DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och beslutar att Folktandvården Stockholms län AB ska lämna ut de begärda handlingarna. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Avdelning 02 Mål nr YRKANDEN M.M. Jonas Alsgren vidhåller sin begäran och yrkar att få ta del av uppgifter om namn på samtliga tandläkare inom Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården) som fått del av prestationsersättning under 2013 respektive Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Ersättningarna varierar mellan kr och kr. Begäran avser dock inte belopp utan endast vilka de aktuella tandläkarna är. Eftersom det är fråga om ett mycket stort antal tandläkare, ca 330 av 660 personer, som får del av ersättningen, ger uppgifterna ingen vägledning för konkurrerande verksamheter. För en privat vårdgivare är de begärda uppgifterna alltför knapphändiga som underlag vid rekrytering. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 19 kap. 1 första stycket jämte 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i affärsverksamhet i sådana aktiebolag där landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande för uppgift om bolagets affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som bedriver likartad rörelse gynnas på bolagets bekostnad om uppgiften röjs. Med affärsverksamhet förstås enligt uttalanden i förarbetena verksamhet som antingen i sin helhet eller i viss avgränsad del är affärsinriktad. Begreppet får inte fattas alltför snävt (se prop. 1979/80:2 del A s. 144). Uppgifter om anställdas individuella löner och anställningsvillkor är att hänföra till bolags affärs- eller driftförhållanden (se RÅ 1998 ref. 32). I bedömningen av om det kan antas att någon som bedriver likartad rörelse gynnas på bolagets bekostnad om uppgiften röjs, ska såväl vikten av konkurrensneutralitet som det faktum att uppgifter om offentliganställdas löner och anställningsvillkor i övrigt enligt en fast etablerad praxis är

3 3 Avdelning 02 Mål nr offentliga beaktas. Det krävs att utredningen visar på en konkret skaderisk för att sekretess ska gälla (se RÅ 2003 ref. 28). Kammarrätten gör följande bedömning. Folktandvårdens verksamhet är affärsinriktad och konkurrensutsatt, vilket innebär att sekretess enligt 19 kap. 1 OSL kan aktualiseras. De aktuella uppgifterna rör individuella löner och anställningsvillkor och är att hänföra till Folktandvårdens affärs- eller driftförhållanden. Frågan är då om det kan antas att företag som driver verksamhet som konkurrerar med Folktandvården skulle kunna gynnas på Folktandvårdens bekostnad om uppgifterna röjs. Kammarrätten har i mål prövat huruvida uppgifter om namn och ersättningsnivåer avseende de tio tandläkare inom Folktandvården som erhöll högst prestationsersättning under 2013 omfattades av sekretessen i 19 kap. 1 OSL. Kammarrätten ansåg i det målet att ett offentliggörande av uppgifterna kunde innebära en sådan risk för att Folktandvården förlorar högpresterande medarbetare till sina konkurrenter att det kunde antas att konkurrerande verksamheter skulle kunna gynnas på Folktandvårdens bekostnad om uppgifterna röjdes. Kammarrätten ansåg därför att det fanns skäl för sekretess. Av de nu begärda uppgifterna framgår endast vilka av Folktandvårdens samtliga anställda som har fått del av prestationsersättningen under 2013 respektive Uppgifterna avser ett mycket stort antal anställda, ca 300 personer per år, vars individuella ersättningsnivåer kan variera kraftigt sinsemellan. Även om tillgången till de begärda uppgifterna kan vara av visst intresse för konkurrerande verksamheter, t.ex. vid rekrytering, anser kammarrätten att uppgifterna är alltför knapphändiga för att en konkret skaderisk ska finnas. Härtill kommer den starka presumtionen för offentlighet när det gäller uppgifter om anställdas löner och anställningsvillkor. Vid en sammantagen bedömning av nämnda

4 4 Avdelning 02 Mål nr omständigheter anser kammarrätten att förutsättningarna för sekretess enligt 19 kap. 1 OSL inte är uppfylla. De begärda handlingarna ska därför lämnas ut. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Marie Jönsson Rolf Bohlin Frida Niklasson lagman kammarrättsråd tf assessor ordförande referent

5 &jlaga A Ä *" ; < ' Folktandvården Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige Angående begäran om handlingar från Folktandvården Stockholms län AB Med anledning av din begäran av handlingar, daterad den 7 januari 2015, rörande Folktandvården Stockholms län AB:s prestationsersättningar och belöningssystem till sina anställda. Din begäran avslås på grund av att handlingarna du begär omfattas av sekretess enligt 19 kap l i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400): Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens a f farseller driftförhållanden, om det lian antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision. Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket gäller inte beslut av myndigheten. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Folktandvården Stockholms län AB är ett konkutrensutsatt landstbgsägt bolag. Våra konkurrenter, som inte omfattas av offentlighetsprincipen, behöver inte lämna ut liknande handlingar men vi skulle kunna lida stor skada ekonomiskt om vi lämnade ut det du begär. Enligt Kammarrättens dom i mål nr omfattas de handlingar du begär av sekretess. Aktuella uppgifter om vilka av Folktandvårdens anställda som presterat bäst under en viss period, vilket är vad du vill ta del av, får enligt Kammarrättens dom anses vara av större intresse för konkurrerande verksamheter än uppgifter som bara rör ersättningsnivåer. Kammarrätten fastslår vidare att ett offentliggörande av uppgifter om vilka av våra anställda som presterat bäst under en viss period skulle Icunna innebära en risk för att Folktandvården förlorar sina mest högpresterande medarbetare till konkurrenter. De uppgifter du begärde om vilka av våra anställda som fick ta del av vår prestationsersättning 2013 och 2014 omfattas av sekretess och din begäran avslås. Ett offentliggörande av vilka tandläkare som har fått ta del av vår prestationsersättning innebär en risk Folktandvården Stockholms län AB Huvudkontoret, Ekonomiavdelningen Magnus Ladulåsgatan 65, Box 6420, STOCKHOLM 1111 Telefon Fax =5>y=

6 Folktandvården Sid 2 (2) för att konkurerande verksamheter ska utnyttja dessa uppgifter vid rekrytering, även om summorna de har fått utbetalt inte framgår. Ann-Charlotte Frank Lindgren VD Folktandvården Stockholms län AB JL

7 Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling bar angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Örn sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns.synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås for delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, c-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att fa prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill fa till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Formulär 2

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 41 Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 oktober 2014 T 1310-12 KLAGANDE BoKlok Byggsystem AB, 556768-3874 (tidigare Skanska Trähus AB) Ombud: Advokat ME MOTPART

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2012 B 990-11 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat LS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Barnpornografibrott

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

IVO AVD SYD. Wilhelmson, Ulrica. Till: +46850703353

IVO AVD SYD. Wilhelmson, Ulrica. Till: +46850703353 Wilhelmson, Ulrica Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Kategorier: efax mottaget den 16 april 2015 10:22 fax0107885644@ivo.se Fax Nof Pages: 23 1187912.pdf Grön kategori;

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 23 a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 f i direktiv 2006/112/EG

Lagrum: 3 kap. 23 a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 f i direktiv 2006/112/EG HFD 2014 ref 20 Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum:

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer