Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014"

Transkript

1 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg 39 Arbetsplan Budget Tollare Föredragningslista 65 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg 125 Arbetsplan Budget

2

3 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg Förslag till föredragningslista vid förbundsstämma med IOGT- NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg den 28 juni Stämmans öppnade 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av framlagd föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare och rösträknare 7. Beslut om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisningar för 2013 och Framläggande av revisionsberättelser för 2013 och Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställda balansräkningar för åren 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Wendelsberg 14. Beslut om arbetsplan för kommande verksamhetsperiod, Beslut om arvoden och ersättningar 16. Beslut om rambudget för 2016 och Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 18. Val av ordförande 19. Val av övriga styrelseledamöter 20. Val av en revisor med ersättare /enligt förslaget till nya stadgar/ 21. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande 22. Avslutning

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg Om stadgerevisionen IOGT-NTO:s kongress och folkhögskoleförbundens förbundsstämmor i Borås 2013 gav i uppdrag åt folkhögskoleförbundens styrelser ( skolstyrelserna ) att i samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse utarbeta förslag till nya stadgar för folkhögskoleförbunden inför förbundsstämmorna Kongressen och stämmorna gjorde också följande ställningstaganden i sakfrågor av betydelse för stadgerevisionen: Att ställa sig positiv till idén om att folkhögskolornas verksamhet bedrivs i linje med av IOGT-NTO-kongressen beslutade styrdokument. Att ställa sig positiv till idén om att flytta förbundsstämmorna till annan tid, dock samma år som IOGT-NTO har ordinarie kongress. Att ställa sig positiv till idén att det är folkhögskolornas förbundsstämmor som äger rätt att besluta om ersättningar och arvoden till skolstyrelserna. Att ställa sig positiv till att förbundsstyrelsen och ett ombud för varje distrikt utgör ombudsförsamlingen för respektive folkhögskolas förbundsstämma och att dessa utses på distriktsårsmötena. En stadgekommitté arbetade under hösten 2013 och våren 2014 fram det stadgeförslag som finns återgivet nedan. Kommittén bestod av Anders A Aronsson och Mikaela Bexar (Tollare) samt Ingrid Jägerhed och Sven Östberg (Wendelsberg), med Ulf Persson (IOGT-NTO:s förbundsstyrelse), Erik Wagner och Annika Myhre (IOGT-NTO:s förbundskansli) samt Marianne Källman (Wendelsberg) som adjungerade. Anders A Aronsson var sammankallande i kommittén och Mikaela Bexar sekreterare. Ett förslag till stadgar presenterades vid IOGT-NTO:s distriktsrådskonferens i Lund i slutet av september Förslaget sändes därefter ut på remiss till distrikten, förbundsstyrelsen och folkhögskolestyrelsena. Svar inkom från sju distrikt, från förbundsstyrelsen och från skolstyrelserna. Stadgeförslaget tillstyrktes i allt väsentligt. Ett av distrikten ansåg att förbundsstyrelsen kunde ha fler ombud än fem. Förbundsstyrelsen, som ett distrikt instämde med, ansåg för sin del att hela förbundsstyrelsen skulle vara ombud. Kommittén slutliga förslag antogs av Tollares styrelse den 5 maj 2015 och av Wendelsbergs styrelse den 30 april Det som nedan anges som kommitténs förslag är således genomgående respektive folkhögskolestyrelses förslag till de två förbundsstämmorna. Stadgekommittén

40 Nedan ges en introduktion bland annat till de ändringar som har samband med 2013 års beslut. De förslag som inte presenteras här kommenteras i anslutning till respektive paragraf. Medlemmar, ombud och demokratiska rättigheter Ändrat medlemskap i förbunden och ny ombudsförsamling vid stämman Medlemmar i respektive folkhögskoleförbund är i dag ledamöterna i IOGT- NTO:s förbundsstyrelse, ledamöterna i skolstyrelsen och ombuden vid IOGT- NTO:s kongress. Vidare har varje medlem i IOGT-NTO möjlighet att genom ansökan bli medlem i folkhögskoleförbundet. Ombud vid förbundsstämman är IOGT-NTO:s förbundsstyrelseledamöter och kongressombud. Vid stämman har därutöver skolstyrelsens ledamöter och föredragande revisor rösträtt. Som framgår ovan ansåg 2013 års kongress och stämmor att ombudsförsamlingen bör utgöras av förbundsstyrelsen och representanter för distrikten. Stadgekommittén lämnar förslag i linje med detta. Se vidare nästa avsnitt angående ombudsförsamlingens sammansättning. Förändringen i representationen vid stämman innebär att även det finns anledning att se över vilka folkhögskoleförbundets medlemmar ska vara. Det finns ett samband mellan medlemskap och representation vid stämman, och enligt kommitténs uppfattning är det naturligt att ombuden vid stämman representerar folkhögskoleförbundets medlemmar. Även i övrigt finns det goda skäl att se över medlemskapet i folkhögskoleförbunden. Dagens medlemmar utgörs (utöver av personer som själva har ansökt om medlemskap, i den mån det förekommer några sådana) av fysiska personer som innehar medlemskapet i kraft av ett förtroendeuppdrag inom IOGT-NTO (som kongressombud eller förbundsstyrelseledamot) eller inom respektive folkhögskoleförbund (som skolstyrelseledamot). Medlemsbegreppet bygger inte på något långsiktigt engagemang i respektive skola, och eftersom det är fråga om ett slags kollektivavslutning är det inte givet att alla medlemmar är positiva till medlemskapet. Det är vidare sannolikt att många medlemmar är omedvetna om sitt medlemskap. Stadgekommittén föreslår att medlemskapet i fortsättningen inte ska tillkomma förtroendevalda utan IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTOdistrikten. Möjligheten för IOGT-NTO:s medlemmar att bli medlemmar i folkhögskoleförbunden föreslås vara kvar. Detta bedöms som nödvändigt för att folkhögskoleförbunden även i fortsättningen säkert ska uppfylla det öppenhetskrav som ställs på ideella föreningar som vill räknas som allmännyttiga och vara inskränkt skattskyldiga. Medlemskap behandlas i 5 i stadgeförslaget. Antalet ombud vid stämman Enligt 2013 års kongress och stämmor bör ombudsförsamlingen bestå av förbundsstyrelsens ledamöter (som de senaste kongressperioderna har varit tretton till antalet) och en representant för vart och ett distrikten (som totalt är 23). Det handlar således om drygt 35 personer varav mer än en tredjedel ingår i förbundsstyrelsen. 2

41 Det är rimligt att stämmans storlek hålls nere genom att antalet ombud för varje distrikt begränsas till ett. Den minskade representationen för distrikten ger dock anledning att se över förbundsstyrelsens representation i ombudsförsamlingen. Enligt stadgekommitténs mening skulle det innebära en alltför drastisk minskning av distriktens inflytande i förhållande till förbundets, om förbundets representation kvarstod oförändrad samtidigt som distriktens representation minskades till en fjärdedel av den nuvarande, 23 istället för 100. Förbundsstyrelsens för närvarande tretton ledamöter utgör knappt 11 procent av det totala antalet ombud. Det är rimligt att förbundsstyrelsen är väl representerad vid stämman, förslagsvis med drygt hälften av antalet styrelseledamöter. Sju ombud från förbundet och tjugotre från distrikten innebär att förbundets ombudsandel ökas till mer än 23 procent. Kommittén föreslår mot denna bakgrund att förbundets antal ombud ska vara sju. Ombudsförsamlingen föreslås således bestå av ett ombud per distrikt och sju från förbundet. Enligt förslaget ska förbundets ombud utses av förbundsstyrelsen och distriktens ombud av respektive distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet inte har utsett något ombud får distriktsstyrelsen göra det i stället. Den enda begränsningen i fråga om vem som kan utses är den som följer av den föreslagna valbarhetsbestämmelsen (se 14). Detta innebär bland annat att förbundets ombud inte nödvändigtvis måste vara ledamöter i förbundsstyrelsen. Ombud vid förbundsstämman behandlas i 8 i stadgeförslaget. Motionsrätt och mötesrättigheter vid stämman I dag har varje medlem i folkhögskoleförbundet och varje medlem i IOGT-NTO rätt att skicka motioner till stämman. Stadgekommittén föreslår att förbundet och distrikten ska ha motionsrätt i egenskap av medlemmar i folkhögskoleförbundet. Rätten ska utövas av förbundsstyrelsen respektive distriktsårsmötet. Vidare ska varje medlem i IOGT-NTO även i fortsättningen ha rätt att skicka motioner till stämman. Motionsrätt behandlas i 6 fjärde stycket i stadgeförslaget. I fråga om mötesrättigheter vid stämman föreslår kommittén att regleringen ska vara densamma som inom IOGT-NTO. Detta innebär bland annat att skolstyrelsens ledamöter och föredragande revisor förlorar sin rösträtt. Se vidare 10 i stadgeförslaget. En ny bestämmelse om valbarhet Det finns i dag inte någon reglering av vem som kan väljas till förtroendeuppdrag. Stadgekommittén anser att det finns skäl att införa en sådan reglering. Visserligen förekommer det knappast i praktiken att personer som inte delar IOGT-NTO:s värderingar utses till uppdrag inom folkhögskoleförbunden. Samtidigt fyller ett valbarhetskrav en viktig funktion genom att det ger grund för att kräva att den som inte längre uppfyller kravet för valbarhet lämnar sitt uppdrag. Kommittén föreslår en bestämmelse som innebär att varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i folkhögskoleförbundet ( 14). Regleringen motsvarar i huvudsak vad som gäller inom IOGT-NTO. Där krävs dock att distriktsårsmötes- och kongressombud är registrerade medlemmar i IOGT-NTO. Kommittén bedömer att det saknas skäl att i det här sammanhanget göra skillnad mellan uppdrag som stämmoombud och andra 3

42 förtroendeuppdrag. Det bör till exempel inte vara på förhand uteslutet att till ombud vid stämman utse en UNF:are med stark anknytning till skolan. Tidpunkten för förbundsstämman Enligt dagens stadgar ska stämman hållas på samma tid och plats som IOGT- NTO:s kongress. Kongressen och stämmorna 2013 uttalade sig för att flytta stämman till en annan tidpunkt samma år som IOGT-NTO har ordinarie kongress. Stadgekommittén instämmer i att stämman bör hållas de år IOGT-NTO har kongress. Det är vidare lämpligt att kongressen hålls först, så att stämman kan förhålla sig till bland annat den arbetsplan som IOGT-NTO har beslutat. Därför föreslås att stämman ska hållas samma år som IOGT-NTO håller sin ordinarie kongress och tidigast efter att kongressen har avslutats ( 6 första stycket i stadgeförslaget). Detta innebär att stämman enligt vad som passar kan förläggas antingen i direkt anslutning till kongressen eller till en senare tidpunkt under året, till exempel vid ett förbundsarrangemang under hösten. Med denna lösning är det nödvändigt att införa en bestämmelse om hur tid och plats för stämman ska bestämmas. Det är av praktiska skäl inte lämpligt att låta stämman besluta i frågan, utan kommittén föreslår att beslut om tid och plats ska fattas av respektive skolstyrelse efter samråd med förbundsstyrelsen och den andra skolstyrelsen ( 6 andra stycket). Beslut om ersättning och arvoden till styrelserna IOGT-NTO:s kongress beslutar i dag om ersättningar och arvoden till skolstyrelsens ledamöter. Enligt 2013 års kongress och stämmor bör det i framtiden vara stämman som beslutar i frågan. Stadgekommittén instämmer i detta och föreslår därför att en punkt om ersättningar ska läggas till i listan över de ärenden som ska behandlas vid stämman ( 9 punkten l). Skolornas förhållande till IOGT-NTO Kongressen och stämmorna 2013 ställde sig positiva till idén om att folkhögskolornas verksamhet ska bedrivas i linje med av IOGT-NTO-kongressen beslutade styrdokument. Stadgekommittén anser dock att det finns skäl att sätta in frågan i ett vidare sammanhang och föreslår att förhållandet mellan IOGT-NTO och respektive skola ska behandlas på följande sätt. För det första ska det redan i stadgarnas inledning anges att skolan utgår från samma idégrund som IOGT-NTO och bidrar till att förverkliga IOGT-NTO:s mål samt att IOGT-NTO som riksorganisation är huvudman för skolan ( 1). För det andra ska det införas en bestämmelse om folkhögskolans uppdrag ( 2). För det tredje ska uppdragsparagrafen knytas till en bestämmelse om att skolstyrelsen är skyldig att se till att skolans verksamhet bedrivs så att detta uppdrag fullföljs ( 13 andra stycket). I förslaget till den nya bestämmelsen om uppdraget beskrivs folkhögskolans uppdrag i förhållande till deltagaren, IOGT-NTO-rörelsen och det demokratiska samhället. Det anges bland annat att verksamheten präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition samt att folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling. Denna skrivning anknyter bättre till rörelsens ideologiska strävanden än vad en hänvisning till styrdokument skulle göra. 4

43 Modernisering av stadgarnas språk och struktur m.m. I förslaget moderniseras stadgarnas språk och struktur, huvudsakligen med förebild i IOGT-NTO:s stadgar som de lyder efter en större stadgerevision För att regleringen ska bli så lik regleringen inom IOGT-NTO som möjligt föreslås också vissa sakliga ändringar. Avsikten är att det ska vara lätt att hitta i stadgarna och att den som är van att arbeta inom IOGT-NTO ska känna igen sig bestämmelserna. Läsanvisning till stadgeförslaget I vänsterspalten visas stadgarnas nuvarande lydelse. Den föreslagna lydelsen visas i mittenspalten. Text som ändras kursiveras i vänster- och mittenspalten. I högerspalten kommenteras de ändringar som görs. Beslutsförslag Folkhögskoleförbundets stämma föreslås besluta att anta förslaget till nya stadgar för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare respektive Wendelsberg i enlighet med folkhögskolestyrelsens förslag, samt att de nya stadgarna ska gälla omgående, dock att hittillsvarande stadgeregler om ombudssammansättning och rösträtt gäller till och med innevarande förbundsstämmas avslutning. 5

44 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Kommentar 1 Ändamål Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva IOGT-NTO:s folkhögskola i Nacka kommun i Stockholms län. [ELLER] Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva IOGT-NTO:s folkhögskola i Härryda kommun i Västra Götalands län. Folkhögskoleförbundet svarar för skolans drift enligt dessa stadgar. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva Tollare folkhögskola i Nacka kommun i Stockholms län. [ELLER] Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva Wendelsberg folkhögskola i Härryda kommun i Västra Götalands län. Respektive skola nämns vid namn. Att skolan är IOGT-NTO:s framgår av tredje stycket. Stycket utgår. Att folkhögskoleförbundet svarar för skolans drift framgår av första stycket. IOGT-NTO, , är huvudman för skolan. IOGT-NTO som riksorganisation (IOGT- NTO-förbundet) är huvudman för skolan. Skolan utgår från samma idégrund som IOGT- NTO och bidrar till att förverkliga IOGT- NTO:s mål. I förtydligande syfte anges att det är IOGT- NTO som riksorganisation som är skolans huvudman. Att så är fallet framgick tidigare indirekt genom att IOGT-NTO-förbundets organisationsnummer angavs. Den andra meningen, som handlar om skolans förhållande till IOGT-NTO, är ny. 2 Folkhögskolans uppdrag Folkhögskolans uppdrag är att utveckla och stärka såväl deltagarna som IOGT-NTOrörelsen och det demokratiska samhället. Folkhögskolan främjar deltagarnas kunskapssökande, lärande och personliga utveckling, genom en pedagogisk verksamhet som baseras på individens förutsättningar och Paragrafen, som beskriver folkhögskolans uppdrag, är ny. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. 6

45 2 Firma Folkhögskoleförbundets namn och firma är IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund, Tollare. [ELLER] Folkhögskoleförbundets namn och firma är IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund, Wendelsberg. 3 Firmateckning Folkhögskoleförbundets firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar, dock av minst två [I WENDELSBERGS STADGAR personer] i förening. 4 Medlemskap Medlem i folkhögskoleförbudet är den som är ledamot av IOGT-NTO:s för- behov. Verksamheten stärker och utvecklar deltagarnas förmåga till och intresse för att påverka sin livssituation. Folkhögskolans verksamhet präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition. Folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling. Folkhögskolans verksamhet bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, till engagemang i samhällsutvecklingen och i kulturlivet, och därigenom till att stärka och utveckla demokratin. 3 Firma Folkhögskoleförbundets firma är IOGT- NTO:s folkhögskoleförbund Tollare. [ELLER] Folkhögskoleförbundets firma är IOGT- NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg. 4 Firmateckning Styrelsen bestämmer hur folkhögskoleförbundets firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer gemensamt. 5 Medlemskap IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTO:s distrikt är medlemmar i folkhögskoleförbundet. Folkhögskoleförbundens namn ändras genom att kommatecknet i namnen tas bort. Paragrafen ändras vidare redaktionellt genom att ordet namn, som här betyder samma sak som firma, tas bort. Paragrafen ändras redaktionellt. Den grundläggande medlemskapsbestämmelsen i första stycket ändras så att folkhögskole- 7

46 bundsstyrelse, den som är ledamot av folkhögskoleförbundets styrelse samt den som är vald till ombud vid IOGT- NTO:s kongress. Kongressombud är medlem från öppnandet av den ordinarie kongress till vilket ombudet har valts och fram till dess nästa [I TOLLARES STADGAR ordinarie] kongress öppnas. [I WEN- DELSBERGS STADGAR UTGÖR ALL TEXT OVAN ETT LÖPANDE STYCKE] Medlem i folkhögskoleförbundet kan även den vara som är medlem i IOGT-NTO*. Ansökan om medlemskap enligt detta stycke skall ställas till folkhögskoleförbundets styrelse. 5 [I TOLLARES STADGAR] Förbundsstämma [I WENDELSBERGS STADGAR] Folkhögskoleförbundet håller förbundsstämma IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund [Tollare ELLER Wendelsberg] håller förbundsstämma på samma tid och plats som IOGT-NTO:s kongress. Därvid skall förekomma: val av ordförande vid stämman, fastställande av röstlängd, Den som är medlem i IOGT-NTO kan bli medlem i folkhögskoleförbundet genom att ansöka om detta hos folkhögskoleförbundets styrelse. 6 Ordinarie förbundsstämma Folkhögskoleförbundet håller förbundsstämma samma år som IOGT-NTO håller sin ordinarie kongress. Stämman hålls tidigast efter att kongressen har avslutats. förbundets medlemmar utgörs av IOGT-NTOförbundet och IOGT-NTO:s distrikt. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Bestämmelsen om att IOGT-NTO:s medlemmar kan bli medlemmar i folkhögskoleförbundet kvarstår men ändras redaktionellt. Möjligheten till individuellt medlemskap syftar till att folkhögskoleförbundet ska uppfylla det öppenhetskrav som skattelagstiftningen ställer upp för att en ideell förening ska räknas som allmännyttig och vara inskränkt skattskyldig. Asterisken, som hänvisar till en numera inaktuell upplysning om IOGT-NTO:s medlemsbegrepp, tas bort. Regleringen av förbundsstämman delas upp på flera paragrafer och ändras redaktionellt med förebild i IOGT-NTO:s stadgar. (I denna paragraf återges hela 5 i vänsterspalten. I kommande paragrafer återges endast de flyttade delarna.) 8

47 godkännande av framlagd dagordning, val av två protokolljusterare och rösträknare, beslut om stämman blivit behörigen sammankallad, redogörelse för förbundets och skolans verksamhet och förvaltning för de två senaste räkenskapsåren, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för respektive räkenskapsår, beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, val av ordförande, val av övriga styrelseledamöter och ersättare samt val av två revisorer med ersättare, för tiden intill slutet av nästa förbundsstämma, val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande, beslut om arbetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod, behandling av styrelsens förslag och annat ärende som angivits i kallelsen. [I TOLLARES STADGAR] Styrelsen beslutar om tid och plats för stämma efter samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och styrelsen för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg. I första stycket ändras tidpunkten för stämman. Den ska även i fortsättningen hållas samma år som IOGT-NTO:s kongress men får tidigast hållas efter att kongressen har avslutats. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Listan över mötesärenden flyttas till nya 9. Bestämmelsen om hur tid och plats för stämman ska beslutas är ny. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. 9

48 Kallelse till förbundsstämma skall ske genom annons i IOGT-NTO:s tidning Accent, senast tolv veckor före stämman. Medlem som är ledamot av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse eller vald till ombud vid IOGT-NTO:s kongress är berättigad att vara ombud vid förbundsstämma. Ombud skall av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vara anmält till folkhögskoleförbundet senast fyra veckor före stämman. Extra förbundsstämma kan hållas efter beslut av styrelsen eller revisorerna eller då minst en femtedel av folkhögskoleförbundets medlemmar skriftligt begär det. Kallelse till extra förbundsstämma skall ske på samma sätt som till ordinarie, dock senast sex veckor före stämman och [I TOLLARES STADGAR att] ombud skall vara anmält senast tre veckor före stämman. Vid extra stämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämmans hållande. Rösträtt vid extra stämma tillkommer den som varit berättigad att vara ombud [I WENDELSBERGS STADGAR] Styrelsen beslutar om tid och plats för stämma efter samråd med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och styrelsen för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare. Styrelsen ska kalla till stämma senast före februari månads utgång det år stämman ska hållas. Bestämmelsen om kallelse till stämman ändras. På samma sätt som i IOGT-NTO:s stadgar anges att det är styrelsen som ska kalla till stämman men inte på vilket sätt kallelsen ska ske. Den senaste tidpunkten för kallelse ändras så att kallelsen alltid sker i god tid före IOGT- NTO:s distriktsårsmöten. Bestämmelsen om ombud vid stämman flyttas till 8. Regleringen av extra förbundsstämma flyttas till 7. 10

49 vid närmast föregående ordinarie stämma. Motion kan lämnas till ordinarie förbundsstämma [I WENDELSBERGS STADGAR FÖLJT AV KOMMATECKEN] av medlem i folkhögskoleförbundet och av medlem i IOGT-NTO*. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före stämman. Folkhögskoleförbundets styrelse skall lämna yttrande över motion. Samtliga handlingar till förbundsstämma skall vara ombuden och revisorerna tillhanda senast två veckor före stämman. Vid extra stämma är motsvarande tid en vecka. Förbundsstämma är beslutsmässig när efter stadgeenlig kallelse minst hälften av antalet anmälda ombud är närvarande. 5 (fjärde och sjätte stycket) Extra förbundsstämma kan hållas efter beslut av styrelsen eller revisorerna eller då minst en femtedel av folkhögskoleförbundets medlemmar skriftligt begär det. [UR FJÄRDE STYCKET] Vid extra stämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämmans hållande. [UR FJÄRDE STYCKET] Kallelse till extra förbundsstämma skall ske på samma sätt som till ordinarie, dock senast IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, IOGT- NTO:s distriktsårsmöten och IOGT-NTO:s medlemmar kan skicka motioner till stämman. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tio veckor före stämman. Styrelsen ska yttra sig över varje motion. Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till stämman senast två veckor före stämman. Stämman är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. 7 Extra förbundsstämma Om styrelsen eller revisorerna beslutar det ska extra förbundsstämma hållas. Extra stämma ska också hållas om fem IOGT-NTO-distrikt eller IOGT-NTO-förbundet begär det. En extra stämma får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att stämman hålls. Styrelsen ska kalla till extra stämma senast sex veckor före stämman. Bestämmelsen om motionsrätt ändras till följd av det ändrade medlemsbegreppet. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Motionstiden ändras också så att den överensstämmer med vad som gäller för IOGT-NTO:s kongress. I övrigt ändras stycket redaktionellt. Bestämmelsen om stämmohandlingar ändras redaktionellt. Den mening som gäller extra stämma flyttas till 7. Bestämmelsen om beslutsmässighet ändras redaktionellt. Regleringen av extra förbundsstämma ges en särskild paragraf som följer strukturen och språket i IOGT-NTO:s stadgar. I första stycket ändras bestämmelsen om när extra förbundsstämma ska hållas. Ändringen görs mot bakgrund av att folkhögskoleförbundets medlemssammansättning ändras (se 5). Samtidigt stryks kravet på skriftform för att begära en extra stämma. Bestämmelsen om ärenden vid en extra stämma ändras redaktionellt. På samma sätt som i bestämmelsen om ordinarie stämma ( 6) anges att det är styrelsen som 11

50 sex veckor före stämman [ ] [UR FJÄRDE STYCKET] Rösträtt vid extra stämma tillkommer den som varit berättigad att vara ombud vid närmast föregående ordinarie stämma. [UR FJÄRDE STYCKET] Samtliga handlingar till förbundsstämma skall vara ombuden och revisorerna tillhanda senast två veckor före stämman. Vid extra stämma är motsvarande tid en vecka. [SJÄTTE STYCKET] 5 (tredje och del av fjärde stycket) Medlem som är ledamot av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse eller vald till ombud vid IOGT-NTO:s kongress är berättigad att vara ombud vid förbundsstämma. Ombud skall av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vara anmält till folkhögskoleförbundet senast fyra veckor före stämman. [TREDJE STYCKET] [ ] ombud skall vara anmält senast tre veckor före stämman. [DEL AV FJÄRDE STYCKET] De personer som valts till ombud till den senaste ordinarie stämman är också ombud vid den extra stämman om inte förbundsstyrelsen eller ett distriktsårsmöte eller extra distriktsårsmöte beslutar något annat. En extra stämma är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till den extra stämman senast en vecka före stämman. 8 Ombud vid förbundsstämman IOGT-NTO-förbundet har rätt till sju ombud vid förbundsstämman. Ombuden utses av förbundsstyrelsen. Varje IOGT-NTO-distrikt har rätt till ett ombud vid stämman. Ombudet utses av distriksårsmötet eller, om årsmötet inte har utsett något ombud, av distriktsstyrelsen. För varje ombud får två ersättare utses. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning. ska kalla till stämman, samtidigt som regleringen av hur kallelse ska ske utgår. Den bestämmelse som innebär att ombuden vid föregående ordinarie stämma är ombud även vid den extra stämman kompletteras med en möjlighet för de organ som utser stämmoombuden att ändra sitt ombudsval inför en extra stämma. Den nya regleringen har sin förebild i IOGT-NTO:s stadgar. Beslutsmässighetsregeln motsvarar bestämmelsen i 6, som tidigare gällde både ordinarie och extra stämma. Bestämmelsen om stämmohandlingar är i sak densamma. Bestämmelsen om ombud vid förbundsstämman ges en särskild paragraf och ändras till följd av att folkhögskoleförbundets medlemmar ändras. Se vidare introduktionen till stadgeförslaget. Regleringen av när ombuden ska vara anmälda, som saknar motsvarighet i IOGT-NTO:s stadgar, utgår. 12

51 5 (del av första stycket) Därvid skall förekomma: val av ordförande vid stämman, fastställande av röstlängd, godkännande av framlagd dagordning, val av två protokolljusterare och rösträknare, beslut om stämman blivit behörigen sammankallad, redogörelse för förbundets och skolans verksamhet och förvaltning för de två senaste räkenskapsåren, samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för respektive räkenskapsår, beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, val av ordförande, val av övriga styrelseledamöter och ersättare samt val av två revisorer med ersättare, för tiden intill slutet av nästa förbundsstämma, val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande, beslut om arbetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod, behandling av styrelsens förslag och annat 9 Ärenden vid förbundsstämman Vid en ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden tas upp: a) fastställande av föredragningslista b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud c) ställningstagande till om stämman har kallats enligt stadgarna d) ställningstagande till om stämman är beslutsmässig e) val av ordförande och sekreterare för stämman, två rösträknare och två protokolljusterare f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse g) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelser h) föredragning av revisionsberättelser i) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna k) beslut om motioner och förslag l) beslut om ersättningar m) beslut om arbetsplan för de kommande två kalenderåren n) beslut om rambudget för de kommande två kalenderåren o) beslut om antal ledamöter i styrelsen, minst fyra och högst åtta utöver ordföranden p) val av ordförande och övriga ledamöter i Paragrafen ändras bland annat för att stämma bättre överens med motsvarande bestämmelse i IOGT-NTO:s stadgar. Den blir därmed något mer detaljerad och får en något annan struktur. Antalet rösträknare, som tidigare inte har varit preciserat, anges till två (punkten e). Punkten om beslut om disposition beträffande förbundets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning utgår. Frågan ryms under punkten fastställande av resultaträkningar och balansräkningar (punkten i). Genom en ny punkt om beslut om ersättningar (punkten l) tillmötesgås ett önskemål från 2013 års kongress och stämmor om att arvoden och ersättningar till styrelsen ska beslutas av stämman. Det antal styrelseledamöter som ska väljas anges i punkten om beslut om antal ledamöter (punkten o). Antalet har tidigare endast framgått av paragrafen om styrelsen ( 12). Vidare utgår valet av ersättare i samma punkt, eftersom det inte finns några ersättare i styrelsen (se 12). Det antal revisorer som ska väljas av stämman minskas från två till en. Ändringen är en följd av att den auktoriserade revisorn inte längre ska väljas av stämman utan ska utses av den revisor som stämman har valt efter samråd med styrelsen (se 15). Vidare anges att en ersättare ska väljas. Antalet ersättare har tidi- 13

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR l Ändamål och firma Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för nykterhetsrörelsens och andra organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige. Våra Gårdar

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer