Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott, kommundirektör Martin Fransson, kommunjurist Eva Ferlinger, planarkitekt, 451, 452, Bo Erixon, IT-strateg, 456 Andreas Pitlik, South Valentin & Byhr, 463 Staffan Tellman, Marint centrum, 454, 463 Madeleine Lundin, Marint centrum, 454, 463 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 463 Lars Persson, näringslivsansvarig, 448, 449 Peter Andersson, chefsekonom, 454 Ingvar Bengtsson, enhetschef, 451, 452 Lars Helmersson, byggnadsingenjör, 454 Roland Persson, socialchef, 462 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens Datum för anslags nedtagande ANSLAG/BEVIS Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 Ändring av ärendelistan ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Destinationsbolag för turismen i Ystad-Österlenregionen, 2. Hamnavgifter, skrivelse från segelsällskapet. Följande ärende utgår från dagens ärendelista: 1. Information från kommundirektören.

3 Dnr 2008/51 Information om Skånes byggnadsvårdscentrum i Gislöv Ärendebeskrivning Region Skåne beviljade pengar till Simrishamns kommun som ett led i det regionala utvecklingsarbetet att utreda frågan huruvida ett Byggnadsvårdscentrum kunde etableras i kommunen. Kommunstyrelsens utskott diskuterade frågan den 17 september 2008 med bl.a. representanter från Regionmuseet i Kristianstad. Utskottet diskuterade huvudmannafrågan samt beslutade uppdra åt kommundirektören, kultur- och fritidschefen och näringslivsutvecklaren att fortsätta arbetet för en etablering av ett Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 januari 2009, 5, bl.a. beslutat att Simrishamns kommun tar ansvar som delad huvudman tillsammans med Region Skåne i två år för bildande av Skånes byggnadsvårdscentrum. Kommunen avsätter maximalt kronor per år i två år under förutsättning av att Region Skåne avsätter lägst motsvarande summa. Näringslivsansvarig Lars Persson informerar om arbetet vid Skånes byggnadsvårdscentrum i Gislöv. Projektet är ett EU-finansierat landsbygdsprogram. Projektet har fått kronor i glesbygdsstöd från Länsstyrelsen. Totalt omfattar projektet kronor. Kommunens andel av finansieringen är totalt kronor inklusive arbetstid omfattande kronor. Den 12 september 2012 ska byggnadsvårdscentrum invigas och projektet ska vara avslutat den 31 december Förhoppningar finns att redan till påsken 2012 få externa hyresgäster i huset. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 Information om företagskväll Näringslivsansvarig Lars Persson informerar om företagarkvällen som ska hållas den 18 november Totalt har 2800 inbjudningar har gått ut inför sammankomsten. Årets företagare 2010 och nyföretagare 2011 presenteras för et. Även årets företagsambassadör presenteras. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 /371 Utredning om läsplattor till de förtroendevalda Ärendebeskrivning Frågan om införande av läsplattor till de förtroendevalda i Simrishamns kommun har tidigare varit uppe till diskussion. Frågan har återigen aktualiserats med anledning av den begäran om uppsägning av televäxel som inkommit från Tomelilla kommun. En eventuell uppsägning av samarbetet runt televäxel i nuvarande form kommer för kommunledningskontorets del att innebära en neddragning av en tjänst i växel/vaktmästeri. Kommunen har under året även infört ett nytt ärendehanteringssystem. Systemet är tänkt att underlätta och förenkla hanteringen av ärenden i hela kommunen och på alla nivåer i organisationen. En del av detta förbättringsarbete innebär att en elektronisk nämndsadminstration ska införas. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till ovanstående att läsplattor skulle kunna effektivisera och förbättra verksamheten och att elektronisk nämndsadministration med läsplattor bör snarast införas dock senast under Arbetsutskottet diskuterar ärendet med kommundirektör Anna Thott. Kontakt ska tas med barn- och utbildningsnämnden för att kontrollera vad de beslutat angående användning av läsplattor eller datorer i nämndsarbetet. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontoret ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Kommunledningskontoret ges i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för att införa läsplattor till kommunens förtroendevalda som ett led i en förenklad och förbättrad nämndsadministration. Kontakt ska tas med barn- och utbildningsnämnden för att stämma av vad de beslutat angående användning av läsplattor eller datorer i nämndsarbetet. Kommunledningskontoret (kommundirektören)

6 Redovisning av pågående ärenden vid samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Ingvar Bengtsson och planarkitekt Eva Ferlinger redovisar pågående ärenden för et. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen

7 Genomgång av planärenden Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av beslut i kommunstyrelsens den 14 september 201, 333, gjort en sammanställning av planärenden. Enhetschef Ingvar Bengtsson och Planarkitekt Eva Ferlinger redovisar ärendet för et. Förvaltningen arbetar målmedvetet med planerna men om önskemål finns från de förtroendevalda om en särskild prioritering så får diskussionen tas upp. Redan nu finns en prioritering som utgår från samhällsnytta arbetstillfällen och bostäder. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av pågående planärenden, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en grov prioriteringsordning av planärenden. Ärendet tas upp vid ets sammanträde i december Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 /315 Destinationsbolag Ystad Österlen AB Ärendebeskrivning Ett utredningsarbete rörande förutsättningarna för att stärka besöksnäringen i Sydöstra Skåne har pågått under några år. Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuners respektive kommunstyrelser har hösten 2010 ställt sig positiva till att utveckla samverkan med besöksnäringen för att stärka destinationen Ystad-Österlenregionen. Från våren 2011 har en arbetsgrupp med företrädare för de tre kommunerna samt Destination Ystad Österlen Ekonomiska Förening bildats för att utreda frågan vidare. Undertecknade har på uppdrag av kommunstyrelsens presidium företrätt Simrishamns kommun. Arbetsgruppen har kommit fram till att de inblandade parterna bör besluta att bilda ett gemensamt aktiebolag benämnt Destination Ystad Österlen AB (detta namn kan innebära att den ekonomiska föreningen behöver göra namnändring, vilket då medför motsvarande justeringar i bifogade dokument). Kommunerna bör samtidigt besluta att den kommunala turismverksamheten bör bli föremål för upphandling. Bolaget är då en part som ska/kan komma in med anbud. Mer information rörande arbetsgruppens resultat framgår av bifogad skrivelse från denna grupp, förslaget till aktieägaravtal, inklusive bilaga, samt förslaget till bolagsordning. För att arbetet med bildandet av bolaget inte ska avstanna har tidigare föreslagits att kommunstyrelsen avsätter kr för uppstartskostnader även om fullmäktige inte tagit ställning i frågan. Uppstartskostnaderna är beräknade till kr, varav Simrishamns kommun ska svara för 15 procent (förslag till aktieägaravtal 17). Förslaget bygger på att bolaget ska bildas runt årsskiftet 2011/2012 och att upphandling sker under våren Tomelilla kommun beslutade vid senaste kommunstyrelsesammanträde att inte gå vidare i samarbetet. Med anledning av detta tas frågan på nytt upp i et för diskussion. forts.

9 forts 2009/315 Arbetsutskottet diskuterar med anledning av kommunstyrelsens återremiss och Tomelilla kommuns beslut att inte fortsätta samarbetet ärendet angående destinationsbolag. Vissa justeringar måste göras i styrdokument såsom bolagsordning. Det föreslås att Simrishamn och Ystad kommun tar över Tomelillas del av finansieringen och att kommunernas delägande även fortsättningsvis utgörs av 45 procent. Kontakt bör tas med Ystads kommun för en gemensam diskussion om hur kommunerna ska gå vidare och förfrågningsunderlaget ska presenteras innan annonsering. Beslutsunderlag Utredning om destinationsbolag, Kommunstyrelsens beslut , 228. Utredning från Affärsconcept, Skrivelse från kommunledningskontoret, inklusive bilagor (förslag till aktieägaravtal, bolagsordning, sammanställning av innehåll i turistverksamheten), Tomelilla kommuns beslut, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Turistchefen ges i uppdrag att i samarbetet med Ystad kommun ta fram förslag till ny bolagsordning där Tomelilla inte ingår. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag ska fortsätta. Företrädare för Ystads kommun bjuds in till Simrishamn för en diskussion om det fortsatta arbetet med bildandet av ett destinationsbolag. Turistchefen Ystads kommun

10 /313 Hyresnivåer vid Marint Centrum Ärendebeskrivning VD för Simrishamns Industrifastigheter AB Kent Zerath och verksamhetsansvarig vid Marint centrum Staffan Tellman har tidigare lämnat redovisning på framräknade hyresnivåer för Marint Centrum. För att det ska bli enklare att i ett inledningsskede attrahera nya företag kan eventuellt hyrorna komma att subventioneras. En rimlig nivå på subventioneringen skulle kunna ligga på cirka 25 %. Arbetsutskottet har diskuterat ärendet med företrädare för verksamheten och har pekat på att det är viktigt att titta på olika lösningar för att kunna sänka hyresnivåerna, till exempel genom att hyra ut små platser tillfälligt under korta tidsperioder till exempelvis sommargäster som behöver en tillfällig arbetsplats. Det är också viktigt att de företag som hyr lokaler i Marint centrum arbetar inom det område som Marint centrum ska verka för att utveckla. Beslutsunderlag Avstämning hyreskontrakt Marint Centrum. Redovisning av hyresnivåer för olika lokaler vid Marint Centrum, Kommunstyrelsens s beslut , 350. Kommunstyrelsens s beslut , 423. Redovisning av hyresnivåer från Marint centrum, forts.

11 forts. 2011/313 Verksamhetsansvarig vid Marint centrum Staffan Tellman inleder med en kort information om utvecklingen av Marint centrum. Marint centrum är inbjudet till en konferens i maj 2012 där riskkapitalister samlas och letar efter möjliga investeringsprojekt. Staffan Tellman fortsätter med att redovisa förslag på hyresnivåer i marint centrum. En subventionering på kronor skulle innebära en årshyra på 3317 kronor per kvadratmeter inklusive serviceavgift. Chefsekonom Peter Andersson menar att om inga hyresgäster tillkommer under nästa år kommer underskottet för Marint centrum hamna på cirka kronor under Petar Andersson menar vidare att det inte går att boka upp eventuella hyresintäkter för lokaler där inga hyresavtal finns. Strävan måste vara att verksamheten inte ska subventioneras. En modell där hyrorna ökas under en viss tid kan vara en lösning. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Hyressubventionen från kommunen till Marint centrum kommer maximalt uppgå till kronor per år med målsättningen att subventioneringen minskas år från år. En detaljerad budget ska tas fram för Marint centrums verksamhet och presenteras för et. Verksamhetsansvarig Staffan Tellman ges i uppdrag att teckna avtal med nuvarande och kommande hyresgäster. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

12 /247 Rekommendation att anta strategi för E-samhället Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram ett förslag till strategi för E-samhället och önskar att kommunerna ställer sig bakom detta förslag för att skapa en gemensam struktur för det fortsatta arbetet. Man framhåller att det är viktigt att alla arbetar mot gemensamma mål. Det är svårt för en enskild kommun att arbeta med detta och kommunledningskontoret menar att Simrishamns kommun därför bör ställa sig bakom strategin. IT-strateg Bo Erixon diskuterar ärendet med et. Bland annat diskuteras om det krockar med PRIOS-projektet. Bo Erixon menar att det inte gör det. Arbetsutskottet diskuterar även vilka eventuella kostnader som kan uppkomma genom deltagande i projektet. Bo Erixon menar att projektet/strategin ligger i linje med det arbete som redan görs inom bland annat PRIOS och att inga extra kostnader kommer att uppkomma för kommunen. Beslutsunderlag Förslag till strategi för E-samhället, Sveriges kommuner och landsting, Skrivelse från kommunledningskontoret, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun ställer sig bakom Sveriges kommuner och landstings strategi för E- samhället. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

13 /333 Uppsägning av avtal kring växelsamarbetet med Tomelilla kommun Ärendebeskrivning Sedan 2006 finns ett avtal mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner om ett samarbete runt en gemensam växel. Den 4 oktober 2011 inkom begäran om uppsägning av avtalet. Enligt avtalet är uppsägningstiden två år. Kommundirektör Anna Thott redovisar ärendet för et. Kommundirektören redogör för att ett arbete pågår inom kommunledningskontoret och att det Beslutsunderlag Avtal om televäxel. Skrivelse från Tomelilla kommun, Skrivelse från kommunledningskontoret, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tillmötesgår Tomelillas önskemål om uppsägning av nuvarande avtal från och med 1 april. Växelsamarbetet ska fortsätta även om tjänsten förläggs i Tomelilla. Kommundirektören ges uppdrag att teckna nytt avtal med Tomelilla kommun om ett fortsatt samarbete om televäxel i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

14 /306 Detaljplan Mellby 80:4 och 80:5 Ärendebeskrivning Fastighetsägaren till Mellby 80:4, numera Mellby 80:4 och 80:5, begärde i mars 2007 planmedgivande för bostadsbebyggelse. I framställningen hänvisas till tidigare planarbete. Fastigheterna är belägna nordöst om Hommebodvägen i Kivik. Kvarteret är detaljplanlagt. Gällande detaljplan-stadsplan från 1948 anger kvartersmark för bostadsändamål, att handel och hantverk kan prövas och medges samt att en fjärdedel av tomten får bebyggas. Kvarterets fastigheter, förutom Mellby 80:4, omfattas av fastighetsplan-tomtindelning från 1951 som anger antal fastigheter-tomter samt tomtstorlekar och gränser. För fastigheten Mellby 80:4 fastställdes 1990 en fastighetsplan för upphävande av tomtindelning. (Upphävandet föranleddes av initiativ till att bebygga fastigheten med mer än ett bostadshus vilket tomtindelningen hindrade.) För fastigheten har tidigare en planprocess pågått och avslutats. Planprocessen med samråd och två utställningar pågick under åren Planärendet innebar en tät bebyggelsestruktur med flera bostadshus. Erinringarna mot planförslaget från grannar var omfattande. Länsstyrelsen efterlyste i sina yttranden gestaltningsmässig idé och historisk analys avseende kulturmiljö samt framförde att planförslaget kunde skada riksintresset för totalförsvaret (Ravlunda skjutfält). Byggnadsnämnden beslutade att avskriva planärendet. Fastighetsägaren kompletterade sin begäran om planmedgivande i mars Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade fastighetsägaren om gällande planeringsförutsättningar, bedömning för fastighetsbildning och möjligheter att bygga vid möte i juni Fastighetsägaren valde att gå vidare utifrån gällande planförutsättningar. Under början av 2009 genomfördes en avstyckning från Mellby 80:4 med två fastigheter/tomter som resultat. Samtidigt med fastighetsförrättningen fick fastigheterna ny ägare. forts.

15 forts. 2011/306 Den nya fastighetsägaren ansökte om bygglov för fastigheterna. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus beviljades för Mellby 80:4 och för Mellby 80:5 under hösten Byggnation pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ärendet avskrivs. Planarkitekt Eva Ferlinger diskuterar ärendet med et. Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle, Fastighetsplan för upphävande av tomtindelning för del av kv Ålen, Begäran om planmedgivande från HKM Fastigheter, Håkan Mårtensson, , kompletterande skrivelse ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Ärendet avskrivs. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

16 /303 Detaljplan Mellby 6:19 Ärendebeskrivning Fastighetsägarna begärde i augusti 2007 planmedgivande för bostadsbebyggelse, för två nya fritidshus, inom Mellby 6:19, numera Mellby 6:73 och 6:74. Fastigheterna är belägna i Södra Mellby. Fastigheterna ingår i område för sammanhållen bebyggelse för byn Södra Mellby. Södra Mellby, byn med närområde, betraktas som en värdefull kulturmiljö. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne beskriver Södra Mellby som en bevarandevärd bymiljö där bebyggelsens struktur och byggnadsbeståndet är av kulturhistoriskt intresse. Norra delen av kommunen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält från 2007 redovisar riktlinjer för var ny bostadsbebyggelse är möjlig ur bullersynpunkt. Policyn redovisar avgränsat område för Södra Mellby inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. Fastigheterna är belägna inom avgränsat område för byn. En kortfattad övergripande beskrivning av bebyggelseförändring i Södra Mellby är att det har tillkommit nya byggrätter i byn under senare tid. Byn har förtätats dels genom detaljplan och dels genom förhandsbesked och bygglov. Som exempel tillkom byggrätten för enbostadshuset inom Mellby 6:41 genom bygglovsprövning under år Förutom begäran om planmedgivande lämnade fastighetsägarna också in ansökan om att få bebygga området och prövning av möjlighet för nya byggrätter inom dåvarande fastigheten Mellby 6:19 skedde genom förhandsbesked. Myndighetsnämnden beslutade att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av två lämpligt placerade och utformade fritidshus. Avstyckning och fastighetsreglering genomfördes under hösten Två nya fastigheter bildades, Mellby 6:73 och 6:74. forts.

17 forts. 2011/303 Förhandsbeskedet för nya byggrätter gällde till och med Förhands-beskedet har inte utnyttjats. Fastigheten Mellby 6:19 har ny ägare sedan december Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att prövning för nya byggrätter, för nya bostadshus, inom Mellby 6:73 och 6:74 kan ske genom förhandsbesked och/eller bygglov. För framställningen föreslås att planmedgivande för planprövning inte lämnas och att ärendet avskrivs. Planarkitekt Eva Ferlinger diskuterar ärendet med et. Beslutsunderlag Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antagen Myndighetsnämndens beslut Begäran om planmedgivande från Julia Ahlberg och Peter Nilsson, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Upprättande av detaljplan medges inte. Ärendet avskrivs Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 /202 Detaljplan Rörum 9:3 och 26:2 Ärendebeskrivning Fastighetsägarna begärde i januari 2008 planmedgivande för bostadsbebyggelse. Framställningen gäller område beläget öster om väg 9 och norr om Lilla Viks golfbana. Området omfattas av landskapsbildskydd enligt Miljöbalken samt av riksintresse för friluftsliv och kustzon. Förslag till fördjupad översiktsplan för området kring Stenshuvud, samråds-handling maj 2007, anger dels område med befintliga fruktodlingar och dels område där enstaka nya hus eller gårdar kan vara möjliga. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning beslutade i mars 2008 att gränsen i söder för avgränsning av område för fördjupad översiktsplan borde ses över. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog en ändrad avgränsning i söder där gränsen istället följer vägen till Rörums strand och Knäbäckshusen, från infarten öster om Rörums kyrkby längs vägen och fram till kustlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2008 att godkänna ändrad avgränsning. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde den i framställningen föreslagna bebyggelse- /tomtstrukturen för rubricerade fastigheter som alltför kompakt och omfattande. En glesare och en mera begränsad struktur föreslogs. Förvaltningen framförde att områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse, bebyggelsestruktur och antal tomter, prövas i planprocessen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att medge upprättande av detaljplan samt att områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse, bebyggelsestruktur och antal tomter prövas i planprocessen. Planprövning sker genom normalt förfarande med program. Planprogram upprättades. forts.

19 forts. 2009/202 Programmets upplägg med kvartersområden var något minskat i förhållande till upplägget i begäran om planmedgivande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogrammet för samråd. Planprogrammet var föremål för samråd Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att förslaget kan innebära påtaglig skada för riksintressen varför länsstyrelsen kan komma att ingripa. Kommunstyrelsen beslutade i samrådsskedet att avslå planprogrammet eftersom kommunstyrelsen ansåg att bebyggelse inte ska medges. I maj 2010 inkom fastighetsägarna med en begäran om fortsatt prövning för bostadsbebyggelse men i en mindre omfattning, för en mindre bebyggelsegrupp. Ärendet diskuterade i dåvarande plangruppen med slutsats - politisk skiljaktighet. Behov av översiktlig planering diskuterades också. Fastighetsägarna har efterfrågat fortsatt ärendehantering och önskar svar på sin senaste skrivelse med förslag till ändring. Planarkitekt Eva Ferlinger diskuterar ärendet med et. Arbetsutskottet diskuterar omfattningen av bebyggelsen. Beslutsunderlag Begäran om planmedgivande från Britt Orelind och John Orelind, Samhällsbyggnadsnämndens beslut Planprogram upprättat Samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Begäran från Britt Orelind och John Orelind, forts.

20 forts. 2009/202 Yrkande Karl-Erik Olsson (S) yrkar avslag på begäran om planmedgivande och att planprocessen avbryts. Håkan Erlandsson (C) yrkar att planprocessen ska fortsätta i enlighet med fastighetsägarnas begäran. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Håkan Erlandssons respektive Karl-Erik Olssons yrkanden och finner att et beslutat enligt Håkan Erlandssons yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för Håkan Erlandssons yrkande. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 3 Ja-röster för Håkan Erlandssons yrkande [Christer Vigren (ÖP), Håkan Erlandsson (C) och Anders Johnsson (M)] mot 2 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande [Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S)] beslutar et enligt Anders Johnssons yrkande. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMUNSTYRELSEN Planprocessen ska fortsätta i enlighet med fastighetsägarnas begäran. Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 /359 Detaljplan Hjälmaröd 74:1 Ärendebeskrivning Fastighetsägarna begärde i december 2008 planmedgivande för bostadsbebyggelse. Framställningen gäller önskemål om tre enbostadshus inom den norra delen av fastigheten. På en tidigare framställning från fastighetsägarna om bostadsbebyggelse, gällande åtta bostadshus inom fastigheten, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att inte medge upprättande av detaljplan och att avskriva ärendet. Inom fastigheten finns ett bostadshus och en kiosk. Byggnaderna, som har funnits på platsen i ca femtio år, har tidigare varit kopplade till Vitemölla badhotell. (Badhotellet samt bostadshuset och kiosken var förr inom en och samma fastighet.) Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält från 2007 anger, för den norra delen av fastigheten, område inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. Fastigheten är inte detaljplanlagd. Område för landskapsbildsskydd omfattar del av den södra delen av fastigheten. Fastigheten gränsar till område för strandskydd. Förvaltningens bedömning var att det inte var lämpligt med ny bebyggelse i denna del av Vitemölla, att den befintliga bebyggelsen utgör gränsen för fiskelägets utsträckning och bebyggelsestruktur mot strand- och markområde. Förvaltningen föreslog att planmedgivande inte skulle lämnas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att medge upprättande av detaljplan. Planprövning sker genom normalt förfarande med program. Områdets lämplighet för bebyggelse prövas i planprocessen. Planavtal är tecknat. Planprogram har upprättats. forts.

22 forts. 2011/359 Planarkitekt Eva Ferlinger diskuterar ärendet med et. Beslutsunderlag Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antagen Begäran om planmedgivande från Eva Bertilzon och Paul Bertilzon, Samhällsbyggnadsnämndens beslut Planavtal / Planprogram Yrkande Karl-Erik Olsson (S) yrkar att upprättad plan inte ska godkännas. Anders Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna upprättat planprogram för samråd. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons respektive Karl-Erik Olssons yrkanden och finner att et beslutat enligt Anders Johnssons yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för Anders Johnssons yrkande. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 3 Ja-röster för Anders Johnssons yrkande [Christer Vigren (ÖP), Håkan Erlandsson (C) och Anders Johnsson (M)] mot 2 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande [Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S)] beslutar et enligt Anders Johnssons yrkande. forts.

23 forts. 2011/359 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Upprättat planprogram godkänns för samråd. Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 /362 Hemställan om bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har i förslag till budget 2011 föreslagit besparingsåtgärder genom bland annat konkurrensutsättning genom en minskning av ramen med tkr innehållande bland annat två paket om vardera 1700 tkr och 1100 tkr. Socialchef Roland Persson diskuterar ärendet med et. Förslaget till konkurrensutsättning har framkommit under arbetet med en budget i balans. Det finns för närvarande mycket turbulens inom konkurrensutsättning och ett antal snabbutredningar pågår på statlig nivå. Beslutsunderlag Socialförvaltningens förslag till budget 2012, inklusive förhandlingsprotokoll från samverkan. Beslut från socialnämnden, , 222. Ajournering Arbetsutskottet ajourneras kl Yrkande Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på begäran om möjlighet till konkurrensutsättning. Anders Johnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden för förnyad behandling med anledning av de statliga utredningar som pågår om bland annat skattetekniska konstruktioner och om en ökad möjlighet till offentlig insyn. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons återremissyrkande och finner att et beslutat att ärendet ska återremitteras. forts.

25 forts. 2011/362 Omröstning Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för Anders Johnssons yrkande om återremiss. Nej för avgörande vid dagens sammanträde. Med 3 Ja-röster för Anders Johnssons yrkande [Christer Vigren (ÖP), Håkan Erlandsson (C) och Anders Johnsson (M)] mot 2 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande [Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S)] beslutar et enligt Anders Johnssons yrkande. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYREL- SEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Ärendet återremitteras till socialnämnden med anledning av de statliga utredningar som pågår om bland annat skattetekniska konstruktioner och om en ökad möjlighet till offentlig insyn. Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

26 /146 Grafisk profil Marint centrum Ärendebeskrivning Anders Pitlik och Eva Nordblom från South Valentin & Byhr har vid ets sammanträde den 14 september 2011 redovisat ett första utkast till varumärkesplattform för Marint centrum. Arbetsutskottet gavs möjligheter att lämna synpunkter på materialet. Utkastet har utmynnat i ett förslag till manifest som har redovisats vid ets sammanträde den 28 september Ett manifest för varumärkesplattformen som riktar sig till olika målgrupper såsom invånare, beslutsfattare och näringsliv presenterades vid ets sammanträde den 28 september Arbetsutskottet diskuterade de olika formuleringarna i manifestet. Särskilt diskuterades formuleringen i den del som riktas till beslutsfattare. Andreas Pitlik från South Valentin & Byhr redovisar arbetet med att ta fram en logotyp till Marint centrum. Ett unikt typsnitt har tagits fram för logotypen för Marint centrum. Typsnitt till rubriker och brödtext presenteras också. Exempel på användningen av logotypen och den grafiska profilen såsom visitkort, brevpapper och tryck i olika sammanhang presenteras för et. Beslutsunderlag Presentation av logotyp/grafisk profil för Marint centrum, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYREL- SEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastställa grafisk profil/logotyp för Marint centrum som presenterats vid ets sammanträde den 16 november Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-01-24 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2021 Sekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 13.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 08:00-09:15 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) Ersättare: - Övriga närvarande: Yngveson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Rådhuset, kl. 12.30-14.00, 14.20-15.40, 16.50-17.20, 17.25-18.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, kl. 12.30-14.00, 14.20-15.40, 16.50-17.20, 17.25-18.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 2011-11-09 1 (59) Plats och tid Rådhuset, kl. 12.30-14.00, 14.20-15.40, 16.50-17.20, 17.25-18.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-12-14 1 (45) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-14.25, 15.45-16.10, 16.15-17.10, 17.20-18.00, 18.10-18.35. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, kl. 13.00-14.25, 15.45-16.10, 16.15-17.10, 17.20-18.00, 18.10-18.35. Enligt särskild förteckning, sidan 2 2012-04-11 1 (86) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-14.25, 15.45-16.10, 16.15-17.10, 17.20-18.00, 18.10-18.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sida (19) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida (19) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2010-11-24 1 (19) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), 464-475 Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer