Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014"

Transkript

1 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg 39 Arbetsplan Budget Tollare Föredragningslista 65 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg 125 Arbetsplan Budget

2

3 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg Förslag till föredragningslista vid förbundsstämma med IOGT- NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg den 28 juni Stämmans öppnade 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av framlagd föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare och rösträknare 7. Beslut om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisningar för 2013 och Framläggande av revisionsberättelser för 2013 och Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställda balansräkningar för åren 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg 14. Beslut om arbetsplan för kommande verksamhetsperiod, Beslut om arvoden och ersättningar 16. Beslut om rambudget för 2016 och Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 18. Val av ordförande 19. Val av övriga styrelseledamöter 20. Val av en revisor med ersättare /enligt förslaget till nya stadgar/ 21. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande 22. Avslutning

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg Om stadgerevisionen IOGT-NTO:s kongress och folkhögskoleförbundens förbundsstämmor i Borås 2013 gav i uppdrag åt folkhögskoleförbundens styrelser ( skolstyrelserna ) att i samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse utarbeta förslag till nya stadgar för folkhögskoleförbunden inför förbundsstämmorna Kongressen och stämmorna gjorde också följande ställningstaganden i sakfrågor av betydelse för stadgerevisionen: Att ställa sig positiv till idén om att folkhögskolornas verksamhet bedrivs i linje med av IOGT-NTO-kongressen beslutade styrdokument. Att ställa sig positiv till idén om att flytta förbundsstämmorna till annan tid, dock samma år som IOGT-NTO har ordinarie kongress. Att ställa sig positiv till idén att det är folkhögskolornas förbundsstämmor som äger rätt att besluta om ersättningar och arvoden till skolstyrelserna. Att ställa sig positiv till att förbundsstyrelsen och ett ombud för varje distrikt utgör ombudsförsamlingen för respektive folkhögskolas förbundsstämma och att dessa utses på distriktsårsmötena. En stadgekommitté arbetade under hösten 2013 och våren 2014 fram det stadgeförslag som finns återgivet nedan. Kommittén bestod av Anders A Aronsson och Mikaela Bexar (Tollare) samt Ingrid Jägerhed och Sven Östberg (Wendelsberg), med Ulf Persson (IOGT-NTO:s förbundsstyrelse), Erik Wagner och Annika Myhre (IOGT-NTO:s förbundskansli) samt Marianne Källman (Wendelsberg) som adjungerade. Anders A Aronsson var sammankallande i kommittén och Mikaela Bexar sekreterare. Ett förslag till stadgar presenterades vid IOGT-NTO:s distriktsrådskonferens i Lund i slutet av september Förslaget sändes därefter ut på remiss till distrikten, förbundsstyrelsen och folkhögskolestyrelsena. Svar inkom från sju distrikt, från förbundsstyrelsen och från skolstyrelserna. Stadgeförslaget tillstyrktes i allt väsentligt. Ett av distrikten ansåg att förbundsstyrelsen kunde ha fler ombud än fem. Förbundsstyrelsen, som ett distrikt instämde med, ansåg för sin del att hela förbundsstyrelsen skulle vara ombud. Kommittén slutliga förslag antogs av Tollares styrelse den 5 maj 2015 och av Wendelsbergs styrelse den 30 april Det som nedan anges som kommitténs förslag är således genomgående respektive folkhögskolestyrelses förslag till de två förbundsstämmorna. Stadgekommittén

40 Nedan ges en introduktion bland annat till de ändringar som har samband med 2013 års beslut. De förslag som inte presenteras här kommenteras i anslutning till respektive paragraf. Medlemmar, ombud och demokratiska rättigheter Ändrat medlemskap i förbunden och ny ombudsförsamling vid stämman Medlemmar i respektive folkhögskoleförbund är i dag ledamöterna i IOGT- NTO:s förbundsstyrelse, ledamöterna i skolstyrelsen och ombuden vid IOGT- NTO:s kongress. Vidare har varje medlem i IOGT-NTO möjlighet att genom ansökan bli medlem i folkhögskoleförbundet. Ombud vid förbundsstämman är IOGT-NTO:s förbundsstyrelseledamöter och kongressombud. Vid stämman har därutöver skolstyrelsens ledamöter och föredragande revisor rösträtt. Som framgår ovan ansåg 2013 års kongress och stämmor att ombudsförsamlingen bör utgöras av förbundsstyrelsen och representanter för distrikten. Stadgekommittén lämnar förslag i linje med detta. Se vidare nästa avsnitt angående ombudsförsamlingens sammansättning. Förändringen i representationen vid stämman innebär att även det finns anledning att se över vilka folkhögskoleförbundets medlemmar ska vara. Det finns ett samband mellan medlemskap och representation vid stämman, och enligt kommitténs uppfattning är det naturligt att ombuden vid stämman representerar folkhögskoleförbundets medlemmar. Även i övrigt finns det goda skäl att se över medlemskapet i folkhögskoleförbunden. Dagens medlemmar utgörs (utöver av personer som själva har ansökt om medlemskap, i den mån det förekommer några sådana) av fysiska personer som innehar medlemskapet i kraft av ett förtroendeuppdrag inom IOGT-NTO (som kongressombud eller förbundsstyrelseledamot) eller inom respektive folkhögskoleförbund (som skolstyrelseledamot). Medlemsbegreppet bygger inte på något långsiktigt engagemang i respektive skola, och eftersom det är fråga om ett slags kollektivavslutning är det inte givet att alla medlemmar är positiva till medlemskapet. Det är vidare sannolikt att många medlemmar är omedvetna om sitt medlemskap. Stadgekommittén föreslår att medlemskapet i fortsättningen inte ska tillkomma förtroendevalda utan IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTOdistrikten. Möjligheten för IOGT-NTO:s medlemmar att bli medlemmar i folkhögskoleförbunden föreslås vara kvar. Detta bedöms som nödvändigt för att folkhögskoleförbunden även i fortsättningen säkert ska uppfylla det öppenhetskrav som ställs på ideella föreningar som vill räknas som allmännyttiga och vara inskränkt skattskyldiga. Medlemskap behandlas i 5 i stadgeförslaget. Antalet ombud vid stämman Enligt 2013 års kongress och stämmor bör ombudsförsamlingen bestå av förbundsstyrelsens ledamöter (som de senaste kongressperioderna har varit tretton till antalet) och en representant för vart och ett distrikten (som totalt är 23). Det handlar således om drygt 35 personer varav mer än en tredjedel ingår i förbundsstyrelsen. 2

41 Det är rimligt att stämmans storlek hålls nere genom att antalet ombud för varje distrikt begränsas till ett. Den minskade representationen för distrikten ger dock anledning att se över förbundsstyrelsens representation i ombudsförsamlingen. Enligt stadgekommitténs mening skulle det innebära en alltför drastisk minskning av distriktens inflytande i förhållande till förbundets, om förbundets representation kvarstod oförändrad samtidigt som distriktens representation minskades till en fjärdedel av den nuvarande, 23 istället för 100. Förbundsstyrelsens för närvarande tretton ledamöter utgör knappt 11 procent av det totala antalet ombud. Det är rimligt att förbundsstyrelsen är väl representerad vid stämman, förslagsvis med drygt hälften av antalet styrelseledamöter. Sju ombud från förbundet och tjugotre från distrikten innebär att förbundets ombudsandel ökas till mer än 23 procent. Kommittén föreslår mot denna bakgrund att förbundets antal ombud ska vara sju. Ombudsförsamlingen föreslås således bestå av ett ombud per distrikt och sju från förbundet. Enligt förslaget ska förbundets ombud utses av förbundsstyrelsen och distriktens ombud av respektive distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet inte har utsett något ombud får distriktsstyrelsen göra det i stället. Den enda begränsningen i fråga om vem som kan utses är den som följer av den föreslagna valbarhetsbestämmelsen (se 14). Detta innebär bland annat att förbundets ombud inte nödvändigtvis måste vara ledamöter i förbundsstyrelsen. Ombud vid förbundsstämman behandlas i 8 i stadgeförslaget. Motionsrätt och mötesrättigheter vid stämman I dag har varje medlem i folkhögskoleförbundet och varje medlem i IOGT-NTO rätt att skicka motioner till stämman. Stadgekommittén föreslår att förbundet och distrikten ska ha motionsrätt i egenskap av medlemmar i folkhögskoleförbundet. Rätten ska utövas av förbundsstyrelsen respektive distriktsårsmötet. Vidare ska varje medlem i IOGT-NTO även i fortsättningen ha rätt att skicka motioner till stämman. Motionsrätt behandlas i 6 fjärde stycket i stadgeförslaget. I fråga om mötesrättigheter vid stämman föreslår kommittén att regleringen ska vara densamma som inom IOGT-NTO. Detta innebär bland annat att skolstyrelsens ledamöter och föredragande revisor förlorar sin rösträtt. Se vidare 10 i stadgeförslaget. En ny bestämmelse om valbarhet Det finns i dag inte någon reglering av vem som kan väljas till förtroendeuppdrag. Stadgekommittén anser att det finns skäl att införa en sådan reglering. Visserligen förekommer det knappast i praktiken att personer som inte delar IOGT-NTO:s värderingar utses till uppdrag inom folkhögskoleförbunden. Samtidigt fyller ett valbarhetskrav en viktig funktion genom att det ger grund för att kräva att den som inte längre uppfyller kravet för valbarhet lämnar sitt uppdrag. Kommittén föreslår en bestämmelse som innebär att varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i folkhögskoleförbundet ( 14). Regleringen motsvarar i huvudsak vad som gäller inom IOGT-NTO. Där krävs dock att distriktsårsmötes- och kongressombud är registrerade medlemmar i IOGT-NTO. Kommittén bedömer att det saknas skäl att i det här sammanhanget göra skillnad mellan uppdrag som stämmoombud och andra 3

42 förtroendeuppdrag. Det bör till exempel inte vara på förhand uteslutet att till ombud vid stämman utse en UNF:are med stark anknytning till skolan. Tidpunkten för förbundsstämman Enligt dagens stadgar ska stämman hållas på samma tid och plats som IOGT- NTO:s kongress. Kongressen och stämmorna 2013 uttalade sig för att flytta stämman till en annan tidpunkt samma år som IOGT-NTO har ordinarie kongress. Stadgekommittén instämmer i att stämman bör hållas de år IOGT-NTO har kongress. Det är vidare lämpligt att kongressen hålls först, så att stämman kan förhålla sig till bland annat den arbetsplan som IOGT-NTO har beslutat. Därför föreslås att stämman ska hållas samma år som IOGT-NTO håller sin ordinarie kongress och tidigast efter att kongressen har avslutats ( 6 första stycket i stadgeförslaget). Detta innebär att stämman enligt vad som passar kan förläggas antingen i direkt anslutning till kongressen eller till en senare tidpunkt under året, till exempel vid ett förbundsarrangemang under hösten. Med denna lösning är det nödvändigt att införa en bestämmelse om hur tid och plats för stämman ska bestämmas. Det är av praktiska skäl inte lämpligt att låta stämman besluta i frågan, utan kommittén föreslår att beslut om tid och plats ska fattas av respektive skolstyrelse efter samråd med förbundsstyrelsen och den andra skolstyrelsen ( 6 andra stycket). Beslut om ersättning och arvoden till styrelserna IOGT-NTO:s kongress beslutar i dag om ersättningar och arvoden till skolstyrelsens ledamöter. Enligt 2013 års kongress och stämmor bör det i framtiden vara stämman som beslutar i frågan. Stadgekommittén instämmer i detta och föreslår därför att en punkt om ersättningar ska läggas till i listan över de ärenden som ska behandlas vid stämman ( 9 punkten l). Skolornas förhållande till IOGT-NTO Kongressen och stämmorna 2013 ställde sig positiva till idén om att folkhögskolornas verksamhet ska bedrivas i linje med av IOGT-NTO-kongressen beslutade styrdokument. Stadgekommittén anser dock att det finns skäl att sätta in frågan i ett vidare sammanhang och föreslår att förhållandet mellan IOGT-NTO och respektive skola ska behandlas på följande sätt. För det första ska det redan i stadgarnas inledning anges att skolan utgår från samma idégrund som IOGT-NTO och bidrar till att förverkliga IOGT-NTO:s mål samt att IOGT-NTO som riksorganisation är huvudman för skolan ( 1). För det andra ska det införas en bestämmelse om folkhögskolans uppdrag ( 2). För det tredje ska uppdragsparagrafen knytas till en bestämmelse om att skolstyrelsen är skyldig att se till att skolans verksamhet bedrivs så att detta uppdrag fullföljs ( 13 andra stycket). I förslaget till den nya bestämmelsen om uppdraget beskrivs folkhögskolans uppdrag i förhållande till deltagaren, IOGT-NTO-rörelsen och det demokratiska samhället. Det anges bland annat att verksamheten präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition samt att folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling. Denna skrivning anknyter bättre till rörelsens ideologiska strävanden än vad en hänvisning till styrdokument skulle göra. 4

43 Modernisering av stadgarnas språk och struktur m.m. I förslaget moderniseras stadgarnas språk och struktur, huvudsakligen med förebild i IOGT-NTO:s stadgar som de lyder efter en större stadgerevision För att regleringen ska bli så lik regleringen inom IOGT-NTO som möjligt föreslås också vissa sakliga ändringar. Avsikten är att det ska vara lätt att hitta i stadgarna och att den som är van att arbeta inom IOGT-NTO ska känna igen sig bestämmelserna. Läsanvisning till stadgeförslaget I vänsterspalten visas stadgarnas nuvarande lydelse. Den föreslagna lydelsen visas i mittenspalten. Text som ändras kursiveras i vänster- och mittenspalten. I högerspalten kommenteras de ändringar som görs. Beslutsförslag Folkhögskoleförbundets stämma föreslås besluta att anta förslaget till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare respektive Wendelsberg i enlighet med folkhögskolestyrelsens förslag, samt att de nya stadgarna ska gälla omgående, dock att hittillsvarande stadgeregler om ombudssammansättning och rösträtt gäller till och med innevarande förbundsstämmas avslutning. 5

44 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Kommentar 1 Ändamål Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva IOGT-NTO:s folkhögskola i Nacka kommun i Stockholms län. [ELLER] Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva IOGT-NTO:s folkhögskola i Härryda kommun i Västra Götalands län. Folkhögskoleförbundet svarar för skolans drift enligt dessa stadgar. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva Tollare folkhögskola i Nacka kommun i Stockholms län. [ELLER] Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva Wendelsberg folkhögskola i Härryda kommun i Västra Götalands län. Respektive skola nämns vid namn. Att skolan är IOGT-NTO:s framgår av tredje stycket. Stycket utgår. Att folkhögskoleförbundet svarar för skolans drift framgår av första stycket. IOGT-NTO, , är huvudman för skolan. IOGT-NTO som riksorganisation (IOGT- NTO-förbundet) är huvudman för skolan. Skolan utgår från samma idégrund som IOGT- NTO och bidrar till att förverkliga IOGT- NTO:s mål. I förtydligande syfte anges att det är IOGT- NTO som riksorganisation som är skolans huvudman. Att så är fallet framgick tidigare indirekt genom att IOGT-NTO-förbundets organisationsnummer angavs. Den andra meningen, som handlar om skolans förhållande till IOGT-NTO, är ny. 2 Folkhögskolans uppdrag Folkhögskolans uppdrag är att utveckla och stärka såväl deltagarna som IOGT-NTOrörelsen och det demokratiska samhället. Folkhögskolan främjar deltagarnas kunskapssökande, lärande och personliga utveckling, genom en pedagogisk verksamhet som baseras på individens förutsättningar och Paragrafen, som beskriver folkhögskolans uppdrag, är ny. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. 6

45 2 Firma Folkhögskoleförbundets namn och firma är IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund, Tollare. [ELLER] Folkhögskoleförbundets namn och firma är IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund, Wendelsberg. 3 Firmateckning Folkhögskoleförbundets firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar, dock av minst två [I WENDELSBERGS STADGAR personer] i förening. 4 Medlemskap Medlem i folkhögskoleförbudet är den som är ledamot av IOGT-NTO:s för- behov. Verksamheten stärker och utvecklar deltagarnas förmåga till och intresse för att påverka sin livssituation. Folkhögskolans verksamhet präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition. Folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling. Folkhögskolans verksamhet bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, till engagemang i samhällsutvecklingen och i kulturlivet, och därigenom till att stärka och utveckla demokratin. 3 Firma Folkhögskoleförbundets firma är IOGT- NTO:s folkhögskoleförbund Tollare. [ELLER] Folkhögskoleförbundets firma är IOGT- NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg. 4 Firmateckning Styrelsen bestämmer hur folkhögskoleförbundets firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer gemensamt. 5 Medlemskap IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTO:s distrikt är medlemmar i folkhögskoleförbundet. Folkhögskoleförbundens namn ändras genom att kommatecknet i namnen tas bort. Paragrafen ändras vidare redaktionellt genom att ordet namn, som här betyder samma sak som firma, tas bort. Paragrafen ändras redaktionellt. Den grundläggande medlemskapsbestämmelsen i första stycket ändras så att folkhögskole- 7

46 bundsstyrelse, den som är ledamot av folkhögskoleförbundets styrelse samt den som är vald till ombud vid IOGT- NTO:s kongress. Kongressombud är medlem från öppnandet av den ordinarie kongress till vilket ombudet har valts och fram till dess nästa [I TOLLARES STADGAR ordinarie] kongress öppnas. [I WEN- DELSBERGS STADGAR UTGÖR ALL TEXT OVAN ETT LÖPANDE STYCKE] Medlem i folkhögskoleförbundet kan även den vara som är medlem i IOGT-NTO*. Ansökan om medlemskap enligt detta stycke skall ställas till folkhögskoleförbundets styrelse. 5 [I TOLLARES STADGAR] Förbundsstämma [I WENDELSBERGS STADGAR] Folkhögskoleförbundet håller förbundsstämma IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund [Tollare ELLER Wendelsberg] håller förbundsstämma på samma tid och plats som IOGT-NTO:s kongress. Därvid skall förekomma: val av ordförande vid stämman, fastställande av röstlängd, Den som är medlem i IOGT-NTO kan bli medlem i folkhögskoleförbundet genom att ansöka om detta hos folkhögskoleförbundets styrelse. 6 Ordinarie förbundsstämma Folkhögskoleförbundet håller förbundsstämma samma år som IOGT-NTO håller sin ordinarie kongress. Stämman hålls tidigast efter att kongressen har avslutats. förbundets medlemmar utgörs av IOGT-NTOförbundet och IOGT-NTO:s distrikt. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Bestämmelsen om att IOGT-NTO:s medlemmar kan bli medlemmar i folkhögskoleförbundet kvarstår men ändras redaktionellt. Möjligheten till individuellt medlemskap syftar till att folkhögskoleförbundet ska uppfylla det öppenhetskrav som skattelagstiftningen ställer upp för att en ideell förening ska räknas som allmännyttig och vara inskränkt skattskyldig. Asterisken, som hänvisar till en numera inaktuell upplysning om IOGT-NTO:s medlemsbegrepp, tas bort. Regleringen av förbundsstämman delas upp på flera paragrafer och ändras redaktionellt med förebild i IOGT-NTO:s stadgar. (I denna paragraf återges hela 5 i vänsterspalten. I kommande paragrafer återges endast de flyttade delarna.) 8

47 godkännande av framlagd dagordning, val av två protokolljusterare och rösträknare, beslut om stämman blivit behörigen sammankallad, redogörelse för förbundets och skolans verksamhet och förvaltning för de två senaste räkenskapsåren, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för respektive räkenskapsår, beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, val av ordförande, val av övriga styrelseledamöter och ersättare samt val av två revisorer med ersättare, för tiden intill slutet av nästa förbundsstämma, val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande, beslut om arbetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod, behandling av styrelsens förslag och annat ärende som angivits i kallelsen. [I TOLLARES STADGAR] Styrelsen beslutar om tid och plats för stämma efter samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och styrelsen för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg. I första stycket ändras tidpunkten för stämman. Den ska även i fortsättningen hållas samma år som IOGT-NTO:s kongress men får tidigast hållas efter att kongressen har avslutats. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Listan över mötesärenden flyttas till nya 9. Bestämmelsen om hur tid och plats för stämman ska beslutas är ny. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. 9

48 Kallelse till förbundsstämma skall ske genom annons i IOGT-NTO:s tidning Accent, senast tolv veckor före stämman. Medlem som är ledamot av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse eller vald till ombud vid IOGT-NTO:s kongress är berättigad att vara ombud vid förbundsstämma. Ombud skall av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vara anmält till folkhögskoleförbundet senast fyra veckor före stämman. Extra förbundsstämma kan hållas efter beslut av styrelsen eller revisorerna eller då minst en femtedel av folkhögskoleförbundets medlemmar skriftligt begär det. Kallelse till extra förbundsstämma skall ske på samma sätt som till ordinarie, dock senast sex veckor före stämman och [I TOLLARES STADGAR att] ombud skall vara anmält senast tre veckor före stämman. Vid extra stämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämmans hållande. Rösträtt vid extra stämma tillkommer den som varit berättigad att vara ombud [I WENDELSBERGS STADGAR] Styrelsen beslutar om tid och plats för stämma efter samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och styrelsen för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare. Styrelsen ska kalla till stämma senast före februari månads utgång det år stämman ska hållas. Bestämmelsen om kallelse till stämman ändras. På samma sätt som i IOGT-NTO:s stadgar anges att det är styrelsen som ska kalla till stämman men inte på vilket sätt kallelsen ska ske. Den senaste tidpunkten för kallelse ändras så att kallelsen alltid sker i god tid före IOGT- NTO:s distriktsårsmöten. Bestämmelsen om ombud vid stämman flyttas till 8. Regleringen av extra förbundsstämma flyttas till 7. 10

49 vid närmast föregående ordinarie stämma. Motion kan lämnas till ordinarie förbundsstämma [I WENDELSBERGS STADGAR FÖLJT AV KOMMATECKEN] av medlem i folkhögskoleförbundet och av medlem i IOGT-NTO*. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före stämman. Folkhögskoleförbundets styrelse skall lämna yttrande över motion. Samtliga handlingar till förbundsstämma skall vara ombuden och revisorerna tillhanda senast två veckor före stämman. Vid extra stämma är motsvarande tid en vecka. Förbundsstämma är beslutsmässig när efter stadgeenlig kallelse minst hälften av antalet anmälda ombud är närvarande. 5 (fjärde och sjätte stycket) Extra förbundsstämma kan hållas efter beslut av styrelsen eller revisorerna eller då minst en femtedel av folkhögskoleförbundets medlemmar skriftligt begär det. [UR FJÄRDE STYCKET] Vid extra stämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämmans hållande. [UR FJÄRDE STYCKET] Kallelse till extra förbundsstämma skall ske på samma sätt som till ordinarie, dock senast IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, IOGT- NTO:s distriktsårsmöten och IOGT-NTO:s medlemmar kan skicka motioner till stämman. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tio veckor före stämman. Styrelsen ska yttra sig över varje motion. Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till stämman senast två veckor före stämman. Stämman är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. 7 Extra förbundsstämma Om styrelsen eller revisorerna beslutar det ska extra förbundsstämma hållas. Extra stämma ska också hållas om fem IOGT-NTO-distrikt eller IOGT-NTO-förbundet begär det. En extra stämma får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att stämman hålls. Styrelsen ska kalla till extra stämma senast sex veckor före stämman. Bestämmelsen om motionsrätt ändras till följd av det ändrade medlemsbegreppet. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Motionstiden ändras också så att den överensstämmer med vad som gäller för IOGT-NTO:s kongress. I övrigt ändras stycket redaktionellt. Bestämmelsen om stämmohandlingar ändras redaktionellt. Den mening som gäller extra stämma flyttas till 7. Bestämmelsen om beslutsmässighet ändras redaktionellt. Regleringen av extra förbundsstämma ges en särskild paragraf som följer strukturen och språket i IOGT-NTO:s stadgar. I första stycket ändras bestämmelsen om när extra förbundsstämma ska hållas. Ändringen görs mot bakgrund av att folkhögskoleförbundets medlemssammansättning ändras (se 5). Samtidigt stryks kravet på skriftform för att begära en extra stämma. Bestämmelsen om ärenden vid en extra stämma ändras redaktionellt. På samma sätt som i bestämmelsen om ordinarie stämma ( 6) anges att det är styrelsen som 11

50 sex veckor före stämman [ ] [UR FJÄRDE STYCKET] Rösträtt vid extra stämma tillkommer den som varit berättigad att vara ombud vid närmast föregående ordinarie stämma. [UR FJÄRDE STYCKET] Samtliga handlingar till förbundsstämma skall vara ombuden och revisorerna tillhanda senast två veckor före stämman. Vid extra stämma är motsvarande tid en vecka. [SJÄTTE STYCKET] 5 (tredje och del av fjärde stycket) Medlem som är ledamot av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse eller vald till ombud vid IOGT-NTO:s kongress är berättigad att vara ombud vid förbundsstämma. Ombud skall av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vara anmält till folkhögskoleförbundet senast fyra veckor före stämman. [TREDJE STYCKET] [ ] ombud skall vara anmält senast tre veckor före stämman. [DEL AV FJÄRDE STYCKET] De personer som valts till ombud till den senaste ordinarie stämman är också ombud vid den extra stämman om inte förbundsstyrelsen eller ett distriktsårsmöte eller extra distriktsårsmöte beslutar något annat. En extra stämma är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till den extra stämman senast en vecka före stämman. 8 Ombud vid förbundsstämman IOGT-NTO-förbundet har rätt till sju ombud vid förbundsstämman. Ombuden utses av förbundsstyrelsen. Varje IOGT-NTO-distrikt har rätt till ett ombud vid stämman. Ombudet utses av distriksårsmötet eller, om årsmötet inte har utsett något ombud, av distriktsstyrelsen. För varje ombud får två ersättare utses. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning. ska kalla till stämman, samtidigt som regleringen av hur kallelse ska ske utgår. Den bestämmelse som innebär att ombuden vid föregående ordinarie stämma är ombud även vid den extra stämman kompletteras med en möjlighet för de organ som utser stämmoombuden att ändra sitt ombudsval inför en extra stämma. Den nya regleringen har sin förebild i IOGT-NTO:s stadgar. Beslutsmässighetsregeln motsvarar bestämmelsen i 6, som tidigare gällde både ordinarie och extra stämma. Bestämmelsen om stämmohandlingar är i sak densamma. Bestämmelsen om ombud vid förbundsstämman ges en särskild paragraf och ändras till följd av att folkhögskoleförbundets medlemmar ändras. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Regleringen av när ombuden ska vara anmälda, som saknar motsvarighet i IOGT-NTO:s stadgar, utgår. 12

51 5 (del av första stycket) Därvid skall förekomma: val av ordförande vid stämman, fastställande av röstlängd, godkännande av framlagd dagordning, val av två protokolljusterare och rösträknare, beslut om stämman blivit behörigen sammankallad, redogörelse för förbundets och skolans verksamhet och förvaltning för de två senaste räkenskapsåren, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för respektive räkenskapsår, beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, val av ordförande, val av övriga styrelseledamöter och ersättare samt val av två revisorer med ersättare, för tiden intill slutet av nästa förbundsstämma, val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande, beslut om arbetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod, behandling av styrelsens förslag och annat 9 Ärenden vid förbundsstämman Vid en ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden tas upp: a) fastställande av föredragningslista b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud c) ställningstagande till om stämman har kallats enligt stadgarna d) ställningstagande till om stämman är beslutsmässig e) val av ordförande och sekreterare för stämman, två rösträknare och två protokolljusterare f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse g) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelser h) föredragning av revisionsberättelser i) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna k) beslut om motioner och förslag l) beslut om ersättningar m) beslut om arbetsplan för de kommande två kalenderåren n) beslut om rambudget för de kommande två kalenderåren o) beslut om antal ledamöter i styrelsen, minst fyra och högst åtta utöver ordföranden p) val av ordförande och övriga ledamöter i Paragrafen ändras bland annat för att stämma bättre överens med motsvarande bestämmelse i IOGT-NTO:s stadgar. Den blir därmed något mer detaljerad och får en något annan struktur. Antalet rösträknare, som tidigare inte har varit preciserat, anges till två (punkten e). Punkten om beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning utgår. Frågan ryms under punkten fastställande av resultaträkningar och balansräkningar (punkten i). Genom en ny punkt om beslut om ersättningar (punkten l) tillmötesgås ett önskemål från 2013 års kongress och stämmor om att arvoden och ersättningar till styrelsen ska beslutas av stämman. Det antal styrelseledamöter som ska väljas anges i punkten om beslut om antal ledamöter (punkten o). Antalet har tidigare endast framgått av paragrafen om styrelsen ( 12). Vidare utgår valet av ersättare i samma punkt, eftersom det inte finns några ersättare i styrelsen (se 12). Det antal revisorer som ska väljas av stämman minskas från två till en. Ändringen är en följd av att den auktoriserade revisorn inte längre ska väljas av stämman utan ska utses av den revisor som stämman har valt efter samråd med styrelsen (se 15). Vidare anges att en ersättare ska väljas. Antalet ersättare har tidi- 13

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer