Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31"

Transkript

1 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor.

2 2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Klubben bildades den 8 december Verksamheten bedrivs i Vessigebro. Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Verksamheten under räkenskapsåret Redan tidigt på våren var spelet igång. Greenytorna har varit bra under verksamhetsåret, och under september utfördes projekt hjälpsådd på alla greener för att förbättra dem ytterligare kommande år. Klubbverksamheten har bedrivits i full skala, med kommittéarbete, ungdoms- och juniorträning, seniorträning, seriespel, traditionella klubbtävlingar, tävlingsvecka, klubbmästerskap, medlemsaktiviteter, frivilligt arbete etc. Klubben har drivit shopen i egen regi. Klubben har haft en anställd professionell tränare, Niclas Hagman på viss tid (10 månader). Klubben har två fast anställda, Arne Johansson, Headgreenkeeper, och Maria Alvarsson, kanslist (fr. 1 april). Övriga anställda har haft tidsbegränsade anställningar. Totalt har det gjorts 70,5 arbetsmånader till och med verksamhetsårets slut. Under året har de sista 6 spelrätter sålts. Av de totalt 950 är knappt 400 inte använda under året. Medlemsantalet per den 31 augusti uppgår till 577 aktiva golfare, vilket är mindre än föregående år (660). Minskningen är främst på antalet juniorer vilket sjunkit till 53 st. (100). Av not 6 och 12 framgår att föreningen genom avtal överlåtit äganderätten för byggnaden/klubbhuset till Falkenbergs Sparbank som säkerhet för lämnade krediter (säkerhetsöverlåtelse). Föreningen redovisar emellertid byggnaden som en tillgång i balansräkningen och gör årliga värdeminskningsavdrag, i enlighet med parternas intention att byggnaden kvarblir i föreningens ägo och besittning. Klubben har till Falkenbergs Sparbank även säkerhetsöverlåtit arrenderätten till arrenderad mark, enligt not 12. Förslag till disposition av vinst Styrelsen föreslår att årets vinst, kr, överförs i ny räkning. Tidigare års balanserade vinst Total ansamlad vinst kr kr Resultat och ställning Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till 16 tkr. Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

3 3 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 75 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material och övriga direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1, 6, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 70 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 Räntekostnader och liknande resultatposter - 58 Summa resultat från finansiella poster - 54 Resultat efter finansiella poster 16 Årets vinst 16

4 4 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Bevattningsanläggning 7 88 Övriga maskiner och inventarier _ _ Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 9 5 _ Summa anläggningstillgångar _ Omsättningstillgångar Varulager shop 220 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 27 Övriga kortfristiga fordringar 33 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter _ Kassa och bank 175 Summa omsättningstillgångar 602 Summa tillgångar 2 603

5 5 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Kapitalbehållning vid årets början Årets vinst 16 _ Summa eget kapital _ Långfristiga skulder 11 Övriga skulder till kreditinstitut _ Summa långfristiga skulder 475 _ Kortfristiga skulder 11 Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 179 Övriga kortfristiga skulder 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter _ Summa kortfristiga skulder 680 _ Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga

6 6 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Bevattningsanläggning Övriga maskiner och inventarier 25 år 5 år 6 år (tidigare 4 år) Ändring i avskrivningsprinciperna har skett på avskrivning av maskiner och inventarier. Förlängning till 6 år. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Not 2 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: - Årsavgifter Spelrättsavgifter 20 - Greenfee Sponsorintäkter Tävlingsintäkter 73 - Lektions- och träningsintäkter 86 - Intäkter shop Intäkter café Övrigt 134 Summa 4507

7 7 Not 3 Varor, material och övriga direkta verksamhetskostnader Inköp café 279 Inköp shop 560 Lagerförändring shop Övriga kostnader 48 Summa 667 Not 4 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag - Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 1.3 Män 4.5 Totalt 5.8 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen - Övriga anställda Erhållna bidrag arbetskraft - 11 Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal 532 Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr) 43 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2 036

8 8 Not 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 50 Årets avskrivningar 50 Utgående ackumulerade avsrkivningar 100 Utgående restvärde enligt plan Av not 12 framgår att äganderätten till byggnaden har överlåtits till Falkenbergs Sparbank som säkerhet för lämnade krediter (säkerhetsöverlåtelse). Trots att äganderätten civilrättsligt, genom avtalet, övergått till banken redovisar föreningen byggnaden som tillgång i balansräkningen och gör årliga värdeminskningsavdrag. Redovisningen följer parternas intention med avtalet att byggnaden kvarblir i föreningens ägo och besittning så länge föreningen sköter krediterna till banken. Not 7 Bevattningsanläggning Ingående anskaffningsvärden 111 Inköp 27 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 Ingående avskrivningar 22 Avskrivningar 28 Utgående ackumulerade avskrivningar 50 Utgående restvärde enligt plan 88

9 9 Not 8 Övriga maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp 33 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 313 Avskrivningar 214 Utgående ackumulerade avskrivningar 527 Utgående restvärde enligt plan 758 Not 9 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden 5 Tillkommande fordringar - Utgående ackumulerat anskaffningsvärde/restvärde 5 Fordran avser erlagd deposition till Telia som säkerhet för tecknat mobilabonnemang. Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalt arrende 122 Förutbetald försäkring 19 Övriga poster 6 147

10 10 Not 11 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 475 Summa 475 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 225 Summa 225 Summa räntebärande skulder 700 Förfallotider: Inte någon del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Not 12 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund Summa ställda säkerheter Klubben har överlåtit äganderätten för byggnaden till Falkenbergs Sparbank som säkerhet för lämnade krediter (säkerhetsöverlåtelse). Beloppet avser bokfört restvärde på byggnaden. Klubben har till Falkenbergs Sparbank även säkerhetsöverlåtit arrenderätten till följande mark: del av Falkenberg Flädje 1:3, del av Falkenberg Flädje 2:30 samt del av Falkenberg Flädje 1:2, enligt separata arrendeavtal. I separat Avtal om säkerhetsförklaring har markägarna godkänt att arrenderätten säkerhetsöverlåtits till Falkenbergs Sparbank. Emellertid är fam. Johansson endast denuntierade om överlåtelsen.

11 11 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner 165 Upplupna sociala avgifter 54 Serviceavgift branschorganisation 3 Övriga poster 37 Summa 259 Vessigebro PG Åhäll Ordförande Eva-Lotta Abrahamsson Susanne Anderbjuv Ulf Dahl Irene Falkenström-Persson Håkan Gustavsson Rolf Larsson Vår revisionsberättelse har lämnats Håkan Abrahamsson Kristina Josefsson

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer