DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets beslut den 18 november 2013 i ärende nr , se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 I STOCKHOLM Avdelning 6 Mål nr YRKANDEN M.M. Annie Hellquist begär att alla uppgifter om avvikelser och observationer i de aktuella inspektionsrapporterna ska lämnas ut till henne. Hon anför i huvudsak följande till stöd för sin begäran. Intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör människors hälsa och redlighet i handeln är av större vikt än eventuell risk för skada för berörda apotek. Sedan avregleringen är konsumentens makt att välja bort ett företag som inte sköter sitt uppdrag det enda demokratiska inflytande som denne har över en sådan verksamhet. Det är därför viktigt med transparens på apoteksmarknaden. Avvägningen mellan intresset av allmän kännedom och sekretess bör förtydligas. Läkemedelsverket avstyrker bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Offentlighet är utgångspunkten vid tillämpning av sekretessregler med så kallat rakt skaderekvisit. För uppgifter vars röjande har kunnat antas orsaka skada anser Läkemedelsverket att presumtionen för offentlighet är bruten. Läkemedelsverket har vid de aktuella inspektionerna främst granskat hur väl apoteken har efterlevt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Det har inte varit fråga om tillsyn över produktsäkerheten hos varorna varför det inte finns något utrymme att göra en sådan intresseawägning som klaganden gör gällande. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten instämmer i Läkemedelsverkets bedömning att sekretess gäller for de aktuella uppgifterna. Överklagandet ska därför avslås.

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM Sida 3 Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR,. B (formulär 2). fargareta Berg kammarrättsråd ordförande Henrik Jaussbn >»^r kammarrättsråd referent.arrättsråd Anna Mildner föredragande

4 LÄKEMEDELSVERKET Beslut 1 (5).MEDICAL PRODUCTS AGENCY Rättsenheten Datum: Dnr: Joakim Lundegård KAMMARRÄTTEN Annie Hellquist '' CKHOLM 2013 "12" l 2 Utlämnande av allmän handling A -i Beslut Läkemedelsverket lämnar ut de begärda inspektionsrapportenia (se ärendenummer nedan). Av sekretesskäl lämnar Läkemedelsverket inte ut vissa uppgifter som rör omfattningen av apotekens verksamhet, förvaring och leverans av främst narkotiska läkemedel, antal noterade avvikelser och observationer, deras karaktär samt detaljerade uppgifter om avvikelserna. Läkemedelsverket lämnar inte heller ut uppgifter om namn på vissa personer som varit närvarande under inspektionerna, antal anställda total och antal anställda i olika personalkategorier samt antal dospatienter i två ärenden gällande s. k. dosapotek. De handlingar som lämnas ut bifogas beslutet. Tillämpliga bestämmelser 30 kap. 23 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, samt 9 offentlighetsoch sekretessförordningen (2009:641) och punkt 33 i bilagan till förordningen. Redogörelse för ärendet Annie Hellquist begärde den 20 oktober 2013 att få ta del av de tio senaste rapporterna över apotekstillsynen. Läkemedelsverket lämnade ut nio av dessa inspektionsrapporter, med undantag för uppgifter som belades med sekretess med stöd av 30 kap 23 OSL. Annie Hellquist invände därefter mot att uppgifter hade sekretessbelagts och begärde ett överklagbart beslut i frågan. Den tionde inspektionsrapporten lämnandes ut vid ett senare tillfälle och bedöms inte vara omfattad av Annie Hellquists begäran. Annie Hellquists begäran gäller därmed nio inspektionsrapporter som upprättats i följande ärenden: , , , , , , , samt Motivering Av 30 kap. 23 OSL jämförd med 9 offentlighets- och sekretessförordningen samt punkt 33 i bilagan till förordningen framgår att sekretess gäller i Läkemedelsverkets verksamhet som består i tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel, l. för uppgift om enskildas affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i l för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet wwwjakemedelsverket.se reaistralortampa.se Mallversion:

5 LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS ACENCY 2(5) Läkemedelsverket har lämnat de begärda inspektionsrapporterna, men sekretessbelagt vissa uppgifter (se nedan). Läkemedelsverket har sekretessbelagt flertalet av uppgifterna med beaktande av Kammarrätten i Stockholms dom i mål från den 18 mars 2013 där liknande frågeställningar om utlämnande av allmän handling behandlades. Allmänna uppgifter om apotekens verksamhet De uppgifter som enbart rör de inspekterade apotekens egen verksamhet omfattas av sekretess enligt vad som anges i första stycket l ovan. Besstämmelsen innehåller ett så kallat rakt skaderekvisit, vilket innebär art det råder presumtion for offentlighet för uppgifter som omfattas av bestämmelsen. Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Bedömningen behöver inte i första hand knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande bör vara om uppgiften som sådan är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som ska skyddas. Om uppgiften är sådan att den genomsnittligt sett måste beaktas som harmlös, ska den normalt anses falla utanför sekretessen (se prop. 1979/80:2 Del A s. 80). Beroende på vad uppgifterna i rapporterna rör skulle ett röjande av uppgifterna enligt Läkemedelsverkets uppfattning kunna orsaka skada för de berörda apoteken antingen genom att konkurrerade apotek på olika sätt kan dra nytta av dem eller genom att apotekskunderna far en negativ uppfattning om apotekens verksamhet och kvalitet och därför väljer att vända sig till andra apotek. När det gäller uppgifter-om förvaring och leverans av främst narkotiska läkemedel ser Läkemedelsverket också en risk för att apotek kan drabbas av inbrott och andra tillgrepp om uppgifterna röjs. Läkemedelsverkets prövning görs mot denna bakgrund. För vissa uppgifter som enbart rör de inspekterade apoteken bedömer Läkemedelsverket att sekretess även fortsättningsvis ska gälla. Uppgifter som rör omfattningen av apotekens verksamhet, d.v.s. antal recept- och rekvisitionsrader, avser affärs- och driftsförhållanden och är till sin art sådan att ett utlämnande typiskt sett kan antas orsaka skada exempelvis genom att det kan öka konkurrenters intresse av att etablera verksamhet i området eller på annat sätt konkurrera om marknadsdelar. Uppgifter om namn på närvarande personer I inspektionsrapport tillhörande ärende förekommer uppgifter om namn på vissa närvarande anställda i det aktuella dosapoteket. Företrädare för dosapoteket ifråga har uppgett att personerna ifråga besitter en speciell och hög kompetens inom ett begränsat affärsområde som har endast en handfull aktörer samt att dessa personer bedöms vara av stort intresse för konkurrenter att rekrytera. Enligt Läkemedelsverkets bedömning avser uppgifterna affärs- och driftsförhållanden och uppgifterna om namn på personer som närvarande under inspektionen bedöms till sin art vara av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan antas skada dosapoteken. Uppgifterna ska därför inte lämnas ut. Uppgifter som rör antal anställda totalt och antal anställda i olika personalkategorier Det förekommer uppgifter som rör antal anställda och antal anställda i olika personalkategorier i inspektionsrapporter tillhörande ärendena och Konkurrenssituationen mellan dosapotek skiljer sig från andra

6 ^LÄKEMEDELSVERKET ig MEDICAL PRODUCTS ACENCY 3(5) apotek i och med det att det finns endast en handfull aktörer på marknaden. Eftersom verksamheten i förhållande till andra apotek är relativt sluten kan konkurrenter inte helt lätt få en uppfattning om antalet anställda. Enligt Läkemedelsverkets bedömning avser uppgifterna affärs- och driftsförhållanden och uppgifterna som rör antal anställda totalt och antal anställda i olika personkategorier bedöms till sin art vara av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan antas skada dosapoteken. Uppgifterna ska därför inte lämnas ut. Uppgifter som rör antal dospatienter I inspektionsrapporter tillhörande ärendena och förekommer det uppgifter som rör antalet dospatienter. Antalet dospatienter är nära sammanknutet med dosapotekens huvudverksamhet och kan därför sättas i samband till bolagets omsättning. Enligt Läkemedelsverkets bedömning avser uppgifterna affärs- och driftsförhållanden och uppgifterna som rör antal dospatienter bedöms till sin art vara av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan antas skada dosapoteken. Uppgifterna ska därför inte lämnas ut. Uppgifter om avvikelser och observationer Rapporterna innehåller flera uppgifter om de avvikelser från gällande regelverk som noterats i samband med inspektionerna. Det förekommer uppgifter om det sammanlagda antalet avvikelser, hur allvarliga dessa är samt detaljerade beskrivningar av avvikelserna och vilka bestämmelser som överträtts. Det finns också uppgifter om observationer, d.v.s. noteringar om åtgärder som inte utgör formella avvikelser från regelverket men som ändå bör förändras. Av praxis får anses följa att uppgifter om avvikelser som noteras vid inspektionerna samt uppgifter om observationer utgör affärs- och driftsförhållanden (se bl.a. RÅ 82 Ab290). Sekretess gäller således för uppgifterna, om utlämnande av dem kan antas skada de berörda apoteken. Som ovan nämnts ska prövningen enligt den tillämpliga sekretessbestämmelsen göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Bedömningen behöver inte knytas till en skadeprövning i det enskilda fallet. Avgörande bör vara om uppgiften som sådan är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för ett intresse som ska skyddas. När det gäller uppgifterna om avvikelser och observationer hänger risken för skada vid utlämnande av uppgifterna enligt Läkemedelsverkets uppfattning främst samman med hur apotekskunderna uppfattar de berörda apotekens verksamhet. Läkemedelsverket anser att det finns anledning att anta att vissa apotekskunder inte kommer att anlita apotek som visat sig ha sådana brister i verksamheten som utgör avvikelser från gällande regelverk och som därför föranleder noteringar i inspektionsrapporterna. Motsvarande gäller för uppgifterna om observationer. I regeringsrättsavgörandet från 1982 hemlighölls identiteten på vissa restauranger. Regeringsrätten bedömde uppenbarligen att olägenheter i fråga om ordning, nykterhet och trevnad var omständigheter av sådan beskaffenhet att det kunde antas att ett röjande av dem skulle orsaka skada.

7 T // LAKE ME DELS VERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY 4(5) Utlämnande av uppgifter om hur många avvikelser som finns kan också antas skada de berörda apoteken (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom i mål den 25 juli 2003). Risken för skada far antas öka med mängden avvikelser. Motsvarande resonemang gäller uppgifter om avvikelsernas karaktär, det vill säga hur allvarliga eller kritiska avvikelserna är. Läkemedelsverket anser därför att uppgifter om antalet avvikelser och deras karaktär är av den arten att utlämnanden typiskt sett kan leda till skada. När det gäller de detaljerade uppgifterna om avvikelserna (i rapporterna främst under rubriken Noteringar) kan följande anföras. I rapporterna finns vissa uppgifter om avvikelser som sedda var för sig sannolikt kan bedömas som harmlösa och därmed inte kan antas leda till skada vid utlämnande. Vid prövningen måste dock beaktas att det också finns uppgifter om avvikelser som inte är lika harmlösa. Om uppgifter om de avvikelser som kan uppfattas som mest harmlösa lämnas ut, framgår det att det finns ett antal avvikelser av allvarligare karaktär, vilket kan antas leda till att apotekets verksamhet ändå uppfattas som bristfällig, med risk för att presumtiva kunder inte anlitar det aktuella apoteket. För att denna situation inte ska uppstå bör prövningen göras så att inga detaljerade uppgifter om noterade avvikelser lämnas ut. Det går så att säga inte att lämna ut det ena utan att avslöja något om det andra. Mot bakgrund av den prövning som förutsätts ske vid tillämpningen av den nu aktuella sekretessbestämmelsen får därmed även de detaljerade uppgifterna om avvikelserna generellt anses vara av sådan art att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för apoteken. Uppgifterna omfattas därför av sekretess. Det gäller även i de rapporter där detaljerade uppgifter om avvikelser och andra brister förekommer på andra ställen än under rubriken Noteringar. Denna tillämpning är i enlighet med Kammarrätten i Stockholms dom i mål från den 11 april Uppgifter om narkotika och leveranstider Sekretess bör även fortsättningsvis gälla för detaljerade uppgifter om var narkotiska läkemedel förvaras och vilka personalkategorier som har tillgång till dem, eftersom utlämnande av uppgifterna kan antas skada apoteken genom ökad risk för tillgrepp och hot. Detsamma gäller för uppgifter om leveranstider och leveransplatser när läkemedel (bland annat narkotika) levereras utanför kontorstid och till platser utanför apoteken, eftersom risken för tillgrepp och därmed sammanhängande skada kan antas öka om uppgifterna lämnas ut. Uppgifter som rör andra enskilda än apoteken I rapporterna finns flera uppgifter om de inspekterade apotekens avtalsparter, exempelvis namn på städbolag, leverantörer och bevakningsbolag. Hur den gällande sekretessregleringen ska tillämpas beträffande sådana uppgifter som rör tredje man är inte helt klart. Enligt ordalydelsen ska punkt l tillämpas på uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, medan punkt 2 ska tillämpas på andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i punkt l. Såvitt Läkemedelsverket har kunnat utröna framgår det inte vad som avses med "andra ekonomiska förhållanden" och hur dessa kan av gränsas från uppgifter om affärs- och driftsförhållanden etc. Det framstår vidare som ologiskt att det ska råda starkare sekretess för sådana uppgifter avseende tredje man, än för uppgifter om tredje mans affärs- och driftsförhållanden. Tredje man är inte föremål för myndighetens tillsyn och

8 LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS ACENCY 5(5) intresset av insyn i myndighetens tillämpning av sina tillsynsbefogenheter har inte bäring på de aktuella uppgifterna. I avsaknad av tydliga förarbetsuttalanden och tydlig praxis tillämpar Läkemedelsverket dock bestämmelsen, trots de nämna oklarheterna, enligt sin ordlydelse. I det nu aktuella fallet innebär det ovan nämnda att uppgifter som rör tredje man far anses röra affärs- och driftsförhållanden och att de därmed omfattas av punkt l. Uppgifterna ska således lämnas ut om inte röjande av dem kan leda till skada. Efter förnyad prövning i samband med begäran av ett överklagbart beslut bedömer Läkemedelsverket att uppgifter som rör tredje man, d.v.s. städbolag, bevakningsbolag och leverantörer, kan lämnas ut. Uppgifterna rör visserligen affärs- och driftsförhållanden men är inte till sin art av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan antas skada apoteken eller de nämnda företagen. Detta beslut har fattats av chefen för rättsenheten Kenneth Nordback efter föredragning av verksjuristen Joakim Lundegård. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, se bilaga l. På Läkemedelsverkets vägnar Kenneth Nordback

9 Bilaga l Hur man överklagar Om Ni vill överklaga Läkemedelsverkets beslut ska Ni göra detta skriftligen till Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet ska dock lämnas eller sändas till Läkemedelsverket, Box 26, Uppsala, och inte till kammarrätten. Ert överklagande ska ha kommit in till Läkemedelsverket inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag, helgdag, midsommarafton julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Ange i skrivelsen vilket beslut Ni överklagar, hur Ni vill att beslutet ska ändras och vilka skäl som finns för ändringen. Ange det diarienummer som finns längst upp till höger på första sidan av beslutet. Lämna även uppgift om namn, postadress och telefonnummer under dagtid. Skrivelsen ska vara undertecknad av Er eller Ert ombud. Om Läkemedelsverket inte ändrar beslutet på det sätt som Ni begärt, sänder verket överklagandet vidare till kammarrätten för prövning. Om något är oklart kan Ni vända Er till Läkemedelsverket för ytterligare upplysningar.

10 Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.om någon person- eller adressuppgift'ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Formulär 2

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1527-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 mars 2012 i mål

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö Mål nr 6495-14 1 SÖKANDE Samsung Electronics Nordic AB, 556445-4345 Box 1235 164 28 Kista Ombud: Advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Advokatfirman Cederquist KB

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand FÖRVALTNINGsRÄTTEN Föredraganden- 2011-11-22 Meddelad i Härnösand Mäl nr 279-11 Sida 1 (6) MOTPART Ömsköldsviks kommun 891 88 Ömsköldsvik ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommuns beslut

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer