Välkommen till årsmötet! Kl Klubbhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsmötet! 2014-03-27 Kl.19.00 Klubbhuset"

Transkript

1 Klubb-Info mars 2014 Välkommen till årsmötet! Kl Klubbhuset ÄRENDELISTA: 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balans räkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser. 11. Fastställande av medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 12. Val av: a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e) Valberedningen består av ordförande och 3 ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 2 ledamöter samt styrelsen utser 1 ledamot för en tid av 1 år. f) ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner MOTION 1. Bakgrund: Det finns ett stort antal personer i Tranås som tidigare spelat golf och som idag har barn eller vänner som spelar golf. Det finns även ett antal som har respektive eller barn som är på väg att börja spela. För att skapa ett intresse och för att ge ev blivande golfare en inblick i sporten och för att ge föräldrar och kamrater möjlighet att umgås med sina barn eller vänner på golfbanan så yrkar jag att man ska par en möjlighet för en spelare/boll att lösa greenfee och spela på vår 18-håls bana utan att vara medlem i någon golfklubb eller ha officiellt handicap. Patrik Forsemalm 13.2 MOTION 2. Bakgrund: Flera av mina bekanta som är på besök spelar golf. Man vill då gå ut en kväll eller eftermid dag och spela golf men man vill bara spela 9-hål. Man har då efterfrågat möjlighet att lösa greenfee för 9-hål. Jag yrkar därför att man skapar en möjlighet att lösa greenfee för spel över 9-hål. Patrik Forsemalm 13.3 Antagande av Likabehandlingsplan 13.4 Förslag om efterskänkning av medlemslån 14. Övriga frågor. 15. Mötet avslutas.

2 Säkraste vårtecknet Norraby krog öppnar 29 mars samtidigt som Kalles Grand Opening Vi startar upp helgen med brunch mellan kl 12:00-15:00. Brunchen kommer att uppfylla de förväntningar som man kan ha på en brunch, så som Egg Benedict, kallrökt lax med pepparrot och smoothie. Brunchen serveras under alla helger i april. Givetvis har vi även fika under de helger då vi serverar brunchen. Måndagen den 31 mars startar vi med dagens lunch. Ni vet väl om att ni kan köpa ett lunchkort för 850 kr. Vi kommer även i år erbjuda Tranås Golfklubbs medlemmar kundkonton. Ni som ännu inte har ett konto kan när som helst öppna ett! Under april månad ger vi en bonus på 10% på varje insatt krona, den erbjudna bonusen kan endast utnyttjas på Norraby Krog. 9 & Dine Ett uppskattat event med avslappnad golf över 9 hål, med en ej förutbestämd tävlingsform. Vi samlas sen på Krogen för prisutdelning & en gemensam middag där scorer & fadäser kan diskuteras. Ni har väl läst Svensk Golf Norraby Krog fick 6 peggar av 5 möjliga! Läs om detta här! Välkomna! Martin med personal , Våren kommer tidigt... till Ragneby Custom Golf och Golfstore Tranås Golfsäsongen 2014 är redan här och vi i shopen är laddade. För er som inte köpte nya klubbor förra året finns finfina även i år. Min förhoppning är förstås att kunna tillfredsställa era behov både vad gäller instruktion och utrustning samt konfektion. På klubbsidan kommer Cobra, Ping och Titleist vara våra leverantörer och på klädsidan har vi Puma, Peak Performance, J.Lindeberg, Daily och Nike. Eftersom våren redan är här kör vi modevisning redan 1 april hos Martin på Krogen. Inte bara Nike är nytt i år utan också Ecco på skosidan, samt att vi får hit Bridgestone för en Ballfitting allt för att maximera er golf. Vad gäller kurser finns det ett nytt koncept att prova, något jag valt att kalla Avrostningsvecka och Medlemstimmen. Läs mer om dem på min hemsida Håll nu ögonen öppna kanske ni kan skåda ett unikt erbjudande eller två. Om nu väder och vind håller i sig kan vi nog slå rekord i antal rundor i år, eller antal träningstimmar. Grand Opening för shopen är den 29:e mars. Är ni på plats klockan finns goda möjligheter till att vara först in att välja och vraka bland klubbor och kläder med mera. Karl Ragneby PGA Club Professional & PGA Advanced Club Fitter ,

3 ÅRSBOKSLUT FÖR TRANÅS GOLFKLUBB 2013 MED BUDGET 2014 RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall Budget (Belopp kkr) Not Intäkter Medlems- och vagnplatsavgifter Greenfeeintäkter o företagsgolf Reklam- o sponsorintäkter Klubbtävlingsintäkter Kommunala bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kostnader banan Junior, Herr- och damelit DR Shop och PRO Föreningsavg. golfinfo Hyra mark-lokaler Klubbkostnader ADM övrigt Fastighetskostnader Företagsförsäkring Summa kostnader före avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter Avskrivningar av inventarier, byggnader och markanläggning Räntekostnader Årets resultat BALANSRÄKNING (BELOPP KKR) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Pågående markanläggningar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 30 2 Summa tillgångar (BELOPP KKR) NOT SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Långfristiga skulder 6 Checkkredit, kredit Medlemslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser 0 0

4 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser i bokföringslagen. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde och fordringar till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga intäkter I övriga intäkter ingår hyresintäkter med 95/120 kkr och försäkringsersättning med 5/12 kkr och vinst avyttring inventarier med 0/25 kkr. Not 2 Personal Medelantal anställda under 2012 var 8 st varav 6 män och 6 kvinnor. Löner och andra ersättningar (2 328). Sociala kostnader 656 (701). Summa personalkostnader i resultaträkningen har minskats med erhållet lönebidrag på (1 257) kkr. Not 3 Övriga klubbkostnader Kommittéer Kostnader vid klubbtävlingar 24 7 Kursavgifter och resor, startavgifter Övriga klubbkostnader 58 6 Summa övriga klubbkostnader Not 4 ADM övrigt Kontorsmaterial Telefon och porto Datakostnader Reklam Företagsgolf och sponsorkostnader Övriga administrativa kostnader Not 5 Anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar skrivs av med mellan 2 och 5% per år. Inventarier avskrivs under 5-8 år, dvs 12,5%- 20%. Övriga inventarier med beräknad livslängd under 3 år kostnadsförs direkt samt förändringar på befintliga hål. Byggnader Markanläggning och mark Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 113 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning och utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning och utrangering avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Långfristiga skulder Bland föreningens skulder finns inga som förfaller senare än 5 år efter balansdagen. Not 7 Ställda panter Checkkredit/utnyttjat belopp 3 600/ Fastighetsinteckning 2 250/ Företagsinteckning 1 500/1 500.

5 FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER Avgift 2013 Avgift 2014 Senior, enskild (med i Östgötasamarbetet) Senior, enskild (ej med i Östgötasamarbetet) * Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet) Studerande år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) Juniorer äldre 18-21år (med i Östgötasamarbetet) Juniorer yngre år (med i Östgötasamarbetet) Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet) ** Non resident (med i Östgötasamarbetet) ** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet) Årsmedlemskap, seniorer (med i Östgötasamarbetet) (inget medlemslån kopplat till medlemskapet) *** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet) Passiv Vagnplats med skåp Nyckel till vagnbod, deponi Kort till fria rangebollar, deponi Medlemslån (betalas tidigast år 2) Förseningsavgift efter förfallodag Hyra av banan per påbörjad timma Hyra av golfbil 100/150/ /150/300 Startavgifter singeltävling 18/36 hål 100/ /150 GREENFEE Seniorer 340/ /450 Juniorer * Vardagsmedlemskap innebär att spelaren endast har rätt till spel på vardagar med starttid före Vid spel på vardagar efter kl eller lördag, söndag och helgdag ska halv greenfee erläggas. ** Gäller ej medlem som är folkbokförd i Tranås Kommun. *** Medlemskap utan spelrätt men erhåller 3 greenfeerundor i GIT, vilka bokas av vid spel. Övrigt spel på Tranås GK och andra klubbar för ordinarie greenfee. Fritt spel på korthålsbanan. Familj med samma adress betalar max kr i medlemsavgifter. KORTHÅLSBANAN Korthålsmedlem rätt att spela obegränsat på korthålsbanan rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort) passiv i GIT och kan inte spela på andra banor Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma GREENFEE Pay & Play-bana Seniorer vardagar/helg Juniorer vardagar/helg 50 50

6 Årsberättelse för Tranås Golfklubb Verksamhetsåret Under året har följande styrelse, suppleanter och kommittéer arbetat: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga styrelseledamöter Suppleanter Arbetsutskott Revisorer Revisorssuppleanter Bertil Fång Magnus Skobe Malin Ekeflo Per Samuelsson Beatrice Singleton, Mikael Folke, Patrik Rosengren Mattias Lägermo, Andreas Lingmerth Bertil Fång, Per Samuelsson, Magnus Skobe, Malin Ekeflo Jan Wigur, Lars-Åke Nilsson Ulf Atterklint, Martin Ribenhäll Städdag Städdag 29 mars kl Vid otjänlig väderlek framflyttas städdagen till 12 april, kl Vi ses i klubbhuset. Ta med kratta eller annat redskap. Kommittéer verksamma under styrelsen och resp. kommittéansvarige: TÄKO Ban- och miljökommittén Junior- och elitkommittén Damkommittén Gamla Grabbar Marknadskommittén HCP kommittén Byggnadskommittén Regelansvarig Medlemskommittén Ekonomikommittén Valberedningen Leif Nordell Patrik Rosengren Mikael Folke Anette Palm, Jessica Friberg Bo Olsson Beatrice Singleton Kenth Irebo Lars -Erik Karlsson Vakant Per Samuelsson Per Samuelsson, Ulf Atterklint, Magnus Skobe, Bertil Fång Sigurd Lövmo, ordförande, Kjell Blomqvist, Anders Berg samt styrelsens representant Inger Lindvall. Tävlingsprogram Årets tävlingsprogram kan du hämta på kansliet eller hitta på vår hemsida. Brukar du inte vara med och tävla? Ta steget i år! Det är ett riktigt trevligt sätt att lära känna fler medlemmar och dessutom förbättra ditt golfspel. Den fullständiga årsberättelsen för 2013 delas ut på årsmötet den 27 mars. Medlemsutveckling Antalet medlemmar vid årsskiftet: Seniorer Vardagsmedlemmar Non resident Greenfeemedlemmar Juniorer Totalt aktiva Passiva Korthålsbanan Totalt Anställda under året 2013 Under året har följande personer varit anställda: Torgny Pettersson, Mattias Högström Staffan Lago, Mikael Lago, Kenneth Henningsson, Maria Löfström, Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson, Roland Johansson, Inger Lindvall, Rune Mårtensson, Matz Hansson och Birgit Emmertz. Gamla Grabbar 27 mars kl Gamla grabbar (herrar födda 1958 och tidigare) har upptaktsmöte i klubbhuset 26 mars kl Damupptakten 1 april kl Vi ses på Norraby krog!

7 Verksamhetsplan 2014 Styrelsens inriktningsmål Stärka klubbkänslan och klubbtillhörigheten. Skötseln av golfbanan ska prioriteras och en fortsatt höjning av banans kvalité är ett av styrelsens högst prioriterade mål inför säsongen. Stärka och stödja idrotten golf inom klubben, både på elit- och motionsnivå. Arbeta för att öka medlemsantalet. Arbeta för att öka antalet greenfeegäster och företagsgolf. Eftersträva en balanserad ekonomi. Den fullständiga Verksamhetsplanen för 2014 delas ut på årsmötet den 27 mars. Styrelsen Styrelsen har under året haft 10 styrelsesammanträden, 1 konstituerande möte och 1 AU-möte. Vi har under året bildat ett av klubben helägt bolag, Tranås Golf AB. David Lingmerth har under säsongen 2013 etablerat sig på PGA touren och David besökte sin hemmaklubb lördagen den 13 juli och visade sina kunskaper för ca personer i ett strålande väder. David fick ta emot utmärkelsen hedersmedlem och skänkte en US Open-flagga som numera pryder väggen i klubbhuset. Karl Ragneby återvände till klubben som ny pro. Det genomfördes en omorganisation av arbetsledarskapet för banpersonalen. Torgny Pettersson och Mattias Högström delade detta uppdrag. Ulf Atterklint har under säsongen arbetat som ideell intendent med huvudsakliga arbetsuppgifter som bokföring, kontering m m som tidigare utförts externt. Ett stort tack till Kansli och banpersonal som arbetat under året. Ett stort tack också till alla som ideellt arbetar på klubben. STYRELSE & KOMMITTÉER Bertil Fång Magnus Skobe Per Samuelsson Malin Ekeflo Bo Olsson Leif Nordell Jessika Friberg Beatrice Singleton Kent Irebo Patrik Rosengren Vakant Lars-Erik Karlsson Michael Folke Jan Wigur Ordförande Vice ordförande Kassör/medlemskommitté Sekreterare Gamla Grabbar Tävl. Kommittén Damkommittén Styrelseledamot/marknadsansvarig Hcp-kommittén Styrelseledamot/bankommittén Regelkommittén Byggnadskommittén Styrelseledamot/juniorkommittén IT-kommittén VALBEREDNING Sigurd Lövmo ordf, Kjell Blomqvist, Anders Berg, Inger Lindvall styr repr. KANSLI Britt Jöhnson, Inger Lindvall, Birgit Emmertz och Ulf Atterklint. BANAN Torgny Pettersson, Mattias Högström, Staffan Lago, Mikael Lago, Roland Johansson, Kenneth Henningsson, Rune Mårtensson, Matz Hansson och Maria Löfström. PRO Karl Ragneby, shop Mikael Sund och Sofie Brangenfeldt. ANSVARIG UTGIVARE Bertil Fång TRANÅS GOLFKLUBB Norrabyvägen 8, Tranås Telefon Telefax Golfshop Restaurang PRODUKTION: BYRÅN

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer