X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT"

Transkript

1 X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR DEL AV RESANDET I ETT HÅLLBART SAMHÄLLE?

2 Projektbeskrivningen uppdaterad Efter en del inledande kontakter konstaterar vi att det finns ett stort intresse för projektet. Beslutsprocesserna för de som vill vara med har dock visat sig variera i tid och rum. Därför reviderar vi planen så att projektstart kan ske inom tre månader efter det att finansieringen är säkerställd. Vi har dessutom vidareutvecklat planen genom att i det första steget bygga upp en bild av hur samhället och kollektivtrafiken ser ut I steg två genomförs en så kallad backcasting där nödvändiga åtgärder för att ta oss dit identifieras och bedöms. Här genomförs även samhällsekonomiska beräkningar. I närtid avser vi att bredda diskussionen kring projektförslaget i syfte att skapa en bred förankring i branschen och med dess intressenter.

3 BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING Efter Trafikverkets Kapacitetsutredning finns ett stort behov att fortsätta arbetet och bredda perspektivet till att inte bara omfatta infrastruktursatsningar utan också andra strategiskt viktiga åtgärder som krävs för att utveckla kollektivtrafiken. Det krävs en ny infallsvinkel där utgångspunkten är vad vi vill uppnå med kollektivtrafiken, för resenärerna och för samhället. Det handlar vidare om att analysera vilka förutsättningar och konkreta åtgärder som krävs för att kollektivtrafiken ska uppnå den branschgemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Trafikverket har i Kapacitetsutredningen gjort en mycket god analys av brister i infrastruk- turen och identifierat många kloka åtgärder för att komma till rätta med dessa. Det gäller framförallt i tidsperspektivet fram till I det längre perspektivet 2050 är det, som flera remissinstanser påpekat, inte uppenbart att de åtgärder som föreslås skapar utrymme för en väsentligt utökad kollektivtrafik. Av det så kallade klimatpaketet i Kapacitetsutredningen framgår det tydligt att det kommer krävas extraordinära insatser för att nå både EU:s och de svenska klimatmålen. Ett område som särskilt pekas ut för att nå klimatmålen är möjligheterna att skapa en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik. Branschen och dess intressenter behöver nu beskriva det hållbara samhälle som rymmer en utökad kollektivtrafik och identifiera vilka åtgärder som krävs för att driva utvecklingen i den riktningen. Det är ett behov som funnits länge men som inte genomförts eftersom det saknats tillräckligt underlag. Tack vare Kapacitetsutredningen och det arbete som genomförts inom ramen för branschens fördubblingsarbete sedan 2008 finns nu ett tillräckligt underlag för att gå vidare. Detta är huvudorsaken till att X2AB tagit initiativet till projektet. Vi ser att resultatet kommer generera idéer till konkreta utvecklingsprojekt de kommande åren, vilket är huvudmålet för bolagets verksamhet. För de flesta aktörerna i branschen kompletterar detta även de egna behoven av att se behovet av utveckling i ett längre perspektiv. Det första steget i projektarbetet är att i så konkreta termer som möjligt beskriva den branschgemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle i form av ett scenario placerat år En bild av hur kollektivtrafiken fungerar ur ett resenärs- och hållbarhetsperspektiv. Det är ett tidsperspektiv som inte ligger alltför för långt in i framtiden, det är 38 år dit. Ser vi motsvarande tidsperiod bakåt i tiden hamnar vi på 1974 vilket kan vara tänkvärt i sammanhanget.

4 Scenariot ska ge en bild av hur samhället måste vara uppbyggt och kollektivtrafiken fungera för att tillgodose medborgarnas/resenärernas behov av en effektiv och attraktiv kollektivtrafik och för att samhällets miljömål och andra viktiga samhällsmål ska kunna nås. Det innebär att kollektivtrafikens marknadsandel behöver öka från dagens ca 20 procent till åtminstone 40 procent. Steg två i projektarbetet handlar om att genom så kallad backcasting 1 identifiera vad som måste göras för att nå den vision som scenariot beskriver. Ett konkret resultat av detta arbete blir att kunna bedöma när i tiden det kan vara realistiskt att fördubbla resande och marknadsandel i kollektivtrafiken, det vill säga de mål som branschen satt upp på vägen mot visionen. Arbetet med backcasting kommer kräva breda ansatser med många involverade följt av analyser och i relevanta delar beräkningar av samhällsekonomisk lönsamhet i de föreslagna åtgärderna. Det handlar inte bara om infrastruktur och insatser som samhället ska finansiera, här måste även ingå åtgärder för att öka attraktiviteten, påverka beteenden genom utbudet och/eller genom olika styrmedel. Resultatet av projektet ska förhoppningsvis inspirera till en bred diskussion i branschen och samhället om kollektivtrafikens fortsatta utveckling i ett längre perspektiv. Genom att diskutera utvecklingsbehov som kanske tar tid att tillgodose men som bedöms vara angelägna för branschens utveckling, skapas förutsättningar för att komma igång med förberedelsearbetet relativt omgående. 1 Backcasting är en framtidsstudiemetod som används för utforska hur ett visst mål kan uppfyllas. I stället för att utgå i från nuet och blicka framåt så tar backcasting sin utgångspunkt i framtiden och blickar bakåt, för att på så sätt kunna undersöka vilka förändringar som skulle kunna behövas om det tänka målet ska uppnås. Källa: Josefin Wangel, Making Futures: On Targets, Measures and Governance in Backcasting and Planning for Sustainability. KTH, Department of Urban Planning and Environment

5 VISUALISERING AV VISIONEN Först genomförs framtagande av framtidsbilden, scenario 2050, som innebär att branschens vision om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle konkretiseras så långt detta är möjligt och med en bred förankring av resultatet. Visionen ger uttryck för två perspektiv. Formuleringen En självklar del av resandet tar sats i resenärsperspektivet där resenärernas/medborgarnas behov är utgångspunkten. Formuleringen i ett hållbart samhälle är ett uttryck för att kollektivtrafiken ska utvecklas så att den bidrar till att utveckla det hållbara samhället, hållbarhetsperspektivet. Vad innebär detta mer konkret? Tanken är att detta ska konkretiseras genom att engagera en bred grupp av experter som på ett representativt sätt kan bida till att beskriva vilket samhälle de ser framför sig i tidsperspektivet 2050 och vilken roll kollektivtrafiken då kan ha. Både i ett resenärs/medborgarperspektiv och i ett hållbarhetsperspektiv. Projektet är beroende av att få ta del av många intressenters framtidsbilder. Det kan vara bilder med olika infallsvinklar och utifrån olika intressen. Vi kommer också att behöva arbeta med regionala framtidsbilder parallellt med nationella bilder. Det är bilder som visar på en regions betydelse och dess möjligheter att utveckla kollektivtrafiken för medborgarnas bästa och på ett hållbart sätt. För projektet är det en viktig uppgift att försöka väga samman dessa bilder till en så gemensam bild som möjligt. Denna process kräver dialog med många involverade för att få till stånd en så bred förankring som möjligt av det önskvärda läget år &%$:;$ 91&%$>;$ $<&2(,&#*$"1%4#5&#$AB#$*6$ 8-6/)/$*+,/9:+6$;3/*$ </$="$1$4))$!"#"$!"#$%&'&()*''*$ +,),-($-'$.-//&.0+1#*2.&($ )-'$&($)34/+./*#$5&/$ *+$&6$7"//8*#1$ )*'74//&$ '()*+,-*$ 2-))+3456*/73$./$!"1$ %&#"$!"%!$!"#"$

6 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ I detta andra steg skall åtgärder, och aktörer som ska realisera dessa, identifieras som leder till att kollektivtrafiken utvecklas så att Scenario 2050 uppnås. Genom att utnyttja metodiken i backcasting skapar vi här ett ramverk där visionen uttrycks i konkreta mål som bygger upp den analytiska bas som projektet sedan bygger vidare på. Åtgärderna skall bygga på branschens, leverantörers och akademins samlade kunnande och erfarenhet. De inhämtas bland annat genom de regionala trafikförsörjningsprogrammen, djupintervjuer med kunniga personer inom olika organisationer och akademin samt hearings med ett stort antal intressenter. Samverkan med pågående forskningsprojekt blir också en viktig källa till kunskap. Åtgärderna ska bygga på bedömningar av hur människors resebehov och resvanor utvecklas, befolkningstillväxt och urbanisering, ekonomisk utveckling och tillväxt, affärsutveckling och effektivisering som tillsammans kan säkerställa en hållbar utveckling av transportsystemet. Åtgärderna och deras samhällsekonomiska värden skall sedan utvärderas av analytiker med stöd av kompetenta personer inom olika fackområden. Fokus blir på åtgärder som i ett nationellt perspektiv bedöms kunna ge betydande effekter. Även i denna del av projektarbetet är det regionala perspektivet viktigt. Det handlar om att med hjälp av regional kompetens bedöma behovet av insatser för att utveckla kollektivtrafiken i ett längre tidsperspektiv än det som de regionala trafikförsörjningsprogrammen omfattar. Efter backcastingprocessen kommer slutprodukten att remissbehandlas och presenteras i form av en väl förankrad rapport som kan utgöra underlag för en bred diskussion i branschen och samhället om vad som krävs föra att påskynda utvecklingen. Den ska också utgöra grund för att få fram idéer om nya utvecklingsprojekt, projekt som sedan kan utgöra grund för kollektivtrafikbranschens fortsatta agerande och samhällets planering och finansiering av infrastrukturinsatser och andra åtgärder som kan skapa förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling i riktning Scenario 2050.

7 TIDPLAN Projektet planeras att börja inom tre månader efter det att finansiering är säkerställd och ett konsortium som ska driva projektet är på plats. Projektstart sker när finansieringen av den första fasen, visionsarbetet är säkerställd och konsortiet är tillräckligt representativt för branschen och dess intressenter för att skapa legitimitet kring projektet och de resultat detta förväntas generera. Projektet börjar med att utveckla scenario 2050 genom en konkretisering av nuvarande branschgemensamma vision. Detta arbete beräknas bli klart efter cirka tre månader. Identifiering och utvärdering av åtgärder för att uppnå scenariot planeras sedan pågå under cirka fyra till fem månader. Därefter planeras ett remissarbete under cirka sex veckor och en slutrapportering elva månader efter projektstart enligt följande tidplan:!"#$%&'&( )( *( +(,( -(.( /( 0( 1( 2)( 22(!"#$#%&'()#*+,%-./.%% % 0(1*#$$,*2%% 34()56(*#% )7489)4+:#% ;2:9*4(*% <)#1=&(*#% >7*(&1#:)#% ;2:9*4(*%?% 4(1*#$$,*2A% *(B+&&*C)4#%&#B2% &1C2*#$$,*2%% % %!1C2",)>(*()&% %!2=*:*C$$%

8 ORGANISATION Initiativtagare och organisatör av projektet är X2AB men projektet ska styras av ett konsortium med så många intressenter involverade som möjligt. En styrgrupp etableras där externa finansiärer och en representant för styrelsen i X2AB ingår. En förutsättning för att projektet kan genomföras är att det uppfattas som viktigt för alla ledande organisationer och företag i branschen och att ledande företrädare för dessa organisationer är beredda att engagera sig i styrgruppen för projektet. Projektledaren utses av konsortiets styrgrupp. För att leda projektets dagliga arbete finns en operativ projektgrupp med resurser för utredning, analys och administration. Särskilda utredningar kommer att behöva beställas av trafikföretag, myndigheter, akademiker och konsulter. En referensgrupp kommer att etableras bestående av partners, huvudsponsorerna i projektet och andra intressenter. Kommunikationen om och kring projektet kommer att ske i huvudsak via projektets egen hemsida. Vid behov kommer tryckt material att tas fram, till exempel inför hearings och andra evenemang. För projektdeltagarna kommer projektstyrning och intern kommunikation att ske via projectplace.se där all projektadministration kommer ske.

9 FINANSIERING Total finansiering bedöms kräva mellan 4 och 5 miljoner kronor. För det första steget bedöms kostnaden till ca 1,5 miljon kronor. Det efterföljande steget är svårare att beräkna i detta läge men uppskattningsvis kan man räkna med det dubbla beloppet beroende på hur brett intresset är och vilken ambitionsnivå som styrgruppen för konsortiet beslutar om vid start av steg 2. Projektet finansieras genom ett konsortium där en bred grupp av intressenter deltar på olika nivå när det gäller ekonomisk insats och engagemang. Hälften av beloppet ska betalas in innan projektstart, resterande belopp ska garanteras villkorat utfallet av steg 1. Villkoret är att minst 66 procent av finansiärerna beslutar att genomföra den andra etappen baserat på den delrapport som redovisas i oktober. Avslutas projektet efter steg 1 kan återbetalning bli aktuellt. Fyra nivåer finns för engagemang: Nivå Förmåner Kommentar 1. Partner (10 platser á ) Plats i styrgruppen och fri tillgång till seminarier och material Förväntas bidra aktivt och med förankrade åsikter från sina organisationer. 2. Huvudsponsor ( ) Plats i referensgrupp och fri tillgång till seminarier och material Förväntas aktivt bidra till projektet genom sin roll i referensgrupper 3. Sponsor (50 000) Fri tillgång till allt material och seminarier 4. Intressent (25 000) Fritt deltagande på semi- narier och slutrapport Styrgruppen ska representera en så stor bredd som möjligt av konsortiet som möjligt. Det är en förhoppning att konsortiet byggs upp av en representativ del av branschen och dess intressenter. Nomineringen till styrgruppen är att 10 partner har var sin plats. Därutöver ska 2 ledamöter utses inom grupperna huvudsponsorer och sponsorer. Detta val görs inför det första styrgruppsmötet och projektstarten. X2AB har dessutom en plats i styrgruppen som således består av sammanlagt 13 personer.

10 Teckning för de olika nivåerna kan göras fram till 15 september 2012 då en första avstämning görs för att besluta om projektet kan startas. Skulle det krävas längre tid för att få finansiering eller tillräcklig bredd i konsortiet kommer ytterligare ansträngningar göras för att få in fler medlemmar. Ansökan om medfinansiering hos bland andra VINNOVA och Energimyndigheten planeras också. Första etappen startas inom tre månader efter beslut och under förutsättning att det finns minst 1 miljon kronor tillgängligt. Finansieringen av andra steget kommer att diskuteras bland finansiärerna och eventuellt ytterligare intressenter under steg ett. Beslut om att starta steg 2 fattas i samband med att delrapporten från steg 1 är godkänd av styrgruppen. X2AB kommer ansvara för administration av projektet och konsortiet och tar in samtliga medel samt ansöker om medfinansiering. Samtliga finansiärer tecknar ett avtal med X2AB enligt intentionerna i detta prospekt.

11 Läs mer om X2AB på: För ytterligare information, kontakta: Charlotte Wäreborn Schultz, ordförande X2AB +46 (0)

12 X2 KOLLEKTIVTRAFIK AB

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer