HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Transkript

1 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 juni 2014 i mål nr SAKEN Rätt att ta del av allmän handling HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och beslutar att Socialstyrelsen ska lämna ut de begärda uppgifterna till Accurate Care AS. BAKGRUND Accurate Care AS begärde hos Socialstyrelsen att från Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal få ut uppgifter om namn samt datum för utfärdande och upphörande av legitimation avseende samtliga legitimerade Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Birger Jarls torg måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:30

2 Mål nr sjuksköterskor. Bolaget uppgav att uppgifterna skulle användas för legitimationskontroll och uppdatering av en databas. Socialstyrelsen avslog begäran med i huvudsak följande motivering. Det har inte framkommit att bolagets behandling av personuppgifterna omfattas av något av de ändamål som anges i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Mot denna bakgrund bedömer Socialstyrelsen att det kan antas att ett utlämnande kan medföra att personuppgifterna behandlas i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Sekretess gäller därmed för uppgifterna enligt 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Accurate Care AS överklagade hos Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet. YRKANDE Accurate Care AS yrkar att uppgifterna ska lämnas ut. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Enligt 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Den prövning som ska göras avser uppgiftens behandling efter utlämnandet (jfr RÅ 2001 ref. 68 och RÅ 2002 ref. 54). Accurate Care AS är etablerat i Norge. Personuppgiftslagen gäller därför inte för bolaget (4 personuppgiftslagen). Bolagets behandling av de aktuella uppgifterna kan följaktligen inte stå i strid med den lagen. Sekretess enligt 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen gäller således inte gentemot bolaget.

3 Mål nr Det har inte framkommit att det föreligger sekretess för uppgifterna på någon annan grund. Överklagandet ska därför bifallas. I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Karin Almgren, Anita Saldén Enérus, Thomas Bull och Per Classon. Målet har föredragits av justitiesekreteraren Emma Boman.

4 Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur.kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Socialstyrelsens beslut den 6 december 2013, dnr /2013, se bilaga A SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Kammarrätten avvisar yrkandet om att uppgifter om prövotid och återkallelse av legitimation i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska lämnas ut. 2. Kammarrätten avslår överklagandet i den del det avser bolagets begäran att uppgifter i registret ska lämnas ut för att behandlas för legitimationskontroll och uppdatering av en databas. 3. Kammarrätten visar i övrigt målet åter till Socialstyrelsen för förnyad prövning i enlighet med vad som framgår av skälen för avgörandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

5 2 YRKANDEN M.M. Accurate Care AS Accurate Care AS yrkar att namn, datum för utfärdande av legitimation samt beslut om prövotid och återkallelse av legitimation avseende samtliga legitimerade sjuksköterskor i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret) ska lämnas ut. Bolaget anför bl.a. följande. Bolaget är etablerat i Norge och personuppgiftslagen (1998:204; PuL) gäller således inte för bolagets behandling av personuppgifterna enligt 4 PuL. Bolagets behandling av de begärda personuppgifterna kan därför inte hamna i strid med PuL, och sekretess enligt 21 kap. 7 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400; OSL) föreligger inte. Socialstyrelsen har i det överklagade beslutet inte redovisat något resonemang avseende 4 PuL. En analog tillämpning av PuL och 21 kap. 7 OSL skulle stå i strid med 2 kap. 2 tryckfrihetsförordningen. Om PuL och 21 kap. 7 OSL ska tillämpas framhåller bolaget följande. Bolaget har ett berättigat intresse att behandla uppgifter om sjuksköterskors namn och legitimation. De begärda uppgifterna är förhållandevis harmlösa. Det är inte någon integritetskränkning för den enskilde att uppgifterna används vid själva rekryteringen. Det är inte heller någon nämnvärd integritetskränkning att uppgifterna används i marknadsföringssyfte i begränsad omfattning för att erbjuda personen arbete. Bolagets behandling av personuppgifterna är därför förenlig med 9 f och 10 f PuL, om PuL hade varit tillämplig. Bolaget behandlar sedan tidigare en stor mängd personuppgifter avseende sjuksköterskor. I slutet av 2012 fick bolaget tillgång till liknande uppgifter från det norska Helsedirektoratet. Bolaget avser inte att i rekryteringssyfte vända sig till personer för vilka legitimationen har återkallats. Det är dock ett legitimt syfte att ha tillgång

6 3 till en sådan uppgift i samband med rekrytering av sjuksköterskor. Socialstyrelsen lämnar regelmässigt ut uppgifter från HOSP-registret. Bestämmelsen i 21 kap. 7 OSL ger inte stöd för att göra en bedömning i förhållande till norsk lagstiftning. Om bedömningen ändå ska ske mot den norska regleringen om personuppgiftsbehandling kan det inte antas att ett utlämnande av uppgifterna skulle stå i strid med den norska lagstiftningen. Socialstyrelsen Socialstyrelsen vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. Bestämmelsen i 21 kap. 7 OSL ska tillämpas. I vart fall bör bestämmelsen tillämpas analogt. Det föreligger sekretess för de personuppgifter från Socialstyrelsens HOSP-register som bolaget begär utlämnade för att genomföra legitimationskontroll och uppdatering av en databas. Tydliga förarbetsuttalanden eller rättspraxis som klargör om och i så fall hur bestämmelsen i 21 kap. 7 OSL ska tillämpas i den här situationen saknas. Om bestämmelsen inte ska tillämpas skulle det innebära att personuppgifter som lämnas ut till personuppgiftsansvariga som inte är etablerade i Sverige saknar det skydd som bestämmelsen ger. Detta medför vidare att svenska personuppgiftsansvariga missgynnas jämfört med utländska. Det innebär också att bestämmelsen lätt kan kringgås genom att uppgifter begärs utlämnade av en personuppgiftsansvarig som PuL inte gäller för. Om bedömningen ska ske mot den norska regleringen om personuppgiftsbehandling behöver det klarläggas att uppgifterna kommer att behandlas på ett sätt som inte strider mot denna. Bolaget har i kammarrätten även begärt ut uppgifter om prövotid och återkallelse av legitimation. Det kan antas att uppgifterna kommer att behandlas på ett sätt som strider mot 9 f PuL. Uppgifterna kan även i vissa fall anses vara av integritetskänslig art.

7 4 Att uppgifterna även ska användas för marknadsföringsändamål har kommit fram först hos kammarrätten. Socialstyrelsen har således inte i det överklagade beslutet haft skäl att ta ställning till denna fråga och har inte heller haft anledning att inhämta kompletterande utredning innan beslutet fattades. Underlaget är inte tillräckligt för att det ska kunna bedömas om behandlingen kan antas strida mot PuL. Bland annat framstår det som oklart om rätten enligt 11 PuL att motsätta sig behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring kommer att tillvaratas. Bolagets yrkande om att personuppgifter ska lämnas ut från HOSP-registret för marknadsföringsändamål bör överlämnas till Socialstyrelsen för prövning. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Uppgifter om prövotid och återkallelse av legitimation Bolaget har först hos kammarrätten begärt att få ta del av beslut om prövotid och återkallelse av legitimation för legitimerade sjuksköterskor i HOSPregistret. Eftersom detta inte har prövats av Socialstyrelsen i det överklagade beslutet är kammarrätten förhindrad att som första instans ta ställning till bolagets begäran i den delen. Detta yrkande ska därför avvisas. Uppgifter för legitimationskontroll och uppdatering av en databas PuL gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige (jfr 4 första stycket samma lag). Socialstyrelsen är en svensk statlig myndighet och PuL gäller därför för behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret. Socialstyrelsen har i sitt beslut gjort bedömningen att bolagets efterföljande behandling av personuppgifterna kan antas strida mot bestämmelserna i PuL. Socialstyrelsen har därför vägrat att lämna ut uppgifterna med

8 5 hänvisning till 21 kap. 7 OSL. Frågan i målet är om Socialstyrelsen har haft fog för sin bedömning. Enligt 9 första stycket PuL får personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (c). Av samma bestämmelse framgår att personuppgifter inte heller får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in (d). Vidare gäller enligt bestämmelsen att inte fler uppgifter får behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (f). HOSP-registrets ändamål framgår av förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Personuppgifterna får enligt förordningen behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (4 ). Förordningen innehåller också en uttömmande uppräkning av registrets övriga ändamål (5 ). Bland de senare kan i detta sammanhang nämnas ändamålen att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal (5 1) och att lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som föreskrivs i annan författning eller avtal (5 3). Av utredningen i målet framgår att bolagets syfte med sin behandling av de begärda personuppgifterna är dels legitimationskontroll, dels uppdatering av en befintlig databas som i dagsläget innehåller uppgifter om ca sjuksköterskor med svensk legitimation. Bolagets begäran gäller personuppgifter rörande samtliga de ca sjuksköterskor som HOSPregistret omfattar. Det av bolaget först uppgivna ändamålet, att kunna kontrollera enskilda sjuksköterskors legitimation, kan inte uppnås genom att bolaget får del av uppgifterna ur HOSP-registret. Strax efter att bolaget har fått ut uppgifterna kan informationen om en enskild sjuksköterskas legitimationsinnehav visa sig ha blivit inaktuell. Ett utlämnande av uppgifter om namn och datum för utfärdande av legitimation avseende samtliga legitimerade sjuksköterskor i

9 6 HOSP-registret till bolaget skulle därför medföra att fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet. Socialstyrelsen har därför haft fog för sin bedömning att bolagets efterföljande behandling skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med PuL. Inom ramen för vad kammarrätten kan pröva är det andra uppgivna ändamålet att bolaget önskar uppdatera sin egen databas. Denna önskan kan inte i sig anses utgöra ett berättigat ändamål. Socialstyrelsen har därmed även i denna del haft fog för att anta att ett utlämnande av de begärda personuppgifterna till bolaget skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med PuL. Sekretess enligt 21 kap. 7 OSL gäller därmed för uppgifterna. Överklagandet ska därför avslås i denna del. Uppgifter för marknadsföringsändamål Bolaget har först hos kammarrätten kommit in med uppgiften att de begärda personuppgifterna ska behandlas för marknadsföringsändamål. Det framgår av 10 f PuL att behandling av personuppgifter är tillåten bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Med hänvisning till instansordningsprincipen bör Socialstyrelsen ta ställning till om det föreligger samtycke hos de registrerade eller, om så inte är fallet, göra avvägningen mellan bolagets intresse och intresset av skydd mot kränkning av den personliga integriteten hos dem som finns i HOSPregistret. Målet visas därför åter i denna del till Socialstyrelsen för en förnyad prövning av bolagets begäran.

10 7 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Eva Jagander Catharina Brege Eva Edwardsson kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd ordförande referent

11 Bilaga B Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. DV 681 Formulär 1

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer