Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen 1920-1924"

Transkript

1 Verkstadsföretaget NoHAB och lokaffären med Sovjetunionen PETER NORDBY Den ryska järnvägskrisen och utrikeshandelsdebatten fram till 1920 Mot slutet av 1800-talet spelade järnvägsnätet en viktigare roll i Ryssland än på de flesta andra håll i Europa. De ryska floderna och kanalerna frös till i den stränga vinterkylan och landsvägarna var i mycket dåligt skick eller saknades helt och hållet. Det betydde att järnvägarna utgjorde det enda året-runtalternativet inom transportväsendet. Den nationella ekonomin, försvaret och i förlängningen härav den politiska stabiliteten, var således starkt avhängiga av järnvägsnätet. Fram till 1914 styrde tsarregimen produktionen av järnvägsmateriel till inhemska fabriker. Men fr o m detta år släpptes im porten fri. En av dem som sändes till utlandet i järnvägsaffärer var lokexperten Georg Lomonosov, en man som skulle komma att spela stor roll i den senare affären mellan Nohab och Sovjetunionen. Den kraftigt stegrade efterfrågan i samband med första världskriget fick emellertid stora delar av järnvägstrafiken att kollapsa. Det berodde enligt de nya makthavarna, bolsjevikerna, på att tsarregimen före kriget inte sett till att nätet underhållits tillräckligt eller bytts ut i nödvändig omfattning. Och anledningen härtill var, enligt kritikerna, att man endast intresserat sig för att kapa kostnader och maximera vinster. Den nya regimens "Folkkommissariat för kommunikationer" (NKPS) såg som sin huvuduppgift att bromsa järnvägstrafikens nedgång, snarare än rekonstruktion och expansion av det gamla nätet. Järnvägskrisen skärptes ytterligare genom inbördeskriget efter revolutionen Inom NKPS bildades 1918 en "byrå för utrikesaffärer", vilket förmodligen avspeglade förhoppningar om handel med Tyskland efter separatfreden mellan de båda länderna. Förhoppningarna grusades dock genom den tyska kapitulationen. Inom bolsjevikregimen fanns också delade meningar om möjligheterna att 51

2 handla med den kapitalistiska västvärlden utnämndes Leonin K.rasin till ordförande i NKPS, han var också ansvarig för Sovjetstatens utrikeshandel, och han tillhörde dem som menade att de ryska järnvägarnas återhämtning krävde utländsk hjälp. Situationen blev akut under årsskiftet och den dåvarande chefen för NKPS:s tekniska avdelning, professorn vid Petersburgs tekniska högskola Lomonosov, varnade för att järnvägstrafiken helt skulle upphöra under vintern om inte ett stort antallok rustades upp. Lenin m fl bolsjevikledare började nu prioritera frågan om att rusta upp järnvägsnätet och i propagandan framställdes transportreformerna som en av de viktigaste programpunkterna för Sovjetstatens överlevnad och framtida seger. De allierade västmakterna drog i början av 1920 tillbaka den sedan 1917 gällande sjöfartsblockaden mot sovjetiska hamnar och tillät handel med "det ryska folket". Det betydde dock inte att Sovjetregeringen erkändes och man behöll den sedan 1919 iscensatta bojkotten av landets guldreserv. Handel tilläts endast med icke-statliga, kooperativa organisationer. Mot bakgrund härav menade Trotskij att det inte var realistiskt att tro att Sovjet skulle få någon utländsk hjälp med järnvägsprogrammet. Krasin hävdade däremot att guldreserven och råvarorna liksom tillgången till den ryska marknaden skulle locka väst-kapitalisterna till handel. Lenins ståndpunkt låg någonstans mitt emellan i det att han hoppades på att utländsk, teknisk hjälp skulle gå att få, men att det varken var önskvärt eller ens möjligt att detta skulle spela någon roll för den långsiktiga, ekonomiska återhämtningen. Resultatet av debatten blev en kompromiss som sa att båda ytterligheterna skulle få "bevisa sin sak". De olika folkkommissariaten uppmanades att inkomma med listor på vad de ville importera (mot betalning i guld) och man bildade ett nytt organ för denna verksamhet, Centrala Kooperativa Organisationen, kallad "Centrosojuz". Den andra sidan skulle få "bevisa sin sak" genom att deras ekonomiska plan skulle presenteras på nästkommande partikongress som basen för partiets ekonomiska strategi. För järnvägssektorns del innebar detta att man fattade beslut om inköp av utländsk materiel, samtidigt som man satsade på uppbyggnad av den inhemska lokindustrin. Denna skulle dock, enligt de mest optimistiska planerna, behöva minst fem år på sig för att kunna producera lok. Krasin ledde själv delegationen från Centrosojuz som drog västerut i mars 1920 i syfte att sluta handelsavtal med olika lokfabrikanter HeywoodAJ, Trade or isolation? Soviet imports of railway equipment , särtryck ur "Acta universitatis Stockholmiensis-Studia Baltica Stockholmiensia" nr , s

3 De sovjetiska utiandsbeställningarna I första vändan tänkte man sig att köpa lok och reservdelsutrustning från västländer. Redan före avresan hade man försökt köpa materiel i USA, man erbjöd t o m amerikanerna monopol på försäljning av all järnvägsutrustning till Sovjet. Flera USA-fabriker visade också intresse, men regeringen gav inga exportlicenser. Krasinvände sig då, i mitten av maj 1920, till det jämförelsevis lilla verkstadsföretaget Nohab i Trollhättan. Med Nohab skrevs kontrakt på leverans av l 000 lok och med företagets direktör Gunnar W Andersson gjordes ett kreditavtal. Båda kontrakten föreskrev betalning i guld, vars transport till Sverige garanterades av den svenska regeringen. Det visade sig således att Krasios teori om behovet av industribeställningar i väst och "guldlockelsen" åtminstone delvis stämde. Sveriges regering kände sig uppenbarligen inte bunden av västmakternas guldembargo. Målsättningen var nu att uppnå liknande kontrakt med andra europeiska lokföretag. Delegationen lyckades också signera ett kontrakt med den stora brittiska lokfirman Armstrong i Newcastle om reparationer av 300 ryska lok. Dessa båda kontrakt var på kort sikt inga lysande affärer för Sovjetstaten, men de sågs som ett led i försöken att etablera ekonomiska kontakter med väst på längre sikt. Då delegationen lämnade Sovjet tänkte sig Krasin personligen leda alla affärsförhandlingar och lämna över de tekniska frågorna till specialister. Det var i detta sammanhang den tidigare nämnde Lomonosov nu skickades till Sverige för att ordna de tekniska aspekterna av Nohab-kontraktet. Men politbyrån i Sovjetunionen gav honom samma ställning som en folkkommissarie för alla frågor rörande utländska järnvägsbeställningar. Krasin motsatte sig detta och beordrade Lomonosov att inte fatta några beslut, annat än i tekniska frågor, utan att han själv gett sitt godkännande. Så blev det dock inte, utan Lomonosov fick i realiteten huvudansvaret för alla järnvägsfrågor inklusive de viktiga förhandlingarna med tyska lokföretag under sommaren och hösten Lomonosov hade som sagt sina "rötter" i det gamla Ryssland, både under tsartiden och den provisoriska regeringen 1917, och han sågs av åtskilliga i Sovjetunionen som alltför självsvåldig om än en erfaren och skicklig förhandlare. Han lyckades också att i Berlin, med ett tyskt loksyndikat, förhandla fram ett kontrakt på l 000 lok. P g a Versaillesfördraget kunde inte tyskarna agera på egen hand utan affärerna förutsatte inblandning av engelska banker. Den engelska regeringen godkände dock inte någon sådan inblandning. Då vände sig Lomonosov till Sveriges Riksbank för arrangemangen kring betalningen av 500 av dessa lok, men den engelska regeringen 53

4 gick åter emellan och stoppade affären. Det lyckades honom dock att beställa 100 av loken med hjälp av Nordiska Handelsbanken. Risken att de tyska loken skulle konfiskeras kom man förbi genom att utöka Nohab-kontraktet till 1100 lok, av vilka Nohab tilläts beställa 100 från Tyskland. I februari 1921 beställdes ytterligare 6000 tyska lok via den svenska handelsfirman Victor Berg i Stockholm. Betalningen utgjordes av sovjetiska guldleveranser till Sverige, vilka accepterades som tysk delbetalning av krigsskadeståndet. De tyska lokföretagen fick betalt av tyska staten. Isen tycktes nu bruten för kontakter med engelsmännen och i mars 1921 undertecknades det anglasovjetiska handelsavtalet. I november 1920, då Lomonasov befann sig i Moskva, bildades den Ryska Järnvägskommissionen (RJK), med honom själv som ordförande. Dess uppgift var att prova material och produkter från de utländska leverantörerna. Istället blev kommissionen en utrikeshandelsorganisation vid sidan av det högsta organet i Sovjet med denna uppgift (Folkkommissariatet för utrikeshandel). Skälet till detta var att Lomonasov dels var ordförande i RJK och dels innehade en folkkommissaries ställning i järnvägsfrågor. Krasin motarbetade Lomonasovs ganska enastående maktställning och lyckades få RJK nedlagt Opposition mot sovjetisk import I Sovjetunionen började man bli oroliga för att guldreserven skulle tappas av för hastigt och det nyinrättade planeringsorganet "Gosplan" rekommenderade i maj 1920 att alla utiandsorder till vidare skulle stoppas. Istället skulle resurserna läggas på reparation av befintliga lok och stöd åt inhemsk industri i allmänhet. De som var motståndare till importen argumenterade allt oftare i termer av stöd till egen industri. Mot slutet av 1921 hävdade organet för verkstadsindustri m m (Glavmetall) att de kunde producera samma sorts lok som beställts utomlands, inom samma tidsperiod och det till endast 65% av kostnaden. Detta accepterades inte av NKPS främst av det skälet att importen skulle betalas i guld medan inhemska beställningar skulle tära på NKPS:s egen rubelbudget. Den inhemska industrin, särskilt lokfabrikerna (av vilka det fanns sex stycken i Sovjet 1921) reagerade våldsamt och begärde att upp till800 av de lok som beställts i Sverige och Tyskland skulle avbeställas. Man menade att det var orimligt att köpa lok från Sverige samtidigt som rysk 2. Ibid, s

5 industri nästan saknade order och att den egna lokproduktionen kunde komma igång raskt om bara staten satsade på investeringar. Vid denna tid, april 1922, menade NKPS att det knappast gick att avbeställa de tyska loken eftersom merparten redan producerats. Skulle man dra ner på beställningarna fick det bli Nohab-ordern, men det skulle innebära stora finansiella förluster. I slutändan blev resultatet att 500 av de lok som beställts hos Nohab avbeställdes. Officiellt sades orsaken vara att Nohab brutit kontraktet genom att avsiktligt försena utskeppningen av loken från Trollhättan och att den svenska riksdagen vägrade ratificera det svensk-sovjetiska handelsavtalet från mars Av de totalt beställda 1700 loken åren levererades 700 från Tyskland (de sista våren 1923) och 500 från Nohab i Trollhättan (det sista i december 1924). 3 "Rysstidens" betydelse för Nohab, Trollhättan och svensk industri Vid slutet av första världskriget gick produktionen vid Nohab, ett av Trollhättans största företag, på sparlåga, under vissa perioder bedrevs arbetet endast fyra dagar i veckan. I detta besvärliga läge kommer så lokordern från Sovjet. Gunnar W Andersson blev både VD och så gott som ensam ägare till företaget i samband med "ryssordern". Han hade sedan gammalt en handelsfirma i Stockholm och goda kontakter med Ryssland. Med sig in i Nohab förde han beställningar på 230 miljoner kr, varav sju miljoner i förskott. Produktionen skulle vara mycket snabb med leverans av fem lok per vecka. För detta krävdes inköp av mer tomtmark och uppförande av ny maskinoch uppsättningsverkstad. Det första loket levererades den 2 september 1921 och det 500:e och sista den 22 december Vid Åkersjö byggdes en ny kaj och en stor kran sattes upp för lastning och utskeppning av ryssloken. I regel tog det två dagar att lyfta ombord 11 lok inklusive tendrar på ångfartyget "Neebing". Arbetskraftsefterfrågan ökade givetvis i samband med lokbeställningen, från 780 arbetare år 1920 till2 153 år För att klara denna för svenska förhållanden mycket stora industriorder krävdes samarbete från många andra företag. Nohab växte ut till en koncern genom förvärven av bl a Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna (Nohab-Eskilstunaverken), Forsbacka Järnverk och Lidköpings Mekaniska Verkstad. Beställningar lades också ut på en rad svenska och utländska bolag. 3. Ibid, s

6 Framför ett av "ryss/oken': Fr h direktör Gunnar W Andersson, bankdirektör Billing (Nordiska Handelsbanken), direktör C H Lindhagen, direktör Antenor Nydqvist. Foto ur Nohab-arkivet. Arbetslönerna vid Nohab steg, Trollhättan fick ett kraftig ekonomiskt uppsving och många flyttade hit. Bolaget fick företrädesrätt till ett stort antal lägenheter i staden som ägdes av AB Arbetarbostäder. Det skrevs mycket i pressen om de ryska kontrollanterna och festerna runt dessa. Annuleringen av de 500 loken 1922 fick stora konsekvenser för bolaget och Trollhättan. Verksamheten bantades ner, lönerna sjönk och många blev arbetslösa. I oktober 1924 hade antalet anställda minskat tilllloo, av vilka de flesta endast hade arbete tre dagar i veckan. 4 Källmaterial om lokaffären i Nohabarkiven (Göteborgs Landsarkiv) Huvuddelen av det i Sverige bevarade källmaterialet om den sovjetiska lokaffären återfinns hos Nohabarkivens huvudarkivbildare- arkiv C 130:1 Nohab. I nämnda arkiv är det främst serierna F17 "Handlingar rörande 1920-talets affärer med Sovjetunionen" (det mesta skrivet på tyska) och Al "Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll med bilagor" (åren ) 4. Johansson H, Trollhättan- samhälle i expansion (Uddevalla 1987), s

7 som handlar om lokaffären. Men det finns också material på flera andra håll i arkiv C 130:1 som belyser affären. Låt oss börja med att ta del av vad som avhandlades på några av styrelsens sammanträden gällande lok- affären. Ur styrelse- och bolagsstämmaprotokollen (serie Al) 1920: Den l juli sitter Gunnar W Andersson (GWA) för första gången som ordförande på mötet i T rollhättan och han får i u p p drag att ordna kontor åt Nohab i Stockholm. Dagen efter övertar han posten som VD och tilldelas en årslön på kr. Till vice VD utses Antenor Nydqvist (sonson till en av bolagets grundare) med en årslön på kr. På mötet i Trollhättan den 14 augusti är den nya styrelsen för första gången samlad och ordföranden meddelar att professor Lomonosov "... besökt verkstäderna i och för fastställande av vissa detaljer rörande de lokomotiv som minister Krassin hade beställt av herr Gunnar W Andersson, och vilken beställning det vore meningen att överföra till Nydqvist & Holm AB". Nohab hade kontaktat AB Bofors-Gullspång och Munktells Mekaniska Verkstad för att de skulle medverka vid lokproduktionen och Lomonosov besökte även dessa industrier. Det tas till protokollet att Lomonosov "... förklarat sig mycket belåten med vad han sett, och uttalat som sin uppfattning att de tre verken tillsammans skulle kunna inom den bestämda tiden leverera tusen lokomotiv". Senast den 15 september ville ryssarna ha en arbetsplan för tillverkningen och så snart de fått denna skulle GW A lämna över beställningen till Nohab som i sin tur skulle lägga ut beställningar på Bofors och Munktells. Efter diskussionen beslutar mötet att material skall beställas för tillverkning av 30 lokomotiv vilka skulle väga ca 100 ton vardera, men det förutsatte att GW A antingen betalade in det förskott på sammanlagt 7 miljoner kr han erhållit eller ställde säkerhet i svensk bank för de kostnader som skulle vila på Nohab. På sammanträdet den 18 november (nu i Stockholm) går man igenom kontraktet med "Centrosojuz" och fastslår följande plan: 130 lok skall vara levererade 1/ ,20 ytterligare före och därefter 150 under 1922 och 175 varje år fram t o m Mötet godkänner också ett kontrakt mellan Centrosojuz och Nordiska Handelsbanken rörande diverse finansiella frågor i samband med lokaffären. GWA har således nu överlåtit kontraktet på Nohab och för det får han i ersättning"... 1,5% av det slutliga nettoförsäljningsvärdet för levererade lokomotiv, eller kronor 4 miljoner". Årets sista styrelsemöte äger rum i Stockholm den 16 december och på det beslutar man att 15 tendrar (de vagnar som skulle transportera 57

8 58 bränsle- och vattenförrådet) skall beställas från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. 1921: Den24mars meddelar GWA att han köpt aktiemajoriteten i Munktells Mek Verkstad och mötet beslutar överta densamma mot en ersättning av kr till honom. Den 19 juni ändras kontraktet med Centrosojuz så att följande gäller: l) 15 miljoner kr ställs till Nohabs förfogande, 2) Lomonosov betalar ut 6 miljoner i förskott, 3) Leveranstiden sänks från sex till fem år. Vidare godkänns ett kontrakt med den tyska sammanslutningen av lokfabrikanter (tyska syndikatet) rörande 100 lok som skalllevereras till Centrosojuz. Man beslutar också att flytta bolagets huvudkontor till Stockholm. Styrelsemötet i Trollhättan den lo september behandlar en förfrågan från ryska generalkonsuln Fredrik Ström om Nohab kan anställa arbetslösa ryssar. Verkstadsledningen svarar att man först och främst vill anställa arbetslösa på orten, vilket styrelsen godkänner. Samma möte tar upp den punkt i kontraktet som säger att loken skall transporteras per järnväg över Finland. Detta förutsätter att de måste demonteras och senare remonteras i "Ryssland", vilket ingen av mötesdeltagarna tror på. Trots allt måste de första 50 loken sändas över Finland varför styrelsen vill att remonteringen görs i Vi borg. Direktör Lindhagen får i uppdrag att åka dit för att förbereda operationen. Den 15 november avhandlas bolagets behov av ett avtal med ett järnverk för att säkerställa behovet av stålgjutgods, smide och plåt. Man inriktar sig på Forsbacka järnverk och framhåller att det bästa vore om detta kunde köpas in. Förberedande förhandlingar om en sådan affär förs redan genom Nordiska Handelsbanken. 1922: På det långa styrelsemötet i Stockholm den januari meddelas att Forsbacka järnverk köpts genom att Nohab övertagit betalningsansvaret för verkets förbindelser på sammanlagt 10,3 miljoner kr (därav 6,3 miljoner till Nordiska Handelsbanken). GW A har med Lomonosov diskuterat anskaffningen av lastningsanordningar vid Trollhätte kanal för att kunna transportera loken sjövägen. Lomonosov erbjuder sig att låna bolaget kr, dvs den beräknade kostnaden för hamn, spåranläggning och kran. Med Vattenfall har träffats avtal om att på 28 år (mot kr) arrendera "ett nödigt område", dvs Åkersjö. Beslut tas om nedsättning av ackordslönerna för arbetarna både i Trollhättan och Eskilstuna. Utlastning av loken kommer tillsvidare att verkställas över Landskrona, kring vilket avtal träffats med Öresundsvarvet och Landskrona Nya Mek Verkstad. Mötet beslutar också att framtida styrelsemöten skall hållas i Stockholm om inget annat bestäms. Den 10 juli tas en tolkningstvist upp gällande det i kontraktet stipulerade självkostnadspriset på kr per lok. Lo monosov har sagt att denna summa är att betrakta som ett avräkningspris och att

9 det verkliga självkostnadspriset kan hamna både över och under och att betalningen då skall gälla det verkliga priset. GW A hänvisar till kontraktet som säger att ett självkostnadspris överstigande kr skall betalas av ryssar-. na medan bolaget inte blir återbetalningsskyldigt om priset hamnar under denna summa. Några av direktörerna håller på att kr är ett minimipris medan andra inte vill gå emot Lomonosov. Beslutet blir att styrelsen för närvarande inte motsätter sig Lomonosovs tolkning. Den senare har inget emot att ett fast pris åsätts hela beställningen på l 000 lok, vilket är i överensstämmelse med den ryska regeringens önskemål. Preliminärt beräknas materialkostnaderna på lok+ tender till vilket för 650 lok skulle betyda ett kapital på ca 20 miljoner kr. Den 11 augusti meddelas helt kort att kontraktet med Centrosojuz ändrats från l 000 till 500 lok och att ett fast pris bestäms. Detta innebär driftsinskränkningar vilka främst drabbar Eskilstunaverken, eftersom "... man numera kan framställa den största delen av loken i verken i Trollhättan" : Den 10 april 1924 beslutar mötet att ställa in leveranserna till Sovjet, till följd av en tvist mellan bolaget och RyskaJärnvägskommissionen (RJK) om de ryska kontrollanternas krav på extraarbeten på redan beställda lok. Styrelsen accepterar inte att bolaget skall stå för dessa merkostnader eftersom kontraktet inte stipulerar sådana extraarbeten. Den 12 augusti samma år har meningsskiljaktigheterna lösts på så sätt att RJK får stå för merkostnaden på 4 miljoner kr. Den 25 aprill925 godkänner styrelsemötet en uppgörelse om försäljning av Eskilstunaverken till Munktells Verkstads NyaAB. 5 Som framgått ovan var affärens två huvudrollsinnehavare GW Andersson och Lomonosov. Om hela affärens förutsättning var att Andersson skulle överta Nohab vet vi inte men de facto blir han ensam ägare till nästan samtliga aktier i bolaget åren Under dessa år innehar han över 90% av de sammanlagt aktierna. Efter sovjetaffärens avslutande går han ner till knappt 20 %. Bolagsstämmoprotokollen ger följande bild av aktieägandet. 5. C 130:1 Nohab, serie Al: Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll med bilagor, voll-2. 59

10 Aktieägare/ År GW Andersson l 032 HNydqvist 2420 A Nydqvist SKF 2745 A Ljungman 20 N Junggren Fastigh bol Gladan 1500 Förvaltn AB Älvsborg 1500 AB Mercari 998 E Allgoth 100 T Nilsson 50 KKjällman 50 Övriga Summa: styrelseberättelsernas balans- och resultaträkningar 6 ger oss räkenskapsbilden, eller snarare den bild bolaget vill att vi ska ha, kring affären. 1919, dvs året före beställningen, låg balansomslutningen i bolaget på 14,8 miljoner kr. Året därpå var den uppe i 97,7 miljoner. Den stora skillnaden mellan dessa båda år var depositionen av 71 miljoner i Nordiska Handelsbanken för "leveranser enligt kontrakt". Under åren sjunker omslutningen från 75 till46 miljoner och 1925 års siffra 19,4 miljoner ligger inte långt ifrån "utgångspunkten" Det i styrelseberättelserna redovisade, årliga nettoresultatet såg ut enligt följande: År Resultat (kr) År Resultat (kr) De stora bokföringsmässiga vinsterna hämtades således hem 1920 och Året efter leveransen av det sista loket, 1925, har vinsterna som synes förbytts i en förlust på nära 1/ 2 miljon. Aktieutdelningen steg från kr 6. Ingår även i C 130:1 Nohab, serierna GlCB: Inventarium och balansräkning och GlCC: Övriga handlingar rörande bokslut. 60

11 Lokomotiv för Ryssland. Lastningför järnvägstransport via Tomeå. Ur Nohabs arkiv. år 1919 till år kunde GW Andersson skörda stora frukter av sitt näst intill totala aktieinnehav (99,1 %) eftersom hela vinsten på drygt en miljon kronor då gick till utdelning. Om och ur "Handlingar rörande 1920-talets affärer med Sovjetunionen" (serie F17) Arkivserien inleds med kontrakten, vilka indelats i tre underserier: l) Kontrakt med Sovjetstaten och Nordiska Handelsbanken (2 vol); 2) Kontrakt med tyska underleverantörer (l vol), där vi får uppgifter om de tio tyska företag som utgjorde det ovan omtalade syndikatet - bland de mer kända återfanns Henschel o Sohn i Kasse!, Friedrich Krupp AG i Essen och AEG i Berlin; 3) Materialkontrakt med Ryska Järnvägskommissionen, underindelad i en huvudserie (28 vol) och en särskild serie ( 6 vol). I nämnda huvudserie får vi reda på att Nohab i Trollhättan slöt kontrakt med 23 tyska, 61

12 25 svenska och två österrikiska underleverantörer samt med en vardera från Österrike och Finland/ Det finns två korrespondensserier som till övervägande delen innehåller material på tyska. Den första rör huvudsakligen korrespondens med Ryska Järnvägskommissionens olika avdelningar och representanter (22 vol) - bl a med Lomonosov. Den andra utgör övrig korrespondens (7 vol)- bl a med Krasin och Lomonosov mellan Gunnar W Andersson och ryska handelsdelegationen. I "Materialförteckningar" (lo vol) kan hämtas detaljuppgifter om produktslag, leverantörer, levererade kvantiteter och materialkostnader. "Handlingar rörande lokleveranserna m m" (5 vol) ger förstås uppgifter om transporterna- t ex korrespondens, kostnadsförslag och kartor. "R y ska lokakter" (l vol, s k Akt priemki) är skriven på ryska och innehåller vad man kan kalla lokens pass. "Räkenskapshandlingar" (l vol) innehåller flera intressanta uppgifter om t ex värdering av maskiner och anläggningar, produktkostnader, kostnadssammandrag för producerade lok och representationsräkningar beräknades kostnaden för produktion av ett lokomotiv+ tender till kr, varav 66% utgjorde materialkostnader och 32% arbetskostnader. En handling med rubriken "Kostnadstablå för utvidgning av Nohabs verkstäder för byggandet av 200 lok per år" upplyser om att sammanlagt 28,2 miljoner kr investerats, varav 6 miljoner i fabriksbyggnader, nästan 10 miljoner i bostäder (1200 lägenheter) och 12 miljoner i maskiner. I en tablå kallad "500 st lokomotiv till Ryska Järnvägskommissionen" från den 25 september 1925 får vi en översikt av affärens totala kostnadsbild: Antal År lok Material (kr) Arbete (kr) Omkostn (kr) Summa(kr) 1921 so : : : : : : : : lo : : : : : : : :57 Sum: : : : :21 Anm: Till totalsumman skallläggas förbrukade verktyg, olja och trassel, en kostnad från Eskilstunaverken och en premie till Atlas Diesel om sammanlagt :78 kr vilket ger en total slutsumma om :99 kr. 7. C 130:1 Nohab, serie F17 ACA: Materialkontrakt, huvudserie-namnen på underleverantörerna är också angivna i arkivförteckningens anmärkningskolumn. De 25 svenska leverantörerna inkluderar Nohabs dotterbolag. I arkivförteckningens anmärkningskolumn anges också vad underleverantörerna producerat. 62

13 I räkenskapsvolymen får vi måhända en del konkreta belägg för "festen runt de ryska kontrollanterna". Här finns nämligen ett antal räkningar från besök på stadshotellet i Trollhättan. För att ta ett exempel: den 21 juni 1921 dinerade Gunnar W Andersson tillsammans med tio gäster för sammanlagt 380:6S kr, fördelat enligt följande: 11 Dinera 13 kr 143:00 1/2 Punch S:OO 11 Aquavite 6:60 S kup Whiskey 7:20 S Pilsner 2:SO 12 Vatten 6:00 S/1 Cliquot 13S:OO 2 Ramlösa l:so 11 ex Kaffe 11:00 9 Cigarrer a l:so = 13:SO S kup Napoleon 17:SO 6 Cigarrer a O:SO 3:00 11 kup Bols 19:60 S pkt Cigaretter = 9:0S I "Handlingar rörande vattenturbiner och skogsavverkning" (2 vol) finns uppgifter om kontakter och tänkbara affärer med Sovjetunionen på andra områden. "Fullmakter" (l vol) talar för sig självt och består helt av handlingar på tyska och franska. Den sista volymen i F17-serien är "Förteckning på Lomonasov handlingarna i Leedsarkivet" och den är en arkivförteckning till det privatarkiv efter familjen Lomonasov som förvaras vid Leeds University, Russian Archives. Förteckningen upptar huvudsakligen familjens korrespondens men innehåller också biografier över Lomonasov själv, hans hustru och son. Övrigt källmaterial rörande den ryska lokaffären i Nohabarkiven Serien F16 "Handlingar rörande Nohab' s Stockholmskontor" är ett direkt resultat av Sovjetaffären eftersom kontoret öppnades med anledning av denna och stängdes efter affärens avslutande. I serie F32 "Övriga ämnesordnade handlingar" finns ett par volymer med anknytning till den ryska lokaffären. Volym nr 8 innehåller bl a lånekontrakt med Nordiska Handelsbanken och andra s k förbindelser S. Volym nr 17 innehåller handlingar rörande inspelningen av och premiären på filmen "Mannen från andra sidan" (om loktransporterna). Filmtiteln syftar på Lomonosov, även om handlingen i filmen inte följer verkligheten alltför väl. Handlingarna utgörs av korrespondens, handskrivna meddelanden och anteckningar, Semitjovs (regissören) filmmanus, faktaunderlag till filmen, fotografier och pressbilder, premiärarrangemang, pressklipp m m. 63

14 64 Räkenskapsserierna (G) för de aktuella åren ( ) rymmer givetvis också lokaffären. I pressklipps-serien L2H "Svensk-rysk film" återfinns material om ovannämnda film. Det finns inga ritningar till de ryska loken i arkivet. I serie Kl "Fotografier" volym 3 finns flera sak- och personfotografier, försedda med namn- och tidsuppgifter, som har med lokaffären att göra. Serie K 2 "Skioptikonbilder" innehåller bl a bilder från Åkersjökajen och några av dessa visar möjligen lastning av rysslok. Arkiv C 130:4 Nohab-Eskilstunaverken (dvs gamla Munktells Mekaniska Verkstad) är helt knutet till tendertillverkningen för Sovjetordern. Till större delen består handlingarna i detta arkiv av korrespondens: en huvudserie (30 vol), korrespondens med Nohab i Trollhättan (16 vol), med ForsbackaJärnverk (3 vol), med RyskaJärnvägskommissionen (l vol) och telegram (1 vol). Dessutom innehåller det bl a en egen räkenskapsserie (9 vol).

15 Karbennings kristidsnämnds historia och arkiv STEFAN NORDIN Under en filminspelning i Karhenning våren 1991 upptäckes en sedan länge bortglömd trave dokument i ett uthus som tillhört förre kommunalmannen Gustav Adolf Pettersson. Pappren var svårt åtgångna av regnvatten, smuts och möss men efter att ha torkat ett år har nu uppsorteringen börjat. Det visar sig så sakteliga vara ett nära nog komplett arkiv från kristidsnämnden i Karhenning som var i verksamhet från 1939 till Sorteringsarbetet utförs av Stefan Nordin från Järfälla som är fritidsboende i Hästbäck (Karhenning), väghistoriker och deltagare i filminspelningen. Kristidsnämnders inrättande och organisation Till följd av Kungl Maj:ts kungörelse den 8 september 1939 om kommunala kristidsnämnder (ktn) och kristidsförbund, beslöt länsstyrelsen i Västerås den 7 oktober att Västmanlands län skulle indelas i 42 kristidsnämndsområden (ktno) där en eller två, men i några fall flera kommuner l socknar ingick i varje område. Karhenning ktn bildade ensamt ktno nummer 22. Därmed tillmötesgick länsstyrelsen en vädjan från kommunalnämnden 1 att Karhenning måtte slippa bilda ktno med Västervåla. I de fall ktno bestod av endast en kommun skulle ktn väljas av kommunalfullmäktige i den kommunen. I de fall flera kommuner bildade gemensam ktno skulle ktn väljas av en särskild förbundsdirektion bestående av en eller två representanter för de kommuner som ingick i sådant ktno. Karhenning var således inte representerat i förbundsdirektionen. Länsorganisationen för dessa ktn benämndes Kris tidsstyrelsen för Västmanlands län med säte i Västerås. Kristidsstyrelsen bestod av ordförande och sju ledamöter. Dess första styrelse utgjordes av följande personer: l. Karbennings kommunalstämma paragraf

16 Ordförande: Borgmästare Ivar Hedman, Sala Ledamöter: Överingenjör O Hellman, Västerås Lantbrukare Carl Carlsson, Lövsta Dingtuna Affärschef KA Friberg, Västerås Fru Ester Nordin, Fagersta Snickaren Gustaf Olsson, Västerås sekreteraren Karl Sjöfält, Västerås Ombudsman Carl Ölander, Västerås I länsstyrelsens direktiv till kommunerna, daterat den 7 oktober 1939, anges att i de kommuner, vilka ensamma utgör ett ktno, skall kommunalfullmäktige ha förslag på ktn-ledamöter före den 15 november Kristidsstyrelsen tillsätter ensamt ordförandena. Den 12 oktober 1939 förordnas namngivna ordföranden i samtliga länets ktn och ktf, däribland hemmansägaren Gustav Adolf Pettersson, Vallsjö bo, Hökmora till ordförande i Karhenning ktn. Av allt att döma har man vanligen förordnat kommunalstämmans ordförande. Förordnandena gällande "intill utgången av år 1940". Karbennings ktn skulle dessutom utgöras av tre ledamöter. I Karhenning var Gustav Adolf Pettersson ansvarig för alla ktn-angelägenheter men kommunen var uppdelad i ombudsområden (ortsombud), nämligen följande: 2 Bennebo Axel Forsman. (EH Pettersson (1941) (1942) (1943)) Hästbäck & Åsby J G Nyström. ( Gottfrid Nyström (1941) (1942)) Högfors Utses av bruksledningen. (Axel Larsson (1941) (1943)) Hökmora Johan Johansson. (Henning Wistrand (1941)) Karbenningby Joel Gustafsson (1941) (1943) Klingbo Anton Eriksson (1941) Långsjö Albert E Östmark (1941) (1942) (1943) Nickeho Erik Bäck. (Anton Englund (1941)) Nyhyttan/Kråkbo EG Eriksson (1941- avsade sig uppdraget l dec 1942.) Olsbenning J E Johansson. (Johan Johansson (1943)) Snytsbo KJ Eriksson (1941) (1943) Vallsjöbo Johan Johansson (1941) Örbäck Gunlof Johansson. (KG Johansson (1941) (1943)) 2. De först nämnda valdes vid kommunalstämman paragraf 3. De inom parentes nämns därefter angivna år. 66

17 Gustav Adolf Pettersson, ordf i Karbennings kristidsnämnd from 12 oktober Ungdomsfoto. Ombuden i dessa områden fungerade som kortutdelare men kunde givetvis bistå ktn med sakupplysningar. Indelningen i ombudsområden var inte formellt reglerad och ombuden erhöll, till att börja med, ingen ersättning för sitt besvär, förutom viss ersättning för telefon och utlägg. Förutsättningen var att man hade telefon och tid. Givetvis krävdes också att man var betrodd. Mellan ktn och ombuden reglerades korthanteringen mycket formellt med reversaler och kvitton av många slag. 67

18 Ktn egna räkenskaper är inte bevarade förrän med året Detta år var det kommunala bidraget kr 25 öre och statsbidraget var 215 kr 75 öre. Av detta erhöll Pettersson 1500 kr i arvode och 600 kr för utgifter (expensmedel). Övriga utgifter är uteslutande arvoden och omkostnader till ombuden. Under åren förändras dessa siffror såväl uppåt som nedåt. Kristidsnämndernas gallringsföreskrifter Efter kommunsammanslagningarna 1952 förelåg ett stort behov av direktiv för de kommunala arkivens bevarande års gallringssakunnigas 4 betänkande till inrikesministern säger: "Sedan kungörelsen den 29 december 1949 (nr 719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner utfärdades, har riksarkivets samt lands- och länsarkivens tjänstemän flitigt deltagit i de upplysningsmöten, som hållits skilda delar av landet... " "I många fall har det därvid visat sig, att det saknats tillräckligt med utrymmen för förvaring av arkivalierna. Kom m unemas arkivalier låg i stor utsträckning hemma hos kommunalmännen där de förvarades i garderober, på vindar, i källare och i verkstäder... " Vidare nämns att de nybildade kommunerna ofta saknar arkivlokal "i egentlig bemärkelse" och de nya storkommunerna som många gånger planerar nya kommunalhus, har ändå inte "plats varken för de egna eller de äldre kommunernas handlingar": skrivelsen fortsätter: "A v dessa skäl torde det vara nödvändigt att i vissa fall skära ner omfattningen av de kommunala arkiven för att därigenom bemästra lokalfrågan." A v detta framgår att inte bara kristidsnämndernas handlingar utgjorde ett volymproblem utan även den övriga kommunala verksamhetens. I betänkandet framhålls vidare att vissa handlingar förekommer i såväl statliga som kommunala arkiv: "I de fall då dessa handlingar gjorts gallringsbara i det statliga arkivet, ha de sakkunniga ansett handlingarnas gallringsbarhet prövad och tillrått utgallring även i de kommunala arkiven.". 3. Norbergs kommuns arkiv, Karbenningdelen. Tack till Norbergs kommun för hjälp med kopiering m m. 4. Landsarkivarien i Göteborg G R Swedlund och läraren vid sydsvenska socialinstitutet Tage de la Motte. Tack till Gunnar Sundberg RA för hjälp med dessa uppgifter. 68

19 Gallringssakkunniga menade således att "ska det gallras i det ena så ska det gallras i det andra", ett förhållande som man kan tycka borde resultera i en rakt motsatt uppfattning, nämligen "är det utgallrat i det ena så borde det sparas i det andra". Betänkandet utmynnar i följande rekommendation beträffande kristidsnämndernas arkiv: Böra följande handlingar utgallras: Samtliga handlingar med undantag av protokoll, personalregister respektive motsvarande handlingar och diarier ävensom inkomna skrivelser, i den mån dessa äro ägnade att belysa allmänhetens reaktion inför krisregleringarna, samt räkenskapsböcker." Övriga handlingar fick utgallras omedelbart, med undantag för vissa ekonomiska handlingar där gallringsfristen var 10 år. De av 1952 års arkivgallringssakkunnigas föreslagna gallringsreglerna återfinns i stor sett oförändrade i 1956 års arkivgallringskommittes betänkande vilken sedermera stadfästes i K,ungl Maj:ts cirkulär nr 529 och 530 den 24 oktober Så långt de centrala direktiven för kristidsnämndernas arkivgallring. A v dessa framgår att samtliga handlingar i det nu aktuella Karbennings kristidsnämnds arkiv, utom inkomna skrivelser från enskilda (E IV), har kunnat gallras. Arkivets innehåll Arkivet består av 55 volymer folio- och A4-kapslar på 4,3 hyllmeter. Till detta kommer 2-3 hyllmeter E I- Tryckta periodiska informationsskrifter, uniformt utformade. Detta är uniforma "tidskrifter" från de statliga myndigheterna, vilka ännu inte till fullo är ordnade. Serie A -protokoll, saknas. A v allt att döma saknas de även i nuvarande huvudkommunen Norbergs kommuns arkiv och trots efterforskningar hos många berörda har varken originalprotokoll eller protokollkopior kunnat återfinnas. Enligt vittnesmål tog ofta ktn-ordföranden i allmänhet, och G A Pettersson i synnerhet, beslut i ärenden utan formella sammanträden och protokoll. Sannolikt är detta en sanning med modifikation. Dels kunde missgynnad anföra besvär över ktn-beslut, vilket förutsatte ett formellt protokollsförfarande. Dels finns en avskrift av protokoll 5 bevarat 6 vilket ger intryck av en löpande protkollrutin mars Övol4. 69

20 Serie B- Utgående skrivelser (1 vol). Den sista skrivelsen är daterad 23 juli Serie C och D saknas. Journaler, register och liggare fördes av ordföranden som kontroll på utfärdade licenser m m. Eftersom sådana dokument är formulärnumrerade på samma sätt som alla andra formulär, har de inordnats i Serie E V trots att de enligt arkivschemat skulle kunnat bilda en serie D. Serie E I - Inkommande skrivelser. Tryckta periodiska informationsskrifter, uniformt utformade. Ännu osorterat (okt 1992). Sannolikt volymer. Serie E II- Inkommande skrivelser. Tryckta och stencilerade cirkulär och anvisningar från centrala myndigheter, utan särskild adressering. 9 volymer Serie E III- Inkommande skrivelser. T ryckta och stencilerade cirkulär och _ anvisningar samt skrivelser från centrala myndigheter, adresserade till Karbennings kristidsnämnd. l volym Serie E IV- Inkommande skrivelser. Brev från lokala företag, organisationer och enskilda (utan särskilt formulär). 3 volymer SerieEV-Inkommande skrivelser. Ansökningar, licenser, deklarationer, rekvisitioner, kopior m m på särskilt formulär (se formulärregister). Denna serie utgör arkivets huvuddel med sina 32 volymer. Varje formulärtyp är nu av utgivande myndighet åsatt ett nummerför att kunna korrespondera med instruktionerna för en bestämd angelägenhet. Formulären är ifyllda av den person som söker eller deklarerar någonting, exempelvis bränsle till traktor, innehav av utsäde, försäljning av ägg, behov av stövlar etc. De olika formulärtyperna uppgår till ett antal av 676 varav 441 ingår i den aktiva delen, dvs är ifyllda på nämnda sätt. Övriga formulärtyper är icke ifyllda (passiva) formulär vilka sparats för att åskådliggöra den totala formulärfloran i en kristidsnämnd. Av en del formulärtyper finns många hundra exemplar, av andra endast enstaka. Varje formulärtyp är registrerad i databas med formulärnummer, rubrik, myndighet och plats i arkivet. Därigenom kan arkivförteckningen enkelt förses med sökregister på olika fält. Genom att allt dessutom finns på data kan sökning på valfritt ämne lätt genomföras. Exempelvis sökning av ordet "Traktor" ger sekundsnabbt samtliga formulär, dess plats i arkivet m m, med anknytning till traktor. De centrala myndigheter som främst hade kontakt med kristidsnämnden är: 7. Dessa ingår i serie Ö voll-4 och är icke medräknade i ovan nämnda 32 volymer. 70

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:15 2007-04-27 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 april 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. BAKGRUND I framställningen till nämnden anförs

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa. Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.se Vägmätningar för milstolpar Av Stefan Nordin Nordin, S. 1991.

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I Please answer the following questions in English language. 1. Is this your country s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry per country

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 24 mars 2011 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga närvarande: Enligt

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

gabriel.michanek@jur.uu.se

gabriel.michanek@jur.uu.se Det svenska fridlysningsinstitutet och EU-rätten Fridlysningens räckvidd särskilt skyddet för artens livsmiljö gabriel.michanek@jur.uu.se Olika angreppssätt för att skydda fridlysta arters livsmiljö Särskilda

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION

OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION Av fil. lic. RUNE TERSMAN Problemets aktualitet. INGENST ANS har mera ingående försök gjorts att förse storstäderna med ett styrelsesystem, som motsvarar deras nuvarande

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer