Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Synundersökningar

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Synundersökningar"

Transkript

1 Sveriges Radio AB Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Synundersökningar Diarie SR1408 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Anbudets giltighet Krav 1.1 Anbudet skall vara giltig t.o.m Krav på anbudsgivare För att säkerställa att anbudsgivaren är lämplig som Leverantör skall nedanstående krav uppfyllas. Krav 2.1 GEMENSAMT ANBUD Om flera leverantörer väljer att gå samman och lämna anbud, skall leverantörerna vid eventuellt avtalstecknande utgöra en juridisk person. Förutsättningarna i punkt 2.2 och 2.3 gäller för samtliga leverantörer som gemensamt lämnar anbud. De leverantörer som lämnar gemensamt anbud skall tillsammans uppfylla övriga ställda krav. Om kravet accepteras kryssa ja oavsett om det är gemensamt anbud eller inte. Ange i textfältet om det är ett gemensamt anbud eller inte. Krav 2.2 KRAV PÅ REGISTRERINGS-, SKATTE- OCH AVGIFTSSKYLDIGHETER Anbudsgivaren, samt eventuella underleverantörer, skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter samt vara registrerad för F-skatt. Beträffande krav på registrering och F-skatt kommer Sveriges Radio att inhämta nödvändig information från Bolagsverket. Då denna information endast är åtkomlig för svenskregistrerade företag skall utländsk anbudsgivare insända motsvarande och aktuell dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar samt registreringsbevis. Förutsättningen gäller även för eventuella underleverantörer. Om anbudsgivaren är medveten om eller misstänker att aktuell information saknas, är felaktig eller på annat sätt kan tolkas som att kravet inte är uppfyllt skall anbudsgivaren kunna redovisa varför så är fallet. Anbudsgivaren kan ändå anses ha uppfyllt det ställda kravet om denne lämnar en klargörande förklaring/intyg. Beträffande verifiering av att krav på registrering, skatter och avgifter är uppfyllda kommer Sveriges Radio att inhämta uppgifter motsvarande SKV4820 från Skatteverket. Inget intyg behöver således insändas. 1/10

2 Utländsk anbudsgivare skall insända motsvarande Intyg/dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Inlämnade intyg/dokument skall inte vara äldre än 60 dagar räknat från sista dag för inlämnande av anbudet. Krav 2.3 Uteslutning av anbudsgivare A. I enlighet med LOU 10 kap. 1 kommer Sveriges Radio att utesluta anbudsgivare som enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt punkt 1-4 i ovan nämnd paragraf. B. Sveriges Radio får utesluta anbudsgivare i enlighet med LOU 10 kap. 2 p 1-6. Sveriges Radio kommer att kontrollera att anbudsgivaren inte är föremål för uteslutning enligt ovan genom att inhämta uppgifter från bland annat ett kreditupplysningsföretag. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som bevisar detta. Om kravet är accepterat kryssa ja. Krav 2.4 UNDERLEVERANTÖR Intresserade anbudsgivare kan lämna anbud i egen regi eller tillsammans med en eller flera underleverantörer. Definition av underleverantör: Med underleverantör menas samtliga företag/bolag/organisationer som anlitas av Anbudsgivaren i sin produktion och distribution av varor och tjänster. Om annat bolag i Anbudsgivarens koncern/moderbolag (t ex dotterbolag) anlitas i produktionen ska även de räknas som underleverantörer. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget skall dessa anges i anbudet tillsammans med en specificering av vilken tjänst de kommer att utföra. De underleverantörer som anbudsgivaren avser att nyttja under avtalsperioden måste vara tillfrågade. Anbudsgivaren skall på begäran bifoga en kopia på samarbetsavtal eller liknande som styrker att anbudsgivaren och underleverantören samarbetar kring det eller de uppdrag som omfattas av upphandlingen. Underleverantörer skall uppfylla de krav som ställts i avsnitt 2.2 ovan. Om underleverantör använs anges det här med företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och telefonnummer. Om kravet är accepterat kryssa ja. Används inte underleverantör anges detta i textfältet. Krav 2.5 2/10

3 EKONOMISK OCH FINANSIELL STÄLLNING Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk stabilitet att vederbörande kan upprätthålla ett långsiktigt ramavtal med Sveriges Radio. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB (eller motsvarande hos likvärdigt affärsoch kreditupplysningsföretag) inte får understiga 3 enligt UC ( eller motsvarande riskklass hos annat kreditvärderingsföretag. Sveriges Radio kommer att inhämta uppgifter om anbudsgivaren hos UC AB. I det fall lägre riskklassificering redovisas eller om anbudsgivaren är ett nystartat företag kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att: a) anbudsgivaren moderbolag eller annan garant, som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, lämnar en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, i vilken anbudsgivarens fullgörande av sina åtaganden enligt ramavtalet garanteras; eller b) anbudsgivaren lämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. En individuell prövning av varje anbudsgivare med sådan förklaring kommer att genomföras. Anbudsgivaren som inte är betygsatta hos UC skall bifoga kreditvärderingsbetyg från annat kreditvärderingsföretag daterat senast en månad före tidpunkten för anbudstidens utgång. 3.0 KVALITET Programbolagen ställer höga krav på kvalitet hos de leverantörer som de har avtal med. Sveriges Radio arbetar ständigt med att höja medarbetarnas medvetenhet avseende kvalitet och har beslutat att ställa kvalitetskrav på sina leverantörer enligt nedan Krav 3.1 Anbudsgivaren skall arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av en ISO-certifiering eller i form av en egen dokumenterad kvalitetspolicy. Bifoga antingen intyg om giltig certifiering (Intyget skall vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande. Vidimerad kopia går bra.) eller en redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten där följande skall framgå: a)omfattningen av kvalitetspolicy. b)ansvarig person för policyn. c)en beskrivning av metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar kundernas behov och krav. d)hur kontroll sker av att inköp av tillhörande tjänster uppfyller era krav. 4.0 MILJÖ Programbolagen arbetar, i enlighet med respektive bolags miljöpolicy, med att bidra till en hållbar miljöutveckling. I samma anda ställer Programbolagen likartat krav på sina leverantörer. Avsikten är att tillsammans med leverantörer höja ambitionsnivån för att nå en hållbar miljö. 3/10

4 Krav 4.1 Anbudsgivaren skall beskriva hur denne arbetar med miljöfrågor. För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt skall anbudsgivaren i anbudet bifoga: a) Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO (Intyget skall vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande. Vidimerad kopia går bra.) eller b)en policy manual som minst skall innehålla: i.) En redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet 5.0 MÅNGFALD Programbolagen har mångfaldspolicys som ställer krav om att såväl programverksamhet som medarbetarskap ska verka för ett mer jämlikt samhälle där mångfald är en tillgång. Med mångfald menas: Alla anställda har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller trosuppfattning. Programverksamheten ska präglas av demokratiska principer och alla människors lika värde. Oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller trosuppfattning ska lyssnaren eller användare kunna känna igen sig i Programbolagens programutbud. Krav 5.1 Anbudsgivaren skall i bilaga kortfattat beskriva hur denne använder mångfaldsbegreppet i sitt kontinuerliga arbete. 6.0 REFERENSUPPDRAG För att styrka att Anbudsgivaren uppfyller kraven i punkt 7 skall Anbudsgivaren redovisa minst två (2) referensuppdrag/avtal. Referensuppdragen skall avse avtal med företag/myndighet som liksom SR och SVT är spridda i landet avseende leveranser av både bildskärmsglasögon och synundersökning Krav 6.1 Referensuppdragen skall uppfylla följande krav: Uppdrag/avtal utförda de senaste 3 åren Följande efterfrågas: Uppdragets omfattning och karaktär Avtalsperiod Beställare samt kontaktperson och kontaktuppgifter 4/10

5 Redovisningen av referensuppdraget skall vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. SR kan i samband med prövningen av anbudet komma att kontakta angiven referens för att kontrollera de av Anbudsgivarens lämnade uppgifter. 7.0 LEVERANSKAPACITET Krav 7.1 Anbudssökanden skall ha kapacitet att tillgodose Programbolagens behov av optikertjänster. Verksamheterna är utspridda över hela landet vilket kräver att Anbudsgivaren kan leverera produkter och tjänster där bolagen har sin verksamhet Anbudsgivaren skall kunna leverera produkter (bildskärmsglasögon, byte av bildskärmsglasögon eller enstaka glas), reparationer och tjänster (synundersökning) i följande orter: Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Kiruna Kristianstad Luleå Malmö Norrköping Skövde Stockholm Sundsvall Uddevalla Umeå Uppsala Visby Västerås Växjö Örebro Östersund Krav 7.2 För undvikande av tidsspillan och extra kostnader för Bolagen och personal skall synundersökningarna och utprovning av glasögonbågar kunna ske på plats på samtliga ovanstående verksamhetsorter. 5/10

6 Vad gäller Göteborg, Malmö och Stockholm skall platsen (Anbudsgivarens butik) kunna nås inom 30 minuter med allmänna kommunikationer från Bolagens kontor/arbetsplats. För övriga ovanstående verksamhetsorter gäller att Anbudsgivarens butik skall vara centralt belägen. Anbudsgivaren skall i bilaga "Verksamhetsorter" fylla i adressen på den/de butiker som anbudsgivaren erbjuder Bolagen på varje ort. Krav 7.3 Om fler butiker inom en viss ort, utöver den butik som uppfyller kravet ovan på 30 minuters resväg eller centralt belägen butik, omfattas av Anbudsgivarens anbud skall dessa, inklusive butikens/butikernas adress, anges i bilaga "Verksamhetsorter". Detsamma gäller om Anbudsgivaren offererar butik på ort som ej är SKALL-krav på att offerera (se bilaga "Verksamhetsorter"). Samtliga butiker som listas i bilaga "Verksamhetsorter" skall, om Anbudsgivaren antas som leverantör, omfattas av avtalet och Anbudsgivarens angivna priser, vilket innebär att Bolagens medarbetare skall kunna välja vilken butik denne vill gå till. Krav 7.4 Det skall finnas minst en legitimerad optiker per butik. Krav 7.5 Leverantören skall garantera att leveranskapaciteten upprätthålls under hela avtalsperioden. Krav på bilaga 7.6 Vid inlämning ska [ Verksamhetsorter ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Butiker på de olika verksamhetsorterna Instruktion till ifyllandet av bilagan Endast vita fält fylls i av Anbudsgivaren. Butik 1 är obligatorisk att offerera för skall-kravsdelen och skall uppfylla det krav som ställs i förfrågningsunderlaget på max 30 minuters resväg från bolagens kontor till butik/centralt belägen. Namn på butiken samt butikens adress anges i Butik- respektive Adress-fälten. För det fall Anbudsgivaren i skall-kravsdelen vill offerera fler butiker på någon/några orter görs det genom att Anbudsgivaren fyller i fälten för butik 2 o.s.v, samt adresser. Dessa butiker behöver inte uppfylla 30- minuters-kravet/krav på centralt belägen, men Anbudsgivaren är bunden till offererade butiker, genom att bolagens medarbetare har rätt att genomföra synundersökning och köpa glasögon där på samma vilkor som i butik 1." 8.0 Bildskärmsglasögon Krav 8.1 6/10

7 Vid bildskärmsarbete skall arbetsgivaren enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1998:5 6 tillhandahålla särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Med särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete avses i normalfallet enkelslipade glas med en styrka i hela glaset. Dessa är lämpade för de som normalt har terminalarbete enbart vid sin arbetsplats och med olika synavstånd på nära håll. I vissa fall kan när- och rumsprogressiva glas med flexibelt seende på motsvarande synavstånd vara nödvändiga. 9.0 Synundersökningar Krav 9.1 Synundersökningarna skall genomföras av legitimerad optiker eller legitimerad ögonläkare. Vid genomförande av synundersökning skall Anbudsgivaren följa de lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som är tillämpliga för optikerverksamheten, exempelvis patientjournallagen (1985:562), lag (1993:584) om medicintekniska produkter och SOSFS 1995:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Synundersökning får ske först efter uppvisande av rekvisition. Genomförs synundersökning utan uppvisade av rekvisition ersätter ej Bolagen synundersökningen Personuppgifter Krav 10.1 Anbudsgivaren skall ansvara för att behandling av personuppgifter som tillhandahålls i anledning av denna upphandling sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslag (1998:204), 11.0 Tillgänglighet Krav 11.1 Synundersökningarna skall kunna genomföras senast två (2) veckor efter bokning. Tillgängligheten skall gälla under hela avtalsperioden. Leverantören skall garantera att tillgängligheten upprätthålls under hela avtalsperioden Produkter Krav 12.1 Anbudsgivaren skall offerera följande glasögon, exklusive bågar: Enkelslipade ofärgade bildskärmsglasögon standard, +/- 4,0 D/2, såväl par av glas som enstaka glas Enkelslipade ofärgade bildskärmsglasögon med styrka utöver standard, såväl par av glas som enstaka glas Närprogressiva glasögon såväl par av glas som enstaka glas 7/10

8 Rumsprogressiva glasögon, såväl par av glas som enstaka glas Anbudsgivaren skall även offerera standard antireflexbehandling Krav 12.2 Glasen i glasögonen skall vara av sådan kvalitet såsom glas från Hoya, Zeiss och Essilor eller motsvarande. Krav 12.3 Anbudsgivaren skall offerera glasögon med Smartphone- och surfplatteslipning eftersom det blir allt vanligare att smartphones och surfplattor används som arbetsredskap. Med smartphone- och surfplatteslipning menar vi ett glas som har en design som har en ökad plusstyrka /minskad minusstyrka nedtill eftersom man tittar nedåt i glaset. Detta är avlastande då man t.ex läser en text eller läser på nån form av display som är nedåt (vanligt läsavstånd och nedåtblick). Detta glas finns under kategorin single version/enstyrkeglas. Alltså går denna typ av glas INTE under kategorin progressivt glas. Krav 12.4 SR och SVT bekostar bågar för maximalt 500 sek inklusive mervärdesskatt. SRF står för bågar för maximalt 500 sek inklusive mervärdesskatt. Väljer arbetstagaren dyrare bågar står denne själv för mellanskillnaden och betalar denna direkt i butik. Mellanskillnaden skall aldrig faktureras till programbolagen. Anbudsgivaren skall under hela avtalsperioden ha minst fem (5) bågar av herr- respektive dammodell i sitt sortiment varav minst två (2) bågar är nickelfria, för maximalt 500 sek inklusive mervärdesskatt att erbjuda Bolagens anställda. Antalet bågar till detta pris skall vara detsamma oavsett på vilken verksamhetsort beställningen görs. Krav 12.5 Leveranstid för produkterna skall vara max 10 arbetsdagar Reparation Krav 13.1 Anbudsgivaren skall under garantitiden som minst skall vara ett år, tillhandahålla och bekosta reparationer av skador på glas och bågar som omfattas av Anbudsgivarens garanti. Anbudsgivaren skall även tillhandahålla reparation av skador som inte täcks av garantin och reparationer efter garantitidens utgång. Ange hur lång garantitid som erbjuds (minst ett år) Fakturarutiner 8/10

9 Krav 14.1 SR Sveriges Radio AB, Leverantörsfakturor Referens: Stockholm. På fakturan skall framgå: Pris för synundersökning Pris för båge för belopp upp till 500 sek Pris för glas Pris för eventuell antireflexbehandling Kostnadsställe i fältet er referens Arbetstagarens namn och personnummer Krav 14.2 SVT SVE- faktura (e-faktura), en faktura för varje köp. Märkt med referens: 4-ställigt kostnadsställe/ 8-ställigt produktionsnummer till adressen are: Sveriges Television AB, Leverantörsfakturor, Stockholm. På fakturan skall framgå: Pris för synundersökning Pris för båge för belopp upp till 500 sek Pris för glas, inklusive eventuell behandling Kostnadsställe/produktionsnummer i fältet er referens Arbetstagarens namn och personnummer Chefens namn som undertecknat rekvisitionen På fakturan ska det specifieras vad som köpts post för post, inte "terminalglasögon" och vem som ska ha glasögonen samt chefens namn som attesterat Beställningsrutin Krav 15.1 Beställning av synundersökning skall kunna ske via telefon eller e-post direkt till den butik som Bolagens medarbetare önskar besöka. Krav 15.2 Vid synundersökningen har arbetstagaren en undertecknad rekvisition med sig. Förutom synundersökning berättigar rekvisitionen till beställning av de bildskärmsglasögon som är nödvändiga för arbetstagaren. 9/10

10 Beställning av bildskärmsglasögon skall ske efter uppvisande av rekvisition. Beställs bildskärmsglasögon utan uppvisade av rekvisition ersätter ej Programbolagen dessa. Krav 15.3 Anbudsgivaren kan om möjligt tillhandahålla bokning av synundersökning genom webbaserat bokningssystem på Anbudsgivarens hemsida. Om Anbudsgivaren kan tillhandahålla sådant system önskar SR information om detta statistik Krav 16.1 Programbolagen skall på anmodan kunna erhålla statistik på beställda produkter, tjänster och belopp per ort Pris Krav 17.1 Anbudsgivaren skall ange pris i SEK exklusive mervärdesskatt. Pris skall lämnas i utvärderingsmodellen. Krav 17.2 Anbudsgivaren ombeds att erbjuda rabatt för bolagens anställda på bågar och behandlingar. Rabatten ingår inte i prisutvärderingen, men Anbudsgivaren är bunden av offererad rabatt under hela avtalsperioden. Eventuell rabatt anges här. Om ingen rabatt offereras, skriv det. Krav 17.3 Anbudsgivaren skall lämna pris för en (1) synundersökning utförd av legitimerad optiker eller legitimerad ögonläkare 18.0 Kommersiella villkor Krav 18.1 Anbudsgivaren skall acceptera de kommersiella villkor som finns angivna i bilaga avtalsutkast 19.0 Uppförandekod Krav 19.1 Anbudsgivaren skall acceptera SR:s uppförandekod som finns angivna i bilaga uppförandekod 10/10

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst Sveriges Radio AB Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst Diarie SR1343 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Diarie SR1415. För att säkerställa att anbudsgivaren är lämplig som leverantör skall nedanstående krav uppfyllas.

Diarie SR1415. För att säkerställa att anbudsgivaren är lämplig som leverantör skall nedanstående krav uppfyllas. Sveriges Radio AB Skallkrav Diarie SR1415 Namn Musikundersökningar Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Sveriges Radio AB Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Diarie SR1340 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9909-14 Namn Nätverkstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kommentarsmoderering

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kommentarsmoderering Sveriges Radio AB Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kommentarsmoderering Diarie SR1401 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Ramavtal för ekologitjänster Norrköpings kommun Diarie UH-2013-202 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Diarie Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1 och 2 p. 1-4, 6 får inte föreligga.

Diarie Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1 och 2 p. 1-4, 6 får inte föreligga. Nässjö kommun Skakrav Diarie 055-2015 Namn Kontorsmaterial Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Haninge kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Diarie SUN 33/2013 Ansvarig upphandlare Ulf Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Journalskrivning på distans

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Journalskrivning på distans Landstinget i Värmland Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Journalskrivning på distans Diarie UE/140004 Upphandlare Torgil Lindgren Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. sida 1 (5) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk

Läs mer

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städ Rydsområdet Diarie UH-2013-381 Upphandlare Mona Lindberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Kommunen förbehåller sig rätten att, av anbudssökande och på anbudssökandes bekostnad, begära in översättning om så bedöms nödvändigt.

Kommunen förbehåller sig rätten att, av anbudssökande och på anbudssökandes bekostnad, begära in översättning om så bedöms nödvändigt. Nacka kommun Skakrav Diarie ÄLN 2016/109 Namn Välfärdsteknik Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM LOV VACCINATÖRER

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM LOV VACCINATÖRER ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM LOV VACCINATÖRER GÄLLANDE FRÅN DEN 1 JANUARI 2019 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till Region Uppsalas

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

2.0 FÖRETAGSPRESENTATION

2.0 FÖRETAGSPRESENTATION 1.0 ANBUDSSÖKANDE Ange företagsuppgifter nedan: Företagsnamn: Organisationsnummer: Adress: Postnummer och ort: Behörig företrädare för anbudsansökan: Kontaktperson under tiden för anbudsansökan: Telefon:

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn Bildskärms- och skyddglasögon

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn Bildskärms- och skyddglasögon Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn Bildskärms- och skyddglasögon Diarie UH-2013-519 Ansvarig upphandlare Ann-Kristin Knopf Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Essunga kommun. Kapitel 2 Kravkatalog utförare

Valfrihet inom hemvård i Essunga kommun. Kapitel 2 Kravkatalog utförare Valfrihet inom hemvård i Essunga kommun Kapitel 2 Kravkatalog utförare Innehållsförteckning 2 Kravkatalog Utförare... 3 2.1 Krav på juridisk form... 3 2.2 Uteslutningsgrunder... 3 2.2.1 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Diarie KSUH14/46. Anbudsgivare garanterar att omständigheter enligt 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ej föreligger.

Diarie KSUH14/46. Anbudsgivare garanterar att omständigheter enligt 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ej föreligger. Ekerö kommun Skallkrav Diarie KSUH14/46 Namn Badplatsutrustning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande Årjängs kommun Skallkrav Diarie UPH-2014-34 Namn Telefoniprodukter Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att

Läs mer

sida 1 (5)

sida 1 (5) 2011-02-21 sida 1 (5) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation.

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation. Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-432 Namn Projekt- och byggledning - Park/Lekpark/Torg. Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning. Namn Kvalificerade upphandlingskonsulter, offentlig sektor

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning. Namn Kvalificerade upphandlingskonsulter, offentlig sektor Göteborgs Stads Upphandlings AB Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Kvalificerade upphandlingskonsulter, offentlig sektor Diarie 136/12 Ansvarig upphandlare Göran Brunberg Detta dokument är en

Läs mer

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng.

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng. Årjängs kommun Skakrav Diarie UPH 2015-35 Namn Företagshälsovårdstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

1. T 2 Krav på leverantör

1. T 2 Krav på leverantör Upphandling: Rekvisitionsläkemedel 2015, 1B, för norra sjukvårdsregionen Diarienr 15LS392 Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård Vårdval i Östergötland Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård UPPGIFTER OM SÖKANDE FÖRETAGS-/FIRMANAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress

Läs mer

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD Upphandlande myndighet Swedavia upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Snö- anläggningstransporter Diarie SDA 2011-001014 Ansvarig upphandlare Tony Reitzuch Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial Diarie UH-2013-153 Upphandlare Brittmari Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

HVO-tankstation i Eslövs kommun

HVO-tankstation i Eslövs kommun Europeiska regionala utvecklingsfonden Klimatsamverkan Skåne Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne HVO-tankstation i Eslövs kommun Exempel på direktupphandling av HVOpumpstation för kommunala fordon

Läs mer