamheten förbättrats inom affärsområdet mycket tack vare förändringarna 2007 av ersättningssystemet till åkarna inom distribution, berättar Mattias Bodin. Tidigare kördes distributionen med timersättning. Det nya ersättningssystemet ger åkaren betalt för utförd transport och godsmängd. Nu måste åkaren vara delaktig och tillsammans med transportledaren samordna och lägga upp turen för att få lönsamhet. Detta innebär att åkaren mer aktivt bidrar med information om var kunderna finns för att vi skall kunna lägga upp effektiva turer. Det har samtidigt gett oss en bättre bild av marknaden som gör att vi får lönsamma körningar, säger Mattias Bodin. Vi får även bättre möjligheter att disponera om linjerna för att stötta där det finns mycket att göra. Den ökade flexibiliteten och det förbättrade samarbetet mellan åkerierna gör att vi kan erbjuda kunderna ännu bättre service. Fjärr Fjärrtrafiken har löpt på bra under året. Det är en bra produkt med en bra kundbas för både hellaster med bil och släp, partioch styckegods. Verksamheten har under året haft bra beläggning med god lönsamhet. Till produkterna som vi kör hör papper, lantbrukstransporter, byggmaterial samt andra handelsprodukter. Under 2008 köpte Alltransport Fallmans Åkeri AB i Åtvidaberg som införlivades i affärsområdet Fjärr & Distribution. Mer om Fallmans Åkeri finns att läsa längre fram i årsberättelsen. OnRoad Med vårt delägarskap i OnRoad vänder vi oss till nationella och internationella företag med behov av inrikesflöden för enhetslaster, parti- och styckegods. OnRoad är idag den fjärde största leverantören för inrikestrafik i Sverige. Efter drygt tre år är OnRoad en riktigt bra produkt, säger Mattias Bodin. Grundkonceptet är färdigt och vi förfinar produkten kontinuerligt. Delägarna i OnRoad som täcker in hela Sverige kan erbjuda effektiva transportjänster. Kuehne+Nagel en av delägarna i OnRoad förser Alltransport med importgods för distribution i regionen. OnRoad är en stor del av Alltransports vardag, samtidigt som Alltransport inte bara kan låsa fast sig i detta. OnRoad är dock ett mycket viktigt verktyg i Alltransports totala utbud av tjänster. Vår egen fjärrprodukt, vår terminal och vår egen distribution är liknande verktyg, berättar Mattias Bodin. Kunder Till våra stora kunder hör framför allt Holmens pappersbruk i Braviken, Green Cargo Logistik och Bauhaus, Outo Kumpu Nordic Brass i Gusum och Hellmergruppen som numera heter Westbaltic Components. För den senare kunden kör vi allt från post till att vi hjälper dem med spedition av containertransporter från Kina. Det våra kunder ringer om, det ordnar vi på Alltransport, säger Mattias Bodin. Terminalverksamhet Alltransports terminal i Norrköping är igång i stort sett dygnet runt. Fram till början av 2008 drev vi verksamheten med egen personal. För att få bättre bemanning när det behövdes lämnade Alltransport ut ansvaret på en åkare som står för drift och personal. Lösningen blev att personalen börjar med tre till fyra timmars terminaljobb tidigt på morgonen och kör sedan distribution på förmiddagen. Liknande arbetsfördelning gäller för eftermiddag och kväll. Med det nya upplägget får de anställda hela arbetsdagar och förändringen har effektiviserat terminalen. 7

9 Terminal/mellanlager Alltransport driver sedan en tid tillbaka ett större uppdrag för Fazer genom OnRoad, där vi hämtar bröd i Jönköping varje natt för att sedan köra ut och ställa av det i Linköping, Norrköping, Nyköping och Katrineholm. På respektive ort distribuerar sedan brödbilar vidare varorna ut till butikerna. I Norrköping tar vi in brödet på vår terminal för omlastning till sju brödbilar. Ett nytt spännande uppdrag startade i början av 2009 för Solar Sverige AB, en grossist inom el-materiel med centrallager i Örebro. Varje natt levererar en bil produkter till vår terminal i Norrköping. Alltransport sorterar godset på terminalen för vidare distribution inom Östergötland och Sörmland. Terminal västra länsdelen 2009 öppnar Alltransport terminal även i Linköping för att stärka vår närvaro inom den västra delen av länet. Utvecklad terminalverksamhet kan leda till intressanta kundupplägg och det kommer vi att satsa mer på, säger Mattias Bodin. Marknadsföring Vi har anställt en ny säljare, Peter Nockmar, som skall fokusera på distribution och terminalverksamhet. Vår tidigare säljare Tommy Gustafsson får därmed möjligheten att koncentrera sig mer på fjärrtrafiken. Fordonskommunikation Idag är fordonskommunikationen fullt utbyggd och fungerar på alla bilar på distributionssidan. Chauffören får uppgifter om kund, gods och destination direkt i handdatorn. Tekniken säkrar kommunikationen, förbättrar trafiksäkerheten och förenklar trafikledningen och ger snabbare rapportering av körningarna till våra administrativa system. Det fungerar så bra att vi har beställt en utbyggnad för installation i samtliga fjärrfordon under våren/sommaren Vi spar mycket tid och blir effektivare, säger Mattias Bodin. JETPAK Sedan 2004 ingår JETPAKs budverksamhet i Alltransports utbud. Inför 2009 kommer G-sons Åkeri som driver JETPAK att fokusera på att öka försäljningen. Inom åkeriet kommer tid att frigöras för en person som skall jobba med försäljning Första kvartalet 2009 ser det ut att bli kärvt. Om vi lyckas komma helskinnade ur lågkonjunkturen så har vi goda möjligheter att upprätthålla och öka våra uppdrag när det vänder. Jag tror inte att vi blir alltför hårt drabbade av krisen, säger Mattias Bodin. Vi har en bra kundbas att stå på och vi känner till flera spännande framtida uppdrag som kommer till under våren. Dessutom har vi stora förväntningar på utvecklingen av marknadssidan och de nya möjligheterna med terminalverksamhet i Linköping. 8

10 2008 har varit ett spännande och framgångsrikt år för affärsområdet Tank & Miljö. Vi har haft bra beläggning och inför framtiden ser vi flera nya spännande uppdrag, berättar AO-chef Magnus Andersson. Affärsområdet omsätter ca 100 miljoner och erbjuder tjänster till industri- och fastighetsägare inom slam och spol samt TV-inspektion av ledningsnät. Dessutom transporterar affärsområdet petroleumprodukter, farligt gods samt avfall med både tankbilar och olika specialfordon. Affärsområdet har de senaste åren gått mer mot affärer inom miljösektorn. Återvinning Vårt uppdrag för IL Recycling startade september För oss var det ett helt nytt uppdrag och kunden själv hade inte all kunskap om vad uppdraget innebar. Uppstartningsskedet innebar en del problem under igångkörningen som under 2008 har lösts och nu fungerar verksamheten riktigt bra, säger Magnus Andersson. Ett av Alltransports åkerier sköter återvinningsstationerna i Norrköping. I samband med starten investerade åkeriet i åtta nya fordon i form av enfacks och tvåfacks komprimatorbilar samt frontlastare. Oljeleveranser Under åren har vi fortsatt att köra olja och petroleumprodukter för OK/Q8 med en bil, samt en del tjockolja för Preems räkning. Mot slutet av 2008 har vi fått ett nytt glädjande uppdrag genom Lantmännen Energi. Statoil slutade under hösten 2008 att leverera direkt till lantbruken. Lantmännen Energi, som representerar lantbruken, tog då kontakt med TRB Sverige AB för att lösa oljeleveranserna till sina kunder. Uppdragen fördelades ut bland TRBs medlemsföretag och Alltransport fick därmed ta hand om Östergötland, södra Närke och delar av Södermanland. Leveranserna handlar om m3 per år, eller motsvarande en årsbil till att börja med. Till kunderna hör förutom lantbrukare även en del industrier. De nya oljeleveranserna utförs av Vikingstads Åkeri som ingår i Alltransport. De kör redan idag mycket tjockolje- och bitumentransporter under asfaltsäsongen, säljer egna produkter och är distributörer för SVEA Energi. För Vikingstads Åkeri passade affären mycket bra tillsammans med övrig verksamhet och omfattar ca 2 2,5 miljoner 9

11 per år. Det här är även en verksamhet som vi starkt tror kan expandera, säger Magnus Andersson. Kemtransporter Idag sysselsätter kemsidan sex bilar. Marknaden har varit stabil under hela Vi har lyckats få in en del nya kunder och omsättningen har under året ökat med ungefär tio procent. De stora kunderna inom området är Akzo Nobel och Fred Holmberg & Co (ett kemiföretag i Malmö och Kalmar). En annan stor kund i Norrköping är kemikalieimportören Swed Handling Chemicals. För Akzo Nobels räkning transporterar Alltransport bland annat lut från en cistern belägen i Norrköpings hamn. Vårt uppdrag är att lossa båtlaster, att sköta drift och underhåll av cisternen samt att lasta ut och transportera lut till slutkunden. Tank & Miljö driver även ett liknande koncept för Cementa, som även det är beläget i Norrköpings hamn. Båda uppdragen har fungerat mycket bra under hela året. Förvärv under året Tank & Miljö har gjort två betydelsefulla förvärv under Sanero AB har under året blivit ett helägt dotterbolag. Affären är mycket viktig för affärsområdets utveckling och innebär många nya affärsmöjligheter. Integrationen av Sanero har gått över all förväntan. Läs mer om detta längre fram i årsredovisningen. Inom affärsområdet har vi också förvärvat verksamheten i Linköpingsföretaget LA Container AB i augusti I köpet ingick liftdumperbilar som tömmer containers där det är trångt och bökigt. En av våra åkare i Linköping har tagit hand om fordonen och driver verksamheten vidare. Vi är mycket nöjda med denna affär, säger AO-chef Magnus Andersson. Nytt uppdrag 2009 Under januari startade ett nytt uppdrag för Returpack som handlar om uppsamling av aluminiumburkar och PET-flaskor. Alltransport kör med tre nya komprimatorbilar till samtliga butiker i Östergötland och ner till Västervik i norra Småland. Komprimatorbilarna har två fack, ett för respektive produkt. Vissa större butiker har stationära komprimatorer och där hämtas fraktionerna istället med lastväxlarbilar. I uppdraget ingår även upphämtning från mellanlager i Örebro samt Stockholm till Returpacks anläggning i Norrköping. Dessa transporter utförs med flisekipage från Fallmans Åkeri i Åtvidaberg, som numera ingår i Alltransportkoncernen. Marknadsföring Under året har vi jobbat mycket med kundklassificering och vi funderar en hel del på hur mycket energi vi skall lägga på varje kund. Vi har en stor konkurrensfördel gentemot de stora rikstäckande företagen eftersom vi kan sköta kontakten med kunderna på ett mer nära sätt, genom att vi är mer personliga och har mycket god lokal kännedom. Idag jobbar vi mycket mer aktivt med försäljning och vid ledningsgruppens månadsmöten rapporteras kundbesök, offerter och accepterade uppdrag. Detta ger ett tryck på säljarna. Jag tror även 2009 kommer att innebära att det blir lättare att få kontakt med kunderna eftersom många vill försöka hitta nya transportlösningar, säger Magnus Andersson. Upphandlingar Alltransport har under senhösten 2008 varit med i en stor upphandling för interntransporter för Gärstadverken i Linköping, där vi var en av finalisterna. Dessvärre avbröts upphandlingen under februari månad då Tekniska Verken inte såg tillräcklig ekonominsk fördel med uppdraget. Under 2009 pågår även flera andra stora upphandlingar där Tank & Miljö är med I lågkonjunkturen kommer våra stora kunder att finnas kvar även om de drar ner på produktionen. De minskade uppdragen måste vi kompensera genom att hitta nya kunder. Det gäller att våra åkerier, förare och tjänstemän är på topp och jobbar för fler affärer i alla möten. Det gäller att hålla ihop gänget och visa att vi på Alltransport är ett team, säger Magnus Andersson. 10

12 Ledningsgruppen Olof Kånge, marknadschef Vidar Fransson, IT- och fastighetsansvarig Anders Fallman, verksamhetsansvarig för Fallmans Åkeri Mattias Bodin, AO-chef Fjärr & Distribution Ella Truman, kvalitet och miljöchef Magnus Andersson, AO-chef Tank & Miljö Peter Nilsson, VD Hanna Andersson, Ekonomichef Lennart Andersson, verksamhetsansvarig för Sanero Jimi Andersson, AO-chef Bygg & Anläggning 11

13 Styrelsen Lennart Eriksson, extern ledamot, sakkunnig inom Bygg & Anläggning Leif Gunnarsson, suppleant, sakkunnig inom Fjärr & Distribution Peter Nilsson, VD Håkan Wilsson, ledamot, sakkunnig inom Tank & Miljö Göran Pihlström, arbetstagarrepresentant Claes Egnell, ordförande Kenneth Wall, ledamot, sakkunnig inom Bygg & Anläggning samt tunga transporter Lars-Göran Carlsson, ledamot, sakkunnig inom Fjärr & Distribution Torbjörn Månsson, ledamot, sakkunnig inom Bygg & Anläggning Stefan Åstrand, ledamot, sakkunnig inom Fjärr & Distribution Peter Hellgren, suppleant, sakkunnig inom Tank & Miljö samt Bygg & Anläggning 12

14 I augusti 2008 förvärvade Alltransport verksamheten i Fallmans Åkeri i Åtvidaberg. Verksamheten lades i ett eget dotterbolag inom affärsområdet Fjärr & Distribution. Det var ett strategiskt köp i syfte att komma in på marknaden för transporter runt biobränslen. På Fallmans Åkeri började man hantera biobränslen redan på 1970-talet. Åkeriets VD Anders Fallman kommer att finnas kvar i företaget och ansvara för driften och aktivt delta i affärsutvecklingen. Han sitter även med i Alltransports ledningsgrupp efter köpet. Anders Fallman sålde åkeriet främst för att det är tungt att driva ett företag med anställda ensam. Till arbetsuppgifterna hörde att vara VD, säljare, inköpare, trafikledare och personalchef. Det är för många olika stolar för att det skall kunna fungera riktigt effektivt, menar Anders, och berättar att det bland annat har varit svårt att hinna med aktivt försäljningsarbete. Snabbfakta Fallmans Åkeri AB har fordon igång ca 730 tim/ vecka, kör ca 35 varv runt jorden/år eller i mil ca mil/år och flyttar ca ton/vecka. Historik Fallmans Åkeri grundades redan 1937 av Anders Fallmans far Torsten. Fallmans har lika långa anor som Alltransport. Troligen började åkeriet med häst- och vagntransporter på 30-talet. Anders Fallman tog över företaget på 1970-talet och har drivit företaget själv fram till juli 2008 då Alltransport genomförde köpet. Under tiden fram till 1972 var åkeriet stort med många körningar för Facit-koncernen. Vid Facit-krisen förlorade Fallmans i stort sett alla transporter eftersom Electrolux som köpte Facit hade riksavtal med ett annat åkeri. Det framtvingade en omfattande omstrukturering av företaget. Anders far Torsten ville inte att Anders skulle fortsätta inom åkerinäringen på grund av förlusten av Facit som kund. Men jag ville fortsätta eftersom det var det enda jag var intresserad av, berättar Anders. Egen flisfabrik Redan 1979 startade Fallmans Åkeri en flisfabrik i Vrånghult, Åtvidaberg. Den stora kunden då var Tekniska Verken i Linköping, men även Facit i Åtvidaberg hade panncentraler som eldades med flis från Fallmans. Flisfabriken drevs i egen regi fram till mitten av 1980-talet. Ännu idag finns flisfabriken kvar, men numera med andra ägare. I samband med försäljningen förlorade Fallmans körningen kring flisproduktionen under några år men sedan fick de åter förtroendet. Därefter har körningarna bara vuxit i omfattning. Produkter och tjänster Huvuduppdragen idag är leveranser av cellulosaflis till processindustrin, med kunder som exempelvis Skärblacka Bruk, Braviken och andra pappersbruk. Vi levererar även material till pelletsindustrin direkt från sågverken. Bränslemarknaden karakteriseras av stora säsongsvariationer. Därför går vi över till andra säsongstransporter när det inte går åt lika mycket material till biobränslemarknaden. Det som Fallmans är allra bäst på är partilaster med fulla bilar och släp, med lastning och lossning under samma dag inom ett visst geografisk område, säger Anders Fallman. På dessa transporter är vi oslagbara. Vi kan snabbt omdisponera vår transportkapacitet och klara av mycket stora volymer på kort tid. Andra produkter som Fallmans Åkeri kör är sand, sågat virke, returpapper och järnprodukter. Det är kanske mångsidigheten som är den allra största styrkan med en flisbil. Man kan köra nästan vad som helst, berättar Anders Fallman. 13

15 väldigt bra för oss att kunna utveckla våra affärsmöjligheter, säger Anders Fallman Fram till julen 2008 hade Fallman Åkeri fullt upp med uppdrag, även Fallmans kommer troligen att känna av lågkonjunkturen, de allra flesta företagen kommer att påverkas, säger Anders Fallman. Jag är övertygad om att det gäller att vara kreativ och att söka sig nya vägar för att utveckla produkter som gör att man står stark på marknaden. Att gå med i Alltransport kan komma att ge ytterligare synergieffekter och göra oss mer lönsamma. Ett sätt är att kunna hitta fler returlass för att öka lönsamheten. Detta är inte lätt att åstadkomma som ensamt företag men nu ser jag stora möjligheter, säger Anders Fallman. Fordon Fallmans har sex egna bilar som går i tvåskift. Utöver detta har man även en helchartrad bil, som även den går i tvåskift. Vid större behov kan fler flisbilar hyras in genom åkeriets omfattande nätverk. Inom nätverket kan vi även utbyta laster för att få jämnare och bättre beläggning av våra resurser. Samgåendet med Alltransport I och med att vi har kommit in i Alltransportkoncernen uppstår flera viktiga synergieffekter. Vi har redan börjat köra PET-flaskor och återvinningsburkar inom Alltransports återvinningsuppdrag. Det är stimulerande att vi kan hitta uppdrag som detta, som gynnar båda parter, och det känns 14

16 Alltransport förvärvade i september 2008 Norrköpingsföretaget Sanero. Liksom Fallmans Åkeri AB kommer Sanero att drivas som ett helägt självständigt dotterbolag inom Alltransportkoncernen. Sanero i Norrköping har 24 årsanställda och omsätter cirka 25 miljoner. Huvudinriktningen på verksamheten är sanering och högtrycksspolning samt torrsugning för i huvudsak tillverkningsindustrin i mellansverige. Tidigare ägaren Lennart Andersson kommer att stanna kvar som ansvarig för verksamheten. Efterlängtat samarbete Både Sanero och Alltransport har länge letat efter en samarbetspartner för att kunna utveckla affärsmöjligheterna. AO-chefen för Tank & Miljö, Magnus Andersson, påpekar att Sanero kompletterar Alltransports egen verksamhet inom området. Tillsammans får vi ny specialkompetens och utrustning som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare och mer attraktivt utbud av tjänster. Idén till affären fanns i båda företagens tankar en längre tid, berättar Lennart Andersson. Alltransport hade parallellt märkt att när man räknar på större uppdrag frågar kunden ofta efter tjänster där man inte hade alla resurser för hela uppdraget. Samtidigt önskar dessa uppdragsgivare gärna en leverantör. Genom ett samgående med Sanero kan båda företagen tillsammans ta ett mycket större helhetsgrepp för uppdragen. Sanero är det torra företaget och Alltransport det blöta företaget. Vi kompletterar varandra och det ger stora möjligheter, säger Magnus Andersson. Affären har stor utvecklingspotential. Kunder Sanero har större delen av sina uppdrag i mellansverige, med tyngdpunkt på den lokala hemmamarknaden. Vi har varit ända uppe vid Gruvön i närheten av Karlstad, där vi utfört uppdrag åt Billerud, berättar Lennart Andersson. Vi har även jobbat i Danmark och England, men vi har koncentrerat oss på mellansverige med tonvikt på hemmaplan eftersom det är där vi är starkast. Till Saneros kunder hör stora industrier som Holmen och Fiskeby i Norrköping och Billerud i Skärblacka. Till kunderna hör även värmeverken E.ON i Norrköping, Gärstadverken i Linköping, Tekniska Verken i Finspång och GEAB i Jönköping. Ytterligare exempel på kunder är Dow Chemicals, Agro Etanol och Lantmännen. Affärsutveckling Uppdragen börjar ofta som hos E.ON i Norrköping. En av Saneros konkurrenter skötte deras uppdrag, men kunde inte leverera en torrsugning inom två dagar när ett akut behov upptod. Sanero kunde däremot komma i stort sett omedelbart. Efter ytterligare några akututryckningar fick vi bli huvudleverantör och därefter har uppdragen bara fyllts på, säger Lennart Andersson. Den första affärskontakten börjar ofta med att vi kommer in i samband med ett driftstopp. Många gånger har det gått bra för Sanero som skött dessa uppdrag till kundens belåtenhet. Detta leder till fler uppdrag och totalansvar. Torrsugning Produkten torrsugning kan liknas vid en gigantisk dammsugare som sitter på en lastbil. Man kan suga kemikalier och sten som är upp till åtta tum i storlek, man kan suga extremt tungt material, oftast torrt men även vått, man suger singel, makadam, 15

17 järnvägsfyll, träflis, cement och sand. Sanero har till och med sugit sjöbotten för att göra mindre muddringar. Moderna torrsugar suger både vått och torrt. Samgåendet mellan Alltransport och Sanero ger oss möjlighet att investera i en ny torrsugningsbil. Bilen är högtippande, den hanterar både våt- och torrsugning, den har sug och blås och den kan deponera miljäfarligt avfall i stora säckar, så kallade bigbags. Målet är att regionalt bli marknadsledande inom torrsugning. Genom att använda sig av big-bags får man möjlighet att mellanlagra avfall, till exempel hos kunden, för att därefter kunna samordna större transporter till SAKAB. Med en högtippande bil kan man efter sugning av till exempel lösull eller träflis tippa materialet i uppställda flak. Flaken körs sedan för deponi eller förbränning när de är helt fyllda. På så sätt kan man minska transporterna. I framtiden kommer Alltransport och Sanero att utveckla nya miljötjänster som blir ännu mer kostnadseffektiva för kunden, som till exempel olika former av mellanlagring av miljöfarligt avfall. Högtrycksspolning Sanero utför högtryckstvättning, högtrycksspolning och generella saneringsarbeten. Sanero arbetar med med trycknivåer mellan bar inbyggt i stora lastbilar och trailers. Vi kan till exempel bila betong och skära i stål med vatten. Som exempel på arbeten med spolning under riktigt högt tryck kan nämnas renovering av broar, där vi högtrycksspolar med vatten för att ta fram armeringsjärn ur betongen. Sanering Sanero tar hand om avfallet som ligger utspritt i fabrikerna både högt, lågt, på maskinerna och i tak. Vi tvättar när det är smutsigt och dammsuger maskiner. Vid driftstopp går vi in och rengör förbränningspannor som blivit sotiga, berättar Lennart Andersson. 95% av det vi gör ligger inom industrin. I och med att Sanero nu ingår i Alltransport kommer Sanero att bli miljöcertifierade. Redan tidigare har Sanero arbetat enligt miljöcertifiering och med uteslutande biologiskt nedbrytbara ämnen i rengöringsprocessen. Våra kunder ställer krav på att vi ska leva upp till alla gällande miljökrav, berättar Lennart Andersson. Alla kemikalier som presenteras för kund måste godkännas innan vi börjar arbeta med dem. Från att vi kommer till kunden och till vi lämnar kunden måste allt skötas enligt deras miljöcertifiering. Det finns inga genvägar. Framtiden Alltransports idéer om framtiden går väldigt väl ihop med mina visioner för Saneros del, säger Lennart Andersson. Ett stort plus är att vi kompletterar varandra, att vi i huvudsak gemensamt breddar vårt utbud. Därigenom blir vi ett bra komplement till varandra. Vi ökar vår affärsyta. En stor fördel med Alltransport bakom Sanero är också bättre utvecklingsmöjligheter och ett mycket bra miljötänk. Dessutom trivs vi väldigt bra med varandra, säger Magnus Andersson. Tillsammans kommer vi att bli ett attraktivt alternativ för många större uppdrag. 16

18 På E.ON Värme Sverige AB i Norrköping möter vi regionchef Henrik Johansson. Han berättar att E.ON är världens största privatägda energiföretag och ett av de tre största företagen i Sverige. Trots ekonomiskt oroliga tider planerar E.ON att investera 58 miljarder under perioden I Norrköpingsregionen kommer 2,5 miljarder att investeras fram till 2011 med utbyggnad av fjärrvärmenätet och ett nytt kraftvärmeblock på Händelö. Den senare investeringen uppgår till 1,5 miljarder. Händelöverket I dagsläget finns fyra pannor i kraftvärmeverket på Händelö. Den nya investeringen kommer att ersätta en av de gamla turbinerna med en ny modern turbin. Med den kan vi öka elproduktionen med 65 GWh per år. Turbinen sänker även koldioxidutsläppen med ca ton/år, berättar Henrik Johansson. Det är viktigt att våra kunder känner att de får en miljövänlig produkt. Energikombinatet på Händelö har idag vuxit upp och blivit ett av världens häftigaste. Här är E.ON en viktig del i produktionen av förnyelsebara bränslen som etanol och biogas. Anläggningarna är sammanbundna med varandra och E.ON kan utnyttja restprodukter från andra led och företag, säger Henrik Johansson. I kombinatet är den enes restprodukt den andres råvara. Alltransport Idag är Alltransport E.ONs samarbetspartner på Händelö kring bränslehantering och askhantering, men de är också en viktig del i E.ONs fjärrvärmeutbyggnad, säger Henrik Johansson. Utbyggnaden till Söderköping innebär att E.ON kommer att lägga ner 11 km isolerad ledning med start vintern 2009 för att binda samman Norrköpings fjärrvärmenät med Söderköping. Utbyggnaden kommer att gå fort och den nya ledningen skall vara klar till vintern Alltransport kommer säkerligen att vara en viktig samarbetspartner under genomförandet. Alltransport kommer även att få flera uppdrag när E.ON skall bygga ut med en femte panna på Händelö. Sanero som numera ingår som ett helägt dotterbolag under Alltransport har arbetat på E.ONs produktionsanläggningar med industrisanering sedan ett antal år. Det är både löpande sanering i den dagliga produktionen samt sanering relaterad till E.ONs underhållsstopp. Underhållsstoppen planeras i minsta detalj för att de ska gå så fort som möjligt. Sanero kan vid dessa tillfällen snabbt sätta in resurser för industrisanering, för att nästa steg i underhållet inte skall bli försenat, säger Henrik Johansson. Det här utför Sanero mycket bra. Andra uppdrag som Sanero regelbundet utför för E.ON är vid bränsleberedningen och bränsleinmatningen. För detta har vi ett speciellt koncept där Sanero vet exakt vad de skall titta på och justera och med vilket intervall för att det skall fungera bra. Dessa uppgifter utförs regelbundet och under produktion. E.ON är även aktiva i utvecklingen av biogasproduktion och driver en av tre biogasmackar i Norrköping. Biogas är ett miljövänligt drivmedel som kan komma att påverka Alltransport. Redan idag körs många bussar på biogas och i framtiden kommer det troligen även att gälla fordon för andra typer av transporter. 17

19 Alltransport har i många år arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Arbetet med hållbarhetsfrågor berör hela organisationen. Grunden för Alltransports arbete med hållbarhetsfrågor ligger i våra policys och riktlinjer, vilka beskrivs djupare i 2008 års hållbarhetsredovisning*. Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 (www.globalreporting.org) tillämpas för redovisningen och tredjepartsgranskningen av hållbarhetsredovisningen, vilket är ett steg i riktning mot de ständiga förbättringar vi eftersträvar. Granskningen är utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som även genomfört en nivåkontroll gentemot GRI:s modell. Denna kontroll bekräftar den självutvärdering som placerar Alltransport i Östergötland AB på nivå B+. Administration & Förvaltning Hanna Andersson Bygg & Anläggning Jimi Andersson Organisation Styrelse VD - Peter Nilsson Fjärr & Distribution Mattias Bodin Marknad Olof Kånge Tank & Miljö Magnus Andersson Alltransports verksamhet berör många intressenter allt ifrån medarbetarna till samhället omkring oss. En av förutsättningarna för vår framgång och överlevnad är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbar utveckling innebär för Alltransport; effektivisering av energianvändning, arbete med klimatpåverkan och medarbetarnas arbetsmiljö i kombination med en ekonomisk lönsamhet. Genom att aktivt arbeta med en hållbar utveckling vill vi bidra till en långsiktig utveckling inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Miljö Ett flertal indikatorer kring användning av material, energi och vatten, utsläpp till luft och vatten samt avfall finns redovisade och förklarade i hållbarhetsredovisningen. Alltransports utsläpp i samband med transportuppdrag redovisas för respektive verksamhet. För att ge en rättvisande bild av våra utsläpp till luft tas även underleverantörernas påverkan in i redovisningen eftersom Alltransport köper transporttjänster för att kunna utföra olika transportuppdrag. Alltransport satsar målmedvetet på modernare fordon för att förbättra säkerheten och miljön. Enheter som disponeras inom Alltransport delas in i miljöklasser i enlighet med de kravnivåer för utsläpp som beslutas inom EU. Alltransport arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya fordons- och maskinparken med nyare motorer som är effektivare och mer miljövänliga än de äldre motorerna. Socialt ansvarstagande Alltransport arbetar med frågor inom hälsa och säkerhet, utbildning och kunskap, mångfald och jämställdhet samt relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta arbete drivs av ledningsgruppen och har en viktig del i verksamhetsutvecklingen som innebär tydliga förbättringar. Alltransport är en viktig samhällsaktör och därför har vi ett ansvar att ta hänsyn till i dessa frågor. Det är viktigt för oss att agera som ett ansvarstagande företag, arbetsgivare, opinionsbildare och kravställare. Vi har ett starkt trafiksäkerhetsengagemang och arbetar för att skapa säker trafikmiljö. Alltransports satsningar på lokal kultur och idrott stöder samhällsutvecklingen och utvecklingen av närområdet. Olika satsningar har genomförts inom elit- och breddidrott. * Kan erhållas via eller beställas via Alltransports växel,

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alltransport i Östergötland AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Företaget bedriver transportförmedling med 141 åkerier som transportörer och ägare. Bolaget är moderbolag till de helägda dotterbolagen Fallmans Åkeri AB, Alltransport Fastighets AB, Återanvändning i Östergötland AB och Sanero AB. Väsentliga händelser Året har präglats av högkonjunktur under de tre första kvartalen och viss stagnation under årets sista kvartal. Året har dessutom präglats av stor förändring genom både avyttring och förvärv av bolag. Året inleddes med en försäljning av dotterbolaget Allyft i Östergötland AB till Havator AB. Försäljningen genomfördes den 1 februari Beslutet att sälja bolaget togs av aktieägarna på en extra bolagsstämma i slutet av 2007 och bakgrunden till försäljningen är av strategisk karaktär. Alltransport har under året bättre kunnat fokusera på sin kärnverksamhet samt att Allyfts utveckling och framtid har säkerställts i och med de nya ägarna som är helt inriktade mot kranverksamhet. Försäljningen innebär också att Alltransport har fått bekräftelse på det hårda arbete och stora satsning som gjorts på mobilkransverksamheten både strategisk genom uppköp av konkurrenter och finansiellt genom nyinvestering och föryngring av kranparken. För att uppnå de strategiska tillväxtmål som satts, genomförde Alltransport under sommaren ett förvärv av verksamheten i dåvarande Fallmans Åkeri AB i Åtvidaberg. Förvärvet, som genomfördes 1 augusti 2008, bestod i sex flisbilar med en inarbetad kundkrets. I samband med förvärvet övertogs även befintlig personal. Verksamheten förlades till dåvarande dotterbolaget Allbudet i Norrköping AB som senare bytte namn till det mer inarbetade Fallmans Åkeri AB. Förvärvet innebär ett komplement till Alltransports övriga verksamhet och synergieffekter finns framförallt inom affärsområdet Fjärr- och distribution. Den 1 september genomfördes det andra förvärvet för året då Alltransport köpte samtliga aktier i Norrköpingsbolaget Sanero AB. Bolaget är idag en av de stora aktörerna inom industrisanering och utför såväl industrisanering som torrsugning, högtrycksspolning och service av värmeväxlare. Även förvärvet av Sanero utgör ett komplement till Alltransports ordinarie verksamhet och innebär en möjlighet att erbjuda både befintliga och nya kunder ett mer komplett utbud av tjänster. Bolaget har 24 årsanställda och omsätter ungefär 25 Mkr. Årets sista förvärv genomfördes den 1 november och innefattade inkråmet och kundstocken i Linköpingsföretaget LA Container AB. Förvärvet innebär en utökning av Alltransports uthyrning och transport av container och bedrivs integrerat i Alltransports övriga verksamhet. Händelser efter räkenskapsårets utgång Alltransports styrelse kommer vid årets bolagsstämma som hålls den 25 april 2009 att föreslå en rekordstor aktieutdelning på 70 Mkr. Utdelningen är en möjlighet för delägarna att ta del av det värde som under åren byggts upp i vår mobilkransverksamhet. En annan stor och viktig händelse under årets första månad var tilldelningen 19

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter Företagspresentation 2010 Alltransport - Vi skapar framtidens transporter Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning Anställda Ca 140 aktiva åkare/maskinägare som också är

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Nummer 2 2009. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt

Nummer 2 2009. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt Nummer 2 2009 Kundtidningen för dig som vill veta Ingenting är omöjligt Alltransport förvärvar Sanero AB Genom förvärvet av Norrköpingsföretaget Sanero, som kommer att drivas som ett självständigt dotterbolag,

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

MILJÖ LastväxLare slambilar CONtaINers flistransport MILJÖtraNspOrter

MILJÖ LastväxLare slambilar CONtaINers flistransport MILJÖtraNspOrter Affärsområde MILJÖ lastväxlare SLAMBILAR CONTAINERS flistransport MILJÖTRANSPORTER BROSCHYREN INNEHÅLLER Sorteringsguide, MITTUPPSLAGET SID 6-7 i Välkommen till ett KUNDskapsföretag Allt det vi på FORIA

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter Alltransport 2009 Vi skapar framtidens transporter Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr & Distribution

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Nummer 1 2010. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt

Nummer 1 2010. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt Nummer 1 2010 Kundtidningen för dig som vill veta Ingenting är omöjligt Alltransport förvärvar Allslam Alltransport fortsätter sin offensiv och köper nu även Allslam AB som komplement till verksamheten

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer