Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?"

Transkript

1 Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Intresset för Hammarby Sjöstad förblir stort världen över. The Economist kallar stadsdelen one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development. Hur länge lever intresset vidare? En vanlig föreställning är att en färdigbyggd stadsdel inte förändras nämnvärt förrän det är dags för ombyggnad. Men i Hammarby Sjöstad finns en medborgargrupp som hävdar att det är möjligt och önskvärt att förnya en ny stadsdel. Detta initiativ, HS2020, har byggt upp ett omfattande nätverk av företag och andra intressenter för att samverka i målinriktat förbättringsarbete med sikte på I denna ansökan söker vi stöd för att följa den fortsatta utvecklingen av detta initiativ under , sammanställa erfarenheterna och sprida dem. Därmed kan intresset för Hammarby Sjöstad förbli stort även när det är utbyggt. Svensk klimat- och energipolitik har som mål att kraftfullt effektivisera energianvändningen och att öka andelen förnybar energi. Energianvändningen hos produkter med kort livslängd kan minskas genom byte mot nya, effektivare produkter. Men ännu år 2050 består bebyggelsen i huvudsak av hus från förra årtusendet. Ombyggnad är en kompletterande och högst nödvändig strategi, som väntar miljonprogrammet. Men beräkningar visar att inte heller detta räcker för att uppnå redan antagna mål (Svane 2004). Därför är det nödvändigt att också fråga hur man förnyar en ny stadsdel. Vilka slags förbättringsåtgärder kan vidtas i de delar av den befintliga bebyggelsen där ombyggnad inte är aktuell. Frågan är principiellt intressant, därför att större tekniska ingrepp som tilläggsisolering, fönsterbyte, nya energi- eller ventilationssystem är uteslutna i Hammarby Sjöstad inom de närmaste 20 åren medan injustering av energisystemen, bättre styr- och reglerutrustning och smarta hem-teknik är exempel på tekniska potentialer för förändring. Därtill kommer förbättrade drifts- och förvaltningsrutiner och mera miljömedvetna vardagsvanor. Med en bred tolkning av begreppet hållbarhet ingår även sociala och ekonomiska dimensioner. Dessa ingår också i HS2020:s vision om att förnya en ny stad, där man har ambitionen att bygga och utveckla sociala strukturer genom samverkan mellan bostadsrättsföreningar, genom ett rikare lokalt utbud av kultur och allmänt genom att visa för medborgarna att stadsutveckling är en kontinuerlig och påverkbar process. Hållbar stadsutveckling kräver helhetssyn, mobilisering av resurser i hela samhället, och uthållighet. Hammarby Sjöstad, med hållbarhetsprogram från 1997, visar hur en sådan process kan drivas med tydlig politisk viljeinriktning och genom målinriktad kommunal planering. Utvärderingar av stadsdelen bekräftar att den visar vägar till hållbar stadsutveckling (Pandis Iverot & Brandt 2009). Men det finns också sociala och miljömässiga aspekter som måste förbättras, t.ex. energianvändningen. När en stadsdel är färdigbyggd blir dess brukare och förvaltare förändringens viktigaste aktörer. Det kommunala ansvaret som samordnande och utvecklande kraft försvinner. I Hammarby Sjöstad har medborgarinitiativet HS2020 bildats med ambitionen att återskapa utvecklingskraften. Man arbetar i projekt inom bostadsrättsföreningarnas organisation Sjöstadsföreningen, över traditionella förvaltningsgränser och över gränserna mellan offentligt och privat. Syftet är att mobilisera resurser från alla områden av samhället, och framför allt att engagera näringslivet i utvecklingsarbetet. Skall HS2020:s vision förverkligas måste på sikt två slags parallella, nätverksliknande organisationer växa fram. Den ena, kravformarna, samordnar lokala intressenter som beställare av offentligt eller kommersiellt tillhandahållna produkter och tjänster. Deras samverkan tar formen av beställarnätverk. Den andra, innovatörerna, är offentliga och privata leverantörer av dessa tjänster, i samverkan som formaliseras i affärsmodeller. HS2020 har initiativ som gäller förskola och skola, kultur och fritid, alla med ambitionen att förnya en ny stadsdel. Främst arbetar man med energi- och naturresurseffektivitet: hållbara transporter/ elfordon, smarta energinät, interaktiv ICT, återvinning och vattenresurser. Inom dessa fem områden etableras eller förbereds demoprojekt som skall ge effekter i Hammarby Sjöstad, men också understödja utvecklingen av miljöteknikföretag och vara förebilder för liknande initiativ. 1

2 Planeringsbidraget gör det möjligt för KTH att i samverkan med HS2020 under visa hur ett medborgarinitiativ växer och engagerar de privata och offentliga aktörer som behövs för att gå från vision idag till förändrad verklighet KTH analyserar det pågående arbetet, och medverkar i HS2020:s byggande av kravformarnas nätverk och initierande av innovatörernas affärsmodeller. Vi påvisar det allmängiltiga i detta arbete. Resultaten sammanställs i lätt tillgänglig form och sprids genom seminarier och andra utåtriktade aktiviteter till stadsdelens boende, företagare och andra lokala intressenter, och till intresserade i andra stadsdelar och kommuner. Här tar Sjöstadens informationscentrum GlashusEtt en central roll. Slutligen utvecklas ansökningar om forsknings- och utvecklingsprojekt till Formas (Living Lab), Vinnova och EU:s FP7, med samma tidshorisont som HS2020. Uppfyllande av hållbarhetsmål En framgångsrik samverkan mellan HS2020, KTH och övriga intressenter ger till 2020 effekter inom Sjöstaden på de flesta miljökvalitetsmålen. Informationsinsatser under projekttiden kan med motsvarande fördröjning påverka även nationellt och internationellt, vilket GlashusEtt framgångsrikt visat. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö är fokus i demoprojekten om transporter, energinät och ICT. Återvinningsprojektet bidrar bl.a. till Giftfri miljö, vattenprojektet till flera mål. Stärkta nätverk mellan medborgare, företag och det offentliga samt realistiska affärsmodeller bidrar till sysselsättning och grön tillväxt, samt allmänt till attraktiva och konkurrenskraftiga stadsregioner. Sociala mål som delaktighet och trygghet är kärnan i flera projekt. HS2020:s styrka är förmågan att bygga förtroendefull samverkan mellan aktörer, vilket möjliggör integration av hållbarhetens dimensioner. Men det är svårt att redan nu uppskatta förändringarna till Stadsplanering Ett medborgarinitiativ för att förnya en ny stadsdel förändrar inte i grunden markanvändning, bebyggelse eller infrastruktur. Frågan om hot och bevarande av kulturhistoriska värden blir därmed i det korta tidsperspektivet inte akut. I stället effektiviseras förvaltning och drift, och vardagslivet i stadsdelen påverkas positivt. Detta kräver stöd av stadsplanering i en vidare bemärkelse än Stadsbyggnadskontorets vanliga myndighetsutövning. Governance och Participation är begrepp som i internationell forskning beskriver det vi kallar nätverksbyggande, deltagande och inflytande, samverkan mellan privat och offentligt, och medborgarinitiativ. Här handlar alltså stadsplanering mera om process och organisation än om detaljplaner och exploateringsavtal. HS2020 har och utvecklar kontakter med Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Södermalms stadsdelsnämnd och andra förvaltningar. Syftet är att få deras medverkan som överbryggande aktörer, utöver deras sedvanliga sektorsansvar. KTH söker stöd för att följa detta nätverksbyggande och bidra med forskningens perspektiv. Integrerade tekniska system Sjöstadsmodellen ses internationellt som ett unikt exempel på genomförd integrering av tekniska system. Men systemen kan förbättras genom tillämpning av principerna för smarta nät som de utvecklas internationellt, och för Norra Djurgårdsstaden. HS2020 har hållit seminarier där ABB och Fortum presenterat smarta elnät, och en diskussion om affärsmodeller för Sjöstaden har inletts med några av dessa intressenter och även IBM. De kommunala fjärrvärmenäten, internationellt unika, kan också utvecklas till smarta nät. Förutsättningen är att nätägare och producenter samverkar på innovativa sätt om realistiska affärsmodeller för befintlig bebyggelse, och att bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kan samverka i rollen som kravformare. Hanteringen av hushållsavfall kan integreras med avloppssystemet genom biogasrötning, vilket diskuteras inom ett av HS2020:s demoprojekt. Transporternas klimatpåverkan påverkas direkt inom elbilsprojektet, som är en del av ett system för hållbarare transporter, som även omfattar en dialog med Volvo, Vattenfall och SL om en elhybridbuss med direktlinje frän Sickla köpkvarter via Sjöstaden till Stockholms centrum. Även här krävs innovativ samverkan mellan företag och det offentliga, som HS2020 har potentialen att initiera och driva. KTH tillför forskningsbaserad kunskap och följer processen. 2

3 Anpassning till effekter av kommande klimatförändring Stigande vattennivå förväntas inte hota Hammarby Sjöstad. Andra effekter av ändrat klimat kan leda till behov av skuggning eller kylning sommartid av utsatta lägenheter. Detta berör demoprojekten om byggnader, smarta nät och ICT. Dagvattensystemets kapacitet kan aktualiseras i vattenprojektet. De boendes vardagsvanor påverkas på många sätt när fossila bränslen skall fasas ut, vilket kräver en helt annan slags anpassning om den sociala hållbarheten skall bibehållas och utvecklas. Även hälsoaspekter blir aktuella. Ny kunskap om dessa omständigheter är delvis unika för stadsdelen, men också mera allmängiltiga. Även här kan hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden klargöra problem och visa på lösningar. KTH medverkar till att dessa aspekter integreras i HS2020:s demoprojekt och bidrar till spridning av erfarenheterna. Den valda tidshorisonten, 2020, är tillräckligt lång för att planering och förebyggande åtgärder skall kunna hanteras, men för kort för att för att hoten skall bli påtaglig verklighet. Klimateffekter Planeringsbidrag söks för att studera och bidra till byggandet av nätverk av kravformare och affärsmodeller för innovatörer, i samverkan mellan KTH och HS2020. Vidare för att sammanställa och i samverkan med Sjöstadens informationscentrum GlashusEtt aktivt sprida information om möjligheterna att förnya en ny stadsdel. Hur minskar utsläppen av växthusgaser som en följd av detta? Det beror dels på vilka organisatoriska och tekniska lösningar som kan rymmas i nätverk och affärsmodeller, dels på om det stannar vid några demoprojekt eller får genomslag i hela Sjöstaden. Det sökta projektet avser HS2020 arbetar med samma tidshorisont som samhälleliga mål, 2020, vilket är för kort för ett brett lokalt genomslag, och i ännu högre grad för bred påverkan på den svenska bebyggelsen. Dock: Det är bråttom om målen för 2050 skall uppfyllas! Inom 1-2 år går det att överslagsmässigt beräkna klimateffekterna, givet ett antal antaganden. Se nedan. Definitioner som använts i beräkningarna Den stora osäkerheten ligger i antagandena om hur stort genomslag de föreslagna åtgärderna får, och vilken tidshorisont vi skall använda. Givet antaganden om detta kan effektiviseringar och minskad klimatpåverkan beräknas relativt (i procent) eller absolut, per kwh/m 2 år (Atemp) och (viktigare) per kwh/personår. Vidare som procentuellt minskade klimateffekter eller absolut som CO 2 -ekvivalenter/ personår. Systemavgränsning är huvudproblem här. Även ackumulerade effekter till exempel mellan 2020 och 2050 kan beräknas. HS2020 och andra intressenter bidrar med indata och underlag till de nödvändiga antagandena. KTH har kompetens att utföra beräkningarna osäkerheter i indata, begränsad tid och ekonomi avgör omfattningen. Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande om hållbar stadsutveckling Även här är alla bedömningar beroende av vad som händer till Det underlättar att Sjöstaden redan har stor internationell stadsbyggarturism. Den är positiv för företag som Envac, Sweco och andra. I elbilsprojektet medverkar Volvo, Opel m.fl. Vidare bilpoolsorganisationer och försäkringsbolag, stadens miljöförvaltning, parkeringsbolag och exploateringskontor, samt KTH och SP. I affärsmodeller för smarta nät och ICT har ABB och Fortum nyckelroller, och IBM väntas tillkomma. Vidare Familjebostäder, HSB och Riksbyggen, Skanska och andra byggherrar/fastighetsägare. Genom Sjöstadsföreningen når HS2020 redan ett antal intresserade bostadsrättsföreningar, och indirekt också deras förvaltare. Några av dessa aktörer verkar lokalt, andra nationellt eller internationellt. Det är för tidigt att sia om genomslaget nationellt och internationellt av HS2020:s nätverksbyggande, affärsmodeller och demoprojekt. Dock visar listan på nätverkets deltagare en lovande potential. Temana för de nämnda demoprojekten är också högst intressanta internationellt. Organisation för information för information och kunskapsspridning HS2020 har under det dryga år man varit verksam visat en närmast osannolik förmåga att väcka intresse hos och aktivt involvera tunga företag och även offentliga intressenter. Denna utveckling fortsätter. Därför kommer innovativa idéer om tekniska lösningar, samverkansformer och 3

4 affärslösningar växa fram under de närmaste åren. Stiftelsen Electrum, Kista är förebild i offentligprivat samverkan. HS2020 har god kontakt med Bearing Consulting Ltd för att få stöd i utvecklingen från informellt nätverk till formaliserad paraplyorganisation för alla initiativ. Medverkande företag och organisationer är rutinerade marknadsförare. I Sjöstaden finns GlashusEtt med lokaler och personal att sprida information lokalt till boende och företag, och inte minst globalt. Hammarby Sjöstads internationella rykte som förebild stärks och förnyas genom de fem demoprojekten. HS2020, GlashusEtt och KTH har redan etablerat en samverkan för bred informationsspridning. För varje demoprojekt söks medel för fyra nätverksbyggande och fyra informationsspridande seminarier. Sjöstadens internetsida utvecklas och kompletteras med tryckta media. Förutsättningarna för en Internetbaserad kommunikationsplattform utreds. Deltagande och inflytande Tre aktörer samverkar: HS2020 bygger nätverk med boende, företag och förvaltningar. GlashusEtt har lokaler och personal för lokalt deltagande, och via sina många studiebesök. KTH tillhandahåller forskningens perspektiv på byggandet av nätverk och affärsmodeller, och följer utvecklingen på kritisk distans. Hyresgäster och bostadsrättshavare involveras vid möten, via Sjöstadens hemsida och en eventuell kommunikationsplattform. Det fungerar bättre kring demoprojekt eller i enskilda fastigheter än allmänt för hela stadsdelen. Ett etablerat exempel är HS2020:s testpanel för elbilar, som drivs som ett bolag. Energi2020 samverkar med ABB, IBM och Fortum. Fastighetsägare och förvaltare måste samverka som kravformare och därmed bli trovärdiga beställare för smarta nät och ICT. Samråd och beslut enligt lokaldemokratisk föreningsmodell såväl som affärsmässiga förhandlingar krävs. Stadens förvaltningar involveras enligt principer som i planeringsteori benämns governance, som rymmer både informella kontakter och formaliserade avtal. Integrerad sektorsövergripande planering Redan nämnda begrepp som deltagande och inflytande, kravformare, beställarnätverk, offentlig-privat samverkan, affärsmodeller och governance beskriver bäst de nya samverkansformer som krävs för att förverkliga demoprojekten, och som HS020 visat sig vara skicklig att initiera. Stadens förvaltningar har normalt ingen anledning att samverka över sektorsgränser när en stadsdel gått in i sitt förvaltnings- och bruksskede, men detta är önskvärt om HS2020:s visioner skall förverkligas. KTH kan bistå HS2020 genom vetenskap och beprövad erfarenhet kring de nämnda begreppen. Det finns till exempel metoder för systematisk identifiering av aktörer och sakägare, för analys och förbättring av komplexa nätverksliknande projektorganisationer och för utveckling av affärsmodeller med många intressenter. Även studerande på masternivå med samhällsplanering och miljö som kunskapsfält kommer att involveras i KTH:s del av projektet. Samverkan mellan näringsliv och kommun Beträffande denna form av samverkan gäller i hög grad det som redan nämnts ovan. Alla fem demoprojekten förutsätter innovativa affärsmodeller komplexa projektorganisationer där företag som ibland konkurrerar med varandra samverkar inbördes och med stadens förvaltningar. Aktiv medverkan från Sjöstadens boende och lokala företag som kravformare i olika former av nätverksliknande samverkan krävs också. Utifrån sett är det osannolikt att denna samverkan kan uppstå. Men HS2020 har visat sin förmåga att initiera sådant. I Norra Djurgårdsstaden samverkar redan flera företag kring smarta elnät, som sedan kan utvecklas vidare i beställarnätverk och affärsmodeller anpassade för Sjöstaden och allmänt för befintlig bebyggelse. ICT-projektet har starka kopplingar till detta, men har inte kommit lika långt. Detsamma gäller projekten kring återvinning och vatten. I Elbil 2020/hållbara transporter samverkar redan en bred samling intressenter på ett sätt som skall leda fram till hållbara affärsmodeller. KTH:s bidrag är även här forskningsbaserad kunskap och uppföljning på kritisk distans. Uppföljning av projektet Det är enkelt att följa upp att de planerade aktiviteterna genomförs och att budgeten följs under perioden Uppföljningen av mål och visioner för 2020 och där bortom är betydligt svårare. KTH 4

5 Miljöstrategisk analys fms har kompetens att med etablerade metoder kvantifiera energieffektivisering och klimateffekter. Detsamma gäller en bred kvalitativ bedömning av bidragen till hållbar stadsutveckling här kan en förenklad Cost-Benefitanalys användas. Svårigheten ligger i att resultaten följer indirekt ur det vi söker planeringsbidrag för, och blir verklighet först om ett decennium eller mer. Vi avser att göra sådana beräkningar och bedömningar givet ett antal antaganden om den framtida utvecklingen av HS2020:s demo-projekt, men det låter sig inte göras förrän om drygt ett år. Tidplan Projektet omfattar tiden och består förenklat sett av sju-åtta aktiviteter. Några av dessa pågår under hela projekttiden eller är svåra att precisera i tid, nämligen 1. KTH:s uppföljning på kritisk distans av HS2020:s och alla andra intressenters viktigaste aktiviteter, inklusive framväxten av en mängd informella och formella nätverk och andra organisationsmodeller som vi idag bara anar konturen av. 2. KTH:s aktionsforskning, d.v.s aktiva medverkan i HS2020:s aktiviteter. Här gäller samma osäkerhet vad för konkreta insatser som kommer att göras och när. Vi följer ju ett medborgarinitiativs utveckling i realtid. 3. KTH:s och HS2020:s visions- och nätverksbyggande seminarier, fyra till antalet får inplaceras i tid så att de gör maximal nytta. Ett vardera hålls för hela organisationen, för Energi2020 och Elbil HS2020:s utveckling av hemsida och annan internetbaserad kommunikation sker i den takt som HS2020 och övriga intressenter klarar av. Andra aktiviteter kan bättre planeras in i tid: 1. KTH:s uppföljning på kritisk distans av HS2020:s och alla andra intressenters viktigaste aktiviteter, inklusive framväxten av en mängd informella och formella nätverk och andra organisationsmodeller som vi idag bara anar konturen av. 2. Slutrapportering i skriftlig form görs under sista kvartalet Beräkningar av energieffekter och klimatpåverkan samt kvalitativ bedömning av bidrag till hållbar utveckling görs under andra halvåret Bilaga 1, ansökan om akutbidrag till Formas Ansökan till Delegationen för Hållbara städer kvarstår efter en första prövning och har fått positiv bedömning, men först till fjärde kvartalet 2012 kommer definitivt beslut. Samtidigt utvecklas HS2020 i snabb takt: nya kontakter tas och formaliseras, finansiering tillkommer, seminarier och möten hålls osv. KTH har därför ansökt till Formas om så kallat akutbidrag för att finansiera bevakning och medverkan i HS2020:s aktiviteter från nu tills beslut meddelats från Delegationen. Vidare för att följa HS2020 under ytterligare några månader för att säkra annan finansiering om vi inte får anslag från Delegationen. Totalt gäller det 146 under projekttiden Ansökan består av samma text som ingavs till Delegationen, men en inledande sida tillagd. Bilaga 2, budget Budgeten visar på projektets totala beräknade kostnad. De söka medlen kommer helt och hållet användas inom KTH för att möjliggöra för anslagsfinansierade forskare att följa HS2020 enligt ansökan. HS2020 och GlashusEtt med sina personella och andra resurser tillhandahåller den nödvändiga samfinansieringen. Bilaga 3, referenser 5

6 Bilaga 1, Kompletterande text i ansökan om akutbidrag till Formas En viktig anledning till att vi vill följa HS2020 är att detta initiativ på flera sätt ansluter till tidigare forskning vid vår avdelning på KTH. Under tiden följde vi utvecklingen i Hammarby Sjöstad i ett projekt finansierat av bland andra Formas. Stockholm stad antog miljömål för Sjöstaden 1997 och bildade samtidigt en projektgrupp utanför den vanliga organisationen för att förverkliga dessa mål. Vi studerade projektgruppens arbete i termer av miljöstyrning eller miljöledning. Viktiga nyckelbegrepp för att analysera miljöstyrningsprocessen var styrmedel och målkonflikter. Ur intervjuer och annat material utvecklade vi ett analytiskt begrepp, Situations of Opportunity, som bidrog till förståelsen av varför projektgruppen var mer eller mindre framgångsrik i sin miljöstyrning i olika situationer (Johansson & Svane 2002; Svane 2008). Senare analyserade vi samma empiriska material med utgångspunkt i ett statsvetenskapligt perspektiv som negotiating sustainabilities (Svane et al. 2011). Genom detta projekt har vi alltså tillgång till ett stort empiriskt material om Sjöstaden, forskare som kan Sjöstaden och en teoretisk ansats som underlättar fortsatt forskning. Begreppet Situations of Opportunity användes sedan i ett pågående, femårigt och tvärvetenskapligt projekt, finansierat av Formas, Energimyndigheten och Vinnova (SitCit 2012). Syftet med detta projekt är att undersöka hur scenariobyggande baserat på framtidsstudier och backcasting kan berika samhällsplaneringens praxis. Vidare att identifiera olika metoder för att utvärdera scenarios och strategiska planers bidrag till hållbar stadsutveckling. Projektet använder stockholmsstadsdelarna Bromma, Södermalm och Järva som testbäddar. Till dessas faktiska förutsättningar läggs en kontrafaktisk dimension genom att ställa frågor som What if innovative ICT applications were widely installed in residential buildings and transport systems in Södermalm. Scenarier med tidsperspektivet 2030 byggs sedan för att utforska vilka möjligheter samhällsplanering med vid definition har att utnyttja en sådan Situation. Karaktäristiskt för dessa så kallade Vad-Vem-scenarier är att de explicit och integrerat redovisar både förändringens aktörer och dess objekt. Detta görs sällan, varken i framtidsstudier eller planer (Wangel 2011). Grundläggande teoretiska begrepp i projektet är aktörsnätverk, nätverksstyrning och governance. Scenariernas bidrag till hålbar stadsutveckling bedöms kvalitativt, deras potential till minskad energianvändning och beroende av fossila bränslen simuleras för olika kombinationer av aktörsbeslut. Till stöd för den datoriserade modelleringen av Situationerna har vi utvecklat begreppet energianvändningssystem (Jonsson et al. 2010). Vi har publicerat rapporter och vetenskapliga artiklar där SitCit-projektets forskningsstrategi och teoretiska ramverk beskrivs närmare (Svane et al. 2009; Svane et al. 2011; Wangel & Gustafsson 2011; Wangel et al. 2012). Sedan en tid har vi etablerat kontakten med HS2020 och ser en stor potential i att studera detta initiativ med en forskningsstrategi baserad på vår tidigare forskning. HS2020 är ett underifrån-initiativ med potential att bygga nätverk och projektorganisationer som kan förändra stadsdelen. Detta kan analyseras som en Situation of Opportunity och med hjälp av etablerade teorier om nätverk, governance och affärsmodeller. Men HS2020-deltagarnas arbete drivs enligt deras agenda och tidplan. De väntar inte på ett forskningsanslag från Delegationen. För att göra det möjligt att följa deras verksamhet tills mera långsiktig finansiering ordnats söker vi detta akutbidrag. HS2020:s arbete räknas som motfinansiering i ansökan till Delegationen men har inte redovisats på det sättet i ansökan om akutbidrag. 1

7 HS2020 Ansökan Delegationen, uppskattning kostnader i ksek ÖS LÖNEKOSTNADER KTH förstudie ICT- HAST ÖS, JW KTH Ö. Svane KTH J. Wangel KTH beräkningar Referensgrupp projektet HS2020 A. Larsson HS2020, 5 demo- projledare HS2020 övr detagare GlashusEtt Seminarier E. Freudenthal+M. Karlsson GlashusEtt Övr infoinsats EF Summa LOKALKOSTNADER HS2020 interna seminarier HS2020 externa seminarier Konferenser; lokal+ mat Summa Antal pers Antal timmar Omfattni ng % Tim- kostnad Summa % 1, % 0, % 0, , % 0, % 0, % 0, % 0, % 0,6 60 Antal A- pris Summa Allmänna förutsättningar: Projekttid 15 mån. All tid beräknas netto, arbetad/faktuerbar tid, Arvodesnivåer inkluderar alla kostnader utom moms. 100% omfattning svarar då mot 2000 h De enda kostnader som ett anslag från Delegationen räcker till är KTH:s insats under själva projekttiden, efter den angivna förstudien. Allt övrigt är att se som samfinansiering in kind. ÖVRIGA KOSTNADER Trycksaker Hemsida Summa Antal A- pris Summa TOTAL 1953

8 Bilaga 3, referenser Johansson, R & Svane, Ö 2002: Environmental Management in Large-scale Building Projects Learning from Hammarby Sjöstad; Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 9, no 4, John Wiley & Sons Ltd. Jonsson D K, Gustafsson S, Wangel J, Höjer M, Lundqvist P, Svane Ö 2010: Energy at your service: Highlighting Energy Usage Systems in the context of energy efficiency analysis; Energy Efficiency, Vol. 4, No. 3, pp Pandis Iverot S & Brandt N 2009: Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering; KTH. SitCit 2012: Besökt maj Svane Ö 2004: Sparstigen och solvägen; I Blücher G & Graninger G 2004: Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi; Vadstena Forum & LIU. Svane Ö 2008: Situations of Opportunity Hammarby Sjöstad and Stockholm City s Process of Environmental Management; Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol 15, no 2; John Wiley & Sons Ltd. Svane Ö, Gustafsson S, Wangel J, Jonsson D, Höjer M, Lundqvist P, Palm J, Weingaertner C 2009: Situations of Opportunity in City Transformation enriching evaluative case study methodology with scenarios and backcasting, exploring the sustainable development of three Stockholm city districts; Paper, Proceedings of the ENHR Conference 2009, Prague Svane Ö, Wangel J, Engberg L A & Palm J 2011: Compromise and Learning when Negotiating Sustainabilities the brownfield development of Hammarby Sjöstad, Stockholm; International Journal of Urban Sustainable Development; DOI: / Svane Ö, Gustafsson S, Wangel J, Jonsson D K, Höjer M, Lundqvist P, Palm J and Weingaertner C 2009: Situations of Opportunity in City Transformation - enriching evaluative case study methodology with scenarios and backcasting, exploring the sustainable development of three Stockholm city districts, Proceedings of the ENHR Conference 2009, Prague, European Network for Housing Research Conference (ENHR), Prague 28 June - 01 July Svane Ö, Wangel J and Hugentobler M 2011: Impacts and Improvements developing a qualitative tool for assessing scenarios contributions to sustainable urban development - examples from Stockholm city districts, 23rd ENHR 11 Conference. Toulouse, France. 5-8 July Wangel J & Gustafsson S 2011: Scenario Content, Outcome and Process Developing and testing methodologies for goal-based socio-technical scenarios. KTH, TRITA-INFRA-FMS 2011:3. Wangel, J. (2011: Exploring social structures and agency in backcasting studies for sustainable development. Technological Forecasting and Social Change, 78(5), pp Wangel, J., Gustafsson, S. Svane, Ö. 2012: Goal-based socio-technical scenarios: greening the mobility practices in the Stockholm City District Bromma, Sweden. Submitted to Futures February 16 th,

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Från nedslitet industriområde.via planerad OS-by till Europas

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer BOVERKETS NR 01-71-1054 9012 Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik 08-508 264 54 Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som fått stöd av delegationen för hållbara städer under 2010 Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Environmental Strategies Research fms Department of Sustainable Development,Environmental

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Förnya en ny stadsdel vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Förnya en ny stadsdel vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Förnya en ny stadsdel vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Följeforskning, aktionsforskning och framtidsforskning 2012-17, och efter!? Örjan Svane, Professor emeritus i Hållbar stadsutveckling,

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Komplettering till ansökan om statligt stöd till utvärdering av två arbetsmarknadssatsningar

Komplettering till ansökan om statligt stöd till utvärdering av två arbetsmarknadssatsningar Komplettering till ansökan om statligt stöd till utvärdering av två arbetsmarknadssatsningar Angående beslut om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Målsättningar och framtidsbilder

Målsättningar och framtidsbilder Målsättningar och framtidsbilder för hållbar utveckling Rapport från en visionsworkshop på Hållbar utveckling A, 11 september 2014 Rapport från visionsworkshop, Hållbar utveckling A, 11 september 2014

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Lena Smidfelt Rosqvist Sveriges transportpolitiska mål Infrastrukturplanering i Sverige har som övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Ledarskap och partnerskap

Ledarskap och partnerskap Klimatfärdplaner Ledarskap och partnerskap Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) Ett lokalt Paris-avtal 2012-15 2010-12 2015-2018 Samverkan och inspiration Företag, offentlig verksamhet, universiteten och

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Uppdrag till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling

Uppdrag till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling Regeringsbeslut 3 2009-09-10 Ku2009/1620/KV Kulturdepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Formas Box 1206 111 82 STOCKHOLM Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM Arkitekturmuseet 111

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN Bredbandsbåten Christian Wictorin

DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN Bredbandsbåten Christian Wictorin DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN 2016-10-04 Bredbandsbåten Christian Wictorin WSP Parsons Brinckerhoff Ett världsledande analys- och teknikkonsultbolag Christian Wictorin

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Program för forskning och innovation på energiområdet

Program för forskning och innovation på energiområdet Program för forskning och innovation på energiområdet 2016-06-17 Lars Guldbrand Energienheten / Division for Energy / Ministry of the Environment and Energy Energiforskningens fortplantningscykel SOU 2003:80

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Flernivåstyre i Västerbotten. Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77

Flernivåstyre i Västerbotten. Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77 Flernivåstyre i Västerbotten Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77 Region Västerbotten En av flera viktiga aktörer Politiskt ansvar och företrädarskap för regional utveckling Länets

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Översikt av stöd och program 1. Lokal och regional kapacitetsutveckling Stöd till offentliga aktörer

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man?

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Shutterstock Jessica Algehed, Anders Sandoff, Christian Jensen, Filip Bladini, Jon Williamsson, och Klas Palm Affärsdriven hållbar

Läs mer

Hammarby Sjöstad ENERGIUTVECKLING / SMART CITIES BJÖRN LAUMERT, ENERGITEKNIK, KTH KTH ENERGY DEPARTMENT TECHNOECONOMICS

Hammarby Sjöstad ENERGIUTVECKLING / SMART CITIES BJÖRN LAUMERT, ENERGITEKNIK, KTH KTH ENERGY DEPARTMENT TECHNOECONOMICS Hammarby Sjöstad ENERGIUTVECKLING / SMART CITIES BJÖRN LAUMERT, ENERGITEKNIK, KTH May 16 KTH ENERGY DEPARTMENT TECHNOECONOMICS Energisystemet Var kommer vi ifrån: Traditionell produktion distribution -

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Regeringsuppdrag Färdplan klimat 2050

Regeringsuppdrag Färdplan klimat 2050 Regeringsuppdrag Färdplan klimat 2050 Uppdrag att ge underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatsläpp 2050 2011-11-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Uppdraget

Läs mer