Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen 1920-1924"

Transkript

1 Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen PETER NORDBY Den ryska järnvägskrisen och utrikeshandelsdebatten fram till 1920 Mot slutet av 1800-talet spelade järnvägsnätet en viktigare roll i Ryssland än på de flesta andra håll i Europa. De ryska floderna och kanalerna frös till i den stränga vinterkylan och landsvägarna var i mycket dåligt skick eller saknades helt och hållet. Det betydde att järnvägarna utgjorde det enda året-runtalternativet inom transportväsendet. Den nationella ekonomin, försvaret och i förlängningen härav den politiska stabiliteten, var således starkt avhängiga av järnvägsnätet. Fram till 1914 styrde tsarregimen produktionen av järnvägsmateriel till inhemska fabriker. Men fr o m detta år släpptes im porten fri. En av dem som sändes till utlandet i järnvägsaffärer var lokexperten Georg Lomonosov, en man som skulle komma att spela stor roll i den senare affären mellan Nohab och Sovjetunionen. Den kraftigt stegrade efterfrågan i samband med första världskriget fick emellertid stora delar av järnvägstrafiken att kollapsa. Det berodde enligt de nya makthavarna, bolsjevikerna, på att tsarregimen före kriget inte sett till att nätet underhållits tillräckligt eller bytts ut i nödvändig omfattning. Och anledningen härtill var, enligt kritikerna, att man endast intresserat sig för att kapa kostnader och maximera vinster. Den nya regimens "Folkkommissariat för kommunikationer" (NKPS) såg som sin huvuduppgift att bromsa järnvägstrafikens nedgång, snarare än rekonstruktion och expansion av det gamla nätet. Järnvägskrisen skärptes ytterligare genom inbördeskriget efter revolutionen Inom NKPS bildades 1918 en "byrå för utrikesaffärer", vilket förmodligen avspeglade förhoppningar om handel med Tyskland efter separatfreden mellan de båda länderna. Förhoppningarna grusades dock genom den tyska kapitulationen. Inom bolsjevikregimen fanns också delade meningar om möjligheterna att 51

2 handla med den kapitalistiska västvärlden utnämndes Leonin K.rasin till ordförande i NKPS, han var också ansvarig för Sovjetstatens utrikeshandel, och han tillhörde dem som menade att de ryska järnvägarnas återhämtning krävde utländsk hjälp. Situationen blev akut under årsskiftet och den dåvarande chefen för NKPS:s tekniska avdelning, professorn vid Petersburgs tekniska högskola Lomonosov, varnade för att järnvägstrafiken helt skulle upphöra under vintern om inte ett stort antallok rustades upp. Lenin m fl bolsjevikledare började nu prioritera frågan om att rusta upp järnvägsnätet och i propagandan framställdes transportreformerna som en av de viktigaste programpunkterna för Sovjetstatens överlevnad och framtida seger. De allierade västmakterna drog i början av 1920 tillbaka den sedan 1917 gällande sjöfartsblockaden mot sovjetiska hamnar och tillät handel med "det ryska folket". Det betydde dock inte att Sovjetregeringen erkändes och man behöll den sedan 1919 iscensatta bojkotten av landets guldreserv. Handel tilläts endast med icke-statliga, kooperativa organisationer. Mot bakgrund härav menade Trotskij att det inte var realistiskt att tro att Sovjet skulle få någon utländsk hjälp med järnvägsprogrammet. Krasin hävdade däremot att guldreserven och råvarorna liksom tillgången till den ryska marknaden skulle locka väst-kapitalisterna till handel. Lenins ståndpunkt låg någonstans mitt emellan i det att han hoppades på att utländsk, teknisk hjälp skulle gå att få, men att det varken var önskvärt eller ens möjligt att detta skulle spela någon roll för den långsiktiga, ekonomiska återhämtningen. Resultatet av debatten blev en kompromiss som sa att båda ytterligheterna skulle få "bevisa sin sak". De olika folkkommissariaten uppmanades att inkomma med listor på vad de ville importera (mot betalning i guld) och man bildade ett nytt organ för denna verksamhet, Centrala Kooperativa Organisationen, kallad "Centrosojuz". Den andra sidan skulle få "bevisa sin sak" genom att deras ekonomiska plan skulle presenteras på nästkommande partikongress som basen för partiets ekonomiska strategi. För järnvägssektorns del innebar detta att man fattade beslut om inköp av utländsk materiel, samtidigt som man satsade på uppbyggnad av den inhemska lokindustrin. Denna skulle dock, enligt de mest optimistiska planerna, behöva minst fem år på sig för att kunna producera lok. Krasin ledde själv delegationen från Centrosojuz som drog västerut i mars 1920 i syfte att sluta handelsavtal med olika lokfabrikanter HeywoodAJ, Trade or isolation? Soviet imports of railway equipment , särtryck ur "Acta universitatis Stockholmiensis-Studia Baltica Stockholmiensia" nr , s

3 De sovjetiska utiandsbeställningarna I första vändan tänkte man sig att köpa lok och reservdelsutrustning från västländer. Redan före avresan hade man försökt köpa materiel i USA, man erbjöd t o m amerikanerna monopol på försäljning av all järnvägsutrustning till Sovjet. Flera USA-fabriker visade också intresse, men regeringen gav inga exportlicenser. Krasinvände sig då, i mitten av maj 1920, till det jämförelsevis lilla verkstadsföretaget Nohab i Trollhättan. Med Nohab skrevs kontrakt på leverans av l 000 lok och med företagets direktör Gunnar W Andersson gjordes ett kreditavtal. Båda kontrakten föreskrev betalning i guld, vars transport till Sverige garanterades av den svenska regeringen. Det visade sig således att Krasios teori om behovet av industribeställningar i väst och "guldlockelsen" åtminstone delvis stämde. Sveriges regering kände sig uppenbarligen inte bunden av västmakternas guldembargo. Målsättningen var nu att uppnå liknande kontrakt med andra europeiska lokföretag. Delegationen lyckades också signera ett kontrakt med den stora brittiska lokfirman Armstrong i Newcastle om reparationer av 300 ryska lok. Dessa båda kontrakt var på kort sikt inga lysande affärer för Sovjetstaten, men de sågs som ett led i försöken att etablera ekonomiska kontakter med väst på längre sikt. Då delegationen lämnade Sovjet tänkte sig Krasin personligen leda alla affärsförhandlingar och lämna över de tekniska frågorna till specialister. Det var i detta sammanhang den tidigare nämnde Lomonosov nu skickades till Sverige för att ordna de tekniska aspekterna av Nohab-kontraktet. Men politbyrån i Sovjetunionen gav honom samma ställning som en folkkommissarie för alla frågor rörande utländska järnvägsbeställningar. Krasin motsatte sig detta och beordrade Lomonosov att inte fatta några beslut, annat än i tekniska frågor, utan att han själv gett sitt godkännande. Så blev det dock inte, utan Lomonosov fick i realiteten huvudansvaret för alla järnvägsfrågor inklusive de viktiga förhandlingarna med tyska lokföretag under sommaren och hösten Lomonosov hade som sagt sina "rötter" i det gamla Ryssland, både under tsartiden och den provisoriska regeringen 1917, och han sågs av åtskilliga i Sovjetunionen som alltför självsvåldig om än en erfaren och skicklig förhandlare. Han lyckades också att i Berlin, med ett tyskt loksyndikat, förhandla fram ett kontrakt på l 000 lok. P g a Versaillesfördraget kunde inte tyskarna agera på egen hand utan affärerna förutsatte inblandning av engelska banker. Den engelska regeringen godkände dock inte någon sådan inblandning. Då vände sig Lomonosov till Sveriges Riksbank för arrangemangen kring betalningen av 500 av dessa lok, men den engelska regeringen 53

4 gick åter emellan och stoppade affären. Det lyckades honom dock att beställa 100 av loken med hjälp av Nordiska Handelsbanken. Risken att de tyska loken skulle konfiskeras kom man förbi genom att utöka Nohab-kontraktet till 1100 lok, av vilka Nohab tilläts beställa 100 från Tyskland. I februari 1921 beställdes ytterligare 6000 tyska lok via den svenska handelsfirman Victor Berg i Stockholm. Betalningen utgjordes av sovjetiska guldleveranser till Sverige, vilka accepterades som tysk delbetalning av krigsskadeståndet. De tyska lokföretagen fick betalt av tyska staten. Isen tycktes nu bruten för kontakter med engelsmännen och i mars 1921 undertecknades det anglasovjetiska handelsavtalet. I november 1920, då Lomonasov befann sig i Moskva, bildades den Ryska Järnvägskommissionen (RJK), med honom själv som ordförande. Dess uppgift var att prova material och produkter från de utländska leverantörerna. Istället blev kommissionen en utrikeshandelsorganisation vid sidan av det högsta organet i Sovjet med denna uppgift (Folkkommissariatet för utrikeshandel). Skälet till detta var att Lomonasov dels var ordförande i RJK och dels innehade en folkkommissaries ställning i järnvägsfrågor. Krasin motarbetade Lomonasovs ganska enastående maktställning och lyckades få RJK nedlagt Opposition mot sovjetisk import I Sovjetunionen började man bli oroliga för att guldreserven skulle tappas av för hastigt och det nyinrättade planeringsorganet "Gosplan" rekommenderade i maj 1920 att alla utiandsorder till vidare skulle stoppas. Istället skulle resurserna läggas på reparation av befintliga lok och stöd åt inhemsk industri i allmänhet. De som var motståndare till importen argumenterade allt oftare i termer av stöd till egen industri. Mot slutet av 1921 hävdade organet för verkstadsindustri m m (Glavmetall) att de kunde producera samma sorts lok som beställts utomlands, inom samma tidsperiod och det till endast 65% av kostnaden. Detta accepterades inte av NKPS främst av det skälet att importen skulle betalas i guld medan inhemska beställningar skulle tära på NKPS:s egen rubelbudget. Den inhemska industrin, särskilt lokfabrikerna (av vilka det fanns sex stycken i Sovjet 1921) reagerade våldsamt och begärde att upp till800 av de lok som beställts i Sverige och Tyskland skulle avbeställas. Man menade att det var orimligt att köpa lok från Sverige samtidigt som rysk 2. Ibid, s

5 industri nästan saknade order och att den egna lokproduktionen kunde komma igång raskt om bara staten satsade på investeringar. Vid denna tid, april 1922, menade NKPS att det knappast gick att avbeställa de tyska loken eftersom merparten redan producerats. Skulle man dra ner på beställningarna fick det bli Nohab-ordern, men det skulle innebära stora finansiella förluster. I slutändan blev resultatet att 500 av de lok som beställts hos Nohab avbeställdes. Officiellt sades orsaken vara att Nohab brutit kontraktet genom att avsiktligt försena utskeppningen av loken från Trollhättan och att den svenska riksdagen vägrade ratificera det svensk-sovjetiska handelsavtalet från mars Av de totalt beställda 1700 loken åren levererades 700 från Tyskland (de sista våren 1923) och 500 från Nohab i Trollhättan (det sista i december 1924). 3 "Rysstidens" betydelse för Nohab, Trollhättan och svensk industri Vid slutet av första världskriget gick produktionen vid Nohab, ett av Trollhättans största företag, på sparlåga, under vissa perioder bedrevs arbetet endast fyra dagar i veckan. I detta besvärliga läge kommer så lokordern från Sovjet. Gunnar W Andersson blev både VD och så gott som ensam ägare till företaget i samband med "ryssordern". Han hade sedan gammalt en handelsfirma i Stockholm och goda kontakter med Ryssland. Med sig in i Nohab förde han beställningar på 230 miljoner kr, varav sju miljoner i förskott. Produktionen skulle vara mycket snabb med leverans av fem lok per vecka. För detta krävdes inköp av mer tomtmark och uppförande av ny maskinoch uppsättningsverkstad. Det första loket levererades den 2 september 1921 och det 500:e och sista den 22 december Vid Åkersjö byggdes en ny kaj och en stor kran sattes upp för lastning och utskeppning av ryssloken. I regel tog det två dagar att lyfta ombord 11 lok inklusive tendrar på ångfartyget "Neebing". Arbetskraftsefterfrågan ökade givetvis i samband med lokbeställningen, från 780 arbetare år 1920 till2 153 år För att klara denna för svenska förhållanden mycket stora industriorder krävdes samarbete från många andra företag. Nohab växte ut till en koncern genom förvärven av bl a Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna (Nohab-Eskilstunaverken), Forsbacka Järnverk och Lidköpings Mekaniska Verkstad. Beställningar lades också ut på en rad svenska och utländska bolag. 3. Ibid, s

6 Framför ett av "ryss/oken': Fr h direktör Gunnar W Andersson, bankdirektör Billing (Nordiska Handelsbanken), direktör C H Lindhagen, direktör Antenor Nydqvist. Foto ur Nohab-arkivet. Arbetslönerna vid Nohab steg, Trollhättan fick ett kraftig ekonomiskt uppsving och många flyttade hit. Bolaget fick företrädesrätt till ett stort antal lägenheter i staden som ägdes av AB Arbetarbostäder. Det skrevs mycket i pressen om de ryska kontrollanterna och festerna runt dessa. Annuleringen av de 500 loken 1922 fick stora konsekvenser för bolaget och Trollhättan. Verksamheten bantades ner, lönerna sjönk och många blev arbetslösa. I oktober 1924 hade antalet anställda minskat tilllloo, av vilka de flesta endast hade arbete tre dagar i veckan. 4 Källmaterial om lokaffären i Nohabarkiven (Göteborgs Landsarkiv) Huvuddelen av det i Sverige bevarade källmaterialet om den sovjetiska lokaffären återfinns hos Nohabarkivens huvudarkivbildare- arkiv C 130:1 Nohab. I nämnda arkiv är det främst serierna F17 "Handlingar rörande 1920-talets affärer med Sovjetunionen" (det mesta skrivet på tyska) och Al "Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll med bilagor" (åren ) 4. Johansson H, Trollhättan- samhälle i expansion (Uddevalla 1987), s

7 som handlar om lokaffären. Men det finns också material på flera andra håll i arkiv C 130:1 som belyser affären. Låt oss börja med att ta del av vad som avhandlades på några av styrelsens sammanträden gällande lok- affären. Ur styrelse- och bolagsstämmaprotokollen (serie Al) 1920: Den l juli sitter Gunnar W Andersson (GWA) för första gången som ordförande på mötet i T rollhättan och han får i u p p drag att ordna kontor åt Nohab i Stockholm. Dagen efter övertar han posten som VD och tilldelas en årslön på kr. Till vice VD utses Antenor Nydqvist (sonson till en av bolagets grundare) med en årslön på kr. På mötet i Trollhättan den 14 augusti är den nya styrelsen för första gången samlad och ordföranden meddelar att professor Lomonosov "... besökt verkstäderna i och för fastställande av vissa detaljer rörande de lokomotiv som minister Krassin hade beställt av herr Gunnar W Andersson, och vilken beställning det vore meningen att överföra till Nydqvist & Holm AB". Nohab hade kontaktat AB Bofors-Gullspång och Munktells Mekaniska Verkstad för att de skulle medverka vid lokproduktionen och Lomonosov besökte även dessa industrier. Det tas till protokollet att Lomonosov "... förklarat sig mycket belåten med vad han sett, och uttalat som sin uppfattning att de tre verken tillsammans skulle kunna inom den bestämda tiden leverera tusen lokomotiv". Senast den 15 september ville ryssarna ha en arbetsplan för tillverkningen och så snart de fått denna skulle GW A lämna över beställningen till Nohab som i sin tur skulle lägga ut beställningar på Bofors och Munktells. Efter diskussionen beslutar mötet att material skall beställas för tillverkning av 30 lokomotiv vilka skulle väga ca 100 ton vardera, men det förutsatte att GW A antingen betalade in det förskott på sammanlagt 7 miljoner kr han erhållit eller ställde säkerhet i svensk bank för de kostnader som skulle vila på Nohab. På sammanträdet den 18 november (nu i Stockholm) går man igenom kontraktet med "Centrosojuz" och fastslår följande plan: 130 lok skall vara levererade 1/ ,20 ytterligare före och därefter 150 under 1922 och 175 varje år fram t o m Mötet godkänner också ett kontrakt mellan Centrosojuz och Nordiska Handelsbanken rörande diverse finansiella frågor i samband med lokaffären. GWA har således nu överlåtit kontraktet på Nohab och för det får han i ersättning"... 1,5% av det slutliga nettoförsäljningsvärdet för levererade lokomotiv, eller kronor 4 miljoner". Årets sista styrelsemöte äger rum i Stockholm den 16 december och på det beslutar man att 15 tendrar (de vagnar som skulle transportera 57

8 58 bränsle- och vattenförrådet) skall beställas från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. 1921: Den24mars meddelar GWA att han köpt aktiemajoriteten i Munktells Mek Verkstad och mötet beslutar överta densamma mot en ersättning av kr till honom. Den 19 juni ändras kontraktet med Centrosojuz så att följande gäller: l) 15 miljoner kr ställs till Nohabs förfogande, 2) Lomonosov betalar ut 6 miljoner i förskott, 3) Leveranstiden sänks från sex till fem år. Vidare godkänns ett kontrakt med den tyska sammanslutningen av lokfabrikanter (tyska syndikatet) rörande 100 lok som skalllevereras till Centrosojuz. Man beslutar också att flytta bolagets huvudkontor till Stockholm. Styrelsemötet i Trollhättan den lo september behandlar en förfrågan från ryska generalkonsuln Fredrik Ström om Nohab kan anställa arbetslösa ryssar. Verkstadsledningen svarar att man först och främst vill anställa arbetslösa på orten, vilket styrelsen godkänner. Samma möte tar upp den punkt i kontraktet som säger att loken skall transporteras per järnväg över Finland. Detta förutsätter att de måste demonteras och senare remonteras i "Ryssland", vilket ingen av mötesdeltagarna tror på. Trots allt måste de första 50 loken sändas över Finland varför styrelsen vill att remonteringen görs i Vi borg. Direktör Lindhagen får i uppdrag att åka dit för att förbereda operationen. Den 15 november avhandlas bolagets behov av ett avtal med ett järnverk för att säkerställa behovet av stålgjutgods, smide och plåt. Man inriktar sig på Forsbacka järnverk och framhåller att det bästa vore om detta kunde köpas in. Förberedande förhandlingar om en sådan affär förs redan genom Nordiska Handelsbanken. 1922: På det långa styrelsemötet i Stockholm den januari meddelas att Forsbacka järnverk köpts genom att Nohab övertagit betalningsansvaret för verkets förbindelser på sammanlagt 10,3 miljoner kr (därav 6,3 miljoner till Nordiska Handelsbanken). GW A har med Lomonosov diskuterat anskaffningen av lastningsanordningar vid Trollhätte kanal för att kunna transportera loken sjövägen. Lomonosov erbjuder sig att låna bolaget kr, dvs den beräknade kostnaden för hamn, spåranläggning och kran. Med Vattenfall har träffats avtal om att på 28 år (mot kr) arrendera "ett nödigt område", dvs Åkersjö. Beslut tas om nedsättning av ackordslönerna för arbetarna både i Trollhättan och Eskilstuna. Utlastning av loken kommer tillsvidare att verkställas över Landskrona, kring vilket avtal träffats med Öresundsvarvet och Landskrona Nya Mek Verkstad. Mötet beslutar också att framtida styrelsemöten skall hållas i Stockholm om inget annat bestäms. Den 10 juli tas en tolkningstvist upp gällande det i kontraktet stipulerade självkostnadspriset på kr per lok. Lo monosov har sagt att denna summa är att betrakta som ett avräkningspris och att

9 det verkliga självkostnadspriset kan hamna både över och under och att betalningen då skall gälla det verkliga priset. GW A hänvisar till kontraktet som säger att ett självkostnadspris överstigande kr skall betalas av ryssar-. na medan bolaget inte blir återbetalningsskyldigt om priset hamnar under denna summa. Några av direktörerna håller på att kr är ett minimipris medan andra inte vill gå emot Lomonosov. Beslutet blir att styrelsen för närvarande inte motsätter sig Lomonosovs tolkning. Den senare har inget emot att ett fast pris åsätts hela beställningen på l 000 lok, vilket är i överensstämmelse med den ryska regeringens önskemål. Preliminärt beräknas materialkostnaderna på lok+ tender till vilket för 650 lok skulle betyda ett kapital på ca 20 miljoner kr. Den 11 augusti meddelas helt kort att kontraktet med Centrosojuz ändrats från l 000 till 500 lok och att ett fast pris bestäms. Detta innebär driftsinskränkningar vilka främst drabbar Eskilstunaverken, eftersom "... man numera kan framställa den största delen av loken i verken i Trollhättan" : Den 10 april 1924 beslutar mötet att ställa in leveranserna till Sovjet, till följd av en tvist mellan bolaget och RyskaJärnvägskommissionen (RJK) om de ryska kontrollanternas krav på extraarbeten på redan beställda lok. Styrelsen accepterar inte att bolaget skall stå för dessa merkostnader eftersom kontraktet inte stipulerar sådana extraarbeten. Den 12 augusti samma år har meningsskiljaktigheterna lösts på så sätt att RJK får stå för merkostnaden på 4 miljoner kr. Den 25 aprill925 godkänner styrelsemötet en uppgörelse om försäljning av Eskilstunaverken till Munktells Verkstads NyaAB. 5 Som framgått ovan var affärens två huvudrollsinnehavare GW Andersson och Lomonosov. Om hela affärens förutsättning var att Andersson skulle överta Nohab vet vi inte men de facto blir han ensam ägare till nästan samtliga aktier i bolaget åren Under dessa år innehar han över 90% av de sammanlagt aktierna. Efter sovjetaffärens avslutande går han ner till knappt 20 %. Bolagsstämmoprotokollen ger följande bild av aktieägandet. 5. C 130:1 Nohab, serie Al: Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll med bilagor, voll-2. 59

10 Aktieägare/ År GW Andersson l 032 HNydqvist 2420 A Nydqvist SKF 2745 A Ljungman 20 N Junggren Fastigh bol Gladan 1500 Förvaltn AB Älvsborg 1500 AB Mercari 998 E Allgoth 100 T Nilsson 50 KKjällman 50 Övriga Summa: styrelseberättelsernas balans- och resultaträkningar 6 ger oss räkenskapsbilden, eller snarare den bild bolaget vill att vi ska ha, kring affären. 1919, dvs året före beställningen, låg balansomslutningen i bolaget på 14,8 miljoner kr. Året därpå var den uppe i 97,7 miljoner. Den stora skillnaden mellan dessa båda år var depositionen av 71 miljoner i Nordiska Handelsbanken för "leveranser enligt kontrakt". Under åren sjunker omslutningen från 75 till46 miljoner och 1925 års siffra 19,4 miljoner ligger inte långt ifrån "utgångspunkten" Det i styrelseberättelserna redovisade, årliga nettoresultatet såg ut enligt följande: År Resultat (kr) År Resultat (kr) De stora bokföringsmässiga vinsterna hämtades således hem 1920 och Året efter leveransen av det sista loket, 1925, har vinsterna som synes förbytts i en förlust på nära 1/ 2 miljon. Aktieutdelningen steg från kr 6. Ingår även i C 130:1 Nohab, serierna GlCB: Inventarium och balansräkning och GlCC: Övriga handlingar rörande bokslut. 60

11 Lokomotiv för Ryssland. Lastningför järnvägstransport via Tomeå. Ur Nohabs arkiv. år 1919 till år kunde GW Andersson skörda stora frukter av sitt näst intill totala aktieinnehav (99,1 %) eftersom hela vinsten på drygt en miljon kronor då gick till utdelning. Om och ur "Handlingar rörande 1920-talets affärer med Sovjetunionen" (serie F17) Arkivserien inleds med kontrakten, vilka indelats i tre underserier: l) Kontrakt med Sovjetstaten och Nordiska Handelsbanken (2 vol); 2) Kontrakt med tyska underleverantörer (l vol), där vi får uppgifter om de tio tyska företag som utgjorde det ovan omtalade syndikatet - bland de mer kända återfanns Henschel o Sohn i Kasse!, Friedrich Krupp AG i Essen och AEG i Berlin; 3) Materialkontrakt med Ryska Järnvägskommissionen, underindelad i en huvudserie (28 vol) och en särskild serie ( 6 vol). I nämnda huvudserie får vi reda på att Nohab i Trollhättan slöt kontrakt med 23 tyska, 61

12 25 svenska och två österrikiska underleverantörer samt med en vardera från Österrike och Finland/ Det finns två korrespondensserier som till övervägande delen innehåller material på tyska. Den första rör huvudsakligen korrespondens med Ryska Järnvägskommissionens olika avdelningar och representanter (22 vol) - bl a med Lomonosov. Den andra utgör övrig korrespondens (7 vol)- bl a med Krasin och Lomonosov mellan Gunnar W Andersson och ryska handelsdelegationen. I "Materialförteckningar" (lo vol) kan hämtas detaljuppgifter om produktslag, leverantörer, levererade kvantiteter och materialkostnader. "Handlingar rörande lokleveranserna m m" (5 vol) ger förstås uppgifter om transporterna- t ex korrespondens, kostnadsförslag och kartor. "R y ska lokakter" (l vol, s k Akt priemki) är skriven på ryska och innehåller vad man kan kalla lokens pass. "Räkenskapshandlingar" (l vol) innehåller flera intressanta uppgifter om t ex värdering av maskiner och anläggningar, produktkostnader, kostnadssammandrag för producerade lok och representationsräkningar beräknades kostnaden för produktion av ett lokomotiv+ tender till kr, varav 66% utgjorde materialkostnader och 32% arbetskostnader. En handling med rubriken "Kostnadstablå för utvidgning av Nohabs verkstäder för byggandet av 200 lok per år" upplyser om att sammanlagt 28,2 miljoner kr investerats, varav 6 miljoner i fabriksbyggnader, nästan 10 miljoner i bostäder (1200 lägenheter) och 12 miljoner i maskiner. I en tablå kallad "500 st lokomotiv till Ryska Järnvägskommissionen" från den 25 september 1925 får vi en översikt av affärens totala kostnadsbild: Antal År lok Material (kr) Arbete (kr) Omkostn (kr) Summa(kr) 1921 so : : : : : : : : lo : : : : : : : :57 Sum: : : : :21 Anm: Till totalsumman skallläggas förbrukade verktyg, olja och trassel, en kostnad från Eskilstunaverken och en premie till Atlas Diesel om sammanlagt :78 kr vilket ger en total slutsumma om :99 kr. 7. C 130:1 Nohab, serie F17 ACA: Materialkontrakt, huvudserie-namnen på underleverantörerna är också angivna i arkivförteckningens anmärkningskolumn. De 25 svenska leverantörerna inkluderar Nohabs dotterbolag. I arkivförteckningens anmärkningskolumn anges också vad underleverantörerna producerat. 62

13 I räkenskapsvolymen får vi måhända en del konkreta belägg för "festen runt de ryska kontrollanterna". Här finns nämligen ett antal räkningar från besök på stadshotellet i Trollhättan. För att ta ett exempel: den 21 juni 1921 dinerade Gunnar W Andersson tillsammans med tio gäster för sammanlagt 380:6S kr, fördelat enligt följande: 11 Dinera 13 kr 143:00 1/2 Punch S:OO 11 Aquavite 6:60 S kup Whiskey 7:20 S Pilsner 2:SO 12 Vatten 6:00 S/1 Cliquot 13S:OO 2 Ramlösa l:so 11 ex Kaffe 11:00 9 Cigarrer a l:so = 13:SO S kup Napoleon 17:SO 6 Cigarrer a O:SO 3:00 11 kup Bols 19:60 S pkt Cigaretter = 9:0S I "Handlingar rörande vattenturbiner och skogsavverkning" (2 vol) finns uppgifter om kontakter och tänkbara affärer med Sovjetunionen på andra områden. "Fullmakter" (l vol) talar för sig självt och består helt av handlingar på tyska och franska. Den sista volymen i F17-serien är "Förteckning på Lomonasov handlingarna i Leedsarkivet" och den är en arkivförteckning till det privatarkiv efter familjen Lomonasov som förvaras vid Leeds University, Russian Archives. Förteckningen upptar huvudsakligen familjens korrespondens men innehåller också biografier över Lomonasov själv, hans hustru och son. Övrigt källmaterial rörande den ryska lokaffären i Nohabarkiven Serien F16 "Handlingar rörande Nohab' s Stockholmskontor" är ett direkt resultat av Sovjetaffären eftersom kontoret öppnades med anledning av denna och stängdes efter affärens avslutande. I serie F32 "Övriga ämnesordnade handlingar" finns ett par volymer med anknytning till den ryska lokaffären. Volym nr 8 innehåller bl a lånekontrakt med Nordiska Handelsbanken och andra s k förbindelser S. Volym nr 17 innehåller handlingar rörande inspelningen av och premiären på filmen "Mannen från andra sidan" (om loktransporterna). Filmtiteln syftar på Lomonosov, även om handlingen i filmen inte följer verkligheten alltför väl. Handlingarna utgörs av korrespondens, handskrivna meddelanden och anteckningar, Semitjovs (regissören) filmmanus, faktaunderlag till filmen, fotografier och pressbilder, premiärarrangemang, pressklipp m m. 63

14 64 Räkenskapsserierna (G) för de aktuella åren ( ) rymmer givetvis också lokaffären. I pressklipps-serien L2H "Svensk-rysk film" återfinns material om ovannämnda film. Det finns inga ritningar till de ryska loken i arkivet. I serie Kl "Fotografier" volym 3 finns flera sak- och personfotografier, försedda med namn- och tidsuppgifter, som har med lokaffären att göra. Serie K 2 "Skioptikonbilder" innehåller bl a bilder från Åkersjökajen och några av dessa visar möjligen lastning av rysslok. Arkiv C 130:4 Nohab-Eskilstunaverken (dvs gamla Munktells Mekaniska Verkstad) är helt knutet till tendertillverkningen för Sovjetordern. Till större delen består handlingarna i detta arkiv av korrespondens: en huvudserie (30 vol), korrespondens med Nohab i Trollhättan (16 vol), med ForsbackaJärnverk (3 vol), med RyskaJärnvägskommissionen (l vol) och telegram (1 vol). Dessutom innehåller det bl a en egen räkenskapsserie (9 vol).

15 Karbennings kristidsnämnds historia och arkiv STEFAN NORDIN Under en filminspelning i Karhenning våren 1991 upptäckes en sedan länge bortglömd trave dokument i ett uthus som tillhört förre kommunalmannen Gustav Adolf Pettersson. Pappren var svårt åtgångna av regnvatten, smuts och möss men efter att ha torkat ett år har nu uppsorteringen börjat. Det visar sig så sakteliga vara ett nära nog komplett arkiv från kristidsnämnden i Karhenning som var i verksamhet från 1939 till Sorteringsarbetet utförs av Stefan Nordin från Järfälla som är fritidsboende i Hästbäck (Karhenning), väghistoriker och deltagare i filminspelningen. Kristidsnämnders inrättande och organisation Till följd av Kungl Maj:ts kungörelse den 8 september 1939 om kommunala kristidsnämnder (ktn) och kristidsförbund, beslöt länsstyrelsen i Västerås den 7 oktober att Västmanlands län skulle indelas i 42 kristidsnämndsområden (ktno) där en eller två, men i några fall flera kommuner l socknar ingick i varje område. Karhenning ktn bildade ensamt ktno nummer 22. Därmed tillmötesgick länsstyrelsen en vädjan från kommunalnämnden 1 att Karhenning måtte slippa bilda ktno med Västervåla. I de fall ktno bestod av endast en kommun skulle ktn väljas av kommunalfullmäktige i den kommunen. I de fall flera kommuner bildade gemensam ktno skulle ktn väljas av en särskild förbundsdirektion bestående av en eller två representanter för de kommuner som ingick i sådant ktno. Karhenning var således inte representerat i förbundsdirektionen. Länsorganisationen för dessa ktn benämndes Kris tidsstyrelsen för Västmanlands län med säte i Västerås. Kristidsstyrelsen bestod av ordförande och sju ledamöter. Dess första styrelse utgjordes av följande personer: l. Karbennings kommunalstämma paragraf

16 Ordförande: Borgmästare Ivar Hedman, Sala Ledamöter: Överingenjör O Hellman, Västerås Lantbrukare Carl Carlsson, Lövsta Dingtuna Affärschef KA Friberg, Västerås Fru Ester Nordin, Fagersta Snickaren Gustaf Olsson, Västerås sekreteraren Karl Sjöfält, Västerås Ombudsman Carl Ölander, Västerås I länsstyrelsens direktiv till kommunerna, daterat den 7 oktober 1939, anges att i de kommuner, vilka ensamma utgör ett ktno, skall kommunalfullmäktige ha förslag på ktn-ledamöter före den 15 november Kristidsstyrelsen tillsätter ensamt ordförandena. Den 12 oktober 1939 förordnas namngivna ordföranden i samtliga länets ktn och ktf, däribland hemmansägaren Gustav Adolf Pettersson, Vallsjö bo, Hökmora till ordförande i Karhenning ktn. Av allt att döma har man vanligen förordnat kommunalstämmans ordförande. Förordnandena gällande "intill utgången av år 1940". Karbennings ktn skulle dessutom utgöras av tre ledamöter. I Karhenning var Gustav Adolf Pettersson ansvarig för alla ktn-angelägenheter men kommunen var uppdelad i ombudsområden (ortsombud), nämligen följande: 2 Bennebo Axel Forsman. (EH Pettersson (1941) (1942) (1943)) Hästbäck & Åsby J G Nyström. ( Gottfrid Nyström (1941) (1942)) Högfors Utses av bruksledningen. (Axel Larsson (1941) (1943)) Hökmora Johan Johansson. (Henning Wistrand (1941)) Karbenningby Joel Gustafsson (1941) (1943) Klingbo Anton Eriksson (1941) Långsjö Albert E Östmark (1941) (1942) (1943) Nickeho Erik Bäck. (Anton Englund (1941)) Nyhyttan/Kråkbo EG Eriksson (1941- avsade sig uppdraget l dec 1942.) Olsbenning J E Johansson. (Johan Johansson (1943)) Snytsbo KJ Eriksson (1941) (1943) Vallsjöbo Johan Johansson (1941) Örbäck Gunlof Johansson. (KG Johansson (1941) (1943)) 2. De först nämnda valdes vid kommunalstämman paragraf 3. De inom parentes nämns därefter angivna år. 66

17 Gustav Adolf Pettersson, ordf i Karbennings kristidsnämnd from 12 oktober Ungdomsfoto. Ombuden i dessa områden fungerade som kortutdelare men kunde givetvis bistå ktn med sakupplysningar. Indelningen i ombudsområden var inte formellt reglerad och ombuden erhöll, till att börja med, ingen ersättning för sitt besvär, förutom viss ersättning för telefon och utlägg. Förutsättningen var att man hade telefon och tid. Givetvis krävdes också att man var betrodd. Mellan ktn och ombuden reglerades korthanteringen mycket formellt med reversaler och kvitton av många slag. 67

18 Ktn egna räkenskaper är inte bevarade förrän med året Detta år var det kommunala bidraget kr 25 öre och statsbidraget var 215 kr 75 öre. Av detta erhöll Pettersson 1500 kr i arvode och 600 kr för utgifter (expensmedel). Övriga utgifter är uteslutande arvoden och omkostnader till ombuden. Under åren förändras dessa siffror såväl uppåt som nedåt. Kristidsnämndernas gallringsföreskrifter Efter kommunsammanslagningarna 1952 förelåg ett stort behov av direktiv för de kommunala arkivens bevarande års gallringssakunnigas 4 betänkande till inrikesministern säger: "Sedan kungörelsen den 29 december 1949 (nr 719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner utfärdades, har riksarkivets samt lands- och länsarkivens tjänstemän flitigt deltagit i de upplysningsmöten, som hållits skilda delar av landet... " "I många fall har det därvid visat sig, att det saknats tillräckligt med utrymmen för förvaring av arkivalierna. Kom m unemas arkivalier låg i stor utsträckning hemma hos kommunalmännen där de förvarades i garderober, på vindar, i källare och i verkstäder... " Vidare nämns att de nybildade kommunerna ofta saknar arkivlokal "i egentlig bemärkelse" och de nya storkommunerna som många gånger planerar nya kommunalhus, har ändå inte "plats varken för de egna eller de äldre kommunernas handlingar": skrivelsen fortsätter: "A v dessa skäl torde det vara nödvändigt att i vissa fall skära ner omfattningen av de kommunala arkiven för att därigenom bemästra lokalfrågan." A v detta framgår att inte bara kristidsnämndernas handlingar utgjorde ett volymproblem utan även den övriga kommunala verksamhetens. I betänkandet framhålls vidare att vissa handlingar förekommer i såväl statliga som kommunala arkiv: "I de fall då dessa handlingar gjorts gallringsbara i det statliga arkivet, ha de sakkunniga ansett handlingarnas gallringsbarhet prövad och tillrått utgallring även i de kommunala arkiven.". 3. Norbergs kommuns arkiv, Karbenningdelen. Tack till Norbergs kommun för hjälp med kopiering m m. 4. Landsarkivarien i Göteborg G R Swedlund och läraren vid sydsvenska socialinstitutet Tage de la Motte. Tack till Gunnar Sundberg RA för hjälp med dessa uppgifter. 68

19 Gallringssakkunniga menade således att "ska det gallras i det ena så ska det gallras i det andra", ett förhållande som man kan tycka borde resultera i en rakt motsatt uppfattning, nämligen "är det utgallrat i det ena så borde det sparas i det andra". Betänkandet utmynnar i följande rekommendation beträffande kristidsnämndernas arkiv: Böra följande handlingar utgallras: Samtliga handlingar med undantag av protokoll, personalregister respektive motsvarande handlingar och diarier ävensom inkomna skrivelser, i den mån dessa äro ägnade att belysa allmänhetens reaktion inför krisregleringarna, samt räkenskapsböcker." Övriga handlingar fick utgallras omedelbart, med undantag för vissa ekonomiska handlingar där gallringsfristen var 10 år. De av 1952 års arkivgallringssakkunnigas föreslagna gallringsreglerna återfinns i stor sett oförändrade i 1956 års arkivgallringskommittes betänkande vilken sedermera stadfästes i K,ungl Maj:ts cirkulär nr 529 och 530 den 24 oktober Så långt de centrala direktiven för kristidsnämndernas arkivgallring. A v dessa framgår att samtliga handlingar i det nu aktuella Karbennings kristidsnämnds arkiv, utom inkomna skrivelser från enskilda (E IV), har kunnat gallras. Arkivets innehåll Arkivet består av 55 volymer folio- och A4-kapslar på 4,3 hyllmeter. Till detta kommer 2-3 hyllmeter E I- Tryckta periodiska informationsskrifter, uniformt utformade. Detta är uniforma "tidskrifter" från de statliga myndigheterna, vilka ännu inte till fullo är ordnade. Serie A -protokoll, saknas. A v allt att döma saknas de även i nuvarande huvudkommunen Norbergs kommuns arkiv och trots efterforskningar hos många berörda har varken originalprotokoll eller protokollkopior kunnat återfinnas. Enligt vittnesmål tog ofta ktn-ordföranden i allmänhet, och G A Pettersson i synnerhet, beslut i ärenden utan formella sammanträden och protokoll. Sannolikt är detta en sanning med modifikation. Dels kunde missgynnad anföra besvär över ktn-beslut, vilket förutsatte ett formellt protokollsförfarande. Dels finns en avskrift av protokoll 5 bevarat 6 vilket ger intryck av en löpande protkollrutin mars Övol4. 69

20 Serie B- Utgående skrivelser (1 vol). Den sista skrivelsen är daterad 23 juli Serie C och D saknas. Journaler, register och liggare fördes av ordföranden som kontroll på utfärdade licenser m m. Eftersom sådana dokument är formulärnumrerade på samma sätt som alla andra formulär, har de inordnats i Serie E V trots att de enligt arkivschemat skulle kunnat bilda en serie D. Serie E I - Inkommande skrivelser. Tryckta periodiska informationsskrifter, uniformt utformade. Ännu osorterat (okt 1992). Sannolikt volymer. Serie E II- Inkommande skrivelser. Tryckta och stencilerade cirkulär och anvisningar från centrala myndigheter, utan särskild adressering. 9 volymer Serie E III- Inkommande skrivelser. T ryckta och stencilerade cirkulär och _ anvisningar samt skrivelser från centrala myndigheter, adresserade till Karbennings kristidsnämnd. l volym Serie E IV- Inkommande skrivelser. Brev från lokala företag, organisationer och enskilda (utan särskilt formulär). 3 volymer SerieEV-Inkommande skrivelser. Ansökningar, licenser, deklarationer, rekvisitioner, kopior m m på särskilt formulär (se formulärregister). Denna serie utgör arkivets huvuddel med sina 32 volymer. Varje formulärtyp är nu av utgivande myndighet åsatt ett nummerför att kunna korrespondera med instruktionerna för en bestämd angelägenhet. Formulären är ifyllda av den person som söker eller deklarerar någonting, exempelvis bränsle till traktor, innehav av utsäde, försäljning av ägg, behov av stövlar etc. De olika formulärtyperna uppgår till ett antal av 676 varav 441 ingår i den aktiva delen, dvs är ifyllda på nämnda sätt. Övriga formulärtyper är icke ifyllda (passiva) formulär vilka sparats för att åskådliggöra den totala formulärfloran i en kristidsnämnd. Av en del formulärtyper finns många hundra exemplar, av andra endast enstaka. Varje formulärtyp är registrerad i databas med formulärnummer, rubrik, myndighet och plats i arkivet. Därigenom kan arkivförteckningen enkelt förses med sökregister på olika fält. Genom att allt dessutom finns på data kan sökning på valfritt ämne lätt genomföras. Exempelvis sökning av ordet "Traktor" ger sekundsnabbt samtliga formulär, dess plats i arkivet m m, med anknytning till traktor. De centrala myndigheter som främst hade kontakt med kristidsnämnden är: 7. Dessa ingår i serie Ö voll-4 och är icke medräknade i ovan nämnda 32 volymer. 70

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen.

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

RYSSORDERN TILL NOHAB. Förutsättningar och omständigheter

RYSSORDERN TILL NOHAB. Förutsättningar och omständigheter RYSSORDERN TILL NOHAB Förutsättningar och omständigheter Nohabs specialiseringen på lok Tillgången på kraft, kommunikationer och bra lokalisering var orsakerna till att Nydqvist & Holm etablerades i fallområdet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer