Innehåll. Förvaltningsberättelse. Koncernens och moderbolagets redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelse. Koncernens och moderbolagets redovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 SSAB ska befästa sin position som ett specialstålsföretag inom handelsstålsområdet med produkter som bl a genom sin hållbarhet, formbarhet eller slitstyrka skapar ett väsentligt mervärde. Mervärdet ska skapas i nära samarbete med kunden och komma såväl kunden som SSAB tillgodo.

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Borlänge tisdagen den 24 april 2001 kl Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som, dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs torsdagen den 12 april 2001, dels anmäler sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 20 april 2001 kl Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste ägarregistrera sina aktier för att kunna delta på bolagsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, bör göras i god tid före den 12 april Anmälan Anmälan om deltagande på bolagsstämman sker per brev, fax eller telefon. SSAB Svenskt Stål AB, Koncernstab Ekonomi Box 26208, Stockholm Telefon , fax Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer. Anmälan måste göras senast fredagen den 20 april 2001 kl 12.00, då anmälningstiden går ut. Nomineringskommitté Leif Gustafsson, styrelsens ordförande Carl-Erik Feinsilber, styrelseledamot i SSAB och Industrivärden Björn Franzon, vvd Fjärde AP-fonden Nomineringskommittén ger bolagsstämman förslag till val av styrelseledamöter samt revisorer och arvode till styrelsen. Utdelning Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 27 april Utbetalning beräknas då kunna ske genom VPC den 3 maj Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för 2000 lämnas med 5 kr per aktie. Ekonomisk information SSAB har för avsikt att lämna följande information för verksamhetsåret 2001: Rapport för första kvartalet den 24 april Halvårsrapport den 23 juli Rapport för de tre första kvartalen den 25 oktober Bokslutskommuniké i februari Årsredovisning i mars Innehåll 2 Strategi och mål 3 Organisation 4 Koncernchefens kommentar 6 Kundnära utvecklingsarbete 8 SSAB och miljön 12 Aktien Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 24 SSAB Tunnplåt 28 SSAB Oxelösund 32 Plannja 34 SSAB HardTech 36 Tibnor 38 Dickson PSC 39 SSAB Finans 40 Övriga bolag Koncernens och moderbolagets redovisning 41 Koncernens resultaträkning 42 Koncernens balansräkning 43 Koncernens kassaflödesanalys 44 Moderbolagets resultaträkning 45 Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets kassaflödesanalys 47 Redovisnings- och värderingsprinciper 49 Noter 63 Vinstdisposition 64 Revisionsberättelse 65 Koncernledning, koncernstaber och revisorer 66 Styrelse 68 Adresser SSAB Svenskt Stål AB (publ) Org nr Joe Brig Art AB, Göteborg. Foto: Dag Sundberg, Elisabeth Olsson, Hans Wretling, Bo Björkdahl. Tryck: Graphium Västra Aros, Västerås 2001.

3 Försäljning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Investeringar i anläggningar (Mkr) Kassaflöde (Mkr) Nettoskuld (Mkr) Sysselsatt kapital (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget kapital efter skatt (%) Soliditet (%) Utdelning per aktie (kr) 2000 förslag 4,00 4,50 4,50 4,50 5,00 Vinst per aktie (kr) 11,60 10,40 8,20 2,50 12,00 Medelantal anställda Produktion av råstål (kton) Definitioner framgår av not 21. Kassaflödet redovisas sedan 1999 i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 7. Förändringar har gjorts i jämförelsetalen för tidigare år. 1 I resultatet ingår överskottsmedel från SPP med 636 Mkr. 2 Räntabiliteten exklusive överskottsmedel från SPP uppgår till 11%. 3 Räntabiliteten exklusive överskottsmedel från SPP uppgår till 9%. Värdeutveckling SSAB-aktien Börskurs Återinvesterade utdelningar Återinvesterat värde inlösenrätter kr Leveranser av specialprodukter kton Det vänstra diagrammet visar värdeutvecklingen på en aktie i SSAB tecknad för 35 kr i samband med börsintroduktionen Utdelningar och värdet på erhållna inlösenrätter har antagits återinvesterade i SSAB-aktier. Sedan 1989 har detta givit en genomsnittlig värdeökning på drygt 13% per år. Koncernens satsning på specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål har medfört att leveranserna av dessa ökat med drygt 55% under den senaste femårsperioden

4 Strategi och mål Strategi SSAB är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernens stålrörelse har utvecklats framgångsrikt genom en medveten nischorientering. Denna strategiska inriktning skall bibehållas genom en stark fokusering på några utvalda produktsegment där en dominerande marknadsposition och hög kostnadseffektivitet kan uppnås. På närmarknaden där en betydande lägesfördel och goda lönsamhetsförutsättningar finns skall stålrörelsen erbjuda ett fullständigt tunn- och grovplåtssortiment. Koncernens handels- och vidareförädlingsrörelser skall på närmarknaden aktivt utnyttjas så att stålrörelsens redan starka ställning och höga marknadsandelar ytterligare kan stärkas. På grovplåtsområdet sker satsningen inom kylda stål, dvs slitstål och höghållfasta konstruktionsstål, där koncernen redan idag har en världsledande ställning. Satsningen inom tunnplåtsområdet sker inom höghållfasta stål, där koncernen är en av de ledande aktörerna i Europa. Tillväxten i dessa nischer har varit högre än för stålmarknaden generellt och leveranserna av dessa produkter har ökat kraftigt under den senaste femårsperioden, vilket framgår av diagram på föregående sida. De investeringar som gjorts inom koncernens stålrörelse i slutet av 1990-talet och som fullföljs under 2001 möjliggör en fortsatt stark tillväxt inom dessa nischområden. Genom att utnyttja kylda stål eller höghållfast tunnplåt skall kunden kunna förbättra sina produkter och därigenom sin lönsamhet. Detta mervärdesskapande är en process som oftast sker i nära samarbete mellan SSAB och kunden. Det mervärde som skapas skall komma såväl kunden som SSAB tillgodo och därigenom säkerställa en fortsatt god lönsamhet för koncernen. Finansiella mål Kapitalstruktur Koncernens verksamhet är starkt beroende av konjunkturen. Enskilda investeringsprojekt inom stålrörelsen kan dessutom vara mycket stora varför soliditeten bör vara relativt hög. Målet är att soliditeten skall uppgå till ca 50%. Utdelning Utdelningen skall anpassas till den genomsnittliga resultatnivån över en konjunkturcykel och långsiktigt utgöra 30 50% av vinsten efter skatt. Lönsamhet För att säkra den långsiktiga utvecklingen och med beaktande av soliditetskravet och utdelningspolitiken är målet att räntabiliteten på eget kapital efter skatt i genomsnitt under en konjunkturcykel skall vara minst 6 procentenheter högre än den tioåriga statsobligationsräntan. Stålrörelsens produktionsflöde Råstål 184 kton Malm Kol Köpta stålämnen Varmvalsad tunnplåt kton Kallvalsad tunnplåt 567 kton Metallbelagd tunnplåt 355 kton Färgbelagd tunnplåt 205 kton Malm Grovplåt 507 kton Kol Koksverk i Luleå och Oxelösund Varmbandverk i Borlänge Kvartovalsverk i Oxelösund Metallbeläggning i Borlänge Metallurgi i Luleå och Oxelösund Kallvalsverk i Borlänge Färgbeläggning i Borlänge och Finspång 2

5 Organisation Andel av koncernens förädlingsvärde resultat efter finansnetto sysselsatta kapital Andel av koncernens förädlingsvärde resultat efter finansnetto sysselsatta kapital SSAB Tunnplåt SSAB Tunnplåt är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de ledande aktörerna i Europa inom området höghållfast tunnplåt. Den höghållfasta tunnplåten används bl a inom fordonsindustrin och av krantillverkare. Ordinär tunnplåt används främst inom verkstadsoch byggindustrin. SSAB Oxelösund SSAB Oxelösund är världens ledande producent av kylda stål, dvs slitstål och höghållfasta konstruktionsstål. Dessa används bl a i entreprenadmaskiner, gruvutrustningar, kranar och broar. Ordinär grovplåt används inom varvsoch allmän verkstadsindustri. Plannja Plannja är ett av Europas ledande byggplåtföretag. Plannja vidareförädlar tunnplåt till bl a takpannor och vattenavrinningsprodukter. I ökande omfattning tillverkas också prefabricerade byggelement av sandwichtyp. SSAB HardTech SSAB HardTech utvecklar, tillverkar och marknadsför presshärdade säkerhetskomponenter till bilindustrin. Produktprogrammet omfattar sidokrockskydd, stötfångarskenor och detaljer i bilarnas säkerhetsbur. Tibnor Tibnor är det ledande företaget inom svensk stålhandel. Metaller, byggvaror, verktyg, maskiner och andra industri- och byggförnödenheter kompletterar sortimentet. Dickson PSC Dickson förbehandlar tunnplåt genom bl a slittning och formatklippning. Försäljningen sker via Tibnor och SSAB Tunnplåt. SSAB Finans SSAB Finans placerar koncernens likvida medel på den svenska penningmarknaden, hanterar koncernens valutaflöden och upplåning samt tillgodoser kapitalbehovet hos främst koncernens svenska dotterbolag. Coronet Finance Coronet Finance placerar koncernens likvida medel på den internationella penningmarknaden samt tillgodoser kapitalbehovet hos främst koncernens utländska dotterbolag. Moderbolaget VD Koncernledning SSAB Finans Koncernstaber Stålrörelse SSAB Tunnplåt Vidareförädling Dickson PSC Handel Tibnor SSAB Oxelösund Plannja Utländska försäljningsbolag SSAB HardTech 3

6 Koncernchefens kommentar Ett bra stålår År 2000 blev generellt sett ett bra stålår. Stålförbrukningen i världen ökade med hela 8% till en ny rekordnivå på 770 Mton. Ökningar noteras i flertalet regioner och även inom EU nådde stålkonsumtionen en ny rekordnivå på 144 Mton. Inom EU planade emellertid efterfrågan ut mot slutet av året vilket innebär att uppgångsfasen blev förhållandevis kort bara drygt ett år och i USA minskade stålförbrukningen markant under årets sista månader. Såväl inom EU som globalt har därmed stålförbrukningen ökat med drygt 1,5% per år under den senaste tioårsperioden. Tillväxten har dock varit markant högre för platta produkter. För våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet har exempelvis tillväxten i genomsnitt varit 5 7%. Till följd av förbättrad efterfrågan kunde vi öka våra leveranser av tunn- och grovplåt med 5%. Än starkare var utvecklingen för våra specialprodukter som ökade med 12%. Speciellt glädjande var framgångarna för våra extra och ultra höghållfasta produkter inom tunnplåtsområdet, där vi kunde öka våra leveranser med hela 30%. Glädjande var också att vi kunde öka våra marknadsandelar i Sverige. Bristande kapacitet inom grovplåtsoch ämnesområdet Produktionskapaciteten för såväl kylda stål som ordinär grovplåt begränsade fortsatt våra möjligheter att fullt utnyttja marknadsförutsättningarna under året. Leveranserna av kylda stål kunde visserligen ökas med 11% men speciellt under andra halvåret begränsade härdverkskapaciteten försäljningen. Åtgärder har därför vidtagits för att forcera färdigställandet av det nya härdverk för tunn grovplåt som är under uppförande och startas upp efter semestern Intrimningen av vårt kvartovalsverk, som startades upp 1998, fortsätter men har gått långsammare än planerat. Detta innebar att försäljningsvolymerna av ordinär grovplåt även under detta år fick anpassas till möjlig produktionsvolym i verket. Prestanda för verket förbättras dock successivt vilket skapar väsentligt förbättrade förutsättningar inför kommande år. Under året slutfördes förändringen av vår masugnsstruktur i metallurgin i Luleå. En stor masugn har nu uppförts och ersatt tidigare två mindre masugnar. Denna förändring innebär en väsentlig kostnadsbesparing. Den nya masugnen monterades under ett förlängt sommarstopp. Detta innebar minskad produktion och att vår ämneskapacitet blev otillräcklig. För att möjliggöra ökade leveranser från stålrörelsen fick vi därför köpa ämnen från andra stålföretag, vilket medförde en merkostnad på ca 150 Mkr. Förbättrad lönsamhet En ökad efterfrågan på våra stålprodukter medgav successivt ökade priser. Prisutvecklingen och en ökad andel specialprodukter medförde väsentligt förbättrade marginaler i stålrörelsen trots kraftigt ökade råvarukostnader. Sammantaget förbättrades marginalerna i stålrörelsen med ca 850 Mkr. Ökade volymer i såväl stålrörelsen som handels- och vidareförädlingsrörelsen bidrog med ytterligare knappt 500 Mkr. Även våra förädlingskostnader ökade dock relativt kraftigt. Detta var till viss del en effekt av ökade volymer men också av ökade underhållsinsatser i stålrörelsen för att säkerställa en stabil drift. Sammantaget förbättrades därför vårt resultat rensat från poster av engångskaraktär med ca 900 Mkr till nästan 1300 Mkr. Räntabiliteten på sysselsatt kapital i vår operativa verksamhet var mycket god i vidareförädlingsrörelsen och god i tunnplåts- och handelsrörelsen. Den var dock inte tillfredställande i grovplåtsrörelsen bl a som en följd av flaskhalsarna inom produktionen. Rensat från poster av engångskaraktär kunde vi därmed uppvisa en lönsamhet på eget kapital på drygt 9%. För att vara ett högkonjunkturår är denna nivå inte tillräcklig för att klara vår målsättning att över en konjunkturcykel generera en lönsamhet på eget kapital som minst skall vara sex procentenheter högre än den tioåriga statsobligationsräntan. Vår strategi ligger fast Vår lönsamhet skall primärt förbättras genom att fullfölja vår nischstrategi. De investeringar vi gjorde under slutet av 1990-talet och som slutförs när vårt härdverk för tunn grovplåt står färdigt sommaren 2001 har skapat anläggningsmässiga förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt inom våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet. 4

7 Höghållfast tunnplåt innehåller ett vitt spektrum av produkter. För att stärka vår nischorientering behöver vi dock lyfta upp vårt utbud mer mot de extra och ultra höghållfasta stålen där vi har unika produktionsförutsättningar. Våra åtgärder koncentreras därför nu i ökande grad på att i samverkan med våra kunder utveckla nya applikationer för dessa spetsprodukter. Detta innebär att vi delvis måste bryta ny mark vad gäller användningen av extra och ultra höghållfasta stål. Under fjolåret ökade som jag redan nämnt försäljningen av dessa stål med hela 30% och vi ser fortsatt mycket goda tillväxtmöjligheter. Om fem år kan kanske våra leveranser av dessa stål vara tre gånger så stora som idag. Inom kylda stål har vi redan idag en ledande position med en global marknadsandel på nära 20%. I och med att det nya härdverket startas upp efter semestern 2001 ökar vår produktionskapacitet för kylda stål med 50%. Den fortsatta tillväxten inom kylda stål skall bl a ske genom en breddning av produktprogrammet till tunnare produkter och en ökad försäljning utanför de traditionella marknaderna i Europa och USA. Ambitionen är att den nya kapaciteten skall vara fullt utnyttjad om ungefär fem år. De senaste fem åren har inneburit en intensiv investeringsfas. Fokus kommer nu mer att läggas på marknadsutveckling för att säkerställa den fortsatta tillväxten inom höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet. Detta innebär också att investeringarna kommer att minska till en för oss mer normal nivå och i större utsträckning komma att avse hantering och distribution av ökade kvantiteter specialprodukter. Anpassad kapitalstruktur Våra goda vinster och kassaflöden i mitten av talet byggde upp en mycket stark balansräkning och gav därmed de finansiella förutsättningarna för investeringar i ökad kapacitet för våra specialprodukter. Även efter genomförda investeringar var dock vår balansräkning starkare än vi bedömde nödvändigt för vår framtida utveckling. Vi genomförde därför under 1998 en inlösen av aktier för drygt Mkr och har under 2000 och början av 2001 köpt tillbaka aktier för knappt Mkr. Vår nettoskuldsättningsgrad har därmed ökat till 30%, vilket vi bedömer vara en rimlig nivå för att ge finansiella förutsättningar för ett genomförande av vår nischstrategi. Beredskap för ett svagare 2001 Den utplaning av stålkonjunkturen i Europa som vi kände av i slutet av året innebär att vi sannolikt kommer att möta minskande stålefterfrågan under Vi ser dock fortsatt goda tillväxtmöjligheter för höghållfast tunnplåt och under andra halvåret även för kylda stål. Marknadsutvecklingen ledde till att priserna på tunnplåt kom under press i slutet av året och att vi inför 2001 fått acceptera vissa prissänkningar. I kombination med sannolikt kraftigt ökade kostnader för malm och kol bedöms detta leda till minskade bruttovinstmarginaler i stålrörelsen. Marknadsutvecklingen bedöms vidare leda till att de höga volymerna i handels- och vidareförädlingsrörelserna blir svåra att vidmakthålla. Vi har därför satt ökad press på olika kostnadsreducerande åtgärder samtidigt som vi ökar resurserna för att utveckla marknaden för våra specialprodukter. Det är kanske speciellt i en svagare marknad som vi skall kunna visa styrkan i vår nischstrategi. Anders Ullberg 5

8 Kundnära utvecklingsarbete Utveckling som en del av marknadsföringen är en arbetsmetodik som tillämpas i koncernens stålrörelse. Inte minst gäller detta specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet. Utvecklingsarbetet sker ofta i nära samarbete med kunderna. Initiativet till detta samarbete kan komma såväl från kunden som från stålrörelsens egna marknadsorganisationer. Inom SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund engageras såväl applikationsingenjörer som experter inom utveckling och produktion. Under det senaste året har ett 30-tal större och nästan 700 mindre utvecklingsprojekt av denna typ pågått inom tunnplåtsområdet medan man inom grovplåtsområdet de senaste åren speciellt fokuserat på att lära kunden mer om stålvalets inverkan på produktivitet och totalkostnad. Detta i motsats till att titta enbart på materialkostnaden för de ingående materialen. Som ett led i detta arbete erbjuds nu kunder över hela världen slitageanalyser av sina anläggningar. Nytt kraftfullt hybridrör för oljeindustrin Ameron International är en av världens ledande tillverkare av glasfiberförstärkta epoxyrör. Rörsystem av glasfiberförstärkt epoxy används främst till olika applikationer med lågt tryck. Tack vare rörens lätta vikt och höga korrosionsbeständighet har efterfrågan från oljeindustrin ökat under senare år. En ständig utveckling sker mot successivt lättare rörväggskonstruktioner som klarar högre tryck. Med utvecklingen av hybridkompositröret Bondstrand SSL, har en produkt tagits fram som överträffar det mesta med sin kombination av låg vikt, tryckkapacitet och korrosionsbeständighet. De kraftigt förbättrade egenskaperna har uppnåtts genom att två olika material kombinerats. Röret är tillverkat av glasfiberarmerad epoxy där flera lager tunt ultrahöghållfast stål ligger inbäddat. Det amerikanska företaget Ameron International började utvecklingsarbetet med det nya röret för snart sex år sedan. Företaget har en forskningsavdelning i Kalifornien, men det nya rörprojektet initierades och leddes från fabriken i Holland. I funderingarna kring hur man skulle lösa problemet med att hitta en bättre rörkonstruktion väcktes idén att utnyttja stål. Produktutvecklingen var mycket komplicerad och svårigheterna att lösa problemet med vidhäftningen mellan stål och epoxy var stora. Stålet som limmas på epoxyn är oljigt och måste rengöras mycket noggrant, vilket gjorde att man tvingades ta fram helt nya meto- der och en ny egenutvecklad produktionsutrustning för att nå de stränga renhetskraven. Under utvecklingsfasen tog man kontakt med SSABs säljare i Holland. I första skedet var man intresserad av att ta del av den Formningshandbok som utvecklingsingenjörerna inom SSAB Tunnplåt arbetat fram. Formningshandboken beskriver de olika specialstålens egenskaper och möjligheter och är ett mycket gott stöd såväl för säljare som för kund. På SSABs holländska säljbolag blev man snabbt djupare engagerade i projektet och i samarbete med applikationsingenjörer från SSAB Tunnplåt i Borlänge kunde SSABs stålkunnande kombineras med Amerons plastkunnande. SSABs etablering i Holland gav närhet till kunden och utvecklingsproblem kunde snabbt lösas på plats vilket innebar stora tidsbesparingar vid färdigutvecklandet av röret. Det nya röret har konventionell glasfiberförstärkt epoxy på in- och utsidan av rörväggen och flera skikt av SSAB Tunnplåts ultra höghållfasta stål Docol 1400 DP i mitten. Epoxyn ger korrosionsbeständighet medan stålkärnan ger styrka. Lagret av stål är uppbyggt av 0,5 mm tunna stålband som diagonalt lindas på den inre epoxykärnan. Utanpå stållagret läggs avslutningsvis ännu ett lager av glasfiberförstärkt epoxy. Sedan årsskiftet producerar Ameron sina nya hybridrör för tryck upp till 400 bar i dimensioner på millimeters diameter. Användningen är främst till råolja och gas. Det nya röret är 70 procent billigare att tillverka än ett renodlat epoxyrör för samma tryckkapacitet och har dessutom en livslängd på minst 30 år. Vikten är 75 procent lägre än ett rör i enbart glasfiber och 60 procent lägre än ett rör av rostfritt stål för samma tryckförhållanden. Därmed sänks även transport- och arbetskostnaderna vid hantering av det nya röret. För sitt innovativa sätt att utnyttja de höghållfasta stålens egenskaper erhöll Ameron årets Swedish Steel Prize. WearCalc för slitagebedömning En av huvuduppgifterna för SSAB Oxelösunds applikationsingenjörer är att i nära samarbete med kund identifiera optimal materialanvändning för en given konstruktion. Slitstålet HARDOX har en mycket stark ställning på marknaden. Som ett led i marknadsföringen har kunskapen om tillämpat slitage succesivt byggts upp. Idag besitter SSAB Oxelösund en unik kompetens inom detta område. 6

9 Den vänstra bilden visar ett av Amerons hybridrör i genomskärning där SSAB Tunnplåts ultra höghållfasta stål Docol 1400 DP bäddats in i glasfiberarmerad epoxy. Den högra bilden visar arbete med slitageanalyser med hjälp av SSAB Oxelösunds WearCalc. Slitageanalyserna kan enkelt göras på en vanlig PC. Livslängden för stål i olika slitande applikationer varierar kraftigt med slitande media, miljö, typ av slitage och hårdheten hos stålet. I syfte att erbjuda användare av slitstål ett praktiskt hjälpmedel för att kostnadsoptimera driften av sina anläggningar har SSAB Oxelösunds samlade erfarenhet komprimerats i ett antal förenklade beräkningsmodeller i beräkningsprogrammet WearCalc. Med hjälp av detta program är det, för en given slitagesituation, möjligt att bedöma konsekvensen av att byta från ett stål till ett annat. Grunden finns beskriven i häftet Om slitage och kompletterande undersökningar kan genomföras i SSABs laboratorium i Oxelösund eller med hjälp av externa experter. SSAB Oxelösunds applikationsingenjörer tillsammans med experter från verket analyserar tillsammans med kunden relevanta data och ger sedan förslag på möjliga förbättringar. Analysen omfattar olika typer av anläggningar som exempelvis gruvor, stenbrott och recycling. Ofita de San Felices är ett stenbrott i Rioja och utgör ett exempel på hur WearCalc kan användas. Här bryts ofit, en typ av diabas som är väl lämpad för banvallar till höghastighetståg. Lossprängda stenblock lastas med grävmaskiner på dumprar. Därefter följer krossning och siktning i flera steg till olika fraktioner. Stenbrottet producerar en miljon ton ballast per år. På Ofita de San Felices upplevde man ett mycket stort slitage på gräv- och lastarskopor, dumperflak, matare och stup samt i krossar och siktar. Täta byten av maskinernas slitdelar innebar såväl höga materialkostnader som lägre produktion p g a stilleståndstid. En säljare på SSABs bolag i Spanien erbjöd en slitageanalys av stenbrottet. En applikationsingenjör från SSAB Oxelösund knöts till projektet och man gick igenom och dokumenterade stenbrottets produktionskedja samt tog en mängd stenprover för analys. Grunden för utvärderingen är en analys av bergarten. Beräkningar med hjälp av WearCalc utmynnar sedan i ett antal grafer som utvisar förväntad livslängd för olika stålsorter. Informationen presenterades för stenbrottets ägare i en utförlig rapport. Jämförelser gjordes mellan olika kvaliteter av såväl HARDOX som andra material. Rapporten sammanfattades i ett förslag till lämpligaste stålkvalitet för varje unik arbetsmaskin i stenbrottets produktionskedja. I det aktuella fallet kunde markanta förbättringar av livslängden på de olika maskinernas slitdelar påvisas. Vid byte till de nya stålsorterna HARDOX 450 och HARDOX 600 kunde livslängden ökas med mellan 20 och 400%. På Ofita de San Felices har man successivt ersatt det tidigare använda stålen till de rekommenderade och har på detta sätt kunnat förlänga tiden mellan reparationsstoppen vilket avsevärt förbättrat stenbrottets produktivitet med ökad lönsamhet som följd. 7

10 SSAB och miljön Skyddet av miljön är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Koncernens strävan är att ha en framskjuten position inom stålbranschen när det gäller produkters och processers miljöprestanda. Den affärsmässiga verksamheten förutsätter ett miljöarbete som bidrar till en varaktig och hållbar utveckling av stålanvändningen i samhället. Ambitionerna sammanfattas i koncernens miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicyn gäller som riktlinje för miljöarbetet och i den framgår att koncernen skall: ständigt försöka förbättra produkternas miljöegenskaper varvid ett livscykelperspektiv används prioritera teknisk-ekonomiskt möjliga tillverkningsprocesser och transportsystem som hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter ha mätbara miljömål och löpande kunna verifiera att krav och villkor från samhället uppfylls engagera anställda och entreprenörer i miljöarbetet samt på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om miljöförhållanden förebygga och begränsa oavsiktliga utsläpp samt i förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny eller ändrad verksamhet aktivt deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete som rör miljön och den egna verksamheten anpassa miljöarbetet i tillämpliga delar till internationella överenskommelser och branschövergripande principer Organisation och arbete Respektive dotterbolagschef skall säkerställa att koncernens miljöpolicy följs. I stålrörelsen finns på varje ort särskilda avdelningar som samordnar, informerar och ger stöd i miljöarbetet i nära samarbete med produktionsledning och övriga medarbetare. Inom vidareförädlings- och handelsrörelserna bedrivs miljöarbetet oftast i kombination med företagets kvalitetsarbete. Koncernens miljöråd, som består av miljöcheferna i de större dotterbolagen, träffas regelbundet och svarar för samordning inom koncernen och för kontakter med stålbranschen. Miljöarbetet omfattar åtgärder för begränsning av utsläpp till luft och vatten, hushållning med energi och råvaror, hantering och återvinning av restprodukter och kemikalier, riskanalyser samt beredskap mot miljöolyckor. Miljöaspekter beaktas vid om-, ny- eller tillbyggnad i verksamheten. Miljöutbildning av personal sker kontinuerligt i dotterbolagen. En stor del av miljöutbildningen sker i samband med införandet av miljöledningssystem. Under året har ca 500 anställda i SSAB Tunnplåt, SSAB Oxelösund och Tibnor genomgått sådan utbildning. Införandet och arbetet med miljöledningssystem enligt ISO är en viktig del i koncernens miljöarbete. Införandet av certifierade miljöledningssystem kommer att ske vid olika tidpunkter i respektive dotterbolag. SSAB Tunnplåt, Tibnor och SSAB HardTech beräknas certifieras under 2001 medan SSAB Oxelösund beräknas certifieras Miljöledningssystemet integreras vanligtvis i verksamhetens kvalitetsarbete. I framtagandet av ett miljöledningssystem ingår även att ta fram system för miljörelaterade krav på såväl leverantörer som på kunder. Samverkan med intressenter sker bland annat genom möten med representanter för kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket. För att undersöka miljöeffekter och förändringar i omgivningen runt stålproduktionsanläggningarna genomförs olika typer av undersökningar rörande luft, vatten och deponier. Information i miljöfrågor ges på olika sätt. Den viktigaste informationen återfinns i de miljörapporter som regelbundet inlämnas till Länsstyrelsen och vilka är offentliga handlingar. För informationsgivning används även koncernens hemsida, där miljöinformation finns för både koncernen och dotterbolagen. Information ges vidare i form av olika miljöfoldrar till de boende i respektive närområde. Företrädare för koncernen deltar också som föreläsare vid utbildningar och möten med lokala intressenter. Uppgifter om produkternas miljöegenskaper efterfrågas i ökad utsträckning av kunder och andra intressenter. För att svara upp mot kraven har många produkter miljödeklarerats. Dokumentationen ger kunden möjlighet att värdera stålet även ur miljösynpunkt. Inom koncernen finns ett omfattande nätverk för att följa forskning och utveckling inom miljöområdet. Dotterbolagen deltar aktivt i ett flertal projekt rörande den branschspecifika forskningen bl a inom Jernkontoret och International Iron and Steel Institute men även hos andra institut och högskolor. Vidare finns ett omfattande 8

11 Olympiaden i Sydney gick i miljöns tecken. De hårda miljökrav som uppställts resulterade i att alla utom två av de över 30 nyuppförda arenorna byggdes i stål. Stål är helt återvinningsbart och jämfört med andra material har stål dessutom högre hållfasthet i förhållande till sin vikt, vilket reducerar både material- och energiåtgång. Bilden visar Stadium Australia där friidrott och fotboll avgjordes. kontaktnät med andra företag i branschen såväl i Sverige som internationellt. Stålet ett kretsloppsmaterial Stål är det ledande konstruktionsmaterialet i världen och spelar en väsentlig roll i uppbyggnaden av det moderna samhället. För insamling och återanvändning av stålskrot finns väl utvecklade system i samhället. För närvarande baseras drygt 40 procent av stålproduktionen i världen på sådant återvunnet stålskrot. Stålets speciella egenskaper bidrar till minskad miljöbelastning genom lättare konstruktioner, större lastkapacitet och ökad livslängd. I kombination med väl utbyggda återvinningssystem har stålet därmed de grundläggande förutsättningarna för att passa i ett kretsloppssamhälle. Samhällets utveckling går mot ökade krav på en resurssnålare produktion och användning av material. Detta sammanfaller väl med koncernens strategi att utveckla och tillverka starkare och tåligare stålprodukter. Genom att utnyttja höghållfasta, slitstarka eller korrosionståliga stål kan en stålkonstruktion göras lättare utan att minska dess prestanda, vilket medför att exempelvis nyttolasten i transportfordon kan ökas eller personbilars säkerhet förbättras samtidigt som bränsleförbrukningen kan minskas. Ståltillverkning Ståltillverkningen sker i moderna anläggningar med effektiva processer. Tillverkningen är malmbaserad vilket är en förutsättning för framställning av höghållfasta produkter. Råjärnsproduktionen sker i masugnar och för att utvinna järnet måste en kemisk reduktion ske. Som reduktionsmedel används kol och i processen bildas därför koldioxid som en oundviklig biprodukt. Några alternativa reduktionsmedel som är ekonomiskt försvarbara finns inte idag. Masugnen är den tekniska lösning som i dagsläget har lägst uppkomst av koldioxid per ton producerat råjärn. Energiproduktion De energirika gaser som bildas vid ståltillverkningen och som inte används i den egna processen omvandlas till fjärrvärme och elkraft. De under året tillvaratagna gaserna motsvarade energiinnehållet i kubikmeter eldningsolja. Den producerade fjärrvärmen svarade för mer än 90% av värmebehovet i fjärrvärmenätet inom Luleå och Oxelösunds kommuner och för ca 10% i Borlänge. Den producerade elkraften motsvarade 45% av stålrörelsens totala förbrukning av elkraft. Restprodukter med konkurrenskraftiga egenskaper I koncernens stålproduktion uppkommer 2,1 Mton restprodukter. Det övergripande målet med restprodukthanteringen är att minimera de mängder som deponeras genom att öka den egna återvinningen och söka kommersiell avsättning av restprodukter för återanvändning eller återvinning. SSAB Merox har under många år arbetat med att öka återvinningsgraden samt öka vidareförädlingen av rest- 9

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Sandvik Årsredovisning 1997 Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Årsredovisning 1997 Innehåll 1997 i sammandrag... 2 Detta är Sandvik... 4 Sandvik-aktien... 8 Koncernchefens kommentar...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 1996 INNEHÅLL RUBRIK Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Detta är Industrivärden 4 Börsportföljen 8 Kärninnehaven i börsportföljen 16 Industrivärden och miljön 24 Inductus 26 Indutrade 36

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken Årsredovisning 1998 Industrivärdens börsportfölj Handelsbanken Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 8 Börsportföljen 13 Kärninnehaven i börsportföljen 28 Industrivärden

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1 1 Innehåll Bilden av stålindustrin ska bli hetare... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 21 Utmärkelse...

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter.

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter. R O T T N E R O S A B Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 6 Bolagsstämma Välkommen till ordinarie bolagsstämma i Rottneros AB. Stämman kommer att hållas tisdagen den 29 april 1997 kl 17.00 i Gösta Berlingsalen,

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 SSAB i korthet 60 Nettoomsättning 60 Mdkr pro forma SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2006 DUROC ÅRSREDOVISNING 2006

Årsredovisning 2006 DUROC ÅRSREDOVISNING 2006 Årsredovisning 2006 Årsstämma Årsstämma hålls den 9 maj 2007 kl 08.00 på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm. Från 07.30 sker registrering samt serveras kaffe och smörgås. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer